of 89 /89
TİROİD VE PARATİROİD BEZİ HASTALIKLARI

tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

Embed Size (px)

Text of tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

Page 1: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

TİROİD VE PARATİROİD BEZİ HASTALIKLARI

Page 2: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

ANATOMİ Tiroid bezi

sternohyoid kas altında,C5 ve T1 vertebra seviyeleri arasında veya 2. ve 3. trakeal halkalar arasında yerleşimli yaklaşık herbiri 25 gr ağırlığında olan endokrin bir organdır

Page 3: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

Tiroid bezi içinde 2 endokrin organ vardır:Tiroid hormonları

ve kalsitonin salgılayan kısım (tiroid organı)

Paratiroid hormon salgılayan kısım (paratiroid organı)

Page 4: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt
Page 5: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

TİROİDİN NEOPLASTİK HASTALIKLARI Benign tiroid lezyonları

Tiroid adenomu (Folliküler adenom) Teratom Tiroid kistleri

Malign tiroid lezyonları Diferansiye tiroid kanserleri

Papiller karsinom Folliküler karsinom Hürthle hücreli karsinom

İndiferansiye tiroid kanserleri Anaplastik karsinom Medüller karsinom Tiroid lenfoması Skuamöz hücreli karsinom Sarkomlar Metastatik tümörler

Page 6: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

BENİGN TİROİD NEOPLAZMLARI

Page 7: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

TİROİD ADENOMUEn sık görülen tiroid neoplazmı30 yaş üstü kadınlarFolliküler dokudan gelişirKapsüllü soliter lezyonTümör içine kanama, nekroz, kalsifikasyon

ve kistik dejenerasyon Çoğunlukla hipofonksiyonal olup, bazı

vakalar hiperfonksiyone olabilir. İİAB ve frozen incelemenin ayırıcı teşhise

yeterli katkısı yoktur.Lobektomi uygulanır.

Page 8: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

TERATOM Hayatın erken dönemlerinde kistik ve benign

teratomlar görülür (Total tiroidektomi+Hormon replasmanı).

Erişkinlerde malign teratomlar (Total tiroidektomi+Boyun diseksiyonu+RT+KT).

Page 9: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

TİROİD KİSTLERİ Doğumsal-gelişimsel anomalilerden, malign

neoplastik lezyonlara kadar değişen geniş bir spektrumdaki patolojilerle ilişkili olabilir.

Tedavi; benign lezyonlar için mikroinvaziv tedavi (Kistin aspirasyonu ve kist içine etanol yahut tetrasiklin enjeksiyonu) veya cerrahi ektirpasyon uygulanır.

Dört cm.den büyük kistlerde tedavi, malignansi ihtimalinden dolayı cerrahi ekstirpasyon uygulanır.

Page 10: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

MALİGN TİROİD NEOPLAZMLARI İyi differansiye karsinomlar (% 90), medüller

karsinom (%5-7), Anaplastik karsinom (%2-3) ve diğerleri olarak ayrılabilir. Papiller (%80), foliküler (%10), papiller mikrokarsinom ve Hurthle hücreli karsinom ise iyi differansiye karsinom tipleridir. Tüm iyi differansiye tiroid karsinomları tiroid hormonu ve tiroglobulin salgılarlar.

Page 11: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

RİSK FAKTÖRLERİ İyonize Radyasyon -Maruziyetten 6-55 (ort 25.4) yıl sonra kanser

gelisebilir -RT sonrası %90 papiller ca gelismekte, genellikle

multisentrik ve lenfatik metastaz riski yüksek Cinsiyet -Kadınlarda daha fazla -Dogum sayısının artması riski arttırmakta

Page 12: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

RİSK FAKTÖRLERİ Çevresel Faktörler -Endemik guatr bölgeleri, iyot eksikligi

(Foliküler ve anaplastik) İyot destegi saglanınca sıklıkları azalır

Benign nodüller, otoimmün tiroiditler, Graves Hastalıgı

Genetik -Medüller Ca -Papiller Ca (Gardner Sendromu) -Foliküler Ca (Cowden Sendromu)

Page 13: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

SEMPTOMLAR - BULGULAR

Yavas büyüyen tiroid nodülü Basınç-gerginlik hissi Ses kısıklıgı, boyun agrısı, dispne, disfaji Boyunda LAP Uzak Met (kemik - akc)

Page 14: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt
Page 15: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

Fizik muayene bulgusu olarak nodülün 4 cm’den büyük, sert, fikse, tek olması, kord vokal paralizisinin olması malignite için önemli değişikliklerdir. Tiroid kanserlerinde pozitif LAP daha çok boyunda III, IV ve VI. bölgelerde olur. Üst juguler ve posterior üçgende bulunması çok nadirdir.

Page 16: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

TİROİD NODÜLÜNE YAKLAŞIM

Page 17: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

TİROİD NODÜLLERİ Populasyonun % 3-7’sinde % 4’ü malign Tek nodülde multiple nodüllere göre daha fazla kanser potansiyeli Çocuk yas grubu ve ileri yasta artmıs kanser

riski

Page 18: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt
Page 19: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

TİROİDEKTOMİ TİPLERİ

Nodulektomi: Sadece tiroid nodülünün çıkarılmasıdır. Tercih edilmeyen cerrahidir.

Tiroid Lobektomi (Hemitiroidektomi): Tiroidin bir lobunun ve istmusunun çıkarılmasıdır.Tiroid nodülü olan bir hastaya minimum yapılacak cerrahidir.

Subtotal tiroidektomi: Tiroid bezinin bir lobunun posterior kısmında bırakılan tiroid dokusu dışında tümünün çıkarılmasıdır. Bırakılan tarafta rekurren ve paratiroid bezleri güvendedir.

Page 20: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

Totale yakın tiroidektomi: Rekürren larengeal sinirin larenkse girdiği yerin komşuluğundaki küçük tiroid dkusu dışında tüm tiroid glandın rezeksiyonudur.

Total Tiroidektomi: Tüm tiroid glandın çıkarılmasıdır ? Cerrahinin kapsamı artıkça komplikasyonlarda artar. Karşı lobda mikroskobik hastalık, prognozda önemli değildir.

Page 21: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

İnsidentaloma: Klinik olarak palpe edilmeyen ve radyolojik

görüntülemeler sırasında tesadüfen tesbit edilen tiroid nodülü için kullanılmaktadır.

%30-50 oranında tespit edilir. Tiroid nodullerinin en önemli klinik sorunu, %5-

10’unda tiroid karsinomu saptanmasıdır. Palpe edilemeyen nodüller, aynı boyuttaki palpe

edilebilen nodüller ile eşit oranda malignite riskine sahiptir.

Page 22: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

İİAB (ince iğne aspirasyon biopsisi) Tiroid bezindeki kitlelerin değerlendirilmesinde en değerli metoddur. Sonuçları şöyle yorumlanır: Nondiagnostik Biyopsi: Kistik noduller, takip veya cerrahi olarak

çıkarılabilir ancak solid nodullerde cerrahi ön planda düşünülmelidir. Malign Biyopsi: Total tiroidektomi yapılmalıdır. Benign Biyopsi: Ek girişime gerek yoktur ancak az da olsa yanlış

negatif sonuç açısından takibi gereklidir. Şüpheli Biyopsi: Şüpheli olarak değerlendirilen nodüllerin yaklaşık %

20’si maligndir..

Page 23: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

İİAB nin şüpheli geldiği şu durumlarda total

tiroidektomi tercih edilmelidir:

Büyük tümörlerde (4 cm ve yukarısı), Biyopside atipi görülmüşse, Papiller kanser açısından şüpheli ise, Soygeçmişde tiroid karsinomu öyküsü varsa, Radyasyona maruz kalma hikayesi varsa.

Page 24: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

Tiroid bezine yönelik minimal cerrahi girişim hemitiroidektomi olmalıdır.

Nodulektomi veya parsiyel tiroidektomi yapilması tercih edilmez. Çünkü lokal rekurrens riski çok yüksektir ve güvenli cerrahi sınır oluşturulamaz.

Hastaların % 80’inde hemitiroidektomi yeterli olmaktadır.

% 5 hastada ise hangi cerrahi yapılırsa yapılsın sonuç kötüdür. Kalan %15 hastada agresif cerrahi ve RAI-RT lokal hastalık kontrolü sağlanır.

Page 25: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

Tiroid nodüllü hastada malignite yönünden şüphe uyandıran belirti ve bulgular:

Hızlı büyüme Disfaji Disfoni Hemoptizi Ağrı Erkek hasta 20 yaşın altı, 60 yaşın üstü Ailede tiroid kanseri

hikayesi Radyoterapi hikayesi

4 cm ≥ noduller Cilde ve yumuşak dokuya fikse Sert nodül Palpabl lenfadenopati Vokal kord paralizisi

Page 26: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

Tiroid nodullerinde laboratuvar tetkikleri: T3, f T3,T4,f T4,TSH TG-Anti TG antikor TPO-Anti TPO Kalsitonin

Soliter tiroid nodülü ile karşılaşıldığında, öncelikle glandın fonksiyon durumunun değerlendirilmesi gereklidir. Başvuruda ilk istenen test tatal T4 düzeyi olmasına rağmen, serbest T4 miktarı serumdaki tiroid hormonu seviyesini daha doğru yansıtırken, sensivitesi en yüksek test TSH ölçümüdür. Tiroid nodülü saptanan birçok hastada TSH düzeyi normaldir.

Page 27: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

TSH normal veya yüksekse tanıda bir sonraki aşama USG dir. TSH düşük bulunursa nodülün fonksiyon görüp görmediğini saptamak için öncelikle tiroid sintigrafisi tercih edilmelidir.

Anti TPO, Hashimato tiroiditi tanısına yardımcı bir testtir. Hashimato tiroiditi tanısı, nodüldeki malignensi riskini azaltmadığı gibi, karsinoma ve lenfomanın bu hastalıkta daha yüksek insidansda görüldüğü de akılda tutulmalıdır.

Serum tiroglobulin düzeyi; karsinom tanısında yararlı değildir, ancak tiroid karsinomu tanısıyla tiroidektomi yapılan hastalarda takipte yararlıdır.

Kalsitonin düzeyi; aile hikayesinde tiroid meduller karsinomu veya multipl endokrin neoplazi sendromu olan kişilerde mutlaka ilk değerlendirmede istenmelidir.

Page 28: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

Solid nodullerin %5-10 u malign karekterdedir. Solid kompenenti olmayan kistik lezyonların malignensi riski % 0.5-3

Multınoduler vakalarda ise malign oranı %1-3 seviyelerindedir.

Malignensi açısından USG!de şüphe uyandıran bulgular:

Halo görüntüsünün olmaması Hipoekojenik solid patern Heterojen yapı Sınır düzensizliği Mikrokalsifikasyonlar Ekstraglanduler uzanım

Page 29: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

TSH ve tiroid hormon düzeyleri Ötiroidi

Tiroid nodülü olan hastaların çoğu Tiroid kanserleri

Hipertiroidi Soliter toksik nodül Toksik multinodüler guatr Graves zemininde gelişmiş nodül

Hipotiroidi Hashimoto tiroiditi (Kronik lenfositik tiroidit) zemininde

gelişen nodül veya lenfoma

Page 30: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

Tiroglobulin’in esas yararı kanser cerrahisi sonrası takiptedir. Zira iyi differansiye tiroid kanserleri tiroglobulin salgılar.Tiroglobulin İİAB’den sonra ve subakut tiroiditte artar.Kalsitonin medüller Ca’lı hastalarda en önemli tanı ve tarama incelemesidir. Rutin olarak değil de aile anamnezi olanlarda yapılır.

Page 31: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

RADYOLOJİK İNCELEME BT, MRG ilk başvurulacak inceleme seçeneği değildir. Kanserde invazyonun belirlenmesi ve LAP tetkikinde yararlı olabilir. Burada kontrastsız incelemeler tercih edilmelidir. Zira kontrast maddeleri İyot 131 tutulumunu düşürerek sonraki inceleme veya müdahaleleri zorlaştırır.

Page 32: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt
Page 33: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

TİROİD SİNTİGRAFİSİ İİAB’den önce klinik değeri daha fazla idi.. Sıcak (fonksiyonel), soğuk (non-fonksiyonel)

nodül ayırımı ise ancak tiroid tarafından tutulup kullanılabilen radyoiyodinlerle olur.

İyot 131 rutinde kullanılır.

Page 34: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

Cambbell ve Pillsburg’un çalışmasında tek soğuk nodüllerin %17’si, ılık nodüllerin %13’ü, sıcak nodüllerin %4’ü malign olarak saptanmıştır. Bu sonuçlar sintigrafinin malignite tetkikinde sınırlılığını göstermektedir.

Page 35: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

Tiroid sintigrafisi bunlara rağmen sıcak nodüllerde, ektopik doku saptanmasında, postoperatuar rezidüel doku, okült uzak metastaz, ektopik tiroid dokusu varlığının saptanmasında yararlıdır.

Page 36: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

Ablasyonda yararlanılan iyot 131‘in yaydığı ß ışınlarıdır. Soğuk nodül, nontoksik diffüz (basit) guatr, toksik diffüz guatr, küçük nontoksik multinodüler guatr’da faydalı değildir. Graves hastalığı, 45 yaş üstü toksik adenomda I131 ile ablasyon cerrahiden önce gelir.

Page 37: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİ Tiroid nodüllerinde en iyi tanı metodudur. Güvenli,

ucuz, minimal invazif, sensitif olması avantajlarıdır. % 90 civarında doğru tanı koydurur. Değerlendirmede benign (%70), malign (%5), kuşkulu (%10), tanı için yetersiz (%15) yorumları yapılmaktadır. Tanı için yetersiz olanlarda frozen veya açık biopsi önerilmektedir. Papiller Ca, medüller Ca, anaplastik Ca’yı tanır ve bunlarda frozen’dan üstündür.

Page 38: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

Folliküler Ca ve Hurthle hüc. Ca’da ise güçlük vardır. Yalancı negatifliğe sebep olan durumlar 1 cm’den küçük ve 4 cm’den büyük nodüllerin aspirasyonu, hemorajik nodüller ve multinodüler guatrdadır. Burada yetersiz hücre aspirasyonu bu sonucu doğurmaktadır. Bu nedenle USG’nin klavuzluğu yararlı olacaktır. Yalancı pozitifliğin en önemli sebebi ise Hashimato tiroiditidir.

Page 39: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

Tiroid kanserleri ve görülme sıklıkları

Foliküler hücre kaynaklı tiroid kanseri Papiller tiroid kanseri %60-65 Foliküler tiroid kanseri %15-20 Hurthle hücreli tiroid kanseri %2-5 Parafoliküler (medüller) tiroid kanseri %4-6 İndifferensiye tiroid kanseri %5 Stromal tiroid kanseri (lenfoma, sarkom vb) %1

Page 40: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

Tiroid Kanserinde Risk Faktörleri Düşük risk Yüksek risk Yaş 45 den küçük 45 den büyük Cinsiyet bayan erkek T evresi 4 cm den küçük 4 cm den büyük Ekstraglanduler yayılım yok var Histoloji papiller foliküler

Page 41: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

PAPİLLER KARSİNOM

Tiroid kanserlerinin % 80’i En sık 30-40 yas arası, K/E: 3 Beyaz ırk En iyi seyirli diferansiye tiroid ca Uzun, sessiz seyir, düsük mortalite Ailesel geçis (Gardner Send)

Page 42: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

PAPİLLER KARSİNOM

Kapsülsüz, tiroid dokusu içine infiltrasyon, kalsifikasyon, nekroz ve kistik degisiklikler gösterir

Stroma içi kalsifikasyonlar >Psammoma cisimcikleri %10 oranında tiroid kapsül invazyonu, çevre

dokulara yayılım

Page 43: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

PAPİLLER KARSİNOM

%30-82 oranında kontralateral lobda mikroskopik kanser odakları olabilir Servikal LAP % 46-90 Level VI, II-IV, üst mediastinal bölge (VII) Papiller ve foliküler ca da lenfatik kapsül invazyonu çok düsük> fonksiyonel boyun disseksiyonu yeterli

Page 44: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

PAPİLLER KARSİNOM

Uzak metastaz baslangıçta %1, ileri dönemde %10

En sık 20 yas altı ve 50 yas üstünde ve akc. ile kemik dokusuna

Metastazlar gençlerde stabil kalıyor ancak yaslılarda agresif seyirli

10 yıllık survi %85-90

Page 45: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

FOLİKÜLER KARSİNOM

%10-25,kadınlarda 2-5 kat fazla Ortalama 40 yas İyot eksikligi,endemik guatr bölgelerinde sık Ailesel tipler tanımlanmıs Cowden Sendromunda %10 görülür. Graves Hastalıgı ile birlikte olabilir

Page 46: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

FOLİKÜLER KARSİNOM

Genellikle soliter-kapsüllü Multifokal hastalık nadir Vasküler ve kapsüler invazyonla benign adenomdan ayrılır Hematojen yayılım gözlenir İİAB de yalancı negatiflik %62 dolayındadır

Page 47: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

HÜRTHLE HÜCRELİ KARSİNOM

Olguların %3-5 i En az %75 i hürthle (onkositik) hücreli bir yapı gösteren kapsüllü, foliküler hücre

grupları Daha az diferansiye, daha agresif Servikal ve uzak metastaza egilimli TSH reseptörleri içerir ve tiroglobulin üretir

Page 48: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

HÜRTHLE HÜCRELİ KARSİNOM

Sıklıkla multifokal ve bilateral yerlesimli Tüm hürthle hücreli neoplazmların %20 si malign Foliküler karsinomlu hastalardan 2 kat daha

fazla akciger metastazı

Page 49: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

PROGNOZ İyi Differansiye Ca’da Tümörün 4 cm’den büyük olması, pozitif

metastaz kötü prognoz faktörleridir. Düşük risk grubu; papiller Ca, 50 yaş altı

kadın, 40 yaş altı erkek Foliküler Ca, 50 yaş üstü kadın, 40 yaş üstü

erkek olarak belirlenmiştir.

Page 50: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

İYİ DİFERANSİYE TİROİDKARSİNOMLARINDA TEDAVİ

Total tiroidektomi ve fonksiyonel boyun diseksiyonu (II.-VI. bölge lenf nodu diseksiyonu

yapılır) Radyoaktif iyot tedavisi RT Hormonal replasman

Page 51: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt
Page 52: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

İYİ DİFERANSİYE TİROİDKARSİNOMLARINDA TEDAVİ

1.Total Tiroidektomi+FBD 2.Lobektomi+isthmektomi frozen esliginde yapilırsa

ve ca (+) gelirse tamamlayıcı tiroidektomi+FBD 3.TSH degeri 35’e gelince hormon replasman tedavisi 4.Cerrahiden 6 hafta sonra radyoaktif iyot taraması 5.Önemli derecede rezidüel iyot tutulumu varsa

radyoaktif İyot tedavisi

Page 53: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

6. 1. yılda tarama negatif ise 2 yıl sonra kontrol, yine

negatifse 5 yılda bir kontrol 7.Rekürrens varsa yüksek doz radyoaktif iyot

tedavisi 8.Folliküler karsinomlar TSH reseptörleri

içerdikleri için cerrahi sonrasında tiroid hormonu verilerek TSH’ın baskılanması çok önemlidir.

Page 54: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

RADYOAKTİF İYOT TEDAVİSİ

1.Non-rezektabl metastatik hastalıklarda İyot tutulumu mevcut ise

2.Cerrahi sonrası (+) lenf nodu olan durumlarda (İyot tutulumu belirgin ise)

3.Vasküler invazyon mevcut ise 4.Trakea, larenks, hipofarenks invazyonu olup

iyot tutulumu mevcut ise

Page 55: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

MEDÜLLER KARSİNOM

Tiroid kanserlerinin %7 si Daha kötü seyirli Ortalama 50 yaş Parafoliküler C hücreleri kaynaklı Sıklıkla tek bir nodül olarak gözlenir Karsinom olusmadan önceki dönemde C hücrelerinde hiperplazi olusur Kalsitonin salınır Ailesel ve sporadik (%80),MEN IIA ve

MENIIB olmak üzere 4 klinik şekli vardır. %50 lenf nodu (+), %10 uzak metastaz

(+)

Page 56: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

MEDÜLLER KARSİNOM Familyal tip diğer endokrin patolojilerin eşlik

etmediği otozomal dominant geçişli ve en iyi prognozlu bir alt tiptir. 45 yaşlarında ortaya çıkar. MEN IIa aslında Sipple sendromu olarak tanınır; feokromasitoma, paratiroid neoplaziler ile beraber seyreden bir varyanttır. MEN IIb en kötü prognozlu tiptir. Mukozal nöromalar, marfanoid vücut tipi, feokromasitoma eşlik eder.

Page 57: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

MEDÜLLER KARSİNOM

Ret proto-onkogeni nokta mutasyonu mevcut olabilir

Eslik edebilecek feokromositoma dıslanmalıdır

Klasitonin ve CEA düzeyleri takipte çok önemli

İyot 131 ve Tc99M Sestamibi ile metastaz saptanması yapılabilir.

MEN sendromu ile ilişkili olmayan ailesel medüller karsinomlar en iyi prognoza sahip iken, bunu MEN II A ve sporadik medüller karsinom izler. MEN II B ise en kötü prognozludur.

Page 58: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

MEDÜLLER KARSİNOM-TEDAVİ

Total tiroidektomi ve santral boyun diseksiyonu, lateral servikal nod metastazı

varsa radikal boyun disseksiyonu yapılmalıdır.

Takiplerde kalsitonin seviyesinin normal düzeye inmesi birkaç ay sürebilir. Eger düsmüyorsa veya sonradan yükseliyorsa nüks düsünülmelidir.

Page 59: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

ANAPLASTİK KARSİNOM

60 yas üzerinde Genellikle uzun süreli bir guatr veya iyi diferansiye karsinom zemininde gelisir İyot eksikligi olan bölgelerde ve kadınlarda

daha sık Rekürren veya tedavi edilmemis tiroid ca da

uzun yıllar sonra anaplastik degisim gözlenebilir

Page 60: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

ANAPLASTİK KARSİNOM

Hızlı büyüyen ve hava-sindirim yollarını destrükte eden boyun kitlesi Lenfatik metastaz %80-90,uzak metastaz %50 Prognoz oldukça kötü olup ortalama 6 aydır Tedavi: RT ve KT, Palyatif cerrahi

Page 61: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt
Page 62: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

TİROİD LENFOMASI

Sıklıkla yaslı kadınlarda ve Hashimoto tiroiditi

zemininde gelisir Çogunlugu Non-Hodgkin B hücreli tip Tanıda açık biyopsi gerekebilir Kemoterapiye çok iyi yanıt verir Sıkıkla RT ile kombine edilir Cerrahinin yeri yoktur 5 yıllık sag kalım %50’dir

Page 63: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

DİGER MALİGNNEOPLAZMLAR

Primer Squamöz Hücreli Karsinomlar Sekonder Squamöz Hücreli

Karsinomlar(Larinks priform sinüs) Sarkomlar(Total tiroidektomi+BD+RT) Metastatik Karsinomlar(meme,böbrek,akciger,melanom)

Page 64: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

TNM (AJCC-2002)

T1: Tümör çapı 2 cm den küçük T2: Tümör çapı 2-4 cm T3: Tümör çapı 4 cm den büyük,tiroide sınırlı

veya tiroiddısına uzanım minimal mevcut T4a: Tümör herhangi bir boyutta olabilir,

ancak kapsülü invase edip çevre dokulara yayılmıs

( subkutan yumusak doku, larynx, trakea, özofagus, rekürren laryngeal sinir)

T4b: Tümör prevertebral fasyaya uzanmıs veya karotis

veya mediastinal damarları çevrelemis Tx: Primer tümör boyutu bilinmiyor

Page 65: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

TNM (AJCC-2002)

No: Metastatik nod yok N1a: Level VI metastazı (pretrakeal,

paratrakeal ve prelaryngeal/Delphian lenf nodları)

N1b: Unilateral, bilateral, kontralateral servikal veya süperior mediastinal lenf nodu metastazı

Mo: Uzak metastaz yok M1: Uzak metastaz var Mx: Uzak metastaz degerlendiriliemiyor

Page 66: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

EVRELEME

Papiller ve Foliküler Ca 45 yas altı -Stage I : Herhangi T ve N, Mo -Stage II : Herhangi T ve N, M1

Page 67: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

EVRELEME

Papiller ve Foliküler Ca 45 yas üstü hastalar ile Medüller Ca

-Stage I: T1, No, Mo -Stage II: T2, No, Mo -Stage III: T1-3, No-N1a, Mo -Stage IVA: T1-4a, N0-1b, Mo -Stage IVB: T4b,herhangi N, Mo -Stage IVC: Herhangi T ve N, M1

Page 68: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

EVRELEME

Papiller ve Foliküler Ca 45 yas üstü hastalar ile Medüller Ca

-Stage I: T1, No, Mo -Stage II: T2, No, Mo -Stage III: T1-3, No-N1a, Mo -Stage IVA: T1-4a, N0-1b, Mo -Stage IVB: T4b,herhangi N, Mo -Stage IVC: Herhangi T ve N, M1

Page 69: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt
Page 70: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt
Page 71: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt
Page 72: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt
Page 73: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt
Page 74: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt
Page 75: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

PARATİROİD HASTALIKLARI

Page 76: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

ANATOMİ 4 adettir 5-7 x 3-4 x 0.5-2 mm ebatta (30-50mg) Üsttekiler daha posteriorda 3. Ve 4. Faringeal yarıktan gelişirler Supernumary glands %15 Genelde inf tir arterden beslenirler

Page 77: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt
Page 78: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

HİSTOLOJİ Dokunun yarısı parankim yarısı stroma Erişkin paratirodindeki hücreler Chief hücreler Oxyphil (asidofilik) hücreler (PTH) Water clear hücreler (PTH)

Page 79: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

PTH kalsiyum ve fosfat metabolizmasını düzenler

Page 80: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

KALSİYUM Enzimatik reaksiyonlar Hormon metabolizmasında mediatör Nörotransmisyon Kas kontraksiyonu Pıhtılaşma mekanizmas

Page 81: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

HİPERPARATİROİDİZM

Primer

Sekonder

Tersiyer

Page 82: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

PRİMER HİPERPARATİROİDİ

Etyoloji Paratiroia adenomu Paratiroid hiperplazisi MEN 1 ve 2a sendronları Paratiroid karsinomu

Page 83: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

Primer Hiperparatiroidi Bulguları Serum Ca fosfatta idrar Ca Böbrek: Ürolithiazis, renal fonksiyonda bozulma Kemik : Osteoporoz, osteitis fibroza sistika,

subperiostal kemik rezorpsiyonu GİS : Bulantı, kusma, konstipasyon, kabızlık, peptik ülser, kolelithiazis, pankreatit Nöromuskuler : Proksimal kas güçsüzlüğü Psikoljik : Depresyon, anksiyete, psikoz,

komaPrimer Hiperpar

Page 84: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

Lokalizasyon USG BT MR Ta-Tc substraction sintigrafisi Boyun eksplorasyonu

Page 85: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt
Page 86: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

PRİMER HİPERPARATİROİDİ

Tedavisi Medikal tedavi Cerrahi tedavi Takip edilen hastaların %20 sinde klinik

semptom gelişir, %20 si takipten kaybolur

Page 87: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

SEMPTOMLAR Kas Güçsüzlüğü %70 Artralji %54 Konstipasyon %32 Nefrolithiazis %30 Psikiyatrik s. %15 Peptik ülser %12 Kas ağrısı %5 Kemik Patolojileri %2 Pankreatit %1

Page 88: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

HİPERKALSEMİNİN TEDAVİSİ Primer hastalığın tedavisi Tümör rezeksiyonu Paratiroidektomi Ekstrasellüler volümün artırılması Serum fizyolojik infüzyonu İdrar Ca atılımının artırılması Ekstrasellüler volüm ekspansiyonu Loop diüretikler (Furosemid, etakrinik asit) Kemik rezorpsiyonunun inhibisyonu Kalsitonin Glukokortikoidler Mithramycin Bifosfonatlar Gallium nitrat

Page 89: tiroid ve paratiroid hast ders.ppt

TEŞEKKÜRLER