Click here to load reader

trà vinh

 • View
  55

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động Việt NAm làm tại Dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng năm 2016

Text of trà vinh

 • 1

  UBND TNH TR VINH CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

  S LAO NG c lp - T do - Hnh phc THNG BINH V X HI

  S: 1841 /TB-SLTBXH

  Tr Vinh, ngy 13 thng 11 nm 2015

  THNG BO

  Tuyn lao ng Vit Nam lm vic ti d n Xy dng Nh my Nhit in Duyn hi 3 M rng ti tnh Tr Vinh

  Xt Cng vn s L-ELEGZ-PO-0015 ngy 03/11/2015 ca Tp on Sumitomo v vic ngh tuyn lao ng Vit Nam vo cc v tr cng vic d kin tuyn ngi lao ng nc ngoi lm vic ti d n xy dng nh my nhit in Duyn Hi 3 m rng.

  Nhm p ng lao ng theo yu cu ca tp on Sumitomo, S Lao ng Thng binh v X hi thng bo tuyn lao ng Vit Nam lm vic ti D n xy dng nh my nhit in Duyn Hi 3 m rng, c th nh sau:

  1. iu kin, tiu chun ng k d tuyn.

  - Nam, n 18 tui tr ln, c l lch r rng, c phm cht o c tt;

  - sc khe lm vic, thc hin nhim v;

  - Trnh hc vn: Tt nghip cao ng, i hc tr ln, kin thc v k thut nh my in.

  - S dng c ting Anh trong giao tip hng ngy v trao i cng vic vi lnh o;

  - Trnh chuyn mn ph hp vi tng v tr cng vic d tuyn (nh km danh sch)

  2. S lng cn tuyn: 349 ngi

  3. Lng v cc khon khc.

  - Mc lng c bn: Thp nht l 7,000,000 ng/thng, ty theo v tr cng vic, trnh chuyn mn, kinh nghim v iu kin lm vic c mc lng khc nhau.

  - Ngi lao ng c trang b y bo h lao ng theo quy nh.

  - Ngoi ra, ngi lao ng cn c tham gia cc loi BHYT, BHXH v cc Bo him theo quy nh hin hnh.

  4. Thi gian lm vic, thi gian ngh ngi.

  - Thi gian lm vic: 08 gi/ ngy; 48 gi/ tun.

 • 2

  - Thi gian ngh ngi: Ngi lao ng c php ngh 01 ngy/tun v cc ngy l, tt, php nm theo quy nh ca B lut lao ng.

  5. Ni lm vic: ti cng trng Trung tm Nhit in Duyn hi (p M U, x Dn Thnh, th trn Duyn Hi, tnh Tr Vinh).

  6. Thi gian hp ng: D kin n khi kt thc hng mc cng trnh, d n.

  7. H s d tuyn gm:

  - n xin vic: 01 bn.

  - Bn s yu l lch c xc nhn ca chnh quyn a phng: 01 bn.

  - Giy chng nhn sc khe (do c quan y t c thm quyn cp c gi tr trong thi gian 06 thng tnh n ngy np h s d tuyn (01 bn).

  - 02 nh mu c 4 x 6.

  - Cc loi vn bng chuyn mn, nghip v km theo (bn ph t c cng chng) 01 bn.

  8. Thi gian, a im nhn h s.

  -Thi gian nhn h s: T ngy 16/11/2015 n ht ngy 15/12/2015 (trong gi hnh chnh).

  - a im nhn h s: Trung tm Dch v vic lm tnh Tr Vinh: s 542- Kin Th Nhn, P7, Tp. Tr Vinh, tnh Tr Vinh. in thoi 074 3500 049.

  -Thi gian phng vn: D kin ngy 16/12/2015.

  Ni nhn: KT. GIM C - UBND tnh (b/c); PH GIM C - TT.DVVL Tr Vinh (t/h);

  - Lu: VP, LVL. ( k)

  Dng Quang Ngc

 • 3

  DANH SCH CC V TR CNG VIC TUYN LAO NG VIT NAM LM VIC D N XY DNG NH MY NHIT IN DUYN HI 3 M RNG

  NM 2016

  S TT

  V tr cng vic Tng

  s

  Nhu cu s dng lao ng

  Trnh chuyn mn

  Kinh

  nghim Mc lng trung bnh

  ng k

  tuyn mi

  Phn theo chc danh cng vic

  Nh

  qun l

  Gim

  c iu hnh

  Chuyn

  gia

  Lao

  ng k

  thut

  Tng cng 349 26 11 202 110 349

  Qun l tng thu (SC)

  1 Qun L QA/AC 1 1

  Tt nghip i hc/cao ng, ting anh gii, yu cu kin thc k thut tt v hp ng EPC quc t. t nht 10 nm kinh nghim v h thng E&I lm vic cho hp ng EPC nh my nhit in than cng sut trn 300MW s dng cng ngh l siu ti hn.

  10 20,000,000 1

  2 K s cp cao E&I 1 1

  Bng i hc/cao ng, ting anh gii, yu cu c kin thc k thut. t nht 7 nm kinh nghim trong lnh vc k thut xy dng v xy dng cng trnh nh my nhit trn 300MW thuc hp ng EPC.

  20 15,000,000 1

  3 Qun l Xy Dng 1 1

  Bng i hc/cao ng hoc tt nghip bch khoa, ting anh gii, c kin thc chuyn mn v k thut, t nht 7 nm kinh nghim qun l an ton cht lng v kim sot cht lng ca hp ng EPC nh my nhit in than cng sut trn 300MW. Yu cu k nng kim ton ca h thng qun l cht lng

  10 20,000,000 1

 • 4

  4 Chuyn Vin lp trnh k hoch

  1 1

  Bng i hc/cao ng, ting anh gii, yu cu kin thc k thut, t nht 7 nm kinh nghim v vic lp trnh k hoch cho hp ng EPC ca nh my nhit in cng sut trn 300MW

  10 20,000,000 1

  5 K s d n 2 2

  Bng i hc/cao ng, ting Anh gii, c kin thc k thut ca hp ng EPC quc t, t nht 5 nm kinh nghim lm vic cho hp ng EPC xy dng nh my nhit in vi cng sut trn 300MW.

  10 15,000,000 2

  6 Gim st giao nhn hng ha

  2 2

  Tt nghip i hc, ting Anh gii, yu cu kinh nghim vn chuyn, giao nhn hng theo iu kin quc t. Am hiu vn chuyn v nhn hng theo tng phn ca nh my nhit in (bao gm hng ha hng nng) v gii kin thc v INCOTERM 2000.

  5 10,000,000 2

  7 Qun l giao nhn hng ha

  1 1

  Tt nghip i hc, ting anh gii, am hiu vn chuyn v giao nhn hng theo iu kin quc t. Giao nhn hng ha tng phn ca nh my nhit in than, yu cu kin thc INCOTERM 2010

  3 10,000,000 1

  8 T vn k thut v lp t tuc-bin

  1 1

  Ting Anh, kinh nghim v tuc bin 600MW, chng nhn chuyn ngnh k thut hoc bng cao ng (i hc) chuyn ngnh k thut

  25 10,000,000 1

  9 T vn k thut v lp t bnh ngng

  1 1

  Ting Anh, kinh nghim v tuc bin 600MW, chng nhn chuyn ngnh k thut hoc bng cao ng (i hc) chuyn ngnh k thut

  25 10,000,000 1

  10

  Kim sot nguyn vt liu cho thit b Tua bin - my pht

  v cc thit b i km

  1 1 Ting anh gii, c kinh nghim vi tuan bin cng sut 600MW, chng ch k thut, bng tt nghip i hc/cao ng

  25 10,000,000 1

  11 Nhn vin kim sot h s

  1 1 Tt nghip i hc, c kinh nghim v qun l, lu tr h s, bn v. S dng tt ting anh v thnh tho vi tnh vn phng

  1 5,000,000 1

  12 Nhn vin k ton 1 1 Tt nghip i hc, c kinh nghim v k ton, s dng tt ting anh v thnh tho vi tnh vn phng

  3 7,000,000 1

  13 Gim c d n 1 1

  Tt nghip i hc, ting anh gii, t nht 10 nm kinh nghim vi v tr Gim c d n ca tng thu EPC, chu trch nhim ton b vic thc hin xy dng nh my nhit in vi cng sut ln trn c s hp ng trn gi.

  15 35,000,000 1

 • 5

  14 Qun l an ton lao ng

  1 1

  Bng cao ng/ i hc chuyn nghnh An ton cht lng v Sc khe; ting Anh gii, yu cu c trnh chuyn mn k thut, t nht 7 nm kinh nghim v qun l Mi trng, An ton, Sc khe ca ton b hp ng tng thu EPC cho nh my nhit in vi cng sut trn 300MW di hnh thc trn gi.

  10 20,000,000 1

  15 Qun l gim st xy dng

  1 1

  Tt nghip cao ng/i hc, ting anh gii, yu cu kin tha k thut tt, t nht 10 nm kinh nghim qun l gim st xy dng ton b hp ng EPC cho nh my nhit in c cng sut trn 300MW tren c s hp ng trn gi.

  15 20,000,000 1

  16 Qun l hp ng 1 1

  Tt nghip i hc, ting anh gii, t nht 3 nm kinh nghim lm vic vi v tr qun l hp ng ca tng thu EPC, chu trch nhim tng th vic thc hin xy dng nh my trn c s hp ng trn gi.

  5 15,000,000 1

  17 Qun l hnh chnh 1 1

  Bng i hc tr ln, ting Anh gii, t nht 1 nm kinh nghim lm vic vi v tr tng ng cho hp ng EPC, am hiu cng vic hnh chnh ca vn phng iu hnh cng trng, hp ng quc t EPC, hnh thc trn gi .

  3 15,000,000 1

  Phn lp t (JEL)

  A Qun l hin trng

  1 Qun l thi cng n/m in (c kh)

  2 2

  K s c kh 1 nm kinh nghim c chng ch k thut & qun l. i hc tr ln, chuyn ngnh k s in. C chng ch qun l. Kinh nghim trn 12 nm lm vic ti nh my nhit in than trn 600MW. Kinh nghim trn 5 nm vi v tr tng ng. Ting Anh gii.

  12 15,500,000 2

  2

  Qun l thi cng n/m in (phn in & thit b o)

  1 1

  K s in 1 nm kinh nghim c chng ch k thut & qun l. i hc tr ln, chuyn ngnh k s in. C chng ch qun l. Kinh nghim trn 12 nm lm vic ti nh my nhit in than trn 600MW. Kinh nghim trn 5 nm vi v tr tng ng. Ting Anh gii.

  12 15,500,000 1

  3 K s trng phn c kh

  4 4

  K s c kh 1 nm kinh nghim c chng ch k thut & qun l. i hc tr ln, chuyn ngnh k s in. C chng ch qun l. Kinh nghim trn 10 nm lm vic ti nh my nhit in than trn 600MW. Kinh nghim trn 5 nm vi v tr tng ng. Ting Anh gii.

  10 13,500,000 4

 • 6

  4 K s trng phn in

  2 2

  K s in 1 nm kinh nghim c chng ch k thut & qun l. i hc tr ln, chuyn ngnh k s in. C chng ch qun l. Kinh nghim trn 10 nm lm vic ti nh my nhit in than trn 600MW. Kinh nghim trn 5 nm vi v tr tng ng. Ting Anh gii.

  10 13,500,000 2

  5 Nhn vin an ton

  nh my in 1 1

  C chng ch o to an ton kinh nghim 1 nm lm vic. Ting Anh gii.

  15 15,000,000 1

  6

  Trng b phn cht lng nh my in

  1 1 C chng ch c kh/ ITI kinh nghim lm vic 1 nm. Ting Anh gii.

  15 15,000,000 1

  B Gim st vin trc tip

  7 K s cc b phn p lc ni hi

  4 4 C chng ch o to thit k c kh kinh nghim 1 nm. Ting Anh gii.

  7 ~ 10 13,500,000 4

  8 K s cc b phn p lc ni hi

  4 4 C chng ch o to thit k c kh kinh nghim 1 nm. Ting Anh gii.

  7 ~ 10 13,500,000 4

  9 K s lc bi tnh in

  4 4 C chng ch o to thit k c kh kinh nghim 1 nm. Ting Anh gii.

  7 ~ 10 13,500,000 4

  10 K s h thng x l than v tro

  4 4 C chng ch o to thit k c kh kinh nghim 1 nm. Ting Anh gii.

  7 ~ 10 13,500,000 4

  11 K s h thng cu ha

  4 4 C chng ch o to thit k c kh kinh nghim 1 nm. Ting Anh gii.

  7 ~ 10 13,500,000 4

  12 K s ph trch nng thit b

  2 2 C bng/ sau tt nghip/ ITI vi 1 nm kinh nghim. Ting Anh gii.

  7 ~ 10 13,500,000 2

  14 K s ph trch ng ng ngm

  1 1 C chng ch o to thit k c kh kinh nghim 1 nm. Ting Anh gii.

  7 ~ 10 13,500,000 1

  13 K s QA/QC 3 3 C bng/ sau tt nghip/ ITI vi 1 nm kinh nghim. Ting Anh gii.

  7 ~ 10 13,500,000 3

  C Gim st vin

  14

  Gim st cc b phn p lc & ni hi

  4 4 C chng ch o to k thut 1 nm kinh nghim 7 ~ 10 11,500,000 4

  15

  Gim st tuc bin hi & my pht tuc

Search related