tpp 2 kolokvij

  • View
    195

  • Download
    45

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kolokviji

Text of tpp 2 kolokvij

23. to se moe isaitati sa donje slike ?

Minimalne debljine i i duljine/ procesi24. to je i zato se danas naglaava simultano inenjerstvo? Simultano inenjerstvo (en. concurrent engineering) jest filozofija strojarskog pothvata koja otvara put preivljavanja.

25. Znaajke i razlike odabira primarnog procesa po Haleviju i ASM?

26. Kako se procjenjuju sukladnost grupa materijala i tehnologija? 27. Koji su kriteriji odabira postupaka proizvodnje po ASM-u? Materijal; Sloenost izratka; Tonost izrade; Ekonomski parametri; Raznolikost i sloenost proizvodnih postupaka 28. Znaajkle proizvodnih postupaka po ASM-u?Komentar! - vrijeme ciklusa, kvaliteta, fleksibilnost, iskoristivost materijala, pogonski trokovi29. Navesti slijedom aktivnosti planiranja procesa (PTP)! odabir primarnog procesa odabir procesa odabir strojeva, alata, naprava, reima odabir varijante dokumentacija unapreenje planiranje i praenje proizvodnje (realizacija)30. Zato nije realno zbrajati procjene livljivost, zavarljivost i obradljivost pro procjeni adekvatne tehnologija za skupine materijale?31. Koje su znaajke bitne za odabir izmeu otvorenog i zatvorenog ukovnja?Koje znaajke su nesporne kao prve (nuni kriteriji), koje znaajke slijede kao dodatni kriteriji? Postupak kod kojeg metal, pod djelovanjem udarca malja kovakog bata, ili pod pritiskom pritiskivaa pree, ispunjava profilirani prostor izraen u kovakom alatu, tj. ukovnju.Suvremena masovna i serijska proizvodnja. Postizanje odgovarajue kvalitete, odgovarajueg oblika i ujednaenih dimenzija gotovog izratka Sve gravure, ukljuujui i onu zavrnu, nalaze se u istom kalupu Brzina rada; Jedno grijanje Kanal za vijenac prima viak materijala Kod korektnog kovanja ispunjenje 70 % i jednolika irina vijenca po opsegu otkova 40 % ukupne energije troi se na formiranje vijenca Ukovnji Otvoreni - Gubitak materijala do 25 % (vijenac, obgor, slijepe rupe) Zatvoreni - Precizno odreivanje koliine materijala sirovca, Puno vea naprezanja32. Koje kriterije provjeravamo za odabir vrste lijevanja po grupama materijala?Koji su kriteriji kljuni? - materijal, veliina (teina izratka), minimalna debljina stijenke, tonost; kvaliteta povrine, cijena alata33. Kako se odreuje vrsta tehnologije (protokol) po Haleviju? Odabrati sloenost oblika iz tabele HALEVI =>zatim odabrati stupac obzirom na broj komada izradaka (veliinu serije) => odrediti preporueni prioritet vrsta obrade => odabrati tehnoloki postupak unutar odabrane vrste obrade => provjeriti da li vrsta obrade zadovoljava sve zahtjeve izratka35. Navesti i objasniti faze PTP!(od poetka do kraja)???? interpretacijapodatakakonstrukcijeproizvoda izbortehnolokihprocesa izboralatnihstrojeva izboralata izborbaznihpovrina redoslijedtehnolokihoperacija izbormjernihureaja odreivanjeproizvodnihtoleranci proraunvremena odreenjeuvjetaobrade radna dokumentacija; izbor najpovoljnije varijante36. Razlika tehnolokog i proizvodnog procesa? tehnolokiproces :operacijeizrade, kontrole, naviimrazinama transport proizvodni proces : uklapanje elemenata u odreeni prostor (skladitenje, meuoperacijski zastoji)37. to ini hijerarhijsku ljestvicu proizvodnje? proizvodnisustav tehnolokiproces operacija faza; zahvat38. Objasniti pojam tehnolokog procesa!(Primjer iz proizvodnja ! - tono odreen proces, redoslijed po kojem se izrauje pod odreenim uvjetima dio (sklop, proizvod) iz osnovnog materijala (dijelovi, sklopovi) sa odreenim alatima, napravama na odreenim strojevima (radnim mjestima) u odreenom vremenu39. emu slui dokument Plan izrade? Plan izrade slui radniku na stroju da vidi sve detalje potrebne za obradu, prikazuje nam sve potrebne podatke da se proces moe izvriti na stroju. Prikazuje tijek procesa, parametre obrade, vrijeme izrade, kvalitetu obrade povrine...40. to je potrebno znati pri razradi tehnolokog procesa? podaci(narudba): materijal kote, tolerance, TO, funkcionalni zahtjevi predvidivaserija uestalost serija predvidivaukupnakoliina41. Kojev su tehnoloke podloge? katalogosnovnogmaterijala kartotekaosnovnihsredstava katalozistandardnihalata prirunici, dijagrami, reimirada tehnolokepodlogezanormiranje tipinitehnolokiprocesi tehnoekonometrijske podloge (cijena materijala, radnih sati)42. to je proizvodna norma i emu slui? osnovniparametarzaplaniranje i upravljanjeproizvodnjom novi proizvodni sustavi >>> proraun kapaciteta, novih radnih mjesta43. Navesti detaljnije vrste trokova, komentar! normativno vrijeme nabavna vrijednost stroja prikljuna snaga stroja povrina radnog mjesta vrijeme amortizacije (5-10 godina) korisni kapacitet stroja 1500 sati/smjena kamate iznose oko 5-20% odravanje uobiajeno 3-8 % najamnina troak alata (5-7%) dodatni trokovi (3 %-5%) trokovi programiranja (0,75 korak) posebni trokovi obrade (TO, galvanska..) cijena materijala manipulacija (6 % 20 %) vanjski proizvodni (15% - 35%) troak uprave, prodaje (25 % - 45%) 44. Objasniti to se moe ''iitati'' iz donjeg dijagrama!

45. to pokazuje dijagram vremenskog iskoritenja strojeva?46. Koja je zavisnost tipa stroja (razina automatizacije) o veliini serije?Doljnja slika!)

-poveanje razine automatizacije poveava se proizvodnost obradnih sustava,poveava se produktivnost jednog radnika,smanjuju se potrebne proizvodne povrine,te se smanjuje potreban ivi direktni rad47. Koji kriteriji nedostaju kod analize sa slike gore? -na slici nedostaje vrijeme izrade i trokovi izrade48. Koji su kriteriji pri odabiru alatnog stroja? Geometrijski oblik Dimenzije i tolerancije Geometrijske tolerancije Hrapavost povrine Tip materijala i tvrdoa Veliina pripremka ; Veliina serije 49. Koje su prednosti, a koje slabosti koritenja visoko automatiziranih alatnih strojeva?- cijena povrat uloenih sredstava u kratkom roku- osjetno nii trokovi odravanja,Prednosti automatizacije su:1. Mogunost ponavljanja2. Kontrola kvaliteta3. Maksimum iskoriavanja sirovine4. Minimum otpada5. Integracija poslovnih sistema6. Poveana produktivnost i redukcija rada7. Vei kvalitet proizvoda8. Sigurnost oveka radnika9. Ouvanje ivotne sredineNedostaci automatizacije su:1. Visoki poetni trokovi implementacije2. Velika zavisnost o odravanju3. Velika zavisnost o unapreivanju automatizovanih sistema50. Navesti i objasniti razloge nastanka grupnih tehnologija u PTP (Mitrofanov!)! Mnogi tehnoloki problemi imaju slinosti >> grupiranjem slinih problema mogue nai zajednika rjeenja elja za iskoritenjem prednosti masovne i velikoserijske proizvodnje u tvrtkama pojedinane i maloserijske proizvodnje Smanjenje vremena za izradu tehnolokoga procesa izrade Modernizacija (reinenjering) Kapitalne investicije 51. Koji su ciljevi skupnih tehnologija? Smanjenje trokova tehnoloke pripreme Skraenje vremena razvoja alata i ureaja Uvoenje moderne proizvodne opreme Pretvaranje niskoserijske u srednjeserijsku ili velikoserijsku Odbacivanje neopravdane raznovrsnosti tehnolokih procesa unifikacijom i grupiranjem Poveanje efikasnosti procesa obrade primjenom obradnih sustava vee proizvodnosti, smanjenje tpz i tp, planiranje procesa grupne obrade Smanjenje vremena tehnoloke pripreme za svaki lan pripreme Poboljanje konstrukcije primjenom tehnolokog klasifikatora Primjenom grupne tehnologije i baza podataka povezati CAD/CAPP/CAM sustav. 52. Navesti i objasniti posljedice primjene skupnih tehnologija!53. to je grupa (skupina) u grupnoj tehnologiji?Odreenoj grupi pripadaju svi dijelovi koji se mogu obraditi na jednom alatnom stroju, s jednakim parametrima, istim alatima i priborom Potreba klasifikacije dijelova i stvaranja grupa slinih dijelova sa unificiranim tehnolokim procesom Grupna tehnologija ograniena na >>> konstruktivnu i tehnoloku slinost postupaka obrade, alata, operacije Dijelovi sa jednim obradnim procesom >>>obrada na jednom obradnom sustavu 54. Koje su metode klasifikacije i kodiranja u grupnim tehnologijama?Vizuelna metoda Metoda kodiranja Znaajke metoda kodiranja1.geometrijski oblik i sloenost, 2.dimenzije, 3.vrsta materijala, 4.oblik pripremka, 5.zahtjevana preciznost zavrne obrade 55. Koja je poveznica CAD/CAPP i skupne tehnologije? 56. to je CAPP, zato je puno manje u primjeni nego li ostali elementi koncepta CIM-a? Proces planiranja (PTP) radno intenzivna aktivnost, bazirana na iskustvu, vjetinama i intuiciji, esto previsoki proizvodni trokovi, kanjenja, greke i nestandardni procesi, Poveanje kvalitete, smanjenje vodeeg vremena i trokova ili poveanje produktivnosti >>> CAPP 57. Navesti i objasniti evolucijski plan PTP? Manualna klasifikacija Raunalno voeni procesni planovi Varijantni CAPP ; Generativni CAPP Dinamiki, generativni CAPP 58. Gdje se koristi CAPP, CAPE? design , simulacija i programiranje robota analiza pakiranja, montae i odravanja mjerenja, analiza proizvodnih toleranci generiranje proizvodnog procesa i NC putanja design i simulacija proizvodnih sustava 59. Grupirati (u %) i analizirati aktivnosti u PTP? 15% tehniko odluivanje, 40% proraun i nalaenje podataka 45% priprema teksta i dokumentacije.

60. Koji su nedostaci tradicionalnog PTP? Proizvodna logika je individualna pohranjena u miljenju planera >>>baza znanja Radno intenzivan proces, esto mora biti skraen ili zamijenjen intuicijom, Rezultati esto necjeloviti ili nekonzistentni, Predprozvodno vodee vrijeme se prekorauje, Proizvodni podaci esto zastarjeli. 61. Napisati i objasniti prva dva koraka u razvoju CAPP! Korak 1. CAPP- Informatizacija baze podataka PC: Pohrana, dohvat podataka, brzina, preciznost, priprema za print, sortiranje, ne zna kako RAZMILJATI !!! Iskoristiti snagu stroja, ostaviti slobodu planeru za tehniki rad, Omoguiti planeru da radi to najbolje moe (poveanje produktivnosti 600%), vie vremena evaluaciji alternativa-varijanti Upravljanje bazama podataka sloen raunalni posao CAPP korak 2. Varijantni pristup Tradicionalni pristup: Prouiti crte, Identificirati sline pozicije u prolosti (obino uz memorije), ispitati planove procesa za te sline pozicije i adaptirati ili modific