Click here to load reader

THUYẾT GIẢNG - · PDF fileham muốn danh lợi. Danh vọng lợi dưỡng, người Danh vọng lợi dưỡng, người thông thường gọi là tài sắc danh lợi, đây

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of THUYẾT GIẢNG - · PDF fileham muốn danh lợi. Danh vọng lợi dưỡng, người Danh...

 • PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG – TẬP 13

  Hội tập Kinh: Đại lão Cư sĩ Hạ Liên Cư

  Chủ giảng: Lão pháp sư TỊNH KHÔNG (Lần giảng thứ 10 - Năm 1998)

  THUYẾT GIẢNG

  PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

  TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

  TẬP 13

  (VCD 121-VCD 130)

  Cẩn dịch: Vọng Tây Cư sĩ

  NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

  Phật Lịch 2559-Dương Lịch 2015

 • Thuyết giảng PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA

  VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

  2

 • PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG – TẬP 13

  3

  MỤC LỤC

  PHẦN THỨ III: CHÁNH KINH ..................................................... 7

  (VCD 121) ....................................................................................... 7

  PHẨM THỨ NĂM: PHÁT ĐẠI THỆ NGUYỆN ........................... 7

  NGUYỆN THỨ 18: Mười niệm ắt vãng sanh (tiếp theo)................ 7

  CHÁNH KINH: Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh,

  văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm

  hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nãi chí thập niệm, nhược bất

  sanh giả, bất thủ Chánh Giác; duy trừ Ngũ Nghịch, phỉ báng

  chánh pháp. (tiếp theo). ............................................................... 7

  Một là: “Chí tâm tín nhạo” - (tiếp theo): ............................. 10

  Hai là: “Sở hữu thiện căn” - (tiếp theo). .............................. 13

  Duyên là duyên gì vậy? ............................................. 16

  “Tam chuyển pháp luân”: .......................................... 21

  Kỳ thật thiện căn từ đâu mà có?................................. 23

  (VCD 122) ..................................................................................... 28

  Điều thứ nhất trong Tịnh nghiệp tam Phước: ................. 32

  Điều thứ hai trong Tịnh nghiệp tam Phước: ................... 34

  Làm thế nào vĩnh thoát “Mê-Tà-Nhiễm”, hướng về

 • Thuyết giảng PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA

  VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

  4

  “Giác-Chánh-Tịnh”? .................................................. 35

  Điều thứ ba trong Tịnh nghiệp tam Phước: .................... 40

  Ba là: “Tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc” .......... 43

  Thứ tư: “Nãi chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ Chánh

  Giác” ......................................................................................... 43

  Thứ năm: “Duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp”. ........... 44

  (VCD 123) ..................................................................................... 50

  (VCD 124) ..................................................................................... 72

  Phân biệt Ác tri thức và Thiện tri thức: ..................... 73

  (VCD 125) ..................................................................................... 94

  Vậy phải làm thế nào mới có thể thông đạt tường tận?

  ................................................................................... 97

  Niệm thứ nhất: “Nhất giả, ư nhất thiết chúng sanh,

  thường sanh từ tâm, ư nhất thiết chúng sanh, bất hủy

  kỳ hạnh, nhược hủy kỳ hạnh, chung bất vãng sanh”.

  ................................................................................. 101

  Niệm thứ hai: “Nhị giả, ư nhất thiết chúng sanh, thâm

  khởi bi tâm, trừ tàn hại ý” ........................................ 114

  Niệm thứ ba: “Tam giả, phát hộ pháp tâm, bất tích

  sinh mạng, ư nhất thiếp pháp, bất sanh phỉ báng” ... 123

  (VCD 127) ................................................................................... 138

 • PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG – TẬP 13

  5

  Niệm thứ tư: “Tứ giả, ư nhẫn nhục trung, sanh quyết

  định tâm”. ................................................................. 146

  (VCD 128) ................................................................................... 159

  Niệm thứ năm: “Ngũ giả, thân tâm thanh tịnh, bất

  nhiễm lợi dưỡng” ..................................................... 159

  Niệm thứ sáu: “Lục giả, phát Nhất Thiết Chủng Trí

  tâm, nhật nhật thường niệm, vô hữu phế vong” ....... 168

  Niệm thứ bảy: “Thất giả, ư nhất thiết chúng sanh, khởi

  tôn trọng tâm, trừ ngã mạn ý, khiêm hạ ngôn thuyết”.

  ................................................................................. 176

  (VCD 129) ................................................................................... 184

  Niệm thứ chín: “Cửu giả, cận ư giác ý, sanh khởi

  chủng chủng, thiện căn nhân duyên, viễn ly hội náo,

  tán loạn chi tâm” ...................................................... 184

  Niệm thứ mười: “Thập giả, chánh niệm quán Phật, trừ

  khử chư căn” ............................................................ 196

  (VCD 130) ................................................................................... 206

  Chú giải: ....................................................................................... 231

 • Thuyết giảng PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA

  VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

  6

 • PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG – TẬP 13

  7

  PHẦN THỨ III: CHÁNH KINH

  (tiếp theo)

  (VCD 121)

  PHẨM THỨ NĂM

  PHÁT ĐẠI THỆ NGUYỆN

  (tiếp theo)

  NGUYỆN THỨ 18: Mười niệm ắt vãng sanh (tiếp

  theo)

  CHÁNH KINH: Ngã tác Phật thời, thập phương

  chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo,

  sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh

  ngã quốc, nãi chí thập niệm, nhược bất sanh giả,

  bất thủ Chánh Giác; duy trừ Ngũ Nghịch, phỉ

  báng chánh pháp. (18. Thập niệm tất sanh nguyện)

  (tiếp theo).

  [Dịch nghĩa: Lúc tôi thành Phật, mười phương

  chúng sanh nghe danh hiệu tôi chí tâm tin ưa, tất

  cả thiện căn tâm tâm hồi hướng nguyện sanh cõi

  tôi, dẫu chỉ mười niệm, nếu chẳng được sanh thì

  chẳng lấy Chánh Giác. Chỉ trừ kẻ Ngũ Nghịch, phỉ

  báng chánh pháp]. (tiếp theo)

 • Thuyết giảng PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA

  VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

  8

  Cái nguyện này là trung tâm của đại nguyện,

  cũng là một đoạn chân thật khai thị quan trọng nhất

  của toàn kinh.

  Lần trước đã báo cáo qua với các vị, đại đức

  xưa thời Tùy Đường đem tất cả kinh [mà Phật đã

  giảng] làm một cuộc so sánh, các vị Đại đức này đều

  cho rằng “Hoa Nghiêm” là chân thật nhất trong tất cả

  các kinh; “Hoa Nghiêm” so sánh với bổn kinh Vô

  Lượng Thọ này, thì bổn kinh này là chân thật ngay

  trong chân thật. Những lời nói này phía trước đã từng

  nói qua với các vị, từ ngay trong những ngôn luận

  này của cổ đức, chúng ta mới biết được mười phương

  ba đời tất cả chư Phật giáo hóa chúng sanh, một câu

  nói chân thật nhất chính là cái nguyện này. Hay nói

  cách khác thiên kinh vạn luận vô lượng giáo huấn của

  chư Phật đều không ngoài cái nguyện này. Cho nên

  cái nguyện này chúng ta phải đặc biệt xem trọng.

  Đồng tu tu học đại thừa đều biết, trên “Kinh

  Kim Cang Bát Nhã” nói với chúng ta “Phàm sở hữu

  tướng, giai thị hư vọng”, “Tất cả hữu vi pháp, như

  mộng huyễn bào ảnh”. Tại vì sao chúng ta tham đắm

  tất cả hư vọng này chứ? Nguyên nhân chính là đối

  với chân tướng sự thật, không thể nào hiểu rõ, không

  thể nào tường tận, cho dù là học Phật, học được

  không ít năm rồi, thậm chí đến xuất gia, cũng giảng

  kinh nói pháp, cũng đã làm đại pháp sư, thế nhưng

  đến sau cùng vẫn là luân lạc ở ba đường, vẫn là phải

 • PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG – TẬP 13

  9

  đọa vào A Tỳ Địa Ngục.

  Nguyên nhân n

Search related