2
Факултет техничких наука, Нови Сад Предметни наставник: Звонко Ракарић ТЕОРИЈСКА ПИТАЊА ИЗ МЕХАНИКЕ II (ГО), СЕМЕСТАР III, 2+2 ПРВА ОБЛАСТ - КИНЕМАТИКА Број степени слободе кретања. Вектор положаја тачке. Средња и тренутна брзина. Средње и тренутно убрзање. Убрзано и успорено кретање тачке. Брзина и убрзање тачке у Декартовом координатном систему. Брзина и убрзање тачке у природном координатном систему. Веза брзине и убрзања у Декартовом и природном координатном систему. Полупречник кривине путање. Равномерно праволинијско и криволинијско кретање. Пређени пут тачке. Кинематика транслаторног кретања тела. Угаона брзина и угаоно убрзање тела при обртању око непомичне осе. Брзина и убрзање тачке тела при његовом обртању око непомичне осе. Кинематика раванског кретања тела. Веза брзина тачака при раванском кретању. Независност угаоне брзине тела од положаја пола раванског кретања. Теорема о пројекцији брзина две тачке тела на спојну праву. Пол брзине раванског кретања. ДРУГА ОБЛАСТ-ДИНАМИКА МАТЕРИЈАЛНА ТАЧКЕ 1. Принцип одређености. Њутнови закони динамике. 2. Врсте сила. Задаци динамике. 3. Диференцијалне једначине кретања материјалне тачке. Декартов координатни систем. Природни координатни систем. 4. Слободне осцилације материјалне тачке. 5. Принудне осцилације материјалне тачке. 6. Концепти интерпретације кретања. Мере кретања материјалне тачке. 7. Рад силе и спрега. 8. Потенцијална енергија. Услови потенцијалности силе. 9. Закони о промени кинетичке енергије и одржању механичке енергије материјалне тачке. (наставак 9.) Дијаграм потенцијалне енергије материјалне тачке. 10. Импулс силе. 11. Закон о промени количине кретања материјалне тачке. Закон о промени момента количине кретања материјалне тачке. 12. Основи теорије удара. 13. Удар материјалне тачке о непомичну преграду. Коефицијент реституције.

Teorijska Pitanja Mehanika 2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teorijska Pitanja Mehanika 2

Citation preview

Page 1: Teorijska Pitanja Mehanika 2

Факултет техничких наука, Нови Сад Предметни наставник: Звонко Ракарић

ТЕОРИЈСКА ПИТАЊА ИЗ МЕХАНИКЕ II (ГО), СЕМЕСТАР III, 2+2

ПРВА ОБЛАСТ - КИНЕМАТИКА

Број степени слободе кретања. Вектор положаја тачке. Средња и тренутна брзина. Средње и тренутно убрзање. Убрзано и успорено кретање тачке. Брзина и убрзање тачке у Декартовом координатном систему. Брзина и убрзање тачке у природном координатном систему. Веза брзине и убрзања у Декартовом и природном координатном систему. Полупречник кривине путање. Равномерно праволинијско и криволинијско кретање. Пређени пут тачке. Кинематика транслаторног кретања тела. Угаона брзина и угаоно убрзање тела при обртању око непомичне осе. Брзина и убрзање тачке тела при његовом обртању око непомичне осе. Кинематика раванског кретања тела. Веза брзина тачака при раванском кретању. Независност угаоне брзине тела од положаја пола раванског кретања. Теорема о пројекцији брзина две тачке тела на спојну праву. Пол брзине раванског кретања.

ДРУГА ОБЛАСТ-ДИНАМИКА МАТЕРИЈАЛНА ТАЧКЕ

1. Принцип одређености. Њутнови закони динамике. 2. Врсте сила. Задаци динамике. 3. Диференцијалне једначине кретања материјалне тачке.

Декартов координатни систем. Природни координатни систем.

4. Слободне осцилације материјалне тачке. 5. Принудне осцилације материјалне тачке.

6. Концепти интерпретације кретања. Мере кретања

материјалне тачке. 7. Рад силе и спрега. 8. Потенцијална енергија. Услови потенцијалности силе. 9. Закони о промени кинетичке енергије и одржању

механичке енергије материјалне тачке. (наставак 9.) Дијаграм потенцијалне енергије материјалне тачке.

10. Импулс силе. 11. Закон о промени количине кретања материјалне тачке.

Закон о промени момента количине кретања материјалне тачке.

12. Основи теорије удара. 13. Удар материјалне тачке о непомичну преграду.

Коефицијент реституције.

Page 2: Teorijska Pitanja Mehanika 2

ТРЕЋА ОБЛАСТ-ДИНАМИКА СИСТЕМА МАТЕРИЈАЛНИХ ТАЧАКА И КРУТОГ ТЕЛА

1. Динамика система материјалних тачака. Класификација

сила. 2. Центар масе и закон о његовом кретању. 3. Мере кретања система материјалних тачака. 4. Закон о промени кинетичке енергије и закон о одржању

укупне механичке енергије система. 5. Закон о промени количине кретања система. Закон о

промени момента количине кретања система.

6. Динамика транслаторног кретања крутог тела. 7. Момент инерције. Штајнерова теорема. 8. Обртање крутог тела око непомичне осе.

(наставак 8.) Физичко клатно. Хајгенсов центар.

9. Динамика раванског кретања крутог тела.