of 15/15
7/23/2019 TRADISI MERON.pptx http://slidepdf.com/reader/full/tradisi-meronpptx 1/15 Di Susun oleh 1.  Rina supriatin 2. Nur rohmah 3.  Zulaekhah amimah 4.  Defriyana TRADISI MERON

TRADISI MERON.pptx

 • View
  232

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of TRADISI MERON.pptx

 • 7/23/2019 TRADISI MERON.pptx

  1/15

  Di Susun oleh

  1. Rina supriatin

  2. Nur rohmah

  3. Zulaekhah amimah4. Defriyana

  TRADISI MERON

 • 7/23/2019 TRADISI MERON.pptx

  2/15

  Meron dalam bahasa kawi adalah meruyan berarti sumber

  !ahasa "awa kuno memiliki 2 arti #

  1. meron yaitu namuk 2. meron yan berarti serambi Dalam bahasa arab meron berarti mi$ro"

  yaitu kemenanan

  Dalam karita meron yaitu rame tiron

  Arti Kata Meron

  Arti Kata Meron

 • 7/23/2019 TRADISI MERON.pptx

  3/15

  pati dan mataram mempunyai hubunankekerabatan yan baik. Mereka sepakatmenembankan %slamyan subur dan

  menentan setiap penaruh kekuasaanasin. !anyak pendekar sakti mataramyan didatankan ke &ati untuk melatihkepra"uritan (arena itu mereka harus

  tinal berbulan)bulan bahkan bertahun)tahun di &ati.

  Asal-Usul Tradisi Meron

  http://id.wikipedia.org/wiki/Islamhttp://id.wikipedia.org/wiki/Islam
 • 7/23/2019 TRADISI MERON.pptx

  4/15

  *da seseoran bernama (i Suta (erta yanmen"adi deman Sukolilo. Meskipun ayah dankakeknya berasal dari Mataram dia belum pernahmenenal bumi leluhurnya.+api dia bersukur

  tinal di &esantenan karena kotanya "uamakmur.Sebaliknya saudara (i Suta yanbernama Sura (adam inin berbakti padaMataram. Diapun peri ke Mataram. (etika

  sedan bersiap menhadap Sultan, adakeributan. *da seekor a"ahmenamuk dan telahmenewaskan penembalanya.Sura (adam punberusaha menatasi keadaan

  http://id.wikipedia.org/wiki/Gajahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Gajah
 • 7/23/2019 TRADISI MERON.pptx

  5/15

  Dia berhasil men"inakkan a"ah dan menunainya,

  dia diankat men"adi punawa Mataram yan

  bertuas menurus a"ah.Suatu hari Sura (adam

  bertuas memimpin pasukan Mataram menaklukkan

  (adipaten &ati. Setelah peran usai Sura (adam pun

  men"enuk sudaranya di kademanan Sukalilo.

  Deman Sura (erta terke"ut dan ketakutan. Dia takut

  ditankap dan dirinkus. Sura (adam menetahui hal

  itu dan men"elaskan bahwa maksud kedatanannya

  adalah untuk menyambun tali persaudaraan dan dia

  sudah membaktikan diri pada Mataram

 • 7/23/2019 TRADISI MERON.pptx

  6/15

  Dia minta i"in supaya para pra"urit dii"inkanmeninap di kademanan Sukolilo sambilmenunu saat yan tepat untuk kembali keMataram, Sura (adam pun menusulkan supaya

  menadakan a-ara sema-am sekaten untukmenhormati Maulud Nabidan memberi hiburanpada rakyat. (emudian mereka membuatelanan keramaian seperti sekaten. Rakyat

  menyambutnya denan embira. (arena itulahkeramaian itu disebut meron yan berasal daribahasa "awa rame dan iron)tiron)tiruan.

  http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Maulud_Nabi&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Sekatenhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sekatenhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Maulud_Nabi&action=edit&redlink=1
 • 7/23/2019 TRADISI MERON.pptx

  7/15

  1. !aian teratas adalah mustaka yanberbebtuk linkaran bunayan beranekawarna dan berisi ayam "ao atau mas"id

  2.

  !aian ke dua ununan itu terbuat dariron-ean atau rankaian amyan ataukrupuk aneka warna dan -u-ur atau kuetradisional

  3. baian ke tia atau bawah ununan itu disebut an-ak atau penopan

  Tiga gunungan yang khas dalamacara arak-arakan

 • 7/23/2019 TRADISI MERON.pptx

  8/15

  +radisi meron di adakan setiap tl 13 robiulawal, penanalan tahun hi"riah. +radisi initerlepas dari tradisi sekatenan yan ada diyoyakarta atau surakarta.

  Dalam prayaan tradoisi ini ada belasanununan yan di arak ke mas"id !aitul

  a/in di desa Sukolilo, ke-amatan sukolilo.

  &ersiapan meronan untuk membuatununan di siapkan se"ak 1 bulansebelumnya.

  erayaan Tradisi Meron

 • 7/23/2019 TRADISI MERON.pptx

  9/15

  Setelah ununan itu "adi lalu di arak keMas"id desa, ununan itu tidak diperebutkan tetapi setelah 0 hari perayaanmeron itu selesai baru di baikan padatetana dan perankat desa.

  Masyarakat sukolilo memiliki keper-ayaanbaran siapa yan memperoleh salah satu

  baian dari ununan tersebut akanmendapatkanberkah sesuai denan maknalamban)lamban itu sendiri

 • 7/23/2019 TRADISI MERON.pptx

  10/15

  !ayak nilai budaya yan terkandun dalamtradisi Meron di antaranya #

  Reliius

  +oleransi ker"a keras kreati Disiplin inta tanah air &eduli sosial

  Nilai !udaya dalam Meron

 • 7/23/2019 TRADISI MERON.pptx

  11/15

  +radisi merupakan ambaran sikap danperilaku manisia yan telah berproses dalamwaktu lama dan di laksanakan se-ara turun)temurun dari nenek moyan.

  +radisi dipenaruhi ke-enderunanuntukberbuat sesuatu dan menulanisehina men"adi kebiasaan.

  Meski masyarakat desa Sukolilo tidakmenolak perubahan, tetapi mereka bisamenempatkan diri dan mempertahankanbudaya mereka.

  Kesim"ulan

 • 7/23/2019 TRADISI MERON.pptx

  12/15

  Mereka tetap melakukan kontak denanbudaya lain, menanut sistem pendidikanormal yan ma"u, dan mempunyai sistemterbuka masyarakat pen Stratif-ation5.

  !ai sebaian masyarakat tidak dapatmelakukan hal tersebut, tetapi berbedadenan masyarakat sukolilo yan terbilan

  sukses mempertahankan diri dari aruslobal denan tidak menhindarinya.

 • 7/23/2019 TRADISI MERON.pptx

  13/15

  !entuk eksistensi masyarakat adat yanberada di desa Sukolilo tepatnya dikabupaten &ati ini adalah melalui tradisimeron, yan merupakan salah satu upaya

  penolakan pemberanusan. Mereka mempunyai -ara tersendiri untuk

  tetap eksis, meski 6aman telah berubah.Salah satu -ara yan diunakan melalui

  +radisi yan tetap dipertahankan dari 6amandulu hina sekaran yakni +radisi Meronan.

 • 7/23/2019 TRADISI MERON.pptx

  14/15

  Mereka mempunyai -ara tersendiri untuktetap eksis, meski 6aman telah berubah.Salah satu -ara yan diunakan melalui

  +radisi yan tetap dipertahankan dari6aman dulu hina sekaran yakni +radisiMeronan.

 • 7/23/2019 TRADISI MERON.pptx

  15/15