Click here to load reader

Terminy Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy · PDF file 2009. 8. 11. · Terminy Hasło V edycji Olimpiady: Marketing w przedsiębiorstwie – mechanizmy, instrumenty, strategie DRUK:

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Terminy Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy · PDF file 2009. 8. 11. · Terminy...

Broszura Olimpiada 5_v3_popr.indd– mechanizmy, instrumenty, strategie
Al. Niepodlegoci 162, lokal 150
02-554 Warszawa
[email protected]
www.fundacja.edu.pl
Terminarz zawodów Eliminacje szkolne: 3 grudnia 2009 r. • – w szkoach ponadgimnazjalnych, które zgosiy uczestników do zawodów;
Eliminacje okrgowe: 4 marca 2010 r. • – w siedzibach piciu Komitetów Okrgowych: Akademii Ekonomicznej
w Katowicach, Szkole Gównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocawiu;
Eliminacje centralne: 8 kwietnia 2010 r. • – w Szkole Gównej Handlowej w Warszawie.
Jak zgosi szko do Olimpiady? 1–31 padziernika 2009 r. – elektroniczna rejestracja szkoy poprzez stron www.olimpiada.edu.pl• wraz z po-
daniem skadu Komisji Szkolnej i szacowanej liczby zawodników. Zgoszenie wygenerowane w czasie rejestracji nale-
y wydrukowa;
do 31 padziernika 2009 r. wcznie – wysanie zgoszenia poczt do waciwego Komitetu Okrgowego.• Wy-
drukowane zgoszenie naley podpisa, a nastpnie wysa listem poleconym na wskazany adres Komitetu Okrgo-
wego Olimpiady (priorytetem; decyduje data stempla pocztowego). W przypadku wysyania zgoszenia w ostatnich
dniach przed upywem terminu (tj. w dniach 28–31 padziernika) naley dodatkowo przesa dokument faksem;
do 7 listopada 2009 r. wcznie – wery kacja liczby zgoszonych uczniów i podanie danych imiennych za-•
wodników poprzez stron www.olimpiada.edu.pl (login i haso do formularza generowane bd podczas reje-
stracji szkoy).
Laureaci i opiekunowie laureatów miejsc 1-5 – • wysokiej klasy notebooki Laureaci i opiekunowie laureatów miejsc 6-15 – • palmtopy Laureaci i opiekunowie laureatów miejsc 16-25 – • aparaty fotogra czne
Uatwienia w postpowaniach kwali kacyjnych na studia Laureaci i fi nalici Olimpiady Przedsibiorczoci, na mocy uchwa sena- tów poszczególnych uczelni, uzyskuj specjalne uprawnienia w post- powaniach kwalifi kacyjnych do szkó wyszych.
Powysza tabela ma charakter informacji niewicej. Kada z uczelni autonomicznie ustala zakres uprawnie w postpowaniu rekrutacyjnym dla laureatów i fi nalistów Olimpiady, jak równie samodzielnie je ogasza do wiadomoci publicznej.
1250 miejsc na elitarnym kursie biznesowym Wszyscy zawodnicy zakwalifi kowani do eliminacji okrgowych V edy- cji Olimpiady uzyskaj uprawnienie do udziau w specjalnym, elitar- nym kursie e-learningowym nt. rozwijania dziaalnoci biznesowej.
Ksiki biznesowe dla zawodników eliminacji okrgowych Kady zawodnik zakwalifi kowany do eliminacji okrgowych V edy- cji Olimpiady otrzyma bardzo wartociow publikacj Wydawnictwa Difi n pt. Profesjonalny meneder.
Pakiety ksiek dla szkó Szkoy, z których wywodzi si bd najlep- si zawodnicy V edycji Olimpiady, zostan uho- norowane zestawami publikacji przygotowu- jcych uczniów do Olimpiady w kolejnym roku szkolnym. W IV edycji szkoy laureatów Olim- piady otrzymay pakiety publikacji ukierunko- wanych na temat przewodni V edycji zawo- dów, tj. „Marketing w przedsibiorstwie – mechanizmy, instrumenty, strategie”.
W skad pakietów weszy nastpujce pozycje: W. Budzyski,• Public Relations. Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, M. Dbski,• Kreowanie silnej marki, L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, • Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej fi rmy, R. Keczek, W. Kowal, J. Woniczka, • Strategiczne planowanie marketingowe, P. Kotler,• Marketing, A. Pabian,• Promocja. Nowoczesne rodki i formy, J. Sutherland,• Klucz do marketingu. Najwaniejsze teorie, pojcia, postaci, A. Sznajder,• Marketing wirtualny, M. Wood,• Plan marketingowy, Roczna prenumerata pisma „Harvard Business Review Polska”,• Roczna prenumerata pisma „Media&Marketing”•
100 publikacji na start Ponadto, do 100 szkó, które zgosz najwiksz liczb zawodników, przeka- emy publikacj „Marketing” Philipa Kotlera. W ten sposób wzbogacimy za- soby biblioteczne szkó, w których uczy si najwiksza liczba zainteresowanych przedsibiorczoci i nasz Olimpiad.
Nagroda specjalna Podobnie jak w IV edycji Olimpiady, w edy- cji V wród szkó zawodników zakwalifi kowa- nych do eliminacji okrgowych rozlosowana zostanie nagroda specjalna Olimpiady. Bdzie to tablica interaktywna, umoliwia- jca prowadzenie dynamicznych, multime- dialnych zaj dydaktycznych. Tablica po- zwala na biece wprowadzanie zmian do wywietlanych z rzutnika prezentacji, obra- zów i dokumentów: komentowanie, zakrelanie, edytowanie, powikszanie wy- branych fragmentów i dodawanie nowych elementów. Cao wprowadzanych zmian i komentarzy mona zapisa w formie elektronicznej, wydrukowa lub roze- sa z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
Olimpiada
Olimpiada Przedsibiorczoci to nowoczesne przedsi- wzicie o silnym spoecznym i proprzedsibiorczym charakterze. Ma ju czteroletni histori i status jednej z naj-
wikszych olimpiad przedmiotowych w kraju.
Jest wspólnym przedsiwziciem piciu najwikszych uczelni ekonomicznych – Szkoy Gównej Handlowej
w Warszawie, Uniwersytetów Ekonomicznych w Krakowie,
Poznaniu, Wrocawiu oraz Akademii Ekonomicznej w Kato-
wicach.
Cieszy si wsparciem Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci oraz Narodowego Banku Polskiego.
W IV edycji wzio udzia blisko 20 tysicy zawodników z ponad 1000 szkó ponadgimnazjalnych z caej Polski.
Cele Olimpiady
wasne cele w yciu prywatnym i zawodowym;
rozbudzenie i wzmocnienie wród modziey postaw i za-•
chowa przedsibiorczych;
przedsibiorcze;
go komunikowania si, poszukiwania informacji i podej-
mowania decyzji na ich podstawie, wspódziaania w ze-
spole oraz negocjacji;
nesowej;
snego wiata, takich jak: tendencja do integracji i globa-
lizacji ycia spoecznego, wzrost roli wiedzy i informacji
oraz coraz szybszy postp naukowo-techniczny;
zachcanie modziey do studiowania na uczelniach eko-•
nomicznych.
dzy i umiejtnoci jej przeoenia na praktyczne umiejtno-
ci – badane s take reprezentowane przez nich postawy
i zachowania przedsibiorcze. Z tego powodu forma zada
na Olimpiadzie jest zrónicowana. Wiedza jest sprawdzana
przy pomocy testów; postawy i zachowania przedsibior-
cze s badane poprzez przygotowywane przez uczestników
projekty, a take rozwizywanie przygotowanych studiów
przypadku i publiczne prezentacje na zadany temat.
Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z podstaw pro-
gramow nauczania przedsibiorczoci w szkoach po-
nadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia
zwizane ze zmienianym corocznie hasem przewodnim
Olimpiady. Niemniej jednak organizatorzy zakadaj, e
uczestnicy Olimpiady wyka si umiejtnoci samodziel-
nego przyswajania wiedzy wykraczajcej poza wymogi
szkolne. Modzie biorca udzia w Olimpiadzie powinna po-
siada podstawow wiedz z zakresu psychologii, socjologii,
ekonomii, zarzdzania i prawa.
Program Olimpiady skada si z dwóch bloków tematycznych – staego i zmiennego. Stay blok tematyczny dla wszystkich
edycji Olimpiady obejmuje nastpujce obszary:
1. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania przedsibiorczoci,
2. Makrouwarunkowania przedsibiorczoci,
5. Zachowania przedsibiorcze na rzecz rodowiska lokalnego.
Zmienny blok tematyczny, ustalany corocznie dla kadej edycji Olimpiady, koncentruje si wokó problematyki zwizanej
z hasem danej edycji.
mechanizmach mylenia i dziaania na rynku• ,
instrumentach oddziaywania na klientów • oraz
strategiach marketingowych we wspóczesnych warunkach rynkowych• .
W ramach pierwszego obszaru nacisk zostanie pooony na problem istoty koncepcji marketingowych oraz ich wykorzysta-
nia zarówno w dziaalnoci produkcyjnej, handlowej, jak i usugowej.
W zakresie instrumentów marketingu uwaga zostanie skupiona na podstawowych narzdziach oddziaywania na konsumen-
tów i klientów instytucjonalnych – produkcie, cenie, dystrybucji, promocji i personelu oraz na nowych, wyaniajcych si spo-
sobach oddziaywania.
Trzeci obszar bdzie dotyczy sposobów formuowania i wdraania przez podmioty gospodarcze strategii marketingowych
w rónych warunkach rynkowych, a take planowania i organizowania dziaalnoci marketingowej.
Program Nagrody
Wicej informacji dostpnych jest na stronie internetowej Olimpiady – www.olimpiada.edu.pl. W szczególnoci zachcamy do zapoznania si z Regulaminem Olimpiady.
Finalici Laureaci
Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Wstp bez egzaminów (w ramach limitów miejsc dla poszczególnych kie- runków)
Wstp bez egzaminów (w ramach limitów miejsc dla poszczególnych kie- runków)
Szkoa Gówna Handlowa w Warszawie
Maksymalna liczba punk- tów z egzaminu z geogra- fi i lub historii lub wiedzy o spoeczestwie
Wstp bez egzaminów (dla laureatów miejsc 1-5)
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Maksymalna liczba punk- tów z egzaminu z przed- miotu kierunkowego
Maksymalna liczba punktów z egzaminu z przedmiotu kierunkowego
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocawiu

Search related