Topik 8 penghubungkaitan

  • View
    6.039

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Top i kPenghubungkaitan8 HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Mengenalpasti pengertian penghubungkaitan; 2. Menyatakan kelebihan penghubungkaitan dalam pengajaran danpembelajaran; 3. Menjelaskan tujuan penghubungkaitan dan kaitannya denganberbagai aspek pengajaran dan pembelajaran; 4. Membincangkan peranan penghubungkaitan dalam pengajaran danpembelajaran; dan 5. Mengenalpasti peranan motivasi sebagai alat untuk pengajaran danpembelajaran. PENGENALANSeni merupakan satu cabang yang berharga dan merupakan salah satu carauntuk berkomunikasi yang amat tinggi nilainya. Penghubungkaitan dan pautandi dalam mata pelajaran ini boleh disamakan dengan program-program antaradisiplin-disiplin yang terdapat di dalam mata pelajaran yang lain. Ia berperanansebagai satu strategi dan kaedah pendidikan untuk membantu melahirkanpembelajaran dan persekitaran yang menyelitkan unsur-unsur sosial agar dapatmembentuk setiap insan yang terus dihormati. Ia juga menggalakkan sikapkepimpinan yang terpuji, berinisiatif dalam menjalankan tugasan yang diberioleh guru dan bersikap inovasi dalam melaksanakan satu-satu aktiviti dankemahiran serta dapat merangsang setiap pelajar untuk mencapaikecemerlangan dari segala sudut baik akademik mahupun kokurikulum. Iasecara tidak langsung akan mengaitkan mata pelajaran seperti sejarah, sains danteknologi, kajian sosial, bahasa dan fizikal dan pembangunan sosial, meletakkankeseluruhan kurikulum ke dalam konteks kehidupan yang sebenar. Setiap

2. TOPIK 8 PENGHUBUNGKAITAN153pelajar berhak memperolehi pengalaman berasaskan pendidikan yang pelbagaibentuk, walaupun mereka datang dari pelbagai latar belakang dan taraf sosioekonomi yang berbeza dan mempunyai sebarang kekurangan. Untuk itu, senivisual memainkan peranan yang penting dalam pendidikan keseluruhan danpembangunan minda pelajar.8.1 PENGHUBUNGKAITANSetiap insan yang hidup, tidak boleh hidup bersendirian tanpa adanya rakan.Dia akan sentiasa mencuba untuk berinteraksi atau mencari idea-idea baru untukmenyelesaikan segala masalah yang dihadapinya. Kebiasaannya masalah ituakan diselesaikan dengan pelbagai cara. Antara lain, seseorang itu akan mencubamengenal pasti masalah, langkah-langkah membaik pulih atau penambahbaikanmasalah yang dihadapi dan seterusnya akan membuat kesimpulan sama adamasalah itu telah diselesaikan atau tidak.8.1.1 Pengertian Penghubungkaitan Semua BendaPenghubungkaitan bilik darjah boleh diibaratkan seperti tangan dengan jejarinyayang dianggap sebagai para pelajar, manakala ibu jarinya sebagai guru. Semuajejari pelajar ini dibolehkan bergerak dan berfungsi dengan bebas tanpa hadmahupun sekatan untuk meneroka seberapa banyak mungkin idea-idea yangbaru yang boleh didapati di persekitarannya. Sementara ibu jari pula berperanansebagai penyokong, pembimbing dan pembantu. Walaupun seseorang itu tidakmempunyai ibu jari, tetapi ia masih lagi boleh bergerak. Akan tetapipergerakannya itu akan menghadapi masalah semasa menggenggam sesuatubenda dengan erat. Pada masa inilah ibu jari (guru) ke hadapan untukmembantu jari jemari menggenggam sesuatu objek atau dari satu sudutpandangan, guru pelajar memberi pemahaman sesuatu idea atau konsep. Jarijemari ini akan tetap bekerjasama untuk mencapai tugasan yang diberi. Oleh ituprinsip perpaduan adalah penting. Ini adalah disebabkan penghubungkaitanmerupakan satu cara untuk menyelesaikan masalah dan ia sentiasa berkait rapatantara satu sama lain tanpa ada yang menimbulkan masalah.8.1.2 Kelebihan PenghubungkaitanApabila keperluan asas manusia untuk kesepaduan kepunyaan dan kepercayaandilengkapi, barulah dapat kita mulakan pengajaran dan pembelajaran. Sebagaiguru, kita perlulah membantu sekolah untuk mewujudkan pengalaman-pengalaman umum yang akan melahirkan perasaan penghubungkaitan. 3. 154TOPIK 8 PENGHUBUNGKAITANKeberkesananpelaksanaan pengajarandanpembelajaran secarapenghubungkaitan ialah bergantung kepada tujuh kriteria asas yang bolehdihuraikan seperti:(a) Mempunyai semangat saling bergantung setiap pelajar perlulahmempercayai antara satu sama lain. Mereka perlu mempunyai semangatsaling bergantung ke arah mencapai prestasi yang cemerlang, bukan sahajabagi diri sendiri malahan bagi semua anggota dalam kumpulannya.(b) Kemahiran sosial yang penting untuk berkomunikasi. Pelajar perlumempunyai kemahiran sosialisasi yang baik dengan tidak mengira agama,bangsa, jantina dan budaya. Berkongsi kemahiran kepimpinan, membinakepercayaan di antara satu sama lain dan menguruskan konflik.(c) Kesedaran akauntabiliti individu setiap anggota dalam kumpulan akansedar tanggungjawabnya terhadap prestasi semua anggotanya.(d) Penilaian kumpulan dijalankan dari semasa ke semasa untuk memastikankelancaran aktiviti.(e) Perkara-perkara kecil yang terpencil dan terasing tetapi penting dapatdigabungkan dalam proses pembelajaran.(f) Dapat mewujudkan suasana yang dinamik dan interaktif dalam sesuatuproses pembelajaran pelajar.(g) Menyerapkan pengetahuan serta kemahiran dan aktiviti yang tidak dapatwujud sebagai satu mata pelajaran. AKTIVITI 8.1Apakah tujuan penghubungkaitan dalam proses pengajaran danpembelajaran? 4. TOPIK 8 PENGHUBUNGKAITAN1558.1.3 Tujuan Penghubungkaitan dalam BerbagaiAspek Pengajaran dan PembelajaranTujuan penghubungkaitan dalam pengajaran dan pembelajaran ialah sepertiberikut:(a) Penghubungkaitan Merupakan Satu Jaringan yang Saling Berkait antaraSatu Sama LainDemi meningkatkan tahap kefahaman sesuatu mata pelajaran, satujaringan yang khusus perlu diadakan terutamanya dari segipenghubungkaitan kemahiran-kemahiran pada setiap mata pelajaran.Contohnya seperti pada Rajah 8.1. Rajah 8.1: Penghubungkaitan antara mata pelajaran(b) Memudahkan Pelajar untuk MengingatDengan menggunakan konsep penghubungkaitkan ini, pelajar akan lebihmudah mengingati sesuatu mata pelajaran. Untuk itu, konsep yangterdapat di dalam kemahiran berfikir boleh diaplikasikan sepertipenggunaan pengurusan grafik (lihat Rajah 8.2).Rajah 8.2: Contoh pengurusan grafik untuk memudahkan pelajar mengingat 5. 156 TOPIK 8 PENGHUBUNGKAITAN(c) Melatih Minda Pelajar Supaya Sentiasa Kreatif dan AktifDengan adanya penghubungkaitan minda, pelajar akan digerakkan secaraaktif dan akan bertindak dengan lebih kreatif.(d) Pembelajaran BerkesanSesuatu pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih berkesan apabilapendekatan penghubungkaitan dilaksanakan berdasarkan aspek-aspek berikut: Pengajaran lebih terancang apabila ianya disusun rapi denganpenetapan objektif, isi pelajaran, strategi, kaedah-kaedah yang jelasserta penggunaan bahan-bahan pembelajaran yang relevan. Kepelbagaian kaedah digunakan kerana pelajarnya terdiri daripadapelbagai individu yang berbeza antara satu dengan lain dari segi tahapmental, fizikal, emosi dan sebagainya. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar adalahfokus utamanya. Aktiviti serta isi pelajaran adalah bersifat kontekstual iaitu ada hubungkait dengan kehidupan harian. Berlaku aktiviti pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai secaramerentasi kurikulum.SEMAK KENDIRI 8.11. Apakah penghubungkaitan?2. Nyatakan faedah penghubungkaitan dengan pelbagai mata pelajaran.3. Jelaskan perananguru untuk mempertingkatkan penghubungkaitan. 8.2PENGHUBUNGKAITAN SENI VISUAL,MUZIK DAN PERGERAKAN DENGANMATA PELAJARAN LAINPenghubungkaitan di antara mata pelajaran lain dengan mata pelajaran senivisual, muzik dan pergerakan dapat dihuraikan seperti berikut di dalam Rajah 8.3. 6. TOPIK 8 PENGHUBUNGKAITAN157MSP: Muzik,Seni,PergerakanRajah 8.3: Penghubungkaitan antara seni visual, muzik dan pergerakanBerdasarkan huraian di atas, dapat disimpulkan bahawa muzik, seni visual danpergerakan dapat dihubungkaitkan dengan mata pelajaran lain, iaitu denganberdasarkan kepada pelbagai disiplin ilmu yang terdapat di dalamnya.8.2.1 Menghubung Kait Pengetahuan dalamBerbagai Mata PelajaranProses penghubungkaitan pengetahuan dalam berbagai mata pelajaran adalahberfokuskan kepada matlamat terakhirnya. Untuk itu, proses ini akan berbentuksatu lingkaran atau bulatan dan antara setiap mata pelajaran itu saling berkaituntuk mencapai satu matlamat (rujuk Rajah 8.4). Rajah 8.4: Menghubung kait pengetahuan dalam berbagai mata pelajaran 7. 158 TOPIK 8 PENGHUBUNGKAITAN8.2.2Menghubung Kait Kemahiran dalam Berbagai Mata PelajaranDengan adanya penghubungkaitan kemahiran dalam berbagai mata pelajaranakan dapat mengbungkaitkan sesuatu yang dipelajari dengan keadaankehidupan yang sebenar.8.2.3Hasil PembelajaranHasil pembelajaran boleh diertikan sebagai matlamat pembelajaran atau objektifyang perlu diperoleh secara eksplisit dan implisit. Hasil pembelajaran akibatdaripada penghubungkaitan itu membuatkan sesuatu pembelajaran itu akanmenjadi lebih efektif (Contoh seperti di Jadual 8.1).Jadual 8.1: Contoh Sedutan Ringkasan Mengajar Pendidikan Seni VisualTahun: 4 jinggaBilangan pelajar : 28 orangUmur : 10 tahunTarikh/ Hari : 15/05/2006 (Isnin)Masa : 11.00 12.00 tghPelajaran: Seni VisualPerkara: Membentuk dan membuat binaan.Tajuk: Binaan berbagai-bagai bentuk dan penggunaan ruang.Penggabung jalinan : 1.Membuat bentuk-bentuk daripada kertaskemahiran2.Menyusun bentuk-bentuk 3.MengguntingPengetahuan sedia ada: Pelajar pernah melihat susunan bentuk-bentuk tiga matra sama ada melalui pameran atau televisyenObjektif eksplisit : Pada akhir pelajaran pelajar akan dapat: 1.Menggunting dan melipat kertas untuk membuat bentuk- bentuk tiga matra 2.Menyusun bentuk-bentuk untuk mencipta satu binaan dengan kemas dan menarik 3.Menimbulkan sikap kerjasama untuk menghasilkan ciptaan antara rakan sedarjahObjektif implisit: Menikmati hasil karya sebagai hiasan daripada bentuk- bentuk tiga matra. 8. TOPIK 8 PENGHUBUNGKAITAN159 AKTIVITI 8.2 Nyatakan peranan guru dalam melaksanakan satu pengajaran yang berkesan. 8.3PERANAN GURU DALAM PENGAJARANDAN PEMBELAJARANSebagai seorang guru, peranan yang perlu dilaksanakan dalam pengajaran danpembelajaran adalah untuk merancang sesuatu pengajaran dan pembelajaranmenjadi lebih sistematik. Unt