Transilvania din cuvinte. 1918-2018. Studii, eseuri, din... Din 1918, Transilvania apa(ine Romdniei

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Transilvania din cuvinte. 1918-2018. Studii, eseuri, din... Din 1918, Transilvania apa(ine Romdniei

 • ittii, kr-Flkla Cluj

  {ihsacitazutorilor.

  ,rl

  I

  M 19184018

  Studii, eseuri, evocdri, memorii

  O antologie alcdtuitd de lrina Petrag

 • Cuprins

  lrina Petrag incercarea de a fi romilnArgument Ana Blandiana Transilvania ...................... 11

  David Prodan Transilvania giiarTransilvania ............,..17 loan-Aurel Pop Argument pentru Transilvania sufletutuimeu............................. 1g

  Ce esfe Transilvania. ...,.....22 Marea Unire giSdrbdtoarea Na{onald..... .................31 Discursul istoic Ai Centenarul unirilor noastre ...........27

  Vasile Pugcag ,,Transilvania giiarTransilvania'? ........... .................44 Petru Poantd Amurgul lmpeiului.......... ....................... 50 Vasile Sebastian DAncu Transilvania - 1 S martie ..... ...................... 56 loan Bolovan Transilvaniei, cu dragoste. .....................65 $tefan J.Fay Un mileniu in 51 de ani............... ............72 llie Rad $fefan J. Fay 9i istoia Transitvaniei ................ 79 Dan Er. Grigorescu Monsieur Ficheux............. ............g7 GavrilPompei fara Mofrlor- o,,fard"intre,,Tdi"........... ................. 95 loan Bolovan, Mihaela Bedecean, Alexandru Bogdan Bud, Marius Eppel, Adrian onofreiu, comeliu Pddurean, Dorina N. Rusu $i ei au fost ta Atba tutia............104 Liviu Maior Ardeleniin uniformd. Sotdaligiofilen 0914,1916) ....,.. 1127 Lukdcs J6zsef Regimentele clujene in Marele Rdzboi ........ lonu!Jene Administraliaromdneascdin Ardeatuletiberatpe30august1916....lss Vasile Lechintan Cronologia evenimentelor lJniii gia intraii

  AnnateiRomdnein C1uj............. ......159 1918 in judelul Bistri[a-Ndsdud. Contribulii documentare ............. 194 Mirel Matyas 10 fotografii document ale tJniriiin arhivete din Zatdu ...................202 Mircea Vaida-Voevod Alexandru vaida voevod tJn om - o 1stoie...................211 Tudor sdldgean Alexandru vaida voevod: diptoma{e gifrancmasoneie

  pentru cauza Maii Unii............ ........219 Gelu Hossu Amintii - Evocdi........ ........226

  De vorbd cu episcopul Dr. luliu Hossu prezent la marea lJnire.......22B Aurel Rdu Drumul unui document de timp.... ..............2g4 Oana Habor Caius Brediceanu, politician gidiplomat rom6n......................241 Gheorghe PArya Credenfronale pentru Marea 1Jnire.........,. .............246 loan Bi$iu Ddncug ................247 George Vulturescu Revisfe culturale, ziare, persanatitdli sdtmdrene

  din anii Unirii........... ................... 253 Mihai clMPol Migcarea culturatd basarabeand, formatoare a ideii de unire * .2sT lcu Crdciun Solomon Halila gi Marea lJnire..... ..........262 Vasile Gogea ,,Micii oameni mai" ai sighetului de acum o sutd de ani...............266 luliu PArvu Alexandru Ciura IJn intetectualde asumat ca mode|........................271 lon Petrovai ,,Leul de pe Mara" sau un om ce-a fduit istorie - doctor ttie Lazdr..2go

  6gs

 • Rdzvan Ducan Pdrintele Gheorghe Oprean ..........2gg 2................. ..........295

  Mircea zaciu semnificaliiale Transitvaniei in titeratura romlnd ....2g7 lonufVulpescu O cetate de cuvinte, in treitrasee ...... 304 Rdzvan Voncu Sci'ttoi in Marele Rdzboi ........ ........... 307 lon Vartic Cioran gi ,,misiunea Ardeatutui".. ................320 Mircea Muthu Pro memoria ...................32g Mircea Popa Doud publicalii ale Marii |Jniri............ ....................344 Ovidiu Pecican Tripolaitate romilneascd ...................360 AdrianLesenciuc BragovulgiGeneralialJniii........... ....................326 lulianBOLDEA lonAgdrbiceanu gispai(ultransilvan ...................391 Constantin Cublegan loan Slavici- un patriot ......4M $tefan Damian Pldcereavoluptoasd a evocdilortilzii: sextil pugcariu

  pe frontul itatian .............. Vasile Muscit Spiitul ardelean in contextut Marii Unii ..................423 lon Brad BlajulgiMarea Unire ................492 lon Buzagi Poeli ardeleni- profe{ ai Maii uniri .... .....43S Andrei Moldovan Alecsandi gi Ubicini- copii teribili ai lJniii ............................440 lon Talog Clujul interbelic - capitald a culegeii gi cercetdiifotctorutui

  literar romilnesc ............. ........445 ,,Dacia antiqua"...... ................4S0

  Livia Titieni Din ,geografia literard" a Transilvaniei: scrierite tui tonet pop...........456 Vistian Goia Sprhtul transilvan gi moralitatea romilneascd ..............469 Valentin Marica ,,Esen[a transilvanitd{i" in opera cdfturarutui vasile Netea.......47J Sanda Cordog Nepofrilui Liviu Rebreanu.... ...............4g0 Sdluc Horvat Sexf/ Pugcaiu, creatorul gcolii clujene de lingvisticd gi frlotogie....485 Sorina Stanca De la Biblioteca Populard Clujla Biblioteca Judeleand de azi .....4g0

  3................. ..........499 Nicolae Prelipceanu Transilvania mea............ ...........501 Alexandru Vlad Sdrind peste un secol Horia Bddescu Transilvania mea............ ...................505 Sanda Berce De ce Transilvania? .............. ............... 510 Cornel Cotutiu Noi............. ................... 515 Vasile lgna Hotare/ Hotar.................. ...... 519 lon Vlad Jurnalul unui ,,evadat"...... .........522 Ruxandra Cesereanu Ultima Romdnie .....................526 loan-Pavel Petrag 1918 ........... ..............533 Adrian Grdnescu Buniculnecunoscuf sau mogulmeu din poiana sibiutui........537 Alexandra Medrea Floian Medrea - un apdrdtor al Marii lJniri . .. . . . . 54g Adrian Popescu Unionistul, unitul, univocul ................ ...................559 Valer Gligan Sdlciuanii la Unire........... ...................... 561 Miron Scorobele Cu poeziain bivuac .....565 Eugeniu Nistor Tiptictransilvan ................ ...............569 MariaVaida Transilvaniagimartiriisdr. Berulgulmeu.......... .....571 Sdnziana Batigte Strada Avram 1ancu........... ............. S75

  6s+

 • Comel Udrea mwiptloTnnsilvaniae ...580 Mircea loan Casimcea MqrctulTnnsilvaniei ...........582 Adrian lion ,Arfudul e$ie un stdin Transilvania...u................ .:...584 Radu Constanlinescu Un bucurcgtean la cuftea regelui Matia ......586 Dumitru Cema np-s@teaTnnsilvaniei ...,...............:....................588

  4................. .......... 597 Constantina Raveca Bulzu Antrcposofietransilvandin epoca interbelicd.........599 loanPop4urgeu Tnnsilvaniifictive infilmelecuvampiri .............604 $tefan Borbely tudelenii E vegetaianismul.........,..,... ................. 614 Elena Abrudan Repere temporale ale spa{ului urban.....-......... ,....623

  6gs

 • ca de Sud gi, cine gtie, poate chiar piept? Cine ar mai putea line piept

  em deci gi o istorie de mentialitate,

  o vegnici amenin{are, o vegnicd gi re. Un popor de greutatea poporu-

  Erd klentitate, fird patrie. Originile r- Unguriijurd cd suntem balcanici, rE o patie datd, rdticitori cu turme. aijni, afte patrii. Acum pdnd giin m categoric migrator numegte mi- ffir superior de noblete: de cuceri- id Sr a oii, cucerirea aceasta care lifr.I de vecie al cuceritorului, nu cu l$d'fum.lar stdpAnirea de vea- zi raporturile. , $im ca acestea vin ca morile de n furSie de noua lucrare maghiard rzbe. De fapt, nici nu prea aveam r p*ri aci ca sd-mi lipseascd noile re*fru a ne convinge. Fac obignuit

  trSr se infdm in lumea concretd a

  d mergem cu ldmuririle p6nd la rd- rfir a face pagiinainte in cunogtin- f qrm am putea trece sub tdcere i exdu$r din €ndurile fiilor patriei? rrri in vederea prevederilor pentru re a pltea incdpea to$ gi in bund r rct sudcst al Europei pentru a rrd inainte nu este nevoie sd misti- rpacfon cu verdictul istoriei gi si ne

  urnnitn$i de Risdrit, cu rdddcinile xh descdlecare" a intreg neamului dtne, de romanitatea fiintei gi a rcfii parte a Europei, in Europa in-

  e afinr6m cu tdrie 9i fdrd echivoc {lrnii nu suferi contesta[ii sau in-

  1991, D.P. rlsitrania, Editura Enciclopedicd, 2002,

  edige de Aurel Raduliu.

  *ean*&uxxreX F*p

  Argunrenf pemfru Framsrf va nra s ff ffe fufsf meu,,.

  Transilvania este un cuvdnt simfonic, deoarece sunetele sale par sd rosteascd in acelagitimp, in perfectd armonie, o melodie pldcutd auzului. lzul arhaic Ai miste- rios al termenului se revarsi gi asupra locurilor denumite astfel, Tnnobildndule cu afributul etemitd{ii. Prozaic spus, Transilvania este o provincie istoricd, regiune a Romdniei, parte integrantd a Romdnieigiefigie a identitdtii romAnegti. Dar, sub as- pect oficial cel putin, nu a fost intotdeauna aga, iar ceea ce a fost trebuie sd fie cu- noscut. Referirile la Transilvania s-au adunat in timp, multe, deopotrivd literare, gti- in{ifice gi istorice, scrise cu sufletul gi cu mintea, chiar dacd autorii nu au avut intot- deauna cele mai generoase gi altruiste intentii.

  De la inceputurile istoriei, Transilvania a fost ,,un loc de ispititor belgug gi de hecere a ogtilor'', cum ar fi zis Nicolae lorga. S-au perindat pe-aici multe neamuri, intre care mai cunoscute gi mai statornice sunt dacii, romanii (latinofonii), da- co-romanii, slavii, rom6nii, ungurii, secuii, sagii. S-au succedat gi multe stdpdniri, regimuri politice, dominatii, dintre care nu lipsesc a lmperiului Roman, a imperiilor stepei, a voievozilor Gelou 9i Gylas, a Regatului Ungariei, a lmperiului Otoman, a lmperiului Habsburgic. Din 1918, Transilvania apa(ine Romdniei nu pentru cd ar fi fost cuceritd de Regatul Romdniei de-atunci, nici datoritd drepturilor istorice ale Romdniei, nici ca urmare a deciziei marilor puteri, nici ca rezultat al nobletei romd- nilor care s-ar trage din romani - civilizatorii lumii de odinioard etc. Transilvania aparline Romdniei dintr-un motiv simplu, acceptat destul de recent Tn dreptul inter- national: romdnii reprezentau gi reprezintd majoritatea absolutd a locuitorilor aces- tei tdri, iar vointa romA