THE IDEAL . 4:11-13 11 Ug ang iyang mga gasa mao nga ang uban mahimong mga apostoles, ang uban mga profeta, ang uban mga ibanghilista, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo, 12 alang

 • View
  251

 • Download
  12

Embed Size (px)

Text of THE IDEAL . 4:11-13 11 Ug ang iyang mga gasa mao nga ang uban mahimong mga apostoles, ang uban mga...

 • THE IDEAL CHURCH

  And I tell you that you are

  Peter, and on this rock I will build my church, and

  the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven; whatever you bind

  on earth will be bound in heaven, and whatever you

  loose on earth will be loosed in heaven."

  Matt. 16:18-19

 • THE CHURCH & ITS

  FUNCTIONS Acts 2:42-47

 • DEFINITION OF TERMS

  CHURCH

  A group of people called out from the world to served the Living God

  Grupo sa mga katawhan nga gikuha gikan sa kalibutan aron moaalagad sa buhi nga Dios.

 • FUNCTION

  means a particular kind of work.

  applies to a task or responsibility imposed by ones occupation, rank, status or calling.

 • Acts 2:42-47 42 Ug milahutay sila sa pagpaminaw sa pagtulon-an

  gikan sa mga apostoles, ug milahutay sila sa pagpakig-ambitay uban kanila, sa pagpikaspikas sa tinapay, ug sa mga pag-ampo.

  43 Ug ang tanang tawo giabut ug kahadlok; ug pinaagi sa mga apostoles nangahimo ang daghang mga kahibulongan ug mga ilhanan.

  44 Ug nag-ipon ang tanang nanagpanoo ug ilang gipanag-usahan sa pag-ambit ang tanang mga butang;

 • 45 ug gipamaligya nila ang ilang mga katigayonan ug mga kabtangan, ug ang halin ilang gibahinbahin sa tanan, sumala sa kinahanglanon ni bisan kinsa.

  46 Ug sa adlaw-adlaw sila nanagpadayon sa paghiusa didto sa templo, ug sa pagpikaspikas sa tinapay sa ilang kabalayan, ug sa pagpangaon nga dinuyogan sa kasadya ug kayano sa kasingkasing,

  47 nga nanagdayeg sa Dios ug nahimut-an sa tanang tawo. Ug sa matag-adlaw gidugang kanila sa Ginoo ang mga ginaluwas.

 • 1. TO WORSHIP GOD (v. 47)

  A. GENERAL FUNCTIONS OF THE CHURCH

 • 2. TO FELLOWSHIP WITH OTHER BELIEVERS v. 42, 44

 • 3. TO PRAY AND INTERCEDE v. 42

 • 4. TO BRING THE PRESENCE OF GOD OUTSIDE THE CHURCH

 • RESULT A. SIGNS & WONDERS DONE BY THE APOSTLES

 • B. UNITY AMONG THE BELIEVERS

 • C. MEETING THE NEED OF OTHERS

 • D. DAILY MINISTERING

 • E. FELLOWSHIP WAS EXTENDED TO THEIR HOMES

 • F. ENJOYED THE FAVOR OF ALL PEOPLE

 • G. DAILY ADDITION OF SAVED PEOPLE

 • B. STRUCTURAL FUNCTIONS

  Jesus Christ is the chief cornerstone (meaning the top stone of a pyramid) of the church

  Eph. 2:20- Kamo mga tinukod ibabaw sa patukoranan nga mao ang mga apostoles ug mga profeta, nga niini si Jesu-Cristo mao ang ulohang bato sa pamag-ang.

  He is over the Church-the Head

  The apostles and prophets are the foundational and foundation-laying ministries

 • EPH. 4:11-13 11 Ug ang iyang mga gasa mao nga ang uban

  mahimong mga apostoles, ang uban mga profeta, ang uban mga ibanghilista, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo,

  12 alang sa pagkasangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad, alang sa paglig-on sa lawas ni Cristo,

  13 hangtud makakabot kitang tanan sa pagkahiniusa sa pagtoo ug sa kahibalo mahitungod sa Anak sa Dios, ug makakab-ot sa kahamtong sa pagkatawo

 • FUNCTIONS OF THE PASTOR

  1. TO GUIDE THE FLOCK- SHEPHERD

  Ps. 23:3-He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for his name's sake.

 • 2. TO FEED THE FLOCK

 • 3. TO CARE & GUARD THE FLOCK

  John 10:11-13- I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand is not the shepherd who owns the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep.

 • FUNCTIONS OF THE MEMBERS

  1. TO OBEY AND SUBMIT TO THEIR LEADERS

  Heb. 13:17-Kinahanglan magmasinugtanon kamo sa inyong mga pangulo ug magpasakop kamo kanila; kay sila nagatukaw alang sa inyong mga kalag, ingon nga mga tawo nga unya magahatag ug husay. Sugta ninyo sila aron kini ilang pagabuhaton uban sa kalipay, dili uban sa kasubo, kay ang ingon dili man makahatag ug kaayohan kaninyo.

 • 2. TO PRAY FOR THEIR LEADERS

  Eph 6:19 Pray also for me, that whenever I open my mouth, words may be given me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel,

 • 3. TO SHARE GOOD THINGS TO THEIR LEADERS

  Gal. 6:6-Sila nga gikatudloan sa kamatuoran kinahanglan mopaambit sa tanang mga maayong butang ngadto sa ilang magtutudlo.

 • 4. TO GIVE FULL SUPPORT TO THE MINISTRY ENTRUSTED TO THEIR LEADERS Physical support Financial support

  1Tim. 5:17-18 Ang mga anciano nga maayo sa ilang pagdumala kinahanglan pagaisipon nga takus sa dubli nga pagtahud, ilabina kadtong nagapangabudlay sa pagwali ug sa pagpanudlo; kay ang kasulatan nagaingon man, "Dili mo pagbusalan ang baba sa baka sa magagiuk kini sa trigo," ug, "Ang mamomoo takus sa pagdawat sa iyang suhol.

  Mal. 3:10- Dad-a ninyo ang tibook nga ikapulo ngadto sa

  balay nga tipiganan, aron nga adunay kalan-on diha sa akong balay, ug pinaagi niini sulayi ninyo ako karon, nagaingon si Jehova sa mga panon, kong dili ba buksan ko kaninyo ang mga tamboanan sa langit, ug buboan ko kamo sa panalangin, sa pagkaagi nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini.

 • WHAT NOT TO DO 1. Don't criticize or make critical suggestions to

  the pastor unless you have spent much time in prayer over the matter. Pastors have to deal with criticisms every week. It drains them. Also, don't criticize the pastor's family.

  2. Don't ask the pastor to make announcements right before the worship service. He needs to be focused on his sermon. Similarly, don't say other things to him that may distract him before he preaches.

 • 3. Don't tell your pastor how he compares to other pastors

  4. Don't expect the pastor to be at all the church events and functions you think he should attend. Most of the other church members want him at "their" events as well.

  5. Don't expect the pastor to be the primary pastoral caregiver to all members, their relatives, their distant relatives, and the rest of the community within a 30-mile radius.

 • WHAT TO DO As I have talked with pastors around the world, they

  have shared with me some of the steps church members have taken that have really encouraged

  them. Let me share five of them.

  1. Do pray for your pastor. Send him an e-mail to let him know you are praying for him.

  2. Do encourage your pastor. He needs it because he's human, and he needs it to balance the criticisms he hears.

  3. Do work with the leadership of the church to make certain the pastor is getting sufficient rest, time off, and family time. Most pastors are on a 24/7 call.

 • 4. Do encourage the rest of the church to take on pastoral care responsibility, particularly through small groups and Sunday School classes. The pastor should be the primary caregiver for the most urgent and serious of needs. The rest of the church should do the bulk of the ministry.

  5. Do be faithful to the ministry of the church. Few things encourage a pastor as much as committed church members.

 • CONCLUSION The Lord purposely shaping and educating every local

  church in order to be always ready at the coming of the Lord Jesus Christ

  Eph. 5:25-27- 25 Kamong mga bana, higugmaa ninyo ang inyong masigka-

  asawa, maingon usab nga si Cristo nahigugma sa iglesia ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang kaniya,

  26 aron iyang balaanon siya sa mahinloan na niya siya pinaagi sa paghugas kaniyag tubig uban sa pulong,

  27 aron nga sa iyang atubangan ang iglesia ikatanyag diha sa katahum niini, nga walay buling o kunot o bisan unsang sulosama niini, aron magmabalaan siya ug dili masaway.

View more >