18
ขนมไทย Thai desserts

Thai desserts

  • Upload
    -

  • View
    225

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Thai desserts

ขนมไทยThai desserts

Page 2: Thai desserts

คำนำ เนื้อหาหลักของสื่อ เรื่องขนมไทยในแตละภาคของประเทศ ,วัตถุดิบในการปรุงขนมไทย ,การแบงประเภทของขนมไทย,ประวัติความเปนมาของขนมไทย

จุดมุงหมายของสื่อ ตองการใหผูรับสาร ไดรับรูเรื่องราวเกี่ยวกับขนมไทย และประวัติความเปนมา ออกแบบสื่อเพื่อกลุมเปาหมายนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับขนมไทย

แนวความคิดในการออกแบบ รูปแบบของงานจะเปนการใชกราฟฟคงายๆ แทนขอความ หรืออินโฟกราฟฟคแทนขอมูลขอความยาวๆ ทำใหดูนาสนใจ และนาอานมากกวาการที่ใชขอความอธิบายทั้งหมด เพื่อใหผูรับสารเขาใจ และจดจำไดงายขึ้น

หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูจัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย และจำนำคำติชม มาแกไขในงานตอไป

ผูจัดทำ นางสาว ญาดา ทวยหาญศักดิ์ทวี รหัสนิสิต 55710997 สาขาออกแบบสื่อนวัตกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

Page 3: Thai desserts

คำนำ เนื้อหาหลักของสื่อ เรื่องขนมไทยในแตละภาคของประเทศ ,วัตถุดิบในการปรุงขนมไทย ,การแบงประเภทของขนมไทย,ประวัติความเปนมาของขนมไทย

จุดมุงหมายของสื่อ ตองการใหผูรับสาร ไดรับรูเรื่องราวเกี่ยวกับขนมไทย และประวัติความเปนมา ออกแบบสื่อเพื่อกลุมเปาหมายนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับขนมไทย

แนวความคิดในการออกแบบ รูปแบบของงานจะเปนการใชกราฟฟคงายๆ แทนขอความ หรืออินโฟกราฟฟคแทนขอมูลขอความยาวๆ ทำใหดูนาสนใจ และนาอานมากกวาการที่ใชขอความอธิบายทั้งหมด เพื่อใหผูรับสารเขาใจ และจดจำไดงายขึ้น

หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูจัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย และจำนำคำติชม มาแกไขในงานตอไป

ผูจัดทำ นางสาว ญาดา ทวยหาญศักดิ์ทวี รหัสนิสิต 55710997 สาขาออกแบบสื่อนวัตกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

หนา 1 ขนมไทยหนา 2 ประวัติความเปนมาของขนมไทยหนา 3 การแบงประเภทของขนมไทยหนา 4 ขนมที่ทำใหสุกดวยการกวน ขนมที่ทำใหสุกดวยการน่ึงหนา 5 ขนมที่ทำใหสุกดวยการเชื่อม ขนมที่ทำใหสุกดวยการทอดหนา 6 ขนมที่ทำใหสุกดวยการนึ่งหรืออบ ขนมที่ทำใหสุกดวยการตมหนา 7 วัตถุดิบในการปรุงขนมไทยหนา 8 ขนมไทยในแตละภาคหนา 9 ขนมไทยภาคเหนือ ขนมไทยภาคคกลางหนา 10 ขนมไทยภาคอิสาน ขนมไทยภาคใตหนา 11 ขนมในพิธีกรรมและงานเทศกาลหนา 12 ขนมในพิธีกรรมและความเชื่อหนา 13 ขนมที่มีชื่อเสียงเฉพาะถิ่นหนา 14 อางอิง

สารบัญ

Page 4: Thai desserts

‘’ขนมไทย” มีเอกลักษณดานวัฒนธรรมประจำชาติไทยคือ มีความละเอียดออนประณีตในการเลือกสรรวัตถุดิบ

วิธีการทำที่พิถีพิถัน รสชาติอรอยหอมหวาน สีสันสวยงาม รูปลักษณชวนรับประทาน ตลอดจนกรรมวิธีที่ประณีตบรรจง

Page 5: Thai desserts

‘’ประวัติความเปนมาของขนมไทย”ในสมัยโบราณคนไทยจะทำขนมเฉพาะวาระสำคัญเทาน้ัน เพราะขนมบางชนิดจำเปนตองใชกำลังคนอาศัยเวลาในการทำพอสมควร สวนใหญเปน ขนบประเพณี ขนมไทยดั้งเดิม มีสวน-ผสมคือ แปง น้ำตาล กะทิ เทาน้ัน สวนขนมที่ใชไขเปนสวนประกอบ เชน ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน น้ัน มารี กีมาร เดอ ปนา (ทาวทองกีบมา) หญิงสาวชาวโปรตุเกส เปนผูคิดคนขึ้นมา ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการพิมพตำราอาหารออกเผยแพร รวมถึงตำราขนมไทยดวย จึงนับไดวาวัฒนธรรมขนมไทยมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรครั้งแรก ตำราอาหารไทยเลมแรกคือ‘’แมครัวหัวปาก” ในสมัยตอมาเมื่อการคาเจริญขึ้นในตลาดมีขนมนานาชนิดมาขาย และนับวาเปนยุคที่ขนมไทยเปนที่นิยม.

Page 6: Thai desserts

การแบงประเภทของขนมไทย

ขนมที่ทำใหสุกดวยการกวน

ขนมที่ทำใหสุกดวยการน่ึง

ขนมเปยกปูน

ขนมตะโก

ขนมลืมกลืน

ขนมชั้น

ขนมตาลขนมน้ำดอกไม

Page 7: Thai desserts

ขนมที่ทำใหสุกดวยการกวน

ขนมที่ทำใหสุกดวยการน่ึง

ขนมเปยกปูน

ขนมตะโก

ขนมลืมกลืน

ขนมชั้น

ขนมตาลขนมน้ำดอกไม

Page 8: Thai desserts

ขนมที่ทำใหสุกดวยการเชื่อม

ขนมที่ทำใหสุกดวยการทอด

ขนมทองหยอด

ขนมเม็ดขนุน

ขนมกลวยเชื่อม

ขนมคางคาว

ขนมกลวยทอด ขนมกง

Page 9: Thai desserts

ขนมที่ทำใหสุกดวยการอบ

ขนมที่ทำใหสุกดวยการตม

ขนมหมอแกง

ขนมกลีบลำดวน

ขนมทองมวน

ขนมตม

ขนมถั่วแปป ขนมเรไร

Page 10: Thai desserts

วัตถุดิบในการปรุงขนมไทย

ขาวไมแกจัด ,ขาวออน มะพราวออน ,มะพราวทึนทึก ,มะพราวแก

น้ำตาลจากตาลหรือมะพราว ,น้ำตาลออย ,น้ำตาลทราย

เริ่มเปนสวนผสมของขนมไทยตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชซึ่งไดรับอิทธิพลจากขนมของโปรตุเกส

ถั่วเขียวเราะเปลือก ,ถั่วดำ ,ถั่วลิสง ,งาขาวและงาดำ กลวยที่ใชสวนใหญเปนกลวยน้ำวา

สีเขียว ไดจากใบเตย ,สีน้ำเงินจากดอกอัญชัน ,สีเหลืองจากขมิ้น ,สีแดงจากครั่ง ,สีดำจากกาบมะพราวเผาไฟ

กลิ่นน้ำลอยดอกมะลิ ,กลิ่นดอกกระดังงา ,กลิ่นเทียนอบ ,กลิ่นใบเตย

Page 11: Thai desserts

ขนมไทยในแตละภาค

Page 12: Thai desserts

ขนมไทยภาคเหนือ

ขนมไทยภาคกลาง

สวนใหญจะทำจากขาวเหนียว และสวนใหญจะใชวิธีการตม เชน ขนมเทียน ขนมวง ขาวตมหัวหงอก มักทำกันในเทศกาลสำคัญ เชนเขาพรรษา สงกรานต

ขนมตมหัวหงอก

ขนมวง

ขนมเทียน

สวนใหญทำมาจากขาวเจา เชน ขาวตัง นางเยี่ยวเล็ด ขาวเหนียวมูน และมีขนมที่หลุดลอดมาจากรั้ววัง จนแพรหลายสูสามัญชนทั่วไป เชน ขนมกลีบลำดวน หมอขาวหมอแกง ขนมกลวย

ขนมกลีบลำดวน

ขนมหมอแกง ขนมกลวย

Page 13: Thai desserts

ขนมไทยภาคอีสาน

ขนมไทยภาคใต

เปนขนมที่ทำกันงายๆ ไมพิถีพิถันมากเหมือนขนมภาคอ่ืน ขนมพื้นบานอีสานไดแก ขาวจี่ บายมะขามหรือมะขามบายขาว ขาวโปง

ขนมขาวจี่ ขนมขาวโปง

ชาวใตมีความเชื่อในเทศกาลวันสารท เดือนสิบ จะทำบุญดวยขนมที่มีเฉพาะในทองถิ่นภาคใตเทาน้ันเชน ขนมบาหรือขนมลูกสะบา ขนมไขปลา เปนตน

ขนมไขปลา ขนมบา

Page 14: Thai desserts

ขนมไทยในงานเทศกาลงานตรุษสงกรานต์ ที่พระประแดง และราชบุรี ใชกะละแมเปนขนมประงานตรุษสารทไทย เดือน 10 ทุกภาคยกเวนภาคใต ใชกระยาสารทเปนขนมหลัก นอกจากน้ัน อาจมี ขาวยาคู ขาวมธุปายาส ขาวทิพย สวนทางภาคใต จะมี ขนมสารทเดือนสิบ โดยใชขนมลา ขนมพอง ขนมทอนใต ขนมบา ขนมเจาะหูหรือขนมดีซำ ขนมตม (ขาวเหนียวใสกะทิหอใบกะพอตม ตางจากขนมตมของภาคกลาง) ยาสาด (กระยาสารท) ยาหนม (กะละแม) โดยขนมแตละชนิดที่ใชมีความหมายคือ ขนมพอง เปนแพพาขามหวงมหรรณพ ขนมกงหรือขนมไขปลา เปนเครื่องประดับ ขนมดีซำเปนเงินเบี้ยสำหรับใชสอย ขนมบา ใชเปนลูกสะบา ขนมลาเปนเสื้อผาแพรพรรณเทศกาลออกพรรษา การตักบาตรเทโว เดือน 11 นิยมทำขาวตมผัดหอดวยใบตองหรือใบออย ธรรมเนียมน้ีมาจากความเชื่อทางศาสนาที่วา เมื่อประชาชนไปรอรับเสด็จพระพุทธเจาเมื่อทรงพุทธดำเนินจากเทวโลกกลับสูโลกมนุษย ณ เมืองสังกัสสะ ชาวเมืองที่ไปรอรับเสด็จไดนำขาวตมผัดไปเปนเสบียงระหวางรอ บางทองที่มีการทำขาวตมลูกโยนใสบาตรดวยเชนชาวไทยเชื้อสายมอญที่จังหวัดราชบุรีในชวงออกพรรษา ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีประเพณีลากพระและตักบาตรหนาลอ ซึ่งจะใชขนมสองชนิดคือ หอตม (ขาวเหนียวผัดกะทิหอเปนรูปสามเหลี่ยมดวยใบพอ) และหอมัด (เหมือนหอตมแตหอดวยใบจากหรือใบมะพราวออนเปนรูปสี่เหลี่ยมใชเชือกมัด)ในชวงถือศีลอด ในเดือนรอมฎอน ชาวไทยมุสลิมนิยมรับประทานขนมอาเกาะเดือนอาย มีพระราชพิธีเลี้ยงขนมเบื้อง เมื่อพระอาทิตยโคจรเขาราศีธนู นิมนตพระสงฆ 80 รูป มาฉันขนมเบื้องในพระที่น่ังอมรินทรวินิจฉัยเดือนอาย ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีประเพณีใหทานไฟ โดยชาวบานจะกอไฟและเชิญพระสงฆมาผิงไฟ ขนมที่ใชในงานน้ีมี ขนมเบื้อง ขนมครก ขนมกรอก ขนมจูจุน กลวยแขก ขาวเหนียวกวน ขนมกรุบเดือนสาม ทางภาคอีสานมีประเพณีบุญขาวจี่ ซึ่งจะทำขาวจี่ไปทำบุญที่วัดชาวไทยมุสลิมมีประเพณีกวนขนมอาซูรอในวันที่ 10 ของเดือนมูฮรอม

Page 15: Thai desserts

ขนมในพิธีกรรมและความเชื่อ

การสะเดาะเคราะหและแกบนของศิลปนวายัง-มะโยงของชาวไทยมุสลิมทางภาคใต ใชขาวเหนียวสามสี (ขาว เหลือง แดง) ขาวพอง (ฆีแน) ขาวตอก (มือเตะ) รา (กาหงะ) และขนมเจาะหู สำหรับบางทองถิ่นใชขนมตมดวยพิธีแตงงานของชาวไทยมุสลิม จะมีพิธีกินสมางัตซึ่งเปนการปอนขาวและขนมใหเจาบาวเจาสาว ขนมที่ใชมี กะละแมหรือขนมดอดอย ขนมกอหรือตูปงปูตู ขนมลาและขาวพองขนมที่ใชในงานบวชและงานทอดกฐินของชาวไทยเชื้อสายมอญในจังหวัดราชบุรีไดแก ขนมปลาหางดอก และลอดชองน้ำกะทิในงานศพ ชาวไทยเชื้อสายมอญในจังหวัดราชบุรีนิยมเลี้ยงเม็ดแมงลักน้ำกะทิ การบูชาเทวดาในพิธีกรรมใดๆ เชน ยกเสาเอก ตั้งศาลพระภูมิใชขนมตมแดง ขนมตมขาว เปนหลักในเครื่องสังเวยชุดธรรมดา [20] ชุดใหญเพิ่ม ขาวตอก งาคั่ว ถั่วทอง ฟกทองแกงบวด ในพิธีทำขวัญจุกใชขนมตมขาวตมแดงดวยเชนกัน เครื่องกระยาบวชในการไหวครูเพื่อทำผงอิทธิเจ ใชขนมตมแดงตมขาวเชนกันพิธีเลี้ยงผีของชาวไทยเชื้อสายมอญในจังหวัดราชบุรีใช ขนมบัวลอย ขนมทอดขนมที่ใชในพิธีไหวครูมวยไทยและกระบี่กระบอง ไดแก แกงบวด (กลวย เผือกหรือมัน) เผือกตม มันตม ขนมตมแดงตมขาว ขนมชั้น ถวยฟู ฝอยทอง เม็ดขนุนในการเลนผีหิ้งของชาวชอง บนหิ้งมีขนมตม

Page 16: Thai desserts

ขนมที่มีชื่อเสียงเฉพาะถิ่น

กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรีมีขนมฝรั่งกุฎีจีน เขตปทุมวันมีขนมกลีบลำดวนจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด มีทุเรียนกวนจังหวัดฉะเชิงเทรา มี ขนมชั้นจังหวัดชลบุรี ตลาดหนองมน มี ขาวหลามจังหวัดชุมพร มีขนมขาวควายลุยจังหวัดตรัง มี ขนมเคกเมืองตรังจังหวัดนครปฐม มีขนมผิงและขาวหลามจังหวัดนครสวรรค มี ขนมโมจิ ขนมฟกเขียวกวนจังหวัดปราจีนบุรี มี ขนมเขียวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวนใหญเปนผลไมเชื่อม ผลไมกวน เชน มะยมเชื่อม พุทรากวน ที่ตำบลทาเรือ มีขนมบาบิ่นจังหวัดพัทลุง มี ขนมกานบัวจังหวัดพิษณุโลก อำเภอบางกระทุม มีกลวยตากจังหวัดเพชรบุรี เปนแหลงที่มีขนมหวานที่มีชื่อเสียงมานาน โดยเฉพาะขนมที่ทำมาจากตาลโตนดเชน จาวตาลเชื่อม โตนดทอด ตังเม สวนขนมชนิดอื่นที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 เปนตนมาคือ ขนมขี้หนู ขาวเกรียบงา ขนมหมอแกงจังหวัดสตูล มี ขนมบุหงาบูดะ ขนมโรตีกาปาย และ ขาวเหนียวกวนขาว

Page 17: Thai desserts

อางอิงขอมูลจากเว็ปไซต

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2

ขอมูลจากหนังสือขนมไทย: เอกลักษณและคุณภาพปที่จัดพิมพ : 2550ชื่อผูแตง : กมลวรรณ แจงชัด

Page 18: Thai desserts

จัดทำโดยนางสาวญาดา ทวยหาญศักดิ์ทวี รหัสนิสิต 55710997ออกแบบสื่อนวัตกรรม คณะสถาปตกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร