Click here to load reader

Teraz Wilanów Styczeń

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tw styczeń

Text of Teraz Wilanów Styczeń

 • Wilanw, Powsin, Zawady, Konstancin Jeziorna i okolice

  TerazTerazWilanwWilanw

  Stycze 2012 / Gazeta bezpatnaISSN 2082-3231 / Nakad: 10 000 egz.

  ZIMAWMIECIE

  2012

  wiat na jzykachHAppy

  NEWyEAr.MAdE

  INCHINA

  ZIMAWMIECIE

  2012

  wiat na jzykachHAppy

  NEWyEAr.MAdE

  INCHINA

  MoVe & PLant:Po raz sidmy na terenie Miasteczka Wilanw

  odbya si akcja sadzenia drzew

  MoVe & PLant:Po raz sidmy na terenie Miasteczka Wilanw

  odbya si akcja sadzenia drzew

  ambasadorka chiskiej kultury w Polsce- rozmowa

  z yaji Lin-iwanejko

  ambasadorka chiskiej kultury w Polsce- rozmowa

  z yaji Lin-iwanejko

  Przedwitecznespotkania w Wilanowie:- Wizyta Mikoaja- jarMark

  BoonarodzenioWy

 • 2 Teraz Wilanw Stycze

  Nasze miasto

  Serdecznie zapraszamy dzieci i modzie do udziau w akcji zimaw miecie 2012Od16do27stycznia2012r.wramachakcjiZimawMiecie2012DzielnicaWilanworganizujezajciasportowo-rekreacyjne.Wprogramiebiorudzianastpujceplacw-ki:-ZespSzkolno-Przedszkolnynr3,ul.Przy-czkowa27(nrkonta:20103015080000000550360055);-ZespSzknr79im.St.KostkiPotockiego,ul.Wiertnicza26(nrkonta:97103015080000000550359057).Rodzicedzieci,ktreuczszczajdoszknaterenieWilanowa,proszenisoskadaniede-klaracjiwziciaudziauwakcjiZimawmie-ciewplacwkachuczestniczcychwprogra-mie.Plikidopobraniadeklaracjiznajdujsinastroniewww.wilanow.pl.Wczeniejszezapisypomogworganizacjipro-gramu.Jednakwtrakcieakcjidziecirwnie

  bdprzyjmowanedoplacwekpozoeniukartykwalifikacyjnejiwniesieniuopaty.Pobieranabdziestawkaywieniowa7zzadzie.Ztychkosztw,napodstawieza-wiadczeniazeszkoymacierzystej,zwolnio-nebddzieci,ktrekorzystajzbezpat-nychposikwwswoichszkoachwcigurokuszkolnego.Patnocimonauregulowabezporedniowplacwkachuczestniczcychwprogramielubprzelewemnakontoszkoy,doktrejb-dzieuczszczadziecko.Wtytuleprzelewunaleywpisa:imiinazwiskodzieckaZimawMiecie2012,opatazaywieniezaokresoddo.Pozakoczeniuakcjizaniewykorzystaneprzezdzieckoposikidokonywanebdzwrotynawniosekrodzicazpodaniemdni,wktrychdzieckobyonieobecne.Bdonerealizowanedo15lutego2012r.

  Skwer przy ul. Cze ko la do wej pra wie go to wyPra ce zwi za ne z prze bu do w skwe ru (o po -wierzch ni 750 m.kw.) mi dzy uli ca mi Cze ko la do -w i Przy cz ko w do bie ga j ko ca. Skom po no -wa no ju no wy wy gld par ku: w ale jach spa ce ro -wych przy no wo po sa dzo nych krze wach sto jaw ki i ko sze na mie ci, a w po bli u ro sn to po leka na dyj skie. Ca o ozda bia gniaz do bo cia na usta -wio ne na su pie przez Urzd Dziel ni cy Wi la nw.Prze bu do wu jc skwer, wy ko na no jed no cze nieod wod nie nie ul. Cze ko la do wej te raz ju po se -sje miesz ka cw nie b d za le wa ne w cza sie in -ten syw nych opa dw desz czu.

  Lo do wi sko w Wi la no wieOd grud nia czyn ne jest ka me ral ne, kry te lo do wi -sko przy Ze spo le Szk nr 2 przy ul. Gu bi now -skiej 28/30. Ko rzy sta z nie go mo na w dni po -wsze dnie od go dzi ny 8:00 do 21:00 oraz w so -bo ty i nie dzie le od go dzi ny 11:30 do 21:00.Dzie ci i mo dzie do lat 18 ma j wstp bez pat ny.Wy po y cze nie y ew kosz tu je 5 z.

  Pro gi i owie tle nie w Wi la no wie Za chod nimW grud niu 2011 r. na zle ce nie Urz du Dziel ni cy Wi la -nw zbu do wa no pro gi zwal nia j ce na uli cy Sar mac kiejw Wi la no wie Za chod nim na od cin ku od al. Wi la now -skiej do ul. O Kr lew ska. Na tym sa mym od cin ku ul.Sar mac kiej za ko czo no bu do w owie tle nia.Uru cho mio no te la tar nie. Koszt in we sty cji wy nis 108 462 z.Rw nie w grud niu zo sta o za mon to wa ne owie tle nieul. O Kr lew ska na od cin ku od ul. Sar mac kiej do ul.Ry cer stwa Pol skie go. Koszt tej in we sty cji wy nis 51 250 z.Od grud nia owie tlo ny jest ta ke frag ment ul. w. Ur -szu li Le d chow skiej, kt r do sta si mo na do bo iskaOr lik 2012.

  Re mont mo stu przy ul. Rzod kiew ki2 grud nia roz po cz a si na pra wa mo stu przy ul. Rzod -kiew ki. Prze pro wa dzo ne zo sta nie wy rw na nie pytmo stu war stw be to nu. W cza sie re mon tu prze jazd wtym miej scu nie b dzie mo li wy. Miesz ka cy z ul.Rzod kiew ki mu sz je dzi dro g tech nicz n do ul. Ks. Pry ma sa A. Hlon da.

 • Redaktor naczelna:

  Magali Gutierrez Carrasco

  Redakcja:

  ul. Sarmacka 18 lok.2,

  tel. 22 885 30 20

  fax: 22 258 13 92

  [email protected]

  [email protected]

  tel. 22 885 30 20

  Wsppraca:

  Daniela DanielakAnna KrokoszMagda MosurJacek MosurMagorzata WrblewskaTomasz MackiewiczKlau dy na Pa bu dzi ska -Kos sekBartek KwiatkowskiStudio Caramella

  Okadka:

  Nowy Rok Chiski, rok Smoka

  www.terazwilanow.pl

  dro dzy Czy tel ni cy,

  Po cz tek no we go ro ku to za wsze czas pod su mo wa, a za ra -

  zem okres, w kt rym za sta na wia my si, co cze ka nas przez

  naj bli szych dwa na cie mie si cy. W imie niu wa snym i ca ej

  re dak cji mie sicz ni ka te raz Wi la nw chcia a bym y czy

  Wam, e by rok 2012 przy nis nam wszyst kim sa me po wo -

  dze nia i po zy tyw ne nie spo dzian ki, za rw no w y ciu oso bi -

  stym, jak i za wo do wym. Mam te na dzie j, e wi ta mi n -

  y Wam w spo koj nej, ro dzin nej at mos fe rze, a Wasz Syl we ster

  by upoj ny i sza lo ny.

  W nu me rze, kt ry od da je my do Wa szych rk, znaj dzie cie jak

  zwy kle in for ma cje na te mat te go, co ak tu al nie dzie je si w

  na szej dziel ni cy. za ch ca my Was zwa cza sza do za in te re so -

  wa nia si pro gra mem zi ma w mie cie. je li z ja kie go po -

  wo du nie mo e cie wy je cha na fe rie, a chce cie, e by Wa sze

  po cie chy sp dzi y je ra do nie i in ten syw nie, to ko niecz nie

  za po znaj cie si z ofer t przy go to wa n spe cjal nie dla nich

  przez Urzd dziel ni cy Wi la nw.

  tym z Was, kt rzy nie lu bi mar no wa wol ne go cza su na

  sie dze nie przed te le wi zo rem, pro po nu je my ar ty ku po wi -

  co ny zi mo wym bie gom. do wie cie si z nie go, jak przy go to -

  wa si do upra wia nia wy si ku fi zycz ne go, kie dy za oknem

  deszcz i wiatr. rok te mu przy bli a li my Wam taj ni ki zi mo -

  wych spor tw eks tre mal nych. W tym na to miast, zwa yw szy

  na to, e au ra jest na dal ra czej je sien na ni zi mo wa, za ch -

  ca my wszyst kich na szych czy tel ni kw, kt rzy zo sta j w mie -

  cie, do czer pa nia ra do ci z bie ga nia i do ko rzy sta nia z bo ga -

  tej ofer ty kul tu ral nej przy go to wa nej przez Mu zeum Pa ac w

  Wi la no wie, Cen trum kul tu ry Wi la nw i Mu zeum Pla ka tu.

  z ko lei spe cjal nie dla fa nw ku li na riw prze pro wa dzi li my

  wy wiad z yaji Lin -iwa nej ko, wa ci ciel k re stau ra cji Ce sar -

  ski Pa ac. ko niecz nie prze czy taj cie te to wa rzy sz cy tej roz -

  mo wie ar ty ku Hap py new year. Ma de in Chi na, z kt re -

  go do wie cie si, jak no wy rok ob cho dzi si w Pa stwie

  rod ka.

  Ma ga li Gu tier rez Car ra sco

  WYDAWCA: LEMMONHOUSE sp. z o.o. 02-972 Warszawa, ul.Sarmacka 18 lok.2, KRS: 0000340072,Sd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia Gospodarczy KRS, kapita zakadowy50.000z, REGON: 142035681, NIP: 9512294400

  Wilanw, Powsin, Zawady, Konstancin Jeziorna i okolice

  TerazTerazWilanwWilanw

  Stycze 2012 / Gazeta bezpatnaISSN 2082-3231 / Nakad: 10 000 egz.

  ZIMAWMIECIE

  2012

  wiat na jzykachHAppy

  NEWyEAr.MAdE

  INCHINA

  ZIMAWMIECIE

  2012

  wiat na jzykachHAppy

  NEWyEAr.MAdE

  INCHINA

  MoVe & PLant:Po raz sidmy na terenie Miasteczka Wilanw

  odbya si akcja sadzenia drzew

  MoVe & PLant:Po raz sidmy na terenie Miasteczka Wilanw

  odbya si akcja sadzenia drzew

  ambasadorka chiskiej kultury w Polsce- rozmowa

  z yaji Lin-iwanejko

  ambasadorka chiskiej kultury w Polsce- rozmowa

  z yaji Lin-iwanejko

  Przedwitecznespotkania w Wilanowie:- Wizyta Mikoaja- jarMark

  BoonarodzenioWy

 • 4 Teraz Wilanw Stycze

  Przedwispotk

  1111 i 18 grud nia 2011 ro ku w Wi la no wie od by y sima gicz ne, przed wi tecz ne wy da rze nia zor ga ni zo -wa ne przez Ra d oraz Za rzd Dziel ni cy Wi la nw,Cen trum Kul tu ry Wi la nw oraz part ne rw:Polnord, Ma Czarn, Now Kuni, e-Wilanw.pl,dobranasza, Szko jzykow The Palms,Dolnolsk Organizacj Turystyczn, KarkonoskiPark Narodowy, Restauracj Wilanw, SD Galeri,Kreosfer i miesicznik Teraz Wilanw.

  11 grud nia do wszyst kich wi la now skich dzie ci oraz ich ro dzi cwprzy by Mi ko aj, kt ry przy go to wa wie le nie spo dzia nek i pre -zen tw. Po ja wi si pniej ni zwykle, ale i tak cie szy my si, ezna laz cho cia tro ch cza su i mg si z na mi spo tka. Dzie ci zWi la no wa uczest ni czy y w wie lu kon kur sach z na gro da mi przy -go to wa nych przez nie yn ki po moc ni kw Mi ko a ja oraz wy -su cha y wi tecz nej opowieci pt. Pod r do kra iny w. Mi ko -a ja. Uczest ni czy y ta ke w wi tecz nych warsz ta tach pla stycz -nych. Wszyst kie dzie ci, te ma e i te du e, ba wi y si do sko na le.Naj mod si uczest ni cy z wiel k ra do ci uwiecz ni li swo je spo tka -nie ze spe cjal nym go ciem i z umie chem po zo wa li do pa mit -ko wych zdj. W tym dniu nie za bra ko ta ke atrak cji dla do ro -sych. Dla tych, kt rzy wzi li udzia w kil ku kon ku ren cjach, cze -ka y wspa nia e na gro dy: eks klu zyw ny Syl we ster, week end dladwoj ga na Ma zu rach oraz wi tecz ne de ko ra cje. Naj mod szyuczest nik otrzy ma fo te lik sa mo cho do wy (y czy my przy jem -nych, bez piecz nych pod r y). Spo tka nie zwie czy a uro czy stain au gu ra cja wi tecz nej ilu mi na cji pla cu miej skie go. Spo tka nie z Mi ko a jem by o wy da rze niem, kt re obu dzi oprzed wi tecz ny kli mat w Wi la no wie. Ko lej nym kro kiem przy -bli a j cym miesz ka cw na szej dziel ni cy do wit Bo e go Na -ro dze nia by Jar mark Bo o na ro dze nio wy, kt ry od by si 18grud nia na par kin gu przy po czcie i na ul. Sta ni