TERAPI-BERMAIN BERCERITA

Embed Size (px)

Text of TERAPI-BERMAIN BERCERITA

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  1/50

  TERAPI BERMAIN DANBERCERITA

  Disediakan oleh:

  ANNY TANG SIEW UNG

  CHIAM SHIN YINGCHOO WAN HWA

  HAN MING HUI

  HEW CHOO YEE

  HWANG CHING YING

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  2/50

  PENGENALAN

  Menurut Kraus 1990, bermain secara amnya boleh didefinisikansebagai sebarang aktiviti yang memberikan kegembiraan dan

  kepuasan kepada kanak-kanak tanpa menimbangkan apakah hasil

  aktiviti itu.

  Carr pula dalam teorinya mengatakan bahaa main adalah penting

  kepada kanak-kanak untuk meluahkan pendapat masinf-masing.

  !ari aspek psikologi pula, terapi main memberi peluang kepada

  kanak-kanak untuk memperolehi perasaan dan mengaal keadaan

  yang dapat membantu kanak-kanak untuk berurusan dengan realiti

  sebenar.

  "erapi main membantu murid munun#ukkan komitmen dan fokus

  yang sepenuhnya terhadap aktiviti yang di#alankan.

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  3/50

  KONSEP

  $ebagai cara terapeutik bagi membantu kanak-kanak itu menangani trauma stres.

  $esuai untuk kanak-kanak yang mempunyai tahap kefahaman dari % hingga & tahun.

  keperluan khas yang mempunyai ketidakupayaandari segi emosi.

  $ebagai medium untuk ahli terapi memahami

  dan berkomunikasi dengan kanak-kanak.

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  4/50

  DEFINISI TERAPI BERMAIN

  'enggunaan secara sistematik model teoritikal

  untuk membentuk proses interpersonal

  "erapi bermain terlatih menggunakan kuasa

  terapeutik bermain, untuk menolong klienmencegah atau menyelesaikan masalah

  psikososial dan mencapai pertumbuhan dan

  perkembangan optimum.

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  5/50

  Meningkatkan kemahiran komunikasi dankefahaman di antara ibu bapa dgn anak-anak

  Meningkatkan kefahaman diri tentang matlamat

  hidup

  Meningkatkan tahap keyakinan diri

  Meningkatkan kebolehan mengaal keresahandan perasaan hampa serta keupayaan untukmempercayai dan berhubung dengan orang lain

  TUJUAN TERAPI BERMAIN

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  6/50

  Meningkatkan tahap tumpuan

  Kurangkan masalah tingkah laku dan

  emosi

  Mengendalikan masalah yang menggangguperkembangan normal kanak-kanak

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  7/50

  KELEBIHAN

  TERAPI BERMAINMemberi

  peluangkepada

  kanak-kanak

  untuk

  membuat

  pilihansendiri

  Membolehkan

  melahirkan

  masalah

  Menyediakantempat yang

  selamat bagi

  meluahkan

  perasaan

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  8/50

  JENIS-JENISTERAPI BERMAIN

  JENIS

  NON-DIRECTI

  VE

  DIRECTIVE

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  9/50

  ( Non-directive

  Di ana kanak-kanak i!" e"!"skan a#a

  $an% #e&l" dilak"kan dala sesi !e&se'"!(dala lin%k"n%an ka)asan $an% selaa!*

  ( Directive+di ana ahli !e&a#i ei#in #e&,alanan!e&a#i a!a" ked"a-d"an$a* Te&a#i 'e&ainini aa! 'e&kesan den%an kanak-kanak

  $an% !idak 'oleh( a!a" !idak ah"'e&.aka# !en!an% asalah e&eka*

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  10/50

  CARA

  MELAKSANAKANTERAPI BERMAIN

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  11/50

  KENALPASTIKANAK-KANAK

  G BOLEHDAPAT

  MANFAAT

  DARIPADATERAPIBERMAIN

  BUATKEPUTUSANUNTUK SESIBERASINGANATAU DUDUK

  BERSAMADENGANKANAK-KANAK

  DAPATKANBAHAN-BAHAN

  UNTUK SESI

  TERSEBUT!

  LETAKKANBAHAN DI

  TEMPAT GMUDAH DI

  AMBIL DANSELAMAT

  BERJUMPADENGAN MURID

  DANPERKENALKAN

  KEPADAKA"ASAN

  PERMAINAN!

  BERITAHU

  TENTANGTEMPOH

  SESI

  #$%-&%MIN'

  BENARKAN

  KANAK-KANAKPILIH

  BAHANSENDIRI!

  GUNAKANTEKNIK

  REFLEKSISEBAGAIRESPONKEPADAKOMENMURID!

  BERITAHUMURID

  TEMPOH MASAANG

  TINGGAL!

  BERITAHUMASA TELAHTAMAT DAN

  SIMPANBAHAN KE

  TEMPATASALNA!

  BERITAHUMURID BILA

  SESISETERUSNA

  AKANDIJALANKAN!

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  12/50

  PROSES TERAPI BERMAIN

  Tahap1

  rasa diterima akibat

  hubungan erat yangterbina

  Tahap

  2

  luahan perasaansecara yang

  terpendam secaracatharsis

  Tahap

  3

  penerokaanperistia

  Tahap4

  bertindak ke ataspenyelesaian yangdipilih

  PELAKSANAAN

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  13/50

  PELAKSANAANMELAKSANAKAN

  TERAPI MAIN1) *ilik terapi+ Kelengkapan bilik terapi bersesuaian bergantung kepada

  kesesuaian kanak-kanak

  + !isertakan dengan bahan-bahan resos, alatan asas

  seperti rak buku, cermin, almari dan lain-lain

  ) Media mainan kritiria)

  + Mendorong ekspresi pemikiran dan perasaan kanak-kanak

  + 'eluang untuk mengu#i realiti kanak-kanak

  + Membekalkan kanak-kanak dengan cara yang boleh

  diterima untuk meluahkan perasaan yang tidak diingini

  + Mudah dimanipulasi oleh kanak-kanak

  PELAKSANAAN

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  14/50

  %) Kategori mainan Mainan mencirikan kehidupan sebenar

  set permainan peke#aan seperti polis, doktor dan tukang masak

  set permainan item rumah seperti seterika, kerusi dan telefon

  Mainan bercirikan luahan perasaan agresifari 'enukul

  'eralatan militari

  "openg

  Mainan bercirikan luahan perasaan an kreatif Crayon

  'laydoh

  Kad

  *oneka bekas air

  PELAKSANAANMELAKSANAKAN

  TERAPI MAIN

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  15/50

  BAHAN-BAHANTERAPI BERMAIN

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  16/50

  BAHANMANIPULASI

  + TANAH /IAT(0RAYON( 1AHAN

  MEWARNA

  1E0AS A0TIVITI

  AIR DAN 2ASIR

  A/ATAN MAINANDA2UR(

  2ER0A0ASANMEMASA0

  A/ATAN 1AYI

  + 1OTO/SUSU

  ANA02ATUNG

  SET 1/O0

  + /EGO

  0ERETA (1OT(AS0AR(

  1INATANGMAINAN

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  17/50

  TERAPI INI BERGUNAUNTUK (

  0anak-kanak $an% 'e&hada#an den%an kon3ik(#eisahan a!a" #e&.e&aian i'" 'a#a

  0anak-kanak $an% !elah en%alai !&a"a +seks"al(#ende&aan 45ikal a!a" eosi

  0anak-kanak $an% 'e&hada#an den%an is"-is" se#e&!isaki! a!a" kea!ian o&an% $an% dikasihi

  0anak-kanak $an% !elah en$aksikan ke%anasan&"ah !an%%a*

  0anak-kanak $an% didia%nos den%an Masalah 0"&an%T"#"an +ADD 7 ADHD

  0anak-kanak $an% !elah en%alai kealan%an a!a"'en.ana $an% se&i"s*

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  18/50

  TERAPIBERCERITA

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  19/50

  DE8INISI TERA2I1ERCERITA

  ( Te&a#i 'e&.e&i!a e&"#akan salah sa!" !e&a#i$an% en%e!en%ahkan konse# 'e&.e&i!ase'a%ai idea "!aa dala !e&a#i*

  ( Ia e&"#akan sa!" !eknik "n!"k en$al"&kanses"a!" akl"a! elal"i #e&ka!aan( %a'a&dan '"n$i $an% se&in% kali dilak"kan elal"i

  !eknik i#&o9isasi*

  ( Ia adalah seni e#en%a&"hi o&an% lainden%an 'e&.e&i!a 'e&kenaan dilea

  #e&sendi&ian e&eka

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  20/50

  ( Ia en%%a'"n%kan akl"a! 9e&'al dan non9e&'al $an% di'ekalkan oleh klien seasae&eka en$a#aikan .e&i!a $an% akane'a)a ke#ada hasil $an% diha&a#kan*

  (Te&a#i ini diki&a 'e&,a$a seki&ann$a klienen%enali eleen-eleen dala .e&i!a $an%di&eka dan en%%"nakan hasil $an% ada dala.e&i!a i!" se'a%ai hasil sendi&i*

  ( A#a'ila klien !elah e'"a! #en%enalan se&!ae'en!"k 9is"al dan ie, dalaan( klien !elaheahai 'aha)a dia 'oleh selesaikan asalah

  $an% dihada#i*

  DE8INISI TERA2I 1ERCERITA

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  21/50

  Te)ni) *ercerit+ e&"#akan sa!"

  !eknik "n!"k en$al"&kan ses"a!"akl"a! elal"i #e&ka!aan( %a'a&dan '"n$i $an% se&in% kali dilak"kan

  elal"i !eknik i#&o9isasi*

  Ce&i!a a!a" na&a!i; !elah laa dikon%sidala se!ia# '"da$a se'a%ai hi'"&an(#ela,a&an( #en$a#aian '"da$a dan

  en$a#aikan nilai-nilai ke#ada

  as$a&aka!*

  Eleen $an% #en!in% dala !eknik iniialah #lo!( )a!ak dan #e&soalan

  ses"a!" .e&i!a*

  0ONSE2 1ERCERITA

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  22/50

  0EGUNAAN CERITA UNTU0TERA2I

  ! Cerit+ .en//+.*+r)+n 0id12 e.o3id+4+.+n!

  Ce&i!a e&an%k"i #en%alaan eosi*

  Me&eka e'e&i kanak-kanak #e&ka!aan $an%di#e&l"kan "n!"k e$a!akan #e&asaan dan kon!eks"n!"k e&eka eahai #e&asaan !e&se'"!*

  Den%an enden%a& .e&i!a( kanak-kanak en,adile'ih $akin( k&ea!i; dan .e&%as se)ak!"en%hada#i asalah ha&ian*

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  23/50

  0e%"naan .e&i!a "n!"k!e&a#i

  5! Menden/+r cerit+ .en6edi+)+n2en/+4+.+n 0+d+2+n

  1e&.e&i!a den%an !eknik $an% 'e&kesan a!a"eli'a!kan se.a&a kesel"&"han inda( de&iadan eosi #enden%a&( seakan-akan hid"#se&in% den%an d"nia .e&i!a i!"*

  0esann$a( #enden%a& le'ih 'e&sedia "n!"ken%hada#i si!"asi $an% se&"#a dala

  kehid"#ann$a*

  0EGUNAAN CERITA UNTU0 TERA2I

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  24/50

  0e%"naan .e&i!a "n!"k!e&a#i

  $! Cerit+ .en/+7+r 2en6e4e3+i+n .+3+4+03ec+r+ )re+ti8!

  /a5in$a( .e&i!a en%and"n%i asalah a!a" kon3ik$an% ha&"s diselesaikan*

  Ce&i!a e'a)a #enden%a& en%ha$a!i se!ia#

  lan%kah "n!"k en$elesaikan asalah kon3ik!e&se'"!*

  Ca&a ini en%a,a& kanak-kanak le'ih k&ea!i;( #in!a&akal dan ke!a'ahan*

  0EGUNAAN CERITA UNTU0 TERA2I

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  25/50

  0e%"naan .e&i!a "n!"k!e&a#i

  9! Cerit+ .en1n71))+n tind+)+n d+n +)i*+t

  Ce&i!a e'e&i .on!oh ke%a%alan dan ke,a$aan(

  kesedihan dan ke%e'i&aan*

  Me&eka en.e&inkan aki'a! se!ia# ke#"!"san)a!ak( saa ada #osi!i; san ne%a!i;*

  Ini e'e&i !"n,"k a,a& ke#ada kanak-kanak "n!"k

  e'"a! ke#"!"san #osi!i; #ada asa kelak*

  0EGUNAAN CERITA UNTU0 TERA2I

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  26/50

  0e%"naan .e&i!a "n!"k!e&a#i

  :! Cerit+ .encer.in)+n )e+d++n.+n13i+ 6+n/ 1niver3+4iti

  Melal"i #e&is!i)a $an% dis!&"k!"& se.a&aeosi( .e&i!a e'e&i #e&se#si dalaeosi #enden%a& dan #en%alaann$a(

  dan en%in%a!kan #enden%a& )ala"#"n)","d #e&'e5aan an!a&a sa!" saa lain(se"a an"sia en%hada#i &in!an%anhid"# $an% saa*

  0EGUNAAN CERITA UNTU0 TERA2I

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  27/50

  GARIS PANDUAN KETIKAMENGGUNAKAN TERAPI

  BERCERITA

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  28/50

  . KELEMBUTAN( 2as!ikan .e&i!a $an% di%"nakan adalah

  'e&kenaan si!"asi se'ena& !e!a#i '"kan$an% 'e!"l-'e!"l saa

  ( 1oleh en%%"nakan hai)an se'a%ai )a!ak-)a!ak dala .e&i!a "n!"k en%%an!ikanan"sia

  ( J"%a 'oleh "'ah ,an!ina )a!ak $an%di%"nakan

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  29/50

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  30/50

  =*2OSITI8( Ce&i!a #e&l" sen!iasa diakhi&i se.a&a #osi!i;

  den%an )a!ak-)a!ak dala .e&i!a da#a!en$elesaikan asalah

  ( G"nakan .e&i!a "n!"k ene&oka #e&asaan("la #e&'"alan dan ene&oka !a,"k $an%hendak diselesaikan

  ( 2as!ikan )a!ak-)a!ak dala .e&i!a da#a!'e&4ki& .a&a #en$elesaian den%an sendi&is"#a$a da#a! e&an%san% kanak-kanak i!"'e&4ki& !en!an% hasil $an% #osi!i;

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  31/50

  9! 0ANA0-0ANA0 MERE0A

  CERITA( G"&" ka"nselin% #e&l" en%%alakkan a!a" eo!i9asikan

  kanak-kanak "n!"k e&eka .e&i!a sendi&i

  ( Anda akan enda#a! #eahaan $an% endala!en!an% 'a%aiana kanak-kanak i!" en%hada#i asalah

  ( Den%an i!"( kanak-kanak i!" "n%kin 'oleh e#&oses#e&is!i)a-#e&is!i)a $an% !idak en$enan%kan den%anle'ih endala( den%an ene&oka eosi dan en.a#ai

  #en$elesaian seasa 'e&.e&i!a

  ( Anda #e&l" enden%a& den%an !eli!i dan e'e&ike'e'asan ke#ada kanak-kanak i!" en$a#aikan .e&i!asendi&i

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  32/50

  0E/E1IHAN TERA2I1ERCERITA

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  33/50

  0E/E1IHAN TERA2I 1ERCERITA*

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  34/50

  JENIS TERA2I1ERCERITA

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  35/50

  BEG CERITA AJAIB

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  36/50

  1U0U CERITA

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  37/50

  2IHA0 0ETIGA

  SATU GAM1AR SERI1U

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  38/50

  SATU GAM1AR SERI1UMA0NA

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  39/50

  MONTAJ 0E/UARGA

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  40/50

  0A2SU/ MASA

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  41/50

  PRINSIP-PRINSIPPANDUAN PENGUASAAN

  KEMAHIRAN BERCERITA

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  42/50

  Untuk menguasaikemahiran bercerita,

  guru harus memahami danmematuhi prinsip-prinsip

  panduanberikut;

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  43/50

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  44/50

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  45/50

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  46/50

  2ERANCANGAN > 2ENGURUSAN SESI1ERCERITA

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  47/50

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  48/50

  SESI 1ERCERITA

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  49/50

  ( Me'an!" "&id en%"k"hkan nilai "&ni $an%di!e&a#kan di dala isi .e&i!a i!"*

  ( Ak!i9i!i #en"!"# $an% 'oleh di%"nakan :-

  + Men$oal "&id !en!an% isi .e&i!a $an% !elahdisa#aikan*

  + Men$"&"h "&id en%"lan% isi .e&i!a den%anen%%"nakan #e&ka!aan sendi&i*

  + 1e&'in.an% den%an "&id !en!an% !ea > nilai "&ni

  $an% !e&kand"n% dala isi .e&i!a*+ Me'i'in% "&id-"&id 'e&lakon 'e&dasa&kan isi

  .e&i!a $an% disa#aikan*

  + Men$"&"h "&id en"lis ka&an%an 'e&dasa&kan isi.e&i!a $an% !elah diden%a&*

  2ENUTU2

 • 7/25/2019 TERAPI-BERMAIN BERCERITA

  50/50

  Se)i+n;

  Teri.+ K+3i0