TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  1/60

    37

   

  CAPITOLUL II

  TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎNPERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  2.1. Principalele reglement ări şi institu ţ ii prezente în activitatea de

  transport rutier intern.

  „Un sistem eficient de transport, reprezint ă  , în mod cert,

  fundamentul vieţ ii fiec ăruia dintre noi”, spunea Daniel Fistung în

  lucrarea sa „Transporturi. Ecologie ,legislaţie”, apărută  la Bucureşti  în 

  2000. Transportul reprezintă  o latur ă  a activităţii economice, a societăţii

  omeneşti, organizată  în scopul învingerii distanţelor. Prin activitatea de

  transport se realizează deplasarea în spaţiu a bunurilor sau a oamenilor în

  vederea satisfacerii nevoilor materiale şi spirituale ale societăţii omeneşti.

  Transportul a devenit un element indispensabil vieţii, întrucât ofer ă 

  membrilor societăţii posibilităţi de deplasare, comunicare, de percepere şi

  asimilare, a cât mai mult, din ce ofer ă  civilizaţia. Civilizaţia modernă,

  caracterizată  printr-un ritm intens de dezvoltare în cele mai diverse

  domenii, printr-un schimb masiv de valori materiale şi spirituale, reclamă o

  continuă deplasare de bunuri, o permanentă deplasare a oamenilor dintr-

  un loc în altul.1

   În economia modernă, transportul reprezintă  un factor dinamizator,

  ceea ce impune ca transportul rutier de mărfuri şi de persoane să  fieoptimizat, pentru a r ăspunde cerinţelor de deschidere şi dezvoltare

  durabilă, în concordanţă  cu concluziile Consiliului European de la

  Goteborg.

  Economia României s-a stabilizat, ea prezintă tendinţe de creştere în

  anumite domenii şi implicit cererea de transport şi mobilitatea au crescut.2 

  După cel de al doilea r ăzboi mondial, pe măsura dezvoltării şi modernizării

  1 Alexa Constantin-„Transporturi internaţionale” , Ed. ASE, Bucureşti, 2003, pag.11.

  2 ***Info UNTRR- supliment, Buletinului informativ al Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România,

  aprilie, 2004, pag.3

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  2/60

    38

  rutiere pe plan mondial şi de creştere a schimburilor economice dintre

  diferitele state ale lumii, s-a simţit tot mai mult necesitatea constituirii unei

  organizaţii internaţionale a transporturilor rutier, care să promoveze acest

  gen de transporturi şi să apere interesele membrilor săi.

  Cadrul legislativ   de desf ăşurare a activit ăţ ii   de transport este ocomponentă  a pieţei transporturilor, el stabilind regulile după  care se

  organizează  şi se efectuează  activitatea de transport. Cadrul juridic

  stabileşte regulile şi limitele între care se poate desf ăşura această activitate

  pentru a se realiza protecţia celui care apelează  la serviciul de transport,

  protecţia operatorului de transport, a mediului şi a statului, dar în acelaşi

  timp, pentru a se realiza o creştere calitativă a acestui serviciu.3 Activitatea

  de transport fiind una din cele mai vechi activităţi de prestări serviciipracticate beneficiază de un cadru legislativ bine pus la punct, prin tradiţie

  legislaţia internaţională fiind extinsă şi la transporturile naţionale.

   În acest context, acţiunile din ultimii ani ale Ministerului

  Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului s-au axat atât pe modernizarea

  şi dezvoltarea infrastructurii rutiere, în vederea lărgirii pieţelor, cât şi pe

  dezvoltarea durabilă din punct de vedere economic, social şi al protecţiei

  mediului.Statul, prin Ministerul Transporturilor sau instituţiile publice ale

  acestuia, aplică politici economice şi fiscale menite să asigure dezvoltarea

  activităţii de transport, realizarea unui mediu concurenţial sănătos între

  operatorii de transport dar şi între diferitele moduri de transport, protecţia

  publicului şi a mediului.4 În acelaşi timp statul prin instituţiile publice create

   în domeniul transportului veghează  la respectarea condiţiilor impuse

  operatorilor de transport, la respectarea condiţiilor de calitate a serviciului şia principiilor concurenţei loiale.

  Cadrul legislativ   de desf ăşurare a activităţii de transport rutier

  cuprinde:

  aspecte legislative privind relaţiile care se stabilesc între participanţii

  la procesul de transport;

  cadrul organizatoric   de efectuare a activităţii de transport rutier cu

  cele două componente ale sale: reglement

  ările privind rela

  ţiile dintre

  3 Tătar Ioan- “Manualul operatorului de transport rutier”, Ed. I.F.P.T.R, Miercurea-Ciuc,2000,pag.1644 ***Revista Cargo-România, nr.6/2004, pag.10

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  3/60

    39

   

  operatorii de transport şi instituţiile publice ale statului şi locul şi rolul

  instituţiilor publice ale statului în procesul de transport, ca organ de

  specialitate al guvernului şi ca autoritate de stat.

  Cadrul legislativ al transportului rutier este compus din legi şi ordonanţe,

  care permit buna organizare şi desf ăşurare a acestei activităţi.Printre acestea se număr ă:5 (anexa nr.1)

  a)  Acte normative care reglementeaz ă  în România transporturile 

  rutiere şi activit ăţ ile conexe acestora;

  b) Acte normative cu privire la infrastructura rutier ă;

  c) Acte normative  care reglementeaz ă  formarea profesional ă  în 

  domeniul transporturilor;

  d)  Acte normative cu privire la organizarea şi func ţ ionarea anumitorautorit ăţ i competente din domeniul transportului rutier( este vorba de

   ARR-Autoritatea Română Rutier ă );

  e)  Acte normative cu privire la organizarea şi desf ăşurarea activit ăţ ii  de control în domeniul transporturilor rutiere ( înfiinţ area unor

  echipajelor mobile mixte de control al traficului rutier , formate şi din

  reprezentanţi ai regiilor autonome, Administrarea Naţională  a Drumurilor

  din România şi „Registrul Auto Român”- RAR , precum şi ai „ Autorit ăţ iiRutiere Române”-  ARR , împreună  cu organe de control apar ţinând

  Inspectoratului General al Poliţiei şi Inspectoratul General al Poliţiei de

  Frontier ă). 

   În ceea ce priveşte actele normative care reglementează 

  transporturile rutiere în România, putem constata că  Ordonanaţa

  Guvernului nr.19/1997 privind transporturile, aprobată  prin legea nr.

  197/1998 şi Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transportul rutier,aprobată prin Legea nr. 105/2000 cu modificările şi completările ulterioar,

  au introdus reglementări specifice perioadei de tranziţie, care să  asigure

  trecerea de la un sistem centralizat la unul liberalizat. Prin reglementările

  Legii nr.105/2000 de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr. 44/1997, nu s-a

  realizat în toate cazurile o corelare suficientă  între legislaţie şi obiectivele

  propuse, ceea ce, în cazurile respective, s-a ajuns fie la o aplicare formală 

  a prevederilor respective, fie la blocaje în activitatea de transport rutier de5 ***Acte normative în domeniul transportului rutier; Ed. Promotrans ; Bucureşti ; 2004 ; pag.6.

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  4/60

    40

   

  mărfuri şi persoane. Totodată, datorită  unor erori tehnice de redactare

  cuprinse în Ordonanţa nr.44/1997, modificată  prin Ordonanţa Guvernului

  nr. 73/1997, au fost omise unele prevederi existente, ceea ce nu a dus la

  eliminarea disfuncţionalităţilor existente.

  Unele necorelări, s-a încercat să  fie remediate prin prevederileOrdinului ministrului lucr ărilor publice, transporturilor şi locuinţelor nr.

  1842/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare şi

  efectuare a transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora. În multe

  privinţe, prevederile normelor metodologice nu puteau corecta

  disfuncţionalităţile legii privind transporturile rutiere, ceea ce impunea şi din

  acest punct de vedere, necesitatea unei noi legi a transporturilor rutiere.

   Astfel că  la nivelul anului 2004 a fost propus un proiect de lege privindtransporturile rutiere, care cuprindea o mai bună  structurare a

  transporturilor rutiere, de mărfuri şi persoane, precum şi definirea mai

  exactă  a activităţilor conexe acestor transporturi. Acest proiect aducea

  corecţii în ceea ce priveşte condiţiile de acces la profesia de operator de

  transport şi de operator de activităţi conexe, în sensul de facilitare dar şi de

  oferire a siguranţei pentru executarea profesiilor respective. De asemenea,

  proiectul de lege aborda o serie de noi probleme sau reformulează prevederile existente în sensul compatibilizării legislaţiei naţionale cu cea

  comunitar ă.6 

   În data de 22 iulie 2005, pe fondul unei crize de autoritate a Guvernului

  României, mult aşteptata şi discutata Lege a Transporturilor a fost

  promulgată  sub forma unei Ordonanţei de Urgenţă  nr. 109, prin care se

  abroga Ordonanţa 44/ 1997 şi legea 105/2000. Adoptată  de guvern la

  pachet cu alte câteva zeci de ordonanţe şi hotărâri, urgentarea LegiiTransporturilor, şi promulgarea sub forma unei ordonanţe de urgenţă, este

  motivată  de necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu cea

  comunitar ă. Printre noile prevederi ale OUG 109 se număr ă şi următoarele

  aspecte :7

  •  posibilitatea implicării MTCT în gestiunea autorizaţiilor de transport;

  6 ***Info UNTRR-supliment, aprilie 2004, pag.2.7 ***Info UNTRR-Supliment - Buletinului informativ al Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România-

  august, 2005, pag.2.

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  5/60

    41

   

  •  renunţarea la licenţele de execuţie pe vehicul, aceasta urmând a fi

   înlocuită cu copii după licenţa de transport, ce va avea o valabilitate

  de 5 ani,

  •  acordarea licenţei de traseu pentru transportul internde persoane

  pentru o perioadă de 3 ani;•  amenzile acordate operatorilor de transport str ăini având ca ţar ă de

  tranzit sau destinaţie România, care circulă  f ăr ă  autorizaţie de

  transport internaţional valabilăpe teritoriul României, au crescut până 

  la 15000 de RON;

  •  posibilitatea imobilizării vehiculelor str ăine care nu îndeplinesc

  condiţiile legislaţiei române în vigoare, pe teritoriul României;

  Totodată se propun o serie de măsuri mai ales legate de controalele ce artrebui aplicate operatorilor de transport str ăini care circulă  pe teritoriul

  României, în vederea asigur ării unui cadru competiţional corect al pieţei şi

  al unor condiţii concurenţiale egale tuturor transportatorilor, prin aplicarea

  aceloraşi reguli cu privire la efectuarea transporturilor rutiere internaţionale,

  precum şi pentru a conferi României o poziţie mai bună  în procesul de

  negociere a contingentelor anuale de autorizaţii bilaterale de transport.

  După  o adevărată  luptă  cu privire la stabilirea unei legi a transporturilorrutiere, acest eveniment are loc pe data de 25 aprilie 2006 prin Legea 102

  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind

  transporturile rutiere. Prezenta lege intr ă în vigoare de la 1 octombrie 2006

  cu modificările de rigoare, care par a fi cât de cât compatibile cu legislaţia

  comunitar ă. Până  la intrarea în vogoare a legii, ordonanţa109/2005 a fost

  republicată  în Monitorul Oficial al României din 9 mai 2006, partea I,

  dându-se textelor o nouă numerotare.8

   În ceea ce priveşte transportul de călători intern acesta se supune

  prevederilor legilor interne, iar pentru transportul de călători internaţional

  este în vigoare: Legea nr. 439 din 27 iunie  2002 pentru ratificarea

   Acordului privind transportul internaţ ional ocazional de c ăl ători cu

  autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS) semnat de România la

  Bruxelles la 2 octombrie 2000 .  Acest acord a fost semnat din dorinţa de a

  8 *** Info UNTRR-Supliment - Buletinului informativ al Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din

  România-iunie, 2006, pag.2; 24.

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  6/60

    42

   

  promova dezvoltarea transportului internaţional în Europa şi în special

  facilitarea organizării şi oper ării acestuia, animate de dorinţa de a facilita

  turismul şi schimburile culturale între păr ţile contractante. Acest acord se

  aplică:

  a)transportului rutier internaţ ional de c ăl ători , având orice naţionalitate, prinserviciile ocazionale:

  -între teritoriile a două păr ţi contractante sau care începe şi se termină pe

  teritoriul aceleiaşi păr ţi contractante şi care, dacă  apare necesitatea în

  timpul derulării unor astfel de servicii, tranzitează teritoriul unui stat care nu

  este parte contractantă;

  -efectuat contra plată  de către operatorii de transport stabiliţi pe teritoriul

  aceleiaşi păr ţi contractante în conformitate cu legislaţia naţională  aacesteia şi care deţin o licenţă pentru efectuarea transportului cu autocarul

  sau autobuzul sub forma serviciilor ocazional internaţionale;

  -utilizând autobuze şi autocare înmatriculate pe teritoriul păr ţii contractante

   în care operatorul de transport este stabilit;

  b) cursele în gol ale autobuzelor şi autocarelor  legate de aceste servicii.

  Prezentul acord nu se refer ă la serviciile ocazionale în sens propriu.

   În sensul prezentului acord , prin următorii termeni se înţelege:9

  • autobuze şi autocare  – vehicule care, prin construcţie şi dotare, suntadecvate transportului a mai mult de 9 persoane, inclusiv şoferul, şi sunt

  destinate acestui scop. 

  • Serviciile ocazionale internaţionale- serviciile operate între teritoriile adouă  păr ţi contractante, care nu corespund nici definiţiei serviciilor

  regulate, nici a serviciilor special regulate şi nici a serviciilor navetă.

   Aceste servicii pot fi operate cu o oarecare frecvenţă  f ăr ă  a înceta înacest fel să fie servicii ocazionale.

  • Serviciile regulate – serviciile care asigur ă transportul călătorilor potrivit

  frecvenţelor specificate şi pe rutele specificate, în care călătorii pot fi

   îmbarcaţi sau debarcaţi în puncte de oprire dinainte stabilite. Serviciile

  regulate pot fi supuse obligaţiei de a respecta orare şi tarife stabilite în

  prealabil.

  9 *** Monitorul Oficial, nr.58/28 ian.2002-Ordinul 1842/4 dec. 2001, pag.4.

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  7/60

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  8/60

    44

   

  Ministerul Transporturilor , în calitate de organ de specialitate al

  administraţiei publice centrale, este autoritate de stat în domeniul

  transporturilor rutiere şi reprezintă, în sensul prezentei ordonanţe,

  autoritatea competentă care asigur ă realizarea, modificarea, dezvoltarea şi

  siguranţa transporturilor rutiere.10Ministerul Transporturilor, Construc ţ iilor şi Turismului   este organ de

  specialitate al administraţ iei publice centrale , cu personalitate juridic ă , în

  subordinea Guvernului , având sediul în municipiul Bucureşti.

  Ministerul Transportului, Construc ţ iilor şi Turismului  stabileşte politica în

  domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului, la nivel naţional,

  elaborează  strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi de

  armonizare a activităţilor de transport, construcţii şi turism, în cadrul politiciigenerale a Guvernului , şi îndeplineşte rolul de autoritate de stat în

  domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului.11

    Ministerul Transportului, Construc ţ iilor şi Turismului,  în calitate de

  organ de specialitate al administraţ iei publice centrale, îndeplineşte

  următoarele atribu ţ ii principale:

   elaborează  şi supune spre aprobare cadrul legislativ adecvat

  transporturilor, construcţiilor şi turismului; elaboreaz ă politica economic ă  în domeniul transporturilor, construc ţ iilor

  şi turismului;

   aplică şi urmăreşte în sectorul transporturilor, construcţiilor şi turismului

  prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe

  de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia,

  pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin

  legea nr. 20 -1993 şi strategia naţională  şi sectorială  de pregătire aader ării României la Uniunea Europeană.

   aprobă  tarifele percepute pentru eliberarea de autorizaţ ii şi licenţ e,

   precum şi cuantumul redevenţ elor;

   elaborează şi pune în aplicare strategiile de privatizare în domeniile sale

  de activitate şi asigur ă întregul proces de privatizare pentru unităţile de

  sub autoritatea sa;

  10 http://www.gov.ro/guvernul/afis-minister.php.

  11 ***Hotărârea nr. 740/3 iulie 2003, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor

  şi Turismului.

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  9/60

    45

   elaboreaz ă şi promoveaz ă cadrul legal în vederea stimul ării investi ţ iilor

  cu capital autohton şi str ăin în domeniile sale de activitate;

   asigur ă  tuturor utilizatorilor accesul egal şi nediscriminatoriu la

  infrastructurile de transport deschise accesului public;

   asigur ă  beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul detransport, transportul şi mijlocul de transport;

   sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului public;

   stimuleaz ă libera ini ţ iativ ă şi asigur ă autonomia transportatorilor;

   clasific ă  infrastructurile de transport în conformitate cu standardele

  naţ ionale şi internaţ ionale;

   stabileşte prin norme un mod unitar de prezentare a sistemului

  informaţional privind transportul public de persoane, în sfera deadministrare a infrastructurii de transport de interes public;

   elaboreaz ă  şi supune spre aprobare Guvernului schema reţ elei

  naţ ionale de transport, care are ca obiective asigurarea deplasării

   persoanelor şi a mărfurilor între toate localit ăţ ile ţării, precum şi

  conectarea infrastructurilor naţ ionale de transport la principalele

  infrastructuri internaţ ionale de transport;

   asigur ă  elaborarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, casinteză  a politicilor şi planurilor sectoriale şi locale de amenajare a

  teritoriului, urmărind amortizarea lor; verifică  respectarea prevederilor

  acestuia, după aprobare, potrivit legii;

   stabileşte sarcinile administraţ iei publice centrale şi locale care au

  atribuţ ii în domeniu, măsuri pentru protejarea zonelor cu valoare istoric ă,

  arhitectural ă  sau peisagistic ă, precum şi pentru integrarea acestora în

  ac ţ iunile de modernizare a localit ăţ ilor şi a zonelor aferente.  În exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Transporturilor, Construcţiilor

  şi Turismului colaborează  cu celelalte ministere şi organe de specialitate

  din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale şi cu alte

  organisme interesate. În calitatea sa de autoritate de stat în domeniul

  transporturilor, construcţiilor şi turismului, Ministerul Transporturilor,

  Construcţiilor şi Turismului are următoarele atribuţii principale, pe care le

  exercită  direct sau prin organisme tehnice specializate, institu

  ţii publice

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  10/60

    46

   

  subordonate , unităţi care funcţionează sub autoritatea ori în coordonarea

  sa sau societăţi comerciale autorizate:12

   participă  la anchetarea evenimentelor sau accidentelor produse în

  activităţile de transport;

   elaborează  în condiţiile legii, norme de efectuare a transporturilorspeciale;

   exercită  inspecţia de stat privind respectarea reglementărilor interne şi

  internaţionale în activităţile specifice transporturilor;

   emite norme obligatorii de licenţiere şi autorizare a agenţilor economici

  care efectuează  sau urmează  să  efectueze activităţi de transport sau

  activităţi specifice traficului şi stabileşte condiţiile de acordare, de

  suspendare sau de anulare a licenţelor şi autorizaţiilor; exercită  activitate de registru, de inspecţie de stat şi de control în

  transporturi;

   emite norme obligatorii de atestare, certificare, licenţiere şi brevetare a

  personalului care lucrează  în transporturi sau care concur ă  la siguranţa

  traficului şi stabileşte condiţiile de suspendare, de retragere sau de

  anulare a atestatelor, certificatelor, licenţelor ori brevetelor acordate;

   emite norme de siguranţă  în transporturile rutiere, feroviare, navale,aeriene, precum şi în transportul multimodal şi combinat şi

  supraveghează respectarea acestora;

    asigur ă cerificarea şi omologarea de tip sau individuală a mijloacelor de

  transport;

    autorizează spaţiile de inspecţie tehnică, supraveghează şi controlează 

  activitatea acestora şi atestă  personalul care efectuează  inspecţia

  tehnică periodică;  acreditează  instituţii publice subordonate, organisme tehnice

  specializate şi societăţi comerciale, autorizate, care să elaboreze şi să 

  pună în aplicare normele tehnice şi reglementările specifice transportului

  rutier şi să asigure inspecţia şi controlul tehnic de specialitate;

    Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului îndeplineşte orice

  alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de

  activitate.

  12 ***http//www.mt.ro-legislaţie.

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  11/60

    47

   

  Conducerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şiTurismului  este asigurată  de ministrul transportului , construcţiilor şi

  turismului, care numeşte şi eliberează  din funcţie personalul acestuia, în

  condiţiile legii. Ministrul este ordonator principal de credite bugetare, el

  conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă  în raporturile cucelelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu

  persoane juridice şi fizice din ţar ă şi din str ăinătate.

  Ministrul Transporturilor, Construc ţ iilor şi Turismului este ajutat în

  activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat.  În structura

  organizatorică a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se

  organizează  şi funcţionează, în subordinea demnitarului, cabinetul

  ministrului. Răspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prinordin al ministrului transportului construcţiilor şi turismului. Ministrul poate

  delegă o parte din atribuţiile sale secretarilor de stat. Secretarul general şi

  secretarii generali adjuncţi sunt înalţi funcţionari publici , numiţi conform

  legii.13

  Instituţiile publice care se află  în subordinea MinisteruluiTransporturilor, Construcţiilor şi Turismului care supraveghează activitatea

  de transport rutier sunt:14

  a)-Autoritatea Română  Rutier ă- ARR , instituţie publică  cu personalitate

   juridică, este organ tehnic specializat al Ministerului Transporturilor pentru

  transportul rutier, desemnat să asigure, în principal, inspecţia şi controlul în

  trafic, al stării tehnice a autovehiculelor rutiere şi remorcilor, precum şi al

   îndeplinirii condiţiilor de operare a transporturilor rutiere, inspecţie şi

  controlul respectării reglementărilor interne şi internaţionale privind

  condiţiile de siguranţă  a transporturilor rutiere şi de protecţie a mediului,licenţierea operatorilor de transport rutier, punerea în aplicare a normelor

  tehnice şi a reglementărilor specifice transporturilor rutiere, controlul

  constituirii Fondului special al drumurilor publice şi executarea silită  a

  creanţelor la bugetul Fondului special al drumurilor publice, pe baza

   împuternicirii date de Ministerul Transporturilor.

  13 *** Revista Cargo-România, nr.1/ianuarie 2004,pag.6

  14 *** Ordonanţa nr.95/27 august 1998, privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului

  Transporturilor

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  12/60

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  13/60

    49

   

  satisface fluenţa şi siguranţa în circulaţie, având un trafic ce depăşeşte

  limita de 7500 vehicule fizice în 24 de ore (Bucureşti-Braşov, Bucureşti-

  Giurgiu, Craiova- Piteşti).16 Potrivit aprecierilor specialiştilor din Ministerul

  Transporturilor, în prezent se circulă  în regim de saturaţie în cca. 1/3 din

  lungimea drumurilor naţionale.Comparativ cu ţările europene dezvoltate din punct de vedere rutier,

  România continuă să se menţină pe o treaptă inferioar ă în ceea ce priveşte

  asigurarea fondurilor necesare pentru întreţinerea şi repararea reţelei de

  drumuri publice, spre deosebire de marea majoritate a ţărilor europene

  care au aplicat taxe utilizatorilor drumurilor acoperind integral cheltuielile

  necesare.

  16 ***http//www.and.ro

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  14/60

  50

  ***sursa: www.mt.ro-structura organizatorică 

  Figura nr.2.1.1

  http://www.mt.ro-structura/http://www.mt.ro-structura/

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  15/60

    51

   

  2.2. Condi ţ iile necesare pentru efectuarea transportului rutier intern şi

  internaţ ional .

  Transportul reprezintă  o componentă  a producţiei materiale, fiind

  compusă din totalitatea mijloacelor de deplasare a mărfurilor şi persoanelor

   în spaţiu şi timp, a utilajelor, a căilor de comunicaţie, folosindu-se un

  personaj de specialitate.17  În contextul unei evoluţii f ăr ă  precedent a

  relaţiilor economice şi a schimburilor economice internaţionale,

  transporturile şi expediţiile şi-au găsit un loc deosebit de important, folosit

   în scopul învingerii distanţe.

  Locul transporturilor în economia naţională  a unei ţări, îl reprezintă 

  faptul că este o ramur ă a producţiei materiale care contribuie la crearea de

  Produs Intern Brut. Prin transporturi se realizează  legături între ramurile

  economiei materiale, compartimente ale fiecărei ramuri, între unităţile din

  cadrul compartimentelor. Economia unei ţări depinde de capacitatea ei de

  a-şi asigura circulaţia produselor. Deţinerea unei reţele puternice de

  transport ofer ă  economiei cadrul comercial optim de funcţionare, creând

  posibilitatea dezvoltării şi evoluţiei. Una din funcţiile de bază  ale unităţii

  economice o reprezintă  funcţia comercială. Valorificarea rezultatelor

  producţiei-produsul semifabricat sau finit-presupune deplasarea acestuia

  de la producător (expeditor) la cumpăr ător (destinatar). Aici intervine rolul

  transportatorului ca intermediar în tranzacţiile economice, care mijloceşte

  derularea unui contract de vânzare-cumpărare.

  Reţeaua de transport a unei ţări, oglindeşte fidel situaţia economiei

  acesteia, constituindu-se în „sistem circulator” al unei economii,

  transporturile preiau rezultatele obţinute, reacţionând prompt la evoluţiilesau involuţiile acesteia.18 O componentă a reţelei de transport o reprezintă 

  transporturile rutiere. Prin specificul lor acestea se pretează  cel mai bine

  unor solicitări la nivel micro şi macro, având prioritate în cazul unor

  deplasări rapide şi directe, chiar dacă uneori costurile sunt mai ridicate.19 

  Transportul rutier este un mod de transport terestru şi totodată  un 

  17 Enache Sorin-„Transporturi şi asigur ări”, Ed. Independenţa .Economica, Piteşti, 2003, pag.29.Ştefan Camelia

  18 Tătar Ioan- Op.cit., pag.165

  19 ***Revista Tranzit –Revista afacerii de transport şi logistică, nr 6/iunie 2003, pag.10.

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  16/60

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  17/60

    53

  Este de menţionat, că  în fostele ţări socialiste, inclusiv în România,

  ponderea redusă  a transporturilor rutiere se datorează  unei politici

  economice greşite, la nivel de stat, care, consider ă acest mod de transport

  ca fiind deosebit de energofag, şi care a limitat dezvoltarea lui prin acte

  normative restrictive, împiedicând ca legile economiei de piaţă  să determine adevărata pondere a diferitelor moduri de transport.

  Dezvoltarea transportului rutier în ţara noastr ă  a fost favorizată de

  existenţa şi dezvoltarea industriei proprii de vehicule rutiere, de reţeaua de

  căii de comunicaţii terestre (care necesită  investiţii mai mici în comparaţie

  cu cele cerute de alte mijloace de transport), de reţeaua de service bine

  dezvoltată.

  Pe baza reglementărilor în vigoare sunt legiferate următoarelecategorii de transport rutier:

   Din punct de vedere al caracterului transportului :

  1.Transporturi naţionale.

  2. Transporturi internaţionale.

   Din punct de vedere al caracterului activit ăţ ii:21 

  1.Transporturi în interes public.

  2. Transporturi în interes propriu:*transporturi în folos propriu;

  •  transporturi în interes personal.

  Transportul rutier se clasifică pe categorii şi tipuri de transport după cum

  urmează:22

  A)categorii de transport rutier :

  a)clasificarea din punct de vedere al ariei de desf ăşurare:

  1.transport rutier în trafic naţional;2.transport rutier în trafic internaţional.

  b)clasificarea din punct de vedere al caracterului activit ăţ ii :

  1.transportul rutier public;

  2.transportul rutier în cont propriu.

  B)tipuri de transport rutier :

  a)transport rutier de mărfuri :

  21 Gheorghe Ion-„Managementul transporturilor- Transportul public urban de pasageri”, Partea a III-a, Ed. Eficient,

  Bucureşti,2001, pag.15.22

   ***Ordonanţa de Urgenţă nr.109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere, pag.2.

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  18/60

    54

  1.transport rutier de mărfuri generale;

  2.transport rutier de mărfuri perisabile;

  3.transport rutier de mărfuri şi deşeuri periculoase;

  4.transport rutier de deşeuri;5.transport rutier de animale vii;

  6.transport rutier agabaritic.

  b)transport rutier de persoane:

  1.transport rutier prin servicii regulate,

  2.transport rutier prin servicii regulate speciale;

  3. transport rutier prin servicii ocazionale.

  Procesul de transport al mărfurilor şi călătorilor pe şosele are trei

  componente: drumul, autovehiculul şi conducătorul auto.

  Autovehiculele se caracterizează  printr-o mobilitate deosebită,

  nefiind legate de instalaţii speciale fixe cum este cazul în transportul

  feroviar, de pildă  (linii de cale ferată, depouri, triaje). Datorită acestui fapt

  ele pătrund în locul unde alte mijloace de transport nu au accesibilitate,constituind o componentă indispensabilă a transporturilor multimodale. Cu

  ajutorul autovehiculelor se pot organiza transporturi directe de la furnizori şi

  până  la beneficiarul mărfurilor din ţar ă  sau str ăinătate, evitându-se

  transbordările pe parcurs şi consecinţele acestuia: manipulări costisitoare;

  pierderi cantitative şi calitative; r ătăciri de colete; sustrageri. Totodată,

  devine posibilă folosirea unor ambalaje mai uşoare şi mai ieftine, scurtarea

  perioadei de timp cât marfa se află în procesul de circulaţie. În traficul rutier autovehiculul ocupă ponderea cea mai mare faţă  de

  totalul vehiculelor care circulă  pe căile de comunicaţii terestre. Mijloacele

  de transport auto dezvoltă viteze tehnice şi comerciale ridicate, fapt ce are

  o mare importanţă  în transportul de mărfuri perisabile, al celor care

  presupune un anumit grad de urgenţă. În transporturile pe distanţe mari,

  cum sunt cele internaţionale rulajul mijloacelor de transport auto este de

  două ori mai ridicat decât al vagoanelor de cale ferată, ceea ce contribuie

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  19/60

    55

  la accelerarea proceselor de producţie şi desfacere, la creşterea eficienţei

  utilizării autovehiculelor.23

  Numeroase mijloace de transport auto asigur ă  temperaturi optime

  pentru conservarea calităţii mărfurilor pe parcursul transportului (între -30

  de grade Celsius şi +20 de grade Celsius). La export de pildă, carneacongelată trebuie să aibă –18 grade Celsius măsurate la os pentru a întruni

  condiţiile de recepţie la destinaţie, pe când fructele şi legumele proaspete

  se transportă la temperaturi de 3-6 grade Celsius.

  După  anul 1989, transformările din economia românească au afectat

  puternic şi transporturile rutiere. Liberalizare economică  a creat

  posibilitatea unei extinderi în acest domeniu, ajungându-se la o

  suprasaturare a pieţei, oferta de transporturi, atât internă  cât externă depăşind cererea economiei.

  Investiţia relativ mică  şi obţinere a profitului imediat au dus la

  orientarea întreprinzătorilor către activitatea de transport rutier, conducând

  la formarea unui parc de autovehicule mai mare decât necesarul actual. În

  aceste condiţii se impune o organizare cât mai bună  a activităţii

  desf ăşurate de prestatorii de servicii de transport pentru a se putea

  menţine pe piaţă  şi a satisface cerinţele beneficiarilor şi astfel pentru acâştiga un segment de piaţă cât mai larg. Permanenta perfecţionare a celor

  ce operează direct în relaţiile cu clienţii şi care sunt implicaţi în derularea

  transporturilor confer ă  atuuri suplimentare pentru a oferi un serviciu de

  calitate şi pentru a obţine un profit cât mai mare în final.

  Potrivit legislaţiei în vigoare prin operator de transport rutier se

   înţelege orice persoană fizică sau juridică, română sau str ăină, ce deţine în

  proprietate sau are închiriate vehicule rutiere şi care efectuează transporturi rutiere şi /sau internaţionale, direct sau prin intermediar, ori prin

  asociere cu alte persoane fizice sau juridice. Prin operator de transport

  român se înţelege orice operator cu domiciliul sau reşedinţa în România,

  iar cetăţenii str ăini să aibă şi drept de muncă în România.24 Operatorii de

  transport rutieri pot efectua transporturi rutiere publice şi/sau în interes

   propriu. 

  23 Alexa Constantin- Op.cit. pag.33

  24 ***Revista Tranzit- Revista afacerii de transport şi logistică, nr.4/aprilie 2004.

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  20/60

    56

   

  Transportul rutier public se efectuează pe bază de contract, contra

  plată, de către un agent economic, titular al licenţei obţinutei obţinute în

  condiţiile prezentei legislaţii, având ca obiect de activitate transportul rutier,

  care deţine în proprietate sau în chirie vehicule rutiere, indiferent de

  capacitatea de transport a acestora.Transportul rutier în folos propriu  este efectuat f ăr ă  încasarea

  unui tarif sau a echivalentului în natur ă, ori în servicii al acestuia.

  Transportul rutier în interes personal se efectuează de persoane fizice, cu

  vehicul proprietate personală  cu respectarea prescripţiilor privind numărul

  de locuri şi a masei maxime admise autorizate, pentru deplasarea

  membrilor familiei, precum şi a bunurilor aflate în proprietatea lor.

  Transporturile rutiere interne şi /sau internaţionale se execută  de cătreoperatorii de transport rutier, români sau str ăini, care deţin şi utilizează 

  autovehicule înmatriculate în România, conduse de persoane cu cetăţenia

  română  sau de către cetăţeni str ăini cu drept de muncă  în România.

  Operatorii de transport au acces liber şi nediscriminatoriu la activitatea de

  transport rutier public. Pot desf ăşura operaţiuni de transport rutier

  operatorii de transport rutier înscrişi în registrul operatorilor de transport

  rutier, ţinut de autoritatea competentă. 

  Efectuarea de transportului rutiere este permisă  numai cu vehicule

  cărora li s-au eliberat de către agenţiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere

  Române, licenţe de execuţie pentru fiecare vehicul, corespunzătoare

  categoriei şi tipului de transport rutier respectiv.25  Transporturile rutiere

  publice sau în interes propriu se pot efectua numai pe baza licenţei de

  transport şi a licenţei de execuţie, eliberate de Ministerul Transporturilor .

  Operaţ iunile de transport rutier de mărfuri şi de persoane , precum şiactivit ăţ ile conexe acestora se pot efectua numai dac ă  sunt îndeplinite

  următoarele condi ţ ii:26 

    operatorul de transport rutier  care desf ăşoar ă activitate de transport

  rutier sau operatorul care desf ăşoar ă  activităţi conexe transportului

  rutier, este o persoană juridică autorizată în acest scop de MinisterulTransporturilor, Construcţiilor şi Turismului;

  25 ***Monitorul Oficial,nr.58/28 ianuarie 2002- Ordinul 1842/4 decembrie 2001,pag.12-modificat prin Ordinul

  215/9 februarie 2004.26

   ***Legea nr.102/25 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.109/2005 privind transporurilerutiere.

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  21/60

    57

    vehiculele utilizate în timpul operaţiunilor de transport rutier sunt

  omologate sau certificate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi

  Turismului, au inspecţia tehnică periodică actualizată şi li s-au eliberat

  licenţele de execuţie pentru vehicul;

  Condi ţ iile care permit operatorului de transport rutier să  desf ăşoareaceast ă activitate se refer ă la obţ inerea următoarelor tipuri de licenţ e:

  1. Licenţ a de transport rutier public ă;

  2. Licenţă de transport rutier în interes propriu;

  3. Autorizaţ ii de transport rutier în interes propriu;

  4. Licenţă de execu ţ ie pentru activitatea de intermediere în

  transporturile rutiere;

  5. Licenţă de execu ţ ie pentru vehicul;6. Licenţă de execu ţ ie pentru traseu.

  Licenţ ele de transport rutier , autorizaţ iile de transport rutier, licenţ ele

  de execuţ ie pentru activit ăţ i conexe transportului rutier, licenţ ele de

  execuţ ie pentru vehicul, precum şi licenţ ele de execuţ ie pentru traseu sunt

  documente cu regim special, nominale şi netransmisibile, eliberate

  operatorilor de M.T.C.T prin Autoritatea Rutier ă  Română  – A.R.R în

  condi ţ iile prezentelor norme metodologice.

  Licenţa de transport se acordă operatorului de transport public care îndeplineşte condiţiile de onorabilitate, competenţă  profesională  şi

  capacitate financiar ă.27

  Condi ţ ia de onorabilitate  a operatorului de transport se consider ă 

   îndeplinită  dacă  persoana sau persoanele, care conduc permanent şi

  efectiv activitatea, nu au fost condamnate pentru infracţiuni grave, inclusiv

  de natur ă  comercială  şi nu au fost declarate necorespunzătoare de

  autoritatea competentă  în urma încălcării în mod grav şi repetat a

  reglementărilor în vigoare.

  Condi ţ ia de competenţă  profesional ă  este îndeplinită  dacă 

  persoana care conduce permanent şi efectiv activitatea, posedă  un

  certificat eliberat de autoritatea competentă sau o diplomă de absolvire a

  unei instituţii de învăţământ superior tehnic.

  27 Tătar Ioan-Op.cit.,pag.167.

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  22/60

    58

   

  Condi ţ ia de capacitate financiar ă  se consider ă  îndeplinită  dacă 

  operatorul dispune de resurse financiare suficiente pentru începerea şi

  desf ăşurarea activităţii.

  Licenţele de transport pot fi:

    licenţe de transport public;

    licenţe de transport în folos propriu.

  Licenţa de transport se întocmeşte într-un singur exemplar originalpentru fiecare operator şi în atâtea exemplare de serviciu, câte filiale,

  sucursale, puncte de lucru are în alte judeţe. Începând cu 1 ianuarie 2003

  toate vehiculele vor fi înmatriculate în judeţul în care operatorul de

  transport rutier î şi desf ăşoar ă activitatea, licenţa de execuţie pentru vehicul

  fiind eliberată în baza exemplarului de serviciu al licenţei de transport rutier

  public sau al licenţei de transport în interes propriu.

  Licenţa de transport rutier public sau licenţa de transport în interes

  propriu se eliberează pentru o perioadă de 5 ani de la data eliber ării şi este

  valabilă numai în condiţiile vizării anuale de către emitent, cu plata tarifelor

  aferente. Operatorului de transport rutier i se suspend ă licenţ a de transport

  rutier în interes propriu în următoarele cazuri:28

  a) când operatorul nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile care au stat la

  baza dobândirii licenţei de transport rutier sau a licenţei de transport în

  interes propriu;

  b) necomunicarea în scris la agenţia teritorială a A.R.R a modificărilor de

  la data obţinerii licenţei de transport rutier public sau a licenţei de transport

   în interes propriu într-un termen de 15 zile de la apariţia acestora;

  c) când reclamaţiile privind calitatea prestaţiilor realizate, adresate în

  scris agenţiei teritoriale a A.R.R din partea beneficiarilor sau a altororganisme îndreptăţite, se confirmă, iar deţinătorul de licenţă de transport

  rutier public sau de licenţă  de transport rutier în interes propriu, la

  comunicarea în scris a agenţiei teritoriale a A.R.R, nu a remediat în

  termenul stabilit aspectele sesizate în reclamaţii;

  d) când se constată  că  operatorul de transport rutier în interes propriu

  desf ăşoar ă transport rutier public;

  28 ***Monitorul Oficial, nr.58/28 ianuarie 2001, Ordinul 1842, pag.6- modificat prin Ordinul 215/9 februarie 2004.

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  23/60

    59

  e) neprezentarea pentru viza anuală  a licenţei de transport rutier public

  sau a licenţei de transport în interes propriu în termen de 10 zile de la data

  expir ării vizei precedente.

  Licenţ a de execu ţ ie este documentul care se eliberează  la cererea

  operatorului de transport şi care atestă  dreptul acestuia de a efectuatransport de mărfuri cu un anumit vehicul, pe numărul de circulaţie, sau

  pentru un anumit traseu, în cazul transportului rutier de persoane. În cazul

   în care se constată de către organe de control abilitate abateri repetate în

  activitatea desf ăşurată  de operator pentru activităţi conexe transportului

  rutier în perioada dintre eliberarea licenţei de execuţie şi vizarea acesteia

  sau dintre două vizări succesive, abateri care ar conduce la suspendarea

  licenţei în cauză A.R.R, poate refuza acordarea vizei pentru o perioadă depână la 3 luni.

  Suspendarea licenţei de execuţie se hotăr ăşte de către emitent în

  unul dintre următoarele cazuri:

  a) când operatorul nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile care au stat la

  baza dobândirii licenţei de execuţie

  b) necomunicarea în scris la agenţia teritorială a A.R.R, a modificărilor faţă 

  de datele existente la data obţinerii licenţei de execuţie, în termen de 15zile de la apariţia acestora.

  Licenţa de execuţie pentru activităţi conexe transportului rutier

  suspendată  se reacordă  după  ce deţinătorul acesteia face dovada că  au

  fost înlăturate cauzele care au condus la suspendarea acestora cu plata

  tarifelor aferente. Efectuarea de transporturi rutiere este permisă numai cu

  vehicule cărora li s-au eliberat de către agenţiile teritoriale ale A.R.R licenţe

  de execuţie pentru vehicul, corespunzător categoriei şi tipului de transportrespectiv.

  Licenţa de execuţie pentru vehicul se eliberează  personalizată, de

  culoare diferită pentru transportul rutier public faţă de transportul rutier în

  interes propriu. Licenţele de execuţie pentru vehicul se eliberează de către

  agenţiile teritoriale ale A.R.R operatorul de transport rutier deţinător de

  licenţă  de transport rutier public de licenţă  de transport în interes propriu

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  24/60

    60

   

  sau de autorizaţie de transport în interes propriu, valabilă  pentru parcul

  aflat în administrarea acestora.29 

  Licenţa de execuţie pentru vehicul se eliberează  pentru transportul

  rutier naţional şi/sau transportul rutier internaţional. Licenţa de execuţie

  pentru vehicul pentru transporturile rutiere internaţionale dă  dreptulvehiculelor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de inspecţia tehnică  să 

  efectueze transporturi de mărfuri sau de călători în trafic internaţional,

  având dreptul de a trece frontiera de stat a României în acest scop. Licenţa

  de execuţie pentru vehicul se suspendă  în cazul în care nu mai sunt

   îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliber ării ei. Licenţa de execuţie

  pentru vehicul se reacordă  după  ce deţinătorul face dovada că  au fost

   înlăturate cauzele care au condus la suspendarea acesteia, cu platatarifelor aferente.

  Licenţele de execuţie se pot clasifica în două categorii:

  a) licenţă de execuţie pentru vehicul;

  b) licenţă de execuţie pentru traseu.

  Licenţele de execuţie pentru vehicul se eliberează  pentru transportul

  naţional şi /sau internaţional.

   Anularea licenţei de execuţie pentru vehicul se face în următoarelecazuri: a doua suspendare; neremedierea în termen de 3 luni a cauzelor,

  care au dus la suspendarea acesteia.

  Documentele pentru traficul internaţional de mărfuri precum şi

  convenţiile ce reglementează transportul rutier internaţional de mărfuri sunt

  elemente necesare pentru desf ăşurarea transportului rutier, mai ales cel

  internaţional, dar ele vor fi prezentate separat în punctele următoare.

  29 ***Legea nr.102/25 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.109/2005 privind transporturile

  rutiere, pag.13.

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  25/60

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  26/60

    62

   

  I.R.U. cuprinde 62 de membrii activi (uniuni naţionale) şi 26 de membri

  asociaţi. Ţara noastr ă este afiliată la I.R.U. din 1963.31

   În anul 1949, I.R.U. a primit din partea Consiliului Economic şi Social

  a O.N.U. (ECOSOC) statutul de organ consultativ al acestuia. I.R.U., pe

  arenă internaţională a facilitat punerea în aplicare a Acordului cu privire lasuprimarea restricţiilor şi libertatea circulaţiei rutiere cunoscută  în practică 

  sub numele de „Libertăţile Rutiere de la Geneva”. De asemenea, I.R.U. a

  adus o contribuţie remarcabilă  în elaborarea instrumentelor tehnico -

  comerciale menite să  promoveze transporturile auto şi pe plan

  internaţional. În domeniul transportului de mărfuri trebuie menţionată 

  contribuţia I.R.U. în legătur ă cu:

    punerea în aplicare, în 25 de ţări a „Convenţ iei  vamale privitoare latransportul internaţ ional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR”; 

    Elaborarea scrisorii de tr ăsur ă  internaţională  în conformitate cu

  Convenţia privitoare la contractul de transport internaţional rutier de

  mărfuri(C.M.R.);

    Crearea Asociaţiei internaţionale pentru transportul de mărfuri

  perisabile;

    Crearea Serviciului de Asistenţă mutuală internaţională; Colaborarea la elaborarea altor convenţii internaţionale referitoare la:

  circulaţia şi semnalizarea rutier ă; transportul mărfurilor periculoase

  (A.D.R.); transportul de mărfuri în containere.

  Printre cele mai importante reglementări, de care trebuie să  se ţină 

  seama la efectuarea transporturilor internaţionale sunt:

  a) CONVEN Ţ IA C.M.R.-„Convenţ ia referitoare la contractul de

  transport   de mărfuri pe şosele”,  a fost semnată  la Geneva la 19 mai1956. Prin această Convenţie sunt reglementate în mod uniform condiţiile

  generale în care se încheie şi se execută contractul de transport rutier de

  mărfuri.32 Ţara noastr ă  a aderat la această  Convenţie în baza decretului

  451/20.11.1972, Convenţia, intrând în vigoare pentru România la data de

  23.04.1973 la 90 de zile după  depunerea instrumentelor de ratificare la

  O.N.U. Convenţia C.M.R. se compune dintr-un număr de 51 de articole

  grupate după cum urmează:31

   Alexa Constantin- Op.cit. pag.6432

   ***Convenţia CMR-IRU Geneva 1956, cap.4. art.20.

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  27/60

    63

   

    Domeniul de aplicare;

    Persoanele pentru care r ăspunde transportatorul;

    Încheierea şi executarea contractului de transport;

    Răspunderea transportatorului;

    Reclamaţii şi acţiuni;  Transporturile succesive;

    Nulitatea stipulaţiilor contrare Convenţiei;

    Dispoziţii finale;

  b) CONVEN Ţ IA T.I.R.-   „Convenţ ia vamal ă, referitoare la transporturile 

  internaţ ionale de mărfuri sub acoperirea carnetului T.I.R.”. A fost adoptată 

   în anul 1959 în cadrul Comitetului pentru transporturile interioare ale

  C.E.E.-O.N.U., şi care a intrat în vigoare în 1960. Această primă Convenţiea fost revizuită  în anul 1975 de către Comisia Economică  pentru Europa

  din cadru O.N.U. şi a intrat în vigoare în 1978. România este parte

  contractantă la Convenţia T.I.R., revizuită din anul 1975.

   În sensul prezentei Convenţii, prin „operaţiune T.I.R.” se înţelege

  transportul mărfurilor de la un birou vamal de plecare, la un birou vamal de

  destinaţie, sub regimul denumit „ Regimul T.I.R.” stabilit prin această 

  Convenţie. Prezenta Convenţie priveşte transportul mărfurilor efectuatef ăr ă descărcări şi reîncărcări, pe una sau mai multe frontiere, de la un birou

  vamal de plecare al unei păr ţi contractante, în vehicule rutiere, ansamble

  de vehicule sau în containere, cu condiţia ca o parte din traseu între

   începutul operaţiunii T.I.R. şi terminarea ei, să  fie un traseu rutier.33 

  Transporturile trebuie să  aibă  loc sub garanţia asociaţiilor agreate34 

  conform dispoziţiilor Art.6 al acestei convenţii şi trebuie să fie efectuate sub

  acoperirea unui carnet T.I.R.. Mărfurile transportate sub regim T.I.R. nu vorfi supuse la plata sau la consemnarea drepturilor şi taxelor de import sau

  de export la birourile vamale de trecere. Fiecare parte contractantă  va

  putea împuternici anumite asociaţii să elibereze carnete T.I.R., fie direct, fie

  prin intermediul unor asociaţii corespondente şi să se constituie garante.

  33 ***Convenţia T.I.R.- elaborată de asociaţia garantă A.R.T.R.I., 2001,cap.1, pag.3.34 ***asociaţiile agreate în România pentru eliberarea carnetelor T.I.R sunt: UNTRR (Uniunea Naţională A

  Transportatorilor Rutieri din România, este o organizaţie profesională şi patronală, neguvernamentală, independentă,apolitică, fondată în 1990 pe principii democratice care promovează şi apăr ă interesele transportatorilor rutieri pe plan intern şi internaţional, înregistrând de la înfiinţare până în prezent peste 12000 de membri-operatori careefectuează transporturi interne şi internaţionale), şi ARTRI (Asociaţa Română pentru Transporturi RutiereInternaţionale).

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  28/60

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  29/60

    65

   

   În scopul îmbunătăţirii condiţiilor de conservare a calităţii mărfurilor

  perisabile în cursul transportului şi de dezvoltare a comer ţului cu asemenea

  bunuri, Comisia Economică  pentru Europa a O.N.U., a eliberat un acord

  referitor la transporturile internaţionale al produselor alimentare şi ale altor

  mărfuri perisabile, precum şi la instalaţiile ce se folosesc în acest scop. Înconformitate cu această  Convenţie, toate instalaţiile cu care sunt dotate

  mijloacele de transport pentru a asigura un regim de temperatur ă  dirijată 

  (izoterme, refrigerente, frigorifice sau calorifere) trebuie să fie controlate de

  autorităţile competente din ţara unde sunt înregistrate şi înmatriculate.

  d) ACORDUL A.D.R.-  „  Acordul cu privire la transportul rutier de marf ă 

   periculoase”.  În Europa, transportul rutier de mărfuri periculoase este

  reglementat de „Acordul European referitor la transportul rutier internaţionalde mărfuri periculoase”, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957.

   Începând cu data de 1 ianuarie 1995, România respectă  prevederile

  acestui ACORD, la care a aderat prin Legea 31/1994.36

   A.D.R.-ul este un acord elaborat de Comisia Economică a Naţiunilor

  Unite pentru Europa, la Geneva, prin care mai multe state din Europa au

  convenit unele reguli comune pentru transportul mărfurilor periculoase pe

  drumurile publice pe teritoriul lor şi pentru trecerea frontierei. Abrevierea„A.D.R.” î şi găseşte originea în cuvintele cheie din titlu, în limba franceză:

   A-acord, D-dangereuse, R-route.

  La începutul anului 1999 erau membre semnatare ale acordului:

  Germania, Austria, Belarus, Bosnia-Her ţegovina, Belgia, Italia, Croaţia,

  Danemarca, Spania, Estonia, Macedonia, Federaţia Rusă, Finlanda,

  Franţa, Grecia, Ungaria, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg,

  Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Moldova, RepublicaCehă, România, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Suedia, Elveţia.

   Acordul propriu-zis este un acord scurt şi simplu. Articolul cheie este

  al doilea. El precizează  cu excepţia anumitor mărfuri extrem de

  periculoase, celelalte mărfuri periculoase, care pot face obiectul unui

  transport internaţional în vehicule rutiere cu condiţia ca:

  -ambalajul lor şi etichetarea să fie în conformitate cu prescripţiile din Anexa

  A a acordului;

  36 ***Convenţia T.I.R.- elaborată de asociaţia garantă A.R.T.R.I., 2001,cap.1, pag.3.

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  30/60

    66

   

  -construcţia, echipamentul şi exploatarea vehiculelor să  fie conforme cu

  prescripţiile din Anexa B.

  Anexa A enumer ă  toate mărfurile periculoase care pot face obiectul unui

  transport internaţional. Această  anexă  stabileşte regulile referitoare la

  ambalare şi la etichetare, inclusiv descrierea mărfurilor în documentele detransport. Aceste reguli trebuie să  fie aplicate, toate, de către expeditorul

  de mărfuri.

  Anexa B stabileşte regulile aplicabile vehiculelor şi operaţiilor de transport

  de care transportatorul este r ăspunzător.

  A.D.R.-ul este un acord între state. Nici o autoritate centrală nu poate

  schimba aplicarea sa. În practică, controalele rutiere sunt efectuate de

  păr ţile contractante. Dacă  regulile sunt încălcate, autorităţile naţionale poturmări pe cale juridică  şoferul, aplicând legislaţia lor internă. A.D.R. nu

  prescrie nici o sancţiune. În vederea asigur ării aplicării uniforme şi pentru a

  asigura liberul schimb în Uniunea Europeană, anexele A şi B au fost

  adoptate de toate statele membre ale U.E. şi ele constituie baza regulilor

  interne.37

  e) ACORDUL A.E.T.R.-„Acordul European privind regimul de lucru al

  echipajelor vehiculelor care efectueaz ă transporturi rutiere internaţ ionale”. „Acordul A.E.T.R.”   a intrat în vigoare la data de 5.01.1976 şi

  prevederile sunt obligatorii pentru următoarele ţări: Austria, Belgia,

  Danemarca, Spania, Irlanda, Franţa, Marea Britanie, Grecia, Italia,

  Norvegia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Slovacia, Iugoslavia, Germania,

  Cehia, Norvegia, Slovacia, Federaţia Rusă.38  Prevederile principale ale

   A.E.T.R. care se refer ă  la regimul de lucru al echipajelor vehiculelor, care

  efectuează transporturi internaţionale de mărfuri sunt:•  Durata totală de conducere a vehiculelor cuprinsă între două  repausuri

  zilnice, sau între un repaus zilnic şi un repaus săptămânal, numită  în

  continuare perioadă  de conducere zilnică  nu trebuie să  depăşească  9

  ore. Poate fi prelungită până la 10 ore de 2 ori pe săptămână.

  •  După  4 ore şi jumătate de conducere a vehiculului şoferul trebuie să 

  facă  o pauză  de cel puţin 45 de minute, cu excepţia situaţiei, când el

  intr ă în perioada de repaus totală.37

   ***Revista Cargo&Bus- Revista Transportatorilor-mai 2005, pag.4838

   Caraiani Gheorghe-Op.cit, 1998,pag.378.

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  31/60

    67

   

  •  După maxim 6 perioade de conducere zilnică, şoferul trebuie să  ia un

  repaus săptămânal.

  •  În fiecare perioadă de 24 de ore şoferul beneficiază de un repaus zilnic,

  de cel puţin 11 ore consecutive cel mult de trei ori pe săptămână.

  •  Pauza zilnică poate fi luată într-un vehicul când acesta este echipat cu ocuşetă şi este în staţionare.

  f) CONVEN Ţ IA C.E.M.T .

  „Autorizaţiile C.E.M.T.” sunt autorizaţii multilaterale pentru transportul

  internaţional al mărfurilor pe drumurile publice folosite de întreprinderile de

  transport, stabilite în una dintre ţările membre C.E.M.T., pe baza unui

  sistem de contigent în relaţiile între ţările membre C.E.M.T. pentru vehicule

   înmatriculate într-o ţar ă membr ă a C.E.M.T.„C.E.M.T.”  reprezintă  Conferinţa Europeană  a Miniştrilor

  Transporturilor care este un organism interguvernamental, creat în 1953.

  Ţările membre: Germania, Austria, Belgia, Bosnia-Her ţegovina, Bulgaria,

  Croaţia, Danemarca, Spania, Estonia, Finlanda, Franţa, Grecia, Ungaria,

  Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Moldova, Norvegia, Olanda,

  Polonia, Portugalia, Turcia, Cehia, Slovacia, România, Marea Britania,

  Slovenia, Suedia, Elveţia şi Turcia. „Autorizaţ ia C.E.M.T.”  poate fi valabilă un an calendaristic (format A4 de

  culoare verde) sau 30 de zile (format A4 de culoare galbenă  având

  menţiunea „autorizaţie de scurtă  durată”).39  În perioada valabilităţii

  autorizaţiei C.E.M.T., operatorul de transport rutier, poate efectua un număr

  nelimitat de călătorii pe teritoriile ţărilor membre C.E.M.T.

   În conformitate cu rezoluţiile C.E.M.T., autorizaţia C.E.M.T. nu poate fi

  utilizată:  Pentru transportul la care expeditorul sau beneficiarul menţionat în

  scrisoarea de transport internaţional C.M.R. este acelaşi cu deţinătorul

  autorizaţiei multiple C.E.M.T.(transport în interes propriu);

   Pe teritoriul ţărilor membre C.E.M.T., în cazul în care transportul

  internaţional de mărfuri se efectuează într-o ţar ă membr ă C.E.M.T. şi o

  ţar ă nemembr ă C.E.M.T.

  39 ***Revista Cargo România, nr.6/2002, pag.23

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  32/60

    68

   Pentru efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri încărcate pe

  teritoriul unei ţări membre în vederea descărcării pe teritoriul aceleiaşi

  ţări (cabotaj).

  Pentru ca un transport să se deruleze în trafic rutier internaţional trebuie

  ca încărcătura să  fie însoţită  în afara scrisorii de tr ăsur ă, şi de altedocumente care privesc organele sanitar-veterinare, poliţia de frontiera

  precum şi organe şi organisme guvernamentale. Aceste documente sunt

  prevăzute în reglementările internaţionale multilaterale sau bilaterale,

  precum şi în legislaţia internă a ţărilor de expediţie, a ţărilor de tranzit şi a

  ţărilor de destinaţie.40

   

  Tabel nr. 2.3.1Principalele categorii de documente folosite în transportul rutier

  internaţional marf ă 

  a) Documente ale conduc ătorului auto: 

  - Permis de conducere;

  - Paşaport;

  - Buletin de identitate;

  - Asigurare de sănătate + risc de accident

  - Atestat de pregătire profesionala

  b) Documente pentru autovehicul : 

  - Foaia de parcurs (internă sau internaţională, după caz);

  - Diagrame tahograf;

  - Certificat de agreere;

  - Autorizaţii tranzit sau Autorizaţie CEMT;- Licenţa de transport;

  - Licenţa de execuţie;

  -Poliţa de asigurare a autovehiculului, „Cartea verde”;

  -Certificat ATP, ADR (după caz);

  -Certificat internaţional de inspecţie tehnică.

  -Dovada de verificare a tahografului .

  40 Caraiani Gheorghe-„Management-Marketing în transporturi”, Ed. Lumina Lex,Bucureşti,2002,pag.366

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  33/60

    69

  -Certificat de conformitate de la producătorul autotractorului şi alsemiremorcii.

  -Dovadă încadrare EURO 3-AE 3, eliberată de RAR.

  -Certificatul de înmatriculare.

  -Certificat zgomot redus, eliberat de producător. 

  c) Documente ale mărfi-

  *Factura externă ;

  *CMR (scrisoarea de tr ăsura rutier ă internaţională).

  *Carnetul TIR;

  *Documentul de tranzit T – după caz

  *Certificat EUR 1;

  *Certificat fitosanitar.

  *Poliţa de asigurare a mărfii (asigurarea CMR).

  d) Alte documente necesare:

  -decont cheltuieli cursă.

  -dispoziţie de plată.

  -card alimentare.

  * tabel realizat de autoare pe baza informaţiilor cu privire la documentele de transport

  Documentele pentru autovehicul sunt prezentate mai detaliat în

   paragrafele următoare: 

   Foaia de parcurs este un imprimat cu un regim special, prevăzută cu

  serie şi număr. Prin completarea foii de parcurs se asigur ă:

  -legalitatea circulaţiei autovehiculului pe ruta, pentru beneficiarul şi în

  perioada înscrise de unitatea deţinătoare la emiterea foii;

  -identificarea autovehiculului şi remorcilor tractate, a unităţilor deţinătoare şi

  a personalului de bord;

  -confirmarea de către şofer a stării de funcţionare a autovehiculului la

  plecarea din locul de parcare.

  Foaia de parcurs constituie baza evidenţei primare în transporturile auto.

  Din ea se culeg toate informaţiile privind activitatea autovehiculului şi

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  34/60

    70

   

  şoferului. În cazul autovehiculelor echipate cu tahograf, datele înscrise în

  foaia de parcurs se verifica şi completează  cu informaţiile furnizate de

  diagramele tahograf. Foaia de parcurs trebuie să  se găsească  asupra

  şoferului în tot timpul pentru care a fost emisă şi în care autovehiculul se

  află în afara garajului sau locului de parcare. Formularul „Foaia de parcurs”se livrează de tipografii în carnete, conţinând fiecare câte o sută imprimate,

  numerotate în ordine succesivă de la 001 la 100. Fiecare carnet cuprinde şi

  un borderou-matcă  al foii de parcurs în care se înregistrează  în ordine

  succesivă  pe măsura emiterii lor, toate cele o sută  imprimate care

  alcătuiesc carnetul respectiv. De regulă o foaie de parcurs se emite pentru

  activitatea pe o zi a unui autovehicul sau pentru o cursă  programată  să 

  dureze mai mult de o zi .  Certificatul de agreere:  este documentul, care confirmă  că 

  autovehiculul îndeplineşte condiţiile tehnice, conform Convenţiei T.I.R.,

  pentru ca transportul să  poată  fi efectuat sub acoperirea carnetului T.I.R.

   Agreerea vehiculului pentru transport T.I.R. se face de către organele

  vamale la prezentarea vehiculului împreună cu următoarele documente:

   formularul certificatului de agreere;

    patru fotografii ale vehiculului (faţă, spate , lateral, dreapta şi lateralstânga);

   certificatul de înmatriculare;

   cartea tehnic ă a vehiculului;

   licenţ a de execuţ ie;

   cerere tip;

   În cazul unui autotren, certificatul se eliberează  separat pentru

  autovehicul şi separat pentru remorcă sau semiremorcă şi are valabilitate 2ani, perioadă după care trebuie reînnoit. Dacă în decursul celor 2 ani s-au

  modificat unele caracteristici ale vehiculului, care au stat la baza agreerii

  acestuia, agreerea trebuie, de asemenea reânnoită.

   Tahograful  – este aparatul care indică  şi înregistrează  deplasarea şi

  staţionarea autovehiculului.41 

  Elementele furnizate de tahograf sunt:

   de indicare: oraşi minutul, viteza instantanee, kilometrii parcur 

  şi; 

  41 ***http//www.e-transport.ro 

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  35/60

    71

   

   de înregistrare: a timpului în circulaţie, a timpului în staţionare, kilometrii

  parcur şi într-un interval de timp, viteza de circulaţie într-un interval de timp; 

   momentul închiderii şi deschiderii aparatului tahograf; 

   schimbarea şoferului. 

   Înregistr ările se efectuează pe un disc confecţionat dintr-o hârtie specială cerată, denumită “diagramă tahograf”. La plecarea în cursă, o dată cu foaia

  de parcurs, operatorul de transport, eliberează  şoferului numărul de

  diagrame, corespunzător zilelor în care urmează  să  se desf ăşoare

  activitatea. La plecarea în cursă  şoferul introduce în aparatul tahograf

  prima diagrama tahograf, cu atenţie astfel că  aceasta să  fie crestată  de

  aparat exact în dreptul orei reale. În zilele următoare şoferul introduce în

  acelaşi mod diagramele respective, scriind pe fiecare data şi numărul de înmatriculare, precum şi kilometrii de la bordul autovehiculului, la finele zilei

  respective.42

   Licenţ a de transport   se acordă  operatorului de transport public pe

  baza Ordinului 1842 din 28 ianuarie 2002, care îndeplineşte condiţiile

  de onorabilitate, competenţa profesională şi capacitate financiar ă.

    Licenţ a de execu ţ ie  este documentul care se eliberează  la cererea

  operatorului de transport şi care atesta dreptul acestuia de a efectuatransport de mărfuri, cu un anumit vehicul, pe numărul de circulaţie, sau

  pentru un anumit traseu, în cazul transportului rutier de persoane.

  Licenţa de execuţie pentru vehicul este documentul operatorului de

  transport rutier în baza căruia poate să  execute anumite categorii de

  transport şi tipuri de transport conform caracteristicilor tehnice ale

  autovehiculelor.43

    Autorizaţ iile de tranzit   sunt documente eliberate de MinisterulTransporturilor prin I.G.C.T.I44  transportatorilor care efectuează  sau

  desf ăşoar ă  transport rutier internaţional de marf ă  şi care permit trecerea

  printr-o anumita ţar ă, alta decât cea de origine, pe unde transportatorul

  trece. Acestea au la bază  un acord bilateral încheiat între Ministerul

  Transporturilor al ţărilor respective şi Ministerul de Transport al ţării

  noastre. Făr ă aceste autorizaţii nu ar fi posibilă trecerea prin aceste ţări.

  42 *** www.cargomagazin.ro-documente  necesare transportului 

  43 Tătar Ioan-Op.cit.,pag.166

  44 ***I.G.C.T.I- Inspectoratul General de Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.

  http://www.cargomagazin.ro-documente/http://www.cargomagazin.ro-documente/

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  36/60

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  37/60

    73

  -ţara de destinaţie;

  -număr de înmatriculare al autovehiculului;

  -sigilii;

  -biroul vamal de destinaţie;

  -locul şi data întocmirii;-semnătura şi ştampila titularului.

  De reţinut este faptul că toate înscrierile în Carnetul TIR se fac de către un

  comisionar vamal. Carnetul TIR nu se va încredinţa niciodată  unei alte

  persoane, transportatorul fiind direct r ăspunzător de pierderea acestuia.

    ˝     CMR ̋      , contractul de transport tip ˝  CMR˝   care se prezintă sub forma

  scrisorii de tr ăsur ă  se consider ă  încheiat, atunci când marfa a fost

   încărcată în camion, iar conducătorul auto a semnat CMR-ul de preluare amărfii . Scrisoarea de transport internaţională CMR, se întocmeşte în 5-7

  exemplare, semnate atât de predător cât şi de căr ăuş. Cuprinde date

  referitoare la: expeditor, transportator, destinatar, date despre marf ă, locul

  de expediţie, ţara, locul de destinaţie-ţara, menţiuni ale expeditorului,

  semnătura şi ştampila transportatorului, modalitatea de expediţie.

    Certificatul de origine (EUR I  ), arată provenienţa mărfurilor, locul şi

  ţara de origine, însoţeşte marfa.   Poli ţ a de asigurare a mărfii , numită  şi asigurarea CMR este

   întocmită de către societatea de asigur ări, unde transportatorul are încheiat

  un contract de asigurare. 

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  38/60

    74

   

  2.4. SITUAŢ IA TRANSPORTURILOR RUTIERE ROMÂNE Ş TI ÎN

  CONTEXTUL GLOBALIZ  ĂRII

  Se spune adesea că  este mai uşor să  produci decât să vinzi. Actul

  economic al producţiei, realizarea unor bunuri materiale, este un act

  unilateral, al producătorului. Actul economic al vânzării este un act bilateral,care impune acordul de voinţă a cel puţin două persoane - al vânzătorului şi

  al cumpăr ătorului. Finalizarea actului producţiei se realizează  numai prin

  valorificarea produselor la locul consumului, prin „piaţă”.46  Această 

  valorificare se produce de regulă prin deplasarea bunurilor respective de la

  locul producţiei, la locul consumului, acţiunea de deplasare fiind procesul

  de transport.

  Teoria valorii arată că procesul de muncă dă mărfurilor „valoare”, daradevărata valoare este valoarea de schimb, care este dată  de piaţă, cea

  care stabileşte nu numai „valoarea de întrebuinţare” dar şi „preţul mărfii”.

  Schimbul marf ă  - bani   se realizează  în cadrul actului de comer ţ,

  transformarea marf ă-bani fiind legată indisolubil de deplasarea bunurilor de

  la producător la cumpăr ător prin procesul de transport.47  Procesul de

  transport nu adaugă  valoare mărfurilor transportate dar permite acestora

  să-şi realizeze valoarea de întrebuinţare şi facilitează  schimbul marf ă  -bani. În aceste condiţii, apare evidenţa nu numai dependenţa producţiei

  bunurilor de procesul de transport, dar   şi dependenţa transportului de

  existenţa unei producţii materiale.

  Economia naţională  este principalul furnizor de mărfuri pentru

  procesul de transport. Modul în care funcţionează  producţia de bunuri

  determină  şi funcţionarea sistemului de transport. Din păcate, evoluţia

  economiei naţionale prin dinamica indicatorilor macroeconomici aiproducţiei diferitelor ramuri ale economiei naţionale în perioada 1992 -

  2004 a fost defavorabilă, scăderea producţiei materiale în majoritatea

  ramurilor implicând direct reducerea puternică a activităţii de transport.

  Transporturile reprezintă  un domeniu important al activităţii

  economico-sociale pentru că prin intermediul lor se efectuează deplasarea

   în spaţiu a bunurilor şi oamenilor în scopul satisfacerii necesităţilor

  46 Samuelson P., Nordhaus William- “Economie Politică”, Ed. Teora, Bucureşti,pag.63.

  47 ***http//www.cargomagazin.ro 

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  39/60

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  40/60

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  41/60

  noastre – maritim şi fluvial), aerian, dar şi prin conducte (pentru fluide şi

  gaze).52 Pentru a face o clasificare a acestor tipuri de transport trebuie ţinut

  cont de cererea şi oferta existente pe fiecare segment în parte, dar şi de

  structura valorică  a pieţei. Astfel, dacă  până  la începutul anilor ’90

  segmentul transporturilor feroviare se poziţiona pe acelaşi nivel cu cel altransporturilor rutiere, din cauza lipsei resurselor financiare care au generat

  reduceri drastice în întreţinerea infrastructurii şi a refacerii materialului

  rulant, în prezent balanţa înclină în favoarea transportului rutier. Chiar dacă 

  pe distanţe mari transportul feroviar implică  unele avantaje financiare,

  ţinând cont că în România există în continuare un singur operator feroviar

  care mai are mult de recuperat până  să  ajungă  la nivel european,

  majoritatea firmelor şi-au îndreptat atenţia spre sectorul rutier, nerenunţând însă şi la varianta feroviar ă. Companiile mari care activează aici, fie şi-au

  creat propriile parcuri auto, fie apelează  de cele mai multe ori la

  transportatori rutieri.

   Activitatea de transport reflectă  funcţionarea şi nevoile de

  aprovizionare şi desfacere ale economiei naţionale, industrie, construcţii

  sau agricultur ă. Perioada post 1990 s-a caracterizat printr-o restrângere a

  activităţii generale a economiei, manifestată în toate ramurile şi sectoarele.Fostele societăţi comerciale cu capital de stat, majoritatea agenţilor

  economici cu activităţi în dezvoltare au preferat să-şi creeze propriile

  formaţiuni de transport. Astfel, piaţa transportului rutier public s-a restrâns

   în faţa creşterii transportului rutier în folos propriu.

   Apariţia societăţilor particulare de transport rutier public şi a şoferilor -

  patroni a crescut oferta pe piaţa transporturilor, aceasta căpătând un

  profund caracter nu numai concurenţial, dar şi de supra ofertă  detransport.53

   Într-o primă etapă, câştigător a ieşit transportul particular, nu atât prin

  calitatea ofertei, cât prin nivelul preţului.

   În prezent, piaţa solicită din partea operatorilor de transport public:

  77

   

  -siguranţă 

  pentru mărfuriletrans ortate

  -promptitudine-seriozitate 

  52 *** http// www.cargomagazin.ro

  53 *** - Ziarul Adevărul Economic, nr.34/2004

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  42/60

    78

   

  Perspectivele pieţei transportului public sunt legate de relansarea

  economiei naţionale. Pentru transporturile din sfera industrială, chiar în

  condiţiile unei creşteri accentuate a nivelului producţiei, creşterile volumelor

  de transport nu vor fi spectaculoase, materiile prime şi produsele finite încantităţi mari fiind specifice transportului feroviar.

   Activitatea de transport, a tuturor modurilor de transport, este o

  reflectare a stării şi evoluţiei economiei naţionale. Chiar şi evoluţia parcului

  de autoturisme, ca număr, nivel de performanţă  şi stare tehnică, reflectă 

  nivelul veniturilor populaţiei, indisolubil legat de activitatea economică.

   În economiile dezvoltate, transportul este un fenomen economic bine

  controlat şi optimizat. Se transportă pe distanţe mari produse finite scumpeşi nu materii prime. Locurile de prelucrare se amplasează  aproape de

  sursele de materii prime, produsele nu se transportă pe distanţe mari ci se

  creează  noi centre de producţie a unor produse similare, aproape de

  locurile de consum.

  Situaţ ia societ ăţ ilor de transport

  Transportul rutier în funcţie de executantul transportului, se clasifică 

   în transport public şi transport în folos propriu. Circa 70% din volumul total

  de transport se realizează  de către transportul în folos propriu, această 

  activitate de transport fiind o activitate de deservire a obiectului principal de

  activitate a societăţii comerciale.

  Societăţile comerciale cu obiect de activitate principal transportul

  rutier public sunt acei operatori de transport care facturează activitatea de

  transport prestată şi înregistrează venituri din efectuarea acestei activităţi.

   În piaţa transporturilor rutiere se regăsesc în principal trei categorii de

  transportatori:54

    Societ ăţ i comerciale de transport rutier cu capital majoritar de

  stat   sau foste cu capital majoritar de stat, provenite din unităţile

  specializate de transport rutier existente înainte de 1990. Acestea dispun

  de o bază materială  bună, hale de întreţinere şi platforme de parcare. În

  prezent această bază materială este în general excedentar ă faţă de nevoile

  54 Tătar Ioan-Op.cit. pag.73

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  43/60

    79

   

  actuale, multe spaţii fiind nefolosite, utilizate sub capacitate sau închiriate

  la ter ţi pentru alte activităţi (depozite, birouri, ateliere diverse).

  Parcul de autovehicule din dotare s-a diminuat continuu între 1990 şi 1998,

  datorită casării autovehiculelor vechi şi neperformante, uzate fizic şi moral,

  şi datorită  lipsei de dotări la standarde europene. Dacă  înainte de 1990aceste societăţi specializate de transport aveau între 100 şi 250

  autovehicule în parc, în prezent majoritatea au sub 50, ca o excepţie

  privind dotările, multe din acestea şi-au achiziţionat în perioada 1993-1995

  autovehicule moderne pentru efectuarea de transporturi internaţionale. Ca

  urmare a unui management defectuos situaţia financiar ă  a unora din

  aceste societăţi nu a permis achitarea ratelor, astfel încât autovehiculele au

  fost vândute la licitaţie de către băncile finanţatoare, sau sunt sechestratede către acestea.

    Societ ăţ i private comerciale nou constituite  prin achiziţionarea de

  autovehicule second-hand sau noi, destinate transportului naţional,

  internaţional sau mixt. Baza materială  a acestora este limitată  la strictul

  necesar, activitatea de întreţinere şi reparaţii fiind de regulă  efectuată  pe

  bază de contract la alte ateliere specializate. Dimensiunea lor este medie

  pentru situaţia actuală  a dispersiei parcului de autovehicule, majoritateaavând între 10 şi 30 autovehicule, iar cele mari între 30 şi 50 autovehicule,

  dimensiuni optime pentru un management în condiţiile unei pieţe a

  transporturilor foarte dinamică şi variabilă ca cerere şi ofertă. Unele dintre

  aceste societăţi au fost create special pentru efectuarea de transporturi

  internaţionale rutiere, activitatea în care se puteau realiza „venituri vest cu

  cheltuieli est” .55  În prima etapă  după  1990, până  în 1995 societăţile

  comerciale de transport nou înfiinţate au fost scutite 3 ani de plataimpozitului pe profit, ceea ce a permis acumularea unor rezerve pentru

  dezvoltarea şi modernizarea activităţii. Şi aceste societăţi au avut de

   înfruntat probleme financiare, dar, ca urmare a creditelor luate în baza unor

  garanţii personale, managementul şi eforturile de rentabilizare a activităţii

  au fost mai eficiente, eşecurile existând şi aici, dar mai rare.

    Ş oferi patroni , respectiv şoferul proprietarul autovehiculului pe care-l

  conduce, este forma cea mai întâlnită  de operatorul de transport rutier

  public, nu numai în România dar şi în majoritatea ţărilor din lume. Specificul

  55 ***http//www.traficmedia.ro-aspecte ale pieţei transportatorilor rutieri.

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  44/60

 • 8/16/2019 TENDINŢE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER ÎN PERIOADA ACTUALĂ A GLOBALIZĂRII

  45/60

    81

  Societ ăţ ile de transport în folos propriu , sunt acele formaţiuni de

  transport care funcţionează în cadrul unor societăţi comerciale cu alt obiect

  de activitate decât transportul şi care efectuează o activitate de transport

  pentru nevoile proprii, de aprovizionare sau desfacere. Transportul rutier în

  folos propriu este efectuat f ăr ă încasarea unui tarif sau a echivalentului înnatur ă ori în servicii al acestuia şi se realizează, în principal, în următoarele

  condiţii:57

  a) foloseşte vehicule deţinute în proprietate sau închiriate;

  b) este o activitate accesorie sau auxiliar ă  a celorlalte activităţi ale

  operatorului de transport;

  c) mărfurile sau bunurile sunt proprietatea operatorului de transport sau au

  fost vândute, cumpărate sau închiriate, ori produse extrase, prelucratesau reparate de către acesta, scopul fiind numai acolo de a le deplasa,

  transportul fiind spre sau de la operatorul de transport, pentru

  satisfacerea necesităţilor proprii.

  Tabel nr.2.4.1.

  Formele de organizare a societăţilor în folos propriu

  -Formaţiuni mari de mijloace de

  transport 

  -50-100-autovehicule de capacităţi diferite,

  cu preponderenţa capacităţi medii şi mari, cuorganizare completă;

  -Formaţiuni mici de mijloace detransport

  -5-10 autovehicule sau mai multe, cu

  capacităţi care acoper ă  întreaga gamă  de

  nevoi şi cu care se rezolvă  problemele

  curente ale întreprinderilor respective.

   Acestea au o organizare sumar ă, activitateafiind în funcţie de nevoile zilnice ale

  societăţii;

  Autovehicule izolate -1-3 autovehicule care rezolvă  problemele

  curente ale întreprinderilor respective.

   Activitatea lor este dirijată  direct de câtre

  director, iar evidenţa activită�