13
72 Arnautović, K.: Topografski znaci na katastarskim planovima austrougarskog premjera BiH UDK 528.918 Stručni rad TOPOGRAFSKI ZNACI NA KATASTARSKIM PLANOVIMA AUSTRO - UGARSKOG PREMJERA BOSNE I HERCEGOVINE TOPOGRAPHICAL SYMBOLS ON CADASTRAL PLANS OF THE AUSTRO-HUNGARIAN SURVEY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Kemal Arnautović SAŽETAK Austro-Ugarska Monarhija je izvršila katastarski premjer Bosne i Hercegovine u periodu od 1880-1884. godine. Izrađeni su katastarski planovi u razmjerama: 1: 6 250, 1:3 125, 1:1 562.5 i 1:781.25 koji se i danas koriste za održavanje zemljišne knjige. Za pravila premjera korištena je Instrukcija za katastarski premjer Bosne i Hercegovine iz 1880. god. (Instruction für die Katastral- Vermessung Bosnien und Herzegovina). Na planovima su korišteni topografski znaci iz priloga Instrukcije: ZEICHENMUSTER- PREDLOŽAK OZNAKA, koji su prevedeni sa njemačkog jezika. Originali katastarskih planova čuvaju se u Bečkom arhivu, a katastarske uprave Bosne i Hercegovine su dobile na korištenje litografsku kopiju u crno-bijeloj boji. Primjerci litografskih kopija za cijelu Bosnu i Hercegovinu sačuvani su u arhivi bivše Geodetske uprave Bosne i Hercegovine i konačno su preuzeti u Arhiv Bosne i Herecegovine. Ključne riječi: austro-ugarski premjer, katastarski plan, topografski znaci, litografske kopije. ABSTRACT Austro-Hungarian Monarchy conducted a cadastral survey of Bosnia and Herzegovina in the period from 1880 to 1884. Cadastral maps at 1:6 250, 1:3 125, 1:1 562.5 and 1:781.25 scales were made that are used for land books maintenance even at present. The Instructions for the Cadastral Survey of Bosnia and Herzegovina of 1880 (Instruction für die Katastral-Vermessung Bosnien und Herzegovina 1880) were used as the survey rules. Topographic symbols used on the maps were taken from the Annex to the Instructions: SAMPLES of SYMBOLS (ZEICHENMUSTER) that have been translated from German. Original cadastre maps are kept in the Archives of Vienna, while different cadastre administrations of Bosnia and Herzegovina received black and white lithographic copies. Samples of lithographic copies for the whole of Bosnia and Herzegovina were kept in the archives of the former Geodetic Administration of Bosnia and Herzegovina and have finally been taken over by the Archives of Bosnia and Herzegovina. Key words: Austro-Hungarian survey, cadastre map, topographic symbols, lithographic copies.

TOPOGRAFSKI ZNACI NA KATASTARSKIM … GLASNIK/GEODETSKI...Arnautović, K.: Topografski znaci na katastarskim planovima austrougarskog premjera BiH 73 1. UVOD Nakon rusko-turskog rata

  • Upload
    others

  • View
    32

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TOPOGRAFSKI ZNACI NA KATASTARSKIM … GLASNIK/GEODETSKI...Arnautović, K.: Topografski znaci na katastarskim planovima austrougarskog premjera BiH 73 1. UVOD Nakon rusko-turskog rata

72 Arnautović, K.: Topografski znaci na katastarskim planovima austrougarskog premjera BiH

UDK 528.918 Stručni rad

TOPOGRAFSKI ZNACI NA KATASTARSKIM PLANOVIMA AUSTRO - UGARSKOG PREMJERA BOSNE I

HERCEGOVINE

TOPOGRAPHICAL SYMBOLS ON CADASTRAL PLANS OF THE AUSTRO-HUNGARIAN SURVEY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Kemal Arnautović

SAŽETAK Austro-Ugarska Monarhija je izvršila katastarski premjer Bosne i Hercegovine u periodu od 1880-1884. godine. Izrađeni su katastarski planovi u razmjerama: 1: 6 250, 1:3 125, 1:1 562.5 i 1:781.25 koji se i danas koriste za održavanje zemljišne knjige. Za pravila premjera korištena je Instrukcija za katastarski premjer Bosne i Hercegovine iz 1880. god. (Instruction für die Katastral-Vermessung Bosnien und Herzegovina). Na planovima su korišteni topografski znaci iz priloga Instrukcije: ZEICHENMUSTER-PREDLOŽAK OZNAKA, koji su prevedeni sa njemačkog jezika. Originali katastarskih planova čuvaju se u Bečkom arhivu, a katastarske uprave Bosne i Hercegovine su dobile na korištenje litografsku kopiju u crno-bijeloj boji. Primjerci litografskih kopija za cijelu Bosnu i Hercegovinu sačuvani su u arhivi bivše Geodetske uprave Bosne i Hercegovine i konačno su preuzeti u Arhiv Bosne i Herecegovine. Ključne riječi: austro-ugarski premjer, katastarski plan, topografski znaci, litografske kopije.

ABSTRACT Austro-Hungarian Monarchy conducted a cadastral survey of Bosnia and Herzegovina in the period from 1880 to 1884. Cadastral maps at 1:6 250, 1:3 125, 1:1 562.5 and 1:781.25 scales were made that are used for land books maintenance even at present. The Instructions for the Cadastral Survey of Bosnia and Herzegovina of 1880 (Instruction für die Katastral-Vermessung Bosnien und Herzegovina 1880) were used as the survey rules. Topographic symbols used on the maps were taken from the Annex to the Instructions: SAMPLES of SYMBOLS (ZEICHENMUSTER) that have been translated from German. Original cadastre maps are kept in the Archives of Vienna, while different cadastre administrations of Bosnia and Herzegovina received black and white lithographic copies. Samples of lithographic copies for the whole of Bosnia and Herzegovina were kept in the archives of the former Geodetic Administration of Bosnia and Herzegovina and have finally been taken over by the Archives of Bosnia and Herzegovina. Key words: Austro-Hungarian survey, cadastre map, topographic symbols, lithographic copies.

Page 2: TOPOGRAFSKI ZNACI NA KATASTARSKIM … GLASNIK/GEODETSKI...Arnautović, K.: Topografski znaci na katastarskim planovima austrougarskog premjera BiH 73 1. UVOD Nakon rusko-turskog rata

Arnautović, K.: Topografski znaci na katastarskim planovima austrougarskog premjera BiH 73

1. UVOD Nakon rusko-turskog rata održan je 1878. godine Berlinski kongres gdje je zaključen tzv. Berlinski ugovor koji je potpisalo šest velikih sila i Turska. Između ostalih odredbi ugovora, Austro-Ugarska Monarhija je dobila pravo da okupira Bosnu i Hercegovinu. Austro-Ugarska Monarhija je ranijom okupacijom Hrvatske i Vojvodine stekla iskustvo kako može na što efikasniji način crpiti rudna i šumska bogatstva i uvoditi poreze. Pod motom da tehnički i privredni razvoj svih država neophodno zahtijeva topografsko-katastarske planove i karte na kojima će situacija zemljišta biti vjerno prikazana, kako bi mogle poslužiti za planiranje, projektovanje, građenje, to je veoma brzo, već 1880. godine, Monarhija povjerila izradu programa i katastarskog premjera Provincije Bosne i Hercegovine svom Vojno-geografskom institutu. Rezultat programa je donošenje Instrukcije za katastarski premjer Bosne i Hercegovine (Instruction für die Katastral-Vermessung Bosnien und Herzegovina) 1880. god. Premjer je trajao od 1880. do 1884. godine. Izvršen je prvenstveno iz dva razloga:

1. da posluži za izradu vojno-topografskih karata, 2. za osnivanje i izradu katastra zemljišta.

Kasnije, u periodu od 1884. do 1911. godine, na osnovu podataka ovog premjera, uspostavljena je zemljišna knjiga na cijelom području Bosne i Hercegovine koja se i danas ponegdje i ponekad koristi. Izrađeni su katastarski planovi u vrlo nepogodnim razmjerama za upotrebu jer je namjena planova imala prvenstveno vojni karakter. Za vangradsko područje usvojena je razmjera 1:6.250. Gradovi i druga naselja predstavljeni su na planovima u razmjeri 1:3 125 i 1:1 562,50, a ponegdje uže gradsko područje u razmjeri 1:781,25. 2. TOPOGRAFSKI ZNACI Ovdje se neće govoriti o historijatu premjera u smislu kvaliteta snimanja, tačnosti kartografske projekcije, te katastrom zemljišta ili zemljišnom knjigom kao krajnjim produktima premjera, već potrebom tumačenja topografskih znakova korištenih kod izrade katastarskih planova. Katastarski planovi austrougarskog premjera koriste se i danas u katastrima radi održavanja zemljišne knjige, a mnoga historijska istraživanja izražavaju potrebu da se pruži što vjernije tumačenje upotrebe ovih znakova, uključujući slova i brojeve. Katastarski plan možemo definisati vjernom slikom nekog dijela Zemljine površine, odnosno vjernom slikom niza objekata (granica, parcela, zgrada, voda, saobraćajnica i dr.) koji se nalaze na odnosnom dijelu zemljišta u određenoj razmjeri, a mogu biti dopunjene visinskom predstavom-reljefom zemljišta. Prema tome, krug na zemljištu je krug i na planu kao i ostali geometrijski oblici (kvadrat, trougao i sl.). Likovnu strukturu na planu čine individualni oblici - topografski znaci, koji su standardno i stilizovano oblikovani. Pored takvih topografskih znakova mogu se upisivati odgovarajući nazivi ili samo skraćenice naziva kao i brojevi. Tako je i pomenuta instrukcija za premjer, za objekte koje posmatramo na Zemljinoj površini, a ne mogu se prikazati na planovima u

Page 3: TOPOGRAFSKI ZNACI NA KATASTARSKIM … GLASNIK/GEODETSKI...Arnautović, K.: Topografski znaci na katastarskim planovima austrougarskog premjera BiH 73 1. UVOD Nakon rusko-turskog rata

74 Arnautović, K.: Topografski znaci na katastarskim planovima austrougarskog premjera BiH

njihovom prirodnom izgledu, oblikovala topografske znake koji će se koristiti kod izrade planova, sa načinom iscrtavanja. Primjena topografskih znakova potrebna je ne samo zbog ogromnog smanjivanja dimenzija prirodnih objekata, u odnosu na njihove dimenzije na planovima, već i zbog neophodnosti prikazivanja:

1. onih elemenata koje ne vidimo na terenu ali koji moraju biti uneseni na planove; npr. nazivi naselja, planina, potoka i sl.

2. kada želimo prikazati objekte koji usljed razmjernog smanjivanja ne bi uopće mogli da budu prikazani na planovima ali se prikazuju zbog njihovog značaja; npr. trigonometrijska tačka, bunar i sl.

3. PREDLOŽAK OZNAKA Kako je već ranije istaknuto, u svrhu primjene Instrukcije za premjer oblikovani su u prilogu Instrukcije topografski znaci, slova i brojevi (ZEICHENMUSTER - PREDLOŽAK OZNAKA) koji će se primjenjivati na planovima. Katastarski planovi austrougarskog premjera često se u geodetskom žargonu nazivaju i austrijske mape, čime se aludira na sitnu razmjeru koja se primjenjuje kod topografskih karata i prijevod njemačke riječi die Mappe - mapa, karta, crtež. Topografski znaci daju planovima spoljni izgled i utiču na njihov sadržaj a da pri tom ne određuju sadržaj plana, već naprotiv sadržaj plana određuje izbor topografskih znakova. Crtež topografskog znaka komponovan je iz likovnih elemenata: tačke, linije, površine, slovne ili brojčane oznake. Predložak oznaka je kasnije u razvoju metoda premjera proširen i nazvan Topografski ključ za planove razmjera 1:5 00, 1:1 000, 1:2000 i 1:2 500 kao i Kartografski ključ za planove u razmjeri 1:5 000. Predložak oznaka (znakova) je podijeljen na pet dijelova (vidi podpoglavlja 3.1 do 3.5): 3.1 Znaci za oblikovanje planova u više boja Slika 1 prikazuje različite načine za oblikovanje skica – planova u više boja (Für Doppelmass-Skizzen):

1. red: Acker - njiva; Hutweide - pašnjak; Wiese - livada; Wiese mit Sumpf - mokra livada; Wiese mit Rohrwuchs - livada sa trskom; Gärten - vrt; Gärten mit Bäumen - vrt sa drvećem.

2. red: Weinland - vinograd; Wald - šuma; Ziergärten - vrt sa ukrasnim biljem; Ruine - ruševina; Flüsse - rijeka; Bäche - potok; Oede - neobrađeno zemljište; Sandbänke - pješčani sprud; Gestrüppe - šikara; Teiche; Sümpfe - bare, močvare.

3. red: Meer-Salinen - morska solana; Schnee und Eisfelder - sniježnici i ledenjaci; Steinbrüche - kamenolom; Lehmgrube - majdan gline; Sand und Schottergr - majdan pijeska i šljunka; Remisen - remiza, spremište za kola; Torfstiche - tresetište; Friedhof Christlicher - groblje kršćansko; Friedhof Israel - groblje jevrejsko; Friedhof Türkisch - groblje muslimansko.

Page 4: TOPOGRAFSKI ZNACI NA KATASTARSKIM … GLASNIK/GEODETSKI...Arnautović, K.: Topografski znaci na katastarskim planovima austrougarskog premjera BiH 73 1. UVOD Nakon rusko-turskog rata

Arnautović, K.: Topografski znaci na katastarskim planovima austrougarskog premjera BiH 75

Slika 1: Znaci za oblikovanje planova u više boja

Page 5: TOPOGRAFSKI ZNACI NA KATASTARSKIM … GLASNIK/GEODETSKI...Arnautović, K.: Topografski znaci na katastarskim planovima austrougarskog premjera BiH 73 1. UVOD Nakon rusko-turskog rata

76 Arnautović, K.: Topografski znaci na katastarskim planovima austrougarskog premjera BiH

3.2 Konvencionalni znaci Konvencionalni - dogovorom usvojeni znaci koji su i najbrojniji, a odnose se na znake i skraćenice koji predstavljaju objekte koji su predmet geodetskog premjera i prikazivanja na planovima. Nisu klasificirani posebno kao konkretni, opisni ili sa dvojakom primjenom, već prema njihovoj namjeni ili materijalu od kojeg su građeni, ali su ipak topološki grupisani radi lakšeg korištenja, kao na primjer:

zgrade prema namjeni (stambene, javne privredne i dr.), vrsti materijala od koga su građene (zidane, kamene, drvene) i sl.,

saobraćajne komunikacije (željezničke pruge, putevi, staze),

rijeke i potoci, vodovod i pripadajući im objekti,

mostovi, drugi prelazi preko rijeka i potoka, brane, nasipi, utvrde, rezervoari i sl.,

granice: države, okruga, sreza, općine i dr.,

vjerski objekti,

trigonometrijske i ostale tačke premjera,

skraćenice obično pored objekata kao npr. W.K. Weinkeller-Vinski podrum ili W.H. Wachhaus-Stražara i dr.

Slika 2 prikazuje sljedeće konvencionalne znake (Konwentionelle Bezeichnungen):

Kirche von Stein und Holz - crkva kamena, drvena, Sinagoge von Stein und Holz - sinagoga kamena, drvena, Mosche von Stein und Holz - džamija kamena, drvena, Öffentliche Gebäude - javne zgrade, Wirthshaus(W.H.) – gostionica, Jägerhaus(J.H.) - lovačka kuća, Posthaus – pošta, Badhaus - kupatilo javno, banja, Mahl Mühle – vodenica, Säge Mühle - pilana na vodu kao mlin, Hammerwerk – kovačnica, Vohngebäude von Stein - stambene kamene zgrade, Vohngebäude von Holz - stambene drvene zgrade, Wirtschafts Gebäude von Stein - privredne kamene zgrade, Wirtschafts Gebäude von Holz - privredne drvene zgrade, Bergbau – rudnik, Ruine – ruševina,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eisenbahn mit eins. Geleise - željeznička pruga sa jednim kolosjekom Eisenbahn mit doppelten Geleise - željeznička pruga sa dva kolosjeka Strassen - putevi, ceste Kalderma - popločan put, kaldrma, Gemeinde Wege - općinski put, Feldweg - poljski put,

Page 6: TOPOGRAFSKI ZNACI NA KATASTARSKIM … GLASNIK/GEODETSKI...Arnautović, K.: Topografski znaci na katastarskim planovima austrougarskog premjera BiH 73 1. UVOD Nakon rusko-turskog rata

Arnautović, K.: Topografski znaci na katastarskim planovima austrougarskog premjera BiH 77

Strasse mit Bäumen - put sa drvećem pored puta, Prügelwege - progon za stoku, Saumwege - teretni put (konjski put), Fusssteige - pješačka staza, puteljak, Ortsried - područje mjesta, sela, Hecken - živica, živa ograda, Zäune - plot, drvena ograda, Zaun mit Steinpfeiler - drvena ograda sa kamenim stubovima, Mauer - zidana ograda, Graben trocken - suhi rov, Graben nafs - rov sa povremenom vodom, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jochbrücke von Stein - kolski most od kamena, Jochbrücke vod Holz - kolski most od drveta, Jochbrücke vod Holz mit Steinpfeiler - kolski most od drveta sa kamenim

stubovima, Kettenbrücke - viseći most, Schiffbrücke - pontonski most, Fliegende Brücke - pokretni most, Stege – brvno, Überfuhr - skela, lađa preko rijeke, Holzrechen - drvena rešetka za pročišćavanje vode, Wasserleitung gemauert - vodovod zidani, Wasserleitung von Holz - vodovod od drveta, Wehre von Stein - brana kamena, Wehre von Holz - brana drvena, Faschinenbau - zidana pregrada, Stromstrich - smjer vodotoka, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Erddamm - zemljani nasip, Steindamm - zidani nasip, Stein Uferversicherer - obala utvrđena kamenom, Wasserbehälter - rezervoar za vodu, Canäle und Schleussen - kanal sa ustavom, Ankerpläze - sidrište, vez za brodove, Holzriesen - skladište za drva, Bäche – potoci, Grenze Staats - granica države, Grenze Kreis - granica okruga, Grenze Bezirks - granica sreza, kotara, Grenze Gemeinde - granica općine, Dreifacher Grenz Punkt - tromeđa granica, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Windmühle von Stein - vjetrenjača od kamena, Windmühle von Holz - vjetrenjača drvena, Röhrbrunn von Stein - bunar od kamena,

Page 7: TOPOGRAFSKI ZNACI NA KATASTARSKIM … GLASNIK/GEODETSKI...Arnautović, K.: Topografski znaci na katastarskim planovima austrougarskog premjera BiH 73 1. UVOD Nakon rusko-turskog rata

78 Arnautović, K.: Topografski znaci na katastarskim planovima austrougarskog premjera BiH

Röhrbrunn von Holz - bunar drveni, Feldbrunn – đeram, Martersäule - statua, stub sveca, Kapelle - Turbet von Stein - kapela - turbe od kamena, Kapelle - Turbet von Holz - kapela - turbe drveno, Kreuz von Stein - krst od kamena, Kreuz von Holz - krst drveni, Kilometerzeiger von Stein - kilometarski stub kameni, Kilometerzeiger von Holz - kilometarski stub drveni, Wegweiser von Stein - putokaz zidani, Wegweiser von Holz - putokaz drveni, Grenzhotter - granična biljega – humka, Grenzstein - granična biljega – kamena, Trigonometrisch. Punkt - trignometrijska tačka, Graf.Tischstand Punkt - grafička tačka određena geodetskim stolom, Grafischer Punkt - grafička tačka, Abgenommene Fixpunkte je nach dem Objecte - biljega pored visoke tačke (krst na

crkvi i dr.), -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pp.M.- Papier Mühle - fabrika papira, G.H.-Glashütte - fabrika stakla, G.S.-Glasschleife - brusionica stakla, H.O.-Hochofen - topionica metala, visoka peć, P.T.-Pulverthurm - spremište baruta, barutana, W.K.-Weinkeller - vinski podrum, W.H.-Wachhaus – stražara, K.O.-Kalkofen - krečna peć, Z.O.-Ziegelofen - peć za pečenje cigle-opeke, P.M.-Pulver Mühle - fabrika baruta, Ö.M.-Öhl Mühle – uljara, St.M.-Stampf Mühle - stupa (malj) u mlinu, Obst Bäume - razno drveće voća, Maulbeer Bäume - dudovo drveće, Öhl-Bäume - maslinovo drveće, Laub Baume - listopadno - bjelogorično drveće, Nadel Bäume - zimzeleno - crnogorično drveće, Gebüsche - grmlje – šiblje.

Page 8: TOPOGRAFSKI ZNACI NA KATASTARSKIM … GLASNIK/GEODETSKI...Arnautović, K.: Topografski znaci na katastarskim planovima austrougarskog premjera BiH 73 1. UVOD Nakon rusko-turskog rata

Arnautović, K.: Topografski znaci na katastarskim planovima austrougarskog premjera BiH 79

Slika 2: Konvencionalni znaci

Page 9: TOPOGRAFSKI ZNACI NA KATASTARSKIM … GLASNIK/GEODETSKI...Arnautović, K.: Topografski znaci na katastarskim planovima austrougarskog premjera BiH 73 1. UVOD Nakon rusko-turskog rata

80 Arnautović, K.: Topografski znaci na katastarskim planovima austrougarskog premjera BiH

3.3 Znaci načina obrade zemljišta - kulture Uz ove znakove koriste se i skraćenice kao na pr: A.- Äcker, H.-Hutweiden i dr. Na slici 3 dati su znaci za način obrade zemljišta – kulture (Bezeichnung während der Feldarbeit):

Ziergärten - uređen vrt - park sa cvijetnjakom,

Engl. Anlagen - engleski uređen vrt-park,

Gemüsegärten – povrtnjaci,

O.G.-Obst und Kastanien Gärten - voćnjaci i kestenjaci,

Ol.-Olivengärten – maslinjaci,

Äcker – njiva,

A.- Äcker mit Bäumen oder Weinreben - njiva sa drvećem ili čokotima vinove loze,

Hopfenfelder – hmeljinaci,

Rf.-Reisfelder - rižina polja,

T.-Tabak Bau - uzgoj duhana,

Krapp bau - uzgoj broća (rukodrža),

Safran – šafran, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Weingarten – vinograd,

Weingarten mit Bäume - vinograd sa drvećem,

Ws.-Wiesen – livada,

Ws.-Nasse Wiesen - mokra livada,

Ws.-Wiesen mit Bäume und Weinreben - livada sa drvećem i čokotima vinove loze,

H.-Hutweiden – pašnjaci,

H.-Hutweiden mit Obstbäuemen - pašnjak sa voćkama,

H.W.-Laub Hochwald - listopadna visoka šuma,

H.W.-Nadel Hochwald - zimzelena visoka šuma,

H.W.-Gemischt Hochwald - mješovita visoka šuma,

G.-Gestrüppe und Krummwald - šikara i devastirana šuma, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sümpfe – bara,

Sümpfe mit Rohwuchs - bara sa trskom,

Steinbruch – kamenolom,

Lehmgrube - majdan gline,

Torfstiche – tresetište,

K.G.-Kahles Gestein - kamenjar, stijenjak,

Meer-Salinen - morska solana,

Oed.-Oeden – otpad.

Page 10: TOPOGRAFSKI ZNACI NA KATASTARSKIM … GLASNIK/GEODETSKI...Arnautović, K.: Topografski znaci na katastarskim planovima austrougarskog premjera BiH 73 1. UVOD Nakon rusko-turskog rata

Arnautović, K.: Topografski znaci na katastarskim planovima austrougarskog premjera BiH 81

Slika 3: Znaci za kulture

Page 11: TOPOGRAFSKI ZNACI NA KATASTARSKIM … GLASNIK/GEODETSKI...Arnautović, K.: Topografski znaci na katastarskim planovima austrougarskog premjera BiH 73 1. UVOD Nakon rusko-turskog rata

8

3 Uva

82

.4 Vrsta pis

ovom dijelu spanjskog i unutarn

MONAR(KOTAR

GEMEIN

Gemeind

Neben O

Trig: Pu

Riede in

Grosse F

Kl. Bergbrda, šum

1,2,3,... (

11,12,13

Anmerkverkleinumanjeno

Arnautović, K.

ma, primjer

pecificirani su vrnjeg opisa plano

RCHIE-KREISRA),

NDE-GRENZ

de Hauptorte - n

Ortschaften, Col

unkte, Einzelne

nd Fluren - naziv

Flüsse, u. Ausge

ge, Wälder, danme, crkve, patron

(Zahlen der Des

,...(Parzelen-Num

kung: Die Schriern - Napomenao.

Sl

: Topografski znaci n

ri pisanja

rsta slova i pismva (slika 4):

-BEZIRKS - N

NAMEN- NAZ

naziv općine,

lonijen und Prä

Gebäude - nazi

vi potesa i ledina

edehnte Waldun

nn Kirchen, Pane, rijeke i ostala

signation) – ozn

mmern) - brojev

ift auf den Secta: Pismo na četv

lika 4: Vrste i pr

na katastarskim plan

ma (SCHRIFTM

NAZIV MONAR

ZIVI OPĆINA,

ädien - susjedno

vi trig.tačaka, po

a (rudina),

ngen - velike rije

atrone, Flüsse ua imena,

naka lista,

vi parcela,

tion-Vierteln(Tivrtinama sekcija

rimjeri pisanja

novima austrougarsk

MUSTER) koja

RHIJE - OKRU

mjesto, kolonija

ojedinih zgrada,

eke i šumovita p

u.andere Gegen

icshaufnahme) ovog tumačenja

kog premjera BiH

se koriste kod

UGA – SREZA

a i predio,

prostranstava,

nstände - mala

ist um 1/3 zu a je za oko 1/3

Page 12: TOPOGRAFSKI ZNACI NA KATASTARSKIM … GLASNIK/GEODETSKI...Arnautović, K.: Topografski znaci na katastarskim planovima austrougarskog premjera BiH 73 1. UVOD Nakon rusko-turskog rata

Arnautović, K.: Topografski znaci na katastarskim planovima austrougarskog premjera BiH 83

3.5 Primjer upotrebe topografskih znakova na planu Primjer upotrebe topografskih znakova na planu (Beispiel für Culturanlagen (Für Mappen)) prikazan je na slici 5.

Slika 5: Primjer upotrebe topografskih znakova na planu

Važno je napomenuti da se originali katastarskog plana čuvaju u Bečkom arhivu, a katastarske uprave su dobile na korištenje litografsku kopiju u crno-bijeloj boji. Originali planova su ručno izrađeni (linije crteža, topografski znaci, slova i brojevi) i sa današnjeg stanovišta prosto je nevjerovatno da se Bosna i Hercegovina mogla premjeriti u tako kratkom roku i sa tako kvalitetnom grafičkom obradom.

Litografske kopije za cijelu Bosnu i Hercegovinu sačuvane su u arhivi Geodetske uprave Bosne i Hercegovine i konačno su preuzete u Arhiv Bosne i Herecegovine.

Page 13: TOPOGRAFSKI ZNACI NA KATASTARSKIM … GLASNIK/GEODETSKI...Arnautović, K.: Topografski znaci na katastarskim planovima austrougarskog premjera BiH 73 1. UVOD Nakon rusko-turskog rata

84 Arnautović, K.: Topografski znaci na katastarskim planovima austrougarskog premjera BiH

4. ZAKLJUČAK Iako je svrha premjera bila što efikasnije iskorištavanje svih prirodnih resursa Bosne i Hercegovine, ne može se osporiti i činjenica da je premjer u mnogome doprinio ukupnom tehničkom i urbanom razvoju. Postoji više razloga za objavljivanjem jednog ovakvog priloga:

Katastarski planovi se koriste i danas u nekom upravama za katastar, a posebno za održavanje zemljišne knjige.

Sačuvan je vrlo mali broj pomenute Instrukcije za premjer, tako da korisnici katastarskih planova nemaju mogućnost na pravi način tumačiti topografske znakove na planovima.

Austrougarski katastarski planovi mogu poslužiti za razna istraživanja iz vremena okupacije, kao na primjer: toponima, željezničkog i putnog saobraćaja, lokacija starih rudišta, šumskog bogatstva i slično, pa se nadam da će ovaj prilog na pravi način pomoći istraživačima.

Možda ovaj prilog opredjeli mlade geodetske naraštaje, da kroz svoje diplomske i magistarske radove istraže historiju geodetskih premjeravanja da bi tako lakše shvatili i nove tehnologije premjera.

LITERATURA Militärgeographischen Instituts (1880): Instruction für die Katastral - Vermessung Bosnien und Herzegovina, Wien.

Prosveta (1972): Mala enciklopedija. Prosveta, Beograd.

Peterca, M., Radošević, S., Milisavljević, S., Racetin, F. (1974): Kartografija. Vojnogeografski institut, Beograd.

Savezna geodetska uprava (1955): Topografski ključ za planove u razmjerama 1:500, 1:1000, 1:2000 i 1:2500, Beograd.

Savezna geodetska uprava (1964): Kartografski ključ za osnovnu državnu kartu u razmjeri 1:5000 i 1:10 000 i za planove u razmjeri 1:5000, Beograd.

Tjabin, R. J. (1949): Opšta i praktična kartografija. Glavna geodetska uprava, Beograd.

Živković, I. (1965): Topografski planovi. Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije, Beograd.

Autor: Kemal Arnautović, inž.geod. Bledska 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina E-mail: [email protected]