Click here to load reader

Thực hiện Kế hoạch số 147/KH- 03 tháng 10 7thpt- · PDF file- Thái Hoàng Phương, Phó Hiệu trưởng trường THCS Lý Thường Kiệt (phụ trách) Thành viên

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Thực hiện Kế hoạch số 147/KH- 03 tháng 10 7thpt- · PDF file- Thái...

 • 1

  UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

  Số: 30 /KH-SGDĐT An Giang, ngày 02 tháng 3 năm 2018

  KẾ HOẠCH

  Sinh hoạt chuyên đề Hội đồng bộ môn cấp trung học cơ sở, trung học phổ

  thông - tháng 03 năm 2018

  Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-SGDĐT ngày 03 tháng 10 năm 2017 của

  Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hoạt động Hội đồng bộ môn cấp trung học cơ

  sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) tỉnh An Giang năm học 2017-2018; Sở

  Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề Hội đồng

  bộ môn cấp THCS, THPT tháng 03 năm 2018, cụ thể như sau:

  : Họp chuyên đề đối với các môn học và hoạt động giáo dục.

  (Đính kèm phụ lục)

  Các buổi họp bắt đầu từ 8 giờ 00.

  3. Kinh phí: Cán bộ, giáo viên tham dự được thanh toán công tác phí theo

  quy định hiện hành, tạm ứng và quyết toán tại đơn vị công tác.

  Trên đây là Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề Hội đồng bộ môn cấp trung học

  cơ sở, trung học phổ thông- tháng 03 năm 2018, yêu cầu các đơn vị triển khai

  thực hiện./.

  Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC - Trường THPT, trường THCS và THPT;

  - Phòng GĐĐT, TTGDTX, TTGDNN-

  GDTX, trường TCN;

  - Lưu: VT, GDTrH và GDTX.

  PHÓ GIÁM ĐỐC

  Trần Tuấn Khanh

 • 2

  UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  PHỤ LỤC

  (Kèm theo Kế hoạch số 30 /KH-SGDĐT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

  I. Cấp THCS

  TT Thời gian Môn Địa điểm Nội dung

  1 05/3/2018 Hóa học Trường THCS Khánh

  An, huyện An Phú

  Báo cáo chuyên đề “Rèn

  luyện kỹ năng thí nghiệm

  cho học sinh THCS” và thao

  giảng minh hoạ 01 tiết dạy

  - Bà Bùi Thị Phương Tâm, Phó Hiệu trưởng trường

  THCS Nguyễn Trãi – Châu Đốc (phụ trách)

  - Thành viên HĐBM Hoá học THCS cấp huyện, cấp

  tỉnh.

  - Mỗi phòng GDĐT cử 01 giáo viên cốt cán.

  2 05/3/2018

  Thể dục

  Trường THCS Trần

  Đại Nghĩa, huyện Tịnh

  Biên.

  (Cụm 2)

  Chuyên đề “Một số giải

  pháp để giải quyết vấn đề

  phổ cập bơi cho học sinh

  THCS".

  - Nguyễn Hồng Tân; Tổ trưởng THCS Cái Dầu (phụ

  trách)

  - Thành viên HĐBM THCS cấp huyện, cấp tỉnh;

  - Phòng GDĐT địa bàn huyện Châu Phú, Châu Đốc,

  An Phú, Tân Châu, Tịnh Biên và Tri Tôn cử 01 giáo

  viên cốt cán.

  3 07/3/2018

  Thể dục

  Trường THCS Phú

  Lâm, huyện Phú Tân

  (Cụm 1).

  - Dự giờ (ông Hạ Công

  Tâm)

  - Thái Hoàng Phương, Phó Hiệu trưởng trường THCS

  Lý Thường Kiệt (phụ trách)

  - Thành viên HĐBM thể dục cấp tỉnh;

  - Thành HĐBM thể dục huyện Phú Tân.

  4 07/3/2018 Công

  nghệ 7

  Trường THCS Ngô Gia

  Tự - TP Long Xuyên

  Báo cáo xây dựng chủ đề

  dạy học công nghệ khối 7

  - Ô. Quách Tĩnh Em, giáo viên THCS Châu Phong

  (phụ trách).

  -Thành viên HĐBM THCS cấp huyện, cấp tỉnh.

  - Mỗi phòng GDĐT cử 03 giáo viên dạy Công nghệ 7

  tham dự.

  5 09/3/2018 Âm nhạc Trung tâm học tập cộng

  đồng xã Đa Phước, An

  Phú.

  Dự chuyên đề cấp tỉnh “tích

  hợp các bài hát vào hoạt

  động phong trào”.

  - Ông Dương Thành Vui, GV trường Trẻ em khuyết

  tật An Giang (phụ trách)

  - Thành viên HĐBM Âm nhạc cấp huyện, cấp tỉnh.

  - Mỗi Phòng GDĐT cử 03 GV cốt cán môn Âm nhạc.

 • 3

  TT Thời gian Môn Địa điểm Nội dung

  6 12/3/2018

  Thể dục

  Trường THCS Ngô Gia

  Tự, TP. Long xuyên

  (Cụm 1)

  Chuyên đề “ Một số giải

  pháp để giải quyết vấn đề

  phổ cập bơi cho học sinh

  THCS".

  - Ô. Thái Hoàng Phương, Phó Hiệu trưởng trường

  THCS Lý Thường Kiệt (phụ trách).

  - Mỗi PGDĐT thuộc địa bàn Long Xuyên, Châu

  Thành, Chợ Mới, Phú Tân và Thoại Sơn cử 01 giáo

  viên tham dự.

  7 13/3/2018 Lịch sử Trường THCS Vĩnh

  Tế, Châu Đốc.

  Báo cáo, thao giảng và rút

  kinh nghiệm chuyên đề: Sử

  dụng di sản văn hóa trong

  dạy học Lịch sử.

  - Ông Bùi Ngọc Hạnh, Giáo viên trường THPT

  Nguyễn Bỉnh Khiêm (phụ trách).

  - huyện, cấp tỉnh.

  - Mỗi Phòng GDĐT cử 02 giáo viên cốt cán.

  8 15/3/2018

  Sinh học-

  Công

  nghệ

  Trường THCS Lạc

  Quới - Tri Tôn

  Dự giờ, tư vấn, tác nghiệp

  sinh hoạt tổ bộ môn.

  - Ô. Võ Ngọc Nghĩa, giáo viên THCS Quản Cơ Thành

  – Châu Thành (phụ trách).

  - Ô. Hồ Văn Được- chuyên viên Sở GDĐT, Bà Hồ Thị

  Ngọc Nhung- chuyên viên Phòng GDĐT Tân Châu, Ô.

  Quách Tỉnh Em- giáo viên THCS Châu Phong tham

  dự.

  9 20/3/2018 Toán

  Trường THCS Quản

  Cơ Thành, Châu

  Thành.

  - Xây dựng chủ đề dạy học.

  - Sinh hoạt chuyên môn theo

  hướng nghiên cứu bài học.

  - Định hướng thi tuyển sinh

  vào lớp 10.

  - Bà Huỳnh Ngọc Song Hà, chuyên viên phòng GDĐT

  Châu Thành (phụ trách)

  - Ô. Huỳnh Duy Khánh, Phó trưởng phòng Sở GDĐT

  (tham dự)

  - Thành viên Hội đồng bộ môn cấp huyện, cấp tỉnh;

  - Mỗi Phòng GDĐT cử 03 giáo viên.

  10 22/3/2018 Tin học

  Trường THCS TT. Mỹ

  Luông - huyện Chợ

  Mới

  Chuyên đề bồi dưỡng HSG

  cấp THCS – Báo cáo chuyên

  đề: ông Nguyễn Hữu Phúc -

  Tổ trưởng, trường THCS

  Bình Khánh (Long Xuyên).

  - –

  GDTrH – GDTX (tham dự).

  - –

  ).

  - huyện, cấp .

  -

  .

  11 22/3/2018 GDCD Trường THCS Tri Tôn,

  huyện Tri Tôn

  Phương pháp, kỹ thuật tổ

  chức hoạt động học theo

  nhóm và hướng dẫn học sinh

  - Ô. Dư Hoàng Thiện Nam, tổ truởng trường THCS

  Phú Bình (phụ trách)

  - Ông Trần Văn An, TTCM THPT Cần Đăng (tham

 • 4

  TT Thời gian Môn Địa điểm Nội dung

  tự học dự)

  - Thành viên HĐBM THCS cấp huyện, cấp tỉnh;

  - Mỗi PGDĐT cử 2 giáo viên cốt cán.

  12 23/3/2018 Vật lý Trường THCS Lê Văn

  Duyệt - Tịnh Biên.

  Chuyên đề đổi mới kiểm tra

  đánh giá.

  - Bà Nguyễn Thị Hoàng Trang- GV THCS Nguyễn

  Trãi, Châu Đốc (phụ trách)

  - Ông Võ Bá Thảo - chuyên viên Sở GDĐT (tham dự)

  - Thành viên HĐBM cấp huyện, cấp tỉnh;

  - Mỗi phòng GDĐT thuộc Châu Đốc, Tân Châu, Tri

  Tôn, Tịnh Biên, Châu Phú, An Phú cử 02 Tổ trưởng

  chuyên môn tham dự.

  13 23/3/2018 Mỹ Thuật

  Trường THCS An

  Châu, Huyện Châu

  Thành.

  Chuyên đề: “Dạy học theo

  chủ đề Khối 6”

  - Ông Nguyễn Thanh Tài, Tổ trưởng chuyên môn

  trường THCS Lý Thường Kiệt (phụ trách).

  - Thành viên HĐBM THCS cấp huyện, cấp .

  - Phòng GDĐT cử 01 GV tham dự, riêng Phòng

  GDĐT Châu Thành cử tất cả giáo viên môn Mỹ Thuật

  của các trường THCS trên địa bàn tham dự.

  II. Cấp THPT

  TT Thời gian Môn Địa điểm Nội dung

  1 05/3/2018

  Thể dục

  Trường THPT Chi

  Lăng (Cụm 1)

  Chuyên đề “Một số giải

  pháp để giải quyết vấn đề

  phổ cập bơi cho học sinh

  THPT".

  - Ô. Phan Trung Nhựt, tổ trưởng THPT Võ Thị Sáu.

  (phụ trách).

  - Tổ trưởng chuyên môn hoặc 01 giáo viên của các

  trường THPT trong Cụm 1 (Châu Đốc, Tịnh Biên, Tri

  Tôn, An Phú)

  2 06/3/2018 GDQP-

  AN

  Trường THPT Nguyễn

  Trung Trực

  Băng bó, cấp cứu vết thương - Ô. Nguyễn Minh Toàn, giáo viên THPT Cô Tô (phụ

  trách)

  - Thành v