of 12/12
TEST INSTALAȚII INCERC BUCUREŞTI 1. Analizați proiectul unei clădiri, amplasate în oraşul Bucureşti, prin prisma regimului termic din sezonul estival. Clădirea are volumul V = 8.000 m 3 şi amprenta la sol (A CTS ) de formă pătrat. Luna de analiză este iulie. Scopul analizei este minimizarea puterii frigorifice instalate. Anvelopa exterioară este realizată sub forma unei rezolvări unice în toate cazurile (aceeaşi rezistență termică corectată medie) Ce soluție recomandați? {23.06.10} R. 0,30 ; A CTS = 400 m 2 ; Justificare: Puterea frigorifică instalată va fi minimă pentru un grad de compactitate (indice de formă) minim. Gradul de compactitate 2 ܣNotăm A CTS =x ݔሻൌ √௫ 4 ݔכଶ௫ Pentru a afla minimul funcției f(x), calculăm derivata funcției f(x) şi punem condiția f`(x)=0 ሺ௫ሻ 4 כቀെ ݔכ0 ݔכ2 0 ݔ ݔ ݔ ܣ400 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Reguli de derivare: (f+g)` = f`+g` ; x` = 1; c= 0; (x c )`= cx c1 2. Analizați regimul termic din două clădiri amplasate în oraşul Bucureşti, care au acelaşi volum, 15.625 mc. Ambele clădiri au amprenta la sol (CTS) de formă pătrat. Prima clădirea (a) are suprafața la CTS de 1.600 mp. Iar cea de a doua (b) de 3.600 mp. Anvelopa exterioară este realizată sub forma aceleiaşi rezolvări în ambele cazuri (aceeaşi rezistență termică corectată). Luna de analiză este iulie. Care clădire va fi caracterizată de puterea frigorifică instalată minimă ? {09.06.10} R. clădirea (a) Puterea frigorifică instalată va fi minimă pentru un grad de compactitate (indice de formă) minim. Gradul de compactitate 2 Caz (a) 2 ଵହଶହ 0,1 0,2 ൌ 0,30 Caz (b) 2 ଵହଶହ 0,0667 0,46 ൌ 0,53 gradul de compactitate este minim în cazul (a). Cu cât indicele de compactitate este mai mic cu atat puterea frigorifica instalata în sezonul de vară este mai mică. (anexa A7.5) Mc.001 – I) 3. Sunteți auditor energetic şi realizați CPE a două clădiri de locuit de tip P+1E. Prima clădire (a) are suprafața locuibilă de 80 m 2 şi volumul interior de 160 m 3 , iar cea dea doua clădire (b) are aceeaşi suprafață locuibilăşi un volum de 320 m 3 . În ambele cazuri numărul de persoane este de 4. Specificați rata de ventilare specifică pe care o veți propune pentru clădirea modernizată energetic în fiecare din cele două cazuri (sch/pers.ora). {09.06.10; 23.06.10} R. a) 0,125 sch/pers.h ; b) 0,0625 sch/pers.h Justificare . Conform Mc 001 I, din considerente sanitare, rata minimă de ventilație admisă pentru clădiri de locuit este de 0,5 sch/h. În acest caz, avem: pentru clădirea a) - nr pers a =4 - n sch, a = 0,5 h 1 - n a specific = o,5: 4 = 0,125 sch/pers.h - V a = 160 m 3 - S loc, a = 80 m 2 pentru clădirea b)

Test Examen Instal INCERC

  • View
    257

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Test Examen Instal INCERC

TESTINSTALAIIINCERCBUCURETI1. Analizai proiectul unei cldiri, amplasate n oraul Bucureti, prin prisma regimului termic dinsezonulestival.CldireaarevolumulV=8.000m3iamprentalasol(ACTS)deformptrat.Lunadeanaliz este iulie. Scopul analizei este minimizarea puterii frigorifice instalate. Anvelopa exterioareste realizat sub forma unei rezolvri unice n toate cazurile (aceeai rezisten termic corectatmedie)Cesoluierecomandai?{23.06.10}R.Acnv= u,Su;ACTS=400m2;Justificare:Putereafrigorificinstalatvafiminimpentruungraddecompactitate(indicedeform)minim.GraduldecompactitateAcnv=4ACTS + 2ACTSv= (AC1S)NotmACTS=x(x) =4x + xv = 4 - x-12 +2xv Pentruaaflaminimulfuncieif(x),calculmderivatafuncieif(x)ipunemcondiiaf`(x)=0d](x)dx= 4 - [-12 - x-1-12 +2v = u - x-32-2 +2v = u-32x =1vx32 = I I2x =3AC1S =I23 = 4uu m2Regulidederivare:(f+g)`=f`+g`;x`=1;c=0;(xc)`=cxc12. Analizai regimul termic din dou cldiri amplasate n oraul Bucureti, care au acelai volum,15.625mc.Ambelecldiriauamprentalasol(CTS)deformptrat.Primacldirea(a)aresuprafaalaCTSde1.600mp.Iarceadeadoua(b)de3.600mp.Anvelopaexterioaresterealizatsubformaaceleiairezolvrinambelecazuri(aceeairezistentermiccorectat).Lunadeanalizesteiulie.Carecldirevaficaracterizatdeputereafrigorificinstalatminim?{09.06.10}R.cldirea(a)Putereafrigorificinstalatvafiminimpentruungraddecompactitate(indicedeform)minim.GraduldecompactitateAcnv=4ACTS +2ACTSv Caz(a)Acncv=440+ 2160015625 = u,1 +u,2 = u,S0Caz(b)Acnbv=460+ 2360015625 = u,u667 +u,46 = u,SSgraduldecompactitateesteminimncazul(a).Cuctindiceledecompactitateestemaimiccuatatputereafrigorificainstalatansezonuldevarestemaimic.(anexaA7.5)Mc.001I)3.SunteiauditorenergeticirealizaiCPEadoucldiridelocuitdetipP+1E.Primacldire(a)aresuprafaa locuibil de 80 m2 i volumul interior de 160 m3, iar cea dea doua cldire (b) are aceeaisuprafa locuibil i un volum de 320 m3. n ambele cazuri numrul de persoane este de 4.Specificai rata de ventilare specific pe care o vei propune pentru cldirea modernizat energeticnfiecaredinceledoucazuri(sch/pers.ora).{09.06.10;23.06.10}R.a)0,125sch/pers.h; b)0,0625sch/pers.hJustificare.Conform Mc 001 I, din considerente sanitare, rata minim de ventilaie admis pentru cldiri delocuitestede0,5sch/h.nacestcaz,avem:pentrucldireaa)-nrpersa=4-nsch,a=0,5h1-naspecific=o,5:4=0,125sch/pers.h-Va=160m3-Sloc,a=80m2pentrucldireab)Avnd n vedere c Sloc, a= Sloc, b=80 m2i c nrpers a= nrpers b = 4, pentru determinarea ratei deschimburi specifice de aer a cldirii (b) se ine seama de faptul c debitul de aer proaspt esteconstant i are valoarea stabilit n funcie de numrul de persoane, i, prin urmare, ratele deschimburivorfiinversproporionalecuvolumeledeaerschimbat:naspecific/nbspecific=Vb/Vanbspecific=Va/Vb*naspecific=0,125:2=0,0625sch/pers.hncazulventilriispaiuluicuundebitconstantdeaerproasptirespectndcondiiancareconcentraiadenoxemaximnspaiulocupatCmaxteRpentruarealizaeconomiideenergienceputul i sfritul sezonului de nclzire se determin din verificarea condiiei de identitate ntretiR(Dz)=teR(Dz)24. Temperatura exterioar de referin teR particularizeaz necesarul de energie termic pentrunclzireauneicldiriprin:{30.03.10;31.03.10}a)considerareatemperaturilormediiloradiacentezoneiprincipaleacldiriib)considerareatemperaturiimediivolumiceaaeruluidininteriorulcldiriic)raportarealacondiiiexterioaredecalculpentruRomniad)considerareatemperaturiiexterioareechivalentee)considerareatemperaturiiexterioaremedielunar;25. Fluxul termic specific, prin raportarea la suprafaa de transfer de cldur adiacent solului,disipatprinsolctremediulexteriornatural,arevaloaremaximncazulcldirii:{30.03.10;31.03.10}a)amplasatdirectpesolb)dotatcusubsolnenclzitc)dotatcusubsolnclzit26.Sunteiimplicatnmodernizareaenergeticauneicldiridetipcoal.Veiabordacaprioritatespecific:{30.03.10}a)randamentuldereglarepropriucorpurilordenclzireb)proteciatermicapereilorexterioriverticalic)calitateaaeruluiinteriord)minimizareaconsumuluideapcaldjustificare:nstudiiledecalitateaaeruluiinteriorregasimtreitipuridecladiri:coli,birouriilocuine(Cavalloetal.1993;Leadereretal.1984).SadoveditcprocesuldenvaarealelevilordepindenmaremsurdeconinutuldeCO2dinclase.Cuctcalitateaaeruluiestemaiproast,cuattrezultateleelevilorsuntmaisczute.Decelemaimulte ori n coli nu exist ventilaie corect sau ea este insuficient. n plus, ventilaia prin ferestre esteineficient din punct de vedere energetic, fiindc aerul cald din interior iese afar i la interior ptrunde aerrecedeafaracaretrebuienclzit.Varasentmplfenomenulinvers:aerulcalddelaexteriorintrancamer.27.Sunteiimplicatnmodernizareaenergeticauneicldiridetipcoal.Indicaiprincipalelepatruprioritipecareleveiaveanvederelaelaborareasoluieifinale.{31.03.10}a)asigurareacalitiiaeruluiinteriorprinventilaremecanicaslilordecursb)dotareacuferestretermoizolantedebuncalitatec)exploatareadupunprogramdereduceresemnificativasarciniitermicenorelefractivitatecolard)recuperareaclduriidinaerulviciatevacuatnexterior28.nscopulreduceriiconsumuluideclduraluneicoliveirecomandadotareaslilordecurscuferestre termoizolante n locul ferestrelor duble cu ram din lemn. Considerai c soluia propusrspundeexigenelorpropriiuneicldiridenvmnt:{03.07.09}a)dab)nu;justificare:ratadeventilaresubnecesar29. Suntei pus() n situaia de a elabora un certificat energetic pentru o cldire colectiv (bloc delocuine)lacareopartedinapartamenteauinstalaiileracordatelasistemuldenclziredistrictualicealaltpartedispundecentraletermiceindividuale.Cumveiproceda?{15.01.10;03.03.10}a)veiignoragrupareaapartamentelornceledouclasedeconsumatorib)veielaborauncertificatdifereniatpecategoriideconsumatoric)veirefuzaelaborareacertificatuluidatfiindsituaiaspecialaconsumatorilordincldirejustificare:30.ParametrulteRreprezintconformNP0482000:{27.06.08;15.01.10;03.03.10}a)temperaturaexterioarmediedinziuancarencepesezonuldenclzireb)temperaturaexterioardereferincaracteristicspaiuluinclzitc)temperaturaexterioarmediepentrutreizilencaretemperaturaminimnudepete+10oC31.Indicatoriieconomicicarefundamenteazsoluiiledemodernizareenergeticsunt:{15.01.10;03.03.10}a)valoareadeinvestiieivaloareaeconomiilorrealizateprinaplicareasoluieib)investiiaspecific,duratadeamortizareirataderentabilitateainvestiieic)valoareanetactualizat,durataderecuperareainvestiieisuplimentareicostulunitiideenergieeconomisit.ValoareaNetActualizat(VNA):, n care: =kk E ) m ( ) m (X C C VNAk tNtkkifX=++=111 unde: C(m) costul investiiei aferente proiectului de modernizare energetic, la nivelul anului 0, [Euro]; CE reducereacosturilordeexploatareanualeurmareaaplicriiproiectelordemodernizare energetic la nivelul anului de referin, [Euro/an]: frata anual de cretere a costului cldurii [ ]; irata anual de depreciere a monedei (Euro) [ ]; kindice n funcie de tipul energiei utilizate (1 gaz natural, 2 energie termic, 3 energie electric) Ndurata fizic de via a sistemului analizat [ani]. Durataderecuperareainvestiiei,NR[ani]seobinedinrezolvareaecuaiei:0111) (=++ =tNtmRifE c C Costul unitii de energie economisit e rezultat prin implementarea proiectului de modernizareenergetic(saucostulunuikWheconomisit),[Euro/kWh]:E NCem =) (Unde:C(m)costulinvestiieiaferenteproiectuluidemodernizareenergetic,[Euro];Nduratadeviaestimat,asoluieidereabilitare(modernizare)energetic;E reprezint economia anual de energie estimat, obinut prin implementarea unei msuridemodernizareenergetic,[kWh/an].32.ConformSR1907/97,dinpunctdevederealtemperaturilorexterioareconvenionaledecalcul,Romniaestempritn:{27.06.08}a)3zoneclimatice; b)2zoneclimatice; c)4zoneclimatice33.Caracteristicatermicdereglajtermicreprezintputereatermicnecesarafilivratuneicldirinfunciedevaloareatemperaturiiexterioareiserveteladeterminarea:{27.06.08}a)temperaturiiagentuluitermicpeconductadetur,capabilstransporteiscedezeclduranecesarpentrunclzireaspaiilorlatemperaturainterioardecalculb)temperaturiiagentuluitermicpeconductadetur,capabilstransporteiscedezeclduranecesarnclzireaspaiiloripreparriiacc34. nlocuirea tmplriei unei cldiri cu tmplrie termoizolant performant trebuie nsoitobligatoriude:{27.06.08}a)precizareatipuluidegazcareumplespaiuldintrefoiledegeamb)asigurareaniveluluiminimdeventilaiepentruconfortulfiziologicc)precizareaemisivitiitermicerezultatenspectrulvizibil,aplcilordesticl35. O cldire existent de locuit se transform n cldire de birouri cu faadele exclusiv vitrate.Sunteinsituaiadeaefectuaauditulenergeticpropriumodernizriicldiriiexistente.a)Vei recomanda pstrarea sistemului de nclzire central dotat cu corpuri statice alcldiriiexistente?b)Veiindicarealizareaimediataunuisistemdercirepentrusezonulestival?c)Veirecomandaunsistemderciredetipcomercialsplit?Instalaiadenclzireesteracordatlasistemuldenclzireprincogenerare.{31.03.10}Justificare:a)NUnclzireunuiastfeldespaiuncaretemperaturaanvelopeiestefoartediferitdeceadeconfortmplicfienclzirecuaercald,fienclzirearadiativ,fiecombinaiaacestorab)NUMAI dup verificarea variaiei libere a temperaturii n sezonul cald i dup includereasoluiilorpasivedereducereaimpactuluiclimeiasupramicroclimatuluiinteriorc)NU aceasta nu asigur cota necesar de aer proapt i poate periclita sntateaocupanilorpringenerareadejeturideaerrece36.ConformcuSR19071/1997nzonaeolianIV,vitezaconvenionalavntuluidecalculestede:{Cluj}a)4m/s;b)4,5m/s;c)5m/s;d)8m/s.SR19071/1997stabilete4zonedevntdifereniateprinvitezavntuluiteoreticZonaeolianLocaliticaracteristice Vitezavntului[m/s]nlocaliti nafaralocalitiiI Galai,Slobozia,Clrai 8 10II Iai,Brila,Bucureti,Constana 5 7III Vaslui,Buzu,Craiova,Tulcea 4,5 6IV Suceava,Braov,Timioara,Cluj 4 4Pentru nivelurile situate deasupra etajului 12 al cldirilor nalte, din cuprinsul oraelor, vitezeleconvenionale ale vntului de calcul sunt cele corespunztoare cldirilor amplasate n afaralocalitilor. Pentru cldiri amplasate la altitudini mai mari de 1100 m vitezele vntului de calcul sestabilescpebazadatelormeteorologice.37. n conformitate cu STAS 6648/182, gradul de asigurare al unei instalaii de ventilare iclimatizarevafidemaxim:{Cluj}a)95%;b)98%;c)100%;d)105%.Prin grad de asigurare a al unei instalaii de ventilare i climatizare se nelege numrul maxim dezile (exprimat n procente %) pentru perioada analizat, n care temperatura aerului exterior nudepete valoarea indicat. Gradul de asigurare se alege din tabelul nr. 1 din STAS 6648/1 82funciedecategoriacldirii(ncperii)considerate.Categoriacldiriisauncperii I II III IVGraduldeasigurarerecomandat 98C 95C 90C 80CCreeleigrdinielesencadreazlacategoriaIVdeimportan38.ncazulcreelorigrdinielorserecomandcatemperaturamaximaagentuluitermicpentrunclziresfiede:{Cluj}a)95C;b)90C;c)8085C;d)75C.ConformNP05802:8.6.Apacaldaretemperaturamaximde115Ciseutilizeazderegullaotemperaturamaximde 95C, n condiii nominale de temperatur exterioar. Se folosesc i valori mai reduse detemperaturncazulnclziriiunorcldiricucaractermedicalilacreegrdinie(8085C),precumipentrucelefolosindsistemedenclzireprinradiaie(sub60C).Apacaldmenajerpreparatnpuncteletermicearetemperaturamaximde60C.39. La instalaiile de nclzire central din cldiri cu mai multe etaje, n cazul circulaiei forate (cupompe) se ine seama de efectul gravitaional corelat cu soluia de amplasare a distribuieiorizontale:inferioar,superioar,mixt?{Cluj}a)da;b)nu;c)nlegislaienuexistprecizrinacestsens;d)daccirculaiaesteforat(cupompe),atuncinumaiestecazulsdiscutmdesprecirculaiagravitaional.ConformNormativpentruproiectareaiexecutareainstalaiilordenclzirecentralI1302:5.9. n instalaiile de nclzire central din cldiri cu mai multe etaje se ine seama de efectul gravitaionalcorelatcusoluiadeamplasareadistribuieiorizontale:inferioar,superioar,mixt(veziiart.17.21).40.Instalaiilepentrupreparareaapeicaldedeconsum,detipboilersuntrecomandatepentru:{Cluj}a)capacitimici;b)capacitimijlociiimari;c)ansambluridecldiri;d)consumatorilacarenecesarulorardeapcaldnudepete10m3/h.41.ConformcuGhidulGT03201,temperaturainterioarauneincperivatrebuimsurat:{Cluj}a)lngfereastr;b)la1mdefereastr;c)naxulcentralalncperii,ladinnlimeancperii;d)naxulcentralalncperii,la0,75mdepardoseal.42.Ladeterminarearandamentuluiglobalanualalinstalaieidenclzirecentralseineseamade:{Cluj}a)randamentuldereglarealinstalaieidenclzireinterioar;randamentuldedistribuieaclduriininstalaiadenclzire;randamentulminimanualalsurseidegenerareaclduriipentrunclzireaspaiilor;b)randamentuldereglarealinstalaieidenclzireinterioar;randamentuldedistribuieaclduriininstalaia de nclzire; randamentul MEDIU anual al sursei de generare a cldurii pentru nclzireaspaiilor; c)randamentuldereglarealinstalaieidenclzireinterioar;randamentuldedistribuieaclduriininstalaiadenclzire;randamentulmaximanualalsurseidegenerareaclduriipentrunclzireaspaiilor;d)randamentuldereglarealinstalaieidenclzireinterioar;randamentuldedistribuieaclduriininstalaiadenclzire;randamentularderiialcazanului.ConformNP04843. Pentru o perioad dat, consumul total de energie al cldirii (energia termic furnizat labranamentulinstalaieidenclzire).Qf,hestedatderelaiaurmtoare:{Cluj}Qf,h=Qh+QthQrnrelaiademaisusQrreprezint:a)necesaruldeenergiepentrunclzireacldirii;b)totalulpierderilordecldurdatorateinstalaieidenclzire,inclusivpierderiledecldurrecuperate;c)cldurarecuperatdelaechipamenteleauxiliare,delainstalaiiledenclzireidepreparareaapeicaldemenajereidelamediulnconjurtor,inclusivsurseledeenergieregenerabile,ncazulncarenusuntluatenconsideraredirectprindiminuareapierderilor;d)consumultotaldeenergiealcldirii.44.Calcululconsumuluideenergiepentrurcireidezumidificareseefectueaz,astfel:{Cluj}Qch||er =QrCOP(kWh)nrelaiademaisusCOP,reprezint:a)necesaruldeenergiepentrurcire;b)necesaruldeenergiepentrudezumidificare;c)coeficientdeperformanalinstalaieideclimatizare;d)coeficientdeperformanalchillerului. Coeficientuldeperformanta,COP,(raportntreenergiafrigorificprodusienergiaconsumat)estede obicei intre 4 si 6. Conform Mc 001 II, calculul consumului de energie pentru rcire idezumidificare se efectueaz pe baza numrului de gradezile i a valorii coeficientului deperformanalchillerului,astfel:COPQQrchiller = NGZ mcp r(kWh); Q 24 (kWh) =unde:Qchillernecesaruldeenergielasursadefrigasistemuluideclimatizare(kWh)Qrnecesaruldeenergiepentrurcireidezumidificare(kWh)COPcoeficientdeperformanalchilleruluimdebitulmasicdeaervehiculatnsistemuldeclimatizare(kg/s)cpclduraspecificaaerului(kJ/kgC) 45.NumrulmediunormalizatdepersoaneNPaferentcldirilordelocuitsedetermin,utilizndurmtoareaprocedurdecalcul:{Cluj}NP=SLocxiLocncareiLocreprezint:a)numrulmediudepersoanepeapartament,respectiv3,5pers/ap,conformculiteradespecialitate;b)numrulmediudepersoanepeapartament,respectiv2,6pers/ap,conformcuultimeledatestatistice;c)indicelemediudelocuire;d)numrulmediudepersoanedinultimiicinciani,conformcuevideneleasociaieideproprietari.46. Coeficientul global de transfer termic al unui corp de nclzire este de cca: {geni} a)1500 W/m2K;b)7 W/m2K; c)1,7 W/m2K GRAFICE DE REGLAJNP 058-027.6. Corelarea dintre parametrii agentului termic i parametri climatici n vederea reglrii furnizriiclduriiserealizeazpebazagraficelordereglaj.Graficeledereglajreprezinttranspunereagraficacorelriiparametriloragentuluitermicpreparat(temperaturadeducereieventualdentoarcere,nmsurancarenuexistreglajlaconsumatori)funcie de variaia temperaturii aerului exterior i temperatura de ntoarcere a agentului termic,eventualitemperaturainterioar.7.7.Graficeledereglaresuntutilizatepentruregimulpermanentdefurnizareaenergieitermice;eleseadapteaznmodcorespunztorpentruregimuridefuncionareintermitente.7.8.Graficeledereglajsestabilescpebazaurmtorilorparametri:-temperaturainterioarcetrebuieasigurat;-temperaturaaeruluiexterior;-influenavitezeivntuluiasupraparametrilordefurnizareacldurii;-modulderacordareainstalaiilorconsumatorilorlasistem(racordaredirectsauindirect);-tipuldecorpuridenclzireutilizate.7.9.Graficeledereglajsentocmescnurmtoareleipoteze:-nu apar modificri importante ale coeficienilor totali de transfer termic n condiii curente,fa de cele normale (pierderile de cldur prin elementele de construcie delimitatoare ipentrunclzireaaeruluiinfiltratsuntconstanteiegalecufluxultermicemisdeinstalaiadenclzire);-se consider viteza vntului constant n perioada de nclzire i egal cu viteza vntului decalcul;-adaosurileseconsiderinvariabile.7.10. Reglarea furnizrii cldurii n cadrul sistemelor centralizate de alimentare cu energie termic,funciedemijloaceleprincareseefectueaz,poatefi:-manual(lasistemelecarenuausuferitmodernizrisaureabilitri);-automat.7.11. In cazul reglrii automate a parametrilor agenilor termici, sesizarea i msurareatemperaturilor interioare i exterioare i variaia parametrilor agentului termic se face automat icontinuu, corespunztor graficelor de reglare, n aceast situaie curbele de reglare se introduc nmemoriaregulatoruluielectronic.ts temperatura exterioar echivalent de calcul [oC]. Aceasta reprezint o temperaturconvenional care ine seama de efectul combinat al radiaiei solare i al temperaturii aeruluiexterior asupra elementului de construcie considerat. Ea se determin pentru o anumit localitate,orientare,orcurelaia:ts = te + [oC] tsmtemperaturamedieexterioarechivalentdecalcul[oC].Areaceeaisemnificaiecaits,doarcfiindotemperaturmedie(inuunaorar)secalculeazcutem(nucute)icuIm(nucuI).Easedeterminpentruoanumitlocalitateiorientarecurelaia:tsm = tem + [oC] tem,Im,A,eausemnificaiiledelacalcululluits(doarctemiImsuntvalorilemediialeluiteiI).CumsereflectnMc001splareachimicainstalaieidedistribuie?PrinpenalizareiprineannotStratdeaerntre2pereiverticaliCaresuntpaiipentrucalcululclimatizriiCaracteristicitermofiziceCaracteristicitermotehnice