Teoria Literaturii C5-6

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/18/2019 Teoria Literaturii C5-6

  1/12

  L'rf

  *,t'.rT

  L

  r^

  i

  t

  ';"

  't

  fy' e

  L-

  g

  "-6

  Metode

  gi

  direcfii

  in

  studiul

  literaturii.

  Orientiri

  in critica

  literari /

  metode

  critice

  Definifie:

  Critica literari disciplini

  care

  se

  ocupd cu

  analiza, interpretarea

  Si

  evaluarea textelor literare (cele

  3

  functii esentiale ale criticii).

  Prin

  extensie,

  sintagma

  ,,critici

  literari"

  este

  sinonimi

  cu

  ,,studiul

  textelor".

  Funcfionarea

  sa

  ca instanfd

  care

  stabilegte

  ierarhii canonice

  permite

  definirea ei,

  in

  egali

  mdsurd,

  co

  ,,institutie

  literard".

  Functiile

  criticii.

  Tipuri de abordare

  a

  operei

  literare

  1

  .

  Funclia analiticd

  gi

  interpretativd.

  Analiza

  gi

  interpretarea

  (ca

  demersuri complementare)

  pot

  viza:

  ,&

  o abordare

  (lecturd)

  de

  tip

  intrinsec,

  urmirind

  exclusiv

  structurile

  interne

  ale

  textelor:

  intentiile, semnificatiile, modalitatile

  formale

  (procedee

  retorice

  gi

  stilistice,

  vocabular

  etc.)

  -

  aceasta

  corespunde

  unei viziuni

  asupra

  textului ca

  operd

  inchisd

  (v.

  formalismul rus,

  New

  Criticism,

  Werkinterpretation,

  critica

  stilisticd etc.)

  ',,,1"

  o abordare

  (lecturd)

  de

  tip

  extrinsec,

  vizlnd textul /

  opera ca

  ,,recipient"

  pentru

  o

  serie de structuri care

  ii

  sunt exterioare

  (biograficul,

  istoricul,

  socialul,

  psihologicul,

  structurile imaginarului

  -

  individual

  gi

  colectiv

  etc.),

  gi

  cireia

  ise

  subordo

  neazd

  urmdtoarele

  metode

  critice:

  *

  critica biograficd

  postuleazi

  existenta

  unor

  raporturi

  directe

  Tntre

  operi

  gi

  circumstantele

  vietii

  autorului

  (v.

  Sainte-Beuve

  -

  sec. al

  XIX-

  lea);

  *

  critica istoricd

  (v.

  istoricismul

  /

  noul

  istoricism)

  pornegte

  de la

  o

  infelegere

  a operei ca

  mdrturie

  a

  epocii in

  care este

  publicatd,

  al

  cdrei

  *;i';[:7':i,:tr;;21fl

  ;$#:"J""iffi'f

  :t"l""iJJH?51];""'lJ;:lili3;,,

  autorului

  (obsesiile,

  frustririle,

  trdsdturile de caracter

  etc.

  ;

  v.

  psihologia

  literaturii);

  din aceasti

  direcfie

  se

  nasc:

  critica

  existen[iald

  alui

  Georges

  Poulet

  gi

  a

  $colii

  de

  la

  Geneva

  (M.

  Raymond,

  J. Starobinski,

  J.

  Rousset);

  critica universului imaginar

  gi

  mitic

  al

  unui

  anurnit scriitor

  (G.

  Bachelard

  tematismul arhetipal;

  J.-P. Richard;

  G. Durand

  v.

  mitocritica

  gi

  mitanaliza; P.

  Brunel

  etc.)

  sau a

  tematicri abordate

  (R.

  Trousson)

  gi,

  fundamentatd

  psihanalitic,

  critica

  psihanalitica

  (de

  la

  Freud

  la O.

  Rank,

  M.

  Bonaparte,

  Ch.

  Baudouin)

  gi

  psihocritica

  (Ch.

  Mauron);

  *

  critica sociologica

  /

  sociologia

  literaturii

  /

  sociocritica

  -

  igi

  propune

  si

  explice

  producerea

  9i

  structura

  textului

  literar in lumina

  contextului

  sdu

  istoric

  Ai

  social

  (M.

  Weber,

  G. Luk6cs,

  L.

  Goldmann

  etc.)

  2. Functia

  evaluativd.

  Evaluarea

  se

  ?ntemeiazi

  pe

  o

  serie de

  criterii

  vizAnd

  canlinutul operelor

  (principii

  etice, religioase,

  politice)

  sau

  forma

  acestora

  (principii

  estetice).

  Acestor 3

  funcfii majore

  li

  se adaugd,

  in

  opinia

  unor teoreticieni

  (J.

  Slawinski), alte

  trei:

  3.

  Functia

  operativd

  decurge

  din

  pozitia intermediari

  a

  criticului

  -

  lector

  ,,privilegiat"

  gi

  ,,initiat",

  plasat

  intre

  autor

  gi

  cititor.

  Aceasti

  functie

  conferd

  criticului

  autoritatea

  de

  a alege, de

  a transforma

  gi

  de a explicita

  materialul

 • 8/18/2019 Teoria Literaturii C5-6

  2/12

  literar,

  pdnd

  in

  punctul

  in

  care

  el

  este

  in

  mdsurd

  sd

  impuni

  lectorului

  o

  anumitd

  interpreiare

  gi

  evaluare

  a textului.

  Aceasta

  se

  manifestd

  adesea

  in

  c6tica

  jurnalistica

  (uni

  dintre

  categoriile

  criticii,

  care

  mai

  poate

  fi

  clasificatd,

  Tn

  funcliede

  scopurile

  sale,

  Tn:

  criticd

  jurnalistica

  (v.

  cronicile

  gi

  recenziile);

  criticd

  intuitivd

  /

  impresionistd

  -

  ex.

  critica

  realizatd

  de

  unii scriitori;

  critici

  academicd

  /speciatizatd

  (v.

  revistele

  de specialitate).

  4. Funclia

  postulativa

  -

  se

  exercitd

  ori

  de

  cdte

  ori

  un critic

  stabilegte

  ca

  pe

  un

  postulat

  o

  anumitd

  definilie

  a

  literaturii

  sau

  a

  unui

  gen

  particular.

  Ea

  conduce

  de

  la studiul

  unei

  anumite

  la

  opere

  la

  o

  formi

  de

  generalizare teoreticd,

  fiind

  strAns

  legatd

  de

  functia

  evaluativd.

  S.

  Funclia

  metacriticd

  -

  intervine

  de

  fiecare

  datd

  cAnd

  criticul

  enunti

  o

  judecatd

  asupra

  propriului

  demers

  sau

  asupra

  actului

  critic

  Tn

  general. Aceastd

  functie

  se

  manifesti

  cu

  preponderenta

  in

  critica

  academici.

  Abordiri

  de

  tip

  intrinsec

  * Formalismul

  rus

  ($coala formali

  rusi)

  in

  sens

  general

  ,

  formalismulpresupune

  un

  tip

  de demers

  care

  cauti

  specificul

  literaturii

  Tn trisiturile

  formale

  ale

  textelor,

  excluzAnd

  analiza

  factorilor

  istorici,

  (auto)biografici,

  psihologici, ideologici,

  sociologici

  etc.

  in

  abordarea

  acestora.

  Formiatismutrus

  reprezinii

  o,,gcoali"

  critici

  apdruti

  in

  Rusia

  inceputului

  de

  secol

  XX

  (anii

  '20),

  cu

  doud

  centre

  importante:

  ,,Cercul

  lingvistic

  de

  la

  Moscova"

  (1915

  condus

  de

  R.

  Jakobson)

  gi

  ,,societatea

  pentru

  studiul

  limbii

  poetice"

  (Opojaz,

  1916).

  Migcarea

  se

  dizovd

  prin

  1930,

  sub

  presiunea

  evenimentelor

  politice.

  Cdtiva

  dintre

  ,e[re=entanfi

  igi

  continud

  atunci

  cercetdrile

  in

  cadrul

  structuralismului

  ceh.

  Viktor

  $klovski,

  Roman

  Jakobson,

  luri Tinianov,

  Boris Eichenbaum, Boris Tomagevski

  au

  pu"

  bazele

  aplicirii

  lingvisticii

  ?n

  studiul

  literaturii,

  cu

  accent

  pe

  studiul

  formei,

  care

  nu

  mai

  e

  vazutA

  ca

  o

  ,,expresie

  a

  conlinutului";

  dimpotrivd,

  acesta

  din

  urmd

  ar

  fi doar

  ,,motiva

  rea"

  formei, o ocazie

  sau

  un

  pretext

  pentru

  un

  anume

  tip

  de

  exercitiu

  formal.

  Formalismul

  rus

  afirmi,

  impotriva

  pozitivismului

  biografist

  gi

  a

  interpretdrilor

  de

  tip

  ideoloqic.

  cd

  studiui

  literaturii

  trebuie

  si

  vizeze

  specificul

  literar

  al

  textelor,

  titeraritate-a1

  acestora

  (titeraturnost).

  Aceasta

  din

  urmi

  se intem

  eiazd

  pe

  principiul

  singularizdrii

  I defamiliarizdrii

  I

  insalitdrii

  (ostranenie) care

  funclion

  eazd

  in

  toate

  protedeele

  artistice:

  limbajul

  literar

  are

  drept

  functie

  abolirea

  automatismului

  percepliilor

  convenf

  ionale

  vehiculate

  de

  limbajul

  curent,

  cdrora

  le substituie

  o

  percepfie

  ,,esteticd".

  lnteresul pentru procedee

  (priem),

  capabile

  sd

  converteascd

  materialul neutru

  al

  limbii

  curente

  Tn

  text

  literar, este

  dublat

  de

  acela

  pentru

  evolutia

  '

  Concept

  lansat de

  $coala

  formala

  rusi

  Tn cadrul

  unui

  demers

  al cirui

  obiect

  este

  determinarea

  specificitdfii

  textului

  literar

  Tn

  raport

  cu

  alte

  tipuri de text.

  in

  termenii

  utilizati de

  R.

  Jakobson

  care

  pune

  in

  circulalie

  termenul

  de literaturnost',

  abordAnd

  problema

  dintr-o

  perspectivd

  lingvisticd,

  literaritatea,

  ca

  efect al

  funcfiei

  poetice

  a

  limbajului,

  este

  adeviratul

  obiect

  al

  gtiintei

  literaturii.

  Refuzind

  primatul

  acordat

  (in

  definirea

  operei

  literare)

  determinirilor

  social-istorice

  gi

  biografice

  Tn

  demersurile

  istorico-literare,

  formaligtii

  asociazd

  literaritatea

  cu aspectele

  formale,

  intrinseci

  operei.

  Teoriile

  formaliste

  au

  constituit

  punctul

  de

  plecare

  pentru

  o

  serie Tntreagd

  de

  redimensiondri

  ale

  conceptului,

  din

  perspectiva

  semioticii

  literare

  (care

  descoperd

  trei

  dimensiuni

  ale

  literaritifii:

  sintaciicd,

  pragmaticd

  gi

  semanticd),

  din

  perspectiva

  retoricii

  (grupul

  U),

  a

  stilisticii

  structuraliste

  care

  definegte

  literlritatea

  iin

  unghiulpragmaticii

  receptirii

  (ca

  efect de

  lecturd)

  etc.

  Pentru M.

  Raffatere,

  literaritatea

  (poeticitatea)

  este

  condilionati

  de

  supradeterminarea

  care

  actioneazi.

  in

  .sfera

  combinirii

  regulilor

  de

  funclionare

  a

  trei

  coduri:

  codul

  lingvistic,

  structura

  tematicd

  9i

  sistemul

  descriptiv.

  J

 • 8/18/2019 Teoria Literaturii C5-6

  3/12

 • 8/18/2019 Teoria Literaturii C5-6

  4/12

  detractorii

  structuralismului

  gi

  ai formalismului.

  Ea

  reprezintd

  pentru

  structuralistul

  praghez

  un

  tot

  unitar

  in

  care

  fiecare

  element

  igi

  are

  un

  rost

  gi

  o

  funcfie,

  ierarhizatd

  temporar,

  fiecare

  in

  cadrul

  sdu relativ.

  Problemele

  de

  estetici generald

  se referi

  la

  situa{ia

  operei

  de

  artd

  in

  special

  Tn

  context

  fenomenologic, aborddnd

  de asemenea

  o perspectivd

  social6.

  Subiectele care

  f-au

  preocupat

  au

  fost

  Tn

  primul

  rdnd

  func[ia,

  norma

  gi

  valoarea

  esteticd

  a

  productiei

  artistice.

  Situ

  area

  acestora

  in

  sfera

  socialului

  se

  pare

  cd

  a fost

  una

  dintre

  cerin{ele

  vremii.

  Concepliile

  lui

  F.

  Vodick6,

  care

  crede

  cd

  orice

  operd

  este

  cititd

  in

  raport

  cu

  un canon,

  ceea

  ce ii

  conferd

  sau

  nu

  valoare

  esteticd,

  vor

  inspira

  gcoala

  semioticd de

  la

  Tartu,

  ca

  gi

  teoriile

  receptdrii.

  *

  Structuralismul

  francez

  (1950-1970),

  al

  cdrui

  principal

  organ

  a fost

  revista

  lel

  Quel

  (Ph.

  Sollers,

  R.

  Barthes,

  J.

  Kristeva

  etc.)

  ,

  a

  dtazvoltit

  o teorie

  a

  sensului

  ca

  interacfiune

  a

  mai

  multor

  coduri:

  lingvistic,

  retoric,

  psihanalitic,

  social,

  cultural.

  Gruparea

  s-a

  ficut

  cunoscutd

  indeosebi

  in

  domeniul

  naratologiei.

  Pornind

  de

  la

  studiile

  lingvistice

  ale

  lui E.

  Benveniste

  gi

  de la

  Morfol6gia

  basmului

  a

  lui

  V.

  Propp, naratologii

  Cl.

  Bremond,

  G.

  Genette,

  T.

  Todorov au

  propus

  diverse

  formalizilrt

  ale

  legilor

  care

  organizeazd povestirea

  sau

  ale

  logicii

  actiunilor

  (v.

  indeosebi

  studiile

  lui

  Genette

  asupra

  categoriilor

  timpului,

  vocii

  gi

  modului

  narativ).

  Structuraligtii

  francezi

  incearci

  sa impund

  o

  teorie

  a

  operei

  ca

  Text

  (v.

  textualismul)

  aflat

  mereu

  in

  relalie

  cu

  alte

  texte

  (v.

  intertextualitatea

  ,,

  deveniti

  Text,

  practicd

  fexfu

  criticd,

  o

  interogare

  a

  numeroase

  teorii,

  metode

  gi

  concepte

  vehiculate

  de

  lingvisticd, precum

  9i

  de

  critica literard

  de

  dupi

  cel

  de-al

  doilea

  rdzboi

  mondial

  (

  )

  Literatura

  este,

  gi pentru

  grupul

  Tel

  Quel,

  in

  primul

  rAnd,

  limbaj:

  de

  la

  Saussure

  incoace,

  ed

  este

  condiderati

  un sistem

  de

  semne.

  Dar

  in

  cadrul

  semioticii

  literatura

  nu

  mai

  ocupi

  un

  loc

  aparte.

  Valorizdrile

  estetice

  sau

  de

  alt

  gen

  dispdrAnd,

  literatura

  e

  consideratd

  o

  (..

  )

  Devalo

  rizarea

  conceptului

  de

  >

  se

  ?nso[egte

  cu

  aducerea

  in

  prim

  plan

  a

  scriiturii,

  a

  ynui

  text

  (indiferent

  de

  clasificdrile

  retoricii

  clasice)

  considerat

  ca

  producere.

  Distincfia

  genurilor

  este

  gi

  ea

  aboliti.

  (...)

  Ca

  practicd

  semnificanti,

  ca

  muncd

  pre-comunicativd,

  pre-sens,

  Textul

  considerat

  ca

  producere

  este,

  pentru

  cei

  de

  la

  Tel

  Quel,

  scriiturd

  Problema

  central5

  nu

  mai

  este

  autorul gi

  opeia,

  ci scnTtura

  9i

  lectura. (

  )

  Lectura

  -

  in

  viziunea

  celor

  de la

  Tel

  Quel

  -

  este

  un

  proces

  teoretic

  ce

  nu

  cautd

  si

  giseascd

  un

  sens

  devin

  astfel

  momentele

  simultane

  ale

  aceleiagi produceri

  in

  cadrul

  unui

  nou

  spaliu

  textual

  in

  care

  scriitura gi

  lectura

  sunt inlelese

  ca

  reciproce

  9i

  simultane.

  (

  i

  f,f

  u

  existd

  scriiturd

  pre

  lecturd gi

  nici

  lecturi

  fdtrd

  scriiturS.

  in

  aiest

  spaliu

  al

  'dublei

  scriituri/lecturi,

  Textul

  evidentiazd

  ceea

  ce

  se

  petrec

  in

  interiorul

  seriei

  literare,

  textura

  sa;

  precum

  9i

  ceea

  ce

  se

  ^petrec

  Tn

  articularea

  acestei

  serii

  cu

  celelalte

  serii

  culturale,

  social-istorice.

  in

  aceastd

  articulare,

  Textul

  apare

  ca

  intertextualitate.

  (.'.)

  lntertextualitatea

  devine in

  viziunea

  J.

  Kristeva

  (.

  .)

 • 8/18/2019 Teoria Literaturii C5-6

  5/12

  *

  New

  Griticism

  Este numele

  dat

  unei

  gcoli

  anglo-saxone

  care

  gi-a

  desfdgurat activitatea

  indeosebi

  in

  Statele

  Unite,

  in anii

  '20.

  ,,Noua

  criticd"

  vizeazd dep5girea

  schemelor

  traditionale

  (problematica

  genurilor,

  istoria literard,

  rapodurile

  operei

  cu

  biografia etc.)

  gi

  instaurarea unei

  critici

  literare

  obiective, care

  se intereseazi

  doar

  de

  aspectele

  particulare

  ale

  operei

  in sine.

  in

  acest scop,

  opera

  trebuie

  izolati

  de autorul

  gi

  de

  circumstantele

  producerii

  ei,

  cAt

  gi

  de

  contextul lecturii

  gi

  al

  receptirii

  (inclusiv

  al

  celei

  avizate).

  Demersul se

  intemeiazd

  pe

  o,,lecturd

  inchisd"

  (c/ose

  reading),

  in mdsuri

  sd

  reveleze

  textul

  ca

  rezultat

  al unei

  utilizdri complexe

  $i

  particulare

  a

  limbii,

  Tn

  cadrul

  cdreia

  cuvintele,

  simbolurile

  gi

  figurile de

  stil au

  o

  importanfd mult

  mai

  mare decAt

  ideile

  sau

  caracte

  rizarea

  psihologicd

  a

  personajelor,

  de

  pilda.

  ,,Noua

  critic5"

  manifesti

  un

  interes

  aparte

  pentru

  poezie,

  in detrimentul

  prozei

  gi

  teatrului.

  Reprezentanli:

  l. A.

  Richards,

  W.

  Empson, T.

  S.

  Eliot, J.

  C.

  Ransom,

  A, Tate,

  Cl.

  Brooks,

  Y. Winters.

  *

  Werkinterpretation

  Orientare

  in critica

  literard

  germand,

  care constd

  in

  abordarea textului

  ca

  un

  tot

  autonom,

  cu excluderea

  datelor

  biografice

  9i

  a

  celor legate de istoria

  ideilor.

  Reprezentanti:

  E. Staiger,

  W.

  Kayser,

  G. MUller

  (v.

  revistele Helicon

  -

  1939-1943

  gi

  Trivium

  -

  1942-1951).

  Abordiri de tip extrinsec

  * Critica

  biografici

  Este

  o

  metodd

  iniliati, in

  prima

  jumdtate

  a

  secolului

  al

  XIX-lea, de

  Charles

  Augustin Sainte-Beuve, considerat

  ,,intemeietorul

  criticii moderne

  (cel putin

  al

  celei

  biografice

  gi

  psihologice)".

  Demersul

  lui

  Sainte-Beuve

  se

  Tntemeiazd

  pe

  o

  ,,anchetd"

  biografici

  al cdrei rezultat este

  un,,portret literar" al

  scriitorului:

  miza,,anchetei"

  este,

  de

  fapt, reconstituirea

  ,,genezei"

  operei.

  Cercetirile

  recente asupra

  criticii sainte-

  beuviene

  dernonstreazA

  cd

  reprogul

  adus

  metodei

  de

  Proust,

  in

  celebrul

  eseu

  Contre

  Sainte-Beuve,

  sunt nefondate:

  la

  fel

  ca Proust,

  care

  considera cd

  ,,o

  carte

  este

  produsul

  unui

  alt eu, altul decdt acela

  pe

  care

  il

  manifestdm

  in

  obiceiurile

  noastre,

  Tn

  societate,

  Tn

  viciile noastre"

  (eul

  profund

  llvsll

  eul biografic

  /

  socia[), Sainte-Beuve

  este

  congtient de distan{a care

  separi

  omul

  (eul

  biografic)

  de

  scriitor.

  in

  opinia lui

  Savin

  Bratu,

  existd

  mai

  multe etape

  in

  demersul criticului

  (revelAnd

  adesea

  un

  ,,Sainte-Beuve

  impotriva lui

  Sainte-Beuve"),

  demers

  orientat

  intr-o

  dubli

  direcfie:

  ,,(...)

  criticul

  pornegte

  mai rar de

  la

  date

  biografice

  exterioare vreunui

  text,

  (...)

  dimpotriv5,

  reface

  o biografie

  din textele scrise

  ale

  unui

  autor

  (uneori

  acesta

  poate

  fi autorul

  exclusiv

  al

  unei

  coresponden[e

  sau al unor

  memorii)

  (...)."

  Dincolo

  de

  pledoaria

  pentru

  aplicarea

  ,,metodei

  naturale

  in

  literaturi", demonstrAnd

  afilierea

  sa

  la

  critica

  pozitivistd

  (H.

  Taine), Sainte-Beuve

  contestd,

  de

  fapt,

  ,,ideea

  explicirii unei

  opere

  prin

  cauze

  exterioare",

  pundnd

  accent

  pe

  ,,unicitatea

  talentului":

  ,,Nu

  existd

  decAt un

  singur

  exemplar

  din

  fiecare

  poet

  adevirat."

  ,,(...)

 • 8/18/2019 Teoria Literaturii C5-6

  6/12

  sufletul

  unic

  al

  artistului,

  acest

  suflet

  Beuve

  la noua

  criticd,

  Bucuregti,

  Univers

  ,

  1974,

  pp.

  s5-56)

  Critica

  biograficd

  va

  constitui

  franceze

  (nouvelle

  critique), pentru

  care

  ,,opera

  de

  artd

  este

  aceea

  care

  stabilegte

  importanfa

  faptelor

  9i

  a evenimentelor,

  in

  mdsura

  in

  care le indicd

  sau

  le insereazd

  in

  fesdtura

  sa.

  Opera

  este

  aceea

  care

  absoarbe

  istoria,

  nu

  istoria

  este

  cea care

  o

  resoarbe

  pe

  ea."

  (Serge

  Doubrovsky,

  Corneille

  et

  ta

  diatectique

  du

  heros,

  1g63)

  FAri

  si

  nege

  importanfa

  biografiei

  autorului

  in

  Tn[elegerea

  sensurilor

  operei,

  noii

  critici

  aratd

  ci

  ,,Circuitul

  comprehensiunii

  merge de

  li

  operi

  la

  autor

  pentru

  a

  se

  ?ntoarce sPIe

  oper5,

  9i

  nu

  de la

  autor

  spre

  operd

  pentru

  a

  se Tnchide

  asupra

  autorului." (Serge

  Doubrovsky,

  Pourquoi

  la

  nouvelle

  critiquez

  1966)

  t?.

  Nouvelle

  Critique

  (fmbini

  abordarea

  intrinseci

  cu

  cea

  extrinsecd)

  Sintagma

  desem

  neazd

  un

  grup

  foarte

  heterogen

  de

  critici

  literari

  francezi

  ai

  anilor '60,

  care,

  in

  numele noilor

  gtiinle umane

  (lingvisticd,

  psihana

  ltzd,

  sociotogie

  etc.),

  resping

  critica

  universitard

  tradilionalS

  gi

  canoinele

  ei

  (niografism,

  pozitivism,

  sens

  unic

  al

  textului).

  ValorificAnd

  punctele

  de vedere

  ale

  unor

  reprezentan[i

  ai

  New

  Criticism,

  ai_Werkinterpretation

  gi

  ai

  formalismului

  rus,

  unii

  dintie

  acegti

  critici

  (R.

  Bafihes,

  S

  .

  Doubrovsky,

  G.

  Genette)

  pledeazi

  pentru

  autonomia

  textului

  literar,

  pe

  care

  il

  studiazd

  mai

  mult

  ca

  pe

  un fapt

  de limbaj,

  inspirdndu-se

  direct

  din

  lingvistica

  structuralistd'

  Altii

  se

  opresc

  mai

  curAnd

  asupra

  procesului

  genezei

  textelor,

  arializate

  din

  perspectiva

  dimensiunii

  ror

  personale

  gi

  sociale.

  Primei

  direclii

  i

  se

  subordoneazl

  o metodd

  care

  constd

  in

  suprapunerea

  textelor

  unui

  autor

  ?n

  vederea

  inventarierii

  temelor gi

  motivelor

  recurente,

  cdrora

  li

  se

  pune

  Tn

  eviden{d

  sensul

  prin

  apelul

  la

  teoriile

  fenomenologice gi psihanalitice

  (J.-p.

  Sartre

  9i

  Ch. Mauron, urmafi

  de

  G.

  Poulet,

  J.

  Starobinski gl'1.-p.

  Richard

  (v.

  $coala

  de

  la

  Geneva).in

  cea

  de-a

  doua

  direcfie,

  accentul

  cade

  pe

  modul

  ?n

  care

  structurile

  operei

  reflectd,

  incongtient,

  o

  ,,viziune

  asupra

  lumii"

  elaboratd,

  intr-un

  anumit

  context

  istoric,

  de

  cdtre

  grupul

  social

  cdruia

  ii

  aparline

  autorul (L.

  Goldmann).Meritul

  ,,noii

  critici"

  franceze

  std

  in

  evidenfierea

  polisemiei

  constituiive

  a

  textului

  literar,

  care

  reclamd

  o

  ,,lecturd

  plurali".

  ComentAnd

  dernersul

  lui

  Serge

  Doubrovsky,

  exponent

  important

  al

  noii

  critici,

  Romul

  Munteanu

  aratd

  ci,

  in

  viziunea

  acestuii,

  ,,comunicarea

  literari

  are

  drept

  premisi

  virtualS

  convertirea

  eului

  scriitorului

  in

  sinele

  cititorului.

  Astfel

  cifrut

  scriitorului,

  destinat

  si

  reliefeze

  existen

  a

  ca

  totalitate

  printr-un

  lirnbaj

  total,

  devine

  cifrul

  asumat

  de

  cititor.

  Mediat

  de

  actul

  imaginar,

  acest

  proces

  este

  posibil,

  eul

  simbolic

  al

  autorului

  fiind

  dezvdluit

  prin

  analizaimanentd

  a

  operei,

  al

  cdrei

  discurs

  se

  bazeazd

  pe

  dialectica

  inchiderii

  gi

  deschiderii

  textului."

  liomui

  Munteanu,

  De

  la

  teoria

  criticd

  la

  praxis,

  in

  Serge

  Doubrovsky,

  De

  ce

  noua

  criticd?

  Critica

  gi

  obiectivitafe,

  Bucuregti,

  Univers

  ,

  1gTT,

  p.25)

  {.

  Critica

  sociologici

  Perspectiva

  care

  definegte

  demersul

  specific

  criticii

  sociologice

  presupune

  raportarea

  structurilor

  literare

  la

  structurile

  sociale.

  Spre

  deosebire

  dl

  sociologie,

  al

  cdrei

  obiect

  nu

  este

  literatura

  ?n

  sine,

  critica

  sociologici

  nu

  exclude

  dintre

  obiectele

  sale de

  investigalie niciunul dintre elementele

  pe

  l"re

  se

  bazeazd

  via{a

  literari.

  structurile

  textuale

  (limbaje,

  coduri,

  subiecte,

  tematic5,

  tradi[ii

  etc.),

  valori

  sbu

  condilii

  de

  producere

  9i

  schimb (pia[a

  literard,

  procesul

  recunoagterii

  unui

  autor

  etc.)

 • 8/18/2019 Teoria Literaturii C5-6

  7/12

  prezente

  in

  discursul

  criticii

  pozitiviste din

  secolul

  al

  XIX-lea

  (H.

  Taine,

  G.

  Lanson),

  reflecliile

  asupra

  raporturilor

  dintre

  literatura

  gi

  spaliul

  social

  se regdsesc

  in teoriile

  unor

  reprezentanli

  ai

  formalismului

  rus

  (1.

  TTnianov),

  apoi

  in

  studiile

  lui

  M.

  Bahtin

  9i,

  mai

  ales,

  in

  cels

  ale

  criticilor

  de

  formalie

  marxisti

  (G. Luk6cs,

  criticii

  $colii

  de

  la

  Frankfurt:

  Th. W. Adorno, Leo

  Lowentai etc.).

  in

  spaliul francez,

  Lucien

  Goldmann

  incearcd

  sd

  impund,

  sub

  influenla

  structuralismului,

  o

  metodd

  ,,structuralist-genetic6"

  al

  c6rei

  obiectiv

  este

  ,,si

  efectueze

  grupdri

  provizorii de

  scrieri

  9i,

  plecAnd

  de

  la

  ele,

  si

  caute

  Tn

  viala

  intelectuald,

  politic5,

  socialS

  gi

  economici

  a epocii

  grupdri

  sociale

  structurate,

  in

  care

  operele

  studiate

  vor

  putea

  fi

  integrate

  ca

  elernente

  parfiale,

  stabilind

  Tntre

  ele

  gi

  ansambtu

  relalii

  inteligibile

  gi,

  Tn

  cazurile

  cele

  rnai

  fericite,

  omologii."

  (pentru

  o

  sociologie

  a

  romanului,

  1964,

  p.

  223)

  Demersul

  lui

  Goldmann

  pr"rrp:rne,

  in

  termenii

  lui

  S]oounrovsky,

  doud

  etape:

  ,,un

  prim

  palier

  al

  interpretdrii

  va

  merge

  (...)

  de

  la

  examinarea

  interni

  a

  textului

  la

  viziunea

  asupra

  lumii

  pe

  care

  o

  exprimi'

  (etapa comprehensiunii

  sau

  a

  studiului

  fenomenologic),

  cea

  de-a

  doua

  etapd

  fiind,,aceea

  a

  explicaliei

  sau

  a

  studiului

  genetic".

  (op.cit.,

  p.

  172)

  in

  viziunea

  lui

  L,

  Goldmann,

  crealia artisiicd

  este

  o

  ,,crealie

  a

  unei lumi

  a

  cdrei structurd

  este

  analogi

  cu

  structura

  esenliald

  a

  realitalii

  sociale

  in

  mijlocul

  cdreia

  a

  fost

  scrisd

  opera."

  (Pentru o

  sociologie

  a

  romanului,

  p.209)

  Exist6

  doui

  direcfii

  majore

  in critica

  sociologicS:

  sociotogia

  literaturii(v.

  studiile

  lui

  R.

  Escarpit

  gi

  cele

  publicate,

  TncepAnd

  cu

  anii

  '70,

  de

  Pierre

  Bourdieu),

  care

  plaseazi socialll

  gi

  literarul

  intr-un

  raport

  de

  ,,interacliune

  dinarnici",

  urmirind

  indeosebi

  conditionirile

  impuse

  textelor

  de

  contextul

  social

  (,,societatea

  textului",

  in

  termenii

  lui J.

  Olnoisu)

  Si

  sociocritica

  (de

  inspiralie

  maxistd),

  care,,poate

  fi

  descrisd

  ca

  o

  practicd

  de

  lecturd

  marcatd

  de

  o atitudine

  specifica

  fata

  de textul

  literar:

  [o

  atitudinel

  respectuoasi

  fala

  de

  autonomia

  textului

  ca

  formd

  estetice

  ('..)

  9i,

  Tn egald

  mdsur6,

  -atentd

  la

  procedeele

  prin

  intermediul

  cdrora

  aceastd

  formi

  se

  articuleazi,

  intr-un

  fel

  sau

  altul,

  in

  spafiul

  social."6

  Prima

  direclie pune accent

  pe

  contextul

  istoric,

  cea

  de-a

  doua

  pe

  structurile

  textuale.

  Aceeagi

  atenlie

  pentru

  analiza

  structurilor

  textului

  se

  manifesti

  in

  demersul

  sociopoeticii(paul

  Hamon,

  Alain

  Viata,

  Alain

  Montandon

  etc.),

  care

  presupune

  studiul

  formelor

  literare

  in

  raport

  cu

  contextul

  istoric

  Tn

  care

  se

  plaseazd

  ele

  9i

  cu codurile

  sociate

  aie

  epocii:

  liteiaritatea

  apare

  astfet

  condilionati

  de structurile

  cArnpului

  social,

  caracterislce

  unei

  ep,:ci

  cjat*.

  "gociopnetica

  (o

  poeticd

  arliculatfl

  pe

  o

  ,,sCI'ciologie

  a

  cAmpurilor"T,

  cea

  de-a

  doua

  fiind

  inspiratd

  de

  studiile

  lui

  P.

  Bourdieu)

  este

  fixatd

  pe

  ,,schimbul

  simbolic"

  dintre

  emi 5tor

  (autor)

  gi

  destinatarii

  (cititorii)

  operei,

  ca

  actori

  sociali.

  *

  Critica

  psihologici

  Constituiti

  la cumpdna

  secolelor

  al

  XIX-lea

  gi

  al XX-lea,

  critica

  psihologici

  propune

  o interpretare

  a

  operelor

  in

  funclie

  de

  o

  conceptie

  asupra

  psihismului

  uman,

  iributard

  psihanalizei.

  Existi

  doui

  direclii

  succesive

  in

  critica

  psihologicS:

  prima

  este

  critica

  ps'ihanatiticd, al

  cirei

  punct

  de

  plecare

  il constituie

  studiile

  lui

  Freud

  (asupra

  lui

  5

  u

  La

  sociologie

  de

  la

  litterature

  >>,

  in

  Maurice

  Delcroix

  et Fernand

  Hallyn

  (coord.), Mdthodes

  du

  texte.

  tntroduction

  aux

  iltudes

  tittlraires,

  De

  Boeck

  & Larcier,

  Departement

  Duculot,

  Paris,

  Bruxelles,

  1995,

  9ap.

  XIX

  -

  Sociocritique,

  P.

  289.

  t

  i.

  11lt"ni"u,

  ,,La

  sociocritique

  comme

  pratique

  de

  lecture",

  Tn

  Maurice

  Delcroix

  et

  Fernand

  Hallyn

  (coord.),

  op.

  cii.,

  p.295. v

  ,i.

  -

   

  ,Ca#pui"rt"

  'un

  spaliu

  social

  in

  care

  actorii

  sunt

  in concuren 5

  cu

  al i_actori

  pentru

  controlul

  bunurilor

  rare",

  aceste

  ,,bunuri

  rare"

  reprezentOnd

  ,,diferite

  tipuri

  de

  capital",

  (P.

  Bourdieu,

  R6ponses'

  Pour

  une

  anthropologie

  r1flexive,

  Paris,

  Seuil,

  1992,

  pp'

  73-75)'

 • 8/18/2019 Teoria Literaturii C5-6

  8/12

 • 8/18/2019 Teoria Literaturii C5-6

  9/12

  *

  Critica

  imaginarului. Directii

  Sensul atribuit

  termenu lui

  imaginar

  Tn uzajul

  curent

  al

  gtiinlelor

  literaturii

  gi

  al

  gtiin[elor

  umane

  se

  referi

  la

  un

  ansamblu

  de

  ,,realitdti"

  distincte,

  degi

  avAnd o o serie

  de

  trdsituri

  comune: fantasma,

  amintirea,

  reveria,

  visul, credinta neverificabild,

  mitul,

  romanul,

  ficliunea

  sunt, in termenii lui

  J.-J. Wunenburger,

  care

  incearcd

  si

  ofere

  o

  sintezSt

  asupra teoriilor

  gi

  metodelor

  critice aplicate

  la

  domeniul in disculie, tot

  atdtea

  expresii

  ale imaginarului

  unui individ

  sau al unui

  culturi.

  lmaginarul, inteles

  ca

  u((

  muzeul

  >

  tuturor

  imaginilor

  trecute,

  posibile,

  produse

  sau

  pe

  cale

  si

  fie

  produse"e,

  devine

  in

  a doua

  jumdtate

  a secolului

  al XX-lea, concomitent

  cu inregistrarea

  declinului

  unei anumite

  psihologii

  filosofice

  care

  il subordona

  imagina[iei

  (ca

  facultate

  psihologicd),

  o

  preocupare

  constantd

  pentru

  teoreticienii

  preocupati

  de

  viata

  irnaginilor.

  Termenul imaginar

  intrd adesea in

  concurentd

  cu

  alfii,

  acoperind domenii

  cu

  care

  lumea imaginilor interfereazd: mentalitate

  (al

  cirei

  studiu

  rimAne mai

  abstract

  decAt

  descrierea ,,imaginariilor"),

  mitologl'e

  (una

  dintre

  formele cele mai

  ,,elaborate"

  ale

  imaginarului),

  ideotogie

  (adesea

  grefatd pe

  mit'o),

  fic[iune,

  tematicd

  (care

  permite

  accesul

  la imaginarul

  unui text,

  dar

  fird

  si-i atingi

  toate

  dimensiunile,

  cu

  atAt

  mai

  mult

  cu cdt

  tematica

  se

  limiteazd

  la operele

  scrise).

  in termenii

  lui

  J.

  Thomas,

  imaginarul

  este,,un sistem,

  un dinamism

  organizator

  de

  imagini,

  care

  le

  conferi

  acestora

  o

  profunzime

  legdndu-le

  unele de

  altele."11

  RezumAnd,

  imaginarul

  desemneazd

  cAnd

  ,,produsul,

  operele

  imaginatiei ca facultate

  mentald,

  (...)

  cAnd

  confundd

  produsele

  cu

  imaginatia

  ?ns5gi,

  ?n mdsura in

  care

  asociazd

  acestei

  facultdfi

  un dinamism, o forld

  poietici

  a imaginilor,

  simbolurilor

  gi

  miturilor"12.

  in

  opinia lui

  J.-J.

  Wunenburger,

  patru

  ar

  fi

  reperele

  esenliale

  ale

  criticii

  moderne

  a imaginarului,

  directiile

  in

  care

  s-au inregistrat,

  pe

  rdnd,

  inovatiile

  care

  au

  condus,

  Tn

  anii

  '90,

  la

  configurarea unei

  ,,mitodologii":

  tematismul

  lui

  G.

  Bachelard,

  antropologia

  imaginarului

  a

  lui

  G.

  Durand,

  hermeneutica

  lui

  P. Ricoeur

  gi

  analiza

  comparatd

  a

  religiilor

  a

  lui H. Corbin.

  Convins

  de

  preexistenfa

  in

  psihismul

  uman a

  unor

  reprezentiri

  imaginare

  incircate

  de afectivitate,

  care regleazd

  raporturile

  acestuia

  cu

  lumea

  exterioard,

  Gaeton

  tsachelard

  aratd

  ci

  formarea

  eului

  se

  poate

  realiza

  in

  doui

  direc[ii

  dlferite.

  fie

  in

  sensul epuririi

  imaginilor

  de orice

  incirciturd

  simbolicd

  in

  scopul

  forrndrii

  unei

  rafionalitdti

  abstracte,

  fie in

  acela al transformdrii

  imaginilor,

  deformate

  gi

  imbogalite

  la

  nivelul

  reveriei

  poetice.

  Analiza imaginarului

  ar

  putea

  urma,

  agadar,

  fie

  o

  cale

  negativi,

  a

  gtiinfei,

  care

  percepe

  imaginea

  mai degrabi

  ca

  pe un

  obstacol

  epistemologic,

  fie

  una

  pozitivi,

  sub

  formd

  de

  poetici

  generalS,

  pentru

  care imaginea

  este

  o sursi

  creatoare.

  Demersul filosofic

  al lui Bachelard

  aspird

  la

  o conciliere

  a

  poeziei

  gi

  a

  gtiinfei,

  ale cdror

  axe,,sunt de

  la

  bun

  inceput

  inverse"13,

  modelat

  fiind

  de

  ll

  -.l.Wunenburger,

  L'lmaginaire,

  Paris,

  PUF,

  coll.

  ,,Que

  sais-je?", 2OOg.

  n

  G.

  Durand,

  L'liaginaire, Faris,

  Hatier,

  1gg4,

  p.

  3

  (irad.

  noasiri).

  '"

  Ph.

  Araujo

  distinge,

  intre

  mit

  gi

  ideologie,

  un

  ,,ideologem"

  ca,,unitate

  semnificativi

  $i

  mobilizatoare a

  energiilor

  semantice,

  la

  nivelul

  imaginarului social,

  capabilS

  sd traducd

  gi

  si

  articuleze

  ideile-forfe

  (dimensiune

  ideologic5)

  gi

  urmele

  mitice

  (dimensiune

  mitici: mitologeme,

  mituri

  directoare) a-le

  discursului

  analizat."

  (Ph.

  Araujo,

  in

  J.

  Thomas

  (sous

  la

  dir.), tntrodiction

  aux m1thodologies

  de

  l,'imaginaire,

  Paris,

  Ellipses,

  1998,

  p.

  302,

  apud

  J.-J. Wunenburger,

  op.

  cit.,pp.T

  -8,

  trad.

  n.)

  ''

  J.

  Thomas (sous la dir.), lntroduction aux mdthodotogies

  de l'imaginaire,

  ed. cit.,

  p. 15, apud

  J.-J.

  Wunenburger,

  op. cit.,

  p.

  13

  (trad.

  n.).

  j:

  J

  -J

  Wunenburger,

  ibidem,

  p.

  15

  (trad.

  n.).

  tt

  G.

  Bachelard,

  Psihtanaliza

  focului,' Bucuregti,

  Univers,

  1989,

  p.

  2.

  q

 • 8/18/2019 Teoria Literaturii C5-6

  10/12

  convingerea

  ce

  ,,reveria

  reia

  fdrd

  intrerupere

  temele

  primitive,

  aclioneazd

  in

  perm"ienld

  ca un

  suflet

  primitiv,

  in

  pofida

  succeselor

  gAndirii

  elaborate

  9i

  impotriva

  instrucliei

  fnsegi

  desprinsd

  din

  experienlele

  gtiinlifice"14 .

  i;

  opinii

  lui

  Bachelard,

  riddcinile

  imaginilor

  s-ar

  afla,

  conform

  unei conceptii

  situate

  in

  vecinitatea

  celei jungiene,

  Tn

  tiparele

  incongtiente

  (arhetipurile),

  la

  nivelul

  cdrora

  tratamentul

  imaginilor

  uimeazd

  fie un

  sens

  voluntarist

  al luptei,

  fie unul

  mai

  pacifist,

  al

  reconcilierii,

  iensuri

  corespunzdtoare

  celor

  doi

  poli,

  masculinul

  (Animus)

  9i

  iemininul

  (Anima). Departe

  de

  a

  fi

  refulate

  ,

  ca

  la

  Freud,

  aceste

  1mgS.i|i

  sunt

  apoi

  transformate

  de

  o

  congtiinla

  perceptivi,

  la

  contactul

  cu

  lumea

  materiali,

  in

  imagini

  noi,

  susceptibile

  de

  a

  ie

  Tncerca

  uiterior

  de

  semnificalii

  non-subiective,

  la

  intAlnirea

  cu

  substanlele

  materiale.

  Astfel,

  pe

  urmele

  filosofiilor

  primitive,

  care

  asociau

  principiilor

  lor

  formale

  unul

  din

  cele

  patru

  elemente

  fundamentale,

  G,

  Bachelard

  incearcd

  sd

  schileze

  o

  filosofie

  a

  imaginaliei

  materigle,

  preocupatd de

  raporturile

  d intre,,cauzaIitatea

  materiald"

  9i,,cauzalitate-a

  formald"1

  5.

  pe

  urmele

  poeticii maestrului

  sdu,

  Bachelard,

  gi

  ale

  antropologiei

  lui

  Ernst

  Cassirer,

  Gilbert

  Durand

  va

  pune

  bazele unei

  veritabile

  gtiinte

  a

  imaginarului,

  plasAnd

  in

  inima

  psihismului

  activitatea

  unei

  ,,fantastici

  transcendentale".

  DetagAndu-

  se

  de

  modelul

  bachelardian

  ciruia

  Ti

  contestd

  antagonismul

  imaginar

  -

  ralionalitate,

  G.

  Durand

  continui

  orientdrite

  acestuia

  ardtand

  ci

  imaginile

  se

  grefeazd

  pe,,trasee

  antropologice",

  ai

  cdror

  poli

  ar

  fi

  planul

  neuro-biologic

  ai

  planul

  cultural.

  Situdndu-se

  declarat,

  iu teoria

  traseului

  antropologic,

  in

  continuarea

  studiilor

  lui Bachelard

  (Aerul

  gi

  visele)

  gi

  Roger

  Bastide

  (Sociologie

  et

  psychanalyse),

  G.

  Durand

  plaseazA

  la

  originea'formarii

  imaginilor

  trei

  sisteme

  reftexologice

  care

  traseazd

  infrastructura

  siniaxei

  imaginilor:

  rLflexele,,posturale"

  (care

  regleazi

  pozitia verticald),

  cele

  ,,digestive"

  (dE

  ingestie

  gi

  expulzie

  a

  substanlelor)

  gi

  cele

  ,,sexuale"

  (determinate

  de

  ritrnica corporald).

  lmaginarui, avAndu-gi

  originea

  intr-un

  subiect complex,

  non-reductibil

  la

  propriile

  perceplii,

  nu

  se

  dezvotti

  totugi

  in

  jurul

  unor

  imagini

  libere,

  ci

  le

  impune

  o

  iogicd, o

  structurare,

  ceea

  ce

  face

  din

  el o,, ume"

  de reprezentdri.

  PlasAnd

  in sfera

  imlginarutui

  ansamblut

  reprezentdritor

  culturale

  (opere de

  artd, mituri

  colective

  etc'),

  Durind,

  care

  incearci

  si

  propund o a

  treia

  metodd,

  situatd

  Tntre structuralismul

  lui

  Levy-strauss

  gi

  hermeneutica

  lui

  Ricoeur,

  identifici

  la nivelul

  imaginarului

  o

  legiturd

  ind[solub la

  ?ntre,

  pe

  de

  o

  pafte,

  structurile

  figurative

  care

  permit

  reducerea

  producliilor

  imaginare

  diverse

  la cdteva

  ansambluri

  izomorfe

  gi,

  pe

  de

  altd

  parte,

  semnificaliile

  slmbolice,

  reglate

  de

  un

  numdr

  finit

  de

  scheme,

  arhetipuri

  9i

  simboluri.

  Expresia

  firivilegiatd

  a imaginilor

  ar

  fi

  mitul(care

  existd

  prin

  determinirile

  sale

  verbale

  gi

  epitetice),

  in

  interiorul

  ciruia

  imaginile

  urmeazd

  o

  logici

  dinamicd,

  configurAndu-se

  Tn

  iuncfie

  'de

  doud

  regimuri

  -

  diurn

  gi

  nocturn

  -,

  generatoare

  a

  trei

  structuri

  polarizahte'

  o structurd,,misticd"

  (Tn

  care

  intre

  imagini

  se

  stabilesc

  relatii

  fuzionale),

  una

  ,,eroicd"

  sau

  ,diaireticd"

  (stabilind clivaje

  gi

  opozilii

  trangante

  intre

  elementele

  imaginarului)

  gi

  una

  ,,ciclicd",

  ,,sinteticd"

  sau

  ,diseminatarie"

  (care

  conciliazi

  toate

  antagonismele).

  Metodele

  adecvate

  exploririi

  acestor

  structuri

  ale

  imaginarului

  ar

  fi,

  in opinia

  lui

  Durand,

  mitocritica

  gi

  mitanaliza.,,

  sau

  Tnlelegerea

  citiioruiui

  gi

  universul

  mitic ce

  iese

  la iveald

  din

  lectura

  cutdrei

  opere

  determinaie.

  Centrul

  de

  greutate

  al

  acestei

  metode

  se

  afld

  la confluenta

  dintre

  ceea

  to

  lbidem

  .

  o.4.

  tu

  G.

  g""'h'"t"r

  d,

  Apa

  gi

  visele.

  Eseu despre

  imagina[ia

  materiei,

  Bucuregti,

  Univers,

  1999,

  p.

  7.

  fp

 • 8/18/2019 Teoria Literaturii C5-6

  11/12

  ce

  este

  citit

  gi

  cel

  care

  citegte

  (...)."'u

  Demersul

  vizeaz6,

  mai

  intAi,

  sd

  repereze

  in

  operele

  de art5,

  recurgdnd,

  la

  nevoie, la metode

  de cuantificare

  a

  mitemelor, figurile

  mitice

  dominante,

  decorurile

  9i

  temele redundante,

  in

  scopul

  de

  a decela

  rnitul

  director

  subiacent.

  in

  opinia

  lui

  G.

  Durand,,,ih

  miezul mitului,

  ca gi

  al

  mitocriticii

  se

  situeazi

  (

  mitemul

  >

  (adicd

  cea

  mai

  micd

  unitate de discurs

  cu

  semnificatie

  rnitici);

  acest

  mitic este

  de

  naturd structuralS

  (<

  arhetipali>

  ?n sens

  jungian,

  <

  schernatici

  >

  dupd

  G. Durand)

  gi

  conlinutul

  sdu

  poate

  fi

  un

  <

  motiv

  ),

  o

  <

  temi

  ),

  uff

  <

  decor

  mitic

  )

  (C.

  Durand),

  o

  i,

  embleme

  >>,

  o

  <

  situalie

  dramaticd

  >

  (E.

  Souriau)

  (

  .) Un

  mitern

  poate

  sd se

  manifeste

  gi

  sd

  actioneze

  semantic

  in

  doud

  moduri diferite

  -

  Tn

  mod

  gi

  in

  mod

  <

  latent

  >:

  - Tn

  mod

  patent,

  prin

  repetarea

  expliciti

  a

  continutului

  sau continuturilor

  sale

  (situa[ii,

  personaje,

  embleme

  etc.)

  omologe;

  -

  in

  mod

  latent,

  prin

  repetarea

  schemei

  sale

  intentionale

  implicite

  intr-un

  fenomen

  foarte

  apropiat

  de'<

  deplasirile

  >

  studiate

  de Freud

  Tn

  vise."17

  Dacd

  redundanla

  patentd

  a

  mitemelor conduce

  la

  ,,aplatizarea"

  mitului

  (prin

  ,,supravalorizarea

  descriptivului

  in detrirnentul

  sensului"),

  la

  transformarea

  lui

  Tntr-o

  ,,simpta

  referin 5

  stereoiipe",

  la

  ,,sintem

  atizarea"ls

  lui, redundanla schemei

  mitice

  latente

  face

  ca

  povestirea

  sd

  tinda spre

  apolog

  sau

  parabold (caz

  in

  care

  ,,transformarea

  se

  face

  printr-un

  soi de

  trddare

  a intentiei

  in

  detrimentul

  semnalmentului

  descriptiv

  al

  numelui

  propriu".

  t')

  BazAndu-se

  Tntotdeauna

  pe

  o

  serie

  de

  mitocritici,

  ,,mitanaliza

  sociologici

  (G.

  Durand),

  inspirAndu-se

  din

  lucririle

  de

  structuralism

  ale

  lui

  Levy-Strauss,

  dar

  deopotrivd

  (

  .)

  gi

  din toate

  cercetirile

  tematice

  sau din

  analizele

  semantice

  de

  continut,

  Tncearcd

  sd contureze

  marile

  mituri

  directoare

  ale momentelor

  istorice

  gi

  ale

  tipuiilor de

  grupuri gi

  de

  relalii

  sociale.

  >>20

  Ambele metode

  ,,subsum

  eazd,

  dupd

  modelul

  ireversibil

  al

  psihanalizei

  gi

  al psihologiei abisale,

  o

  denivelare_antropologici

  intre

  patent gi

  latent,

  intre congtientul

  antropologic

  ai

  incongtient"2l.

  Mitan

  aliza

  opereazd,

  agadar,

  un soi de

  psihanalizd

  a imaginilor dominante

  in

  scopul

  schitdrii

  unei

  topici spatio-temporale

  a imaginarului.

  Ea

  permite

  stabilirea diagramei

  miturilor

  dominante / recesive

  ale

  unei

  epoci, diversificarea

  matricei mitice

  in funclie de

  ,,bazinele

  semantice"

  (in

  interiorul

  cdrora miturile

  dominante sunt supuse

  unor

  actualizi4ri

  gi

  potenlializdri

  silcceslve,

  la

  un interval

  de

  aproximatlv trei

  generalii).

  Aborddrile

  moderne ale

  imaginarului datoreazd

  mult

  unei episteme

  care

  a

  perrnis

  redefinirea, din

  perspectiva

  receptdrii,

  a

  reprezentdrilor

  estetice

  ca

  spatiu

  al

  dinamicii

  sensurilor.

  Hermeneutica

  lui

  Paul

  Ricoeur, care

  ageazd temeliile

  operaliilor

  reflexive

  ale subiectului

  intr-o

  poetici

  a

  limbajului

  -

  ,,metafora

  vie"

  -

  gi

  Tn

  conduita

  narativd

  care

  permite,

  prin

  intermediul

  ,,inscendrii"

  mitice

  (mimesis),

  producerea

  sensului

  temporal al oricdrei

  actiuni

  umane, face din

  accesul estetic la operi

  ocazia

  unei

  reinterpretdri

  a

  sensului,

  inlesnindu-i fiecdrui subiect reconstruirea

  propriei

  existenfe

  investite

  cu

  dimensiuni

  simbolice.

  (Ricoeur

  ageazd

  aceastd activitate

  de

  reconstructie

  a

  realitdtii sub semnul

  unei

  poetici

  a actiunii

  sociale

  gi

  politice

  a cirei

  proieclie

  ,,estetic5"

  ar

  fi

  utopia.)

  in opinia

  lui

  Ricoeur,

  imaginea

  poeticd

  sau

  povestirea

  16

  G.

  Duran d,

  Figuri

  mitice

  gi

  chipuri

  ale

  operei

  -

  De

  la

  mitocriticd

  ta mitanalizd, Bucuregti,

  Nemira,

  1996

  a.

  302.

  t]

  tOloem,

  pp.

  303

  -

  304.

  ]:

  Cf.

  R.

  Alleau,

  De

  la nature

  du

  symbole,

  Flammarion, 1958, apud

  G.

  Durand,

  op.cit.,

  p.

  20,304.

  l:

  G

  Durand,

  ibidem,

  p.

  305.

  to

  lbidem.

  o.

  'gog.

  "

  lbidem.

  '

  pt

 • 8/18/2019 Teoria Literaturii C5-6

  12/12

  simbolicd

  permit

  performarea

  semnificatiilor

  proprii

  doar

  prin

  apelul la

  instrumentul

  hermeneutic,

  care

  presupune

  depdgirea

  suprafetei

  literale,

  a sensului

  imediat,

  Si

  dezvdluirea

  sensului

  indirect

  gi

  ascuns.

  Pe

  urmele hermeneuticii

  lui

  Heidegger

  gi

  ale

  fenomenologiei

  lui Husserl,

  ale

  cdrei

  principii

  le

  aplici

  in

  sfera

  reprezentdrilor religioase

  ale

  lumii

  suprasensibile,

  Henry

  Corbin

  redescoperd,

  in

  studiile sale

  de

  islamologie,

  o formd

  de

  imaginalie

  metapsihologicd,

  prin

  intermediul

  cireia

  congtiinla

  ajunge

  sd-gi

  reprezinte

  o

  lume de

  imagini autonome

  (imaginalut)

  ai

  cdror

  ,,referenti"

  apartin

  lumii

  inteligibile,

  suprarealitdtii de ordin

  spiritual, ale cirei

  spafii

  -

  paradisuri

  sau cetdfi

  divine

  -

  sunt

  populate

  de

  zei,

  ?ngeri,

  maegtri

  spirituali,

  obiecte

  sacre,

  tot atdtea

  epifanii

  imaginale

  ale

  ,,absolutului".

  Descrierea

  fenomenologici

  a

  acestor

  viziuni

  pune,

  agadar, Tn

  eviden{5, aldturi

  de real

  gi

  ireal, o

  lume

  unde spiritul se

  corporalizeaza

  gi

  trupul

  se

  spiritualizeazd

  (mundus

  imaginalis),

  congtiin[a devenind,

  din

  aceastd

  perspectivd

  spafiul unei

  experiente

  interioare

  de

  ordin

  spiritual.

  Liniile

  de

  forli care

  unesc cele

  patru

  demersuri

  prezentate

  mai

  sus

  sunt

  puse

  in

  evidenld

  de

  J.-J.

  Wunenburger

  dupi

  cum

  urmeazd.

  -

  imaginarul

  asculti

  de

  o

  ,,logicd"

  proprie

  gi

  se

  organizeazd

  in

  structuri

  care

  permit

  formularea

  unor

  ,,legi"

  de functionare

  (G.

  Bachelard,

  Cl. Levy-Strauss,

  G. Durand),

  regdsibile

  in

  structurile figurative

  decelate

  de

  Durand;

  -

  imaginarul,

  care

  se

  grefeazd

  pe

  infrastructuri

  (corpul) gi

  suprastructuri

  (semnificaliile

  intelectuale),

  este

  produsul

  unei imaginatii

  transcendentale,

  independentd,

  in mare

  parte,

  de

  continuturile

  accidentale

  gi

  de

  perceplia

  empiricd

  (reveria

  bachelardiand

  gi

  mitul

  lui Durand

  au

  la

  origine fo(a

  figurativd

  a unei

  imaginatii

  ,,fantastica

  transcendentaleu

  -

  care

  depdgegte

  cadrele

  lumii

  sensibile;

  -

  operele

  imaginaliei

  sunt

  producdtoare

  de reprezentiri

  simbolice

  la

  nivelul

  cdrora

  sensul

  figurat

  original

  animd

  o

  gAndire

  deschisa

  gi

  complexi

  (imaginalia

  ca

  activitate

  conotativi

  gi

  figurativd, obiectul,

  intre

  altele,

  al

  demersului hermeneutic propus

  de

  Ricoeur)

  situatd

  la

  antipozii

  unui

  ralionalism

  care conduce

  la

  univocitatea

  sensului;

  -

  irnaginarul

  este inseparabil

  de

  opere,

  mentale

  sau materializate,

  care servesc

  fiecdrei

  congtiin(e

  in

  ^

  construirea

  unui

  sens

  al

  existenfei,

  al

  acliunilor

  gi

  al

  experien{elor

  gdndirii.

  in

  termenii lui Bachelard

  gi

  ai

  lui

  Durind,

  imaginil

  e

  vizuile

  gi

  lingvistice

  contribuie

  la

  imbogitirea

  reprezentdrii

  lumii,

  situAndu-se,

  dupi

  Ricoeur, la

  originea

  constructiei

  irjentltare

  a eu{ui;

  astfel

  inragina{ia

  apare,

  aga

  curn

  prevdzuse

  Sartre,

  ca expresie

  a

  liberldtii

  umane

  confruntate

  cu

  experienfa

  morfii

  (G.

  Durand);

  -

  imaginarul

  se

  prezintd,

  in fine,

  ca o

  sferi

  de reprezentiri

  gi

  de

  afecte

  profund

  ambivalente;

  valoarea

  sa nu

  rezidd

  doar

  in

  productiile

  sale,

  ci

  gi

  Tn

  modul in

  care

  acestea

  sunt

  Tntrebuinfate

  (existd

  o

  ,,eticd",

  b?

  chiar o

  ,,in[elepciune"

  a

  imaginilor)z2.