TOPLOTNO OPTERE†ENJE I KLIMATIZACIJA LETNJI PROJEKTNI

 • View
  247

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of TOPLOTNO OPTERE†ENJE I KLIMATIZACIJA LETNJI PROJEKTNI

 • TOPLOTNO OPTEREENJE I KLIMATIZACIJA

  Dobici toplote predstavljaju koliinu toplote u jedinici vremena koju prostorija prima

  Toplotno optereenje obuhvata svu koliinu toplote koja zagreva iskljuivo sobni vazduh

  Razlika izmeu toplotnog optereenja i dobitaka toplote

  Uvodna razmatranja

  LETNJI PROJEKTNI DAN (1)

  Letnji projektni dan za Beograd

  22

  24

  26

  28

  30

  32

  34

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

  Vreme (h)

  Tem

  per

  atur

  a(o

  C)

  te, min

  te, max

  te,()

  tsm = 28,5oC

 • Letnji projektni dan, spoljna projektna temperatura i Daily Range

  ( C)o

  DR

  e,max

  e,min

  a) Nain odreivanja DR

  LETNJI PROJEKTNI DAN (2)

  DRP

  ee = 100)(

  )( max,

  Letnji projektni dan, spoljna projektna temperatura i Daily Range

  ( C)o

  DR1

  e,max1

  e,min2

  e,max2

  e,min1 DR2

  b) Letnji projektni dan za dva mesta sa istim DR i razliitim e,max

  ( C)o

  DR1

  e,max1

  e,min2

  e,min1

  DR2

  c) Letnji projektni dan za dva mesta sa razliitin DR i istim e,max

  LETNJI PROJEKTNI DAN (3)

 • TOPLOTNO OPTEREENJE

  Toplotno optereenje, kao i dobici toplote mogu se podeliti prema izvorima toplote i to na:

  spoljne: - kroz spoljne zidove (krov) prostorije,

  - kroz prozore (transmisijom i od Sunevog zraenja),

  - infiltracijom spoljnog vazduha kroz procepe.

  unutranje: - od osvetljenja u prostoriji,

  - od elektrinih ureeja, maina i aparata (disipacije toplote)

  - od ljudi koji borave u prostoriji,

  - od susednih neklimatizovanih prostorija,

  - od tehnolokih procesa koji se odvijaju u prostoriji.

  PRORAUN TOPLOTNOG OPTEREENJA (1)

  Toplotno optereenje tranamisijom kroz zidove

  Transport toplote kroz spoljni zid

  Usled akumulacije toplote u zidu:

  fazno zakanjenje toka koliine toplote,

  smanjenje amplitude oscilacije temperature na unutranjoj povrini zida u odnosu na spoljnu povrinu zida.

 • PRORAUN TOPLOTNOG OPTEREENJA (2)

  Svaka promena uslova razmene toplote na graninim povrinama graevinske konstrukcije izazvae nestacionarnost u temperaturnoj raspodeli i u vrednosti toplotnog fluksa koji se razmenjuje na povrini elementa.

  Dinamike karakteristike graevinske konstrukcije opisuju vremenski odgovor nekog graevinskog elementa na toplotnu promenu iz njegove okoline. Proraun se sprovodi prema standardu SRPS EN ISO 13786.

  Svojstva koja odreuju dinamike karakteristike graevnog elementa su: toplotna provodljivost , W/(mK), specifini toplotni kapacitet c, J/(kg K) i gustina materijala , (kg/m3).

  Za zgradu je povoljno da je priguenje temperaturnih oscilacija to vee i da je to vei fazni pomak.

  PRORAUN TOPLOTNOG OPTEREENJA (3)

  Toplotno optereenje tranamisijom kroz zidove

  Promena temperaturske oscilacije i kanjenje toplotnog fluksa za graevinski

  element sa provetravanom fasadom

 • PRORAUN TOPLOTNOG OPTEREENJA (4)

  Toplotno optereenje tranamisijom kroz zidove

  Promena temperaturske oscilacije i kanjenje toplotnog fluksa za laku graevinsku konstrukciju

  PRORAUN TOPLOTNOG OPTEREENJA (5)

  Sunano-vazduna temperaturapredstavlja fiktivnu temperaturu koju bi trebalo da ima spoljni vazduh da bi se prouzrokovao toplotni fluks na povrinu zida jednak onom toplotnom fluksu koji potie od zbirnog uticaja Sunevog zraenja i spoljne temperature vazduha:

  Sunano-vazduna temperatura

  Tok sunano- vazdunih temperatura za juli mesec i 45o SG

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

  vreme (h)

  Tem

  pera

  tura

  (oC

  )

  ISTOK

  ZAPAD

  JUG

  HORIZONTALNA

  SEVER

  TEMP. SPOLJ. VAZDUHA

  eees

  ReIa

  +

  +=

 • PRORAUN TOPLOTNOG OPTEREENJA (6)

  Ekvivalentna temperaturska razlika obuhvata:

  fizika svojstva zidova

  sve posledice osobina zidova (akumulaciju toplote, vremensko kanjenje transporta toplote, smanjenje amplitude temperaturske oscilacije)

  spoljne izvore toplote (spoljnu temperaturu i Sunevo zraenje, koje zavisi od orijentacije zida),

  unutranje uslove (eljenu temperaturu vazduha u prostoriji).

  Ekvivalentna temperaturska razlika, koja se koristi pri proraunu toplotnog optereenja:

  Toplotno optereenje koje nastaje prilikom nestacionarnog prolaza toplote kroz zid rauna se za svaki sat preko asovnih vrednosti ekvivalentne temperaturske razlike:

  ismsmisekv f += ))(()(

  )()( ekvz UAQ =

  ...,,,, pc

  PRORAUN TOPLOTNOG OPTEREENJA (7)

  Sunevo zraenje

  Spektar Sunevog zraenja

  Slabljenje Sunevog zraenja

  pri prolasku kroz atmosferu

  Najvei intenzitet Sunevog zraenja

  javlja se u delu talasne duine

  zraenja koja odgovara

  vidljivom zraenju u oblasti

  zelene boje - 0,48 m.

 • PRORAUN TOPLOTNOG OPTEREENJA (8)

  Solarna geometrija

  Deklinacija Sunca

  asovni ugao H

  Geografska irina LO

  P Sunevi zraci

  Ekvator

  L

  H

  -23.4-19.8-10.50.012.320.623.420.011.60.0-10.8-20.0 []

  121110987654321mesec

  PRORAUN TOPLOTNOG OPTEREENJA (9)

  Uglovi poloaja Sunca

  Uglovi poloaja Sunca : upadni ugao , azimut Sunca , ugao visine Sunca h

  i azimut povrine

  Z

  S

  I

  J n

  h

  n = -

 • PRORAUN TOPLOTNOG OPTEREENJA (10)

  Uglovi poloaja Sunca - Dijagram putanje Sunca za 45o SG

  PRORAUN TOPLOTNOG OPTEREENJA (11)

  Sunevo zraenje i fizika svojstva atmosfere

  Sunce

  PrainaO , H O,CO2 2 2

  D

  DN

  E

  R

  I

  I=D+Ddif= D+R+N+E

  Oznake:

  D - direktno zraenje

  Ddif - difuzno zraenje

  N - zraenje neba

  R - reflektovano zraenje

  E - emisija Zemljine povrine

  I - energija zraenja koju

  prima neka povrina

  ematski prikaz prolaza Sunevog zraenja kroz atmosferu

 • PRORAUN TOPLOTNOG OPTEREENJA (12)

  Toplotno optereenje usled prodora Sunevih zraka kroz staklo

  Bilans toplote Sunevog zraenja za prozorsko staklo

  Spoljanje zraenjei prelaz toplote

  Unutranje zraenjei prelaz toplote

  Proputenozraenje

  Upadniugao

  Reflektovanozraenje

  Direktnozraenje

  apso

  rpci

  jaap

  sorp

  cija

  PRORAUN TOPLOTNOG OPTEREENJA (13)

  Toplotno optereenje usled prodora Sunevih zraka kroz staklo

  Odnos propustljivosti D, apsorpcije A i refleksije R direktnog Sunevog zraenja

  za obino staklo debljine 3 mm

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

  Upadni ugao ( o)

  R,A

  ,D (

  %)

  D

  R

  A

 • PRORAUN TOPLOTNOG OPTEREENJA (14)

  Akumulacija toplote u zidovima

  Temperatura zida na povrini (x=0) i u unutranjim slojevima

  PRORAUN TOPLOTNOG OPTEREENJA (15)

  Akumulacija toplote u zidovima

  Temperatura povrina zidova razliitih debljina

 • PRORAUN TOPLOTNOG OPTEREENJA (16)

  Akumulacija toplote u zidovima

  Promena temperaturskog polja unutar fasadnog zida u toku dana

  za junu i severnu orijentaciju prostorije (letnji projektni dan)

  Juna orijentacija

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  50

  1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

  vorovi

  t(oC

  )

  0 h

  2 h

  4 h

  6 h

  8 h

  10 h

  12 h

  14 h

  16 h

  18 h

  20 h

  22 h

  Izolacija

  Severna orijentacija

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  50

  1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

  vorovi

  t(oC

  )

  0 h

  2 h

  4 h

  6 h

  8 h

  10 h

  12 h

  14 h

  16 h

  18 h

  20 h

  22 h

  Izolacija

  PRORAUN TOPLOTNOG OPTEREENJA (17)

  Koeficijenti akumulacije toplote

  Kada su u pitanju dobici toplote, njih je relativno lako odrediti (izraunati), ali je mnogo tee odrediti toplotno optereenje prema kome se dimenzionie postrojenje za klimatizaciju.

  Problem se reava uvoenjem koeficijenata akumulacije toplote.

  Po definiciji koeficijent akumulacije toplote je odnos izmeu trenutnog toplotnog optereenja i maksimalne vrednosti dobitaka toplote:

  max,

  )()(

  dob

  opt

  Q

  Qs

  =

 • PRORAUN TOPLOTNOG OPTEREENJA (18)

  Toplotno optereenje od Sunevog zraenja kroz prozor

  Uticaj tipa gradnje na koeficijente akumulacije toplote od Sunevog zraenja

  Juna orijentacija

  0

  0,1

  0,2

  0,3

  0,4

  0,5

  0,6

  0,7

  0,8

  0,9

  0 2 4 6 8

  10

  12

  14

  16

  18

  20

  22

  24

  vreme (h)

  Koef. a

  kum

  ula

  cije

  (-)

  Laki

  Srednji

  Teki

  Severna orijentacija

  0

  0,1

  0,2

  0,3

  0,4

  0,5

  0,6

  0,7

  0,8

  0,9

  0 2 4 6 8

  10

  12

  14

  16

  18

  20

  22

  24

  vreme (h)

  Koef. a

  kum

  ula

  cije

  (-)

  Laki

  Srednji

  Teki

  PRORAUN TOPLOTNOG OPTEREENJA (19)

  Domen promene koeficijenta akumulacije toplote za referentni sluaj najvie zavisi od tipa gradnje; tako se vrednosti koeficijenta akumulacije uzimaju iz tablica za najpribliniji sluaj i rauna se toplotno optereenje:

  Ovaj koncept koriste skoro sve u svetu poznate metode prorauna toplotnog optereenja klimatizovanih prostorija, izuzev TFM (Transfer Function Method), ali