of 444 /444
HI NGHCDIO 2016 ĐHQG-HCM

Toàn văn báo cáo Hội nghị CDIO 2016

 • Upload
  letuyen

 • View
  280

 • Download
  21

Embed Size (px)

Text of Toàn văn báo cáo Hội nghị CDIO 2016

 • HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • B KTP.HCM

  HI NGH CDIO 2016

  O TO THEO CDIO: C KT TRIN KHAI CHO

  CC NGNH K THUT V PHI K THUT

  GIAI ON 2010-2016

  Ngy 25/8/2016, HQG-HCM

  Website: http://www.vnuhcm.edu.vn

  1 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

  http://www.vnuhcm.edu.vn/

 • 2 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • MC LC

  CC N V CHC NNG HQG-HCM

  VNU1.Kt qu v kinh nghim trin khai v p dng CDIO cho cc ngnh k thut v phi k thut

  6

  VNU2. Phn tch hiu qu tc ng ca tip cn CDIO n hot ng m bo cht lng ti HQG-HCM

  16

  TRNG I HC BCH KHOA, HQG-HCM

  BK2*. nh gi hiu qu t chc cc hot ng tng cng nng lc ging vin, G 2010-2015, v k hoch G 2016-2020, ti Trng H Bch Khoa

  26

  BK3*. Ging dy v nh gi theo m hnh CDIO p ng chun u ra t cp mn hc n cp chng trnh

  37

  BK4*. Kt qu v kinh nghim p dng CDIO ci tin lin tc i vi ngnh Khoa hc my tnh, ti Trng H Bch Khoa

  49

  BK5*. nh gi chng trnh o to v ci tin lin tc: Tnh hung trin khai CDIO ti Khoa Qun l Cng nghip, Trng H Bch Khoa

  57

  BK6*. Kt qu v kinh nghim xy dng, ging dy mn hc Nhp mn v k thut, t chc Ngy Hi k thut ti Khoa C Kh v Khoa in - in t

  78

  BK2. Qu trnh, kt qu tham gia nh gi kim nh theo AUN-QA, tham gia HEAAP Program. L do, nhng i mi chng trnh o to theo m hnh CDIO ton Khoa in in t, Trng H Bch Khoa - HQG-HCM

  90

  BK3. Hiu qu ca cc thi nghim ch ng thong cc mn hc c hc theo tip cn CDIO, Khoa K thut Giao thng

  102

  BK4. i mi chng trnh o to theo tip cn CDIO ti Khoa K thut Ha hc 109

  BK6. Ngy hi k thut 2016 theo m hnh CDIO ti Khoa Cng ngh Vt liu 114

  BK7. p dng tip cn CDIO xy dng chng trnh o to mi ti KhoaKhoa hc ng dng

  120

  BK8. Trin khai ging dy theo phng php tip cn CDIO t thc t ca Khoa K thut Xy dng, Trng H Bch Khoa, HQG-HCM

  128

  BK9. Kinh nghim p dng CDIO xy dng chng trnh o to hng theo chun kim nh ABET, ti KhoaKhoa hc v K thut My tnh

  137

  TRNG I HC KHOA HC T NHIN, HQG-HCM

  KHTN1*. p dng CDIO i mi chun u ra v chng trnh o to theo hng kimnh ABET

  143

  KHTN2*. Kt qu v kinh nghim ban u trong vic i mi CR, CTGD ti Khoa Sinh hc Cng ngh Sinh hc, Trng H KHTN

  152

  KHTN3*. nh gi hiu qu t chc cc hot ng tng cng nng lc ging vin, G2010-2015, v k hoch G 2016-2020, ti Trng H KHTN

  159

  KHTN4*. Nhng tri nghim ging dy v nh gi sinh vin theo CDIO 166KHTN5*. Bo co nh gi p dng CDIO cho ngnh Ha hc ti Trng H KHTN 185

  3 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • KHTN1. Chng trnh o to tch hp v trin khai ging dy mn nhp mn v k thut theo m hnh CDIO cho ngnh K thut in t - Truyn thng

  202

  KHTN2. Bc u tip cn chng trnh o to theo Tiu chun CDIO: T chun u ra n khung chng trnh o to ti Khoa Vt l Vt l k thut

  210

  KHTN4. i mi chng trnh o to ngnh a cht theo phng thc tip cn CDIO: Chi v thch thc

  217

  KHTN5. Cc hot ng xy dng chng trnh o to ngnh Khoa hc vt liu theo hng tip cn CDIO

  226

  KHTN6. kin kho st cc bn lin quan phc v cho xy dng chun u ra cp 3 ngnh Khoa hc mi trng v Cng ngh K thut Mi trng

  233

  TRNG I HC CNG NGH THNG TIN, HQG-HCM

  CNTT1*. c kt p dng CDIO i mi chun u ra, chng trnh gio dc ti Trng H CNTT

  243

  CNTT2*. nh gi hiu qu t chc cc hot ng tng cng nng lc ging vin, G2013-2015, v k hoch G 2016-2020

  252

  CNTT3*. c kt ging dy v nh gi SV theo tip cn CDIO cho Khoa hc My tnh, ti Trng H CNTT

  257

  CNTT1. Bo co ca Khoa Truyn thng v Mng my tnh 272

  CNTT2. Nhng kinh nghim qu bu v cc hot ng CDIO ti Khoa Cng ngh Phn mm, Trng H CNTT

  278

  CNTT3. Kinh nghim ging dy CDIO cho ngnh K thut My tnh 287

  TRNG I HC KINH T - LUT, HQG-HCM

  KTL1*. Kt qu v c kt p dng cch tip cn CDIO trong vic r sot chun u ra, i mi chng trnh o to v nh gi ngoi theo B tiu chun AUN-QA ti Trng H KT-Lut

  293

  KTL2*. Pht trin k nng s dng ting Anh nh chun ngh nghip ti Khoa K ton-Kim ton, Trng H KT-Lut

  304

  KTL3*. p dng CDIO cho ngnh Kinh doanh Quc t: L do, cch thc v mt s kt qu t c trong giai on 2013-2016

  312

  KTL1. Qu trnh p dng CDIO ti Khoa H thng Thng tin, Trng H Kinh t - Lut, HQG-HCM: thun li v kh khn

  322

  TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN, HQG-HCM

  XHNV1*. Kt qu v kinh nghim p dng cc chun ngh nghip, chun kim nh, m hnh o to tin tin trong vic i mi CR v CTGD, ti Khoa Bo ch v Truyn thng, Trng H KHXH&NV

  331

  XHNV1. Tip cn CDIO v o to nng lc thc hnh ngh nghip trong lnh vc qun l gio dc

  339

  CC TRNG I HC KHC

  FPT. Xy dng chun u ra v chng trnh o to tch hp ti Trng H FPT 352

  LHU. Tip cn CDIO trong dy hc xc sut thng k cho sinh vin kinh t Trng H Lc Hng hng n chun u ra

  363

  4 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • SPKT. Pht trin chng trnh o to theo tip cn CDIO Cc bi hc kinh nghim v xut, Trng H S phm K thut Tp.HCM

  383

  TDM1. Nng cao nng lc ging dy ca ging vin p ng cng tc trin khai ging dytheo hng trip cn CDIO

  389

  TDM2. Nhng thun li v kh khn khi tip cn CDIO ca khi ngnh phi k thut tiTrng H Th Du Mt

  398

  TDM3. Trin khai nhp mn ngnh cng ngh thng tin ti Trng H Th Du Mt 406

  TDM4. ng dng m hnh CARD trong thit k hot ng dy hc p ng chun u ra vthi cho khi ngnh k thut cng ngh

  VINH.Xy dng chun u ra v chng trnh o to ngnh s phm theo CDIO tiTrng H Vinh

  418

  VLU. Cng tc chun b v thnh qu ca chng trnh o to theo cng CDIO,Trng H Vn lang

  432

  5 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  412

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • KT QU, KINH NGHIM TRIN KHAI V P DNG CDIO CHO CC NGNH K THUT, PHI K THUT

  on Th Minh Trinh, Nguyn Hi Ngha, Nguyn Quc Chnh Ng nh Thnh, Mai Thanh Thy

  on Ngc Khim, Nguyn Th Bin, Trn Vn ng, L Thanh Lc

  C quan i hc Quc gia TP. HCM (HQG-HCM)

  TM TT

  Bi bo c kt nhng kt qu, kinh nghim trin khai v p dng CDIO ti HQG-HCM; tho lun v nhng tc ng ca vic p dng CDIO i vi cc ngnh phi k thut, v nhng ng gp cho i mi gio dc i hc (GDH) Vit Nam. Cc kt qu, kinh nghim, nh gi tc ng c tng hp, phn tch, c kt da trn cc bo co t nh gi v kt qu nh gi ngoi ni b do HQG-HCM thc hin nh k hng nm. Nhm cung cp nhng thng tin cn thit cho vic trin khai, p dng CDIO, bi bo trnh by cc ni dung c th, bao gm: (i) mc tiu, nhim v, gii php trin khai v p dng CDIO; (ii) tin trnh th im v nhn rng trin khai CDIO; (iii) l trnh p dng CDIO; (iv) nhng i mi v ckt p dng CDIO; (v) kt qu tng th p dng CDIO; (vi) nhng tc ng i vi cc ngnh phi k thut; v (vii) nhng ng gp cho i mi GDH Vit Nam. Thnh tu ln nht t c l i ng ging vin c tng cng nng lc cung cp tri nghim hc tch hp, hc ch ng v tri nghim, v nh gi hc tp da trn chun u ra (CR), lm cho ging vin sng to hn trong ging dy nhm nng cao kt qu hc tp cho sinh vin. ng gp quan trng l cung cp mt m hnh, nhng thc tin i mi CTT theotip cn nng lc hay o to da trn CR, v thc y i mi o to thng qua vic h tr trin khai, p dng CDIO ti cc c s GDH Vit Nam.

  T KHA

  Chng trnh o to, trin khai CDIO, p dng CDIO, tiu chun CDIO 1-12.

  L DO V MC CH P DNG CDIO

  S hi nhp ca Vit Nam vo nn kinh t ton cu, thng qua gia nhp WTO (2007) v Cng ng Kinh t ASEAN (2015), t ra yu cu ngy cng ln hn i vi cc c s GDH Vit Nam o to mt lc lng lao ng c tay ngh cao p ng nhu cu pht trin kinh t-x hi ca t nc. Yu cu ny i hi i mi chng trnh o to (CTT), pht trin h thng m bo cht lng (BCL), v quy trnh kim nh cht lng (B GDT, 2005). tm quc gia v phm vi c s, mt s chnh sch v sng kin c thc hin, nh Tiu chun nh gi cht lng gio dc trng i hc (2007); cc Chng trnh Tin tin; nh gi CTT theo Tiu chun AUN-QA; kim nh mt s CTTtheo Tiu chun ABET; v Tiu chun nh gi cht lng CTT (2016). Trong khi cc Chng trnh tin tin, cc tiu chun nh gi, kim nh cung cp m hnh v nhng yu cu, iu kin c th m mt CTT cn p ng, cc c s GDH Vit Nam vn cn mt phng php lun hay mt khung chun ton din hn cho vic ci tin lin tc cht lng CTT (Phan et al., 2010) (Nguyen et al., 2013).

  6 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • HQG-HCM nhn thy rng, phng php tip cn CDIO, mt sng kin v phng php lun cho ci cch gio dc k thut, vi cng CDIO v mt b Tiu chun CDIO, gip gii p nhng cu hi "lm g" v "lm th no" theo cch thc c h thng v khng bt buc, do kh thi gii quyt nhng yu cu v iu kin c th ca cc CTT khc nhau (Phan et al., 2010). Vi cc im mnh ca mnh, phng php tip cn CDIO c tip nhn nh khung tham chiu pht trin mt khung chun ci cch CTT (Phan et al., 2010, &2011). CDIO c bt u p dng ti HQG-HCM vo nm 2010, bng vic th im cho mt s CTT. Vic th im c nh gi nh k. Sau 3 nm th im thnh cng v c kt nhng kt qu, kinh nghim ban u (HQG-HCM, 2012), t nm 2013, CDIO c m rng trin khai cho cc CTT k thut, phi k thut khc nhau. n 8/2016, ton HQG-HCM c 62 CTT tham gia p dng CDIO. Nhm cung cp nhng thng tin cn thit cho vic trin khai, p dng CDIO, bi bo trnh by cc ni dung c th, bao gm: (i) mc tiu, nhim v, gii php trin khai v p dng CDIO; (ii) tin trnh th im v nhn rng trin khai CDIO;(iii) l trnh p dng CDIO; (iv) nhng i mi v c kt p dng CDIO; (v) kt qu tng th p dng CDIO; (vi) nhng tc ng i vi cc ngnh phi k thut; v (vii) nhng ng gp cho i mi GDH Vit Nam. MC TIU, NHIM V, GII PHP TRIN KHAI V P DNG CDIO Mc tiu, m hnh trin khai v p dng CDIO CDIO xut pht t ngnh k thut c kh v k thut hng khng. Vi mc ch pht trin mt khung chun ci cch CTT da trn nguyn l ca phng php tip cn CDIO, cc CTT th im c chn t lnh vc k thut v mt lnh vc gn k thut. C th, CTT K thut C kh ti Trng H Bch Khoa (BK) v cc CTT my tnh v cng ngh thng tin (CNTT) ti Trng H Khoa hc T nhin (KHTN) c chn tham gia p dng CDIO mt cch h thng, nhm cc mc tiu nh sau: Cung cp cho sinh vin cc kin thc, k nng, phm cht, v nng lc ngh nghip ton

  din, p ng nhu cu ca cc bn lin quan. S dng vic th im c kt nhng sn phm v m hnh mu, khung chun chung

  pht trin CTT nhn rng trin khai ti HQG-HCM v cc c s GDH Vit Nam. C th tm lc m hnh trin khai v p dng CDIO ca HQG-HCM nh th hin bi Hnh 1. Vic c kt giai on u c thc hin ch yu vi 5 CTT th im, giai on nhn rng trin khai, c tin hnh vi c cc CTT cc lnh vc khc nhau.

  Hnh 1. M hnh trin khai v p dng CDIO ca HQG-HCM

  Cc CTT theo CDIO cung cp cho sinh vin cc kin thc, k nng, phm cht, v nng lc ngh nghip ton din, p ng nhu cu ca cc bn lin quan

  Sn phm v m hnh mu, khung chun chung pht trin CTT da trn CR/ theo tip cn nng lc

  Nhn rng trin khai trn c s ng k tham gia p dng CDIO

  c kt nghin cu l thuyt v thc tin p dng CDIO

  thnh nhng nguyn l cn bn, nhng vn thc hnh tng quan

  Th im CDIO

  mt cch h thng

  Cc CTT theo CDIO/ da trn CR/ theo tip cn nng lc

  7 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • Nhim v v gii php p dng CDIO Vic p dng CDIO ti HQG-HCM t nm 2010 n nay, c vn hnh theo n CDIO, trong cc nhim v I-V tng ng vi 12 Tiu chun CDIO, nhim v VI c vai tr h tr, nh th hin Bng 1. m bo mc tiu v kh thi khi ngun lc cn hn ch, mi nhim v c xc nh mc u tin cn c cc tiu chun CDIO lin quan, cc yu t thnh cng trong trin khai, ngun lc v chnh sch ca n v. Trong nhim v Ging dy v nh gi hc tp l bt buc i vi mi CTT o to sinh vin, v nh gi hiu qu p dng CDIO.

  Bng 1. Nhim v n CDIO ti HQG-HCM

  Tiu chun CDIO, v.2 Nhim v n CDIO Mc u tin

  1. Bi cnh o to

  I. i mi CTGD theo CDIO u tin cc nm u 2. Chun u ra 3. Chng trnh ging dy (CTGD) tch hp 4. Gii thiu k thut 5. Cc tri nghim thit k - trin khai

  6. Khng gian k thut II. m bo khng gian thc hnh k nng CDIO/ k nng ngh nghip

  Sp xp hp l ha khng gian thc hnh hin c. Ch u t mi khi m bo cc nhim v I, III - V

  9. Tng cng nng lc cho ging vin (GV) III. Tng cng nng lc GV thc hin CTGD theo CDIO u tin cc nm u 10. Tng cng k nng ging dy cho GV

  7. Tri nghim hc tch hp IV. Ging dy v nh gi hc tp theo CDIO

  Bt buc, o to sinh vin v nh gi hiu qu p dng CDIO 8. Hc ch ng

  11. nh gi hc tp 12. nh gi CTT V. nh gi CTT theo Tiu chun CDIO Thc hin hng nm VI. H tr p dng CDIO u tin cc nm u

  TIN TRNH TH IM V NHN RNG TRIN KHAI CDIO Tin trnh th im v nhn rng trin khai CDIO cho cc lnh vc o to Sau 3 nm th im, v c kt c nhng kt qu, kinh nghim ban u trong vic p dng ton b 12 tiu chun CDIO, t nm 2013, CDIO c nhn rng trin khai cho cc lnh vc o to, tun t nh sau (Bng 2): T nm 2013, nhn rng cho cc CTT lnh vc k thut, cng ngh k thut, khoa hc,

  kinh doanh, qun l. T nm 2015, nhn rng cho mt s CTT lnh vc khoa hc x hi v nhn vn.

  Bng 2. Tin trnh trin khai CDIO cho cc lnh vc o to

  Cc lnh vc o to tham gia p dng CDIO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

  K thut c kh, My tnh v CNTT K thut, Cng ngh k thut, Khoa hc, Kinh doanh, Qun l Khoa hc x hi v nhn vn

  Kt qu trin khai CDIO T 5 CTT ti 2 trng tham gia th im CDIO vo nm 2010, n 30/7/2016, ton HQG-HCM c 5 trng, 62 CTT (75% tng s CTT ti 5 trng) tham gia trin khai CDIO, trong 30 CTT thuc lnh vc k thut, cng ngh k thut; 32 CTT thuc cc lnh vc khc (gi chung l phi k thut). C 3 trng trin khai CDIO cho tt c cc CTT h chnh quy (Trng H BK, Trng H KHTN, v Trng H CNTT) (Bng 3). Tt c cc CTT ang tham gia p dng CDIO hin nay u c mc ch chung l BCL; i a s CTT c mc tiu gn t Tiu chun AUN-QA; mt s CTT t Tiu chun

  8 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • AUN-QA c mc tiu t chun kim nh ca cc hip hi ngh nghip quc t nh ABET, AACSB, v.v. ty theo lnh vc o to. Trong s 23 CTT ti HQG-HCM, t chun nh gi theo AUN-QA, c 16 CTT p dng CDIO.

  Bng 3. Kt qu trin khai CDIO

  Trng Nhm A (t 2010) Nhm B (t 2013)

  Nhm C (t 2014)

  Nhm D (t 2015)

  Nhm E (t 2016)

  CTT p dng CDIO/ tng

  Trng H Bch Khoa 1 12 (2 PKT) 20 (5 PKT) - - 33/33 (100%) Trng H KHTN 4 (4 PKT) 2 (1 PKT) - 10 (8 PKT) - 16/16 (100%) Trng H CNTT - 2 (2 PKT) 3 (2 PKT) - 2 (2 PKT) 7/7 (100%) Trng H KT - Lut - 1 (1 PKT) - 1 (1 PKT) 1 (1 PKT) 3/10 (30%) Trng H KHXH&NV - - - 2 (2 PKT) 1 (1 PKT) 3/17 (18%)

  Tng 5 (4 PKT) 17 (6 PKT) 23 (7 PKT) 13 (11 PKT) 4 (4 PKT) 62/ 83 (75%) Tng cng 62 CTT: 30 CTT k thut, cng ngh k thut; 32 CTT PKT

  L TRNH P DNG CDIO Cn c mc u tin i vi cc nhim v v nm bt u tham gia p dng CDIO, n CDIO hoch nh l trnh thc hin nhim v cho tng nhm CTT. C th nh sau: Nhm A (CTT trin khai CDIO t nm 2010): c l trnh 8 nm thc hin n CDIO;

  vi vai tr l cc CTT th im c kt cho nhn rng trin khai CDIO, c u tin u t p dng tt c 12 tiu chun CDIO; o to sinh vin theo CTT mi t kha 2011 (Bng 4).

  Nhm B (trin khai CDIO t nm 2013): c l trnh 5 nm thc hin n CDIO; u tin 3 nm u cho tng cng nng lc GV v i mi CTGD; o to sinh vin theo CTT mi t kha 2014; do ngun kinh ph c hn trong khi s lng CTT trin khai CDIO tng cao, n CDIO khuyn khch cc n v tin hnh sp xp hp l ha c s vt cht, trang thit b (CSVC, TTB) hin c, thay v u t mi (Bng 5).

  Nhm C, D, E (trin khai CDIO t nm 2014, 2015, 2016): c l trnh thc hin n CDIO tng ng l 4, 3, 2 nm; u tin 2 nm u cho tng cng nng lc GV v i mi CTGD; o to sinh vin theo CTT mi t nm 2; chnh sch i vi khng gian thc hnh tng t nh i vi cc CTT nhm B. L trnh thc hin i vi 23 CTT nhm C c hoch nh nh minh ha Bng 6.

  Bng 4. L trnh thc hin nhim v n CDIO, yu cu i vi 5 CTT nhm A

  Nhim v v gii php p dng CDIO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

  I. i mi CTGD i mi Cp nht hng nm Tng kt

  thc hin

  n CDIO

  II. m bo khng gian thc hnh Nng cp, u t mi III. Tng cng nng lc GV 6 nm IV. Ging dy v nh gi hc tp T 6 kha 2011-2016, 2 kha TN (2011, 2012) V. nh gi CTT theo Tiu chun CDIO Hng nm VI. H tr p dng CDIO 6 nm

  Bng 5. L trnh thc hin nhim v n CDIO, yu cu i vi 17 CTT nhm B

  Nhim v v gii php p dng CDIO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

  I. i mi CTGD 3 nm II. m bo khng gian thc hnh Sp xp hp l ha CSVC, TTB hin c III. Tng cng nng lc GV 3 nm IV. Ging dy v nh gi hc tp T 4 kha 2014-2017 V. nh gi CTT theo Tiu chun CDIO Hng nm VI. H tr p dng CDIO 3 nm

  9 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • Bng 6. L trnh thc hin nhim v n CDIO, yu cu i vi 23 CTT nhm C

  Nhim v v gii php p dng CDIO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I. i mi CTGD 2 nm II. m bo khng gian thc hnh Sp xp CSVC, TTB hin c III. Tng cng nng lc GV 2 nm IV. Ging dy v nh gi hc tp T 3 kha 2015-2017 V. nh gi CTT theo Tiu chun CDIO Hng nm VI. H tr p dng CDIO 3 nm

  NHNG I MI V C KT P DNG CDIO Nhng i mi CTT thng qua vic p dng CDIO n 8/2016, 4 CTT v My tnh v CNTT ti Trng H KHTN hon tt 2 kha o to (kha 2011, 2012), sinh vin tt nghip t CR mi theo CDIO, c c hi vic lm cao hn cc kha trc y (Khoa CNTT, 2015). CTT K thut C kh ti Trng H BK hon tt 1 kha o to (kha 2011), tuy nhin CTT khng th hin CR v CTGD tng ng c thc hin y cho sinh vin kha lin quan. Tuy nhin, tng ng vi cc tiu chun CDIO, CTT c i mi nh sau: Trit l , mc tiu v bi cnh o to c xc nh r rng CR c xy dng ton din, c th, p ng nhu cu ca cc bn lin quan CTGD c thit k tch hp ging dy k nng vi kin thc v pht trin phm cht CSVC, TTB thc hnh c sp xp hp l ha/ u t i ng GV c tng cng k nng CDIO/ k nng ngh nghip, k nng s phm CTGD c thc hin nht qun vi CR (4/5 CTT th im) CTT c nh gi nh k Cc CTT thuc cc nhm nhn rng trin khai, p dng CDIO nhng phm vi v mc khc nhau, tuy nhin c c im chung l p dng CDIO gii quyt mt cch h thng nhng vn ct li ca CTT nhm o to sinh vin t c nng lc ngh nghip m x hi yu cu. Nhng i mi cn bn t c i vi 5 CTT th im v cc CTT nhn rng trin khai, c tm tt Bng 7. Nhng c kt t cc CTT th im CDIO nhn rng trin khai

  Theo mc tiu ca n CDIO, nhng c kt t nghin cu l thuyt v thc tin p dng CDIO c khi qut ha thnh nhng nguyn l cn bn, nhng vn thc hnh tng quan di hnh thc cc khung chun chung pht trin CTT, bao gm: Cc cng CDIO p dng thch ng cho cc lnh vc o to, c gi l cng

  CR (Doan et al., 2012a, & 2012b) Cc khung chun chi tit v cc biu mu pht trin CTGD tch hp, tun th cc nguyn

  l ca tiu chun CDIO 1-3, 7 v 11, c gi l Khung chun v Hng dn xy dng CTGD da trn CR (Doan & Nguyen, 2014a, & 2014b) (Khung CTGD da trn CR)

  Tiu chun CDIO khi qut (Doan et al., 2014). Cc cng CR, Tiu chun CDIO khi qut, Khung CTGD da trn CR, cng cc sn phm v m hnh trin khai v p dng CDIO ti HQG-HCM c cng b di hnh thc cc bo co khoa hc ti cc hi ngh quc t v cc sch xut bn. KT QU TNG TH P DNG CDIO Kt qu tng th t c ca 58 CTT cc nhm A-D, c h thng theo 6 nhim v v gii php p dng CDIO nh tm tt Bng 7. Sinh vin tt nghip 4/5 CTT nhm A t

  10 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • CR mi theo CDIO, c c hi vic lm cao hn cc kha trc y (Khoa CNTT, 2015). Cc CTT nhm B v C hon tt cc nhim v i mi CTGD theo CDIO, Tng cng nng lc GV thc hin CTGD theo CDIO, tuy nhin, phn ln CTGD mi cha c trin khai y cho cc kha o to lin quan (Bng 8). Cc CTT nhm D ang hon tt CTGD, nhim v tng cng nng lc GV, bt u ging dy t thng 9/2016.

  Bng 7. Nhng i mi v kt qu tng th p dng CDIO (tnh n 30/7/2016)

  Nhim v v gii php

  Cc vn ct li ca CTT

  Nhng i mi cn bn trong vic xy dng v thc hin CTT

  Cc kt qu tng th t c

  I. i mi CTGD (TC 1-5)

  Mc tiu o to

  Trit l , mc tiu v bi cnh o to c xc nh r rng 58 CTGD mi theo CDIO (nhm A-D)

  CR chi tit cp 4 CTGD tch hp cng mn hc tng qut v chi tit Bi ging, case-studies Cng c nh gi kt qu hc tp

  CR ca CTT CR c xy dng ton din, c th, p ng yu cu v nhu cu ca cc bn lin quan

  Chng trnh ging dy

  CTGD c thit k tch hp ging dy k nng, pht trin phm cht vi ging dy kin thc

  II. m bo khng gian thc hnh (TC 6)

  CSVC, TTB thc hnh

  CSVC, TTB thc hnh k nng CDIO/ k nng ngh nghip c sp xp hp l ha/ u t mi

  Cc khng gian thc hnh cho mt s ngnh, ti 4 trng (nhm A-C): Trng H Bch Khoa Trng H KHTN Trng H CNTT Trng H KT - Lut

  III. Tng cng nng lc GV (TC 1-5) i ng GV

  i ng GV c tng cng k nng CDIO/ k nng ngh nghip, v k nng s phm

  Trn 3500 lt GV c bi dng (nhm A-D): Xy dng CR, CTGD tch hp Thit k ging dy v nh gi K nng CDIO/ k nng ngh nghip K nng ging dy tch hp, ch ng

  IV. Ging dy v nh gi hc tp (TC 7, 8, 11)

  Phng php dy v hc nh gi kt qu hc tp ca ngi hc

  CTGD c thc hin nht qun vi CR, vi phng php dy v hc tch hp, hc ch ng

  30000 SV (60% ton HQG-HCM), c th hng CTT theo CDIO (nhm A-C): Cc CTGD mi c thc hin SVTN 4/5 CTT nhm A, t CR mi theo CDIO

  V. nh gi CTT theo Tiu chun CDIO (TC 12)

  Nng cao cht lng CTT c nh gi nh k 5 CTT nhm A t nh gi hng nm

  VI. H tr p dng CDIO

  Chnh sch khuyn khch, h tr i mi o to

  Cng tc i mi o to c h tr c th

  Tham gia cc hot ng ca Hip hi CDIO Th gii, khu vc Chu t nm 2010 Cng b cc bo co khoa hc ti hi ngh quc t, 2010-2016 Xut bn 5 ti liu c kt p dng CDIO Ch tr t chc 5 hi ngh, hi tho cp HQG-HCM, ton quc, khu vc Chu Thc hin cng tc t vn, h tr trin khai v p dng CDIO cho cc c s GDH

  Bng 8. Tin trin khai CTGD mi theo CDIO (CTT nhm B - D)

  Nhm ngnh Khoa S ngnh Trin khai ging dy (s MH) Tng s MH/ s ngnh S MH

  trung bnh 2014 2015 2016 Trng H BK

  B C kh 2 6 16 10 32/2 16 B 10 khoa khc 10 50 50/10 5 C 9 khoa 20 100 100/20 5

  Trng H KHTN B Ha hc 1 1 13 26 40/1 40 B T-VT 1 1 5 10 16/1 16 D 6 khoa khc 10 20 20/10 2

  Trng H CNTT B 2 khoa 2 4 12 20 36/2 18 C 3 khoa 3 18 30 48/3 16

  Trng H KT- Lut B KTN 1 2 4 8 14/1 14 D HTTT 1 8 8/1 8

  Trng H KHXH&NV D 2 khoa 2 4 4/2 2

  11 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • TC NG CA VIC P DNG CDIO I VI CC NGNH PHI K THUT Cc CTT nhm phi k thut c nh gi, u khng nh tc ng tch cc ca vic p dng CDIO i vi vic xy dng v thc hin CTT ni chung; tnh khi qut cao ca cc tiu chun CDIO, do hon ton kh thi p dng thch ng cho CTT ngoi lnh vc k thut, mt khi vn dng c tiu chun 1 ca CDIO lm r nhng bi cnh ngh nghip chnh yu m CTT hng ti o to sinh vin (Nguyen et al., 2015b) (Khoa KHMT, 2016) (Khoa KTN, 2016) (Khoa QLCN, 2016) (Khoa BCTT, 2016) (Khoa Gio dc, 2016). Trong s cc CTT nhm phi k thut, 4 CTT my tnh v CNTT ti Trng H KHTN, hon tt 2 kha o to theo CTGD mi, do thc hin nh gi kt qu o to. Cc CTT khc ang trong qu trnh ging dy cc kha u tin, cha c sinh vin tt nghip theo chng trnh CDIO, thc hin nh gi tc ng i vi vic xy dng CTGD; tng cng nng lc ging vin; v cung cp tri nghim hc tch hp, hc ch ng, v nh gi hc tp da trn CR. Sau y l trch dn mt s nh gi tc ng t cc bo co t nh gi ca cc trng, cc khoa. i vi 4 CTT my tnh v CNTT ti Trng H KHTN (Khoa CNTT, 2015) So vi CTT trc khi p dng CDIO, sinh vin c hc vi phng php dy-hc mi, th hin s tch cc tham gia ca sinh vin trong cc hot ng ti lp. Sinh vin c ging dy y cc k nng c nhn, k nng nhm, cc k nng CDIO v c nh gi y . Sinh vin tham gia nhiu mn hc vi tri nghim thit k-trin khai v p dng ton b quy trnh CDIO trong vic ln tng, thit k, trin khai v vn hnh sn phm. Cc kin thc, k nng m sinh vin hc c u rt gn gi vi cc hot ng ngh nghip trong tng lai. S liu thng k ca Trng H KHTN i vi kha sinh vin 2011-2015 (c p dng CDIO) so vi s liu thng k ca kha 2010-2014 (cha p dng CDIO) cho thy mt s tc ng tch cc nh sau: T l phn hi ca sinh vin khi tham gia qu trnh thng k: cc sinh vin kha 2011-2015

  tch cc hn so vi kha 2010-2014. T l sinh vin c vic lm ngay sau khi tt nghip (trong vng 3 thng sau khi tt nghip):

  kha 2011-2015 cao hn so vi kha 2010-2014. T l sinh vin kha 2011-2015 lm vic ti cc cng ty nc ngoi (>40%) cao hn so vi

  kha 2010-2014 (>20%). V mc lng khi mi i lm: 2 kha c mc lng khi im kh tng ng nhau. i vi CTT Kinh doanh Quc t ti Trng H Kinh t - Lut, CTT Ha hc ti Trng H KHTN (Nguyen et al., 2015a) (Nguyen et al., 2015b) Sau 3 nm p dng cc tiu chun CDIO, CTGD c ci cch trit . Nhiu thnh phn ca CTGD c b sung, i mi, bao gm: CR v cc k nng chung v nng lc ngh nghip c thit k chi tit, c ph chun bi cc bn lin quan ca chng trnh; CTGD tch hp k nng vi kin thc; mn gii thiu ngnh thch hp; v cng mn hc p ng CR. p dng CDIO h tr cc CTT chun b tham gia nh gi theo Tiu chun Kinh doanh Quc t t kim nh bi AUN vo cui nm 2015 vi nh gi tch cc v thit k CTGD, trang thit b ging dy, v chin lc dy v hc, v nh gi; h tr CTT Ha hc tham gia nh gi ngoi ni b theo cc Tiu chun AUN-QA vo cui nm 2015; v c hai chng trnh ci tin lin tc CTT.

  12 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • i vi cc CTT ti Trng H Bch Khoa (L Ngc Qunh Lam, 2015) T mt CTT K thut C kh, tin phong p dng CDIO t nm 2010, n nm 2014, tt c 33 ngnh o to ca Trng H Bch Khoa c i mi da trn m hnh CDIO - ch trng ging dy tch hp cc kin thc, k nng, v thi , p ng k vng ca cc bn lin quan. Cc CTT ca trng nhn c nhiu nh gi tch cc t cc t chc kim nh uy tn trong khu vc v th gii i vi cc CTT ti Trng H CNTT (V c Lung, 2015) CDIO gip Trng H CNTT ti thit k cc CTT p ng tt hn nhu cu ca th trng lao ng thng qua pht trin ng thi kin thc, k nng, phm cht v nng lc thc hnh ngh nghip cho SV; gip trang b cho cc GV k nng p dng phng php hc ch ng v hc thng qua tri nghim, k nng nh gi da trn chun u ra. a s GV cng nhn vic p dng CDIO gip h qun l tt hn vic ging dy v nh gi. SV nh gi rt cao cc lp hc theo CDIO v mong mun nh trng m rng cho tt c mn hc... i vi cc CTT Bo ch v Truyn thng ti Trng H KHXH&NV (Hunh Vn Thng, 2015) SV ngnh bo ch v truyn thng c trnh u vo tt, nn k vng i vi CTT cng rt cao. Tuy nhin, CTT trc y, c thit k ch yu da vo kinh nghim, thiu mt khung l lun v mt quy trnh nhn din nhu cu x hi, thit k mc tiu, xy dng chun u ra v truyn ti cc yu cu chun u ra vo chng trnh. Mc d khoa c nhng n lc ci tin lin tc, trong module ha chng trnh theo cch tch hp KSA vo cc mn hc, nhng cng ch dng mc lp ghp m cha c mt h thng m t v phn tch c th v vng chc. CDIO gip khoa c c mt cch tip cn p ng cc yu cu ny v mt l trnh ti thit k CTT v ging dy nhm p ng cao hn v bn vng hn nhu cu thc tin ca ngh nghip i vi CTT chuyn ngnh Qun l Gio dc ti Trng H KHXH&NV (Hong Mai Khanh, 2015) CDIO da vo cch tip cn h thng nhm o to SV pht trin ton din kin thc, k nng, thi , nng lc ngh nghip v c thc trch nhim vi x hi. Nh vy, cc ngnh ngoi lnh vc k thut u c th vn dng m hnh CDIO. p dng CDIO cho chuyn ngnh qun l gio dc, bi cnh v nng lc thc hnh ngh nghip C-D-I-O c hiu chnh thch ng thnh C-P-O-E: Hnh thnh tng (Conceiving) - Xy dng k hoch (Planning) - Trin khai hot ng (Operating) - nh gi (Evaluating) THNH QU P DNG CDIO V NG GP I MI GDH VIT NAM Ti HQG-HCM, cc CTT th im v nhn rng trin khai CDIO, c i mi cn bn theo cch thc chung l p dng cc tiu chun CDIO hay vn dng cc nguyn l ca CDIO gii quyt mt cch h thng nhng vn ct li ca CTT nhm o to sinh vin t c nng lc ngh nghip yu cu. CTGD c i mi, c bit ln u tin bao gm: CR c xy dng gm cc k nng chung c th v chi tit, v nhng nng lc ngh nghip c ph chun bi cc bn lin quan; CTGD c thit k theo m hnh tch hp thun tin pht trin hiu qu k nng m khng tng thi lng ging dy; mn gii thiu ngnh thch hp; v cc cng mn hc c thit k p ng CR. Sinh vin tt nghip cc CTT th im, t CR mi theo CDIO, c c hi vic lm cao hn cc kha trc y. Thnh tu ln nht t c l i ng ging vin c tng cng nng lc

  13 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • cung cp tri nghim hc tch hp, hc ch ng, v nh gi hc tp da trn CR, lm cho ging vin sng to hn trong ging dy nhm nng cao kt qu hc tp cho sinh vin. Mc d cn lnh vc cn ci tin i vi mt s CTT nh thc hin nht qun CR ca CTT vi CTGD, trin khai y CTGD mi, vic p dng CDIO ti HQG-HCM cung cp mt m hnh, nhng thc tin i mi CTT theo tip cn nng lc hay o to da trn CR, v thc y i mi o to thng qua vic h tr trin khai, p dng CDIO ti cc c s GDH Vit Nam. TI LIU THAM KHO Crawley, E. F., Malmqvist, J. stlund, S., Brodeur, D. R. (2014) Rethinking Engineering Education - The CDIO Approach, 2

  nd edition. ISBN/ISSN: 978-3-319-05560-2. Springer-Verlag, New York

  HQG-HCM (2012) M hnh p dng CDIO ti HQG-HCM: Kt qu v c kt, Ti liu Hi ngh S kt n Trin khai th im CDIO ti HQG-HCM cho nhm ngnh K thut C kh, My tnh v CNTT, giai on 2010-2012, HQG-HCM, 14/6/2012. HQG-HCM (2015) Kt qu v Thnh qu Trin khai v p dng CDIO ti HQG-HCM, Bo co nh gi Thc hin n CDIO giai on 2010-2015, HQG-HCM, 12/2015. HQG-HCM (2016) Nhim v Thc hin n CDIO, nm 2016, n CDIO, HQG-HCM, 5/2016. Doan, T. T. M., Pham, B. C., Doan, K. N. (2012a) A Process of Formulating Intended Learning Outcomes at Program Level, Proceedings of the 8th International CDIO Conference, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia, July 1-4, 2012. Doan, T. T. M., Nguyen, C. Q., Nguyen, L. H., Ho, N.T., Gray, P. (2012b).An Outcome-Based Curriculum Design and Development. Ho Chi Minh City, Vietnam: VNU-HCM Publishing House. Doan, T. T. M., & Nguyen, N. H. (2014a) The CDIO-Based Curricular Framework and Guidelines for An OBE Implementation, Proceedings of the 10thInternational CDIO Conference, Universitat Politcnica de Catalunya, Barcelona, Spain, June 16 - 19, 2014. Doan, T. T. M., & Nguyen, N. H. (2014b) Guidelines for Outcomes-Based Curriculum Design and Development, 1stedition. ISBN: 978-604-73-2124-7. Ho Chi Minh City, Vietnam: VNU-HCM Publishing House. Doan, T. T. M., Nguyen, N. H., Ngo, T. D., Tran, H. V., Nguyen, C. Q., Mai, T. T. (2014) The Results and Achievements of Five Years in Applying CDIO: From Pilot to Widespread Implementation, Proceedings of the 2014 CDIO Conference, Vietnam National University-Ho Chi Minh City, Vietnam, Dec 12, 2014. Khoa CNTT (2015) nh gi o to theo CDIO giai on 2011-2015, ngnh Khoa hc My tnh (MS 52480101), Truyn thng v Mng my tnh (MS 52480102), K thut Phn mm (MS 52480103), H thng Thng tin (MS 52480104). Khoa Bo ch v Truyn thng (BCTT) (2016) Bo co t nh gi p dng CDIO cho CTT Bo ch v Truyn thng ti Trng H KHXH&NV. n CDIO, 7/2016. HQG-HCM. Khoa Gio dc (2016) Bo co t nh gi p dng CDIO cho CTT Gio dc hc, chuyn ngnh Qun l Gio dc ti Trng H KHXH&NV. n CDIO, 7/2016. HQG-HCM. Khoa Khoa hc My tnh (KHMT) (2016) Bo co t nh gi p dng CDIO cho CTT KHMT ti Trng H CNTT. n CDIO, 7/2016. HQG-HCM. Khoa Kinh t i ngoi (KTN) (2016) Bo co t nh gi p dng CDIO cho CTT Kinh doanh Quc t ti Trng H Kinh t - Lut. n CDIO, 7/2016. HQG-HCM.

  14 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • Khoa Qun l Cng nghip (QLCN) (2016) Bo co t nh gi p dng CDIO cho CTT Qun l Cng nghip ti Trng H Bch Khoa. n CDIO, 7/2016. HQG-HCM. Malmqvist, J. (2015) Applying the CDIO Approach to Non-Engineering Education, CDIO Asian Regional Meeting, Ho Chi Minh City, Vietnam. Malmqvist, J., Hugo, R., Kjellberg, M. (2015) A Survey of CDIO Implementation Globally Effects On Educational Quality, Proceedings of the 11th International CDIO Conference, Chengdu University of Information Technology, Chengdu, Sichuan, P.R. China, June 8 - 11, 2015. Malmqvist, J., Leong-Wee Kwee Huay, H., Kontio, J., Doan T. T. M. (2016) Application of CDIO in Non-Engineering Programmes--Motives, Implementation and Experiences, Proceedings of the 12th International CDIO Conference, Turku University of Applied Sciences, Turku, Finland, June 12 - 16, 2016. MOET (2005) Resolution on the Fundamental and Comprehensive Reform of HE in Vietnam 2006-2020. Decision No. 14/2005/ NQ-CP on November 2, 2005 from Prime Minister. www.moet.gov.vn (cited Jan 10, 2016). Nguyen, N. G, Le, B. N., Nguyen, T. T. (2013) CDIO as the Foundations for International Accreditations, Proceedings of the 9thInternational CDIO Conference, Massachusetts Institute of Technology and Harvard University School of Engineering and Applied Sciences, Cambridge, Massachusetts, June 9 - 13, 2013. Nguyen, N. V., Pham, Y. N., Truong, H. K. (2015a) CDIO Adaptation to International Business Program at University of Economics and Law-VNU-HCM. CDIO Implementation Project Report on December 20, 2015. Vietnam National University-Ho Chi Minh City. Nguyen, P. T., Nguyen, M. T. T., Nguyen, T. C. (2015b) CDIO Adaptation to Chemistry Program at University of Science-VNU-HCM. CDIO Implementation Project Report on December 20, 2015. Vietnam National University-Ho Chi Minh City. Phan, B. T., Nguyen, N. D., Le, M. Q., Ho, N. T., Doan, T. T. M., Tran, H. T., Vu, L. T., Nguyen, L. H., Le, B. H. (2010) Development of a Model Framework for CDIO Implementation in Vietnam, Proceedings of the 6

  thInternational CDIO Conference, cole Polytechnique, Montral, Canada, June

  15 -18, 2010. Phan, B. T., Nguyen, N. D., Ho, N. T., Doan, T. T. M., Tran, H. T., Nguyen, N. H., Vu, L. T. (2011) Experience of First Year of CDIO Implementation at VNU-HCM, Proceedings of the 7th International CDIO Conference, DTU, Copenhagen, June 20 - 23, 2011. Thng tin v tc gi chnh on Th Minh Trinh, ph gio s ngnh K thut C kh; Ph Thng trc Ban ch nhim n CDIO ti HQG-HCM; ng tc gi bin dch sch Rethinking Engineering Education: CDIO Approach (Crawley et al., 2007); ch bin sch v kt qu v kinh nghim p dng CDIO ti HQG-HCM: Xy dng v Pht trin chng trnh o to p ng chun u ra (Doan et al., 2012b), v Hng dn Xy dng v Pht trin chng trnh o to p ng chun u ra (Doan, & Nguyen, 2014b). PGS. TS on Th Minh Trinh Ban i hc v Sau i hc, HQG-HCM KP6, Linh Trung, Th c, TP. HCM T: 08-37242191 Mob: 0918337557 [email protected]

  15 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • TC NG CA VIC P DNG TIP CN CDIO N HOT NG M BO CHT LNG TI HQG-HCM

  Trung tm Kho th v nh gi Cht lng o to HQG-HCM

  TM TT

  p dng m hnh CDIO chun ha chng trnh o to (CTT) v nh gi cht lng cp chng trnh theo AUN-QA l hai thnh qu ni bt trong n lc ci tin v khng nh cht lng tm khu vc v quc t ca HQG-HCM trong thi gian qua. n nm 2016, HQG-HCM c 5 trng, 31 khoa, 62 ngnh trin khai CDIO [1], trong hn 30 chng trnh v ang trin khai t nh gi v nh gi ngoi theo b tiu chun AUN-QA. Bi vit ny tp trung vo cc ni dung: (1) phn tch s tng ng v nguyn l v ni dung cc tiu chun CDIO vi chun nh gi cht lng cp chng trnh theo AUN-QA; (2) nh gi tc ng ca vic trin khai CDIO n kt qu nh gi cp CTT theo tiu chun AUN-QA v (3) phn tch kin phn hi ca cc bn lin quan v tc ng ca CDIO n hot ng bo m cht lng ti HQG-HCM. Trn c s , bi vit a ra mt s xut cho vic trin khai n CDIO trong thi gian ti, hng n mc tiu ci tin cht lng lin tc v t cc chun kim nh khu vc, quc t.

  T KHA:

  p dng tip cn CDIO, m bo cht lng chng trnh o to, nh gi cht lng, AUN-QA

  DN

  m bo cht lng (BCL) l mi quan tm hng u ca i hc Quc gia Thnh ph H Ch Minh (HQG-HCM). Cng tc ny c thc hin theo mt l trnh thng nht, xut pht t vic xy dng mt h thng BCL bn trong vng chc, trong u tin i mi cng ngh o to, tip ni vi trin khai kim nh theo cc b tiu chun khu vc v quc t v tham gia xp hng.

  Trong thi gian qua, HQG-HCM va l n v tin phong trong trin khai phng thc o to hin i theo cng ngh CDIO, va l n v tch cc trong hot ng nh gi/kim nh theo cc b tiu chun quc t. n nm 2016, HQG-HCM c 5 trng, 31 khoa, 62 ngnh trin khai CDIO [1]. Tnh n thi im hin ti, HQG-HCM c 23 chng trnh t chun cht lng AUN-QA, 2 CTT t chun ABET v nhiu CTT t cc chun quc t khc. Di y l kt qu phn tch tc ng ca vic trin khai CDIO n hot ng BCL ti HQG-HCM, c th l hot ng nh gi cht lng cp CTT theo tiu chun AUN-QA.

  CH TRNG BCL CA HQG-HCM: T I MI CNG NGH O TO N NH GI, KIM NH CP CTT

  Tip cn CDIO v hot ng nh gi cp CTT theo AUN-QA c nhiu im tng ng do u hng n mc tiu ci tin cht lng lin tc. Nhng thnh t ct li ca CDIO l: xy dng kt qu hc tp mong i (cn c tn gi khc nh chun u ra hay kt qu hc tp d kin); ci tin CTT; cc tri nghim thit k - trin khai v khng gian lm vic; ci

  16 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • tin hot ng dy v hc; nh gi kt qu hc tp ca sinh vin v kim nh chng trnh. y cng l nhng vn rt c ch , chim trng s cao trong cc b tiu chun kim nh cp CTT trong khu vc v trn th gii, trong c b tiu chun AUN-QA.

  Mi lin h gia tiu chun CDIO v AUN-QA

  CDIO l mt cch tip cn tch hp xc nh nhu cu hc tp ca sinh vin i vi chng trnh v thit k chui kinh nghim hc tp p ng nhu cu ny. cng CDIO v 12 Tiu chun CDIO h thng ha cc nguyn tc hng dn thit k v pht trin CTT [2]. Cc tiu chun CDIO khng ch l cng c h tr vic ci tin lin tc, m cn c t chc mt cch nht qun, ph hp vi cc b tiu chun kim nh cp CTT trn th gii. C th, cc tiu chun CDIO c ni dung tng ng vi 13/15 tiu chun ca AUN-QA (phin bn nm 2011) v 10/11 tiu chun ca AUN-QA (phin bn nm 2016).

  Bng 1. So snh tiu chun nh gi AUN-QA v CDIO

  Ni dung Tiu chun AUN-QA (2011) [3]

  Tiu chun AUN-QA (2016) [3] Tiu chun CDIO [2]

  Bi cnh, mc tiu v kt qu hc tp mong i ca chng trnh

  1. Kt qu hc tp mong i

  1. Kt qu hc tp mong i 1. Bi cnh 2. Kt qu hc tp mong i

  Chng trnh ging dy

  2. M t chng trnh 3. Cu trc v ni dung chng trnh 11. BCL cho qu trnh dy v hc

  2. M t chng trnh 3. Cu trc v ni dung chng trnh 10. Nng cao cht lng

  3. CTT tch hp 4. Gii thiu v k thut 5. Cc tri nghim thit k - trin khai

  Ging dy v hc tp

  4. Chin lc dy v hc 4. Phng thc dy v hc 7. Cc tri nghim hc tp tch hp 8. Hc tp ch ng

  nh gi sinh vin 5. Kim tra nh gi sinh vin

  5. Kim tra, nh gi sinh vin 11. nh gi hc tp

  Pht trin ging vin

  6. Cht lng i ng ging vin 12. Cc hot ng pht trin i ng cn b

  6. Cht lng GV 9. Nng cao nng lc v k nng ca ging vin 10. Nng cao nng lc ging dy ca ging vin

  Mi trng hc tp 10. C s vt cht v trang thit b

  9. C s h tng v trang thit b

  6. Khng gian lm vic k thut

  nh gi chng trnh

  8. Cht lng sinh vin 13. Phn hi ca cc bn lin quan 14. u ra 15. S hi lng ca cc bn lin quan

  8. Cht lng SV v cc hot ng h tr SV 11. u ra

  12. nh gi CTT

  7. Cht lng nhn vin h tr

  7. Cht lng i ng cn b h tr

  9. T vn v h tr sinh vin

  Mi lin h gia tiu chun CDIO v AUN-QA i vi nhm tiu chun v hot ng o to Theo Bng 1, 06 tiu chun ca AUN-QA v kt qu hc tp mong i (tiu chun 1), CTT (tiu chun 2-3), chin lc dy v hc (tiu chun 4), kim tra, nh gi (tiu chun 5) v BCL dy v hc (tiu chun 11) c mi lin h vi cc tiu chun 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11 trong CDIO. Bn cnh , CDIO c nhng hng dn kh c th cho quy trnh thit k v pht trin CTT p ng kt qu hc tp mong i, i t xy dng kt qu hc tp mong i n vic truyn ti kt qu hc tp mong i vo CTT v cch t c kt qu hc tp mong i qua chin lc dy v hc v hot ng nh gi sinh vin.

  17 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • Quy trnh ny ca CDIO c nhiu im tng ng vi quy trnh ca AUN. Theo , t bc 1 n bc 6 trong quy trnh ca CDIO kh tng ng vi cc bc trong phn Lp k hoch Trin khai theo quy trnh PDCA m AUN-QA p dng.

  Hnh 2. Quy trnh thit k v pht trin CTT p ng kt qu hc tp mong i theo CDIO [4]

  Bn cnh im tng ng v quy trnh thit k v pht trin CTT th CDIO v AUN-QA u s dng nguyn l thit k ging dy nht qun vi kt qu hc tp mong i (Constructive alignment, Biggs, 1999). Theo CDIO th hot ng dy v hc, phng php nh gi cn c thit k nht qun vi kt qu hc tp mong i tng mn hc v kt qu hc tp mong i ca mn hc cn tng thch vi kt qu hc tp mong i ca CTT (hnh 4). Trong khi , m hnh ca AUN-QA th hin yu cu ca AUN v tnh nht qun gia kt qu hc tp mong i, CTT, hot ng dy v hc, nh gi sinh vin thng qua m hnh c trnh by trong Hnh 5.

  Hnh 3. Quy trnh thit k v pht trin CTT theo AUN-QA [5]

  18 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • Hnh 4. M hnh v s nht qun gia thit k ging dy vi kt qu hc tp mong i

  theo CDIO [4]

  T nhng phn tch trn cho thy tiu chun CDIO v AUN-QA i vi nhm tiu chun v hot ng o to c rt nhiu im tng ng c v quy trnh thit k v pht trin chng trnh ln yu cu v tnh nht qun gia cc yu t kt qu hc tp mong i, CTT, hot ng dy v hc, nh gi sinh vin. iu ny mt ln na khng nh vic trin khai hiu qu phng thc CDIO s gip hot ng nh gi v kim nh cp chng trnh theo AUN-QA thun li v t kt qu cao. KT QU NH GI THEO AUN-QA I VI NHM TIU CHUN V HOT NG O TO

  Hnh 5. M hnh ca AUN v tnh nht qun gia kt qu hc tp mong i, CTT, hot ng dy v hc, nh gi sinh vin [5]

  19 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • Nm 2011, HQG-HCM c 03 chng trnh nh gi theo AUN-QA; trong c 01 chng trnh trin khai CDIO (Chng trnh 3). Theo kt qu nh gi ca cc chng trnh, cc tiu chun 3 v cu trc v ni dung chng trnh v tiu chun 4 v chin lc dy v hc c im kh cao (trn 4,5 im). Tuy nhin, Chng trnh 3 c hai tiu chun t di 4 im l m t chng trnh v BCL dy v hc.

  Bng 2. im nh gi AUN-QA ca cc chng trnh nm 2011

  Tiu chun Chng trnh 1 Chng trnh 2 Chng trnh 3

  1. Kt qu hc tp mong i 4,4 5,0 4,5

  2. M t chng trnh 4,3 4,0 3,0

  3. Cu trc v ni dung chng trnh 4,8 5,0 5,0

  4. Chin lc dy v hc 4,8 5,0 4,5

  5. Kim tra, nh gi sinh vin 5,6 4,0 4,0

  11. BCL dy v hc 4,5 4,0 3,7

  Nm 2013, HQG-HCM nh gi 04 chng trnh nh gi AUN-QA, trong Chng trnh 4 p dng CDIO. Kt qu nh gi nm 2013 c ci thin ng k, khng c tiu chun no ca c 4 chng trnh c im di 4. i vi Chng trnh 4, im ca tiu chun v chin lc dy v hc; kim tra, nh gi sinh vin c ci thin nhng vn cha tht s cao (4 im). Tuy nhin, nhn chung sau 3 nm vn hnh, CDIO c nhng tc ng tch cc n vic thit k v pht trin chng trnh, iu ny th hin qua kt qu nh gi c trnh by trong Bng 3 di y.

  Bng 3. im nh gi AUN-QA ca cc chng trnh nm 2013

  Tiu chun Chng trnh 1 Chng trnh 2 Chng trnh 3 Chng trnh 4

  1. Kt qu hc tp mong i 4,0 4,0 5,0 5,0

  2. M t chng trnh 4,0 5,0 5,0 5,0

  3. Cu trc v ni dung chng trnh 6,0 5,0 4,0 5,0

  4. Chin lc dy v hc 5,0 5,0 4,0 4,0

  5. Kim tra, nh gi sinh vin 4,0 5,0 4,0 4,0

  11. BCL dy v hc 5,0 5,0 4,0 5,0

  Nm 2014, HQG-HCM c 05 chng trnh nh gi AUN-QA, trong Chng trnh 1 v Chng trnh 2 tham gia CDIO. Cc tiu chun v hot ng o to ca Chng trnh 1 t im rt cao (t 5-6 im), trong khi Chng trnh 2 t im s kh thp (3-4 im). ng ch l im s ca 03 chng trnh cn li khng tham gia CDIO cng kh cao, trong , im v kt qu hc tp mong i v chin lc dy v hc u t mc 5 im.

  Bng 4. im nh gi AUN-QA ca cc chng trnh nm 2014

  Tiu chun Chng trnh 1 Chng trnh 2

  Chng trnh 3

  Chng trnh 4

  Chng trnh 5

  20 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • 1. Kt qu hc tp mong i 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0

  2. M t chng trnh 5,0 4,0 5,0 5,0 4,0

  3. Cu trc v ni dung chng trnh 6,0 3,0 5,0 5,0 4,0

  4. Chin lc dy v hc 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0

  5. Kim tra, nh gi sinh vin 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0

  11. BCL dy v hc 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0

  Nm 2015, HQG-HCM tip tc c 05 chng trnh nh gi AUN-QA, trong 3 chng trnh u p dng CDIO. im nh gi ca cc chng trnh u t t 4 im tr ln, trong c nhiu tiu chun t 5 im.

  Bng 5. im nh gi AUN-QA ca cc chng trnh nm 2015

  Tiu chun Chng trnh 1 Chng trnh 2

  Chng trnh 3

  Chng trnh 4

  Chng trnh 5

  1. Kt qu hc tp mong i 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0

  2. M t chng trnh 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0

  3. Cu trc v ni dung chng trnh 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0

  4. Chin lc dy v hc 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0

  5. Kim tra, nh gi sinh vin 4,0 5,0 4,0 5,0 4,0

  11. BCL dy v hc 4,0 5,0 4,0 5,0 4,0

  Nm 2016 (tnh n thng 8/2016), HQG-HCM c 02 chng trnh nh gi AUN-QA, trong Chng trnh 1 p dng CDIO. im nh gi ca chng trnh ny t t 4 tr ln, trong tiu chun v kim tra, nh gi sinh vin v BCL dy v hc t 5 im.

  Bng 6. im nh gi AUN-QA ca cc chng trnh nm 2016

  Tiu chun Chng trnh 1 Chng trnh 2

  1. Kt qu hc tp mong i 4,0 5,0

  2. M t chng trnh 4,0 5,0

  3. Cu trc v ni dung chng trnh 4,0 4,0

  4. Chin lc dy v hc 4,0 5,0

  5. Kim tra, nh gi sinh vin 5,0 4,0

  11. BCL dy v hc 5,0 4,0

  T cc kt qu phn tch trn c th thy, vic p dng CDIO c nhng tc ng ng k i vi cc chng trnh tham gia nh gi AUN-QA, im nh gi c xu hng tng dn, c bit l cc tiu chun nh kim tra, nh gi sinh vin v BCL dy v hc.

  TC NG CA CDIO N HOT NG BO M CHT LNG TI HQG-HCM

  Vic p dng cng ngh CDIO vo thit k v xy dng CTT gp phn h tr cc n v chun ha thit k CTT, ng thi BCL CTT. y l cc bc chun b cn thit

  21 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • cc n v tham gia vo hot ng nh gi v cng nhn cht lng cp CTT theo tiu chun AUN-QA.

  Trong tng s 62 chng trnh p dng CDIO th c gn 1/2 s lng chng trnh v ang thc hin nh gi cht lng theo b tiu chun AUN-QA 3 cp : t nh gi, nh gi ngoi ni b bi chuyn gia ca HQG-HCM v nh gi ngoi chnh thc bi cc chuyn gia ca AUN.

  Kt qu kho st kin nh gi v tc ng ca vic trin khai CDIO

  gip nh gi khch quan v tc ng ca vic trin khai CDIO i vi cng tc m bo v nh gi cht lng ti HQG-HCM, chng ti tin hnh kho st kin ca i ng cn b lnh o cc khoa/b mn, cn b BCL ca trng v khoa c chng trnh trin khai CDIO v nh gi cht lng o to theo AUN-QA 04 nhm ni dung: (1) Xy dng CTT; (2) Hot ng kim tra, nh gi; (3) Mi trng dy v hc v (4) BCL CTT.

  Phiu hi c m ha vi thang o 4 mc gi tr, cc im s c quy c nh sau: Mc 4: im TB t 3,26 n 4,00 - ng vi Hon ton ng ; Mc 3: im TB t 2,51 n 3,25 - ng vi ng ; Mc 2: im TB t 1,76 n 2,50 - ng vi Khng ng ; Mc 1: im TB t 1,00 n 1,75 - ng vi Hon ton khng ng .

  Nhm nghin cu xy dng 01 b phiu hi dnh cho i tng l lnh o khoa/b mn, cn b BCL cp trng v T BCL cp khoa (xem Ph lc 1) v thc hin kho st kin ti hai n v c s lng chng trnh p dng CDIO v nh gi cht lng theo AUN-QA cao l trng H KHTN v trng H Bch khoa. Trong , t l cn b tham gia kho st nh sau: trng H KHTN (18 cn b, chim 51,8%) v trng H Bch khoa (13 cn b, chim 41,9%).

  nh gi v yu cu i vi CTT

  Kt qu kho st mc nh gi ca cn b v tc ng ca CDIO i vi vic t c cc yu cu lin quan n nhm v CTT th hin bng sau:

  Bng 7. Tc ng ca CDIO i vi cc yu cu v CTT

  im trung bnh

  lch chun

  Xp hng

  1. Cng b v ph bin Bn m t CTT, bn m t mn hc vi y thng tin chi tit cho cc bn lin quan 3.71 0.86 1

  2. Thit k c CTT gm c u ra v kin thc, k nng chuyn ngnh v u ra tng qut 3.68 0.65 2

  3. Thit k cu trc CTT m bo tnh linh hot, hp l v cn i gia cc khi kin thc. 3.48 1.00 3

  4. m bo s tng thch gia CTT, phng php dy v hc, kim tra, nh gi SV v kt qu hc tp mong i 3.48 0.89 3

  5. Xy dng c kt qu hc tp mong i r rng, da trn tm nhn v s mng ca trng v phn nh c yu cu ca cc bn lin quan. 3.32 0.75 4

  6. m bo c tnh h thng, hp l v gn kt vi nhau trong thit k cc mn hc trong chng trnh. 3.26 0.77 5

  nh gi chung 3.49 0.82

  Cc ni dung lin quan n CTT c kho st bao qut cc yu cu trong tiu chun t 1-3 ca AUN-QA. Kt qu cho thy ngi kho st u hon ton ng vic p dng CDIO gip n v t c cc yu cu v CTT (TB: 3.49, LC: 0.82).

  22 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • Nh vy, lin quan n CTT, vic tip cn CDIO gip cc n v t c tt c cc yu cu ny, c bit l khu THIT K chng trnh (gm bn m t CTTv mn hc, chun u ra, cu trc chng trnh). Ring cc ni dung v VN HNH CTT sau thit k (s gn kt gia cc mn hc, tng thch vi phng php ging dy v yu cu cc bn lin quan) cn nhng ngun lc nht nh. Do , cc yu cu ny mc d p ng song mc thp hn.

  nh gi ni dung v hot ng kim tra, nh gi

  Cc ni dung v kim tra, nh gi ca GV tng ng vi cc tiu chun 4 v 5 trong b tiu chun AUN-QA.

  Bng 8.Tc ng ca CDIO i vi cc yu cu v kim tra, nh gi

  im trung

  bnh lch chun

  Xp hng

  1. Phng php dy v hc khuyn khch v h tr SV hc tp mt cch ch ng v hc tp sut i. 3.68 0.91 1

  2. Cung cp v ph bin y cc thng tin v hot ng kim tra nh gi n cc bn lin quan. 3.61 0.88 2

  3. Xy dng c quy trnh/bin php m bo hot ng kim tra nh gi c gi tr, tin cy v cng bng. 3.58 0.99 3

  4. Xy dng c tiu ch kim tra, nh gi SV r rng, nht qun, c tin cy v gi tr 3.48 0.85 4

  nh gi chung 3.59 0.91

  V hot ng kim tra nh gi, vic trin khai CDIO theo nh gi l gip t c cc yu cu trong kim tra, nh gi vi mc Hon ton ng (TB: 3.59, LC: 0.91). Kt qu ny cao hn mc nh gi v CTT.

  R rng vic tip cn theo CDIO gip hot ng ging dy, kim tra-nh gi c THIT K t s tch cc ca ngi hc, tnh gi tr, tin cy v cng bng (mc 1 v 2). Tuy nhin, cn lu trong vn VN HNH, c th l vic trin khai cc tiu ch nh gi trong thc t phi m bo tnh r rng, nht qun.

  nh gi v mi trng dy v hc

  Ni dung v mi trng dy v hc bao qut cc yu cu thuc tiu chun 6, 8 trong b tiu chun AUN-QA.

  Bng 9. Tc ng ca CDIO i vi cc yu cu v mi trng dy v hc

  im trung bnh lch chun

  Xp hng

  1. Ging vin bit cch pht trin v s dng a dng cc cng c, ngun lc h tr vic ging dy 3.35 0.91 4

  2. Thc hin c k hoch v h thng hot ng o to, tp hun nng cao nng lc chuyn mn cho ging vin 3.52 0.89 2

  3. To mi trng dy v hc thun li gip sinh vin hc tp mt cch ch ng v c trch nhim. 3.55 0.96 1

  4. Linh hot trong t chc chng trnh hc gip SV la chn mn hc, l trnh hc, phng thc p ng yu cu kim tra nh gi, phng thc o to, thi lng hc tp ti u.

  3.39 1.05 3

  nh gi chung 3.45 0.95 Kt qu p dng CDIO c tc ng tch cc gip sinh vin hc tp mt cch ch ng v c trch nhim (TB: 3.55, LC: 0.89).

  Nh vy, ni dung 3 v 2 cho thy tip cn CDIO c nhng tc ng rt tch cc khi to c K HOCH, h thng v mi trng tt cho vic dy v hc. Tuy nhin, pht huy

  23 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • hiu qu i hi vic VN HNH cn ch nhiu hn trong t chc chng trnh hc v pht trin cng c ging dy.

  nh gi v BCL CTT

  Cc ni dung v BCL CTT tng ng vi yu cu ca tiu chun 11-13 (i vi B tiu chun nm 2011 ca AUN) hoc tiu chun 10 (i vi B tiu chun nm 2016 ca AUN).

  Bng 10. Tc ng ca CDIO i vi cc yu cu v BCL CTT

  im trung bnh lch chun

  Xp hng

  1. Quy trnh ha vic thit k v pht trin CTT; cc quy trnh ny c nh k r sot, nh gi v ci tin 3.32 0.70 4

  2. nh k r sot, iu chnh chng trnh m bo tnh ph hp v cp nht 3.58 0.89 2 3. R sot v nh gi hot ng dy v hc ci tin cht lng 3.68 0.94 1 4. S dng hiu qu cc kin ng gp ca cc bn lin quan pht trin CTT 3.68 0.91 1

  5. Thc hin thu thp kin phn hi ca cc bn lin quan mt cch h thng; thng xuyn nh gi v ci tin quy trnh thc hin. 3.52 0.96 3

  nh gi chung 3.56 0.88

  C th thy vic p dng CDIO c tc ng tch cc gip cc chng trnh thc hin cc yu cu trong BCL (TB: 3.56, LC: 0.88), c bit l cc hot ng v r sot hot ng dy v hc v vic s dng kin cc bn lin quan pht trin chng trnh (mc 2, 3 v 4). Tuy nhin, vic quy trnh ha v xy dng h thng hon thin trin khai hiu qu cc hot ng ny cn c ch hn t hiu qu cao.

  KT LUN V KIN NGH

  Kt qu kho st cho thy vic p dng CDIO c nhng h tr tch cc trong vic t c cc yu cu v m bo v nh gi cht lng o to hu ht cc ni dung, trong c bit c ngha i vi ni dung v kim tra, nh gi v BCL CTT. Tip cp CDIO gip cc chng trnh c nn tng tt v phng php lun v quy trnh thc hin, t nh hng tt trong vic xy dng k hoch BCL ph hp, c th t c kt qu kh quan trong bc u thc hin, iu ny d dng nhn thy trong kt qu nh gi cht lng cp CTT thi gian qua.

  Tuy vy, yu cu cp thit trong giai on tip l cn c nhng bin php gip pht trin bn vng v to nhng iu kin tt hn cho qu trnh vn hnh da trn cc phng php v m hnh xy dng. Trong , s phi hp ng b v thc hin tt cc yu cu theo cc cp trong qu trnh trin khai l mt trong nhng vn quan trng.

  i vi cp n v (chng trnh), vi trch nhim trong vn vn hnh, i hi cn ch hn cc yu cu: (1) tnh gn kt, cu trc v tng thch trong thit k chng trnh; (2) BCL hot ng kim tra, nh gi; (3) Pht huy hn na vai tr ca GV trong qu trnh dy v hc; v (4) Quy trnh v h thng ha cng tc BCL CTT.

  i vi cp h thng (cp trng v HQG-HCM) yu cu t ra l cn to c ch v mi trng tt cho qu trnh vn hnh ca cp n v. Trong , mt s vn cn s quan tm v h tr tch cc hn na t HQG-HCM v cp trng gm:

  24 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • - C chnh sch gim ti khi lng cng vic cho ging vin (c th thng qua i ng tr ging) v tng cng cc t tp hun, pht trin nng lc v phng php ging dy v kim tra nh gi cho GV.

  - C bin php nhm nng cao thc v BCL trong ton trng, ng thi tng s lng i ng cn b BCL cp khoa/b mn.

  - Tng cng u t ngun lc cho vic trin khai CDIO v c s vt cht, trang thit b phng th nghim, cc chnh sch v khen thng, ch i ng cho GV.

  - Trong cng tc t chc thc hin CDIO, cn c l trnh v thi gian thc hin hp l t c hiu qu cao nht, nh c thi gian di hn hon tt h s, ch n ngy hi k thut, thc hin ci tin CTT lin tc,

  Tm li, c th ni vic p dng CDIO trong giai on va qua c ng gp tch cc trong cng tc BCL CTT v h tr hiu qu t s cng nhn ca khu vc v quc t i vi cht lng o to ca cc chng trnh. Trong thi gian ti, bn cnh vic tip tc vn hnh CTT theo CDIO, HQG-HCM cn c chnh sch tng cng s gn kt v thc y cc chng trnh p dng CDIO tham gia nh gi cht lng o to, ng thi ch trng thc hin cc nghin cu, nh gi tnh hiu qu quy m ton h thng, t c nhng tc ng ph hp v ng b trong cng tc BCL v kim nh cht lng.

  TI LIU THAM KHO

  [1] Ban i hc v Sau i hc, HQG-HCM, 2016, Danh sch cc chng trnh tham gia n CDIO ti HQG-HCM, ti liu lu hnh ni b.

  [2] Edward Crawley, Johan Malmqvist, Soren Ostlund, Doris Brodeur, 2010, Ci cch v xy dng

  chng trnh o to k thut theo phng php tip cn CDIO (H Tn Nht, on Th Minh Trinh dch), Nh xut bn i hc Quc gia TP.HCM, TP.HCM.

  [3] AUN, 2016, Hng dn nh gi cp chng trnh o to theo b tiu chun AUN-QA (Trung

  tm Kho th v nh gi cht lng o to - HQG-HCM dch), Nh xut bn i hc Quc gia TP.HCM, TP.HCM.

  [4] on Th Minh Trinh, Nguyn Quc Chnh, Nguyn Hu Lc, Phm Cng Bng, Peter J. Gray,

  H Tn Nht, 2012, Thit k v pht trin chng trnh o to p ng chun u ra, Nh xut bn i hc Quc gia TP.HCM, TP.HCM, tr 29.

  [5] Johnson Ong Chee Bin, 2014, PDCA Approach to Curriculum Design and Development, Ti

  liu tp hun trong d n AUN-ADB do AUN t chc.

  [6] i hc Quc gia Thnh ph H Ch Minh, Bo co nh gi ngoi theo AUN-QA ca cc chng trnh, giai on 2011-2016.

  Thng tin v tc gi: Trung tm Kho th v nh gi Cht lng o to, HQG-HCM a ch: Phng 403, Nh iu hnh HQG-HCM, Phng Linh Trung, Th c, TP.HCM Email: [email protected] S T: 0837242160 Ext: 1415

  25 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

  mailto:[email protected]

 • NH GI HIU QU T CHC CC HOT NG TNG CNG NNG LC GING VIN G 2010-2015

  V K HOCH G 2016-2020 TI TRNG H BCH KHOA

  Trn i Nguyn, L Ch Thng, Nguyn Hu Lc

  Khoa C Kh, Trng i hc Bch Khoa, i hc Quc gia Tp.HCM

  TM TT

  Bi bo co trnh by mt s hot ng tiu biu v tng cng nng lc ging vin ti trng i hc Bch Khoa trong giai on 2010 - 2015 v k nng v nng lc ging dy theo tiu chun 9 (nng cao nng lc v k nng ca ging vin) v tiu chun 10 (nng cao nng lc ging dy ca ging vin) ca b tiu chun CDIO, t a ra nh gi kt qu t c c v hiu qu v nhng mt hn ch. T , bi vit phn tch c kt nhng kinh nghim cho cc hot ng trong thi gian ti, phc tho nh hng k hoch cho cc hot ng tng cng nng lc ging vin cho giai on 2016 - 2020.

  T KHO

  Nng lc ging vin, o to, tp hun, sng to, k hoch hot ng, k nng ca ging vin

  GII THIU CHUNG

  CDIO (Conceive Design Implement Operate) nhn mnh nn tng c bn ca gio dc v tng - thit k - trin khai v vn hnh, vi nhng im chnh [2]:

  - Gio dc da trn cc mc tiu ca chng trnh hc v chun u ra ca sinh vin c nu r rng nh vo s gp ca cc bn lin quan.

  - Chun u ra ca sinh vin c p ng bng vic xy dng mt chui kinh nghim hc tp tch hp, to iu kin cho sinh vin tri nghim nhng tnh hung m ngi k s s gp phi trong ngh nghip ca h.

  - Vic xy dng mt chui kinh nghim hc tp thch hp s to ra tc dng kp, va o to cc k nng va h tr vic lnh hi su hn cc nn tng c bn.

  T 2009, 2 khoa th im ban u l Khoa Cng ngh Thng tin (Trng H Khoa hc T nhin) v Khoa C kh (Trng H Bch Khoa).

  Hnh 1. Bn tr ct ca CDIO

  26 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • NNG LC GING VIN TRONG H THNG Cc tiu chun lin quan Khc vi vic dy v hc truyn thng trc y ly ngi dy lm trung tm, trong CDIO ngi hc c vai tr trung tm, ch ng v quyt nh kt qu t c trong sut qu trnh hc tp ca mnh. Tuy nhin, khng v th m b qua ngi dy. Vai tr ca ging vin xuyn sut 12 tiu chun CDIO, trong ni bt nht l 4 tiu chun [1]: TIU CHUN 7 CC TRI NGHIM HC TP TCH HP Cc tri nghim hc tp tch hp a n s tip thu cc kin thc chuyn ngnh, cng nh cc k nng c nhn v giao tip, v cc k nng kin to sn phm, quy trnh, v h thng TIU CHUN 8 HC TP CH NG Ging dy v hc tp da trn cc phng php hc tp tri nghim ch ng TIU CHUN 9 NNG CAO NNG LC V K NNG CA GING VIN Cc hnh ng nng cao nng lc ca ging vin trong cc k nng c nhn v giao tip, cc k nng kin to sn phm, quy trnh, v h thng TIU CHUN 10 NNG CAO NNG LC GING DY CA GING VIN Cc hnh ng nng cao nng lc ca ging vin trong vic cung cp cc tri nghim hc tp tch hp, trong vic s dng cc phng php hc tp tri nghim ch ng, v trong vic nh gi hc tp ca sinh vin Nh trng v ging vin trc yu cu nng cao nng lc ging vin [1] Hot ng nng cao nng lc ging vin ph thuc vo ngun lc v mc tiu ca mi chng trnh v mi trng, nh: k nng c nhn, k nng giao tip, k nng kin to sn phm, quy trnh v h thng, Nhiu ging vin l nhng chuyn gia trong nghin cu l thuyt, nhng li hn ch v kinh nghim trong thc hnh k thut trong thc t. Vi s pht trin nhanh chng v khoa hc v cng ngh, ging vin cn cp nht thng tin thng xuyn, c nhng minh ha ph hp trong ging dy.. Theo b tiu chun CDIO, ging vin cn vng vng trong cc k nng tri nghim hc tp tch hp (Tiu chun 7), hc tp ch ng v tri nghim (Tiu chun 8), v trong vic nh gi hc tp ca sinh vin (Tiu chun 11). Mun trin khai cc chng trnh CDIO hiu qu, trng i hc phi cam kt nhng ngun lc y ging vin c th pht trin trong nhng lnh vc ny CNG TC TNG CNG NNG LC GING VIN Hot ng tp hun T khi trin khai th im CDIO n nay, c hn 50 t tp hun cho ging vin di cc hnh thc khc nhau, bao gm cc hot ng trc tip trong khun kh n v cc hot ng h tr t cc chng trnh khc. Trong ni bt l:

  27 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • Hnh 2. Tp hun nng cao nng lc ging vin ti trng i hc Bch Khoa

  - Tp hun T vn Xy dng Chun u ra v Chng trnh o to theo hng tip cn CDIO cho ngnh C kh ch to v Cng ngh Thng tin, i hc Quc gia Tp.HCM t chc t 17 28/5/2010, vi s tham gia ca 39 cn b. y l t tp hun u tin cho cc cn b nng ct t cc khoa thuc trng c la chn th im t 2009. T t tp hun ny, cc ht nhn nng ct trin khai nhn rng cc vn v CDIO cho cc ging vin trong n v

  - Tp hun k nng CDIO v Phng php ging dy, t chc ti Khoa C kh Trng i hc Bch Khoa vo 23 24/9/2011, vi s tham gia ca 31 ging vin thuc Khoa. y l t tp hun vi s tham gia ca ng o cc ging vin ca Khoa, nhm c th ha cc yu cu ca tiu chun CDIO, vn cn nhiu im l lm, trong hot ng ging dy ti Khoa C Kh, n v th im c i hc Quc gia la chn.

  - Cc t tp hun nng cao nng lc ging vin do trung tm CEE (i hc Khoa hc T nhin) t chc, gm 3 t: 20 25/9/2011, 09 22/12/2011, 26/5 06/6/2012. y l hot ng tp hun cho c 2 n v th im trong i hc Quc gia, do cc chuyn gia nc ngoi l TS Dennis Sale v TS Peter Gray ph trch, vi s cn b tham d trung bnh l khong 60 ngi / t.

  28 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • - Tp hun k nng CDIO cho mn hc K nng giao tip ngnh ngh, t chc ti Khoa C kh Trng i hc Bch Khoa t 19 20/5/2011, vi s tham d ca 35 ging vin. y l s chun b cho mn hc chuyn v trang b k nng cho sinh vin giai on u, m ngay sau pht trin rng hn thnh mn hc Nhp mn v K thut, m kt tinh l Ngy hi K thut c t chc thng k hng nm vi s tham d ca gn 1.000 sinh vin cc kha ca Khoa C Kh. n nay, Ngy hi K thut c t chc n ln th 6 ti Khoa C Kh, v t nm 2015 trin khai trn tt c cc khoa thuc trng i hc Bch Khoa.

  Hnh 3. Ngy hi K thut ti Khoa C Kh

  - Hi ngh CDIO ton quc nm 2012 vi ch o to p ng nhu cu x hi v hi nhp quc t: M hnh CDIO do i hc Quc gia Tp.HCM cng B Gio dc v o to t chc vo 23 24/8/2012.

  Hi ngh ny nhn li, nh gi v chia s nhng kt qu, thnh qu p dng CDIO m HQG-HCM v cc c s gio dc o to trong c nc t c k t lc trin khai th im n nm 2012.

  - Trin lm Hi ngh CDIO khu vc Chu , t chc ti trng i hc Bch Khoa t 25 27/3/2015.

  T s kin ny th hin nhng thnh tu t c t cc hot ng trong khun kh CDIO ca cc trng thnh vin trong i hc Quc gia, snh vai vi cc c s o to trong nc v khu vc chu .

  - Tp hun Xy dng cng CDIO phc v chng trnh o to 4 nm, t chc ti Khoa C Kh vo 21/3/2014, vi s tham gia ca 47 ging vin.

  29 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • y l c hi cc ging vin nm bt v trin khai cc phng php ph hp vi yu cu ca tiu chun CDIO trong xy dng chng trnh o to 142 tn ch ti trng i hc Bch Khoa, bt u p dng t nm hc 2014 2015.

  - Tp hun "Hng dn thit k v ging dy Mn hc Gii thiu ngnh", t chc ti Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn vo 15/9/2015.

  Bui tp hun c s tham d ca cc thy c n t Phng o To, Khoa Gio Dc, Khoa Bo Ch v Truyn Thng, Khoa Quan H Quc T thuc Trng. on cng tc Khoa C Kh trnh by cc ni dung v gii thiu ngnh, thng qua cc tri nghim t mn hc Nhp mn K thut v t chc Ngy hi K thut, cng cc thng tin t xy dng cng, gio trnh, t chc ging dy, nh gi,... cho n cc vn trong vic t chc mt s kin cho sinh vin tham gia cc hot ng lin quan n mn hc.

  Hnh 4. Tp hun ti Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn 15/9/2015 Ngoi ra, cn nhiu t tp hun, hi ngh, hi tho h tr cho vic nng cao nng lc ging vin nh: Tp hun 5S (HBK 27/9/2013), Tp hun nhn thc v phng php thit lp ti liu v h thng qun l cht lng theo tiu chun ISO 9001:2008 (Khoa C Kh 06 07/6/2013), Tp hun European University System, (ECO-RED, 30 31/3/2016), (xem ph lc) Bin son cc ti liu Cng tc bin son cc ti liu v sch tham kho to nn ngun thng tin quan trng phc v nghin cu v ging dy, ng thi nng cao cht lng ging vin. Nhiu ti liu c bin son, in hnh c th k n cc ti liu: on Th Minh Trinh, Nguyn Quc Chnh, Nguyn Hu Lc, Phm Cng Bng, Peter J.Gray, H Tn Nht, Thit k v pht trin chng trnh o to ng chun u ra, Nh xut bn HQG-HCM, 2012 Cun sch nu nhng kt qu v c kt t thc tin nghin cu p dng v p dng phng php tip cn CDIO thc hin, vi nhng hng dn hu ch cc trng i hc ci tin lin tc chng trnh o to nhm hi nhp vi nhng xu hng pht trin gio dc i hc. H Tn Nht, on Th Minh Trinh, Ci cch v XD chng trnh o to k thut theo phng php tip cn CDIO, Nh xut bn HQG-HCM, 2010 Gii thiu phng php lun cho cc ngnh k thut bc i hc cng nh cho c nn gio dc bc i hc v sau i hc Vit Nam ni chung xy dng v pht trin chng

  30 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • trnh o to, gip sinh vin t c cc kin thc, k nng, thi ton din khi ri khi trng i hc Nguyn Hu Lc, Phm Cng Bng, L Ngc Qunh Lam, Chng trnh o to tch hp t thit k n vn hnh, Nh xut bn HQG-HCM, 2014 Nu cc gii php nng cao cht lng o to: xy dng chun u ra chng trnh v chng trnh o to, phng php ging dy v nh gi mn hc. on Th Minh Trinh, Nguyn Hi Ngha, Hng dn thit k v pht trin chng trnh o to p ng chun u ra, Nh xut bn HQG-HCM, 2014 c kt nghin cu v cc m hnh pht trin CTT v nhng c kt t thc tin p dng CDIO m HQG-HCM thc hin, t xut mt khung chun chung gip thit k v pht trin CTT p ng chun u ra CR) yu cu. Cun sch c nhiu ph lc cung cp cng CR, cc biu mu thit k CTT, v chia s mt s cng mn hc da trn CR, thuc n p dng CDIO v thc hin n Ngoi ng Quc gia 2020 ti HQG-HCM. Phm Ngc Tun, Nguyn Vn Tng, H Th Thu Nga, Th Ngc Khnh, Nguyn Minh H, Trn i Nguyn , "Nhp mn v K thut, Nh xut bn HQG-HCM, 2014 Phc v trc tip cho mn hc "Nhp mn K thut", c xy dng theo nh hng truyn cho ngi hc ngun cm hng, kht khao hc hi v hnh ng; nhit tnh v say m; s tp trung trong hc tp; t duy sng to v i mi; lng yu ngh v yu nc, trch nhim i vi cng ng v x hi; lng t tin v khng ngng ci thin nng lc c nhn; bit xc nh cc mc tiu cuc i v ngh nghip vi k hoch thc hin r rng, sn sng v kin tr t c; mun thnh cng trong ngh nghip k thut v rng hn l tinh thn khi nghip vn ti nhng nh cao trong k thut, cng ngh, sn xut v kinh doanh sau khi tt nghip.

  Hnh 5. mt s sch xut bn

  31 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • Thng tin truyn thng Hot ng thng tin truyn thng lun c coi trng, ch yu cung cp thng tin cho i ng ging vin thc hin cng tc ging dy v nghin cu, ng thi gip cng ng phn no cm nhn v cc ni dung , ang v s thc hin, cng vi nhng kt qu t c t nhng ni dung ny. Cng vi cc hi ngh, hi tho, bo co chuyn , c mt s website c xy dng phn nh kp thi v y cc thng tin v hot ng CDIO n cc ging vin v cng ng:

  - Chuyn mc CDIO trn trang thng tin HQG-HCM: vi y cc thng tin th gii, trong nc v ti i hc Quc gia. Bt c ai cng c th tm hiu chi tit v CDIO thng qua cc ti liu c ti a ch ny. Cc vn bn php quy, ti liu hng dn cng c sn ti y p ng kp thi yu cu thng tin ca cc n v thnh vin.

  - Trang thng tin CDIO.VN: l trang web do Khoa C Kh Trng i hc Bch Khoa xy dng, cp nht cc thng tin cn thit trin khai cc hot ng c th ti trng v cc n v lin quan.

  - Trang thng tin Khoa C Kh: cng vi cc thng tin hot ng thc tin si ng ti Khoa, chuyn mc CDIO c v tr ring cc thy c, sinh vin v khch c th m bt kp thi cc thng tin v cng tc CDIO ti Khoa.

  32 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • Hnh 6. Cc trang thng tin truyn thng v CDIO Quan h doanh nghip Ngoi cc hot ng mang tnh hun luyn, o to trc tip, ging vin cn c tham d cc bui gp g, tip xc, trao i hp tc vi cc doanh nghip, ni th hng, ng thi cng l ni phn bin v cht lng ca cc sn phm m nh trng cung cp. Cc hot ng quan h doanh nghip gip cho ging vin c thm nhiu c hi tng cng tri nghim, ng thi vi vic mang nhng thnh tu t c t vic vn dng CDIO nng cao cht lng sn phm o to v nghin cu phc v doanh nghip v cng ng.

  Hnh 7. Ging vin gp g v trao i hp tc ti doanh nghip Mt s hot ng lin kt doanh nghip c th k n:

  - Hp tc vi cng ty Paiho (i Loan, Trung Quc): to iu kin cho cc ging vin tri nghim trong nghin cu v chuyn giao, vi hng chc nhim v do cng ty t hng vi Khoa C Kh. Bc u gii quyt c mt s nhim v ci tin hiu qu phc v sn xut v dt may v cng tc qun l ti cng ty.

  - Hp tc vi cng ty Lin Minh Hng: cc ging vin n gp g, trao i hp tc; cc sinh vin c tip nhn n thc tp. c bit, cng ty Lin Minh Hng cn u t cho cc sinh vin thng mi ha cc tng sng to vi s h tr ca cc thy c. tng h thng t ng thu v x l nc ma t Ngy hi K thut 2014 c cng ty u t thng mi ha, lp t cho nhiu h gia nh s dng.

  33 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • Hnh 8. K kt hp tc vi cng ty Lin Minh Hng NH GI HIU QU Thun li v kh khn Qu trnh trin khai cc hot ng nng cao nng lc ging vin c nhng thun li v kh khn nht nh. Thun li

  Xut pht t hai n v ln trong hai trng i hc ln: Khoa Cng ngh thng tin, trng i hc Khoa hc T nhin v Khoa C Kh, trng i hc Bch Khoa, t nhn rng n cc thnh vin trong i hc Quc gia Tp.HCM, l mt trong hai i hc quc gia ln nht ca c nc

  Cn b v sinh vin lun c thc v tinh thn trch nhim, tha hng tc phong v n np hnh thnh t nhiu th h. i ng cn b v sinh vin ng o l ngun lc ln trin khai mi nhim v.

  Cc cn b tham gia hu ht c b dy v tui i, tui ngh, c tinh thn trch nhim cao, quen vic v nhiu kinh nghim.

  C s giao ha tch cc gia kinh nghim ca nhng cn b k cu v nhit tnh t i ng cn b tr.

  ch, quyt tm nht qun xuyn sut t lnh o cc cp. S h tr ca cc cp t i Hc Quc Gia n lnh o nh trng. S nhit tnh ch dn v chia s kinh nghim t cc chuyn gia. S tch cc tham gia ca cc ging vin.

  Kh khn

  i ng cn b v sinh vin ng o va l thun li, nhng cng l kh khn trong vic lan ta thng tin v iu phi cc nhim v.

  S a dng ca i tng tham d cc hot ng nng cao nng lc ging vin. Vn tn ti cch lm vic truyn thng theo thi quen, kinh nghim hoc theo cm

  tnh. Khi lng cng vic l rt ln. S phi hp, chia s thng tin gia c nhn vi c nhn, gia n v vi c nhn,

  gia n v vi n v. Kinh ph hn ch, cng vi thu nhp thp ca i ng ging vin. C ch qun l cn nhiu bt cp. Li mn t duy qua cc biu hin: e d, an phn, hoc ngc li l s trng i, k

  vng qu mc,

  34 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • NH HNG K HOCH Cng tc xy dng k hoch ph thuc vo nhiu yu t, trong cc yu t quan trng hng u l: k hoch trin khai tng th v c th t i hc Quc gia, kinh ph c th c cp, xy dng k hoch 2016 2017, ngoi nhng yu cu c trong cc hot ng xy dng k hoch ni chung, cn lu cc im sau:

  Ngoi k hoch v kinh ph CDIO, cn tn dng cc hot ng nng co cht lng gin vin t cc d n, cc chng trnh khc nh: HEEAP, PFIEV, KSTN, c thm nhiu c hi tp hun cho ging vin.

  Thng xuyn ch trng vic nng cao k nng ging dy v cc phng php nh gi sv.

  V nh gi, cn ch trng vic nh gi thnh phn v vic nh gi cc mn hc c tnh c t v n, thc tp, lun vn tt nghip,.... Cn c quy trnh nh gi c th: giao ti, bo co hng tun, kim tra nh gi kt qu,... v c bit l cch nh gi khi bo v hoc kt thc mn hc, vi rubrics ng v kh thi.

  Tng cng cc hot ng truyn thng n cng ng v doanh nghip huy ng ngun lc x hi ha.

  KT LUN KIN NGH Kt lun

  Cng tc tng cng nng lc ging vin l ht sc quan trng, lun c coi trng v thc hin thng xuyn mi gc , di nhiu hnh thc khc nhau.

  Lnh o cc cp cng i ng ging vin thc s quan tm, lun cam kt v th hin ht trch nhim trong sut qu trnh trin khai cc hot ng CDIO khng ngng nng cao cht lng o to.

  Qu trinh trin khai cn nhiu iu mi l, cha th nhanh chng tng thch hoc thay th hon ton mt s cch ngh, cch lm truyn thng cn nhiu hn ch.

  Kin ngh

  Cc hot ng tng cng nng lc ging vin cn c to iu kin y mnh hn v thc hin ng b t cc cp.

  Tng cng khi lng v hot ng ny trong qu trnh xy dng k hoch CDIO. T tm nhn tng qut v c th, c s n nh tng i trong k hoch di hn,

  trung hn v ngn hn vic trin khai c hiu qu hn cc cp.

  TI LIU THAM KHO

  [1] n Trin khai th im m hnh CDIO HQG-HCM cho ngnh K thut C kh v Cng ngh Thng tin, HQG-HCM, 2009. [2] www.cdio.org [3] Svante Gunnarsson, Large Scale Use of The CDIO Syllabus In Formulation of Program and Course Goals, Proceedings of the 3rd International CDIO Conference, MIT, Cambridge, Massachusetts, June 11-14, 2007. [4] inh B Tin. L Hoi Bc. Trn an Th, Qu trnh p dng m hnh CDIO ti Khoa CNTT, Trng H KHTN, HQG-HCM trong hn hai nm qua, K yu Hi ngh S kt n Trin khai th im CDIO HQG-HCM, HQG-HCM, 14/6/2012.

  35 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • [5] on Th Minh Trinh, p dng phng php tip cn CDIO: t m hnh th im n i tr, Ti liu Hi ngh Thng nin 2011, HQG-HCM, 2011. [6] H Tn Nht. on Th Minh Trinh (bin dch), Ci cch v xy dng chng trnh o to k thut theo phng php tip cn CDIO, NXB HQG-HCM, 2009 [7] E.F. Crawley. J. Malmqvist. S. stlund. D. Brodeur, Rethinking Engineering Education: The CDIO Approach, Copyright 2007 Springer Science+Business Media, LLC. All Rights Reserved) [8] Nguyn Hu Lc. Phm Cng Bng. L Ngc Qunh Lam, Chng trnh o to tch hp t thit k n vn hnh, Nh xut bn HQG-HCM, 2014 Thng tin v tc gi chnh: GVC, ThS Trn i Nguyn Ph Trng Khoa C Kh Trng i hc Bch Khoa, i hc Quc gia Tp.HCM in thoi: 08 3 8647 256, Ext: 5888 Email: [email protected]

  36 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • GING DY V NH GI THEO M HNH CDIO P NG CHUN U RA T CP MN HC N CP CHNG TRNH

  Phan Th Mai H, Phm Cng Bng, Trn Anh Sn

  Khoa C kh, i hc Bch Khoa i hc Quc Gia TP.HCM

  TM TT

  K t khi Khoa C kh bt u tm hiu v p dng th im m hnh CDIO pht trin chng trnh o to tch hp cho ngnh K thut C kh vo nm 2010, chun u ra ca chng trnh o to c xy dng, hon thin v trnh by r rng hn i vi cc bn lin quan. Tuy nhin vic nh gi mc t cc mc chun u ra cp chng trnh l mt vn phc tp v lin quan n nhiu thnh phn nh nhiu mn hc, nhiu Thy/C, khng gian dy v hc ... Trong bi bo ny, nhm Tc gi s trnh by ba ni dung: mi lin h v chun u ra gia chng trnh o to v cc mn hc; cc hot ng dy ging dy v nh gi nht qun vi tng chun u ra mn hc; v qui trnh tng hp v phn tch s liu phn nh mc p ng ca mt chun u ra no cp chng trnh. Kt qu phn tch s b qua qu trnh trin khai nh gi cho thy mt nh hng lc quan trong vic hnh thnh mt h thng m bo cht lng ni b ti Khoa C kh.

  T KHO

  Chun u ra, m bo cht lng, Phng php ging dy, Phng php nh gi.

  GII THIU

  K t nm 2010, khi Khoa C kh bt u tm hiu v p dng th im m hnh CDIO pht trin chng trnh o to tch hp cho ngnh K thut C kh, nhiu phin bn chun u ra ca chng trnh o to c c thit lp v trin khai. Tuy nhin vic nh gi mc t cc mc chun u ra cp chng trnh l mt vn phc tp v lin quan n nhiu thnh phn nh nhiu mn hc, nhiu Thy/C, khng gian dy v hc, v kinh ph thc hin lin quan n vic nh gi. Sau khi chng trnh K thut C kh t chun kim nh AUN-QA nm 2012 v nm trong l trnh ng k kim nh ABET nm 2019, bn chun u ra ngnh k thut c kh li c tip tc hon thin v c trnh by r rng hn i vi cc bn lin quan nh ging vin, sinh vin, cu sinh vin v doanh nghip. Trn c s bn chun u ra ngnh K thut C kh theo m hnh CDIO v hng n kim nh ABET, mt qui trnh nh gi mc t chun u ra cng nh cc k hoch ci tin, khc phc l mt vn khng th thiu trong h thng m bo cht lng o to. Trong phm vi bi bo ny, nhm Tc gi s trnh by sc tch ba ni dung bt u l phn khi qut v mi lin h gia chun u ra chng trnh o to v cc mn hc (ng vi tiu chun 2 ca CDIO). Theo l tm tt cc hot ng dy ging dy v nh gi nht qun vi tng chun u ra mn hc (ng vi tiu chun 7 v 8 ca CDIO); v cui cng l qui trnh tng hp v phn tch s liu phn nh mc p ng ca mt chun u ra no cp chng trnh hng n phc v kim nh (ng vi tiu chun 11 v 12 ca CDIO).

  37 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • CHUN U RA CHNG TRNH K THUT C KH Chun u ra theo CDIO hng n kim nh ABET T nm 2010, i hc Quc gia TP. H Ch Minh pht ng thay i chng trnh o to theo CDIO. Khoa C kh, trng i hc Bch Khoa, HQG TP.HCM l mt trong cc n v tin phong hng ng v trin khai tch cc hot ng ny. Tri qua 6 nm thc hin, cho n nay, Khoa C kh hon thnh khung chng trnh o to vi chun u ra theo CDIO cho ngnh K thut C kh. Chng trnh bao gm 55 chun u ra cp 3 nh th hin Bng 1 trang b y cho sinh vin: (1) Kin thc, lp lun k thut, (2) K nng chuyn mn, t cht c nhn, (3) K nng lm vic nhm, giao tip v (4) Hnh thnh tng, thit k, trin khai, vn hnh h thng. So vi phin bn u tin trin khai vo nm 2010, tnh n hin ti, chun u ra cp 3 c tinh gn thnh cc khi kin thc v k nng ct li, gip thun tin cho cng tc trin khai thu thp v nh gi s liu.

  Bng 1. Chun u ra cp 3 ngnh K thut C kh

  1 KIN THC V LP LUN K THUT

  1.1 KIN THC TON V KHOA HC C BN

  1.1.1 i s tuyn tnh 1.1.2 Ton gii tch 1.1.3 Xc sut thng k 1.1.4 Phng php tnh 1.1.5 Vt l: C, nhit, quang, in, t. 1.1.6 Ha i cng 1.1.7 Tin hc i cng 1.2 KIN THC K THUT C S

  1.2.1 C hc vt rn 1.2.2 V k thut, v c kh 1.2.3 Chi tit my, nguyn l my 1.2.4 C lu cht 1.2.5 K thut nhit 1.2.6 in, in t 1.2.7 T ng ha 1.2.8 Vt liu hc 1.3 KIN THC K THUT CHUYN NGNH

  1.3.1 K thut ch to 1.3.2 CAD/CAM/CNC 1.3.3 H thng sn xut t ng 2 K NNG CHUYN MN - T CHT C NHN

  2.1 KH NNG PHN TCH K THUT V GII QUYT VN

  2.1.1 Cho trc mt vn k thut c kh, ng dng cc nguyn l k thut ph hp v nhng gi thit cn thit t c mt gii php thch hp

  2.1.2 Gii quyt vn k thut c kh, kim tra v nhn xt kt qu. 2.2 THC NGHIM, KHO ST V KHM PH TRI THC

  2.2.1 Thit k v v xy dng h m hnh th nghim vi nhng thit b o thch hp kim tra b ca vt liu v xc nh thng s lm vic ca h thng c, nhit v thy lc - kh nn

  2.2.2 Thc hin v thu nhn d liu th nghim, nhn dng v gii quyt vn vi m hnh th nghim thit k

  2.2.3 Phn tch v gii thch kt qu th nghim kim tra li kin thc l thuyt 2.3 SUY NGH MT CCH C H THNG

  2.3.1 Thit k mt h thng hoc mt thnh phn vi nhng nhu cu v rng buc cho trc 2.3.2 Nhn dng cc thng s k thut lin quan ti nhng nhu cu, rng buc v tiu chun k thut (TCVN) 2.4 K NNG V THI C NHN

  2.4.1 C kh nng lp k hoch t nhu cu hc tp 2.4.2 C kh nng iu hnh v qun l k hoch hiu qu 2.4.3 C kh nng tm kim cc kin thc cn thit gii quyt vn 2.5 CC K NNG V THI CHUYN NGHIP

  2.5.1 Nhn bit vic lm tri o c hoc tnh ton sai lm lin quan n s nguy hi v him ha. 2.5.2 Hiu bit vai tr ca vic ra quyt nh chuyn nghip v hp o c. 2.5.3 Hiu bit vic vit cc kha lun theo qui nh hc thut chn chnh.

  38 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • 3 K NNG LM VIC THEO NHM V GIAO TIP

  3.1 LM VIC THEO NHM

  3.1.1 Hp tc tp th a lnh vc trong vic hoch nh v thc hin n. 3.1.2 Lm vic trch nhim m bo v cht lng, khi lng v thi gian ca n 3.1.3 Chia s kin thc vi tp th 3.2 GIAO TIP

  3.2.1 V v hiu chnh cc bn v k thut th hin cc ng dng c kh 3.2.2 Trnh by bo co k thut theo hnh thc chun gm cc phn hnh thnh tng, thit k, thc hin

  v phn tch kt qu. 3.2.3 Chun b v thuyt trnh r rng bo co k thut 3.3 GIAO TIP BNG NGOI NG

  3.3.1 Chng ch ngoi ng (TOEIC 450) 4 HNH THNH TNG, THIT K, TRIN KHAI, V VN HNH TRONG BI CNH DOANH

  NGHIP V X HI - QU TRNH CI TIN

  4.1 BI CNH BN NGOI X HI

  4.1.1 Xc nh c tnh ton cc, kinh t, mi trng, x hi ca bi ton k thut 4.1.2 Xc nh c kt qu kh d ca bi ton k thut 4.1.3 Hiu c nhng quyt nh k thut s nh hng n i sng v x hi 4.2 BI CNH KINH DOANH V DOANH NGHIP

  4.2.1 Xc nh c cc vn ng i lin quan n k thut c kh 4.2.2 C kh nng gii thch c cc gii php kh dng 4.2.3 C kh nng nh gi thng tin cp nht trong k thut c kh 4.3 HNH THNH TNG, K THUT H THNG V K THUT QUN L

  4.3.1 Nhn bit v chuyn i cc yu cu thnh nhim v k thut c kh r rng. 4.3.2 Xc nh cc iu kin bin v p dng cc gi thit xy dng cc phng trnh c trng. 4.4 THIT K

  4.4.1 ng dng kin thc c bn ton, khoa hc t nhin (vt l, ha hc, sinh hc) gii quyt cc vn k thut

  4.4.2 ng dng cc kin thc khoa hc c bn (c hc, nhit ng lc hc, c hc lu cht v in) gii quyt cc vn v k thut c kh

  4.4.3 Thit k mu 4.5 TRIN KHAI

  4.5.1 Ch to mu 4.5.2 Xc nh c k thut, k nng, cng c cn thit ca cc hot ng k thut thc t 4.5.3 ng dng k thut, k nng v cng c trong thc hnh CAD/CAM/CNC 4.5.4 S dng cc k thut, k nng v cng c trong thc tp c kh 4.6 VN HNH

  4.6.1 nh gi s p ng nhu cu khch hng v yu cu k thut 4.6.2 Ci tin m hnh mu mc 1 (Kin thc v lp lun ngnh), sinh vin c trang b ba khi kin thc bao gm kin thc khoa hc c bn, kin thc k thut c s v kin thc k thut chuyn ngnh. mc 2, mc 3 v mc 4, sinh vin c rn luyn v pht trin va cc k nng chuyn mn c nhn, va cc k nng lm vic theo nhm, ng thi cng rn luyn k nng lm vic i t hnh thnh tng thit k trin khai cho n vn hnh sn phm trong lnh vc c kh. Ma trn nh x chun u ra vo cc mn hc c th quan st mt cch tng qut mi tng quan gia chun u ra v cc mn hc, mt bng ma trn nh x c s dng. Ma trn nh x gm hng u tin th hin cc mn hc c phn b theo thi gian ca chng trnh o to (sp xp theo tng hc k) v ct u tin chnh l cc mc chun u ra ca chng trnh. Cc cn li trong ma trn th hin s tng quan gia hng v ct. Thm vo , thang o Bloom c dng th hin mc pht trin cc k nng mc 2 mc 4 qua tng hc k thng qua cc nhm k t vit tt nh trnh by Bng 2.

  39 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • Bng 2. Thang nh gi Bloom v cc k hiu vit tt lin quan

  Mc ngha Vit tt 0 Bit (Knowledge) KN 1 Hiu (Comprehension) CO 2 p dng (Application) AP 3 Phn tch (Analysis) AN 4 Tng hp (Synthesis) SY 5 nh gi (Evaluation) EV

  Kch thc ca ma trn nh x tng i ln v ty thuc vo s chun u ra cng nh s mn hc ca chng trnh o to. Trong phm vi bi bo, mt phn ca ma trn nh x lin quan n k nng lm vic nhm v giao tip c ly lm v d. Sinh vin c trang b by chun u ra (3.1.1 3.3.1) nh Bng 3. Thng qua ma trn ny, mt s nhn xt quan trng lin quan n xy dng chng trnh o to c th c quan st nh sau:

  Bng 3. Ma trn nh x chun u ra vo cc mn hc

  STT Chun u ra Hc k 1 Hc k 8

  LA10

  03

  MT1

  003

  MI1

  003

  PE10

  03

  ME1

  001

  PH10

  03

  MT1

  007

  ME2

  049

  3.1.1 Hp tc tp th a lnh vc trong vic hoch nh v thc hin n. KN AN

  3.1.2 Lm vic trch nhim m bo v cht lng, khi lng v thi gian ca n KN AN

  3.1.3 Chia s kin thc vi tp th KN KN AN

  3.2.1 V v hiu chnh cc bn v k thut th hin cc ng dng c kh AN

  3.2.2 Trnh by bo co k thut theo hnh thc chun gm cc phn hnh thnh tng, thit k, thc hin v phn tch kt qu.

  KN AN

  3.2.3 Chun b v thuyt trnh r rng bo co k thut KN AN

  3.3.1 Chng ch ngoi ng (Toeic 450) KN AN Th nht, nu quan st mt chun u ra c th (xt theo hng), c th bit c cc mn hc no s phc v cho chun u ra ny. V c bn, mt chun u ra phn kin thc v lp lun ngnh (mc 1) cn c mn hc l thuyt lin quan. Cc chun u ra v k nng (mc 2 mc 4) cn c rn luyn tch hp vo cc mn hc vi trnh nng lc tng dn qua cc hc k. Chng trnh cn lu cc chun u ra d tn ti nhng hon ton khng c bt k mn hc no trang b kin thc hoc k nng. Chng hn nh vi chun u ra 3.1.1, sinh vin c trang b cc k nng mc bit (KN) thng qua mn hc ME1001 hc k 1, tri qua cc hc k tip theo v cui cng sinh vin t c mc phn tch (AN) sau khi hon thnh mn hc ME2049 hc k cui. Nh vy trnh nng lc ca sinh vin c tch ly v tng dn (theo thang nh gi Bloom) qua tng hc k. Th hai, nu quan st cho mt mn hc c th (xt theo ct), ma trn s cho bit mc ng gp ca mn hc i vi cc chun u ra. Mt mn hc thng s trang b cho mt hoc mt vi chun u ra. Theo Bng 3, sinh vin sau khi hon thnh mn hc ME1001 hc k 1 s c trang b cc k nng lin quan n su chun u ra t 3.1.1 n 3.2.3 mc hiu (KN). Nu tn ti mt mn hc khng phc v bt k chun u ra no hoc phc v qu nhiu chun u ra th vai tr cng nh chun u ra ca mn hc cn phi xem xt li.

  40 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • Cui cng, ma trn nh x cng ng gp tch cc trong vic la chn ra mn hc dng thu thp d liu. iu ny gip tit kim c chi ph, thi gian v cng sc trong khu m bo cht lng chng trnh o to. HOT NG GING DY V NH GI MN HC T ma trn nh x minh ha Bng 3, chun u ra cp chng trnh c nh gi trn c s m bo chun u ra cc mn hc. Do , cc hot ng ging dy v nh gi mn hc ng vai tr quan trng v cn c quan tm trong qu trnh m bo chun u ra ca chng trnh o to. Hot ng dy v hc ch ng Theo m hnh hc tp ch ng ca sinh vin c th qua thp hc tp xut bi Edgar Dale Hnh 1, sinh vin gn nh t c cc kt qu mong mun v h cm thy tha mn vi nn gio dc m h nhn c khi h c hc mt cch ch ng, c tham gia ch ng vi a dng cc hot ng hc tp. Theo , ging vin nn thit k cc hot ng ging dy xy dng da trn kinh nghim cuc sng thc sinh vin c c cch tip cn su trong qu trnh hc.

  Hnh 1. M hnh thp hc tp ch ng ca Edgar Dale Mi mt phng php ging dy d c in hay hin i u nhn mnh ln mt kha cnh no ca c ch dy-hc hoc nhn mnh ln mt no thuc v vai tr ca ging vin. i vi mi phng php ging dy, cho d n c th hin hiu qu nh th no th n vn tn ti mt vi kha cnh m ngi hc v ngi dy cha khai thc ht. Chnh v th m khng c mt phng php ging dy no c cho l l tng. Mi mt phng php u c u im ca n, do vy ging vin nn xy dng cho mnh mt phng php ring ph hp vi mc tiu, bn cht ca vn cn trao i, ph hp vi thnh phn nhm lp hc, cc ngun lc, cng c dy-hc sn c v cui cng l ph hp vi s thch ca ging vin. i vi nhm tc gi, phng php truyn th c xem l trng tm, cc phng php khc p dng k thut hc tp ch ng (h tr cho phng php din ging trong ging dy) thng c nhm tc gi s dng l:

  ng no (brainstorming) Bt cp chia s (Think-pair-share) Vn p (questions answers)

  41 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • Tranh lun (debate) Hc da trn vn (problem-based learning) Hot ng nhm (group-based learning) Tr chi (game) Da vo d n (project based learning) Tnh hung (case studies)

  Hot ng nh gi C rt nhiu phng php nh gi c s dng trong gio dc i hc nh gi kt qu t c ca sinh vin. Khi xem xt la chn mt phng php nh gi, iu cn lu u tin l phng php ny c gip trang b thm mt k nng no cho sinh vin trnh nng lc mong mun khng. Bn cnh , ging vin cn ghi nh rng phng php nh gi cn c la chn ph hp vi chun u ra mn hc. Nhn chung, cc chun u ra c th phn thnh 8 nhm tng qut vi nhng phng php nh gi ph hp nh sau: Nhm 1: T duy suy xt v nh gi

  - Cc chun u ra thng l: a ra lp lun ...; Phn nh / ch trch ...; nh gi ...; Suy xt ...

  - Cc phng php nh gi tng ng c th l: Tiu lun; Bo co; Nht k, bin bn; Bi vit t vn v ...; Trnh by mt trng hp cho mt nhm li ch no ; Chun b mt bi bo co trong cuc hp v mt vn c th; Ph bnh mt bi bo co / bi tp ch khoa hc; Vit mt bn tin cho mt t bo nc ngoi; Nhn xt v gc l thuyt ca mt bi vit.

  Nhm 2: Gii quyt vn v lp k hoch

  - Cc chun u ra thng l: Nhn din vn v ...; t vn v ...; Xc nh vn v ...; Phn tch d liu v ....; R sot ...;Thit k phn th nghim v ...; Lp k hoch cho ...; p dng cc thng tin ca ...

  - Cc phng php nh gi tng ng c th l: M t bi ton / vn ; Lm vic theo nhm; Nhng vn cn gii quyt i vi mt cng vic c giao; Chun b mt hi ng v mt iu tra no ; D tho mt xut nghin cu; Phn tch mt tnh hung; Nhng ghi ch / ch thch i vi mt bi bo hi ngh.

  Nhm 3: Thc hin theo trnh t v minh ha k thut - Cc chun u ra thng l: Tnh ton c ...; c gi tr ca ...; S dng c

  thit b ...; Thc hin theo hng dn v ...; Lp li cc bc th nghim v ... - Cc phng php nh gi tng ng c th l: Minh ha; ng vai; To khc phim

  (vit kch bn v thc hin on phim); Lm t poster; Bo co bi th nghim; Chun b mt ti liu hng dn minh ha vic s dng thit b cho cho mt i tng c th; Quan st thc t hoc thc hnh m phng.

  Nhm 4: Qun l v pht trin bn thn - Cc chun u ra thng l: Bit lm vic hp tc vi ...; C th lm vic c lp

  ...; Qun l thi gian ca ...; Qun l cng vic ...; T hc v ... - Cc phng php nh gi tng ng c th l: Nht k hc tp; H s tng hp;

  Hp ng hc tp; Lm vic theo nhm.

  Nhm 5: Truy cp v qun l thng tin - Cc chun u ra thng l: Nghin cu ...; iu tra ...; Phin dch ...; T chc thng

  tin ...; Xem xt v din gii thng tin ...; Thu thp d liu ...; Tm kim v qun l cc ngun thng tin ...; Quan st v gii thch ...

  - Cc phng php nh gi tng ng c th l: Ti liu tham kho c ch thch; D n lin quan; Lun vn lin quan; Nhim v thc t; Vn thc t.

  42 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • Nhm 6: Th hin kin thc v s hiu bit - Cc chun u ra thng l: Gi nh li ...; M t ...; Bo co ...; K li ...; Cng

  nhn ...; Xc nhn ...; Th hin mi lin quan / tng quan ... - Cc phng php nh gi tng ng c th l: Kim tra vit; Vn p; Tiu lun;

  Bo co; Bnh lun tnh chnh xc mt b h s; Vch ra mt mc bch khoa ton th; Lit k cc mc t A-Z ca ...; Vit tr li cho mt cu hi t khch hng; Trc nghim (trn giy / trn my);

  Nhm 7: Thit k, to ra, v thc hin - Cc chun u ra thng l: Tng tng ra ...; Hnh dung c ...; Thit k ...; Sn

  xut c ...; To ra c ...; i mi ...; Thc hin c ... - Cc phng php nh gi tng ng c th l: H s tng hp; Trnh by v ...;

  Nhng gi nh; D n; Hin thc ...

  Nhm 8: Giao tip - Cc chun u ra thng l: Giao tip c 1 chiu/2 chiu ...; Giao tip lin lc

  trong ni b nhm; Giao tip bng li ni, bng vn bn v phi ngn ng; Tranh lun ...; M t ...; ng h ...; Phng vn ...; m phn ...; Thuyt trnh ...; S dng c giao tip bng vn bn.

  - Cc phng php nh gi tng ng c th l: Trnh by bng vn bn (tiu lun , bo co ...); Thuyt trnh; Lm vic nhm; Tho lun / tranh lun / ng vai; Din trc my quay; Quan st thc t hoc thc hnh m phng;

  Tm li, hot ng dy v hc cng nh vic nh gi qu trnh cn phi c thit k tng h vi cc chun u ra mn hc. Do , k hoch ging dy trong cc mn hc cng phi th hin tng hot ng dy, hc v nh gi tng ng vi mi chun u ra chi tit

  nh minh ha Hnh 2. Tng hp cc d liu nh gi chun u ra ca tng mn hc lm c s nh gi chun u ra cp chng trnh o to.

  Tun / chng

  Ni dung Chun u ra chi tit Hot ng dy v hc

  Hot ng nh gi

  1 Chng 1: - Ni dung - Ni dung - Ni dung

  K nng c th 1

  - Thc hin - Thc hin

  K nng c th 2 - Thc hin - Thc hin

  Hnh 2. Hnh thc trnh by cho k hoch ging dy chi tit cng mn hc

  QU TRNH THU THP TNG HP V PHN TCH S LIU Qui trnh thu thp tng hp Vi nh hng kim nh ABET vo nm 2019 th t nm 2015 Khoa C Kh bt u thc hin vic thu thp minh chng v cc bc phn tch s liu. Trong hc k 1 nm hc 2015-2016, nhm trin khai tp hun cho mt s ging vin v qui trnh thu thp s liu v minh chng. n hc k 2 nm hc 2015-2016, chnh thc hng dn cho cc ging vin ngay t u hc k v vic ln k hoch nh gi chun u ra mn hc c lin quan n tiu chun 2.1 ca chng trnh o to. Tiu chun 2.1 l kh nng phn tch k thut v gii quyt vn . Cp 3 ca tiu chun ny gm: (2.1.1) Cho trc mt vn k thut c kh, ng dng cc nguyn l k thut ph hp v nhng gi thit cn thit t c mt gii php thch hp; v (2.1.2) Gii quyt vn k thut c kh, kim tra v nhn xt kt qu. Hai chun u ra cp 3 ny c chn kho st cc mn hc trong hai ngnh K thut C Kh v C in T. Nhng mn hc c chn kho st c phn

  43 | Hi ngh CDIO 2016. HQG-HCM, 25/8/2016

  HI N

  GH C

  DIO

  2016

  HQG

  -HCM

 • b u trong nm 2 v 3 ca chng trnh o to. Bng 4 lit k nhng mn hc c kho st c lin quan n tiu chun 2.1.

  Bng 4. Danh sch cc mn hc c kho st theo chun u ra 2.1

  STT Mn CTT Nm CLO mn hc

  Ni dung CLO mn hc

  1 n thit k CT 2 2.1.2 - L.O.4

  C kh nng s dng cc k thut, k nng v cng c hin i l cc phn mm my tnh cn thit thit k, m phng v phn tch cc chi tit my

  2 n thit k h thng C in t

  CT 3 2.1.1 - L.O.4