Click here to load reader

Tóm Tắt Các Quyền Lợi - Anthem ... Đây không phải là một danh sách hoàn chỉnh. Thông tin quyền lợi là một bản tóm tắt ngắn gọn, không phải là

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Tóm Tắt Các Quyền Lợi - Anthem ... Đây không phải là một...

 • Santa Clara County, CA 2016

  Tóm Tắt Các Quyền Lợi Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan

  (Medicare-Medicaid Plan)

  Quý vị có thắc mắc? Hãy gọi cho chúng tôi theo số miễn phí 1-855-817-5785 (TTY 711) mss.anthem.com/CAmmp Thứ Hai đến thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, giờ Thái Bình Dương hoặc truy cập mss.anthem.com/CAmmp. H6229_16_24682_U_VN CMS Accepted 08/15/2015

  https://mss.anthem.com/CAmmp https://mss.anthem.com/CAmmp

 • Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan: H6229_16_24682_U_VN CMS Accepted 08/15/2015 Tóm Tắt Các Quyền Lợi

  Đây là bản tóm tắt dịch vụ sức khỏe được Chương Trình Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan (Chương Trình Medicare-Medicaid Plan) chi trả cho năm 2016. Đây chỉ là bản tóm tắt. Vui lòng đọc Sổ Tay Thành Viên để biết danh sách các quyền lợi đầy đủ.

   Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan là một chương trình bảo hiểm sức khỏe có hợp đồng với cả Medicare và Medi-Cal để cung cấp quyền lợi của cả hai chương trình cho các thành viên. Nó dành cho cả thành viên Medicare lẫn Medi-Cal.

   Theo Chương Trình Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan, quý vị có thể nhận các dịch vụ Medicare và Medi-Cal trong một chương trình chăm sóc sức khỏe. Người phụ trách trường hợp của Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan sẽ giúp quý vị quản lý các nhu cầu về chăm sóc sức khỏe của quý vị.

   Đây không phải là một danh sách hoàn chỉnh. Thông tin quyền lợi là một bản tóm tắt ngắn gọn, không phải là bản mô tả hoàn chỉnh về các quyền lợi. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với chương trình hoặc đọc Sổ Tay Thành Viên.

   Có thể áp dụng các trường hợp giới hạn, đồng thanh toán, và hạn chế. Để biết thêm thông tin, hãy gọi Dịch Vụ Thành Viên Chương Trình Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan hoặc đọc Sổ Tay Thành Viên Chương Trình Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan.

   Danh Sách Các Thuốc Được Chi Trả và/hoặc mạng lưới nhà thuốc tây và nhà cung cấp có thể thay đổi trong năm. Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho quý vị trước khi chúng tôi thực hiện thay đổi ảnh hưởng đến quý vị.

   Các quyền lợi hoặc các khoản đồng thanh toán có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm.

   Các khoản đồng thanh toán và thuốc theo toa có thể khác nhau tùy vào mức Trợ Cấp Bổ Sung mà quý vị nhận được. Vui lòng liên hệ với chương trình để biết thêm chi tiết.

   Quý vị có thể nhận được thông tin này miễn phí ở các định dạng khác, chẳng hạn như chữ in lớn, chữ nổi braille hoặc âm thanh. Hãy gọi số 1-855-817-5785 (TTY 711). Cuộc gọi này miễn phí.

  ? Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi cho Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan theo số 1-855-817-5785 (TTY 711), từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, giờ Thái Bình Dương. Cuộc gọi này miễn phí. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập mss.anthem.com/CAmmp.

  1

 • Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan: Tóm Tắt Các Quyền Lợi

   You can get this information for free in other languages. Call 1-855-817-5785 (TTY 711). The call is free.

   Puede recibir esta información sin cargo en otros idiomas. Llame al 1-855-817-5785 (TTY 711). La llamada es gratuita.

   您可免費獲得本資訊的其他語言版本。請致電免費電話 1-855-817-5785 (TTY 711)。

   Maaari ninyong makuha nang libre ang impormasyon na ito sa ibang mga wika. Tawagan ang 1-855-817-5785 (TTY 711). Libre ang tawag.

   Quý vị có thể nhận thông tin này miễn phí bằng các ngôn ngữ khác. Hãy gọi 1-855-817-5785 (TTY 711). Cuộc gọi này được miễn phí.

   Anthem Blue Cross là tên thương hiệu của Blue Cross of California và Anthem Blue Cross Partnership Plan là tên thương hiệu của Blue Cross of California Partnership Plan, Inc., các công ty được cấp phép độc lập của Blue Cross Association. ANTHEM là thương hiệu đã đăng ký của Anthem Insurance Companies,Inc. Tên và biểu tượng Blue Cross là thương hiệu đã đăng ký của Blue Cross Association.

  ? Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi cho Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan theo số 1-855-817-5785 (TTY 711), từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, giờ Thái Bình Dương. Cuộc gọi này miễn phí. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập mss.anthem.com/CAmmp.

  2

 • Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan: Tóm Tắt Các Quyền Lợi

  Bảng sau đây liệt kê những câu hỏi thường gặp.

  Những Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) Trả lời

  Chương trình Cal MediConnect là gì? Chương Trình Cal MediConnect là một tổ chức gồm có bác sĩ, bệnh viện, nhà thuốc tây, nhà cung cấp dịch vụ dài hạn và các nhà cung cấp khác. Tổ chức này cũng bao gồm những người phụ trách trường hợp để giúp quý vị quản lý tất cả các nhà cung cấp và dịch vụ của quý vị. Tất cả họ hợp tác với nhau để cung cấp dịch vụ chăm sóc quý vị cần. Chương Trình Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan (Chương Trình Medicare-Medi-Cal Plan) là Chương Trình Cal MediConnect Plan cung cấp quyền lợi của Medi-Cal và Medicare cho người ghi danh.

  Điều phối viên chăm sóc Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan là gì?

  Người phụ trách trường hợp của Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan là người liên hệ chính của quý vị. Người này giúp quản lý tất cả các nhà cung cấp và dịch vụ của quý vị và đảm bảo quý vị nhận được dịch vụ mình cần.

  Các dịch vụ và hỗ trợ dài hạn là gì? Các dịch vụ và hỗ trợ dài hạn là sự trợ giúp dành cho những bên thụ hưởng cần có sự hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày như tắm rửa, mặc quần áo, chế biến thức ăn và dùng thuốc. Hầu hết các dịch vụ này được cung cấp tại nhà của quý vị hoặc trong cộng đồng của quý vị nhưng có thể được cung cấp trong dưỡng đường hoặc bệnh viện.

  Các Dịch Vụ và Hỗ Trợ Dài Hạn bao gồm 4 chương trình sau đây: Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia (IHSS), Chương Trình Dịch Vụ Nhiều Mục Đích Dành Cho Người Cao Tuổi (MSSP), Các Dịch Vụ Trong Cộng Đồng Dành Cho Người Lớn (CBAS), và dịch vụ chăm sóc điều dưỡng chuyên môn dài hạn được cung cấp bởi Các Cơ Sở Điều Dưỡng (NF).

  ? Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi cho Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan theo số 1-855-817-5785 (TTY 711), từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, giờ Thái Bình Dương. Cuộc gọi này miễn phí. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập mss.anthem.com/CAmmp.

  3

 • Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan: Tóm Tắt Các Quyền Lợi

  Những Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) Trả lời

  Quý vị có nhận được cùng các quyền lợi Medicare và Medi-Cal trong Chương Trình Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan mà quý vị đang nhận bây giờ không?

  Quý vị sẽ nhận được phần lớn các quyền lợi Medicare và Medi-Cal được chi trả trực tiếp từ Chương Trình Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan. Quý vị sẽ làm việc với một nhóm các nhà cung cấp, họ sẽ giúp xác định các dịch vụ nào sẽ đáp ứng nhu cầu của quý vị một cách tốt nhất. Điều này có nghĩa là một số dịch vụ quý vị nhận được hiện nay có thể thay đổi. Khi quý vị ghi danh vào Chương Trình Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan, quý vị và nhóm chăm sóc của quý vị sẽ cùng nhau làm việc để phát triển Kế Hoạch Chăm Sóc Cá Nhân nhằm giải quyết các nhu cầu sức khỏe và hỗ trợ của quý vị, phản ánh các ưu tiên và mục tiêu cá nhân của quý vị.

  Đồng thời nếu quý vị đang dùng bất kỳ thuốc theo toa bác sĩ Medicare Phần D nào mà Chương Trình Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan thường không chi trả, quý vị có thể nhận nguồn tiếp liệu tạm thời và chúng tôi sẽ giúp quý vị chuyển tiếp sang thuốc khác hoặc nhận trường hợp ngoại lệ cho Chương Trình Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan để chi trả thuốc của quý vị nếu cần thiết về mặt y tế.

  Quý vị có thể đến cùng các bác sĩ Trường hợp đó là thường gặp. Nếu các nhà cung cấp của quý vị (gồm cả bác sĩ và nhà thuốc tây) như hiện nay hay không? làm việc với Chương Trình Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan và có hợp đồng với chúng

  tôi, quý vị có thể tiếp tục đến kh