of 13 /13
Teoriei Inteligenţelor Multiple În Predarea Diferenţiată Teoria inteligenţei multiple dezvoltată în anul 1983 de Dr. Howard Gardner, profesor la Universitatea Harvard; oamenii posedă cel puţin opt inteligenţe opt inteligenţe, fiecare corelată cu o zonă specifică de pe creier. El defineşte „o inteligenţă“ ca fiind: Calea prin care un individ poate să îşi rezolve problemele de viaţă reală Abilitatea de a crea sau de a oferi un produs, serviciu Potenţialul de a găsi sau de a crea soluţii care să faciliteze achiziţia de cunoaştere nouă

Teoriei Inteligenţelor Multiple În Predarea Diferenţiată

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teoriei Inteligenţelor Multiple În Predarea Diferenţiată. Teoria inteligenţei multiple dezvoltată în anul 1983 de Dr. Howard Gardner, profesor la Universitatea Harvard; oamenii posedă cel puţin opt inteligenţe , fiecare corelată cu o zonă specifică de pe creier. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Teoriei Inteligenţelor Multiple În Predarea Diferenţiată

Page 1: Teoriei Inteligenţelor Multiple În Predarea Diferenţiată

Teoriei Inteligenţelor Multiple În Predarea Diferenţiată

Teoria inteligenţei multiple dezvoltată în anul 1983 de Dr. Howard Gardner, profesor la Universitatea Harvard; oamenii posedă cel puţin opt inteligenţeopt inteligenţe, fiecare corelată cu o zonă specifică de pe creier.

El defineşte „o inteligenţă“ ca fiind: Calea prin care un individ poate să îşi rezolve

problemele de viaţă reală Abilitatea de a crea sau de a oferi un produs, serviciu Potenţialul de a găsi sau de a crea soluţii care să

faciliteze achiziţia de cunoaştere nouă

Page 2: Teoriei Inteligenţelor Multiple În Predarea Diferenţiată

1. Inteligenţa verbal-lingvistică sau 1. Inteligenţa verbal-lingvistică sau inteligenţa cuvintelorinteligenţa cuvintelor

1. Cel/cea care:

gândeşte în cuvinte;

are o bună memorie pentru nume,

locuri, date;

preferă să citească, să scrie şi să

spună poveşti;

înţelege ordinea şi sensul cuvintelor;

explică uşor;

are un umor lingvistic remarcabil;

convinge uşor, este persuasiv în vorbire

şi scriere;

Page 3: Teoriei Inteligenţelor Multiple În Predarea Diferenţiată

2. 2. Inteligenţa logico-matematică sau Inteligenţa logico-matematică sau inteligenţa numerelor şi a raţiuniiinteligenţa numerelor şi a raţiunii

2. Cel/cea care:are plăcerea de a rezolva rezolva

problemeprobleme, de a lucra cu cifre;raţionează inductiv şi inductiv şi

deductivdeductiv;are un bun discernământdiscernământ în

ceea ce priveşte relaţiile şi conexiunile;

realizează calcule complexecalcule complexe;are gândire ştiinţificăştiinţifică;

Page 4: Teoriei Inteligenţelor Multiple În Predarea Diferenţiată

3. Inteligenţa vizual-spa3. Inteligenţa vizual-spaţţială sau ială sau inteligenţa imaginilor, desenului şi a inteligenţa imaginilor, desenului şi a

picturiipicturiiCel/cea care: are imaginaţie activăimaginaţie activă; îşi formează imagini mentale

(vizualizeazăvizualizează); se orienteazăse orientează uşor în spaţiu; recunoaşte relaţii şi obiecte

spaţialspaţial; are percepţii corectepercepţii corecte din diferite

unghiuri;reprezintă uşor grafic prin uşor grafic prin

pictură, desen, sculpturăpictură, desen, sculptură;

Page 5: Teoriei Inteligenţelor Multiple În Predarea Diferenţiată

4. Inteligenţa corporal-kinestezică sau 4. Inteligenţa corporal-kinestezică sau inteligenţa întregului corpinteligenţa întregului corp

Cel/cea care:poate controla în mod

voluntar mişcările corpuluimişcările corpului;îşi poate programa

mişcări ale corpului;face uşor legătura dintre legătura dintre

corp şi mintecorp şi minte;;are abilităţi mimeticeabilităţi mimetice;

Page 6: Teoriei Inteligenţelor Multiple În Predarea Diferenţiată

5. 5. Inteligenţa muzicalInteligenţa muzical –– ritmică sau ritmică sau inteligenţa tonului, ritmului şi a timbruluiinteligenţa tonului, ritmului şi a timbrului

Cel/cea care: apreciază structura muzicii şi a structura muzicii şi a

ritmuluiritmului;; are „schemescheme“ sau „cadrecadre“ pentru

auzirea muzicii; este sensibil la sunete şi tipare sunete şi tipare

vibraţionalevibraţionale;; recunoaşte, creează şi reproduce

sunete, ritmuri, muzică, tonuri şi vibraţii;

apreciază calităţile caracteristice calităţile caracteristice ale tonurilor şi ritmurilorale tonurilor şi ritmurilor;

Page 7: Teoriei Inteligenţelor Multiple În Predarea Diferenţiată

6. Inteligenţa interpersonală sau 6. Inteligenţa interpersonală sau inteligenţa interacţiunilor socialeinteligenţa interacţiunilor sociale

Cel/cea care:comunică eficient verbal şi verbal şi

non-verbalnon-verbal;;este sensibil la sensibil la

sentimentelesentimentele, temperamentul şi motivaţia celor din jur;

optează pentru lucrul în lucrul în cooperarecooperare;;

le place să lucreze în grupîn grup;dă dovadă de înţelegerea înţelegerea

perspectivelor celorlalţiperspectivelor celorlalţi;;

Page 8: Teoriei Inteligenţelor Multiple În Predarea Diferenţiată

7. Inteligenţa intrapersonală sau 7. Inteligenţa intrapersonală sau inteligenţa autocunoaşteriiinteligenţa autocunoaşterii

Cel/cea care:are capacitate de concentrareconcentrare;tendinţă de a reflectareflecta asupra

realităţii înconjurătoare şi a naturii umane;

îşi dezvoltă uşor abilităţile abilităţile metacognitivemetacognitive (conştientizează propriul comportament cognitiv);

sunt conconşştienţitienţi de propriile sentimente;

are simţul transpersonalsimţul transpersonal al sinelui;

are abilităţi de gândire de ordin ordin superiorsuperior;

Page 9: Teoriei Inteligenţelor Multiple În Predarea Diferenţiată

8. 8. Inteligenţa naturalistă sau inteligenţa Inteligenţa naturalistă sau inteligenţa tiparelor, regularităţilor şi a tiparelor, regularităţilor şi a

comportamentelorcomportamentelorCel/cea care:are dezvoltat simţul de

comuniunecomuniune cu natura;recunoaşte şi clasificărecunoaşte şi clasifică

uşor membri ai diferitelor specii;apreciază impactul naturiiimpactul naturii

asupra sinelui şi a sinelui asupra naturii;

recunoaşte tipare şi tipare şi comportamentecomportamente;;

Page 10: Teoriei Inteligenţelor Multiple În Predarea Diferenţiată

Teoria Inteligenţelor Multiple (TIM) Teoria Inteligenţelor Multiple (TIM) recomandă folosirea unui meniu recomandă folosirea unui meniu instrucţional cât de diversificatinstrucţional cât de diversificat::

Brainstorming;prelegere interactivă;folosirea de organizatori grafici-povestire;demonstraţii ştiinţifice-jocuri de gândire logică;dezbaterea-joc de rol;jocuri de cuvinte-confecţionare de colaje;excursii tematice în teren-scrierea unui eseu pe suport

muzical;mima-studiu de caz;învăţarea în perechi;

Page 11: Teoriei Inteligenţelor Multiple În Predarea Diferenţiată
Page 12: Teoriei Inteligenţelor Multiple În Predarea Diferenţiată

Instruirea diferenţiată...Instruirea diferenţiată...

nu are model sau reţetă;ţine de un anumit mod de gândire al educatorului şi de o

atitudine a lui în realizarea activităţilor cu copiii;relaţia dintre profesor şi elev este marcată de capacitatea

profesorului de a folosi acele strategii didactice prin care se poate trezi curiozitatea, interesul elevilor pentru cunoaştere prin recunoaşterea valorii fiecărui individ;

rezultatele reale pot să apară doar dacă angajarea fiecărui elev în procesul de învăţare are semnifcaţie personală;

acesta este motorul mişcării către clasa diferenţiată şi acest mod de abordare al instruirii dă semnificaţie Teoriei Teoriei Inteligenţelor MultipleInteligenţelor Multiple precum şi altor teorii moderne ale inteligenţei care au impact în educaţie…

Page 13: Teoriei Inteligenţelor Multiple În Predarea Diferenţiată

BibliografieBibliografie 1. Păcurari, O. (coord.), 2003, Strategii didactice inovative, Ed. Sigma; 2. Păcurari, O. 2004, Instruirea diferenţiată din persepctiva noilor teorii ale

inteligenţei; implicaţii pentru formarea cadrelor didactice, tezå de doctorat,

Universitatea din Bucureşti; 3. Sarivan, L.1996. Inteligenţele multiple, o teorie pentru practica didactică,

Învăţământul primar; *** Instruire diferenţiată, Aplicaţii ale teoriei inteligenţelor multiple, Ghid pentru

formatori şi cadre didactice, 2001, MEC, Seria calitate în formare, Bucureşti http://www.concursul-procopiu.ro/files/download/Teoria_inteligentelor_multiple.pdf http://clublearn2b.wordpress.com/2009/12/20/teoria-inteligentelor-multiple-h-gardner/