TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

 • Upload
  ajla

 • View
  265

 • Download
  2

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  1/45

  PJESNIČKI JEZIK OSOBENOST PJESNIČKOG JEZIKA

  Jezik književnog umjetničkog djel i u !ti"ovim i u #$ozi n ziv mo #je!ničkim jezikom ili jezikom umjetničke književno!ti%

  T j jezik !e $ zlikuje od !vi" vidov iz$ ž v n j &n učnog' novin $!kog' !ud!kog't$gov čkog' o(ičnog govo$ ) ne !mo #o n činu !voje u#ot$e(e' nego i #o *ilju+ to je o!o(en 'n $očit u#ot$e( jezik %

  ,mjetno!t je lični doživlj j !vijet i život #$ik z n u !li*i živog život % I -otog$ -ije je !lik!vijet #$ik z n u o(liku do!tu#nom n .im čulim ' li to nije ličn !lik 've/ je to m$tv ' # !ivn ' me" ničk ko#ij % Z to -otog$ -ij i nije umjetno!t%

  Ako je i književno!t v$!t umjetno!ti i on je o$u0e njenog iz$ ž v nj jezik ' z(og tog /e t j jezik no!iti o!novne k $ kte$i!tike umjetnot!i+ on /e (iti iz$ z tog ličnog umjetnikovogdoživlj j i m te$ij l od kog !e g$ di umjetničk !lik život ' #un du(oki" imnogo!mi!leni" zn čenj % Jezik !e u umjetničkom književnom djelu #$eo($ ž v + oduo(ič jnog !$ed!tv z !#o$ zumijev nje u jed n nov vid jezik ' iz$ z du(oki" ljud!ki"emo*ij i veliki" čojekovi" !zn nj %

  Sve te i!tine i!k z ne #je!ničkim jezikom !o#.tene !u u jed n o(lik koji !e $ zlikuje od jeziknučni" djel % 1ok n m #je!nički jezik !lik !tv $i i #oj ve' # mi iz ti" !lik #o!$ednoizvl čimo !ve .i$e i d(lje z ključke' čime t j jezik djeluje i n n.u m.tu i n n . o!je/ nj i

  n n . $ zum' dotle n m n učni jezik ne#o!$edno ! #.t v te i!tine u o(liku #!t$ ktni" #ojmov i z ključ k ' djeluju/e #$ven!tveno i i !ko$o i!ključivo n n . $ zum%

  KONK2ETNOST PJESNIČKOG JEZIKA

  PJESNIČKA S3IKA I 4OTOG2A4IJA

  2ekli !mo d !e #je!ničk !lik $ zlikuje od -otog$ -ije' je$ je on ličn !lik život ' kojiz$ ž v lični doživlj j !vog tvo$* ' umjetnik ' dok je -otog$ -ij t ko0e konk$etn !lik ' lime" nički ko#i$ n ! život %

  4otog$ -ij n m #$eno!i !ve #ojedino!ti iz život ' on ko k ko n m i ! m život #$už te #ojedino!ti% On može u !e(i d !d$ži (ez($oj zn čenj i o!je/ nj li !m #o !e(i on jenem ' on n m ne govo$i ni.t vi.e nego ! m život koji !lik % Č k n m m nje govo$i odživot je$ je on m$tv ' ne#omičn ' !t tičn %

  ,mjetničk !lik #o!t je kondenzov n !lik život ' u kojoj !e !# j lični mj$tnikov doživlj j!du(okim o(jektivnim !mi!lom život % 1 (i !tvo$i t kvu !liku k j t$( d n m !o#.tiod$e0eni !mi! o' književnik od (i$ iz život one iz$ zite #ojedino!ti koje (itno k $ kte$i.uživot u onom !mi!ku koji n m umjetnik #$id je i koji život !tv $ i k$ije u !e(i% , i!to v$ijmeknjiževnik teži d njegov !lik (ude .to konk$etnij ' d n m čulno doč $ v život .too#i#ljivije' u(edljivije' !uge!tivnije% K d (i književnik ! mo težio tome d n m !o#.ti

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  2/45

  !mi! o koji on izvl či iz život ' ond (i njegovo djelo #o!t lo goli !o#.t v nje% 5to !e uknjiževnoj k$iti*i n ziv dekle$ tivni #i! nje% S d$uge !t$ ne' ko (i ! mo književnik ! motežio tome d njegov !lik (ude .to konk$etnij ' on (i !e #$i(liž v o -otog$ -iji' .to (idovodilo do onog .to !e u književnoj k$iti*i k o (e!mi!leno n gomil v nje činjeni* % I jedni d$ug od ovi" o# !no!ti ! vl 0uje !e ! mo !kl dnom mje$om izme0u ovi" težnji% P$i čemu

  književnik nizom konk$etni" #ojedino!ti o!tv $uje .to življu i konk$etniju !liku' iz(o$omzn č jni"' iz$ ziti" #ojedino!ti d je toj !li*i od$e0eni !mi! o%

  KONK2ETNOST &S3IKO6ITOST) PJESNIČKOG JEZIKA

  N#$% u !vojoj k$ tkoj *$ti*i ! !el #od n !lovom 73ovčev z #i!nik8 2 doje 1om novi/o#i!uje !u!$et u .umi ! !i$om .nim !elj kom 9 $kom' !lugom kod imu/nijeg !elj k %S o#.t v ju/i k$ t k $ zgovo$ ! tim !elj kom 1om novi/ #o!ve/uje !t$ ni*u i #o o#i!u9 $kovog ! vij nj *ig $ete%%%

  Konk$etiz *ij umjetničke !like ne ! !toji !e ! mo od z # ž nj i $egi!t$ov nj zn č jni" ik $ kte$i!tični" #ojedino!ti iz život % To je tek #$v #olovin umjetničkog $ d #$ikonk$etiz *iji% 1$ug #olovin !e ! !toji u tome d književnik !n gom !voje m .te #oveže te #ojedino!ti unovu sliku i d vje.tom u#ot$e(om jezički" !$ed!t v o($ di te #ojedino!ti' d i"n !lik vje$no i u#eč tljivo' k ko (i .to !uge!tivnije i u(jedljivije djelov lo n *it o*e% Onmo$ #$on /i t k v jezički iz$ z d i" mi o#i#ljivo doživlj v mo' d im mo iluziju k o d nečit mo t j o#i!' nego k o d te o#i!ne #oj ve gled mo !vojim očim ' čujemo !vojim u.im 'dodi$ujemo' mi$i.emo' #$o( mo%

  E9O:IONA3NOST PJESNIČKOG JEZIKA

  9ISAO I E9O:IJA , KNJI;E6NO9 1JE3,

  Po$ed !v kog !likovitog k $ kte$ #je!nički jezik !e odlikuje i !vojim mi! ono

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  3/45

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  4/45

  Pučin plava

  spava,

  #$o"l dni # d m$ k'

  v$" "$idicrne

  trne

  z dnji' $umeni z$ k'%

  Čime je $itmički t čno i !uge!tivno doč $ o .um t l ! koji (l go ud $i u o( lu' # !e ! jo.ti.im .umom od(ij od o( le%

  Pje!nikov emo*ij !e k$i!t li.e' uo(lič v ' !tilizuje i k ko književnik #$on l zi iodgov $ ju/ književn !$ed!tv &$itmičku !t$uktu$u' dekv tne i !uge!tivne $iječi' žive !like ivje.tu kom(in *iju #ojedino!ti) d !ve to iz$ zi .to !n žnije i iz$ zitije% N t j n činknjiževnik !tv $ i u emo*ion lnom #ogledu " $monič n !kl d' jedin!tvo izme0u ! d$žine i-o$me%

  2IT9IČNOST PJESIČKOG JEZIKA

  2itmom & g$č% 2"@t"mo! te/i) n ziv !e !v ko $ vnomje$no #on vlj nje izvj !ni" #ojmov i$ dnji u od$e0enim $ zm *im v$emen % 9noge #oj ve u #$i$odi $itmički !e #on vlj ju &d n ino/' #lim i o!ek )' mnoge -iziolo.ke $ dnje čuvjek t ko0e$ !u $itmičke & di! nje' $ d !$* )%Iz #$i$odnog i in!tiktivnog $itm $ zvio !e i !vje!ni $it m čovjek u umjetno!ti uo#.te i uknježevno!ti% Čovjek je n j#$ije u #$o*e!u $ d #$ tio !voje $ dne #ok$ete #je!mom u $itmu$ d ' k ko (i ol k. o t j $ d' #o!lije je i !vije ig$e $itmički !tilizov o' d (i n j#o!lije!vje!no unio $it m i u !voje književne #$oizvode' #on jvi.e u !ti"ove' li i u #$ozi% T ko je i #o!t o pjesnički ritam,koji nije ni.t d$ugo negoorganizovano, plansko ponavljanje izvjesnih jezičkih signala ( slogovi, akcenti, pauze, rečenička intonacija itd.) u određenim kraćimrazmacima vremena.

  6ez izme0u #$i$odnog jezičkog $itm i #je!ničkog $itm uvijek !e u ve/oj ili m njoj mje$iod$ž v ' li #je!nički $it m je uvijek toliko vje.t čki !tilizov n govo$ d !e jezičk m te$ijo#i$e i #$otivi njegovu uo(lič vnju i !t lno izmiče #je!nikovim n !toj njim d je ulije u

  od$e0ene $itmičke o(like%%Pje!nički jezik je $itmičn !tiliz *ij #je!nikove emo*ije% Jedno $ !#oloženje #je!nikovo težid !e iz$ zi u jednom $itmičkom t l ! nju koje mu odgov $ ' koje g uo(lič v u od$e0ene$itmičke mje$e' koje g kondenzuje ne d ju/i mu d !e $ !#line u $itmički neod$e0en ineujedn čen iz$ z%

  ,log $itm u !ti"ovim je emotivne #$i$ode% 3i$!k #oezij ' je iz$ z či!tog o!je/ nj ' n .l jeu $itmu izv n$edno !$ed!tvo d !e i #je!nik i čit l * dovedu u od$e0eno ili o#.te emo*ion lno$ !#oloženje z doživlj v nje jednog o!je/ j % 2it m n m #$už d z (o$ vimo n !ve !tv $ioko !e(e koje (i odvl čile n .u # žnju' i u#u/uje n ! n ! mu ! d$žinu #je!me%

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  5/45

  9 koliko je te.ko utv$diti kod !v ke konk$etne #je!me vezu izme0u $itm i ! d$žine'ne!umljivo je d t vez #o!toji' i d !e kod neki" #je! m č k može i veom u!#je.no otk$iti%

  9nogi #je!ni*i govo$e o tome d im je jo. #$ije !tv $ nj #je!me u u.im odzv n j o nekiod$e0eni $it m koji je i iz ziv o kod nji" !t nje #je!ničke in!#i$ *ije% 3i$!k #oezij ( . z(og

  !voje $itmično!ti #ot!je/ n muziku' i u tom #ogledu im n jvi.u !lično!t ! muzikom%3i$!ku #je!mu ne možemo #$e#$ič ti k o #$i#ovijetku' ili $om n' ili d$ mu' z(og tog .to (ili$!k #je!m #$e#$ič v njem izgu(il !voje emo*ion lno!ti+ svoj ritam%

  STI?O6I I P2OZA

  Po.to je $itmično!t jedn od gl vni" o(lik emo*ion lno!ti #je!ničkog jezik ' nije nim lo!luč jno .to je t $itmičk o$g niz *ij #je!ničkog jezik n jj če iz$ žen u !ti"ovim li$!ke #oezije' u kojoj !e ! o#.t v ju zgu!nut i intezivn o!je/ nj %

  , 7Ko.t ni8 Bo$e St nkovi/ ' z koju je Jov n Sk$eli/ k z o d je 7jedn od n jlje#.i"'n j#oetičniji" i n jdu(lji" #je! m *ijele n .e književno!ti8% N#$+

  7Ajde Ko.t n 1igni !e' $ !ve!ti

  Sv tovi te ček v' ml doženj ček %

  1igni !e' ne #l čiC !tegni !$*e' t$#i'

  Bidni čovek #$ vi A čovek je ! mo

  Z ž l i z muku zd den%%%

  P$ozn $ečeni* u umjetničkom književnom tek!tu (itno !e $itmički $ zlikuje od #$ozne$ečeni*e u o(ičnom govo$u% , o(ičnom govo$u $it m $ečeni*e #$o!to je -iziolo.ki u!lovljen$ dom n .i" o$g n z di! nje+ #ot$e(om z udi! nje i izdi! nje v zdu" % , književnomumjetničkom #$oznim tek!tovim $it m !e !vje!no o$g nizuje #$em umjetničkoj z mi!li i tu!e ugl vnom #okl # ! inton *ijom $ečeni*e%

  ,mjetničk #$ozn $ečeni* im !voj umjetnički motivi! n inton *ioni tok u !kl du !e!tetičkim *iljem koji umjetnik "o/e njim d #o!tigne+ ono je č ! inton *iono t l ! !t ' č !

  i!#$ekid n ' č ! k$ tk i inton *iono intenzivn ' č ! duž ' i inton *iono $ znov$!n ili $ vnitd%

  BOGATST6O I JEZG2O6ITOST PJESNIČKOG JEZIKA

  Književnik !vojim $iječim konk$etizuje !voje !like' koje uvijek ne.to zn če' ne.to govo$e o #$edmetim i #oj v m koje on #$ik zuje%#e slike nam uvijek ne$to $ire govore od onoga $toone konkretno prikazuju.1u. n 9 ti/ n#$%u !vojoj #je!mi 71 imenuje. !enke zvezde8 imveliki ($oj o(ični" !#$egov $iječi+%Kolikotoplih trava &kolikobolnih očiju &koliko #utlju( v > koliko pustinja >da kaže$ &ni!i !tig o% Svi ti !#$egovi $iječi otk$iv ju neke nove'unut$ .nje moguu/e o!o(ine ti" $iječi' odno!no oni" #ojmov koje one ozn č v ju' i n t j

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  6/45

  n čin #$o.i$uju nji"ovo zn čenje i mim tim (og te jezik% Je$ jezik !e mnogo m nje (og ti!tv $ njem novi" $iječi ili uvo0enjem !vježi" dijelekt!ki" $iječi u književnom jeziku' mnogovi.e tim unut$ .njim (og /enjem' tim #$o.i$iv njem zn čenj ve/ #o!toje/i" $iječi%

  K ko trava može (iti topla' On je' #$em o#.te#ozn tim i o(jektivno #$izn tim !vojim

  o!o(in m > zelen ' vl žn ' !očn ' gu!t ' vi!ok ili ni!k itd% Ali z #je!nik je on u jednomt$enutku mogl d (ude itoplo,n to#loj zemnji #o z$ *im #$oljetnog ili ljennjeg !un* ' iliz g$ij n to#lim tijelim ljudi koji !u lež li n njoj' ili !o*i$ ! to#lim o!je/ njim čovjekodu.evljenog (ujno./u #$oljetnog !un* ' zelenil i život itd% ,koliko je čovjek o($ zov niji'kultu$niji' mi! oniji i o!e/ jniji' utoliko !u i njegovi #ojmovi .i$i i (og tiji' i o($nuto%

  Bog /enje jednog jezik ide u#o$edo ! #ojmovnim (og /enjem kod #$ed!t vnik tog jeziki d !e i !t $e' ve/ #o!toje/e $iječi !t lno #o#unj v ju !ve novom ! d$žinom' !ve #unijimzn čenjem%

  ogatstvo #je!ničkog jezik ! d$uge !t$ ne možemo ozn čiti k o jezg$ovito!t #je!ničkog jezik % Pje!nik ! m lo $iječi k zuje mnogo% Jedn $iječ ili iz$ z' jed n det lj' jedn !likn !lik n #je!ničkim jezikom k zuje n m jedno *ijelo !"v t nje život ' otk$iv n m niz i!tinili n m n govje.t v jo. ve/i niz činjeni* ' #it nj i odgovo$ o !loženo!ti život i njegovimmnogo($ojnim $je.enjim % Sv kodnevni jezik ! !vojim o(ičnim zn čenjem čude!no !e #$eo($ ž v u književnom djelu u jezik koji do(ij ne!lu/enu .i$inu i #uno/u zn čenj %

  ,mjetno!t je ve/ i j č ukoliko je umjetnik ! m nje !$ed!t v zn o d k že .to vi.e%

  9 k!im Go$ki je $ek o+ 7Književnik t$e( d !e oz$ ž v t ko d je $iječim tije!no' mi!lim #$o!t$ no%8

  Književnik #$o.i$uje !voje unut$ .nje zn čenje $iječi otk$iv ju/i u njim !ve novije o!o(ine i!ve ve/e mogu/no!ti z novo' neo(ično i neou(ič jeno% On (og ti jezik ne ! mo time .to!tv $ nove $iječi ili .to uvodi !vježe dij lek t!ke $iječi u !voj #je!nočki jezik nego i time' i tomnogo vi.e' .to #$o.i$uje #oj m $iječi #une/i i" !ve novijim zn čenjim % N t j n čin njegov jezik #o!t je z(ijen i jezg$ovit' .to mu omogu/uje d o!tv $uje o!novnu tenden*ijuumjetno!ti+ d !e ! ! .to m nje $iječi k že vi.e%

  SI9BO3IČNOST PJESNIČKOG JEZIKA

  Bog t!tvo i jezg$ovito!t #je!ničkog jezik je!u one njegove o!o(ine koje čine d !e on

  preobražavau jed n novi vid jezik ! .i$okim i mnogo!mi!lenim simboličnimzn čenjem%Sim(olom n ziv mo !v ki konk$et n zn k koji ozn č v neku !loženu #!t$ ktnu ideju% N#$% srp i čekić!u !im(ol komunizma' gavran!im(ol nesreće, golub!im(ol nevinosti.To !u!ve !t li !im(oli koje !vi ljudi $ zumiju je$ je nji"ovo zn čenje od$e0eno (ilo !t lnom jedn kom u#ot$e(om% Ali književnik v$.i jednuuvijek novu simbolizaciju jezik kondenzuju/iu !vojim konk$etnim !lik m i u $iječim kojim !e o!tv $uju te !like mno.tvo zn čenj kojeon otk$iv u njim ' #uni" #$odi$uju/eg emoion lnog dej!tv i neod$e0enog li .i$okog !mi!l %

  N#$% u !vojo #$i#ovije*i 7 uke 8 2 nko 9 $inkovi/ je !im(olički ozn čio dvo!t$ukučovjekovu #$i$odu u !li*i $ zgovo$ njegovi" $uku% 1e!n $uk je tu !im(ol čovjekovog!tv $ l .tv ' koje je u kl !nom d$u.tvu n o# ko u!mje$ v lo !voje $ezult te u #$ v*uu! v$. v nj me" nizm tl čenj ljudi' k$v vi" me0un $odni" !uko( ' $ tov ' o!v j nj itd% Ikoje je ond $ zvilo niz neg tivni" o!o(im + o"olo!t' ok$utno!t' egoiz m' neo!ljetljivo!t itd%

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  7/45

  3ijev je $uk !im(ol "um ni" težnji u čovjeku+ do($ote' ! milo!ti ! uče./ % Bl go!ti itd%P$e#i$ nje ti" $uku ozn č v onu !t lnu #o(unu te (olje !t$ ne čovjekove #$i$ode #$otiv one!e(ične i o"ole !t$ ne njegove lično!ti% , toj #$i#ovije*i !v ki det lj i !v k $iječ im ju !voje.i$e !im(oličko zn čenje i omogu/uju n m d iz #ojedini" $iječi n !lu/ujemo *ijeli nizživotni" z(iv nj %

  Sim(oliz *ij jezik u književnim djelim ' (ilo d !e o!tv $uje u o(liku !im(ol ili u $ znimd$ugim o(li*im #$ene!enog zn čenj $iječi' izvi$e iz ! mog k $ kte$ umjetničkogknjiževnog djel + d !e #je!nikove mi!li i emo*ije !tv $ ju u konk$etne !like' koje ! !voje!t$ ne o#et z$ če mnogim zn čenjem% , !im(oličkom i #$ene!enom n činu iz$ ž v njujedinjuju te dvije o!novne o!o(ine umjetničkog n čin ! o#.t v nj +konkretnost slike imnogosmislenost misaonog i emocionalnog značenja.

  EKSP2ESI6NOST PJESNIČKOG JEZIKA

  Podekspresivno$ćuu jeziku $ zumijemo !kl d koji #o!toji izme0u gl !ovne !t$uktu$e $iječi' ! jedne !t$ ne' i izme0u njenog mi!onog zn čenj i emo*ion lnog zvuč n j ' ! d$uge !t$ ne% N j#$i$odnij ek!#$e!ij #o!toji u $iječim kojim !e #od$ ž v gl !ovim i zvu*im u #$i$odi' u t kozv nimonomatopejičnim$iječim jaukanje, *ijukanje, žuborenje, cvrčanje itd%Kod neki" #$imitivni" n $od jo. i d n ! !u u!ko #ovez ni gl !ovi ! mi!ono ne.to $ do!no' milo'lije#o% Neki gl !ovi n m (l go i #$ij tno zvuče' neki o.t$o i ne#$ij tno% T ek!#$e!ivno!tv$ijedno!ti #ojedini" gl !ov u !v kom jeziku mogu d (udu $ zličite' t ko d !vki n *ion lni jezik im !voju ek!#$e!ivnu !k lu%

  , #je!ničkom jeziku ek!#$e!ivno!t $iječi !e neo(ično #oj č v % Teže/i uo#.te " $moniji i!kl du ! d$ž ne -o$me' književnik teži i tome d !e gl !ovn !t$uktu$ njegov jezičkog iz$ z" $monično !loži ! mi! ono

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  8/45

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  9/45

  2je0i je !luč j d !e izvje!t n konk$et n #$edmet #o$edi ! nekim #!t$ ktnim #ojmom% Tu !eond $ di o t kvim #!t$ ktnim #ojmovim koji !u #o !vom zn čenju j ki' u#eč tljivi io#.te#ozn ti' z jedničk o!o(in je gotovo uvijek #un !im(olike+

  %1o nemirna savest $to prvi put spava...-

  Po$e0enje #i!* n m otktiv !voj mi!oni i emo*ion lni !t v #$em #edmetim koje o#i!uje%K d n#$% 6oji!l v Ili/ u !vojoj #je!mi 7 4spovest- k že d !u !vi n #o$i ljd!kog $ zumuz ludni+%1o sumorni putnik u dubokoj noći

  $to zaman baca mutni pogled svoj, 5 ...-

  ond n m je j !no d #je!nik u životu doživio te.ke t$enutke' d je #o!u!t o #od ($emenomživot i d !e ! t kvom nevje$i*om i klono./u odno!i #$em n #o$im ljudi d $ zumom (olje!"v te !vijet%

  Po$ed(en k #ul &k o) ne mo$ uvijek #o!toj ti u #o$e0enju% N#$%

  74 tim je !t$ukom divot '

  Oči !u jojdvije zvijezde,

  3i*e joj je jutro rumeno...-

  , n .oj n $odnoj #oeziji &k o i u n $odnoj #oeziji o!t li" !liven!ki" n $od ) #o!toji #o$e0enjekoje je ! !t vljeno iz t$i dijel +

  F% Pit nje% Neg tiv n odgovo$ % Pozitiv n odgovo$

  To #o$e0enje !e n ziv slovenska antiteza.

  KONT2AST > l t%*ont$ !t $e !t j ti n !u#$ot ili ntitez !u#$otno!t

  S#e*ij ln v$!t #o$e0enj je!tekontrast ili antiteza% Tu !e #o$e0enje ne v$.i #o sličnosti' ve/ #o suprotnosti,čime !e veom iz$ zito i!tiču o( čl n koj g ! činj v ju' z !niv ju/i !e n

  onom !lik $!tvu #ozn tom #o!tu#ku !lik njcrno5bijelo' ili uo#.te !lik njekom#lement $nim (oj m % K o .to !e kont$ !ne (oje u !lik $!tvu lije#o do#unj v ju' o#et!v k #on o!o( iz$ zitije djeluju' t ko !e i u književno!ti kont$ !tom #o!tiže veom iz$ zitkonk$etiz *ij !like+

  %Jedno v$ijeme i *ijelo dvo$i.te je (ilo puno rumenog otsjaja' li !e ($zo praznilo k o n gnut'četv$t !t !ud' i sve se vi$e punilo senkom prvoga sutona.-

  Kont$ !t iz ziv i veom j k emo*ion lni uti! k i k o *jelin i #o!e(no ! !v kim !vojimdijelom% , kont $!tu !e uvijek i!tiče on j čl n n koji #je!nik !t vlj mi! ono i emo*ion lnoteži.te+

  %J (o!ilj k !ejem' meni pelen niče.-

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  10/45

  I kont$ !t !e može $ zviti k o i #o$e0enje% , tom !luč ju mo$ !e # ziti d !e očuv # $ leliz m izme0u jednog i d$ugog zn čenj u !vim dijelovim o( čl n kont$ !t %

  9ETA4O2A > g$č%met #"o$ #$eno.enje

  Po$e0enje !e z !niv n jednoj z jedničkoj o!o(ini dv ju #$edmet + #$vog > koji !e #o$edi id$ugog > ! koji !e #o$edi%

  9et -o$ !e t ko0e$ z !niv n jednojz jedničkoj o!o(ini dv ju #$edmet ' li !e kod nje ne #ominje #$vi #$edmet n koji !e mi!li &koji !e #o$edi)' ve/ !e imenuje on j d$ugi #$edmet&kojim !e #o$edi) i njime !e u#u/uje n on j #$vi #$edmet% Njego. je n #$ vio met -o$u +7,!ne !u joj $užom uždene' < me0 kojim k tk d !ijev > snježna grivna sitna bisera-no!novu z jedničke o!o(inebjeline i zu( i (i!e$ ' čime je #oj m bisera !veden ugl vnom nzn čenje jedne !voje iz$zite o!o(ine >bjeline.T j #oj m (i!e$ u#u/uje n #oj m zu( % Z to!e z met -o$u k že d on #$eno!i zn čenje jedne $iječi n d$ugi #$edmet%

  9et -o$om !e #oj m neke $iječi !tilizuje t ko d on !vede n jedu željenu iz$ zitu !vojuo!o(inu' ili #$i tome i !ve o!t le njegove o!o(ine ne #oti!kuju !e u #oz dinu' ve/ !e glo( lno #od$ zumijev % 9t$ -o$ je !ložen -igu$ #o (og t!tvu !vog zn čenj i koliki .i$ok k$ug #$ed!t v može d iz zove u n m % On #$ije !veg konk$etizuje i oživlj v !liku' je$ !e njomočigledno #$et!t vlj ne.to #!t$ ktno #omo/u m te$ij lnog+

  7S mo jedn lju(v ne čili u pari

  prolaznosti6! mo jedn !e ne menj C%%%

  ili ne.to m te$ij lno odu.evlj v #omo/u du"ovnog' čime !e met -o$ #$etv $ u d$ugu-igu$u' personi*ikaciju

  7I $taptež k' $o0eni moj d$ug' niz dugi t$oto $

  buni se u baritonu.-

  Ali u#u/uju/i n neki d$ugi #$edmet i !vojom o!novnom o!o(inom i nizom !voji" #$ til čki"o!o(in ' met -o$ i !n žnoemo*ion lno k ko je nekiteo$tič $i n ziv ju' i z to veom če!t kod mnogi" #i! * ' n $očito kod li$!ki" #je!nik %

  K d z nekog k žemo d je 9I5C 3A6C ,2KAC 3ISI:IA ili 1A ISP2A63JA K2I6,12IN, ond je u#ot$e(ljen met -o$ % 9et -o$ umnož v zn čenje i n t j n čin do#$ino!i (og /enju jezik %

  PE2SONI4IKA:IJA > l t.persona lično!t' *acere činitiC n činiti ne.to ljud!kim (i/em

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  11/45

  Jed n od vid met -o$e n ziv !e personi*ikacija. Njome !e m$tvim !tv $im ' veget tivnim ilinim lnom životu' ili #!t$ ktnim #ojmovim #$id ju ljud!ke o!o(ine' .to (iv o(ično u o#i!u

  #$i$ode' k d !e #oj ve i #$edmeti u #$i$odi 7očovje/uju8

  P$o*e! kojim !e ovo z mjenjuje je met -o$ičen% 2 zlik izme0u #$ ve met -o$e i

  #e$!oni-ik *ije je u tome .to kod #$ve #o!toji nek #$i$odn z jedničk o!o(in izme0umet -o$e i #ojm n koji on u#u/uje &(i!e$i+bjelina+ zu(i)' dok kod #e$!ono-ik *ije #i! *7uno!i8 tu o!(inu k o z jedničku u #e$!oni-i*i$ ni #$edmet% N t j n čin #je!nik #e$!oni-ik *ijom #$oje*i$ !voj $ !#oloženj u #e$!oni-i*i$ ne #oj ve i #$edmete' i z to jeon #$ven!tveno emo*ion ln -igu$ % N#$%+

  73iv d k$ j $ijeke sanja.

  Z$ik v*itužnoz$iču%

  omrlih trava du$e...

  Pe$!oni-ik *ij im zn čenje i z konk$etiz *iju i oživlj v nje !like% On je i veom !likvit-igu$ ' n $očito u onim !luč jevim k d !e #e$!oni-i*i$ ju #!t$ ktni #ojmovi ili k d "o/ed !e #$id živo!t o#i!nim #oj v m %

  A3EGO2IJA > g$č% llego$en d$ukčije' !likovito #$ič ti

  K d !e met -o$ #$oduži i #$o.i$i n *ijelu !liku ili n *ijelu $ dnju' do(ijemo lego$iju% N#$%

  7 gradimo broda, nema se časa,

  7utra smo žrtva burnih talasa.-

  Alego$ičn je čit v #je!m 71ol #8 9il n 2 ki/ ' u kojoj je u !li*i n #o$nog $ d jednog!t $g konj #$ik z n čovjekov život% 1 (i n m lego$ij (il j !n ' #je!nik može' k o 2 ki/u ovoj #je!mi' d n govije!ti n .to !e odno!i t !lik +

  7O t ko te ž lim > Gle !uze me gu.e'

  oličena sudbo svih života redom8 &

  Te(e' braću ljude,i !ve žive du$e,

  jedn ke #$ed o#.tom' neminovnom (edom%

  Alego$ijom !e #i!*i !luže ili z to d (i n m neku mi! o izložili .to #$i!tu# čnije u o(likukonk$etne !like &n#$%u ( !n m ' u kojim !e o#i!uju !tv $i ili životinje k o živ i $ zumn (i/ ! ljud!kim o!o(in m ) ili z to d (i #od !k$ivenom !likom lego$ije iz zv li #ot!mije"

  d$u.tvene m ne & lego$ičn !ti$ )% N jče./i #ovod z lego$iju je t j .to !mi! o iz$ žen od #očetk do k$ j u lego$ij!koj !li*i utiče j če' u(jedljivije i o!je/ jnije%

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  12/45

  Z lego$iju je v žno d !e u čit vom njenom toku od$ži #$i$odno i logičko $ zvij nje !like i unjenom o!novnom i u njenom #$ene!enom zn čenju' k o d !e i od$ži vez izme0u t dvzn čenj % N#$% 1o se dima ne nadimi, taj se vatre ne ogreje.

  EPITET > g$č%e#itet"on ono .to je #$i#ojemu nečemu' dod t k' #$idjev

  Sličnu -unk*iju k o #o$e0enje ili met -o$ im iepitet % To je $iječ koj !toji uz imeni*u iotk$iv neku njenu o!o(inu k $ kte$i!tičnu z d tu !itu *iju+

  7umornone(o' starihog$ d , troma vod %%%

  E#itet !e ne #okl # ! #ojmomatributa% At$i(ut je !v k $iječ koj (liže od$e0uje imeni*u' e#iteti !u t kv v$!t t$i(ut koji otk$iv ju neku unut$ .nju o!o(inu #$edmet % On mo$

  otk$iti neku (itnu o!o(inu #$edmet i mo$ otk$iti !ve novije i !v edu(lje njegove o!o(ine% Odtog z vi!i njegov umjetničk lje#ot ' njegov novin i emotivno!t% S d$uge !t$ ne e#itet jeutoliko iz$ zitiji ukoliko !e jedn o!o(in #$edmet ne k zuje $ječju ! #$ vim zn čenjem' ve/$ječju ! #$ene!enim &o(ično met -o$ičnim) zn čenjem% N#$%

  1ruti m$ zi' zlaćano jut$o'munjevitanož %%%

  K ko #je!nik e#itetom otk$iv !voj lični odno! #$em !tv $im ' to !e ! o$gin l n !til t$ ži d #je!nik otk$iv e#itetom one o!o(ine koje odgov $ ju !itu *iji' !im(oli*i i emo*ion lnom tonuu njegovom djelu% Ako #je!nik u#t$e(lj v če!to i!ko$i.t v ne e#itete &bistri #otok'umilni #oj!l vuj ' rumenazo$ ' zelenat$ vi* itd%)%

  Od ( n lni" e#itet t$e( $ zlikov ti tzv% stalne epitete u n $odnoj #je!mi &ljepotadjevoj k 'bijela!vil ' zelenadolm %%%)% ti e#iteti !u #o!t li ! t vni dijelovi t$ di*ion lnog #je!ničkogiz$ z u n $odnoj #oeziji' i nji" t$e( #o!m t$ ti k o oz konjen umjetnički #o!tu# k' t j #o!tu# k je (io !ve!no i n mje$no u!vojen k o iz$ z n $odnog du" u #oeziji%

  PE2I42AZA > g$č%#e$i#" $ !i! o#i!no k ziv nje

  K d !e jed n #oj m' !t nje' o!o(in ili $ dnj o#i!no k zuje ! vi.e $iječi' do(ijemo peri*razu% Njome' !e !lično e#itetu i #o$e0enju' i!tiče nek o!o(in ili det lj k $ kte$i!tič n zneki #$edmet ili #oj vu u od$e0enoj !itu *iji+

  71 n !' !ut$ ' č ! /e ud $iti'

  jarko sunce meni zakloniti,

  iz ruku mi jasne gusle trgnuti,

  moje telo pod zemljicu vrgnuti.-

  9ETONI9IJA > g$č%meton@mi z mjen imen

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  13/45

  Po!toji i d$ug g$u# !til!ki" -igu$ koje i!to k o met -o$ im ju #$ene!eno zn čenje' li kodkoji" vez izme0u dv ju #ojmov nije !tvo$en n o!novu nji"ove !lično!ti ili !u#$otno!ti'nego n o!novu njegove logičke z vi!no!ti% O!novu ti" -igu$ činimetonimija% N#$%k dnekome k žemokukavica ne pla$ljivacmi !mo izv$.ili met -o$ičku z mjenu #ojmov #o!lično!ti% Ali k d k žemo on živi od svojih deset prstiju umje!to od svog radaizv$.ili !mo

  metonimij!ku z mjenu #ojmov + u#ot$ije(ili !mo #oj m !$ed!tv kojim !e ($.i nek $ dnjumje!to #ojm ! me te $ dnje% Izme0u ov dv #ojm #o!toji logičk vez + !v k $ dnj v$.i!e nekim !$ed!tvom%

  9etonimij može iz$ ziti n j$ zličitije logičke odno!e z vi!no!ti izme0u dv #ojm % N#$%8odkolijevke # do g$o( 8 > tj%od $o0enj # do !m$ti' 7*ijel uli* je oživjel 8 > tj%ljudi u tojuli*i%%%

  9etonimij k o i met -o$e #$eno!i zn čenje jedne $iječi n *ijeli kom#lek! nekog d$ugog #ojm ' o(ično zn čenje nekog konk$etnog #$edmet n #oj m neke #!t$ ktne #oj ve & grlo #jev nje' kolijevka $o0enje' deset prstiju $ d) ili n #ojm živog čovjek &kuka i motka !elj *i' mantija k lu0e$)' čime !e #o!tiže konk$etiz *ij i oživlj v nje !like' u i!tov$ijeme !e iz ziv i !ložen niz !o*ij *ij ' čime !e i emo*ion lno djeluje+ 7A odkukurjekado *enjera!ve je i!to8

  Podv$!tu metonimije sinegdoha > g$č%!@nekdo*"e ! zn v nje jedne $iječi #o!ed!tvomd$uge > tj%z mjenjiv nje dv ju #ojmiv #o količini% Tu !e uzimdio umje!to cjeline &7Konj!kenoge #oljem odm ko.e8)' jednina umje!tomnožine &7Konji !e $e#om ($ ne od silne muve)' jedinka umje!to vrste &79uk dl ku mijenj ' l /ud nik ko)%%%

  , #odv$!tu metonimije !# d ieu*emizam > g$č%eu#"emein u#ot$e(lj v ti $iječi ! do($imz mjen m > tj%k d !e mje!to #$vog iz$ z z ne.to $užno ili $0 vo u#ot$ije(i (l ži iz$ z% N#$%+ 7Ne m$zi n vino8' tj%#ij ni* je% 7O(il zi i!tinu8 > l že%%%

  I2ONIJA > g$č%ei$onei #$etv $ nje

  Ovdje !e $iječim d je !u#$ot n !mi! o od onog koji one im ju u !vom o!novnom zn čenju' t !u#$otno!t zn čenj izvi$e iz kont$ !ne !itu *ije u kojoj !e t $iječ u#ot$ije(i% K dn#$%nekome $0 vom čovjeku u #$e#i$*i k žemo+ 71 'dobričina!i ti 8' ond !mo $iječdobričina u#ot$ije(ili u i$oničnom zn čenju+ ti !irđav, nevaljao čovjek%

  Ov z mjen zn čenj #o !u#$otno!ti kod i$onije uvijek ide linijom neg tivnog !niž v nj

  zn čenj $iječi' tj%uvijek !e u#ot$e(lj v $iječ ! #ozitivnim zn čenjem z ozn č v nje nečegneg tivnog u komičnom *ilju% I$onij !e u govo$u ozn č v n $očitom inton *ijom' u #i! nju !e o(ično $iječi ! i$oničnim zn čenjem !t vlj ju #od zn ke n vod % N#$%+ on je7jun k8% 6i !te to 7do($o zn li8%%%

  K d je i$onij n $očito z jedljiv i uv$edljiv ' on #$el zi u ! $k z m%

  , i$oničnom !mi!lu !e če!to u#ot$e(lj vlitota > g$č%litote! #$o!todu.no!t > tj%t kv -igu$k d !e jed n #oj m i!tiče #ojmovim !u#$otnog !mi!l $ečenim u od$ičnom o(liku &nije lo.e do($o je)%

  SI9BO3 > g$č%!@m(olom zn k z $ !#ozn v nje

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  14/45

  Od !vi" -igu$ ! #$ene!enim zn čenjem !im(ol im n jud ljeniju vezu izme0u dv ju #ojmov ' li i n j.i$ u#u/iv čko zn čenje' .i$e i od met -o$e% Sim(ol je #$vo(itno u ntičkojG$čkoj' zn čio zn k z $ !#ozn v nje u o(liku jednog #$edmet $zlomljenog n dv dijel$!ten' # li* ' met lni nov *)' koji d v li* &o(ično lju( vni*i) #odijele #$i $ zdv j nju i #$ik !nijem !u!t$etu !e #$e#ozn ju #omo/u tog #$edmet %

  K !noje' u S$ednjem vijeku' !im(olom !e n ziv o !v ki #$edmet ili čin koji je uk ziv o nne.to uzvi.eno' n $očito u vje$!kim z jedni* m ' u kojim !u !im(oličke činove i #$edmete$ zumjev li ! mo #o!ve/eni &n#$%k$! i #$iče./e u "$./ n!kim z jedni* m )% T ko !u i u govo$ii u umjetno!ti n !t li neki !t lni !im(oli' koji !u uvijek u#u/iv li n i!ti i ! vim #ozn ti#!t$ ktni k$ug idej &z !t v n $odno!t' k$!t "$./n!tvo' g v$ n ne!$e/ ' golu( nevino!t' # lm vje$no!t%%%)%

  1 n ! !e u književno!ti #od !im(olom #od$ zumijev $iječ koj ozn č v neki konk$et n #$edmet' u#u/uje n neki #!t$ kt n #oj m ili g$u#u #ojmov %

  N !u#$ot lego$iji koj im uvijek $ *ion lno i j !no !"v tljivo i !t$ogo og$ ničen #$ene!eni!mi! o i t ko$e/i #ot#uno izjedn č v nje konk$etnog i o#.teg' !im(ol j čuln !lik !.i$okim u#u/iv čkim zn čenjem' ! neo(ično #$odi$u/im emo*ion lnim dej!tvom' k o uo(liku #ojedin čnog' konk$etnog n govje.t v ne.to .i$oko uo#.te' če!to ne#$et!t vljivo it j n!tveno%

  Sim(olično!t je !voj!tven !vim umjetničkim djelim ' je$ !v k umjetničk !lik u#u/uje nneko .i$e zn čenje% Ali !im(olom n ziv mo onu u#ot$e(u jezik k d !e #ojedinim $ije.imn mje$no d je !im(oličko zn čenje' k d one .i$oko #$el ze g$ ni*e !vog konk$etnogzn čenj i !uge!tivno govo$e 7jezikom (i/e i . # tom !tv $i8% T kvo .i$oko i neod$e0enozn čenje $iječi omogu/uje #i!*im koji !e !luže !im(olim d !jedinjuju i mje. ju $ zneo# ž je čulnog !vijet & mi$i!e' (oje' zvukove) i d n t j n čin o!tv $uju n jneo(ičnije!#$egove $iječi%

  PA2A1OKS > g$č%# $ do on ono .to je neočekiv no

  P $ dok!om !e n ziv mi! o koj n #$vi #ogled izgled #$oiv$ječn ' koj je u!tv $i du(okot čn i i!tinit % N#$%k d !u velikog -izič $ Ajn.t jn z #it li .t mi!li o t$e/em !vjet!kom$ tu u kojem (i !e u#ot$ije(ilo tom!ko o$užje' on je odgovo$io+ 7O tom $ tu j ne (i" zn o .td k žem' li z četv$i !vjet!ki $ t zn m !igu$no d (i !e vodio > !t$ijel m i ko#lj m %8

  P $ dok! lne mi!li !u lije#e z(og tog .to n du"ovit n čin' u #$ividnoj #$otiv$ječno!ti'k zuju neku du(oku mi! o% T ko n#$% Ivo And$i/ o#i!uju/i ne#odno.ljivo tež k život jednežene k že+ 7P$etu$il (i godine t kvog život ' li nije mogl d #$etu$i ! te i minute%8 , ovoj$ečen*i je k z n du(ok mi! o d je *ijeli n . život' !ve duge godine n .eg žiot !t k ne odti" č !ov i minut ' i d !e velike odluke de. v ju u t$enutku' u onim tzv%!ud(ono!nimt$enut*im %

  A3,ZIJA > l t% llud $e . liti !e' *ilj ti n ne.to

  1u"ovni n govje.t j n ne.to n ziv !e luzijom% Aluzij !e o(ično z !niv n nekoj #ozn toj!itu *iji' i !tog je z njeno $ zumijev nje #ot$e(no #ozn v nje te !itu *ije% N#$%k d nekok že z nekog 7On je #$e. o 2u(ikon8 to je luzij koj zn či 7On je učinio #o!ljednji'odluč n ko$ k%8

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  15/45

  ?IPE2BO3A > g$č%"@#e$(ole #$etje$iv nje

  Ovo je jedn od -igu$ koje n jvi.e i n j če iz$ ž v ju emo*ion lni ton #je!ničkog jezik % To je #$euvelič v nje o!o(in #$edmet ili intenzitet $ dnje u *ilju j čeg emotivnog djelov nj % N#$% !vijet mi !e oko gl ve v$ti' g$o(ovi n .i (o$i/e !e ! v m

  ?i#e$(ol !e #$i iz$ ž v nju j ki" o!je/ nj može #oj č v ti do neog$ ničeni" $ zmje$ %

  K d "i#e$(ol izno!i vi.e mi! o' m nje o!je/ nje' on je vi.e intelektu ln % Ali k d jevez n z o!je/ nj on n !toji d je .to (olje ozn čiti intenzitet emo*ij % N#$% 7J ! m g ziou krvi do koljena-.

  G2A1A:IJA > l t%g$ d tio #enj nje

  To je #o!tu#no $ed nje o!je/ nj i !lik #o j čini' t ko d #$v !lik (ude n j!l (ije j čine' #o!ljednj n jve/e j čine% G$ d *ij je lije# z(og tog .to o(ično ujedinjuje u !e(i i #$uvelič v nje &"i#e$(olu) i ! mo $ed nje !lik #o j čini &! mu g$ d*iju) i .to to ! mo #oj č v nje uti!k može d dovede do # $ok!izm ' do n jve/eg !te#en o!je/ nj i !t$ !ti%

  , n .oj n $odnoj e#!koj #oeziji g$ d *ij !e #onek d ko$i!ti z #oj č v nje din mično!ti$ dnje ili z #o!tu#no o*$t v nje #$omjene u k $ kte$u lično!ti% N#$%

  7Je!t !lo(odno'mlađano ugarče8-' 7Je!t !lo(odno'moje drago djete-,7Je!t !lo(odno'mojrođeni sinko8

  TA,TO3OGIJA > g$č%t uto i!to' logo! $iječ

  T utologij je gomil nje $iječi i!tog ili !ličnog zn čenj ' koje veom iz$ zito #$eno!i zgu!nutoi n #eto #je!ničko o!je/ nje% K d Zm j k že u jednom !vom Duli/u uveoku+ 7Po0em'kle* m' idem' z !t j v m8' ond ov j niz gl gol ! !ličnim zn čenjem #ok zuje !te#envelike #je!nikove uznemi$eno!ti i z ($inuto!ti%

  T utologij je veom če!t -igu$ u #je!ničkom jeziku z to .to je #on vlj nje i!ti" ili !lični" #ojmov k $ kte$i!tično z !v ko uz(u0eno !t nje' # i z !t nje #je!ničke uz(u0eno!ti%J čin tog uz(u0enj je uvijek ve/ od !te#en o!je/ nj koje !e i!k zuje jednom jedinom$ječju' i z to #je!nik o!je/ #ot$e(u d !voje n #eto i j ko uz(u0enje i!k že nekolikim$iječim % N#$%

  76$ t .k$inu.e%%%

  + du$e, + mila seni8

  + majko moja8 + blago meni-

  APOS2O4A > g$č% #o!t$o#"e odv$ / nje od #u(like

  Kod !t $i" G$k #o!t$o-om !e n ziv o #o!tu# k (e!jednik k d !e on vi.e ne o($ / #u(li*i'nego di$ektno lično!tim &(ogovim )' #$edmetim i #oj v m o kojim govo$i%

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  16/45

  Otud !e #o!t$o-om d n ! n ziv !v ko #je!nikovo o($ / nje m$tvim !tv $im i lično!tim 'ili #!t$ ktnim #ojmovim ' ili ot!utnim lično!tim k o živim i #$i!unim (i/im ' .to oživlj v #je!nikov odno! #$em tim !tv $im i čini g (li!kijim' to#lijim i ne#o!$ednijim%

  7 :a$a mala oko, nevjesto /adrana,

  #ok$iven ne(om ko od #l ve !vile'

  lje#. !i od !voje #$imo$kinje vile

  i !vjetlij !i od njenog 0e$d n %8

  A#o!t$o- je če!to u !vojoj o!novi*i #e$!oni-ik *ij ' li on im i inton *ioni zn č j' je$ jeuvijek u vok tivu i uvijek je n njoj teži.te $ečeničkog k*ent %

  2ETO2SKO PITANJE

  K d !e jedn mi! o k že u o(liku #it nj n koje !e ne očekuje odgovo$' #o.to !e njimeu!tv $i ni.t i ne #it ' ve/ !e ! mo iz$ ž v #i.čevo uz(u0enje' do(ijeom $eto$!ko&(e!jedničo) #it nje% T kvim u#itnim o(likom #je!nik #o(u0uje i kod !lu. l * i kod čit l *!ličnu emo*iju+

  7 1o da igra' 1o da peva'

  1o da žedni' 1o da pije'

  1o li brigu da razbije' &D% J k.i/)

  E3IPSA > g$č%ellei#!i! izo!t vlj nje

  1$ m!k n #eto!t $ dnje ili o!je/ nj i!k zuje !e eli#!om' tj%-igu$om koj !e ! !toji u tom .to!e *ijel $ečeni* !vde n $iječ n kojoj je logično i emo*ion lno teži.te $ečeni* % N#$% k dumje!to 76 t$ go$i8 k že !mo 76 t$ 8 ili !mo 7Go$i8

  Eli#! !e u#ot$e(lj v u u !luč jevim k d ! eželi #o!ti/i jezg$ovito!t' k$ tko/ i #uno/iz$ z ' tzv%l #id $no!t% T ko !u n $odne #o!lovi* veom če!to $ečen u eli#tičnom o(liku+

  7Z$no #o z$no > #og č C k men #o k men > # l č %8 79l do!t

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  17/45

  Su#$otno !indetu je #oli!indet' k d !e u n ($ j nju u#ot$e(lj v ju !veze d (i !e # žnjčit l * z d$ž l n !v kom #ojmu #on o!o( i d (i !e t ko !v ki od nji" i!t k o% N#$% i k$v' iznoj' i !uzeC i !t$ "' i gl d' i že0 ' i tuge' i go$čine%

  3I2SKI PA2A3E3IZ9I +

  ANA4O2A > g$č% n #"o$ dovo0enje u vezu > #on vlj nje n #očetku !ti"ov

  7 1aži mi' kaži

  k ko d te zovem'

  kaži mi k kvo

  ime d ti d m%%%8 &J% J% Zm j )

  EPI4O2A > g$č%e#i#"o$ dod v nje' dod t k > #on vlj nje n k$ ju !ti"ov

  71jedi v .i $odi.e !e tud jer,

  o*i v .i $odi.e !etud jer,

  i vi i!ti $odi!te !etud jer

  z v ! lje#.eg u !vijetu ne im %8 &I% 9 žu$ ni/)

  SI9P3O?A > g$č%!@m#loke #$e#lit nje' u#lit nje > #on vlj nje i n #očetku i n k$ ju!ti"ov %

  7, tamnici je gl v naroda,

  , tamnici je !n g naroda,

  , tamnici je n d naroda,

  , tamnicimu !ud * (ogod n'

  , tamnici je S m!on okov n%8 &3% Ko!ti/)PA3I3OGIJA > g$č%# lin o#et' logi govo$ > #on vlj nje n k$ ju jedng i #očetku d$ugog!ti" %

  7K d !ut$ bijel dan osvane,

  ;an osvane i og$ije !un*e%%%8 &N $% #je!m )

  3i$!ki # $ lelizmi im ju z *ilj' ! jedne !t$ ne d #ok žu intenzitet o!je/ nj ' ! d$uge !t$ ned #on vlj njem i!ti" $iječi i iz$ z u vi.e !ti"ov n $ znim mje!tim u #je!mi d ju *ijelij #je!mi od$e0enu emo*ion lnu ton lno!t i d #oveže $ zne motive u #je!mi u jednu *jelinu i n!#olj .ni' -o$m l n n čin%

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  18/45

  K d !e #on vlj jedn $iječ' ili vi.e $iječi' ili *ijeli !ti" n k$ ju !v ke !t$o-e ili uz !v ki !ti"'do(ijemo 2E42EN% 2e-$en je zn č j n i z #oveziv nje !vi" !t$o- u #je!mi i z d v nje jedin!tvene emo*ion lne ton lno!ti #je!mi%

  ONO9ATOPEJA > g$č%onom to#oie !tv $ nje zvučni" !lik #omo/u $iječi

  To je #od$ ž v nje gl !ovim u #$i$odi' i #$vo(itni čujek je n j#$ije n t j n čin iz$ ž v o!voje o!je/ nje !t$ " ' divljenj ' z dovolj!tv ili (oli% Onom to#eične $iječi i iz$ zi z d$ž li!u !e u u jeziku d n .njeg čovjek &vjet $huji,vod žubori' l ! t cvrkuće' koko. kakaoće)' #je!ni*i !e #onek d !luže u !vom #je!ničkom jeziku ovom -igu$om d (i n m zvukovnodoč $ li !liku neke #$i$odne #ojeve+ 7Icvrči, cvrčicvrčakn čvo$u *$ne !m$če%%%8 &6% N zo$)

  ASONAN:A I A3ITE2A:IJA > l t% !!on $e zvuč ti u !kl du

  Asonanca > #on vlj nje i!ti" ! mogl !nik i Aliteracija & #on vlj nje i!ti" !ugl !nik ili!logov u vi.e $iječi u !ti"u' če!to !u z!$užene' i to #on vlj nje i!ti" !ugl !nik i i!ti"! mogl !nik iz ziv od$e0enu emo*ion lnu n #$egnuto!t #$eko !lu.nog' melodij!kogelement % O(e ove -igu$e im ju velikog zn č j z #o!tiz nje ek!#$e!ivno!ti jezi k%

  P$imje$ z !on n*u+

  7I je* zvono

  (ono'

  #o k$.u d$./e zvuk'

  ! uzd "om tuge

  duge

  u (ogi moli #uk%8 &A% 5 nti/)

  IG2A 2IJEČI9A > ko$i.tenje $ zni" jezički" mogu/no!ti #odud $ nj ili gl !ovne !lično!tidv ju $iječi i nji"ovog $ zličitog zn čenj u *ilju #o!tiz nj du"ovizog' če!to . ljivog e-ekt %On !e može z !niv ti n $ znim jezičkim mogu/no!tim +

  < N am*iboliji &dvo!mi!lenom u#$ vlj nju neke $iječi)< N #oj vihomonimau jeziku' tj%n #oj vi t kvi" $iječi koje !u #o !vom gl !ovnom! !t vu i!te &! mo im k*en t može (iti $ zličit

  < N etimolo$kom z jedničkom #o$ijeklu $iječi+ 77nove snivam, snujem snove

  snujem!nove (i!e$ove%%%8 &3% Ko!ti/)

  < N $ !t vlj nju jedne $iječi n dijelove &k t !t$o- ) ili n $ !t vlj nje nekogiz$ z n njegov dv dijel i n dv dijel i n d v nju i$oničnog zn čenj timdijelovim &St $ g $d > 76i.e je !t $ nego !to je g $d )' k o i n du"ovnomv $i$ nju nekog iz$ z #$emje.t njem njegovi" dijelov %

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  19/45

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  20/45

  Od !$o- n j#ozn tije !u (ile7ap*ina i Alkejeva stro*a i elegiski distih&jed n "ek! met $ i jed n #ent met $)%

  SI3ABIČKA 6E2SI4IKA:IJA

  K d !e u novol tin!kom jeziku u S$ednjem vijeku dužin i k$ tko/ !logov #očel gu(iti'ond !e z $itmičku mje$u #očeo uzim ti ($oj !logov u jednom !ti"u% T ko je n !t l!il (ičk ve$!i-ik *ij > l t% !@ll ( !log% , t kvim !ti"ovim !vi !logovi !u !e izgov $ li jedn kom dužinom &jednu mo$u)' iktu!&n gl ! k' gl !ovni ud $) # d o je ! mo n k$ j !ti" ' k !nije i n #očet k% Od n gl .eni" !on n* n k$ ju !ti" $ zvil !e $im ' tj%#odud $ njegl !ov n k$ ju !ti" #očev.i od n gl .enog vok l #o!ljednje $iječi u !ti"u do k$ j te $iječi%T ko je n !t o jed n od n jčuv niji" !ti"ov !il (ičke ve$!i-ik *ije' tzv%aleksandrinac' !ti" odF !logov ' koji je k !nije do(io $imu i u !$edini i n k$ ju !ti" % Po$ed dv n e!te$* j vili !u!e i !ti"ovi ! d$ugim ($ojem !logov ' n $očito+osmerac, deseterac, jedanaestarac,trinaesterac, $esnaesterac.

  TONSKA 6E2SI4IKA:IJA' SI3ABIČKO K6A3ITATI6NA 6E2SI4IKA:IJA

  , novijim ev$o#!kim jezi*im #očeo !e u !il (ičkim !ti"ovim uzim ti i $ !#o$ed k*en t u!ti"u k o izvje!n $itmičk mje$ % , #očetku t j $ !#o$ed (io je #$ilično !lo(od n' li ve/ uQII vijeku o# ž !e težnj d u nekom !ti"u (udu n gl .eni !vi ne# $ni' ili !vi # $ni !logovi'ili !vi !logovi u !$edini i n k$ ju !ti" itd% , Q6II i u Q6III vijeku kod mnogi" ev$o#!ki"n $od ve/ !e (il izg$ dil ton!k ve$!i-ik *ij ' koj je ugl vnom u!vojil ntički met$ički!i!tem ve$!i-ik *ije' li je dužinu i k$ tko/u !ligov z mjenil n gl .eno./u i nen gl .eno./u!logov ' z d$ž v ju/i #$i tome n zive iz ntičke ve$!i-ik *ije &t$o"ej' j m(' d ktil itd%)

  K ko je ton!k v$e!i-ik *ij n !t l iz !il (ičke ve$!i-ik *ije i k ko !e kod ve/ine n $od zod$ž v nje $itm uzim o i !il (ički i ton!ki #$in*i#' i t kv !i!tem ve$!i-ik *ije je n zv n!il (ičko

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  21/45

  OPKO2AČENJE

  Ako !e jedn !int k!ičk *jelin ne z v$. v u jednom !ti"u' nego !e #$eno!i i u d$ugi !ti" ili!e #$eno!i iz z dnjeg !ti" jedne !t$o-e u #$vi !ti" !ljede/e !t$o-e' ond do(ijemoopkoračenje.

  Zn č j o#ko$ čenj je u tome .to !e i $iječ n k$ ju !ti" i $iječ koj !e #$eno!i u !ljede/i !ti"ili !t$o-u n $očito i!tiču i .to !e ov kvom o$g niz *ijom !ti"ov #o!tiže $ zgovo$ni k $ kte$ #je!ničke $iječi%

  S3IK > 2I9A

  2im je gl !ovno #odud $ nje $iječi n k$ ju d v ju !logov %

  2im je pravilna ko !e gl !ovno #okl # ju !vi gl !oviCčista je ko i k*en t #okl # &t m > ! m C tijel > djel )% 2im jemu$ka ko je #odud $ nje ! mo u jednom !logu &!#let > *vijetClug > d$ug)C ženska > ko je #odud $ nje u dv !log &$uk > luk C v$ijeme > .e/e$leme) idaktilska > ko je #odud $ nj u t$i !log &ml do!ti > $ do!tiC to#io > #o#io)%

  P$em $ednom ($oju !ti"ov koji !e $imuju $im može (iti parna > k d !e $imuju dvuz !to#n !ti" & C ( (C * * )Cukr$tena > k d !e $imuju #$vi i t$e/i' d$ugi i četv$ti & ( ()Cobgrljena > k d !e $imuju #$vi i četv$ti' d$ugi i t$e/i & ( ( )%

  Po$ed tog mogu/ je i d$ug čiji $ !#o$ed $ime & ( * (' ( *' ( itd%)% Kod te$*ine je$ !#o$ed $ime ov k v+ ( ' ( * (' * d * itd' kod #$ vilnog !onet+ ( ( ' ( ( ' * * d' e e d%

  2im $itmički oz č v k$ j !ti" ' zvučno #odud $ nje njeni" gl !ov melodično utiče n!lu"%

  KNJI,EVNI R-.-VI I VRSTEPO1JE3A KNJI;E6NOSTI NA 2O1O6E I 62STE

  :jeloku#nu lije#u književno!t dijelimo nknjiževne rodove &n lirsku, epsku i dramsku #oeziju ili n liriku, epiku i dramu)' !v ki od ovi" književni" $odov dijelimo n nizknjiževnih vrsta

  < !irska poezija > lju( vn #je!m ' $odolju(iv ' o#i!n itd%'< 0pska poezija > e#!k #je!m ' e#' #$i#ovijetk ' $om n' itd%'< ;ramska poezija > t$egedij i komedij

  SPO3JA5NjE' 4O29A3NE OSOBINE KNJI;E6NI? 2O1O6A

  Podjel književno!ti z vi!i od !#olj .nji"' -o$m lni" o!o(in % Čim vidimo d je neko k$ /eknjiževno djelo n #i! no u !ti"ovim mi k žemo d je to li$!k #je!m &li$!k #oezij )C dužedjelo n #i! no #o #jev njim ili #o gl v m n ziv mo > ko je u !ti"u< e#!kom #je!mom ilie#om' < ko je u #$ozi > #$i#ovjetkom ili $om nom &e#!k #oezij )C djelo n #i! no udijelogu &u o(liku $ zgovo$ dv ju ili vi.e li* )' (ilo u !ti"u ili #$ozi' $ zdjeljeno n *inove i

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  22/45

  !*ene i n mjenjeno z #$ik ziv nje n #ozo$ni*i n ziv mo d$ mom' komedijom ili t$ gedijom&d$ m!k #oezij )%

  1 li je n#$% 7Go$!ki vijen *8 d$ m!ko ili e#!ko djelo= Ono je n #i! no u dij lo.kom&d$ m!kom) o(liku' od t$enutk k d !e #oj vio' # !ve do d n !' književni k$itič $i i

  teo$etič $i $ !#$ vlj ju d li je to d$ m ili e#' i u ve/ini !luč jev !e !l žu d u njemu immnogo vi.e e#!ki" nego d$ m!ki" o!o(in %

  Po$ed !#olj .nji"' -o$m lni" o!o(in #o!toje i nekeunutra$nje, su$tinske o!o(in kojek $ kte$i.u #ojedine književne $odove i koje u!lovlj v ju i nji"ove !#olj .nje o!o(ine% Te!#olj .nje o!o(ine &!ti"ovi' gl ve' dij lo.ki o(lik) ! mo !u -o$m lni iz$ z neki" du(lji" o(likli$ike' e#ike i d$ me% Ako neko djelo #o !vojim o!o(in m #$i# d jednom književnom $odu' #o !vojim unut$ .njim kv litetim nekom d$ugom $odu' ond !e iz tog mogu izvoditi $ zniz ključ*i i d v ti du(lje k $ kte$i!tike o #!i"ičkim i umjetnim o!o(in m jednog #i!* + u jednom !mi!lu t j $ !ko$ k (i/e zn k njegovog iz$ z #je!nočke teo$ije' u d$ugom !luč ju to/e (iti iz$ z njegovog !#e*i-ičnog umjetničkog tem#e$ ment ' u t$e/em > #o!ljedi*književne mode' u četv$tom > !vje!ni #oku. j d !e $ z(iju okvi$i u!t ljene književne v$!te%

  Z od$e0iv nje književni" $odov u#ot$e(lj v ju !e dv niz te$min +

  < 3i$ik ' e#ik i d$ m k o te$mini koji /e o(u"v titi ugl vnom !#olj .ne' -o$m lneozn ke #ojedini" književni" $odov

  < 3i$!ko' e#!ko i d$ m!ko &u zn čenju+ li$!ki' e#!ki i d$ m!ki k $ kte$ nekog djel ) k ote$mini koji /e ozn č v ti unut$ .nje' (itne o!o(ine #ojedini" $odov %

  ,N,T2A5NJE' S,5TINSKE OSOBINE KNJI;E6NI? 2O1O6A L T2I KNJI;E6NA2O1A

  T$i književn $od #$ed!t vlj ju u!tv $i 7#$i$odn o(lik #oezije8 &Gete)' t$ n čin iz$ ž v njčovjekovi" du"ovni" mogu/no!ti i #je!nikovog odno! #$em !vijetu' koji od$e0uju !u.tinu' ! mim tim i -o$m lne odlike !v kog od ov t$i $od %

  N j!u(jektivniji je t j odno! u li$!koj #oeziji+ tu #je!nik !t # !voju lično!t ! o(jektivnim!vijetom' koji on #$etv $ u !voj !o#!tveni !vijet' u !voje unut$ .nje j ' z tvo$enom u ! mom!e(i i du(oko uz(u0enje%

  3i$!ki #je!nik ud "njuje !voju du.u ne ! mo živim (i/em nego i m$tvim !tv $im i

  #!t$ ktnim idej m ' i izvl či iz njegovog o(jektivnog !mi!l n j!mjelije z ključke in j!k$ivenije tenden*ije' #$odi$u/i u !u.tinu život i !tv $ ju/i novu !liku !vijet ' koj #onek d $u.i dot d .nje čovjekove #$ed!t ve i uo(ič jne -o$me ! zn nj %

  , e#!koj #oeziji odno! izme0u #je!nik i !vijet je !!vim d$ukčiji% Pje!nik #$ič o nekomdog 0 ju koji !e dogodio u #$o.lo!ti' koji je z v$.en i ne#$omjenljiv% Pje!nik k o #$ič l * jev n tog dog 0 j C !t # nje jednog i d$ugog k o kod li$ike ovdje !e ne v$.i% 2 dnj u e#!koj #oeziji !e !#o$o $ zvij C #je!nik #$ekid tok dog 0 j $ znim o#i!im ' $e-lek!ij m 'e#izod m i ume*im % Pje!nikov emo*ij u e#i*i je mnogo !t loženij nego u li$i*i' o(jektivn !lik !vijet !e mnogo m nje modi-ikuje nego u li$!koj #oeziji% Z to je e#!k #oezij ok $ kte$i! n k o o(jektivn #oezij %

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  23/45

  1$ m!k #oezij je književni $od koji tek n #ozo$ni*i do(ij !voj #ot#uni u!#je"% 1$ m!k #oezij !e u#ot#unjuje k $ kte$i!tikom #ozo$i.ne umjetno!ti% On !e (itno $ zlikuje i od li$ikei e#ike% , d$ mi nem onog mi$nog #o!m t$ nj ' onog l g nog tok $ dnje' onog #$ekid nj$ zvij nj dog 0 j k o u e#i*iC u njoj je !ve u!mje$eno k k$ jnjem *ilju' k $ z$je. v nju' unjoj !v k t čk #$ed!t vlj ! mo ne#o!$edu #o!ljedi*u #$et"odne i ne#o!$edni uz$ok $ dnjeC

  $ dnj je ne#$ekidn ' din mičn ' n #et ' !v u#$ vljenu k (udu/no!ti i !vom z v$.etku%Emo*ij nije k o u li$i*i z tvo$en u ! moj !e(i' # !ivn ' ne ktivn C on !e uvijek #$etv $ u"tjenje' u čin' u $ dnju% 1$ m je i e#ik i li$ik ' li u i!to v$ijeme on nije ni jedno ni d$ugo'nego je kv litetno nov čovjekov mogu/no!t doživlj v nj !vijet %

  On !e z !niv n !n žnom o!je/ nju #$otiv$ječno!ti u životu koje t$ že d (udu $ z$je.ene%

  OSOBINE POJE1INI? KNJI;E6NI? 2O1O6A , KONK2ETNI9 KNJI;E6NI91JE3I9A

  , konk$etnim književnim djelim te o!o(ine !u o(ično #omje. neC n $očito li$!ki element!n žno #$ožim i e#!ku i d$ m!ku #oeziju' je$ !u(jektivno #je!nikovo mi.ljenje i o!je/ njeleži u o!novi !v kog književnog djel % S d$uge !t$ ne d$ m!ki k $ kte$ #$otiv$ječno!ti in #eto!ti o!je/ nj i $ dnje n l zimo i u liti*i i n $očito u e#i*i' t ko d !e neke e#!ke v$!te&$om ni i #$#ovijeteke) odlikuju j ko i!#oljenim d$ m!kim o!o(in m %

  , !v kom umjetničkom ! d$ž ju domini$ neki du"ovni element koji nužno t $ži književnu-o$mu koj /e n jdu(lje i n j#ot#unije iz$ ziti ! d$ž j i o!tv $iti !kl dno jedin!tvo ! d$žine i-o$me% Sv ki životni ! d$ž j može !e iz$ ziti i u li$!kom' i u e#!kom i u d$ m!kom o(liku% Alood #je!nik z vi!i d li /e njegov odno! (iti li$!ki' e#!ki ili d$ m!ki%

  Sv ki književni $od i v$!t iz$ ž v #o jed n vid čovjekovog doživlj v nj !viet %

  ISTO2IJSKI 2AZ6ITAK KNJI;E6NI? 2O1O6A

  Početke #oezije t$e( t$ žiti u kolektivnom !tv $ nju #$vo(itnog' #$imitivnog čovjek 'divlj k % Poezij je #$ed!t vlj l #$vo(itno jedin!tvo' !#oj #je!nički" $odov % N !t j nje #ozije e#' li$ik i d$ m ni!u !e izdv j li iz #$vo(itnog jedin!tv ' k o .to !e ni ! m #oezijnije izdv j l od muzike i mimičke ig$e le! )% P$vo(itn #oezij #$ed!t vlj l je "o$!ku

  #je!mu' koj je (il #$ /en #le!om i mimičkim $ dnj m %3i$!k #je!m n !t je iz emo*ion lno< -ektivnog element "o$!ke #je!me > od uzvik $ do!tii ž lo!ti k o iz$ z kolektivne emo*ion lno!ti% N j#$o!tiji o(lik li$!kog !tv $ nj (ile !u #je!me od dv ili četi$i !ti" ' k kve n l zimo i u d n .njem n $odnom li$!kom !tv $ nju%

  3i$!k #oezij je do(il !voj #uni o(lik i !voje $ znov$!ne -o$me ve/ u ntičkoj G$čkoj% Jednod n j!t $iji" v$!t li$!ke #oezije (il je elegij ' #$vo(itno ž lo!n #og$e(n #je!m % Sn ž n$ zvit k li$ike #o!lije ntičkog do( n !t o je u QI vijeku u vezi ! vite.tvom%

  T$u( du$i i minezenge$i $ zvili !u kult žene lje#oti*e kojoj #je!nik !luži do g$o( % , #očetkut t$u( du$!k #oezij im !lično!t ! n $odnom li$!kom #oezijomC on je čulno !vjež ine#o!$edn ' žen je u njoj #$ik z n k o zd$ v ' $e ln žen ! #$i$odnim o!je/ njem% K !nije

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  24/45

  #od uti* jem "$i./ n!ke mi!tike' #oj m lju( vi !e mijenj + lju( v #o!t je ide ln ' #!t$ ktn #l ton!k %

  1 lji $ zvoj li$ik je #o!tigl u do( $ene! n!e &Q6I vijek) i u do( 4$ n*u!ke $evolu*ije &k$ jQ6III i #očet k QIQ)%

  E#!k #oezij n !t je t ko0e$ iz "o$!ke #je!me' i to iz onog njenog o(lik koji !e izdvojio izokvi$ "o$ i #le! i #o! to ! mo!t ln li$!ko diti$ m(' i!ku# odu.evljeni" #oklonik (og 1ioni! % K !nije je "o$ovo0 #$ed!t vl jo (og ' "o$ mu jeodgov $ o' .to !e #$etvo$ilo u dij log% Iz !veg ovog $ zvil !e t$ gedij je!m j $* > odg$č'$iječi t$ go! j $ *)%

  Ko!timi i m !ke (ili !u - nt !tični' $ zno(ojni' ($ d !e #$ vil od li./ ' m !ke od ko$e id$vet % Iz ovog je n !t l komedij %

  LIRSKA P-EZIJAOP5TE OSOBINE 3I2SKE POEZIJE

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  25/45

  3i$!k #je!m u ntičko do( zn čil je #je!m koj !e #jev l uz #$ tnju li$e' #o čemu je ido(il n ziv li$ik % 3i$!ku #je!mu k $ kte$i.e j k intenzitet o!je/ nj i du(in doživlj v nj 'koji *ijelu #je!mu (oje od$e0enom i jedin!tvenom mi! ono

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  26/45

  d$ugom motivu !e t tem $ zvij uvo0enjem novi" det lj (ilo #o !lično!ti (ilo #o kont$ !tuCi t$/im motivom d je !e k o nek v$!t emo*ion lnog z ključk oente)' koji n invent nn čin otk$iv !mi! o i iz$ ž v o!novni #je!nikov !t v #$em temi% Sv ki od ov t$i motivmože !e i d lje $ zvij ti dod v njem novi" #ojedino!ti%

  T$očl n kom#ozi*ion !t$uktu$ li$!ke #je!me o(ično !e n l zi u k$ /im li$!kim #je!m m 'od jedne ili dvije !t$o-e% N#$% u #jemi 9% K$leže 7Pi!mo8+

  7Pi!mo je ko le#ti$+ dodi$ne n ! kli$om

  u le#etu ti"om i ve/ ne!t ne%

  Pi!mo je ko mi$i! .to ne #$e!t ne

  d mi$i.e li#om' tijelom' ko!om' !vilom%

  Od le#et #i!m #elud !l tkog #$ .k

  ! v$.k #$!t #ol ko !e t$u!i%

  4z pisma žive riječi lepeću ko dusi,

  a pismo vene ko cvala ča$ka.8

  u kojoj !e u #$vom motivu #i!mo #o$edi ! le#ti$om' u d$ugom > ! mi$i!om' u t$e/em > ! #$ .kom *vije/ ' i z t j t$e/i motiv #ovez n je i #oent ' .to #$id je #je!mi u #o!ljednj dv!ti" %

  Ponek d #je!m #očinje !ti"om ili !t$o-om koji /e do/i n k$ ju #je!me k o #oent ' .to #$id je #je!mi jo. ve/u !u(jektivnu z tvo$eno!t i #oj č v o!novu emo*iju #je!me

  62STA 3I2SKE PJES9E

  3i$!k #ozij !e dijeli n #ojedine v$!te k ko #o ! d$žini t ko i #o -o$m lnom o(liku% Te v$!te!u $ zličite kod $ zni" n $od i u $ znim e#o" m C neke od nji" !u izum$le &k o n#$% od )'

  d$uge n !t ju ili !e !jedinjuju ! ve/ #o!toje/im v$!t m u neku novu v$!tu% T ko im m olju( vnu #je!mu' elegiju' !ti$ičnu #je!mu' mi! onu #je!mu itd%

  3J,BA6NA PJES9A > o!novno o!je/ nje u ovoj #je!mi je lju( vno o!je/ nje #$em o!o(id$ugog #ol % To je jedno od n jče./i" o!je/ nj koj !u o#jev n u li$!koj #oeziji' koj možev $i$ ti od čulnog' #lot!kog o!je/ nj lju( vi do n j!#i$itu lniji" odno! #$em nekom ide lužene%

  N jčuveniji lju( vni #je!ni*i u !vjet!koj književno!ti (ili !u+ Alkej' Pet$ $k ' J% 1uči/' A%5 nti/' D% 3 k.i/' 3%ko!ti/' B% 2 dičevi/' J% J% Zm j%%%

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  27/45

  E3EGIJA > to je #je!m ! iz$ zito tužnim o!je/ njem' u kojoj #je!nik ž li z nečim .to jene#ov$ tno #$o.lo ili izgu(ljeno z njeg % T ko #je!nik ž li z #$o"uj lom ml do./u' ili z!$etnim djetinj!tvom' ili z izgu(ljenom lju( vi itd% Elegij je uvijek du(oko o!je/ jn #je!m%

  , n .j književno!ti #ozn te elegije !u+ 7K d mlidij " um$eti8 i 7Jedn d$ g 8 > B%

  2 dičevi/ C 7Ej #u!to mo$e8 > 3% Ko!ti/C 7P$ed#$ zničko veče8 i 7Jedn !uz 8 > A% 5 nti/%%%OPISNA PJES9A > #je!nik veom če!to vezuje !voje lično $ !#oloženje z neku #oj vu u #$i$odi koj odgov $ tom njegovom $ !#oloženju% O#i! #$i$ode je tu ! mo z okvi$ z #je!nikove mi!li i o!je/ nj % Pje!nik !e $ duje #ovodom $ 0 nj !un* ili n !t n k #$olje/ ilituži #ovodom z l !k !un* ili umi$ nje #$i$ode u je!en% Ponek d o#i! u o#i!noj #je!mi im! mo!t lnu v$ijedno!t i #je!nik d je ! mo !liku #$i$ode uživ ju/i u njenoj lje#oti%

  3ije#e o#i!ne #je!me !u+ 7Zim!ko ljeto8 > 6% Ili/ ' 76eče n .kolju8 > A% 5 nti/%%%

  2O1O3J,BI6A I SO:IJA3NA PJES9A > k d !e #je!nik in!#i$i.e kolektivnimo!je/ njim *ijele !voje n *ije ili jedne d$u.tvene kl !e' on #jev $odolju(ivu ili !o*ij lnu #je!mu% Pot$e(no je d to kolektivno o!je/ nje #je!nik doživi k o !voje lično o!je/ nje' ukom !luč ju /e njegov #je!m (iti i!k$en ' to#l i uz(udljiv %

  2odolju(iv #je!m !e n $očito g ji u v$emenu n *ion lni" (o$(i #$otiv tu0in!ke n jezde ili uv$emen (u0enj i !n žnog $ zvij nj n *ion lne ! vje!ti' !o*ij ln #je!m u do( j či"kl !ni" !uko( i $evolu*ij %

  Neke od $odolju(ivi" #je! m !u+ 7Ot dž(in 8 > D% J k.i/ ' 79i zn mo !ud(inu8 > A% 5 nti/'7J d$ n!ki #$ometej8 > 3% Ko!ti/%%%

  Od !o*ij lni" #je! m + 7O kl !je moje8 > A% 5 nti/' 7Pl č m te$e čovekove8 > 1% 6 !iljev %%%

  SATI2IČNA PJES9A > u ovoj #je!mi i!k zuje !e o!je/ nje #je!nikove ogo$čeno!ti n nekem ne #ojedin* ili d$u.tv % I k d #je!nik ! ti$ički i!mij v #ojedin* ' od izv$g v #od!mje"uneku ličnu m nu koj im .i$i' d$u.tveni zn č j' te možemo $e/i d je ! ti$ uvijek d$u.tvenogk $ kte$ % 9 ne koje !e #oj vljuju k o ! ti$i uvijek !u k$u#ne' uvijek domini$ ju n !vimdtugim o!o(in m jedne #oj ve' t ko d u!tv $i #je!ni" negi$ tu #oj vu% 1 (i i!t k o tudomin ntnu *$tu koju i!mij v ' #je!nik je o(ično "i#e$(oli.e u komičnom !mi!li &k $ik tu$ )% N j#ozn tiji i n j(olji #i!*i ! ti$ični" #je! m (io j J% Jov novi/ Zm j 7Pje!m #$i $o0enju jednog #$in* 8'%%%

  EPIG2A9 > to je k$ tk ' du"ovit &. ljiv ili ! ti$ičn ) #je!m u kojoj !e u jezg$ovitomo(likui!mij v k kv neg tivn o!o(in #ojedin * % 1u"ovito!t e#ig$ m dol zi otud .to !etek n k$ ju #je!me' iz tzv% #oente o!jeti ! ti$ič n k $ kte$ #jeme%

  O1A > je li$!k #je!m !več nog' uzvi.enog i #oletno mi! onog ton ' koj !e u ntičko do( #jev l % Pje!nik !e u njoj o($ / mit!kim lično!tim ili velikim ljudim o#jev v ju/i k kvuuzvi.enu ideju ili v$elinu+ (og ' vje$u' d$ž vu' ot dž(inu' #$i$odu' umjetno!t' ml do!t' #$ij telj!tvo' lju( v' i!tinu%%%

  N čuveniji ntički #i!*i (ili !u+ Alkej' S #-o' ?o$ *ije% Kod n ! n j#ozn tiji #i!*i od (ili!u3ukij n 9u.i*ki i 9ilo. Sveti/' Zm j je i!mij v o "l dnu uzvi.eno!t l žnu # tetiku #jev ju/i . ljive ode+ 7Od #$ znoj ke!i8' 7Od čutu$i%%%

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  28/45

  ?I9NA > je kod G$k (il !več n #o"v ln #je!m u#u/en (ogu ili "e$oju' koj !e uzmuzičku #$ tnju #jev l #$ilikom k kvi" o($ed u č !t (ogov + 1ioni! ' A#olon ' ?e$me!id$% To je (il #je!m #un # tetičnog odu.evljenj i mi!tičkog z no! %

  Njegov n je i u do( $om ntizm u kojoj je im l du(oko emotiv n i ek!t tič n k $ kte$ i

  iz$ ž v l $eligioz n ili n *ion l n o!je/ j1ITI2A9B > je (io !t $ g$čk kultn #je!m u !l vu (og 1ioni! koj je #$o!l vlj l #odvige i # tnje ovog (og %

  K !nije diti$ m(om !e n ziv l #je!m u kojoj je #je!nik #$o!l vlj o #uno/u i $ do!t život i #jev o o čulnom z dovolj!tvu #ovodom životni" $ do!ti%

  P$imje$ u n .oj književno!ti im mo u nekim djelim 7D čkog $ !t nk 8 > B% 2 dičevi/ %%%

  9ISAONA PJES9A > #od ovom imenom .i$oko !e o(u"v t čit v v$! mi! one li$ike' ukojoj #je!nik izno!i !voje du(oko emo*ion lni odno! #ovodom mi!li koj g je uz(udil %T kv je n#$% Zm jev #je!m 7Svetli g$o(ovi8 u kojoj !e i!tin o neminovnoj !m$ti !v kogčivjek #$etv $ u uzvi.eno mi! ono o!je/ nje d !m$t !v kog #lodnog i (o$(enog životzn či #oziv u d lju (o$(u z o!t v$iv nje ljud!ki" ide l %

  G9O9A< k d nek k$ / #je!m iz $ž v k kvu du(oku mi! o n ziv !e gnom&!enten*ij ' -o$iz m)% Senten* m & -o$izmom) n ziv ju !e #ojedini !ti"ove u k kvom #je!ničkom djelu koji iz$ ž v ju t kvu mi! o% N#$% 7Go$!ki vijen *8 > Njego.%

  EPITA4 > je n dg$o(ni n t#i! u kome !e u oz(iljnom ili . ljivom tonu izno!i nek o!o(in #okojnik %

  N#$% n Zm jevom g$o(u !toji e#t -+ 7N ku* o !e č . ' n #ev o #e! m ' n #io !e $ j !medni" u! n C gde je n . o !l !t' tu joj nije #$ .t o' ! d go$i li mu du. ' ( $em zn de z .to%8

  EPIG2A4 > moto > je k$ t k z #i! u #očetku nekog književnog djel ' u njemu !e k zujegl vn idej tog djel %

  EPSKA P-EZIJAOP5TE OSOBINE EPSKE POEZIJE

  P$ič ju/i o nekom #$o.lom dog 0 ju koji !ed ukl # u o#.te !vjet!ko z(iv nje u !voj njegovoj$ znov$!noj #uno/i' ne izdv j ju/i jednu og$ ničenu i u !e(i z tvo$enu $ dnju k o d$ m!ki #je!nik' e#!ki #je!nik je !voje #$ič nje mog o #$oizvoljno d #$o.i$uje' d !e z u!t vlj n #ojedino!tim i d i" $ zvij u ! mo!t lne *jeline &epizode)' d v$emen!ki u!#o$ v iliu($z v $ dnju' č k i d !e v$ / n $ nije dog 0 je &retrospektivno pričanje) ili dn govje.t v ili i!#$ič un #$ijed dog 0 je koji /e !e tek dogoditi &tzv% sveznala$tvo e#!kog #je!nik ) itd% Otud je e#!k $ dnj tekl !#o$o' $ !#linuto' .i$okoC u #ogledu kom#ozi*ione!tuktu$e (il je l ( vo #ovez n ' #odjel n pjesme' avanture, glave iliknjige (il je #$oizvoljn ' #ojedini dijelovi im li !u ve/u ! mo!t lno!t u odno!u n o!novnu $ dnju% Sve je to dovodilo do tzv%epske op$irenosti i do slobodne kompozicije e#!kog djel ' .to je o!t lok $ kte$i!tično z e#!ku #oeziju !ve do d n !%

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  29/45

  ,d ljeno!t e#!kog #je!nik od dog 0 j ' njegovo neuče!tvov nje u ! moj $ dnji' njegovodno! #o!$ednik koji !e ili vizion $!ki #$eno!i u te d leke dog 0 je ili k o #o!m t$ č !!t$ ne neut$ lno ! o#.t v o dog 0 jim > dovodilo je do tog d !e #$ič nje e#!kog #je!nikodlikov lo mi$nom o(jektivno./u' #odjedn kim #okl nj njem # žnje #$otivni*im kojiuče!tvuju u !uko(u' "l dnom o#!e$v *ijom v$lin i m n #$ed!t vnik o( t (o$ &tzv% e#!k

  mi$no/ u o#i!iv nju)%E#!k mi$no/ mijenj l !e u !mi!lu !ve ve/e ng žov no!ti e#!kog #je!nik ukoliko je #je!nik (iv o (liži dog 0 jim koje je o#jev v o ukoliko !e i ! m k $ kte$ e#!ke #oezijemijenj o odklasičnog epantičke G$čke &7Ilij d 8) k romantičnom epuQIQ vijek % N jvi.ee#!ke mi$no/e im i ?ome$ovim e#ovim C m nje je im u Gunduli/evom 7O!m nu8' jo.m nje je im u 9 žu$ ni/evoj 7Sm$t Sm il< ge Čengi/ 8%

  E#!ki #je!nik je t j koji !vojom m .tom !tv $ !voj #je!niči !vijet' ! m n čin k ziv nj e#!kog #je!nik dovodi do iluzije d je on #$o!t $egi!t$ to$ ve/ z v$.eni" dog 0 j ' koji !u !e izv$.ilimimo njegove volje i nez vi!no od nje' i z to je n#$% Pu.kin mog o d k že jednom !vom #$ij telju d g je iznen dil T tj n koj je od(il Onjeginovu lju( v%

  , e#!koj #oeziji !e uvijek je vl d l tenden*ij k o(jektivnom' uvje$ljivom' mogu/om ivje$ov tnom !lik nju život ' i u $ znim e#o" m t o!o(in e#!ke #oezije !e uvijek i!ti* lk o o!novno z "tjev u njenom !tv $ nju%

  I u e#!koj' k o u li$!koj i u d$ m!koj #oeziji' k o i u !v koj umjetno!ti' #$ vi !tv $ l* #je!ničkog umjetničkog !vijet je ! m #je!nik' njegov !u(jektivn vizij !tv $nog !vijet %

  , novijim e#!kim tvo$evin m ' u mode$no $om nu QQ vijek ' djelimično !e gu(i i #$ividnneut$ lno!t e#!kog #je!nik #$ed !ve j čim uče./em lično!ti #$i#ovjed č u djelu i #$ed !veče./im i ne#o!$ednim #$odi$ njim li$!kog element u e#!ki tek!t%

  Otud !e u tim djelim j vlj !u(jektivni $e-lek!no negdotu' !liku' #$i#ovje!t' mnoge

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  30/45

  v$!te koje !toje n !$edini izme0u e#!ke #oezije' ! jedne !t$ ne ' i did ktičke oučne) #oezije'i!to$ije' govo$ni.tv itd%)

  E#!ku #oeziju u !ti"u jo. n ziv mo starom z to .to je n !t l u n j!t $ijim #e$iodim $ zvojknjiževno!ti i .to !e njegov l u !t $ijim e#o" m književnog život kod !vi" n $od ' !ve do

  Q6III i djelom do #$ve #olovine QIQ vijek %E#!k #oezij u #$ozi' n!$očito njen n jv žnij v$!t > $om n' i ko je (il #ozn t jo. untičko do( ' n !t l je u mode$nom !mi!lu tek u Q6II vijeku' d !e u Q6III vijeku $ zvij u!vom #unom o(liku i d u QIQ vijeku #ot#uno !mjeni e#o#eju' t ko d je $om n #o!t o7e#o#ej n .i" d n 8% Z(og tog !mo je n zv limlađomv$!tom e#!ke #oezije%

  E P S K A P O E Z I J A , S T I ? ,

  E#!k #oezij n !t l je k o narodna tvo$evin ' k okolektivnatvo$evin *ijelog n $od % N j!t $iji n $odni e#ovi (ili !u g$čki e#ovi 7Ilij d 8 i 7Odi!ej 8' koje !e #$i#i!uju #je!niku?ome$u' koji je živio ot#$ilike u 6III vijeku #%n .e e$e%

  , i!to v$ijeme jo# od ntičkog do( #ojedini #je!ni*i !u #očeli d !tv $ ju e#ove #o ugledu n7Iij du8 i 7Odi!eju8% To !u (iliumjetnički epovi' tvo$evine #ojedini" #ozn ti" #je!nik ' koji!u !vojim gl vnim *$t m zn čile #od$ž v nje n $odnim g$čkim e#ovim %

  EPOPEJA I3I EP > g$č% E#o! $iječ' #$ič

  O!novn o!o(in e#!ke #oezije k o e#o#ej ' u kojoj !e #$ič onekom događaju,izvi$ l je iz #$vo(itne !itu *ije u kojoj je #je!nik u odno!u n t j dog 0 j i n !voje !lu. o*e% Pje!nik je #$ič o skuou slu$alaca o nekom dog 0 ju koji !eodavnodogodio i koji je im ovelikog značaja z njegov n $od ili z *ijelo čovječ n!tvo% To #$ič nje je (ilo u uzvi.enom tonu'lično!ti o kojim !e #jev lo im le !u !veo(u"v t n i veliki zn č j #$ed!t vnik čit vogn $od %

  E#o#ej je #$ič o djetin!tvu jednog n $od i n !t j l je u u!lovim #$imitivnog ment litet 'u t$nu*im #očetk *iviliz *ije% E#o#ej n !t je ond k d !e čovjek i d$u.tvo n l ze u !itu *ijid #$o(lemi n d$ !t ju nji"ove !n ge' k d !e ljudi o!je/ ju !l (o i nemo/no% Z to je e#!k #oezij &e#o#ej i e#!k #je!m ) n !t j l u #e$iodim k d je n $odu i d$u.tvu #$ijetil nek

  uni.t v ju/ o# !no!t' nije njegov n u e#o" m !igu$no!ti' o#timizm i !n ge&2ene! n! )%

  N . n $odn #oezij !n žno !e $ zvil u e#o"i $o#!tv #od Tu$*im %

  E#!ki !vijet #$imitivnog čovjek (io je !vijetčudesnog i *antastičnog ' u kome !ent$o#omo$-i$ ju i (iljke i životinje i !tv $i% , !kl du ! ti i lično!ti e#!ke #oezije !u og$omni"dimenzij ' #olu(ogovi

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  31/45

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  32/45

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  33/45

  $ene! n!nog !lik nj život % T ko !e 1on Ki"ot !m t$ z #$vi $om n koji je i!#oljio o!o(inenovijeg ev$o#!kog $om n Q6III i QIQ vijek %

  , Q6III vijeku $om n je #očeo d #oti!kuje i !m njuje e#o#eju% Noviji #je!ni*i e#o#eje n .li!u !e #$ed te.ko/om + oni !e ni!u vi.e mogli o!l nj ti n ( jke i motiveC nji"ov !vijet je (io

  7!tv $no!t koj !e može ! zn ti' li.en mit!kog i čude!nog element 8%Čit l * #o!t je #ojedin č n' individu l n' i ond i #je!nik t$e( d #$ič o ličnim doživlj jim #ojedin* % Ti doživlj ji mo$ ju (iti inte$e!ntni' i z to #$edmetom $om n #o!t je . $olik životlju( vnik ' umjetnik ' vitezov ' $ z(ojnik ' #lemi/ i milione$ %

  2om n je #o!t o #$ič nje o #$iv tnom !vijetu i #ojedin čnim lično!tim ' u jednom $e lnijem iintimnijem tonu% Tem tikom $om n #o!t l je individu lizi$ n lično!t' njeni !uko(i !!vijetom i ! mim !o(om' njen unut$ .nj $ zdvojeno!t' nt goniz m izme0u ide l i!t$v $no!ti' izme0u unut$ .njeg život % Sud(in #ojedin* ne #$ik zuje !e u jednoj izdvojenoji z tvo$enoj $ dnji k o u d$ mi' ve/ !e .i$oko #ovezuje !e životom d$u.tv ' čime i $om nz d$ž v e#!ku .i$inu%

  ,mjetničke !like #ojedini" liov u $om nu do(ij ju !ve .i$i zn č j !like koji uo#.t v ju (itne*$te jedne !$edine i e#o"e &ti#ično!t likov i !itu *ije)' t ko d $om n n jed n nov n čin #o!t je 7e#o#ej g$ 0 n!kog d$u.tv 8 &?egel)% Pojedin * !e u $om nu !lik o ! k*entom nu!lovljeno!ti njeg#ove !ud(ine% 2om n je #$euzeo n !e(e d #$ik že život jednog d$u.tv!luže/i !e i!to$ijom !ud(ine #ojedin * k o ilu!t$ *ijom z #otv$0iv nje oni" z konito!ti koje j !no iz(ij ju iz !like tog život % 2om n je n t j n čin #o!t o i!to$ij n $ vi jedne d$u.tvene!$edine%

  , QQ vijeku $om n do(ij neke nove *$te% 9ode$nog $om n!ije$ #očeo je d inte$e!uje !vevi.e ! m čovjek' ! njegovom #!i"om i #$omjen m u njoj' koje n !t ju k o #o!ljedi*djelov nj d$u.tv i !vijet n čovjek i čovjekovi" $e k*ij #$otiv ti" djelov n j%

  1ok je $eli!tički $om n QIQ vijek ugl vnom u#ot$e(lj v o o(jektivno #$ič nje u t$e/em li*u&njem% E$

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  34/45

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  35/45

  Podkompozicijom književnog djela uo#.te $ zumijemo složeno jedinstvo koje #o!toji k koizme0u #ojedini" !#olj .ni"' -o$m lni" dijelov jedne književne umjetničke tvo$evine kojio($ zuju jednu m nje ili vi.e čv$!tu !t$uktu$ lnu *jelinu' t ko i izme0u te !t$uktu$ lne *jeline ionog unut$ .njeg zn čenj i !mi!l koji z$ če iz !vkog umjetničkog djel ' .to n ziv mo jedinstvom *orme i sadržine u književnom djelu%

  An lizu kom#ozi*ije !v kog književnog djel t$e( v$.iti #ol ze/e od #$et#o!t vke o #ot#unom jedin!tvu -o$me i ! d$žine' !m t$ ju/i d je od$e0en kom#ozi*ion !t$uktu$ jednog književnog djel ! mo !#olj .nj ' $iječim uo(ličen idej tog djel ' tj% d jeunut$ .nj mi! on i o!je/ jn !t$uktu$ u!lovil i odgov $ ju/u !#olj .nju !t$uktu$u% Otud je #$ viln mi! o d !v ko književno umjetničko djelo im !voju kom#ozi*iju%

  3i$!k #je!m je k$ tk ' o(ično !ti"ovn -o$m književnog k ziv nj ' u kojoj je gl v no$g nizi$ ju// kom#ozi*ion !il #je!nikov emo*ij ' koj !o*ij tivno ne uz$očno< #o!ljedično' g$u#i.e !ve det lje oko o!novnog motiv u njoj%

  E#!k #oezij je n $ tivn $ič l čk ) -o$m književnog k ziv nj ' u kojoj o!novn nit$ dnje !luži k o oko!ni* koj d$ži u jednom !#olj .njem jedin!tvu !ve lično!ti i nji"ovek*ije' !itu *ije i okolno!ti u kojim !e t lično!t n l zi% , njoj im m o uz$očno

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  36/45

  jedne teme koju o#i!uje' one #ojedino!ti koje ! o#.t v ne izno!i uvijek onim $edom kojimone #$i$odno teku' nego mijenj nji"ov $ !#o$ed' neke !k$ /uje' neke #$o.i$uje%%%

  3IKO6I !u no!io*i $ dnje' #$eko nji" !e #ojedino!ti $ dnje i !itu *ij u djelu #ovezuju ig$u#i.u% Oni !u individu lizi$ ni #utem tzv% k $ kte$i!tike tj% #ojedino!tim koje od$e0uju

  nji"ov !#olj .ni izgled i nji"ovu #!i"ologiju' nji"ov k $ kte$% Te #ojedino!ti !e d ju iline#o!$edno #i.čevim o#i!om lično!ti ili one ne#o!$edno #$oizil ze iz #o!tu#k i govo$lično!ti% N jče./e (iv d !e k $ ktei!tik d je i #o!$edno i ne#o!$edno%

  3ik koji do(ije n jo.t$iju emo*ion lnu o(ojeno!t' z koji je njj če vez n inte$e! #i!* ičit l * ' n ziv !e junakom to !ve z vi!i od #i.čevogumjetničkog tem#e$ ment i od k $ kte$ njegovog umjetničkog !tv $ nj % , !v kom !luč jit j !i!tem uvo0enj i #oveziv nj motiv mo$ (iti #$i$od n i u(jedljiv' mo$ (iti ekonomič ni *jeli!"od n' t ko d !e nijed n motiv ne o!je/ k o !uvi. n i ne#$ikl d n' nei!ko$i.ten zo!novno !mi! o i zn čenje koje #i! * #o!tiže !vojim djelom%

  T u(jedljivo!t uvo0enj novi" motiv ' nužno!t nji"ov #o!toj nj i #$i$odno!t nji"ov #oveziv nj n ziv !e motivacijom% , književnom djelu !ve mo$ (iti motivi! no&o($ zloženo' o#$ vd noC !v ki motiv mo$ (iti o(j .njen' ilu!t$ *ij ' !im(olički n govje.t j'uz$ok ili #o!ljedi* neke j*ije ili nekog !t nj jun k i likov C !v k k*ij mo$ #$i$odnoizvi$ ti iz k $ kte$ lično!ti i !itu *ije u kojoj je učinjen %

  2AZ6IJANJE EPSKE 2A1NJE

  2 dnj u e#!kom djelu #očinje d !e $ zvij ond k d n !t ne zaplet ' koji t$e( !"v titi k ouvo0enje din mičkog motiv u !t tičku !itu *iju ek!#ozi*ije%

  0kspozicija je #očetn !itu *ij u kojoj !u izložene okolno!ti u kojim !e n l ze lično!ti'odno!i i veze me0u lično!tim % Ek!#ozi*ij !e ne mo$ !l g ti ! #očetkom #$i#ovijetke ili

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  37/45

  $om n ' ve/ $ dnj može odm " #očeti z #letom' ili nekim momentom iz !$edine tokdog 0 j &čime !e #o!tiže ve/ din mično!t)' ek!#ozi*ij !e d je tek u tokud ljegizl g nj & zadržana ekspozicija) ili č k i n k$ ju &obrnutaekspozicija)' u onliki !je/ njlično!ti' ili u o(liku $ zgovo$ me0u lično!tim ' ili u o(liku #i.čevog k ziv nj %

  Z d$ž n i o($nut ek!#ozi*ij #ove/ v ju inte$e!ov nje čit l * ' je$ !e one d ju u o(liki tzv% sistem tajnetj% u t kvom o(liku d lčno!ti zn ju z elemente te #očetne !itu *ije' čit l * nezn ' ili d jedne lično!t zn ju' d$uge ne zn ju' ili d čit l * zn lično!ti ne zn ju &n#$%motiv čovjek koji !e k o nezn n * v$ / ku/i) itd%

  Po!lije z #let $ dnj !e u e#!kom djelu $ zvij u o(likuakcije i reakcije lično!ti' .to !tv $din mične !itu *ijekoje z "tjev jud (udu $ z$je.ene% Od e#!ki" v$!t on !e z d$ž o u novelii u onim #$i#ovjetk m i $om nim kod koji" #$eteže d$ m!ki k $ kte$ n #eti" !itu *ij &n#$%k$imin lni $om ni)%

  E#!ki #i! * $ !#ol že v$emenom' # ! mim time i $ !#ol že i m te$ij lom+ on moženeog$ ničeno v$emen!ki #$oduživ ti !voje djelo' k .to g može i neog$ ničeni #$o.i$iv tim te$ij lom koji #$odu(ljuje !liku lično!ti i nji"ovi" !t nj %

  EPIZO1E

  0pizodama !e u e#!koj i d$ m!koj #oeziji n ziv ju .i$oko $ zvijeni !t tički motivi ili #o!e(nim nji dog 0 ji koji ! gl vnom $ dnjom !toje u veom l ( voj vezi' li koji u #ot$e(nom ilikont$ !nom o(liku #l !tično i!tiču o!novnu temu e#!kog djel ili o!novnu emo*ion lnuton lno!t djel %

  , d$ mi !u e#izode mnogo $je0e nego u e#!koj #oeziji' i ko iz$ zito ne i!tiču o!novnu idejudjel ' ! mo .tete jedin!tvu d$ m!ke $ dnje%

  KO9POZI:IJA 2O9ANA

  2om n je kom#ozi*iono !tv $ o ne!umnjivo #utem oku#lj nj niz #$i#ovjed k #omo/u jedne o(u"v tne' uvodne #$i#ovjetke ili motiv %

  T ko u z(i$*i #$i#ovjed k 7?ilj du i jedn no/8 uvodn #$ič o 5e"e$ez di koj #$ič k$ lju!v ke no/i novu #$i#ovjetku i #$ekid je n n jinte$e! ntnijem mje!tu > !luži k o o(u"v tn #$i#ovjetk koj !ve te 5e"e$ez dine #$iče d$ži u nekom jedin!tvu%

  S m lično!t jun k nije dovoljn d (i !e o($ zov o $om n% 1 (i !e #ot#uno -o$mi$ o$om n' #ot$e(no je d i !#o$edne lično!ti #$el ze iz #$i#ovjetke u #$i#ovjtku' k o i d !e $ zo$i! mo!t lno!t !v ke od ovi" #$i#ovjed k % To !e #o!tiže n t j n čin .to !e u $om nu odjelj*i igl ve koje (i mogle (iti !"v /eni k o #$i#ovjetke nem ju !vog z v$.etk ' k o ni !vojeek!#ozi*ije' ve/ #$et"odn gl v !luži k o ek!#ozi*ij z #otonju' z v$.et k !e odl že zk !nije gl ve &odno!no #$i#ovjetke)

  2om n je !ložen *jelin ! !t vljen od niz dog 0 j koji (i !e mog o o($ diti k o #o!e(ne #$i#ovijetke' li od koji" je !v k d t u $om nu k o ne#ot#un i nez v$.en #$i#ovijetk 'koj !voj #očet k i k$ j im u !vojo #$et"odnoj' odno!no u nekoj #o!ljednjoj gl vi $om n %

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  38/45

  Av ntu$i!tički $om ni Q6III i QIQ vijeku im li !u o(ično "$onolo.ki tok dog 0 j ' #$i čemu je u !vkoj novoj gl vi #$o.i$iv n tem t!ki m te$ij l i !v ki novi doživlj j (io je !loženiji iinte$e! ntniji od #$et"odnog%

  2e li!tički $om n QQ vijek koji je .i$oko o(u"v t o mnoge likove i n $ vi jednog d$u.tv '

  im o je n jče./e kom#ozi*iju tzv% # $ lelni" $ dnji' od koji" je !v k o(u"v t l jenu g$u#ulično!ti' #$i čemu !e - (ul u jednoj g$u#i #$ekid l - (ulom o d$ugoj g$u#i' i t ko !euz j mno #$e!je* le i #$e#lit le%

  9ode$ni $om n QQ vijek ili je n !t vlj ju/i !e n $e li!tičku t$ di*iju QIQ vijek jo. vi.e #$o.i$io !voju tem tiku o(u"v t ju/i u ve/em ($oju knjige vi.e e#o" i $ zne !$edin ' ili je u!kl du ! tem tikom #$odu(ljiv nj #!i"ologije lično!ti' t $žio d$ug čij kom#ozi*ion$je.enj % N $očitu ulogu odig$ o je problem vremena' koji !e u e#"i ult$ zvučni" ($zink$et nj i v$tlog vog tem# život mode$ng čovjek #o!t vio k o *ent$ lni #$o(lem i u n u*i iu životu%

  , mode$nim $om nim !ve m nje im "$onolo.kog $ed C dog 0 ji !e #$ik zuju č ! un z d'č ! un #$ijed' če!to !e u jednoj $ečeni*i #ovezuju z(iv nj n $ znim mje!tim &!imult no #$ik ziv nje) ili !e d je !in"$onizov ni &jednov$emeni) #$e!jek dog 0 j n $ znim mje!tim i$ znim !$edin m %

  Slo(od u iz(o$u tem t!kog m te$ij l u $om nu dovodi do !ve ve/eg uno.enj tzv%vanliterarnog materijala u $om n% Jo. $e li!tički $om n je #ok ziv o težnje k uno.enju tezeu $om n i - (ul je i!#unj v n #i.čevim $ zmi.lj njem i di!ku!ij m o toj tezi%

  OP5TI POG3E1 NA KO9POZI:IJ, EPSKOG 1JE3A

  O!novn kom#ozi*ion k $ kte$i!tik e#!ke #oezije je!te njeno .i$oko $ !#ol g njev$emenom i m te$ij lom' .to omogu/uje e#!kom #je!niku veliku !lo(odu u o$g niz *ijiv$emen!kog tok dog 0 j $ekid nje $ dnje' umet nje !t tički" motiv i e#izod '$et$o!#ektivno #$ič nje) i u od (i$ nju i uno.enju i tem t!kog i v ntem t!kog m te$ij l %Izuzet k tog čini jedino novel ' koj !e #o kom#ozi*ionoj !t$uktu$i $ dnje #$i(liž vd$ m!koj #oeziji%

  O$gin ln kom#ozi*ij književnog djel nej(olje #ok zuje koliko je književno djelo jedn$e k*ij !tv $no!ti' jedno !tvo$enje o$gin lnog #je!ničkog !vijet koji #$ik zuje !vijet u! žetijem i $elje-nijem o(liku nego .to !e on #ok zuje #$ed n .im očim i koje otk$iv du(oke

  i!tine o njim % .RAMSKA P-EZIJAOP5TE OSOBINE 12A9SKE POEZIJE

  O!novu d$ me čini !uko( dv ju !u#$otni" !t vov koji teže d (udu $ z$je.eni #o(jedom jednog od nji"% T !u#$otno!t je (itn k $ kte$i!tik d$ m!ke #oezije% Su#$otno!ti koje !e #$ik zuju u d$ mi o(u"v t ju !vu !loženu !k lu #!i"lo.ki" i mo$ lni" #$otiv$ječno!ti #ojedin * i d$u.tv ' #očev od unut$ .nje #odvojeno!ti lično!ti i !uko( dv ju #o#$ečni" težnjiu njoj #$eko (o$(e jun k #$otiv neke !#olj .ne !ile' !ve do veliki" d$u.tveni" !uko( %

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  39/45

  Po.to !e d$ m izvodi n #ozo$ni*i k o ne#o!$edno #$ed!t vljenje lično!t koje $ de i govo$e'u njoj ot# d govo$ ! mog #i!* ' !em oni" o!kudni" n #omen glum*im i $eži!e$u koje #i! * !t vlj u z g$ du tzv%$em $ke% otud je d$ m #$ividno n jo(jektivniji $od #oezije' je$ !elično!t #oi.čev #ot#uno gu(i% 1$ m!k #oezij im !lično!t ! e#!kom' #o tome .to i jedn id$ug #$ik zuju i dog 0 je% Bitn $ zlik je u tome .to !e u e#!koj #oeziji #$ič o jednom

  #$o.lom i z v$.enom dog 0 ju' u d$ m!koj !e jedn ! d .nj $ dnj ! m $ zvij #$ed n mi teži !vom z v$.etku u ne#o!$ednoj (udu/no!ti%

  1$ m!ki likovi !u #$ik z ni k o lično!ti ! nekom domin ntnom *$tom k $ kte$ ' k o iz$ ziti"e$oji ili #odl *i' k o !t$ .ni (o$*i ili !l (i/i' i o(ično nem ju one .i$ine i $ znoliko!tik $ kte$ i ment litet k o e#!ki likovi% Z to d$ m!ki likovi !uge!tivnije djeluju%

  Sličn je !tv $ i ! odno!om d$ m!ke #oezije #$em li$!koj% 1$ m!k #oezij #$ik zujeintelektu ln i voljn #!i"ičk !t nj ' dok li$!k #oezij iz$ ž v emo*ion ln #!i"ičk !t nj %,d$užen ! #ozo$ni*om' d$ m!k #oezij i #ozo$i.te do(ili !u !luž(eni n ziv 7.kol zn $od8%

  12A9A I POZO2I5TE

  K ko !e d$ m #$ven!tveno #i.e z to d (i !e #$ed!t vlj l tek n !*eni do(ij !voje #unozn čenje' !m t$ !e d d$ m!ku #oeziju t$e( #$ouč v ti u !klo#u ! #ozo$i.nom umjetno./u id !e z koni d$ me mogu #$ vilno $ zumjeti ! mo ko !e #ovežu ! z konim !*eneozo$ni* )% On j ko #o!t vlj !*enu &$eži!e$) !tv $ ! mo novo djelo' d jeo on u!tv $ l čkom !mi!lu $ v n #i!*u' č k d je izn d njeg % 2eži!e$ t$e( d (ude n j#ot#unijitum č #i.čeve z mi!li' i u tom !mi!lu njegov je ulog od velikog zn č j z #ot#unu$e liz *iju jednog d$ m!kog djel % 1eko$ *ij !*ene' $ekviziti !ve to do#$ino!i #otunijemdoč $ v nju !tv $nog život ' ig$ glum * ' nji"ov mimik li* i ge!tovi' ton gl ! i dik*ij 'k d !u vje$no #ogo0eni' mogu k z ti vi.e nego !t$ ni*e i !t$ ni*e e#!kog o#i! #!i"ički" #$oživlj v nj lično!ti%

  Tzv% #ozo$i.n o(m n tum či !e #!i"olo.ki time .to !mo mi n vikli d 7vje$ujemo !vojimočim i u.im 8' #ozo$ni* n m omogu/uje d d$ m!ku !tiliz *iju život čulno doživlj v mok o konk$etni #$edmet !vijet %

  KO9POZI:IJA 12A9A

  Jedin!tvo d$ m!ke $ dnje je o!novni kom#ozi*ioni z "tjev u d$ mi% Jedin!tveno!t d$ m!ke

  $ dnje z "tjev od #i!* ekonomično!t u iz(o$u motiv i #ojedino!ti% Ekonomično!t !e ogledu tome koje /e #ojedino!ti #i! * d #ok že n #ozo$ni*i' kojim /e ! mo d i!#$ič #$ekolično!ti% , kl !i*i!tčkoj teo$iji d$ me u 4 n*u!koj vl d o je komozi*i*ij!ki z kon o t$im jedin!tvim u d$ mi+ o jedin!tvu $ dnje' jedin!tvu mje!t i jedin!tvu v$emen % 2 zvit kd$ m!ke $ dnje v$.i !e #o !ljede/im et # m + EKSPOZI:IJA' ZAP3ET' K,39INA:IJA'PE2IPETIJA I 2ASP3ET%

  Ek!#ozi*ij !e d je o(ično u $ zgovo$u dv ju ili vi.e li* n #očetku d$ me' može !e #o!te#eno d v ti i u toku $ zvij nj ! me $ dnje%

  Z #let n !t je uvo0enjem novog' din mičkog motiv ' koji dovodi do k*ije gl vnog jun ki do $e k*ije okolin n nju%

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  40/45

  Kulimin *ijom !e n ziv on j n jn #etiji momen t !uko( k d !u mogu/ dv ili vi.e$je.enj %

  Pe$i#etij $eok$et) je !k$et nje $ dnje u jednom od$e0enom #$ v*u' koji dovodi do $ !#lettj%do kon čnog $je.enj !uko( koji !e #oj vio u z #letu%

  TE?NIČI TE29INI , 12A9I

  1$ m !e dijeli n činove' !like i #oj ve% Čin je on j dio d$ me koje !e ig$ n #ozo$ni*i (ez #$ekid ' izme0u diz nj i !#u.t nj z vje! % 6$ijeme izme0u jednog i d$ugog čin n ziv !eme0učinom% Sv ki čin #$ed!t vlj izve!nu tem t!ku *jelinu i !vojim t$ j njem & H > RHminut ) ne !mije d z mo$i # žnju gled l * % Ponek d !e čin dijeli n !like' k d je #ot$e(nod !e u okvi$u jednog čin izmjeni #ozo$ni* % In če' činovi !e dijele n #oj ve koje !eod$e0uju #$em ul ženju lično!ti n #ozo$ni*u ili #$em nji"ovu izl ženju ! nje% Sv k #oj v! t vljen je od niz $e#lik ' tj%od #ojedin čnog govo$ !v kog li* % K d je $e#lik n $očitodug ili k d n #ozo$ni*i govo$i ! mo jedno li*e ond !e ono n ziv monologom% 1$ m !e$ zvij i u o(liku dij log ' tj%u o(liku $ zgovo$ izme0u dv ili vi.e li* %

  Pi.čeve n #omene n ziv ju !e $im $k m ili did !k lij m ' i one !e uvijek .t m# jud$ukčijim ti#om !lov od tek!t koji govo$e ! me lično!ti% , kl !iči!tičkoj d$ mi #o!toj le !unke lično!ti ! od$e0enim z d tkom u kom#ozi*ionom $ zvij nju d$ me% T ko !u odog 0 jim koji !u !e de!ili v n #ozo$ni*e j vlj li gl !ni*iC z o#$ vd nje dug čki" monologgl vni" lično!ti uvo0ene !u uloge #ovje$enik ili #ovje$eni* C #i.čev !"v t nj odog 0 jim koj !u !e #$ik ziv li izno!ilo je jedn od lično!ti d$ me koj !e n ziv l $ezone$%

  6 2 S T E 1 2 A 9 S K E P O E Z I J E

  Jo. od ntičk" do( d$ m!k #oezij !e dijeli n dvije v$!te+ n T2AGE1IJ, I KO9E1IJ,%

  -)o"i(e tra/edijeT$ gedij #$ik zuje ne!$e/nu !ud(inu čovjek koji z(og nekog neminovnog !ti* n jokolno!ti ili z(og !voje težnje k nekom uzvi.enom' li nedo!tižnom *ilju ž$tvuje !voj životili !voju !$e/u' i t ko do(ije *$te iz$ zite veličine' !t$ d nj i #lemenito!ti% St$ d nje t$ gičnog jun k iz zv uvijek kod n ! !uče./e' z to .to !u uz$o*i z(og koji" on #$o# d uvijek du(okoljid!ki' !voj!tven čovjekovoj #$i$odi ili čovjekovoj težnji k ide lim %

  T$ gičn ne!$e/ nije nek !luč jn ne!$e/ ' niti ne!$e/ n i!"od k kvog !uko( u kome #o!toje $e lne mogu/no!ti i z !$e/ n i!"odC to je neminovn ne!$e/ koju čovjek ne možeiz(je/i niti joj može odoliti%

  Teže/i !vome *ilju' koji neminovno izvi$e (ilo iz !ud(in!kog !ti* nj okolno!ti' (ilo iz #$i$ode čovjek ' (ilo iz #$i$ode čovjek ' (ilo iz njegove težnje k nekom ide lu' t$ gični jun k' !ve!no ili ne!vje!no' k$.i neke z kone n kojim #očiv ju odno!i u !vijetu i me0uljudim % To je tzv%t$ gičn k$ivi* jun k t$ gedije%

  Ali t$ gičn k$ivi* !e ne mo$ ! !toj ti ! mo u og$e.enju jun k t$ gedije% On !e može! !toj ti u tome .to je jun k t$ gedije iz ($ o z !voj *ilj neki uzvi.eni z d t k koji #$em .ujenjegove mo/i' koje je o(jektivno neo!tv $ljiv% , tom !luč ju mo$ ln uzvi.eno!t jun k

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  41/45

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  42/45

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  43/45

  KNJI;E6NO i!to je k o i u #$ vim #$i#ovijetk m %

  ,mjetničk $e#o$t ž je #$v e#!k književn v$!t ' i mi je u($ j mu u književno

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  44/45

  9nogo je če./i !luč j d izvje!ni it knuti ljudi ! mi o#i!uju !voj život% To jeautobiogra*ija%

  Od umjetničke (iog$ -ije t$e( $ zlikov ti n učnu (iog$ -iju !tudiju' koj !e odlikuje n učnimizl g njem gl vni" dog 0 j iz život lično!ti i koju vi.e inte$e!uje j vni &umjetnički' n učni' #olitički) $ d te lično!ti' mnogo m nje njen #$iv tni život' njen du.evn #$oživlj v nj '

  $ do!ti i uz(u0enj ' !novi i čežnje' unut$ .nji dij lozi i intimn o!je/ nj ' !ve .to čini gl vni #$edmet inte$e!ov nj umjetničkog (iog$ - %

  9E9OA2I' 1NE6NIK

  Jed n !#e*ij ln v$!t uto(iog$ -ije je!u memoari (uspomene) i dnevnik .

  , memo $im #i!*u je !tlo koliko d i!#$ič !voj život' toliko d o#i.e v$ijeme i !$edinu ukojoj je živio i $ dio% 1nevnik #$ed!t vlj (ilje.ke koje !u z #i!iv ne iz d n u d n' *ilj im je i!ti k o i u memo $im %

  Gl vn $ zlik izme0u memo $ i dnevnik je u tome .to !u memo $i #i! ni #o !je/ nju'o(ično #$i k$ ju život ' dnevnik !e #i.e #o !vježim uti!*im dnevni" dog 0 j %

  P,TOPIS

  K d #i!* #o!t vi !e(i z *ilj d o#i.e neku zemlju i !$edinu on ko k ko i" je vidio i doživio #utuju/i k$oz tu zemlju' do(ijemo putopis% Puto#i! !e ! toji iz o#i! #$i$ode i n !elj izzemlje' o#i! ljudi i n čin nji"ov život ' o#i! dog 0 j koji !u !e de!ili #i!*u u toj zemlji i$ zmi.lj nj koj je #i! * #ovodom tog !veg im o%

  P$em *ilju koji je #uto#i! * !e(i #o!t vio' #uto#i! može (iti geogra*ski, kulturno5istorijski,etnogra*ski itd%

  Od !v kog #uto#i!* z "tjev !e d vje$no i o(jektivno o#i.e zemlju i ljude u njoj' liknjiževn v$ijedno!t #uto#i! z vi!i od umjetničkog #uto#i.čevog t lent % ,koliko !u njegovio#i!i konk$et$niji' njegov inte$e! nj z ljude "um nij ' njegov !til emo*ion lniji i!u(jektivniji' utoliko !e njegov #uto#i! vi.e #$i(liž v književnom djelu%

  ESEJ &OG3E1) > k$ / $ !#$ v koj izl zi iz okvi$ či!te n učne v$!te i #$i(liž v !e umnogome umjetničko

 • 8/9/2019 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI- ŽIVKOVIĆ.docx

  45/45

  N uk o književno!ti !luži !e $ znim v$!t m n #i! d (i !e ! o#.til čit o*im !voji!#itiv nj i $ezult t % Od ti" v$!t n j#ozn tije !u+bilje$ka, članak, rasprava i studija(monogra*ija)%

  Svi o(li*i !e !luže i!tim metod m +metodom dokazivanja' li !e $ zlikuje !vojom veličinom

  k o i .i$inom z "v t #$edmet koji i!#ituje% 9etod dok ziv nj ! !toji !e u tome d !e jedno #it nje $ !t vi n !voje o!novne ! !t vne dijelove & n liz )' d !e z tim ti dijelovik $ kte$i.u i o*jene #omo/u dok z + #$imje$im ' činjeni* m ' #o$e0enjem' !u#$otno./u' itd%'d !e utv$di nji"ov me0u!o(ni odno!' i n k$ ju d !e izvede z klju/ k k o !u o to #it nju%Z(og tog !e !v ki od ovi" n #i! ! toji iz uvoda, razrade i zaključka%

  , čl nku !e $ !#$ vlj ili neko m nje #it nje' ili ! mi jedn !t$ n nekog ve/eg #it nj ' ili !ed je o#.ti #ogled ne neko ve/e #it nje' u (ilje!*i !e jo. uže o($ 0uju nek #it nj !n vo0enjem nekog k $ kte$i!tičnog i novog #od tk %

  2 !#$ v je ve/ #o o(imu od čl nk u ul zi du(lje u #$o*jenu nekog #it nj % Pi! * $ !#$ vedokumentuje !v ku !voju tv$dnjuC z to je u $ !#$ vi o(ič j d !e i!#od tek!t ' u n #omen m (ilježi ! v t j dok zni m te$ij l%

  Studij je $ !#$ v ve/eg o(im ' u kojoj #i! * $ !#$ vlj o nekom ve/em #it nju+ o životu idjelim jednog #i!* ' o čit voj jednoj književnoj e#o"i' o $ zvitku jednog književnog $od utoku knjižvnog $od u toku čit vog vijek ili vi.e de*enij ' o uti* jim jedne književno!ti nd$ugu itd%

  K d !e !tudij ( vi ! mo jednim *jelovitim ili !#e*ij lnim n učnim #$o(lemim ili ! mo jednim #i!*em' teže/i d .to i!*$#nije izloži #$edmet koji i!#ituje' ond !e on n zivmonogra*ija.