Tokoh-tokoh Islam.pptx

 • View
  239

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Tokoh-tokoh Islam.pptx

 • 7/21/2019 Tokoh-tokoh Islam.pptx

  1/20

  TOKOH-TOKOH ISLAM

  madun Islam & Tamadun A

  (WAJ 3101)

  Nama: Ang Xiao YeanYeoh Yan Pei

  Unit: PISMP Muzik Semester 1

 • 7/21/2019 Tokoh-tokoh Islam.pptx

  2/20

  Tokoh-tokoh Islam

  Al-Farabi

  Ibn hal!un

  Ibn Sina

  Al-ha"arizmi

  Al-#iruni

  Al-$aitham

  Sheikh Tahir %alalu!in

  Ibn #atutah

  Al-&ar'ali

  $AMA

  Al-(hazali

 • 7/21/2019 Tokoh-tokoh Islam.pptx

  3/20

  Al-Farabi

  !ikenali sebagai Al-Faraius )A*ennasar !alam +atin,

  berasal !ari: Farab azakhstan,

  !ilahirkan .a!a tahun /0M !an "a2at .a!a tahun 34M,

  (elaran: Al.harabius

  seorang .akar sains 5 ahli 2alsa2ah Islam ahli kosmologi

  logik !an muzik,

  Nama : Abu Nasr Mu amma! ibnMu amma! ibn Tarkhan A"zalaghAl-Farabi,

 • 7/21/2019 Tokoh-tokoh Islam.pptx

  4/20

  Sumbangan

  Men6i.ta alat muzik: gambus,

  7rang tera"al menulis mengenai ilmu logik Yunani se6arateratur !alam bahasa Arab,

  8alam membi6arakan teori .olitikn9a beliau ber.en!a.atbaha"a akal !an "ah9u a!alah satu hakikat 9ang .a!u,

  Menghasilkan teori serta konse. mengenai kebahagiaan

  Men9atakan baha"a kea!ilan meru.akan si2at semula a!imanusia,

 • 7/21/2019 Tokoh-tokoh Islam.pptx

  5/20

  Sumbangan

  Seseorang ahli 2alsa2ah .erlu menguasai sains !an .olitikuntuk mena!i ahli 2alsa2ah 9ang sem.urna,

  #er.an!angan meletakkan ilmu"an .a!a ke!u!ukan 9angtertinggi !alam .emerintahan sesebuah negara,

  telah menghasilkan sebuah kar9a beru!ul Ma!inah al-

  Fa!hilah 5 sebuah buku teori muzik Islam ;itab Al-Musi'a>? !i Tunisia "a2at.a!a tahun [email protected] !i Mesir

  Seorang .akar sains Islam 6en!ekia"anMuslim

  (elaran: #a.a $istoriogra2i

  Pernah !ilantik sebagai Persuratan !i Istana Fazmena!i $aib !i #ougie !an mena!i hakim Mahkamah-

  Mahkamah =aa !i Mesir

 • 7/21/2019 Tokoh-tokoh Islam.pptx

  7/20

  Sumbangan

  telah menghasilkan itab Al- BIbar bernama Mu'a!!imah

  Ibn hal!un !an !iberi olokan C#a.a etama!unanD,

  Menurut Ibn hal!un sesebuah tama!un sama se.erti usiaseseorang manusia

  #eliau menganggarkan ka!ar tem.oh sesebuah .era!abanke.a!a @ generasi: .engamal .engikut .emelihara.emusnah tra!isi,

  #eliau mem.erbaharui kae!ah .en9eli!ikan sosiologimenekankan searah berhubung ra.at !engan latar belakang,

  Menurut beliau buruh a!alah 2aktor .engeluaran .entingkehi!u.an .erekonomian a!alah sentiasa menghala ke arah.elaksanaan keseimbangan antara .ena"aran 5 .ermintaan,

 • 7/21/2019 Tokoh-tokoh Islam.pptx

  8/20

  Ibn Sina

  Nama: Abu Ali Al-$ussain Ibn Ab!allahIbn Sina

  8ikenali sebagai CA*i6ennaD !i !unia #arat

  Seorang .akar sains !ari Uzbekistan

  +ahir .a!a 3/M "a2at .a!a 1>0M berasal !ari.a!aketurunan Turki,

  (elaran: #a.a Perubatan Islam

  #eliau terkenal sebagai !oktor .erubatan ahli 2alsa2ah

  ahli sains ahli muzik ahli .olitik !an ahli agama,

 • 7/21/2019 Tokoh-tokoh Islam.pptx

  9/20

  Sumbangan

  beliau telah menghasilkan sebuah buku al-Eanun Fit-Tibb

  ;Peraturan PerubatanM !i #irun "a2at .a!a tahun 14M!i In!ia,

  ea9aann9a: menentukan musim !an .asang surut airlaut menentukan ke!u!ukan garis lintang !an garis buurbumi men6i.ta am !an kalen!ar !an men6i.ta rumustrigonometri,

 • 7/21/2019 Tokoh-tokoh Islam.pptx

  14/20

  Sumbangan

  Al-#iruni telah mengemukakan 6ontoh tentang kegunaanharian .engetahuan matematik 5 astronomi,

  menghasilkan sebuah kitab astronomi 9ang terkenal iaitu

  Eanun al-Masu!i,#eliau telah menunukkan baha"a teori-teori .enting

  astronomi amat berguna se.erti teori alam semestakosmogeni teori geosentrik kalen!ar 5 kronologi serta

  matahari,

  #eliau mem.er6a9ai !an mengangga. matahari bergerakmengelilingi bumi,

 • 7/21/2019 Tokoh-tokoh Islam.pptx

  15/20

  Al-Ghazali

  Nama: Muhamma! Ibn Muhamma! Ibn

  Ahma! ) Abu $ami! al-(hazali

  8ikenali sebagai Algazel !i 8unia #arat

  Seorang ilmu"an Islam uga meru.akanseorang "ali Allah 9ang besar

  Nama-nama gelaran: S9ara2ul ABimmah &ainu!!in !an

  $uatul Islam ;Pembela Islam

 • 7/21/2019 Tokoh-tokoh Islam.pptx

  16/20

  Sumbangan

  Al-(hazali ban9ak menulis buku-buku 5 kitab-kitab ilmiah,

  #eliau uga meneroka bi!ang baru berkaitan 2alsa2ah Islam5 menulis kitab Mu'asi! Al-Falasi2ah ;Tuuan ilmu 2alsa2ah

 • 7/21/2019 Tokoh-tokoh Islam.pptx

  17/20

 • 7/21/2019 Tokoh-tokoh Islam.pptx

  18/20

 • 7/21/2019 Tokoh-tokoh Islam.pptx

  19/20

 • 7/21/2019 Tokoh-tokoh Islam.pptx

  20/20