of 14 /14
TRANSPORT ČVRSTE MATERIJE Pripremio: Varga Ištvan HEMIJSKO-PREHRAMBENA SREDNJA ŠKOLA ČOKA [email protected]

TRANSPORT ČVRSTE MATERIJE

  • Upload
    enan

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TRANSPORT ČVRSTE MATERIJE. Pripremio: Varga I štvan HEMIJSKO-PREHRAMBENA SREDNJA ŠKOLA ČOKA v arga.i @neobee.net. Predstavlja vrlo važnu operaciju u hemijskoj industriji. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: TRANSPORT ČVRSTE MATERIJE

TRANSPORT ČVRSTE MATERIJEPripremio: Varga Ištvan

HEMIJSKO-PREHRAMBENA SREDNJA ŠKOLAČOKA

[email protected]

Page 2: TRANSPORT ČVRSTE MATERIJE

Predstavlja vrlo važnu operaciju u hemijskoj industriji.

Pod transportom podrazumevamo prenošenje čvrste materije na manjim razdaljinama u okviru pogona ili fabrike, od jednog do drugog mesta prerade, to jest od jednog aparata ili mašine do drugog.

Ove razdaljine mogu se kretati od nekoliko decimetara pa do nekoliko stotinu metara.

Page 3: TRANSPORT ČVRSTE MATERIJE

Na izbor transportera utiču sledeći faktori:Oblik materije (komadast, zrnast, praškast

itd.);Zahtevana količina materije u jedinici

vremena, to jest maseni protok;Razdaljina transporta materije;Pravac kretanja (vodoravno, horizontalno,

pod nekim uglom);Fizičko-hemijske karakteristike materije

koja se transportuje.

Page 4: TRANSPORT ČVRSTE MATERIJE

Rad koji se upotrebi za prenošenje troši se na savlađivanje inercije i na savlađivanje trenja (o ležišta i vazduh).

Transporteri mogu da se podele u sledeće grupe:– Trakasti transporteri;– Lančasti transporteri;– Pužasti transporteri;– Pneumatički transporteri i – Hidraulički transporteri.

Page 5: TRANSPORT ČVRSTE MATERIJE

Trakasti transporteri

Sastoje se od beskrajne trake i dva bubnja oko kojih se ona obrće.

Jedan bubanj je pogonski (priključen na motor), a drugi se obrće pomoću sile trenja između trake i plašta bubnja.

Traka se izrađuje od gumiranog platna, čeličnog lima, kože, ili platna.

Page 6: TRANSPORT ČVRSTE MATERIJE

Pogonski bubanj2 - Traka

3 - Valjčići za podupiranje trake

zatezanje

w

Page 7: TRANSPORT ČVRSTE MATERIJE

Dužina trake može dostići i do 500 m.Širina trake se kreće od 0,2 do 1,4 m.Brzina kretanja trake je od 0,5 do 2 m/s.

Nanošenje materije na traku

rešeto

Page 8: TRANSPORT ČVRSTE MATERIJE

Lančasti transporteri-elevatori

Sastoje se od beskrajne trake ili lanca za koje su pričvršćene kofice na jednakim rastojanjima (h).

Obrtanjem bubnja ili lančanika traka-lanac sa koficama se kreće odozdo prema naviše.

Koriste se za transport pod nagibom od 60o do 90o.

Page 9: TRANSPORT ČVRSTE MATERIJE

Pogonski bubanj-lančanik

1 – Traka-lanac

2 – Kofice

Brzina kretanja trake je oko 1 m/s.

Kapacitet je:

Q = w · m / h [kg/s]

Page 10: TRANSPORT ČVRSTE MATERIJE

Pužasti transporteri

Osovina sa spiralom

Oluk

h = D · 0,75

Page 11: TRANSPORT ČVRSTE MATERIJE

Kapacitet pužastog transportera se izračunava pomoću sledeće formule:

38,83t

Q D nóra

D – prečnik puža

n – broj obrtaja puža

ρ – gustina materije

φ – stepen punjenja oluka (0,1 do 0,5)

sat

Page 12: TRANSPORT ČVRSTE MATERIJE

Pneumatički transport

Cedila od tekstila

Usisna

glava

Savitljiva cev

Pužasti transporter

Page 13: TRANSPORT ČVRSTE MATERIJE

Brzina kretanja vazduha je oko 25 m/s, a potrošnja se kreće od 3-6 m3 vazduha na 1 kg

čvrste materije.

Dužina transporta[m]

Potreban pritisak vazduha[Pa]

100 20000

100 – 200 25000

200 – 300 30000

300 - 700 35000 – 40000

Page 14: TRANSPORT ČVRSTE MATERIJE

Lančasti transporter