TOADER SIMONA - SIMONA - DISERTA¢  Parcurg£¢nd aceast ¤’ lucrare v ¤’ ve ¥£i putea convinge cu siguran

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TOADER SIMONA - SIMONA - DISERTA¢  Parcurg£¢nd aceast ¤’ lucrare v...

 • Parteneri:

  Universitatea „ Aurel Vlaicu” Arad

  Istituto di Scienze Psicologiche

  dell’Educ azione e della Formazione

  1

  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

  Facultatea de Drept şi Ştiin ţe Sociale Departamentul pentru Preg ătirea Personalului Didactic

  DISERTAŢIE

  de finalizare a programului de master PSIHOPEDAGOGIA EDUCAȚIEI TIMPURII

  ȘI A ȘCOLARITĂȚII MICI

  Absolvent, Toader Simona

  Conducător ştiinţific, Conf. univ.dr. Voiculescu Elisabeta

  2014

 • Parteneri:

  Universitatea „ Aurel Vlaicu” Arad

  Istituto di Scienze Psicologiche

  dell’Educ azione e della Formazione

  2

  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

  Facultatea de Drept şi Ştiin ţe Sociale Departamentul pentru Preg ătirea Personalului Didactic

  DISERTAŢIE

  Dezvoltarea cognitiv ă a copilului prin intermediul activit ăţilor

  integrate la grupa mijlocie

  Absolvent, Toader Simona

  Conducător ştiinţific, Conf. univ.dr. Voiculescu Elisabeta

  2014

 • Parteneri:

  Universitatea „ Aurel Vlaicu” Arad

  Istituto di Scienze Psicologiche

  dell’Educ azione e della Formazione

  3

  Prezenta disertaţie finalizează programul de master Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici, organizat în cadrul proiectului Perspective ale formării prin masterat a specialiştilor în domeniul educaţiei timpurii şi al şcolarităţii mici la un nivel calitativ superior” (PERFORMER), proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Cod Contract: POSDRU/86/1.2/S/62508. Beneficiar: Universitatea ”Transilvania” din Braşov Partener 1: Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Partener 2: Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad Partener 3: Istituto di Scienze Psicologiche di Educazione e di Formazione, Roma (Italia)

 • Parteneri:

  Universitatea „ Aurel Vlaicu” Arad

  Istituto di Scienze Psicologiche

  dell’Educ azione e della Formazione

  4

  CUPRINS

  Evidențierea contribuției modulelor în realizarea lucrării de disertație - mapă conceptuală .. 6 Argument .......................................................................................................................................... 7

  Capitolul 1. Consideraţii generale.................................................................................................... 9

  1. 1.Valori promovate de curriculum pentru învăţământul preşcolar......................................... 9

  1.2. Principii şi cerinţe în învăţământul preşcolar.......................................................................... 9

  1.3. Finalităţile învăţământului preşcolar..................................................................................... 10

  1.4. Efecte ale educaţiei timpurii pe termen lung......................................................................... 11

  1.5. Teoria dezvoltării cognitive a lui Piaget în perioada preşcolară ......................................... 12

  Capitolul 2. Învăţarea prin activităţi integrate............................................................................. 17

  2.1. Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar................................................................. 17

  2.1.1. Delimitări conceptuale............................................................................................. 17

  2.1.2. Forme de activitate utilizate în grădini ţă............................................................... 21

  2.2. Teorii ale învăţării care stau la baza educaţiei timpurii ...................................................... 22

  2.2.1. Modelul behaviorist .................................................................................................. 22

  2.2.2. Constructivismul cognitiv ........................................................................................ 24

  2.2.3. Constructivismul social ............................................................................................ 26

  2.3. Jocul ca tip de învăţare în activitatea integrată .................................................................... 27

  2.4. Specificul jocului şi metode de stimulare a învăţării prin activit ăţi integrate ................... 33

  Capitolul 3. Tipologia activităţilor integrate din grădini ţă ........................................................ 35

  3.1. Activitate integrată care înglobează ALA+ADE+ADP .......................................... 35

  3.2. Activitate integrată care înglobează ALA+ADE ...................................................... 38

  3.3. Activitate integrată pe domenii experienţiale ........................................................... 41

  Capitolul 4. Studiu experimental privind dezvoltarea cognitivă a preşcolarilor prin

  intermediul activit ăţilor integrate ................................................................................................. 43

 • Parteneri:

  Universitatea „ Aurel Vlaicu” Arad

  Istituto di Scienze Psicologiche

  dell’Educ azione e della Formazione

  5

  4.1. Cadrul teoretic ............................................................................................................. 43

  4.2. Obiectivele cercetării ................................................................................................... 44

  4.3. Ipoteza cercetării ......................................................................................................... 44

  4.4. Concepte operaţionale ................................................................................................. 46

  4.5. Metodologia cercetării ................................................................................................. 46

  4.5.1. Tipul cercetării ................................................................................................... 47

  4.5.2. Prezentarea eşantionului de lucru..................................................................... 47

  4.5.3. Variabilele cercetării ......................................................................................... 49

  4.5.4. Metode de cercetare utilizate ............................................................................ 49

  4.5.5. Desfăşurarea experimentului ............................................................................ 50

  4.5.6.Verificarea ipotezei ............................................................................................. 72

  4.6. Concluziile cercetării ................................................................................................... 74

  Concluzii .......................................................................................................................................... 76

  Bibliografie....................................................................................................................................... 79 Anexe ............................................................................................................................................... 82

 • Parteneri:

  Universitatea „ Aurel Vlaicu” Arad

  Istituto di Scienze Psicologiche

  dell’Educ azione e della Formazione

  6

  EVIDENȚIEREA CONTRIBU ȚIEI MODULELOR ÎN REALIZAREA LUCR ĂRII DE DISERTAȚIE - MAPĂ CONCEPTUALĂ

  MODULUL: DOCIMOLOGIE ŞI EVALUARE

  Concepte de sprijin în realizarea temei: • test de evaluare; • item; • descriptori de performanţă; • calificative.

  MODULUL: PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII

  Concepte corelate cu tema: • gândire; • dezvoltare cognitivă; • stadiul preoperaţional; • constructivism cognitiv; • constructivism social; • behaviorism.

  MODULUL: METODOLOGIA CERCETĂRII ÎN

  EDUCAŢIE

  Concepte corelate cu tema: • metodologia cercetării; • cercetare experimentală; • metoda experimentului; • metoda testelor; • grup experimental; • variabile; • ipoteze.

  MODULUL CE SUBSUMEAZ Ă TEMA: PROIECTAREA EDUCAŢIONALĂ ŞI

  DIDACTICĂ

  Concepte ce subsumează tema: • activitatea integrată; • domenii experienţiale; • curriculum; • jocul; • învăţarea.

  MODULE CU CONTRIBUȚIE IMPLICITĂ INDIRECTĂ

  MODULE CU CONTRIBUȚIE IMPLICITĂ DIRECTĂ

 • Parteneri:

  Universitatea „ Aurel Vlaicu” Arad

  Istituto di Scienze Psicologiche

  dell’Educ azione e della Formazione

  7

  ARGUMENT Copilăria timpurie reprezintă cea mai importantă