Click here to load reader

Teorija Fizike 2. Kolokvij

 • View
  83

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fizika, prva god faksa

Text of Teorija Fizike 2. Kolokvij

 • Mehanika fluida

  Fluidi : svaka tvar koja moe tei;

  Fluid = neka skupina sluajno rasporeenih molekula koja je na okupu kako zbog djelovanja slabih

  kohezijskih sila meu njima tako i zbog djelovanja sila na stjenke posude u kojoj se nalaze.

  - I tekuine i plinovi su fluidi

  Statika fluida : promatranje svojstava fluida u mirovanju

  Dinamika fluida : razmatranje svojstava fluida u gibanju

  TLAK - je djelovanje sile pritiska na povrinu

  P =

  [1 Pa = 1N/ m2] * sila je vektor, povrina je skalar, kako definirati onda tlak?

  Promotrimo plohu:

  A: plotina, mjera za plotin

  F : okomita na ovrinu

  : vektor normale povrine koji je

  okomit na povrinu ,

  a duljina je iznos plotine

  - TLAK JE TENZON! mala sila na malu povrinu

  = - p

  = - p

  - to je vea dodirna povrina sila se raspodjeli i tlka je manji

  - SILA KOJOM FLUID DJELUJE NA TIJELU U NJEMU JE UVIJEK OKOMITA NA POVRINU TIJELA!

 • OVISNOST TLAKA O DUBINI- hidrostatski tlak

  - to je dublje vea je razlika u manometru - tlak u vodi na membranu mijenja se porastom dubine

  - tlak koji ovisi o dubini je hidrostatski dlak

  KOJE SVE SILE DJELUJU na tijelo uronjeno na dubini h?

  * pAj = odozgora, tlak izvana, povrina

  *PoAj= odozdola, omjer sile i tlaka

  * Mg= teina stupca

  - tlak p na dubini h ispod povrine fluida vei je od atmosferskog za iznos gh

  -bez obzira na povrinu HIDROSTATSKI TLAK je ISTI te je tlak u bilo kojoj toki jednak i ovisi samo o

  dubini

  ZAKON SPOJENIH POSUDA: U meusobno spojenim posudama nivo tekuine u svim posudama je

  isti bez obzira na oblik posuda jer je hidrostatski tlak jednak u svim tokama na jednakoj dubini.

 • Pascalov zakon: Tlak u fluidu zatvorenom u posudi jednoliko se prenosi na sve dijelove fluida i

  stjenke posude.

  Princip rada hidraulike pree:

  Mjerenje tlaka

  A i B: tlakovi su isti h-volumen ivine pare

  A-tlai tlak p

  B- stupac tekuine = gh

  i po *mjerei visinu odredimo

  P0!

  -na tlak od 101 325Pa

  iva je na 760 mmHg

  =13.595 kg/m3, h=0.76 m pa= 101 325Pa

  Barometar je mjerni instrument za mjerenje atmosferskog tlaka.

 • SILA UZGONA- Arhimedov princip

  -uoimo neko tijelo koje smo uronili u fluid

  -tijelo ima neku teinu kojom pritiemo fluid, sila tea na tijelo od Fg

  - tijelo ima dimenziju i na njega djeluje hidrostatski tlak( na svaku

  plohu kocke), meutim samo su gornja i donja ploha na razliitim

  dubinama, s lijeve i desne se ponitavaju

  -POSTOJI RAZLIKA NA GORNJU I DONJU PLOHU

  - SILA UZGONA : je sila koja djeluje okomito prema gore i po iznosu je jednak teini istisnutog fluida,

  a posljedica je razliitih hidrostatskih tlakova na razliite dijelove tijela.

  B = uzgon

  f= gustoa fluida

  Vt= volumen tijela

  Arhimedov princip : Sila uzgona na tijelo uronjeno u fluid jednaka je teini, tim tijelom,

  istisnutog fluida.

  POKUS: Uronimo mramor u vodu i odredimo teinu tijela u vodi

  Fg( zraka)= 9,5 N Fg(voda)= 4.7N

  RAZLIKA: B= Fg(zraka) - Fg(vode) = 2.65N

  Teina posude :

  G(posuda + voda) = 3,25N G(posude) = 0.6N

  G(vode) = G (voda + posuda) G (posude)= 2,65N

  = SILA UZGONA JEDNAKA JE TIM TIJELOM ISTISNUTOG FLUIDA!!

  ATMOSFERSKI TLAK:

 • UVIJET PLIVANJA je odnos gustoe i volumena tijela !

  kada tijelo gore izranja, postoji razlika sile tee i sile

  uzgona

  u sluaju kada tijelo lebdi

 • DINAMIKA FLUIDA Strujanje fluidamoe biti:

  Laminarno > svaka estica fluida se giba na nain da se staze razliitih estice ne sijeku;

  pritom je brzina fluida stalna u bilo kojoj toki i u bilo kojem trenutku

  Turbulentno > dolazi do mijeanja meu slojevima fluida; vrtloga

  JEDNADBA KONTINUITETA

  PROTOK NESTLAIVOG FLUIDA ( produkt povrine poprjenog presjeka i brzine strujanja fluida) je

  STALAN u bilo kojoj toki promatrane cijevi.

  Bernoullijeva jednadba

  W1 = F1 X1= P1A1 X1=P1V

  hidrodinamiki tlak

  Bernoulijeva jednadba

  - na uskoj cijevi je vei tlak, odnosno brzina protjecanja je najvea, pa je najvei hidrodinamiki tlak

 • Venturijeva cijev

  Torricellijev zakon istjecanja

  AVIONSKO KRILO brzina fluida iznad krila vea je od brzine fluida ispod krila > tlak zraka iznad krila

  manji je od tlaka ispod krila pa postoji rezultantna sila (prema gore)!

  MAGNUSOV EFFEKT: pojava pri gibanju brzo rotirajuega tijela kroz realni fluid koja se iskazuje

  naglim skretanjem tijela od poetnoga pravca gibanja

  * Pritom se zbrajaju dva strujanja: prvo je kruno strujanje graninoga sloja, koje slijedi povrinu

  tijela, a drugo je pravocrtno strujanje, koje slijedi stazu gibanja. S jedne strane tijela brzine tih dvaju

  strujanja imaju jednake smjerove pa je ukupna brzina vea, a s druge strane tijela brzine imaju

  suprotne smjerove pa je ukupna brzina manja. Razlika meu tim dvjema brzinama prouzrouje

  razliku tlakova koja potom prouzrouje naglo skretanje tijela od poetnoga pravca gibanja.

 • Titranje

  Titranje = svako periodino gibanje (amotamo) oko ravnotenog poloaja

  - periodinost je znak titranja

  Harmonijsko titranje > pravilno titranje koje se odvija po zakonu sinusa.

  Vibracije ice, titranje zraka kod zvuka, atomi u kristalnoj reetki vrstog tijela, elektrina i

  magnetska polja kod EM valova.

  - najjednostavniji primjer

  - produljenje je razmjerna veliina sile

  * ako promatramo sile onda vidimo da je teina jednaka

  elastinosti opruge

  HOOKOV ZAKON: sila e proporcionalna produljenju opruge

  JEDNOSTAVNI HARMONIJSKI OSCILATOR: je tijelo koje titra akceleracijom koja je razmjerna

  elongaciji, a pritom su meusobno suprotnih smjerova.

  - produljenje ide od neoptereene opruge, od

  ravnoenog poloaja

  -elastina sila ide ka ravnotenom poloaju

  primjena III. NEWTONOV ZAKON

  OSNOVNO SVOJSTVO HARMONIJSKOG OSCILATORA ovisi o elongaciji a

  * jednoliko, ali akceleracija je promjenjiva to smo blie ravnotenom poloaju, akceleracija je manja.

 • Jednostavno harmonijsko tijelo:

  T= period vrijeme jednog titraja ( iz donjeg u gornji i

  vrati se u ravnoteni poloaj)

  x= elongacija, udaljenost tijela od ravnotenog poloaja

  -A* max. elongacija najvea udaljenost od ravno.pol.

  OSNOVNA SVOJSTVA:

  ako je t=0 onda je cos mora biti 1 da bi bio A!

  POMAK U FAZI!

  Grafiki prikaz jednostavnog harmonijskog gibanja

  - u ravnotenom poloaju elongacija 0, brzina je maksimalna.

  Svojstva harmonijskog gibanja

  1. Ubrzanje razmjerno elongaciji, ali suprotnih

  smjerova

  2. Elongacija, brzina i ubrzanje se mijenjaju po zakonu

  sinusa, ali nisu u fazi

  3. Frekvencija i period su neovisni o amplitudi

 • Izvod izraza za period harmonijskog oscilatora:

  Fel. = -kx = ma ; a=

  m

  + kx = 0

  +

  DIFERENCIJALNA JEDNADBA II. REDA S KONSTANTNIM SLIJEDOM rijeavaju

  se predvianjem rijeenja (sinus, cosinus, eksponencijalna jednadba)

  x= A cos ( pretpostavimo rjeenje s tim oblikom da je to rjeenje

  diferencijalne jednadbe

  = - A sin (

  = - A cos (

  - A cos ( +

  A cos ( =0

  cos ( =

  cos (

  ;

  =

  T= 2

  Naa funkcija: x= A cos (

  * definira dali je sin ili cos

  f=

  broj titraja u 1s f=

  sin(

  - Izbor poetnih uvjeta nam definira pomak u fazi kkoji definira da li je sin ili

  cos.

  ENERGIJA HARMONIJSKOG OSCILATORA

  m

  + kx = 0 ;

  =

  m

  + kx= 0 / dx

  mvdv + kxdx= o / integral

 • = const.

  Zbroj kinetike i elastino potencijalne energije je stalan!

  Izvod:

  x= A cos (

  v=

  = - A sin ( ;

  K=

  2 (

  U=

  2 (

  E = U + K

  =

  [ sin2 + cos2

  E=

  ; A je amplituda, k je parametar koji opisuje elastina svojstva

 • Odnos meu parametrima harmonijskog oscilatora: i usporedba krunog gibanja i titranja:

  Sila i energija na atomskoj skali- Model h.oscilatora Potencijalna energija povezana s meudjelovanjem izmeu dva neutralna atoma u molekuli

  LennardJonesov model !

  - sva titranja u kristalnoj reetci

Search related