Tic Portofoliu

Embed Size (px)

Text of Tic Portofoliu

 • 8/3/2019 Tic Portofoliu

  1/12

  ME ULJ'ILEOPTIUNEA SE~]FICATIA scurtatura ,IN e ' W ' Desehide L U l docum ent nou sen lID sablon Ctd+NOpen Deschide un documen t creat anterior sa'll 'UrI Ctd+O.sablonClose Inchide toate ferestrele documentuhriactiv Ctrl+WSa Vie Salveaza mod iicarile facute " document, Ctrl +8

  salvaraa " lP .I' 'nn icita.Save As Salveaza nOllo8; ersiune a documentulul s u b F 1 2 ,alt . ait format( Desehide un subm nil] dill care putem alege

  d estin ata.n ] I catre care l~oatEe fI trimlsdocumental activ tolosind posta electrenica,

  Properties Al1seazaJ i n f o r m a ti 'i despre flsierul - tireco ntln e d oeume ntu l activnr pg , nr caractere ,data ultimei modil lcari .chUa ultimei aceesari)

  Lista d e Afiseaza 0' Ush~ eu ultimele documentedeeumente deschise (4-'9), Putern deschide pM Illf;idocument din lista executand I He pe numelelui.E it Inchide aplieatia \ V Q r d s : i ne cere sa . Alr + - F4con firm am sal varea doC \.!men te le r s c; ris e.

  6

 • 8/3/2019 Tic Portofoliu

  2/12

  SCOALA ANTTA JtA P OS l L1CEALA "FU .DEN I" -BUCURESTI

  -MENl LEDITC tr 'l + ZUndo Repeta u ltim a ac tiune de c nre ctu ra in te t Ctrrl+Yedo-,

  Rep-eat Muta obiee tu l ~,eUl:ctat d in zona Bursa 'Ill CV[+Xc l ipboardCU i C r eM3 ill Clpiboard 0 cop ie a ob iec tu lu i CtJ:1+Cseleeta t d in zo na sursaC O o p y Trtlu sfera cnn tinu tu l C lipboard -u ln i in zona C trl+Vde desti nati e se lectata{ aco lo uncle esteourscrul )P erm lte a legerea rnodu lu i in care va fi jnseratin docum en t cb iec tu l: p rin Incapsulare sauprinleaare.

  PasteSpeeial . . . . ,Sterge ZOna de do cumen t s ele ct ata . DeleteS ele ete az a to t d o cume ntu l C trl +AFi I I I d.,.. C auta in docum en t lin text sau un 5 tH de Ctrl+FfonnatareCauta in document un text sau un stil de Ctrl+Hformatare si il; lnlocuie te cu textul, respectivtipul de formatare precizat.

  Replaee ..,.

  Go 'l'c, MUt3 e u r s o r u l d e i n s e l''''I_'''' I t ,,- C tr I - ' + ( ] . _ -~., r;J .. III (IQcumen. inpoz1 tia . spec lflca ta i p ag ina ~ sec tiune lillie .m atc :a je d e d ocu men t etc.),L ig k! i ... Pe r rn it e a c tu a li za r ea legaturilor din documen t

  acieugar,e, i l l ,de n ci leg atu rl, s tergerea unorlegaturi, schimbarea obiectelor legate,s ch lmba rea caii la care ' a fest adaugatalegatura.) ,Actlveaza ob lec tu l se lec ta t p rin lan sarea inexecutie a apHlGa:ttieicu care~. fest t1'BaLAplicat ia va incaroa ill fereastra sa de luorueb iec tu l selectat in documen t ,Op tiunea nu este d ispon ibU a daca nu i fostseleetat un ebieet,

  SUPORl CURS T]C 1

 • 8/3/2019 Tic Portofoliu

  3/12

  COALA SANITAHA PUSTLI EA A 'FUNDBNI" -sueUR ~STr

  - MENIUL VIE'W

  OPT]UNEA SEMNIFICATJA

  OulineLayout

  PageLayaout

  -modul aBezare m pagina.:::::atlseaza toate Ait+Ctrl+elementele ferestrei document: anteturi, Psub so l u ri , n um ere dE p ag in a rn arg in i.rig le le ,etc, vedem deeumentul In forma fi.nala inC~rt va :Ii ti, P '3 Fit

  Aceste optiunl formeaza un grup de butoanera dio , p rfn c ar e S~ s ta bile ste m o du l d e v lzu aliza re :-modul no:rrna!,~-reeomandat eand scriem rapid- , I - -prEm~ ''tflt'm,a, si. DIU ne PlrCOCUp3arata seris pe hartie(tiparit);,

  textul J L Dmea CIlIm1!

  Alt+Ctr:1N

  -rnodul a~i3zare directs- sunt afisate texte S .Iob iecte din documen t ;.nu se rnaI pastreazafcrmatarea paragrefelor== se recomanda numaip em t ru e itlre a dOCUIDlentlL'lJIlIIL

  -modu l StrUCtLJI"o1. & documentuhll - afiseaza 0 Alt+Ctrl+sehita a documentulul ; putem eonstrui structura 0de baza a d Q c u m ~ n tL 1 0 1 u i ~ U U U l r i ! i i i subtiUlI1uri,u rrn an d sa com pleta m u lterio r documental.-s e a fise sza p ro pd a bara de instrumente.Outl ining =c.oUapsr-resl'rangere n um ai tirlu ri;expand := ' de :zv,o l ta =se afiseaz I si textul,-proraete=promovett= titln ierarhic superior, lastanga; demote= r~trogr:,atdati =titlu ierarhieinferi or .spre dreapta,= se re-c om an dU i inprilma '1~1:m.eand eOl!lstruinli

  SUPORT CURS TIC utor ; ~ng -aniel loniUi

 • 8/3/2019 Tic Portofoliu

  4/12

  SCOALA SANlTARA POST t-'GALA "FUNDEhW' -S; l lCURE.S,TL

  MasterDocQ .ment

  scil 'elc,tu,1 dQcumenhlhd s,' ( .~nd t.re'bllde sai(}rga.llljI3l~1,ij i1cteihl! C3f1C st~1iU la bazadDICllJlme.D.tll~llII,i.~mQdul docuil11ent prim::.lp~l =ne ~jlUta saerganizsm un aCCllment mare (ex, (11 carte);documentul este impartit in subdoenmente; sepoate lucra 1 "n l e , c J ! l i p a . d e p erso nae difedte, dupacare subdecumentele pot f asamblate ,Deschide un submen iu care contine optiunipentru ~~dlQiu"fstlrfu'eQjbarel,OI' de iustrumente(contmlarea afisarii lor S I personal izarea lor '"

  Thul1I1 b : l i l J 3 J i b i- . -

  Rl!l ler Optlune de tip comutat r ca re con tro leazaafisarea riglelor.

  DocomentMap

  Ue.ader andFooter

  Optiune de tip comutator care controleazaafisarea structurii documentulu i intr-un panoucare Sf! deschioe pe margmea stanga a ferestreidecumentului acest panou poate f folositpentruo deplasare rapida in document,rh'5chkle zona de editare pen tru an te tu ri 31snbsoluri si aflseaza bam de instrumente J eaderand footer pentru formatarea lor,Optiune de tip comutator care perrnite accesul inzona de ed itsre a , no'tei d J e : subsol sau de sfarsit adccumentului, Este disponibila nUI112l:i daca aufost ~ns.erate n ote ' d e subsol sau de sfarsi t ,

  C om n :u~ il rt .s Optiune de ti p comtnator care perm ite accesu l lafereastra de editare a cornenrariului. Estedisponibi le nurnai data au fo s:t. in se ra tecomentar i 1 .FilII Screen Optiune de tip eomutatcr care .daca este a ~ti atacomuta in modnl de vizualizare e ,f ra :n ,P~ in. ..Pe eCfijj}n . ' i t ! : ,~nse~z:a fiUlTIai cunt. inutuJ~ - - - - - - - - ~ - - - - ~ ~

  SUP RT CURS TIC

 • 8/3/2019 Tic Portofoliu

  5/12

  'fl( J cU lmenru iu i s i butonul Close Full Screen, Nusunt a n sate ba te de in:'!ltrument.l" menluri, titluale ferestrei de aplicatie SE.1i1Je ferestreldocumen t .Permi t e modlf lca rea s ea -u ti de afisa re in fereasteadoeumemulu l ,Zoom To ; 200% p d~ 2 , eri) 1UO% (nor rn a ,l ),75% le 75%3 ;Pagl"W,idth= afisarea fl.I. sa verlsn;!marg inHe din d:re~pta!!:\tiilngaf'ata 'd~ paginafizica;WbQ~e P;~ge= $au< tex tu ! fa ta de no rm a] cu unprocent p~ serie in zona de editare (iutre ]0 % 1 .8 J2 0 0 1 0 / [ 1 )

  SUPORT CURS TIC

 • 8/3/2019 Tic Portofoliu

  6/12

  MENIUL INSERT

  Bl'e~k ..'. 1 l1 s !reazam arca ju l de .irftrerlu.pere de : p a . g i u E J , decoleana sau de seetiuneAJt+S;hift :+f

  OPTIUNEA .'S.EMN1F[CATlA

  P.3:g~ I nse re az a n umaru l pagini!N u .w h e l l , ' : 'S i . ,D ate .i1nC l:Th' l l l .8"u

  Permite inserarea datei si a orei preluate din I An+Sh if ts.~s.itemsi srabilirea form arului pentru data si ora. +DAlltoTcxt ... Deseh ide ~.1l]1 sub rnen iu cu optiuni pentru. ,administn'! .i i 'c;ainh"ariJor din Auto'l'ext.

  Fj,eld Insereaza un C:RDnp ales dintr-o lista de carnpuri,r-S-'-yg"""",I.b -o -']'- "- '."- -+ -Itls ere az a u n sirnbol (caracter spec ial) ale'S din

  I lista de caractere B ! unui font.Insereaza UIU comentar iu si deschide fereastra_ pt,n tru a d]]'].]n i s tra re a c ome n ta ri ilo r defini t e o

  Footnote .". Insereaza (I nota de subsol sau 0 nota de sfan-;hde deeument,Insereaza 0 legenda deasupra san sub obiectulselectai.------....._,.~~.;..;;;.;...~--~:::---:::---~~--~--:---+--.--C ress- Inse reaza 0 referin ta .la . 0 en rita te d in ace lasirefot'cnte document

  [n(lcx ~Jid .Jflis~:rea;3 0- t?l.bela de index, de cuprins, deTa bles ob ieete saude autoritati.P hdure .. . DeS 'oh ide un .stlhm~ITitl ell eptiuni care p.erm itl!ls:e.rarea u nel im ,g ini p relua "te dintr-un f1sier en

  ima~~inisan dintr-o .alta,.a~]licatte:A .ctiw ~.a:za. in stnnnentul de de~el1~Jr~ I1 enuu ~c J f t ; s e t [ i : l de t e x t ,T,e~tb o x

  File Pen nita lflS iIlU :iltrC 'aC0111 l11U' tu lu j unu i aJ 't fl~ ]el'Idocumerrt.Object...

  SUPORT CURS TfC

 • 8/3/2019 Tic Portofoliu

  7/12

  b' ( 1 1 1 1 U I .; g irre~ ecuat ie , o rgsn igrama , Iurun o iectdiegrame.e tc) , 1 n easeta de dia log care sedesch ide afisata lista r ' ' ' 1 ln sta l a teste a p ic at in er pecaleulator car~ pot fl. P o l si '~e c . . , ap iic atli se rverpentru c re ar ea ob ie ct uiUL

  BQo km a r,k . ,. Adm in istreaza marcaje le in document (ereare ,stergere, localizare)..MENJUL FORMA']

  _.OPT[UNEA SEM"Nn:; ; lCATIAFont .., Fo rma te az a caracterele d in ZionaJ selectata s a uearaerere le care VQ)" fi scrise incepand c u pozitiacursorul u i, Ctrl+D.Paragraph ... F ctmateaza paragrafe le din zona selectata sau

  pa rag rafe le care vor 'f i scrise incepand eu pozitiaClJrSOfU lui.Bullets and Creaza sj fa rrn a te aza 0 lista m arca ta sau numerotata,N b "m._enugBord,enl and Formateaza - I I ' Sl umhrele paragrafelor,. J i e :f 1 a re eShading '... texrelor selectate, tabelellor sr celu le 1or dir rabel 8 :1

  fcrrnateaza chena re le pag. inUor .CO~Ulmn5"" lmparte in co 1oane 2 :011 a se l e ctata ,Tabs, Pe rm i t e stabilirea pozitiei tabulatorilo S l a t ipului lorde stergel:ea tabulatorilor pentru paragrafe le din zona

  selecta ta SITU pentrru paragrafele care vor fi scrlsei.ncep~i:ldc u p o zi ti a cursorului, IDrop Formateaza caracteru l en care tncepe paragrafulCap, . seleotat (h~tl'in.~)Tex t Stabileste direc Ja de r ientare a tf " tului selectat (pdiredion or iZ0f l ta la SitUI pe vertic a la )Ch 'angc Schimba tipul del ite ra {d in litere " r ' . i nan i n tte re rmc lC a se ... zona selectata),Al!ltoFonnat,.". Pe rm i t e Forma tares auromata a textului din zonase lec ta ta > cu valorile prestabHite.Style Permite preluerea unu] stU de documeru d in H s u ; a deGallery sabloane definite,Style . Administreaza stilurlle die fonnatare (create,mod ifl c are, stergere ).

  UPORT CURS TIC

 • 8/3/2019 Tic Portofoliu

  8/12

  SCOALA ~ANrrARA POSTT.I CEALA. " FUNDENI" -BJJCUREST]

  Bac.kgr-OUJD{L."" P errn ite s tab ilieea eulorll ! ! I i ITIncielu]ul , fundaluln idoCwneJ1I!f l ] lul ,object.,." Pormateesa I I ! ; ] cbiect d:S'S!!l

 • 8/3/2019 Tic Portofoliu

  9/12

  COALA. SANI1 ARJ-\ PO TUCEALA ' ']7LJNDEN["' -BUCUXEST[

  DDcument., ProtectDocum le :n .t M~ "I31Mtt:e:~..

  P erm ite stab ilirea unoe opt iun1 pentru protejflre~dOCU1116n tu l~ i { indu s iv stabilirea Illne] PE!l rokl } .

  Ad . . . . . 1~ i, . .munstreaza 81 tip ares te encne te posta . e . .n , r e 1 . C ' J I p e s a . 1 l I dLabels ... Lanseaza il l exeeutie procedura asistent pentruad mn lstra rea d ocu men te lo r p osta l e..

  Macro ...

  Template: a.ndAdd~ ins" . .

  In lan tu i re de co rnenzi sim p le cu scopul de a ta utom a tiz e p ro ce sa re a textelor,Adm in lstreaza m scrocom enzile [e reare , ste rg ere ,Lalnss:!"'in executie),IPermi te schimbarea sab lonu lu i docu rnen tu lu i ac tivsau m od ifc are a valorilor pararnetr i lor acestuisablon

  C u s to m ize .. P rsonalizeaza elementele interfetei I. bare deinstrumente, sistemul de meniurl, si scu rta ru ri de 1 8.tastatura),

  O'tOp 10115"

  SUPORT DRS TIC

  S tab ileste va lo rile param etrilo r pen tru operad ilepuae la dispozitia de apllcatie '\\!ord (edltare,tiparire vizu aliza re , e re '.

  14

 • 8/3/2019 Tic Portofoliu

  10/12

  SC' All\ SAN.IT Ri\, IIF 'ST . r EALA" tlND Nr' ~BlJeURE','n

  M E NIU L T'AB L.-;tOPTLUNIEA

  Insereaza h J:'tr~ un document ' 1 . . U 1 , tabel, iar jn tr-untabel un a, SHUm ai 111UUecelule, lin ii sa u coloane,InsertSterge tabelul selectat sau celulele, randurile sauCO~i; nele selectate intr-un tabel,

  Mer,ge 'eUsSpUl ICeUs"

  S ele cte aza to t tab elu l,'T,ablel\uh),Fol"lnat.,,, .'

  P erm he sta b i H rea I I B 1ei fo rm atari pe n tru tab le .Formatarea 'Y' 1 1 aleasa d ln tr-o Iista de: form atari'7fcslabi lite.

  tr ibu le aceeasi5 .lect teo

  E \ : '@ ' n li '_ ........__Distrj , 'buh;~lh.mnsIYelllly~UH~iRht'und

  ""idlll ...,Iatumii I' nduriler

  H! 'adings :u n nt t: r _ '" v

  ere ~al' 'M, sau de:,; rescatoaredin r-c 1 / ; ' I . n d h l1 l . : ! 'S ' 1 IJ i _ eel ane,

  , PURT RS Tf .

 • 8/3/2019 Tic Portofoliu

  11/12

  Formu-la Ins,el)"{lazain celula curenta un . i a 1 m p de[ip formula( e : a . t t 1 : 1 , P ill. carui va]~\are se c ,~~!Cu~,enza' f$n aplicaresun~]fol ' l1j11Ie' de c;a lGLd aSUpl ' ! vslorilor i l1re~i8tJ. 'a. tein enuutite eelule ale ta be: lu lu J) .

  SpUrTabl'e h [email protected] .J1 eun tabel E n :2 tabe]~~inse[ 'and unmarea] desfarsft de patt lgrn:f~flaintea li111,eientente din tabel ,Showgr icU~nl ' s Opdul1e de tip comuta rce r care cmllttroieaz;". daeaeste aflsata pe ecran grlla imaginara care desparteintre ele randu rile si c olc an ele tr il.b eJ u~u i( a.c ~a sta

  grila nu se tipareste; este fclosita numai pennuidenri fk : area celul elor tabe IUiIui),

  PORT URS nc

 • 8/3/2019 Tic Portofoliu

  12/12

  SCOALA SAl'i JITAAA POSTLIC 'EA It "F tJNn"NI" -BU . RESTl

  ENIUL WlNDOW

  OPTIUNEA SEMNJFICATIA

  NmWindow Deschi de ()I fereastra noua pentru documeatulactivoArr,ange AU .

  Lista (;IJI ferestre Afiseaza 0 tista cu numele ferestrelor documentdoc 'Um ,eqt deseh i se deschise. Putem sa activam rapid un altdocument exe cutand cIic pe numeledocurnentului din lista,

  s.pUt!Remote SplH

  SU PO R T U R S T IC

  Araniesza ferestrele document deschise astfelincat s a nu s ir ea cop er e unele pe a l te le fcaseada) ,Impane documental din fereastra activa in 2Z,O.j':N~ de ]UClU. si permite dimensionarea acestorzone, reespectiv inlatura marcaj ul dintre eele 2'zone.

  1 7