of 5/5
1. Prema kinetičkoj teoriji, što je toplina? Kako se označava i u kojim jedinicama se izražava? Opisati preobrazbu topline? Koji se predznaci predznaci dogovorno uzimaju za toplinu? Toplina je dio energije što proizlazi zbog kaotičnog gibanja atoma i molekula jednog tijela. Označava se s Q, a izražava se u J. Dogovoreno, dovedena toplina sustavu označuje se kao pozitivna, dok se toplina odvedena od sustava označuje kao negativna. 2. Prema kinetičkoj teoriji, što je mehanički rad? Kako se označava i u kojim jedinicama se izražava? Opisati preobrazbu mehaničkog rada? Koji se predznaci predznaci dogovorno uzimaju za mehanički rad? Mehanički rad je neposredni način izmjene energije pod djelovanjem mehaničke sile koja prostorno premješta tijelo ili neki njegov dio. Označava se s W, a izražava se u J. Dogovoreno, odveden mehanički rad od sustava označuje se kao pozitivan, dok se mehanički rad doveden sustavu označuje kao negativan. 3. Što su to veličine stanja, koja su njihova svojstva, nabrojati ih i napisati njihove oznake i jedinice? Trenutno stanje termodinamičkog sustava, ili njegovo toplinsko stanje definirano je makroskopskim fizikalnim parametrima – veličinama stanja. To su: apsolutna temperatura T (K), tlak p (Pa), specifični volumen v (m3/kg) i ukupni volumen V (m3), ukupna unutarnja energija U (J) i specifična u (J/kg),ukupna entropija S (J/K) i specifična entropija s (J/kgK), ukupna entalpija H (J) i specifična entalpija h (J/kg). 4. Što je termodinamički sustav, tko ga uokviruje, koje vrste termodinamičkih sustava postoje i koliki im je stupanj slobode? Pod sustavom u termodinamičkom smislu podrazumjevaju se tijela koja su energetski u međusobnoj vezi te njihova neposredna okolina (npr. kompleks agregata u elektrani...). Vrste termodinamičkih sustava: Izolirani sustav nema izmjene mase niti topline, zatvoreni sustav nema razmjene tvari, sl., otvoreni sustav razmjenjuje tvari, sl., istorodni je sastavljen od dijelova istih svojstava, npr. idealni plin, heterogen je sastavljen od dijelova različitih svojstava s jasnim razdjelnim plohama, homogen - gdje su različite tvari sustava tako dobro izmješani da nema razdjelnih ploha, sustav je jednolike građe, ili jedinstvenog sastava, stacionaran -

Toplina - K1

  • View
    237

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Toplina - K1

Text of Toplina - K1

Glava 1: Osnovna razmatranja

1. Prema kinetikoj teoriji, to je toplina? Kako se oznaava i u kojim jedinicama se izraava? Opisati preobrazbu topline? Koji se predznaci predznaci dogovorno uzimaju za toplinu?( Toplina je dio energije to proizlazi zbog kaotinog gibanja atoma i molekula jednog tijela. Oznaava se s Q, a izraava se u J. Dogovoreno, dovedena toplina sustavu oznauje se kao pozitivna, dok se toplina odvedena od sustava oznauje kao negativna.2. Prema kinetikoj teoriji, to je mehaniki rad? Kako se oznaava i u kojim jedinicama se izraava? Opisati preobrazbu mehanikog rada? Koji se predznaci predznaci dogovorno uzimaju za mehaniki rad?( Mehaniki rad je neposredni nain izmjene energije pod djelovanjem mehanike sile koja prostorno premjeta tijelo ili neki njegov dio. Oznaava se s W, a izraava se u J. Dogovoreno, odveden mehaniki rad od sustava oznauje se kao pozitivan, dok se mehaniki rad doveden sustavu oznauje kao negativan.3. to su to veliine stanja, koja su njihova svojstva, nabrojati ih i napisati njihove oznake i jedinice?

( Trenutno stanje termodinamikog sustava, ili njegovo toplinsko stanje definirano je makroskopskim fizikalnim parametrima veliinama stanja. To su: apsolutna temperatura T (K), tlak p (Pa), specifini volumen v (m3/kg) i ukupni volumen V (m3), ukupna unutarnja energija U (J) i specifina u (J/kg),ukupna entropija S (J/K) i specifina entropija s (J/kgK), ukupna entalpija H (J) i specifina entalpija h (J/kg).

4. to je termodinamiki sustav, tko ga uokviruje, koje vrste termodinamikih sustava postoje i koliki im je stupanj slobode?

( Pod sustavom u termodinamikom smislu podrazumjevaju se tijela koja su energetski u meusobnoj vezi te njihova neposredna okolina (npr. kompleks agregata u elektrani...). Vrste termodinamikih sustava: Izolirani sustav nema izmjene mase niti topline, zatvoreni sustav nema razmjene tvari, sl., otvoreni sustav razmjenjuje tvari, sl., istorodni je

sastavljen od dijelova istih svojstava, npr. idealni plin, heterogen je sastavljen od dijelova razliitih svojstava s jasnim razdjelnim plohama, homogen - gdje su razliite tvari sustava tako dobro izmjeani da nema razdjelnih ploha, sustav je jednolike grae, ili jedinstvenog sastava, stacionaran - sustav tijekom vremena ne mijenjavrijednosti njegovih znaajnih parametara, nestacionaran - gdje se vrijednosti parametara tijekom vremena mijenjaju.

5. Definirati apsulutnu temperaturu, kako se oznaava i u kojim jedinicama se izraava? Definirati ostale temperaturne skale koje su u primjeni.

( Pri apsolutnoj temperaturnoj nuli prestaje kretanje molekula koje uvjetuje toplina (prva od temeljnih toki skale). Koriste se: Kelvinov stupanj K, Fahrenheitovi pirometri zraenja F, Celsius oC, Rankin oR.6. Definirati tlak kao veliinu stanja, kako se oznaava i u kojim jedinicama se izraava? Definirati ostale jedinice u kojima se izraava tlak i kako se izraunava njegova apsulutna vrijednost?

( Odnos normalne komponente te sile F (N) i povrine stijenke A (m2) jest tlak p. Izraunava se: p = F / A (Pa). Izraava se i u: kPa, Mpa. Apsolutni tlak rauna se izrazom: p = po pv. 7. Definirati volumen kao veliinu stanja, kako se oznaava i u kojim jedinicama se izraava? U kakvom je odnosu volumen s ostalim veliinama stanja?

( Specifini volumen v (m3/kg) je volumen V (m3) jedinice mase m (kg): v = V / m .

8. Definirati unutarnju energiju kao veliinu stanja, kako se oznaava i u kojim jedinicama se izraava? Obrazloiti povezanost unutarnje energije s ostalim veliinama i kako se moe izraunati njezina vrijednost?( Unutarnju energiju sustava U (J) ini suma kinetike i potencijalne energije atoma i molekula. Ovisna je o masi pa se daje i kao specifina unutarnja energija u (J/kg). Izraunavanje: u = f1 (v, T ) 9. Definirati entalpiju kao veliinu stanja, kako se oznaava i u kojim jedinicama se izraava? Obrazloiti veliine koje ju ine, njihove oznake i jedinice.( Entalpija je funkcija veliina stanja. Oznaava se s H (J). 10. Napisati jednadbu stanja idealnih plinova za 1 kg plina! Obrazloiti veliine u izrazu, njihove oznake i jedinice.

( p v = R T, R - plinska konstanta 11. Napisati jednadbu stanja idealnih plinova za m kg plina! Obrazloiti veliine u izrazu, njihove oznake i jedinice

( p V = m R T 12. Kako glasi Avogardov zakon? Definirati normne uvjete. to je jedinica mnoine 1 kmol?

( Hipoteza: bilo koji plin sadri u jednakom volumenu, pri istovjetnom tlaku i istoj temperaturi, jednaki broj molekula. Jedinica mnoine 1mol, tj.1 kmol (jedinica odreenog broja molekula). Normni uvjeti: p = 101,325 kPa i T = 273,15 KGlava 2: Prvi glavni stavak

1. Rijeima iskazati nepovratljivost, utjecaj na dobivanje i troenje rada, te predoiti to u pv dijagramu!

(2. Dati definiciju I. glavnog stavka, njegovu analitiku formulaciju te objasniti oznake i jedinice tih veliina u izrazu!( Prvi glavi stavak zakon odranja energije u termodinamici. Ukupna energija E ostaje nepromijenjena: U + ( (Ei = E = const. ili (U + ( (Ei = 0. 3. Rijeima iskazati povratljivost, utjecaj na dobivanje i troenje rada, te predoiti to u pv dijagramu!

( Povrtaljiv termodinamiki proces se moe voditi u jednom smjeru, a potom suprotno proi kroz ista stanja sustava i okoline sve do poetnog stanja. Proces mora biti u ravnotei, kvazistatian i da se odvija bez trenja i vrtloenja bez gubitka.4. Dati dijagramsku predodbu termodinamikog (mehanikog) rada u termodinamikom procesu, kako se oznaava i kojom jedinicom se izraava?

( 5. Dati definiciju tehnikog rada u termodinamikom procesu, kako se oznaava i kojom jedinicom se izraava?

( Glava 3: Specifini toplinski kapacitet plinova (specifina toplina)1. Iskazati definiciju za specifini toplinski kapacitet pri konstantnom volumenu, oznake, jedinice i gdje se mogu oitati njihove vrijednosti? ( oznaka cv , jedinica (J/kg K), 2. Iskazati definiciju za specifini toplinski kapacitet pri konstantnom tlaku, oznaka, jedinica i gdje se mogu oitati njegove vrijednosti?

( oznaka cp , jedinica (J/kg K) 3. Koliko iznosi razlika izmeu specifinih toplinskih kapaciteta, kako se oznaava, kojom jedinicom se izraava i gdje se mogu oitati njene vrijednosti?

(4. Iskazati definiciju za srednji specifini toplinski kapacitet, oznake, jedinica i gdje se oitavaju vrijednosti za izraun?

(5. Koliko iznosi odnos izmeu specifinih toplinskih kapaciteta, kako se oznaava, kojom jedinicom se izraava i gdje se mogu oitati njegove vrijednosti? Navesti neke od karakteristinih vrijednosti!

((Glava 4: Mjeavine plinova1. Rijeima i izrazom iskazati Daltonov zakon, te objasniti oznake i jedinice tih veliina u izrazu.

( Pri T = const. apsolutni tlak mjeavine vie plinova, koji kemijski meusobno ne reagiraju, jednak je zbroju parcijalnih (pojedinanih) tlakova sudionika. 2. Definirati sastav mjeavine plinova: maseni, volumenski i molarni. Kako se oznaavaju pojedini sastavi i u kojim jedinicama se izraavaju?

( Udjeli mase maseni udjeli plinova u mjeavini imaju oznaku: w(plin) = w(j) , volumenski udjeli: oznaka j (plin) = j (j), molni udjeli: oznaka ( (plin) = ( (j) 3. Rijeima i izrazom iskazati jednadbu stanja mjeavine plinova, te objasniti oznake i jedinice tih veliina u izrazu!

( p V = m R T ili p v = R T 4. Prikazati izraun srednjeg specifinog toplinskog kapaciteta kod mjeavina idealnih plinova, oznake, jedinice i obrazloiti veliine za izraun.

(Glava 5: Drugi glavni stavak

1. Dati jednu od definicija II. glavnog stavka, njegovu analitiku formulaciju te objasniti oznake i jedinice tih veliina u izrazu! ( Drugi glani stavak: zakon porasta entropije kod termodinamikih i realnih sustava: ds > 0 Analitika formulacija: S = k ln X ili s = k ln x, k- konstanta Boltzmanna, S (J/K), s (J(kg K))2. Obrazloiti proces prirodnog prijelaza topline! to se tada dogaa kod pojedinog tijela i termodinamikog procesa, a to kod termodinamikog sustava u cjelini?

( 3. Definirati povratljive i nepovratljive procese i entropiju! Povratljivost i nepovratljivost predoiti dijagramski.

( POVRATLJIV proces karakterizira:- jednaku vjerojatnost poetnog i krajnjeg stanja, kao i svih stanja izmeu njih, - promjena je mogua u oba smjera(povratak u poetno stanje),

- bez trenja, difuzije, mijeanja, bez kemijskih reakcija, te uz mehaniku i toplinsku ravnoteu (bez gubitaka),- bez porasta entropije, tj. ds = 0 i (s = const.4. Nacrtati i obrazloiti Ts dijagram, koje su jedinice veliina i to je povrina ispod krivulje u tom dijagramu?

( T, s dijagram se koristi pri analizi termodinamikih procesa. Povrina ispod krivulje procesa jest izmjenjena toplina. EMBED Equation.3

EMBED Unknown

_1414937682.unknown

_1414937744.bin