TONG CONG TY KHI VIET NAM - CTCP - cmsv3.stox. tong cong ty khi viet nam - ctcp cong ty cp phan phoi

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TONG CONG TY KHI VIET NAM - CTCP - cmsv3.stox. tong cong ty khi viet nam - ctcp cong ty cp phan phoi

 • TONG CONG TY KHI VIET NAM - CTCP

  CONG TY CP PHAN PHOI KHI THAP AP DAU KHI VIET NAM

  BAO CAO TAI CHt111H QUY' 4-2015

 • CONG TY CO PHAN PHAN PHOI KHi TRAP AP DAU Kill VIET NAM S6 673 Nguyen Him Thq, XA Phu& Kien, Huyen Nha Be, TP HCM

  MUC LUC

  NOI DUNG TRANG

  BANG CAN DOI KE TOAN - MAU SOB 01 - DN 2 — 5

  BAO CAO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH - MAU SO B 02 - DN 6

  BAO CAO URI CHUYEN TIEN TE - MAU SOB 03a - DN 7 - 8

  THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH - MAU SO B 09 - DN 9 - 21

  Trang 1

 • CONG TY CO PHAN PHAN PHOI KI -11 THAP AP DAU KH1 VIET NAM SO 673 Nguyen HIM Tho, Xa Phu6c Kien, Huyen Nha Be, TP HCM

  MAU B 01 - DN (Ban hanh kern theo TT so 200/2014/7T-BTC ngay 22/12/2014 ctia Bo trtro-ng Bo Tai chinh)

  BANG CAN DOI Kt TOAN

  (Dang day dii) Quy 4 nam 2015

  Tai ngay 31 thang 12 nam 2015 Don vi tinh: VND

  TAI SAN Ma so u- Thyet minh

  So cuoi nam So diu nam

  A. TAI SAN NGAN HAN 100 1.834.614.629.054 3.063.306.579.839

  I. Tien va cfic khoin tuvng &•ung lien 110 V.01 1.284.126.180.794 1.963.089.393.092 1. TiSn 111 414.126.180.794 583.089.393.092

  2. Cac khoan Wong throng tien 112 870.000.000.000 1.380.000.000.000

  II. Diu tu• tai chinh ngan ha, n 120

  1. Chirng khoan kinh doanh 121 2. Du phong giam gia chimg khoan kinh doanh 122 3. Dau to nam gill den ngay ciao han 123 III. Cac khoan phai thu ngan han 130 481.498.548.697 1.035.677.587.201 1. Phai thu ngan han dia khach hang 131 V.03 479.453.919.472 983.126.075.572 2. Tra nu& cho ngtrtri ban ngan han 132 12.373.548.933 50.448.852.814 3. Phai thu not be ngan han 133 4. Phai thu theo tin dO k is hoach hop deng xay 134 5. Phai thu ve cho vay ngan han 135 6. Phai thu ngan han khac 136 V.04 3.962.428.450 3.158.937.147 7. Du phong khoan phai thu ngan Ilan kilo deli 137 V.06 (14.291.348.158) (1.056.278.332) 8. Tai san thiSu cho xir'IY 139 IV. Hang ten kho 140 V.07 19.289.804.120 16.383.710.632 1. Hang ton kho 141 19.289.804.120 16.383.710.632 2. Du phong giamgia hang ton kho 149

  V. Tai san ngin han khac 150 49.700.095.443 48.155.888.914

  1. Chi phi tra truac ngan han 151 V.13 3.194.358.127 2.492.223.245

  2. Thus gia tri gia tang ducrc khau trix 152 46.505.737.316 45.663.665.669

  3. Thu va cac khoan khac phai thu Nha ntrac 153

  4. Giao dich mua ban lai trai phieu Chinh phu 154

  5. Tai san ngan han khac 155

  B. TAI SAN DAI HAN 200 888.106.402.914 396.476.005.969

  L Cac khoin phai thu dai hp 210 4.857.077.035 3.831.477.035

  1. Phai thu dai han cua khach hang 211

  2. Ira trir6c cho ngtroi ban dai han 212

  3. VOn kinh doanh a dun vi tnrc thuOc 213 4. Phai thu nOi bO dai han 214

  5. Phai thu ye cho vay dai han 215

  6. Phai thu dal han khac 216 V.04 4.857.077.035 3.831.477.035

  7. Du pheng phai thu dai han kh6 deli 219

  Trang 2

 • CONG TY CO PHAN PHAN PHOI Kill THAP AP DAU KHI VICT NAM S6 673 NguyE'n Hau Tho, Xa Phuac Kien, Huyen Nha Be, TP HCM

  MAU B 01 - DN (Ban hanh kem theo 77' so 200/2014/7T-BTC ngay 22/12/2014 clia Bo truing BO Tai chinh)

  BANG CAN DOI KE TOAN

  (Dung day Quy 4 nam 2015

  Tai ngay 31 thang 12 nam 2015 Don vi tinh: VND

  TAI SAN A

  Ma so Thuyet

  minh SO cuoi nam So din nam

  H. TM sin co cAnh 220 799.756.344.114 349.938.277.995 1. Tai san c6 dinh hirti hinh 221 V.09 753.727.897.814 303.265.035.270

  - Nguyen gia 222 1.044.742.341.517 471.612.156.274

  - Gia tri hao mon lily ke 223 (291.014.443.703) (168.347.121.004)

  2. Tai san c6 dinh thue tai chinh 224

  - Nguyen gia 225

  - Gia tri hao mon lily ke 226

  3. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.10 46.028.446.300 46.673.242.725

  - Nguyen gia 228 49.075.485.186 49.006.000.186

  - Gia tri hao mon Iiiy ke 229 (3.047.038.886) (2.332.757.461)

  IIL Bit dOng sin du to 230

  - Nguyen gia 231

  - Gia tri hao mon My k'e 232

  IV. Tai sin dif ding did bin 240 V.08 12.886.249.657 14.841.792.888

  1. Chi phi san xiit, kinh doanh der dang dui han 241

  2. Chi phi xay dung ca ban der dang 242 12.886.249.657 14.841.792.888

  V. Diu hr di chinh dui han 250

  1. Dau to vao cong ty con 251

  2. Dau to vao cong ty lien doanh, lien IC& 252

  3. Diu to Op von vio don vi khac 253

  4. Du phong dau to tai chinh dui hp 254

  5. Dili to nimgiii den ngay duo han 255

  VL Tai sin diti han khic 260 70.606.732.108 27.864.458.051

  1. Chi phi tra truck dui Ilan 261 V.13 70.606.732.108 27.864.458.051

  2. Tai sin thue thu nhap han lai 262

  3. Thiet bi, vat tu, phu bung thay the dui hail 263

  4. Tai sin dui han khac 268

  TONG CONG TAI SAN (270 = 100 + 200) 270 2.722.721.031.968 3.459.782.585.808

  Trang 3

 • CONIC TY CO PHAN PHAN PHOI KHI THAP AP DAU KI-11 VIET NAM Sd 673 Nguydn Hiru Tho, Xa Phuerc Kidn, Huydn Nha Be, TP HCM

  MAU B 01 - DN (Ban hanh kern theo 7T so 200/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 cua BO truing BO Tai chinh)

  BANG CAN DOI Kt TOAN (Ding day dii)

  Quj 4 nam 2015 Tai ngay 31 thang 12 nam 2015

  Don vi tinh: VND

  NGUON VON Ma s6 ThuYet minh

  S6 cuoi nam DAu nam

  C. NO PHAI TRA 300 1.452.798.053.158 2.297.296.988.226

  L Ng ngAn han 310 1.241.719.613.167 2.272.875.391.316

  1. Phai tra ngtra• ban ngin han 311 V.16 949.797.903.052 2.105.923.955.114

  2. Ngueri mua tra tin truerc ngin han 312 46.019.420.409 101.493.683.236

  3. Thud va cac khoan phai ridp nha nu& 313 V.17 15.719.176.624 5.849.314.832

  4. Phai tra ngueri lao ddng 314 5.408.522.345 4.569.125.494

  5. Chi phi phai tra ngan han 315 V.18 169.984.105.092 5.059.6.44.789

  6. Phai tra ndibd ngan han 316

  7. Phai tra theo tidn dd kd hoach hop ddng kiy 317

  8. Doanh thu chua thuc hidn ngan han 318

  9. Phai tra ngan han khac 319 V.19 40.829.331.767 47.144.998.200

  10. Vay va no thud' tai chinh ngin han 320 12.445.122.872

  11. Du phong phai tra ngin han 321 V.23 461.916.000 380.268.000

  12. Qu9 khen thuerng, phitc lgi 322 1.054.115.006 2.454.401.651

  13. Qu9 binh on gia 323

  14. Giao dich mua ban lai trai phiau Chinh phi 324

  IL Na dai han 330 211.078.439.991 24.421.596.910

  b . e et 4 • I s' • I . I

  2. Nguel mua tra tin tnrdrc dai han 332

  3. Chi phi phai tra dai han 333 V.18

  4. Phai tra not bd vd von kinh doanh 334

  5. Phai tra not bd dai han 335

  6. Doanh thu chua thuc hidn dai han 336

  7. Phai tra dal han khac 337 V.19 20.000.000

  8. Vay va na thud tai chinh dai han 338 186.676.843.081

  9. Trai phidu chuydn ddi 339

  10. Co phidu tru dal 340

  11. Thud thu nhap hoan lai phai tra 341

  12. Du phong phai tra dai han 342

  13. Qu9 phat tridn khoa hoc, tong nghd 343 24.401.596.910 24.401.596.910

  Trang 4

 • lAp

  CONG TY CO PHAN PHAN PHOI KHI THAP AP DAU Kill VIET NAM S6 673 Nguyen Htru Tho, XA Phu& Kien, Huydn Nha Be, TP HCM

  MAU B 01 - DN (Ban hanh kem theo TT so 200/2014/TT-BTC

  ngay 22/12/2014 cua BO truzing Bo Tai chinh)

  BANG CAN DOI Kt TOAN (Dang day dii)

  Quy 4 nAm 2015 Tai ngay 31 thang 12 nam 2015

  Don vi tinh: VND

  NGUON VON .;

  Ma so Thuv't

  - e minh

  S6 cu6i nam A ... Dau nam

  D. VON CHU SO Het 400 1.269.922.978.810 1.162.485.597.582

  L V6n chili so. lulu 410 V.25 1.269.922.978.810 1.162.485.597.582

  1. V'6n gop dm chn so him 411 899.990.250.000 600.000.000.000

  - Co phieu ph6 th6ng c6 quydn bidu guy& 41 la 899.990.250.000 600.000.000.000

  - Co phial' uu dAi 411b

  2. Thang du von co phAn 412 153.050.000 153.050.000

  3. Quyan chon chuydn d6i trai phidu 413

  4. V6n khac dm chn s6 hau 414

  5. Co phidu qu9 415 (9.550.000) (9.550.000)

  6. Chenh ldch clanh gia 14i tai san 416

  7. Chenh ldch ty gia h6i dodi 417

  8. Quy dAu tuphat tri6n 418 178.262.403.866 478.252.653.866

  9. Quy 118 trot sap xdp doanh nghidp 419

  10. Quj, khac thu'6c von chn soy hire 420 12.450.000.000 12.450.000.000

  11. Loi nhuan sau thud chua phan phi 421 179.076.824.944 71.639.443.716

  - LNST chua phan ph6i lay kd clan cu6i kY tnr6c 421a 11.340.398.716 71.639.443.716

  - LNST chua phan phi kY nay 421b 167.736.426.228

  12. Ngu6n von dAu to XDCB 422

  IL Ngutin kinh phi va guy khac 430

  1. Ngu6n kinh phi 431

  2. Ngu '6n kinh phi dot hinh thanh TSCD 432

  TONG CQNG NGUON VON (440 = 300 + 400) 440 2.722.721.031.968 3.459.782.585.808

  Thai Duy Phong

  Kt toan trtromg

  NguyZn Thny

  Trang 5

  998686

  GONG .1; Y

  C6 PHAN, f),?

  P1-\ .,1,1{3V-l610-1i1H0

  DAV liC` vItry N

  TrAn Thanh Nam

 • Quy 4 Nam nay Nam &trot

  Luy ke tir &In nam den cut); guy nay Nam nay Nam trirk

  Ke oan tru•o•ng

  13. 3.77 38.235.471.228 01 nam 2016

  caNG 0 CO

  'PHAN.

  P1415,01130 1,OiltAP(' Q?"

  ~titi VET NA - T

  Tran Thanh Nam

  MAU B 02 - DN (Ban hanh kem theo TT so 200/2014/7T-BTC

  ngay 22/12/2014 cita B() twang Bq Tai chinh)

  CLING TY CO PHAN PHAN PHOI KHI THAP AP DAU KHI VIVI' AM Lau 7, tea nha PVGAS Tower, 673 Nguygn Hite Th9, X.Pht