of 83 /83
strana 1 od 83 Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 2625 Redni broj iz Plana javnih nabavki: 55 Mjesto i datum: Podgorica, 11.04.2017. godine Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge REDOVNA OPRAVKA DIZEL ELEKTRIČNE LOKOMOTIVE 643-050

TENDERSKU DOKUMENTACIJU za otvoreni postupak javne … u toku/Tenderi 2017... · velki na osovini lokomotive) prenose obrtni moment na pogonske točkove. Dizel motor pored generatora

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TENDERSKU DOKUMENTACIJU za otvoreni postupak javne … u toku/Tenderi 2017... · velki na osovini...

 • strana 1 od 83

  Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 2625

  Redni broj iz Plana javnih nabavki: 55

  Mjesto i datum: Podgorica, 11.04.2017. godine

  Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica objavljuje na Portalu javnih nabavki

  TENDERSKU DOKUMENTACIJU

  za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge

  REDOVNA OPRAVKA DIZEL ELEKTRIČNE LOKOMOTIVE 643-050

 • strana 2 od 83

  SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

  POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE ..................................... 3

  TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER

  RADOVA ................................................................................................................................................... 8

  MODIFIKACIJE I MODERNIZACIJE ...................................................................................................... 19

  PRILOG br.3. .......................................................................................................................................... 20

  OBIM RADOVA ZA GLAVNU OPRAVKU DEL SER 643 ...................................................................... 20

  IZJAVA NARUČIOCA DA DE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU ............ 39

  IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠDENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA

  U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA ............................................ 40

  IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU

  UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

  ............................................................................................................................................................... 41

  METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA ............. 42

  OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ .......................................................... 43

  NASLOVNA STRANA PONUDE .......................................................................................................... 44

  PODACI O PONUDI I PONUĐAČU ...................................................................................................... 45

  FINANSIJSKI DIO PONUDE .......................................................................................................... 51

  IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE

  PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA .................................................................................... 53

  DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠDE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA . 54

  DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI ................................... 55

  DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI ........... 56

  NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI ................................................................................................. 63

  redovna opravka dizel električne lokomotive 643-050 ...................................................................... 63

  UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE ............................................... 75

  SADRŽAJ PONUDE .................................................................................................................................. 81

  OVLAŠDENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA........... 82

  UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU ..................................................................................................... 83

 • strana 3 od 83

  POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

  I Podaci o naručiocu

  Naručilac:ŽPCG AD Podgorica Lice/a za davanje informacija: mr Slavica Pavicevic,dipl.ecc. službenik za javne nabavke

  Adresa: Trg Golootočkih žrtava 13 Poštanski broj:81000

  Sjedište:Podgorica PIB (Matični broj): 02723620

  Telefon:+382 20 441 384 Faks:+382 20 441 238

  E-mail adresa:[email protected]

  Internet stranica (web): www.zpcg.me

  II Vrsta postupka

  - otvoreni postupak.

  III Predmet javne nabavke

  a) Vrsta predmeta javne nabavke

  Usluge

  b) Opis predmeta javne nabavke

  Predmet javne nabavke – redovna opravka dizel električne lokomotive 643-050

  c) CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

  50223000-4 Usluga remonta lokomotive

  IV Zaključivanje okvirnog sporazuma

  Zaključide se okvirni sporazum: ne

 • strana 4 od 83

  V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

  Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma Predmet javne nabavke se nabavlja: kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 452.200,00 €;

  VI Mogudnost podnošenja alternativnih ponuda

  ne

  VII Uslovi za učešde u postupku javne nabavke

  a) Obavezni uslovi

  U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

  1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom,

  odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko

  od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

  Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

  1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašdenim licima ponuđača;

  2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

  3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

  b) Fakultativni uslovi

  b1) ekonomsko-finansijska sposobnost Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

 • strana 5 od 83

  izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašdenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, najviše za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije; odgovarajudeg bankarskog izvoda, potvrde ili izjave o finansijskoj sposobnosti ponu-

  đača;

  b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke usluga dokazuje se dostavljanjem sljededih dokaza: izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifi-

  kacijama rukovodedih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga; izjave o angažovanom tehničkom osoblju i drugim stručnjacima i načinu njihovog

  angažovanja i osiguranju odgovarajudih radnih uslova; izjave ponuđača o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i o broju lica koja vrše

  funkcije rukovodilaca u posljednje tri godine; izjava o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i o kapacitetima kojima raspolaže

  ponuđač za izvršavanje konkretnih usluga, izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno

  podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešde i sl.).

  VIII Rok važenja ponude

  Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

  IX Garancija ponude

  da

  Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 1 dana nakon isteka važenja ponude.

  X Rok i mjesto izvršenja ugovora

  a) Rok izvršenja (trajanja) ugovora je period do godinu dana, s tim što de se lokomotiva

  uputiti na izvršenje opravke u terminu koji odredi Naručilac u toku trajanja ugovora.

  b) Mjesto izvršenja ugovora je radionica Ponuđača.

  XI Jezik ponude:

 • strana 6 od 83

  crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

  XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

  ekonomski najpovoljnija ponuda

  sa sljededim podkriterijumima, prema opadajudem redosljedu:

  1. Ponuđena cijena,- broj bodova 70.0

  2. Kvalitet,- broj bodova 20.0

  3. Rok izvršenja usluge,- broj bodova 10.0

  XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

  Ponude se predaju radnim danima od 7:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 19.05.2017. godine do 12:00 sati. Ponude se mogu predati: neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg Golootočkih Žrtava 13. preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Golootočkih Žrtava Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašdeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomodjem potpisanim od strane ovlašdenog lica, održade se dana 19.05.2017 godine u 12:30 sati, u prostorijama Naručioca na adresi Trg Golootočkih žrtava 13.

  XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

  Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijede se u roku od 20 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

  XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

  Rok i način pladanja Pladanje opravke lokomotive izvršide se posebno i to: - iznos od 136.850,00 EUR-a sa PDV-om ili 115.000,00 EUR-a bez PDV-a bide kompenzovan aranžmanom za otkup dvije stare lokomotive 642-024 i 642-173. Vrijednost lokomotiva za kompenzaciju je utvrđena od strane ovlašdenog procjenjivača. Preostali iznos od 315.350,00 EUR-a sa PDV-om se obezbjeđuje iz poslovnih sredstava I bide pladen na sljededi način:

 • strana 7 od 83

  - 70% od vrijednosti de se platiti nakon izvršenja glavne opravke lokomotive i potpisivanja primopredajnog zapisnika,

  - preostalih 30% de biti pladeno u roku od 60 dana od dana isporuke lokomotive.

  Napomena:

  Ponuđači (njihovi ovlašdeni predstavnici) se obavještavaju da su u mogudnosti da izvrše

  neposredan uvid u stanje lokomotiva (kako lokomotiva koje su predmet aranžmana

  tako i lokomotive koja je predmet opravke) u mjestu Naručioca do predavanja ponude,

  a po prethodnom dogovoru sa Naručiocem.

  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

  Garancija za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5 % Ugovorene cijene koja se dostavlja na dan potpisivanja Ugovora i traje najmanje tri dana duže od dana isteka roka za završetak ugovora.

  Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od 5 % Ugovorene cijene, u obliku i od banke prihvatljive Naručiocu.Izvršilac je obavezan da 24 sata prije isticanja roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi NARUČIOCU neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju banke na iznos 5 % od ugovorene cijene, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka. Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku traje do isticanja garantnog roka.

 • strana 8 od 83

  TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

  TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

  LOK 643-050

  Prilog 1. Tehničke karakteristike lokomotive

  Prilog 2. Modifikacija i modernizacija lokomotive

  Prilog 3. Obim radova za izvršenje glavne opravke

  PRILOG BR. 1

  1. OPIS I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE LOKOMOTIVA SERIJE 642/643

  Lokomotiva serije 643 je dizel električna lokomotiva. Električni prenos sastoji se od glavnog

  generatora sa nezavisnom pobudom, koji se napaja strujom sa jedne budilice sa tri pobudna

  namotaja, te sa četiri jednosmjerna vučna motora grupisana u dvije paralelne grane sa po dva

  motora u seriju.

  Motori su sa serijskom pobudom.

 • strana 9 od 83

  Izvor energije dizel električne lok. serije 643 je dizel gorivo, koje sagorjeva u dizel motoru.

  Sagorjevanjem goriva u dizel motoru energija goriva pretvara se u mehaničku energiju na

  koljenastom vratilu dizel motora.

  Koljenasto vratilo dizel motora spojeno je preko elastične spojke sa rotorom glavnog generatora.

  Generator mehaničku energiju dizel motora pretvara u električnu. Električna energija generatora

  posredstvom komandnih uredjaja, a preko sklopnika prenosi se na vučne elektromotore. Vučni

  motori električnu energiju pretvaraju u mehaničku i preko para zupčanika (mali na vratilu motora, a

  velki na osovini lokomotive) prenose obrtni moment na pogonske točkove.

  Dizel motor pored generatora pokrede i kompresor, pomodni generator, budilicu, koja daje uzbudu

  glavnom generatoru i ventilatore za hladjenje vučnih motora.

  Lokomotiva je predvidjena samo za manevarski rad.

  1.1. Glavni tehnički podaci

  Težina lokomotive 64 tone

  Osovinski pritisak 16 tona

  Težina mehaničkog dijela 39 tona

  Težina električnog dijela 14,7 tona

  Obrtno postolje sa motorima 14,4 tona

  Obrtno postolje bez motora 9,6 tona

  Glavni generator 3,7 tona

  Pobudni generator 300 kg

  Vučni motor / sam 2,3 tone

  Vučni motor sa karterom i

  pogonskim zupčanicima 2,7 tona

  Pomodni generator 62 kg

  Akumulatorske baterije 620 kg

  Elektromagnetska spojka sa

  ventilatorom i nepomičnim

  ležajem 220 kg

  Manipulator kompletan 165 kg

  Snaga dizel motora 606 kw

  Maksimalna tangencijalna sila

  na obodu točka kod pokretanja 1700 kg

  Maksimalna brzina 80 km/h

  Minimalni radijus krivine pruge 80 m

  Zapremina rezervoara za gorivo 3000 lit.

  Ukupna dužina lokomotive 14,68 m.

  1.2. Glavne komponente lokomotive

 • strana 10 od 83

  1.2.1. Dizel motor

  Glavne karakteristike:

  Proizvođač ĐURO ĐAKOVID

  Tip MGO V12 ASHR

  Broj cilindara 12

  Raspored cilindara u ‘’V’’ pod uglom od 60 stepeni

  Promjer cilindra 175 mm

  Hod klipa:

  Na strani glavnih klipnjača 180 mm

  Na strani pomodnih klipnjača 192 mm

  Radna zapremina cilindra 54 lit

  Nazivna snaga prema UIC propisima 606 kW (825 KS)

  Nazivni broj obrtaja 1500 0/min

  Prehranjivanje je turbokompresorom

  1.2.2. Glavni generator

  Glavni generator je šestopolni. Napon je ovisan o broju obrtaja i o struji koja prolazi kroz namotaje

  statora. Generator ima nezavisnu pobudu, kompezacioni namotaj i serijski namotaj koji se koristi

  prilikom pokretanja dizel motora. Generator ima dvostruki zadatak i to da daje struju elektrovučnim

  motorima i da pokrede dizel motor. U momentu pokretanja glavni generator radi kao istosmjerni

  serijski motor, koji dobiva struju od baterije. Zadatak generatora je takodje i da služi kao zamajac

  dizel motora.

  Osnovni podaci

  Proizvođač generatora ‘’Rade Končar’’

  Tip generatora 3ICK-682-6

  Snaga generatora 700 kW

  Maksimalni napon 800 V

  Maksimalna struja 2000 A

  Nominalni broj okretanja u min. 1500/min

  Trajni pogon viši i niži – napon 700V i 467V

  - struja 1000A i 1500A

  - broj okretaja u min. 1500 /min

  Klasa izolacija F

 • strana 11 od 83

  1.2.3. Vučni motori

  Vučni motori su mašine za jednosmjernu valovitu struju s rednom pobudom i kompenzacionim

  namotajem.

  Hlađenje vučnih motora je vazdušno, prinudno.

  Osnovni podaci

  - Proizvođač el. motora ‘’Gorenje – Sever’’

  - Tip el. motora LM 90-2

  - Maksimalna struja 980 A

  - Prijenosni odnos pogona osovina 69 : 16 = 4,31

  - Maksimalni napon 410-V

  - Klasa izolacije F

  1.2.4. Sanduk lokomotive

  Sanduk je vagonsksog tipa. Sastoji se od postolja, oplate i krova. Izrađen je od nosača i čeličnih

  limova međusobno zavarenih električnim putem. Ovako zavareni elementi čine jednu veoma krutu

  rešetku koja u uzdužnom i poprečnom smjeru može izdržati znatno veda naprezanja od onih koja se

  događaju kod normalne upotrebe lokomotive.

  Frem je izrađen u uzdužnom smjeru od četiri nosača gdje su dva vanjska visine 360 mm, dva

  unutarnja, visine 240 mm. Na krajevima je zavarena veoma robusno grudna greda izrađena od

  čeličnih limova. U grudnoj gredi predviđen je prostor za ugradnju centralnog kvačila.

  Oplata na lokomotivi se dijeli na prednju oplatu, zadnju oplatu, prolaznice i oplatu upravljačnice.

  Prednja oplata dijeli se na pokrov, kostur oplate i bočne poklopce.

  Upravljačnica je smještena između dviju oplata (iznad stražnjeg okretnog postolja) i time je zaštidena

  od sudara. Znatno je izdignuta u odnosu na oplate što omogudava odličnu vidljivost u svim

  smjerovima. U upravljačnicu vode sa bočnih prolaznica dva ulaza smještena dijagonalno. Vrata se

  otvaraju prema van, što daje u upravljačnici više slobodnog prostora.

  1.2.5. Obrtno postolje

  Obrtno postolje ima oblik slova ‘’H’’ . Nema kolijevke niti čeonih nosača, pa je pristup svim uređajima

  znatno olakšan. Vučna sila se sa okretnog ležaja i poprečnog nosača prenosi na uzdužne nosače

 • strana 12 od 83

  odakle se posredstvom poluga za izjednačenje prenosi na kudište ležaja. Bočni klizni oslonci

  preuzimaju tredinu od vertikalnog opteredenja na stožer, prigušuju trzaje okretnog postolja i

  ograničavaju ljuljanje lokomotive u zavojima, te poboljšavaju stabilnost lokomotive u vožnji.

  Lokomotiva ima dva okretna postolja; Prednje i zadnje.

  Razlika među postoljima je veoma mala. Zadnje okretno postolje ima izvod za pogon brzinomjera i

  držač za polugu ručne kočnice. Okretno postolje možemo podijeliti u sljedede podsklopove: Ram

  okretnog postolja, ogibljenje postolja, bočni oslonci, kolni slog, pogon kolnog sloga, vučni motor,

  kočna oprema na postolju, ležajevi, kanali za dovod vazduha u vučni motor i pogon davača

  brzinomjera.

  1.2.6. Kompresor

  Kompresor‘’Westinghouse’’ 243 VC smješten je u motorni prostor između upravljačnice i generatora

  struje, na zajedničko postolje sa ventilatorom za hlađenje stražnjih vučnih motora. Postolje je

  zavareno za frem lokomotive.

  Osnovni podaci

  Proizvođač kompresora WESTINGHOUSE

  Tip kompresora 243 VC 60º

  Radni pritisak 6,5 do 8 bara

  Protok vazduha kod 1500 º/min i maksimalnog

  radnog pritiska je 3380 l/min

  Protok vazduha kod 500 º/min i maksimalnog

  radnog pritiska je 1190 l/min

  Potrebna snaga za pogon kod pritiska od 8 bara

  i 1500 º/min iznosi 35 kW

  Potrebna količina ulja u kompresoru 8 kg.

  Masa kompletnog kompresora 200 kg

  1.2.7. Vrsta kočnica

  Lokomotiva je opremljena slededim vrstama kočnica:

  DEL 643

  Kočnik produžne kočnice ''Erlikon'' FV4a

  Rasporednik

  Ručna kočnica

  2. CIKLUSI KONTROLNIH PREGLEDA I REDOVNIH OPRAVKI

 • strana 13 od 83

  Kontrolni pregledi i redovne opravke lokomotiva obavljaju se u ciklusima koji su određeni Pravilnikom

  o održavanju željezničkih vozila 241

  2.1. Ciklus kontrolnih pregleda

  Postoji pet obima radova kontrolnih pregleda:

  P0 – petnaestodnevni,

  P1 – mjesečni,

  P3 – tromjesečni,

  P6 – šestomjesečni,

  P12 – dvanaestomjesečni

  Kontrolni pregledi obavljaju se po slededem ciklusu:

  P0 - P1 – P0 - P1 – P0 – P3 - P0 – P1 – P0 – P1 – P0 - P6 – P0 – P1- P0 –P1 – P0 – P3 – P0 – P1 – P0 –

  P1 – P0 – P12 ...

  Dozvoljeno odstupanje za izvršenje kontrolnog pregleda može biti maksimalno ± 20%.

  2.2. Ciklus redovnih opravki

  Postoje dva obima radova redovnih opravki:

  SO – srednja opravka koja se obavlja posle pretrčanog puta od 300.000 km ± 15%

  GO – glavna opravka koja se obavlja posle pretrčanog puta od 600.000 km ±15%

  3. TEHNIČKI USLOVI LOKOMOTIVA POSLE REDOVNE OPRAVKE

  Lokomotive serije 643 koriste se za vuču vozova i staničnu manevru.

  S opravljenim lokomotivama treba da se dostignu sledede vrednosti eksploatacionih parametara

  a) raspoloživost u periodu pradenja do sledede predviđene red. opravke ne manje od 80 %,

 • strana 14 od 83

  b) maksimalan broj defekata u periodu pradenja do sledede predviđene redovne opravke 10 na

  100.000 pretrčanih km,

  c) prosečno godišnje trčanje (mazivni kilometri) po lokomotivi 50.000 km.

  Redovna opravka treba da se obavi prema obimu radova koji se nalazi u Prilogu1.

  4. MODIFIKACIJE I POBOLJŠANJA

  Modifikacije i poboljšanja su data u Prilogu 2.

  Neke od modifikacija i poboljšanja izvedene su na pojedinim lokomotivama.

  Oprema koja se ugrađuje mora da bude nova i atestirana za upotrebu na električnim vučnim

  vozilima, prema standardima i propisima navedenim u 6. odeljku (STANDARDI I PROPISI).

  Električna i elektronska oprema, koja se ugrađuje, ne sme da prouzrokuje nedozvoljene

  elektromagnetske uticaje (provodne i usled zračenja) vede od dozvoljenih (EN 50121) na postojedu

  opremu na lokomotivi, na postojede signalno-sigurnosne i telekomunikacione sisteme i na ljude koji

  rukuju lokomotivom i koji obavljaju njeno održavanje.

  5. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

  Prilikom isporuke svake lokomotive Izvođač treba da dostavi slededu tehničku dokumentaciju:

  - komplet usaglašenih i ovjerenih kontrolnih, mjernih i ispitnih listi,

  - potrebne ateste za novougrađene vitalne djelove od posebnog značaja za saobradaj,

  - spisak ugrađenih djelova i materijala po usaglašenoj specifikaciji,

  - šeme električne instalacije,

  - šemu pneumatske instalacije.

  - šemu instalacije za gorivo,

  - šeme uljne instalacije,

  - šemu instalacije za hlađenje vodom dizel motora,

  Tehnička dokumentacija treba da bude ovjerena od strane Naručioca.

  Tehnička dokumentacija izrađuje se na Crnogorskom jeziku jeziku i u elektronskom obliku.

  6. STANDARDI I PROPISI

  Izvođači treba da se pridržavaju važedih standarda i propisa.

  Referentna dokumentacija:

  UIC 505 Kinematički gabarit za vučna vozila u međunarodnom saobradaju

  UIC 540 Vazdušne kočnice za putničke i teretne vozove

  UIC 541-03 Kočnici

  UIC 541-05 Protivklizna zaštita

  UIC 542 Delovi kočnice, zamenljivost

 • strana 15 od 83

  UIC 544-1 Snaga kočnice

  UIC 545 Kočnice – natpisi i oznake

  UIC 547 Kočnice sa zbijenim vazduhom – Program ispitivanja

  UIC 616 Pravila za elektrovučnu opremu

  UIC 619 Pravila za obrtne mašine za željeznička i drumska vozila

  UIC 641 Uslovi koje treba da ispunjavaju automatski uređaji budnosti u međunarodnom

  saobradaju

  UIC 651 Raspored opreme u upravljačnici lokomotiva

  UIC 895 Uslovi za izolaciju električnih kablova

  UIC 812-1; 812-2; 812-3 Monoblok točkovi

  UIC 825 Tehnički uslovi za isporuku kuka tegljenika sa nominalnim opteredenjem od 250 kN, 600

  kN ili 1000 kN

  UIC 826 Tehnički uslovi za isporuku kvačila

  UIC 827-1 Tehnički uslovi za isporuku čeličnih prstenova za odbojničke gibnjeve

  UIC 828 Tehnički uslovi za isporuku odbojnika izrađenih varenjem

  UIC 832 Tehnički uslovi za isporuku umetaka kočne papuče od fosfornog liva

  IEC 60077 Električna oprema za vozna sredstva

  IEC 60349 Pravila za obrtne mašine za željeznička i drumska vozila

  IEC 60571 Elektronska oprema koja se koristi na zeljezničkim vozilima

  IEC 60850 Naponi napajanja sistema vuče

  IEC 61133 Ispitivanje voznih sredstava po kompletiranju konstrukcije i prije puštanja u rad

  EN 50121 Elektromagnetna kompatibilnost

  EN 50126 Pouzdanost, raspoloživost, pogodnost za održavanje i bezbednost

  Pravilnici i Uputstva ZJŽ

  Napomena za standarde i propise

  Ukoliko u tehničkoj specifikaciji postoji referenca vezana za standarde i propise koje treba da

  zadovolje roba i materijali koje treba isporučiti ili ispitati, primenjivade se odredbe poslednjeg izdanja

  odgovarajudih standarda ili propisa koji su na snazi, osim ukoliko u specifikaciji nije naznačeno

  drugačije. Ukoliko su takvi standardi i propisi ustanovljeni na nacionalnom nivou ili su vezani za

  posebnu državu ili region prihvataju se drugi važedi standardi koji odgovaraju standardima i

  propisima navedenim u specifikaciji.

  7. MATERIJALI I PRIMENJENA TEHNOLOGIJA

  Redovnom opravkom lokomotiva i modifikacijama treba da se ostvare ciljevi koji su navedeni u tački

  13. To de se postidi regeneracijom postojedih delova, kao što je dato u obimu radova glavne opravke,

  i ugradnjom novih delova, sklopova i agregata savremene konstrukcije.

  Željeznički prevoz Crne Gore AD - Podgorica de uzeti u obzir reference izvođača kod drugih

  železničkih uprava. Ponuđene delove, sklopove i agregate kao i primenjene tehnologije Željeznički

 • strana 16 od 83

  prevoz Crne Gore AD - Podgorica de ocenjivati u skladu sa svojim dosadašnjim iskustvom u

  eksploataciji i održavanju dizel-električnih lokomotiva.

  Novi djelovi

  Svi djelovi, sklopovi, agregati i drugi materijali koji moraju biti novi ili za koje je u tehničkoj

  specifikaciji zahtijevano da budu novi, mogu biti nabavljeni od OEM (original equipment

  manufacturer)1 ili drugog proizvođača istog ili boljeg kvaliteta, performansi i referenci.

  Zato Izvođači moraju jasno da pruže, informacije za sve djelove, sklopove i agregate koji ne pripadaju

  OEM:

  Ukoliko su delovi OEM, izjava da su delovi OEM bide dovoljna.

  Naručilac de ocijeniti svaku ponudu u potpunosti. Od odabranog Izvođača se može tražiti da izmijeni

  neke od stavki na spisku.

  Korišdeni / popravljeni / regenerisani djelovi

  Izvođač mora da specificira koje djelove namjerava da regeneriše, popravi ili koristi stare. Ukoliko se

  neki djelovi regenerišu kod podisporučilaca onda to treba da bude naznačeno na sljededi način:

  Naziv sklopa Podizvođač Referenca Napomena

  Kompresor Firma / država

  Vučni motor Firma / država

  Glavni generator Firma / država

  Svi važniji sklopovi i agregati koji nijesu ranije bili korišdeni na lokomotivama ŽPCG a.d. moraju

  biti tipski ispitani. Izveštaj o tipskim ispitivanjima i reference gdje se takva oprema koristi moraju

  biti prezentovani.

  Ugradnja svih novih komponenti izvršide se saglasno UIC standardima, preporukama IEC,

  evropskim normama (EN) i Pravilnicima i Uputstvima Naručioca.

  Sve opravke i ugradnja novih djelova, sklopova i agregata vrši se saglasno Uputstvu za održavanje

  originalnog proizvođača i u skladu sa železničkom praksom. Svaki Izvođač de preporučiti

  tehnologiju održavanja.

  1 OEM (original equipment manufacturer) djelovi: Djelovi originalnog proizvođača opreme definisani

  su kao djelovi koji su korišdeni prilikom izrade lokomotiva.

 • strana 17 od 83

  Primjenjena tehnologija Izvođača i Podizvođača treba da bude visokog standarda sa radnom

  snagom koja je obučena, iskusna i dobro opremljena. Radna snaga mora biti stručna i

  kompetentna u poslovima izvršenja redovne opravke lokomotiva.

  Izvođač de dostaviti Plan kvaliteta koji opisuje sistem osiguranja kvaliteta za radove i za opremu

  koja se isporučuje.

  8. POTREBNA ISPITIVANJA

  Ponuđač treba da opiše sva ispitivanja (serijska i tipska) koja namjerava da izvrši kako bi obezbijedio

  da djelovi, sklopovi i agregati kao i kompletna lokomotiva rade bezbjedno u projektovanim granicama

  kao i da naznači mjesto izvršenja ispitivanja. Osnov za ova ispitivanja je standard IEC 61133, programi

  ispitivanja i mjerne liste.

  Takođe treba navesti međufazne kontrole i potrebna ispitivanja djelova, sklopova i agregata.

  9. DINAMIKA ISPORUKE

  Izvođač treba da odredi plan rokova izvršenja radova GO . Ovaj plan treba da predvidi:

  a) Rok isporuke lokomotive serije 643,

  b) potrebna ispitivanja,

  Glavna opravka, lokomotive serije 643 treba da bude okončana u periodu koji je utvrđen Ugovorom.

  Dinamika slanja lokomotive bide usklađena s potrebama i mogudnostima Naručioca i ugovorenim

  rokom realizacije.

  Mesto isporuke opravljene lokomotive je Podgorica.

  10. TEHNIČKA GARANCIJA

  Tehnički garantni rok za dizel-električnu lokomotivu na kojoj je urađena GO treba da bude najmanje

  12 meseci od puštanja u saobradaj. Za djelove koje UIC propisima predviđeno duže trajanje garancije

  primjenjuje se garancija prema propisima. Garancija pokriva kvarove koji su uzrokovani ugrađenom

  opremom i primijenjenom tehnologijom isporučioca i podrazumijeva pronalaženje i otklanjanje

  uzroka i posljedica kvara. Kvar se mora otkloniti odmah, a produženje garantnog roka i postupak

  nadoknade štete bide definisan Ugovorom.

  Izvođač treba da organizuje servisnu službu kod Naručioca, za sve vrijeme trajanja garantog roka

  lokomotive.

  11. GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA

 • strana 18 od 83

  Izvođač de dati Naručiocu garanciju za dobro izvršenje posla koja podrazumeva ispunjavanje

  parametara pouzdanosti, raspoloživosti i održavanja. Garancija se primenjuje i u slučaju pojave

  sistemske ili masovne greške.

  11.1. Pouzdanost

  Izvođač treba da garantuje maksimalno dozvoljen broj kvarova na sklopovima i opremi.

  Broj kvarova na sklopovima i opremi de biti izražen u zavisnosti od pređenog puta (MDBF) ili vremena

  eksploatacije (MTBF).

  Tokom garantnog roka ne smije da se dogodi više od 10 defekta po lokomotivi na 100.000 ukupno

  pretrčanih kilometara (mazivnih kilometara).

  Ukupno pretrčani kilometri lokomotive su: vozni kilometri, zaprežni, potiskujudi kilometri, manevarski

  rad (sveden na pretrčane kilometre) kao i neprodukivni kilometri (vožnja same lokomotive).

  Defekt lokomotive je neispravnost koja nije posledica nepravilnog rukovanje ili predviđenog načina

  održavanja, a koja uzrokuje zakašnjenje voza od 30 i više minuta ili zamjenu lokomotive.

  Kvar je neispravnost dijela opreme koja zahtijeva vanplansku opravku lokomotive.

  Pojmovi sistemske i masovne greške bide definisani Ugovorom.

  11.2. Raspoloživost

  Procenat raspoloživosti u garantnom periodu ne može biti manji od 80 %.

  Raspoloživost se računa prema EN 50126.

  11.3. Pogodnost za održavanje

  Izvođač treba da preporuči potrebne, rezervne delove, potrošni materijal za održavanje.

  Izvođač treba da dostavi normative troškova održavanja za tekude održavanje (kontrolni pregledi i

  vanplanske opravke) opravljenih lokomotiva po jednom kilometru pređenog puta u periodu

  garantnog roka za radnu snagu, potrošni materijal i rezervne djelove.

  12. KONTROLNO PRIJEMNI ORGANI ŽELJEZNIČKOG PREVOZA CRNE GORE AD - PODGORICA KOD

  ISPORUČIOCA

  Svi radovi RO nadgledaju se od strane kontrolno prijemnih organa Željezničkog prevoza Crne Gore

  AD - Podgorica. Dužnosti kontrolno prijemnih organa bide definisani Ugovorom.

 • strana 19 od 83

  PRILOG BR. 2

  MODIFIKACIJE I MODERNIZACIJE

  1. Zamjena dizel motora MGO 12 ASH dizel motorom CAT 3508

  2. Prilagođavanje glavnog generatora novom dizel motoru

  3. Prilagođavanje rashladnog sistema novom dizel motoru

  4. Ugradnja auto – stop uređaja na lokomotivi

  5. Zamjena kontaktora i releja

  6. Unificirati reflektor i osvjetljenje

  7. Zamjena komplet aku-baterija

  8. Poboljšanje sistema grijanja upravljačnice

  Svaka modifikacija i pobiljšanje treba da sadrži specifikaciju obima radova i materijala sa cijenom, kao

  i cijenu umanjenja u odnosu na osnovnu ponudu zbog neremontovanja elemenata iz modifikacije.

  Vlasnik zadržava pravo da zavisno od predloženog tehničkog rješenja i cijene izvrši izbor ponuđenih

  modifikacija.

  Lokomotiva se nalazi u Depou Podgorica.

  Modifikacije su obavezni dio glavne opravke.

 • strana 20 od 83

  PRILOG br.3.

  OBIM RADOVA ZA REDOVNU OPRAVKU DEL SER 643

  1. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI

  - Prijem lokomotive u opravku

  - Prijem i čuvanje:alata, pribora i vatrogasnih aparata

  - Probna vožnja bez opteredenja

  - Probna vožnja sa opteredenjem

  - Vaganje lokomotive

  - Podešavanje na vodenom otporniku

  - Predaja lokomotive iz opravke

  - Obezbeđenje lokomotive od zamrzavanja za period 01.10-01.04

  - Snimanje dijagrama kočnice

  ---------------------------------------------------------------------

  2. OBRTNA POSTOLJA

  - Odvajanje obrtnog postolja od lokomotive

  - Spajanje obrtnog postolja sa lokomotivom

  ---------------------------------------------------------------------

  3. RAM OBRTNOG POSTOLJA

  - Očistiti,oprati,vizuelno pregledati,defektirati,opraviti i izvršiti kontrolu unakrsnih mjera

  ---------------------------------------------------------------------

  4. HARMONIKE VUČNIH ELEKTROMOTORA

  - Demontaža i montaža

  - Obavezno zamijeniti harmonike vučnih motora

  ---------------------------------------------------------------------

  5. GLAVNE OPRUGE OBRTNOG POSTOLJA

  - Demontaža i montaža

  - Očistiti,pregledati i ispitati

  ---------------------------------------------------------------------

  6. BOČNI KLIZAČ KUDIŠTA OSOVINSKOG LEŽIŠTA

  - Kontrolisati istrošenost i opraviti ili zamijeniti (obaveza izvođača)

  ---------------------------------------------------------------------

 • strana 21 od 83

  7. SJEDIŠTE OPRUGE

  - Kontrola ispravnosti

  -------------------------------------------------------------------

  8. BALANSNE POLUGE

  - Vizuelni pregled

  ---------------------------------------------------------------------

  9. ČISTAČ ŠINA

  - Demontaža i montaža

  - Očistiti,pregledati i opraviti

  ---------------------------------------------------------------------

  10. IZRADITI MJERNE LISTE

  ---------------------------------------------------------------------

  - Glavne opruge obrtnog postolja ML-M4

  - Ram obrtnog postolja ML-M1

  ---------------------------------------------------------------------

  11. UREĐAJI ZA PJESKARENJE

  ---------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------

  11.1. CIJEV PJESKARE

  - Demontaža i montaža

  - Očistiti,oprati,pregledati,po potrebi zamijeniti i podesiti

  ---------------------------------------------------------------------

  11.2. IZBACIVAČ PIJESKA

  - Vizuelno pregledati i po potrebi zamijeniti

  ---------------------------------------------------------------------

 • strana 22 od 83

  11.3. SANDUK PJESKARE

  - Očistiti,pregledati,po potrebi opraviti - bez demontaže

  ---------------------------------------------------------------------

  11.4. NOSAČ CIJEVI PJESKARE

  - Demontaža i montaža

  - Očistiti,pregledati i opraviti

  ---------------------------------------------------------------------

  12. OSOVINSKI SLOGOVI

  - Osovinske slogove od obrtnog postolja demontirati,rastaviti od vučnih elektromotora,ocistiti

  od masnode,oprati, nakon opravke elemenata sastaviti i ugraditi na obrtna postolja

  - Mazajudi jastuk:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,vizuelno pregledati, po potrebi zamijeniti,

  sastaviti i montirati

  - Vezice okvira osovinskih ležišta:demontirati,očistiti,oprati vizuelno pregledati,po potrebi

  zamijeniti ili opraviti i montirati

  - Kudište ležišta:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,pregledati,sastaviti i montirati

  - Klizna ležišta:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,defektirati, po potrebi zamijeniti, sastaviti i

  montirati

  - Kotrljajuda ležišta:demontirati,očistiti,oprati,defektirati,premeriti zazore,po potrebi

  zamijeniti (do 30% ležajeva obaveza Izvršioca), zamijeniti mazivo i montirati

  - Osovinski slog sa pogonskim zupčanikom:očistiti,oprati,defektirati,izvršiti zamjenu

  bandaža,obraditi bandaže spolja i regulisati rukavac kliznog ležišta

  - Kudište zupčanika: demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,vizuelno pregledati, opraviti, sastaviti i

  montirati

  - Bočni klizač na kudištu ležišta:očistiti,oprati,vizuelno pregledati,po potrebi zamijeniti

  - Vešanje vučnih elektromotora:demontirati,rastaviti, očistiti,oprati,vizuelno pregledati,

  opraviti,opruge ispitati i po potrebi zamijeniti,sastaviti i montirati

  - Nosač mazajudeg jastuka:demontirati,očistiti,oprati,vizuelno pregledati,opraviti i montirati

  ---------------------------------------------------------------------

  13. IZRADA MJERNIH LISTA

  - Osovinskog sklopa ML-M2

  - Kudišta ležajeva ML-M3

  - Kliznih ležajeve vučnog elektromotora ML-M6 dopunjeno prema sl.14 iz uputstva br.3-12

  - Atesta o ispitivanju osovinskog sloga "Tomsonovim mostom" i ultrazvukom

  ---------------------------------------------------------------------

 • strana 23 od 83

  14. OBRTNI ČEPOVI I KLIZNI OSLONCI

  ---------------------------------------------------------------------

  14.1. OBRTNI ČEPOVI

  - Obrtne čepove:očistiti,oprati,defektirati i po potrebi opraviti

  - Šolju obrtnog čepa:očistiti,oprati,defektirati i po potrebi opraviti ili zamijeniti

  ---------------------------------------------------------------------

  14.2. KLIZNI OSLONCI

  - Demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,vizuelno pregledati,opraviti,sastaviti i montirati

  ---------------------------------------------------------------------

  15. SANDUK LOKOMOTIVE

  - Prednja oplata:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,vizuelno pregledati,opraviti, sastaviti,

  podesiti i mintirati

  - Zadnja oplata:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,vizuelno pregledati,sastaviti,podesiti i

  montirati

  - Platforma:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,vizuelno pregledati,sastaviti i montirati

  - Pregradni zid između dizel motora i glavnog generatora:demontirati, rastaviti, očistiti,po

  potrebi novom dizel motoru oprati,vizuelno pregledati,opraviti, sastaviti i montirati

  - Pregradni zid između dizel motora i ventilatora hladnjaka demontirati, rastaviti, očistiti,

  oprati,vizuelno pregledati,opraviti, po potrebi podesiti novom dizel motoru,sastaviti i

  montirati

  - Prečistače vazduha na bočnim poklopcima: demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,vizuelno

  pregledati,po potrebi upodobiti ugradnji novog dizel motora ,opraviti,sastaviti i montirati

  - Prečistači vazduha na komori turbokompresora:demontirati, rastaviti, očistiti, oprati,

  vizuelno pregledati, po potrebi zamijeniti i podesiti ugradnji novog dizel motora, sastaviti i

  montirati

  - Ram akumulatorske baterije:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,opraviti,sastaviti i montirati

  ---------------------------------------------------------------------

  16. VRATA,PROZORI,STOLICE I POD UPRAVLJAČNICE

 • strana 24 od 83

  - Vrata upravljačnice:demontirati,i montirati

  - Vrata upravljačnice: rastaviti,očistiti,oprati,vizuelno pregledati,opraviti, zaptivnu gumu

  zamijeniti sastaviti i podesiti

  - Brava vrata: demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,oštedene djelove zamijeniti, sastaviti,

  montirati i podesiti

  - Pokretni prozor:demontirati i montirati

  - Pokretni prozor: rastaviti,očistiti,oprati,zaptivnu gumu zamijeniti,sastaviti i podesiti

  - Stolica motorovođe:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,vizuelno pregledati,tapacirung

  zamijeniti,sastaviti i montirati.

  - Pod upravljačnice:demontirati, zamijeniti novim

  - Naslon prozora:demontirati,zamijeniti tapacirung i montirati

  - Vrata komandnih stolova:demontirati,očistiti,opraviti,regulisati bravice i montirati

  ---------------------------------------------------------------------

  17. ODBOJNA I VLAČNA SPREMA

  ---------------------------------------------------------------------

  17.1. ODBOJNA SPREMA

  - Odbojnik:demontaža sa grudne grede

  - Odbojnik:rastaviti,očistiti,oprati,vizuelno pregledati,opraviti iskrivljene

  djelove(tanjir,korpa,podložna ploča),djelove koji se ne mogu opraviti zamijeniti, sastaviti i

  podmazati

  - Odbojnik:montirati na grudnu gredu

  - Manevarsku ručicu:demontirati,opraviti i montirati

  17.2. VLAČNA SPREMA

  - Vlačnu spremu:demontirati sa grudne grede

  - Vlačnu spremu:rastaviti,očistiti,oprati,vizuelno pregledati, zamijeniti neispravne djelove,

  motku kuke tegljenika po potrebi navariti i obraditi,sastaviti i podmazati

  - Vlačnu spremu: montirati na grudnu gredu

  ---------------------------------------------------------------------

  18. IZRADA MJERNIH LISTA

  - Odbojnika ML-M6

  - Kuke tegljenika ML-M7

  ---------------------------------------------------------------------

 • strana 25 od 83

  19. PRENOSNIK ZA POGON VENTILATORA,POMODNOG GENERATORA I KOMPRESORA

  - Prenosnik za pogon ventilatora hladnjaka vode:demontirati, prilagoditi novom dizel motoru i

  po potrebi zamijeniti novim rješenjem , očistiti, oprati, vizuelno

  pregledati,balansirati,centrirati, opraviti,sastaviti i montirati

  - Prenosnik za pogon pomodnog generatora:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,vizuelno

  pregledati,oštedene djelove zamijeniti,balansirati,sastaviti,montirati i centrirati

  - Prenosnik za pogon kompresora:demontirati,rastaviti,očistiti ,oprati,vizuelno

  pregledati,oštedene djelove zamijeniti,balansirati,sastaviti,montirati i centrirati

  ---------------------------------------------------------------------

  20. IZRADA MJERNIH LISTA

  - Centriranja prenosnika(kardana)

  ---------------------------------------------------------------------

  21. DIZEL MOTOR

  - Zamjena postojedeg dizel motora – modifikacija(modernizacija)

  ---------------------------------------------------------------------

  22. HLADNJAK ULJA

  - Hladnjak ulja:demontirati i po potrebi prilagoditi novom dizel motoru, očistiti, oprati,

  opraviti i montirati

  ---------------------------------------------------------------------

  23. GLAVNI REZERVOAR ZA GORIVO

  - Glavni rezervoar za gorivo:podesiti ugradnji novog dizel motora demontirati, ako se zadržava

  postojedi isti očistiti,oprati, pregledati, opraviti, ispitati i montirati

  ---------------------------------------------------------------------

  24. REZERVOAR ZA GORIVO VEBASTA

  - Rezervoar za gorivo vebasta:demontirati,očistiti,oprati,vizuelno pregledati,opraviti, ispitati i

  montirati

  ---------------------------------------------------------------------

 • strana 26 od 83

  25. PREČISTAČI ZA GORIVO

  - Podesiti novom dizel motoru

  ---------------------------------------------------------------------

  26. GIREJAČ GORIVA DIZEL MOTORA

  - podesiti novom dizel motoru

  --------------------------------------------------------------------

  27. CIJEVI ZA GORIVO

  - Podesiti novom dizel motoru

  ---------------------------------------------------------------------

  28. ARMATURA ZA GORIVO

  - Podesiti novom dizel motoru

  ---------------------------------------------------------------------

  29. KOMPRESOR

  - Kompresor:demontirati,oprati i montirati

  - Prečistač ulja:demontirati,očistiti,oprati,pregledati,opraviti,zamijeniti zaptivni materijal i

  montirati

  - Prelivni ventil,ventil sigurnosti i rasteretni ventil:demontirati,rastaviti,očistiti, oprati,

  pregledati,opraviti, neispravne zamijeniti i montirati

  - Međuhladnjak:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,pregledati,opraviti,sastaviti i montirati

  - Ventilator sa glavčinom:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,pregledati,opraviti,sastaviti i

  montirati

  - Zadnji poklopac:demontirati,očistiti,oprati,pregledati,opraviti i montirati

  - Uljnu pumpu:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,opraviti,sastaviti i montirati

  - Cijev za regulaciju:demontirati,očistiti,oprati,opraviti i montirati

  - Poklopac glave:demontirati,očistiti,oprati,opraviti,zamijeniti zaptivni materijal, i montirati.

  - Usisni i potisni ventil:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,opraviti,neispravne zamijeniti,

  sastaviti i montirati

  - Glave cilindra niskog i visokog pritiska:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati, opraviti, zamijeniti

  zaptivni materijal, sastaviti i montirati

  - Kolektor niskog i visokog pritiska:demontirati,očistiti,oprati,opraviti i montirati

  - Cilindri niskog i visokog pritiska:demontirati,očistiti, oprati,defektirati,honovati i montirati

  - Klipnjače kompresora:demontirati,očistiti,oprati,pregledati,defektirati,opraviti i montirati

  (pregledati magnofluxom), ležajeve klipnjače zamijeniti

  - Klipove i osovinice :demontirati, rastaviti,očistiti,oprati,defektirati,opravti,sastaviti i montirati

  klipne prstenove klipova niskog i visokog pritiska zamijeniti

  - Radilicu sa ležištima:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,defektirati,pregledati magnofluxom,

  po potrebi polirati, ležajeve zamijeniti, sastaviti i montirati

  - Odušni ventil:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,opraviti ,sastaviti i montirati

 • strana 27 od 83

  - Kudište kompresora:demontirati,očistiti,oprati,defektirati, opraviti, zamijeniti zaptivni

  materijal i montirati

  - Razrada kompresora i mjerenje kapaciteta na probnici

  ---------------------------------------------------------------------

  30. IZRADA MJERNIH LISTA DEFEKTAŽE I KONTROLE

  - Radilice ML-P1

  - Ležajeva radilice ML-P2

  - Ležajeva klipnjače ML-P3

  - Cilindra ML-P4

  - Klipova ML-P5

  - Osovinica klipa ML-P6

  - Klipnih prstenova ML-P7

  - Pumpe za ulje ML-P8

  - Ležajeva klipnjače ML-P9

  - Atesta za ispitivanje magnofluxa

  ---------------------------------------------------------------------

  31. SISTEM ZA VAZDUH I KOČNICE-RADITI PREMA PRAVILNIKU O ODRŽAVANJU KOČNICA

  ŽELJEZNIČKIH VOZILA I UPUTSTVU 245

  - Glavni rezervoar za vazduh:demontirati,očistiti,oprati,vizuelno pregledati,opraviti,ispitati pod

  pritiskom i montirati

  - Pomodni rezervoar za vazduh 77 l:demontirati,očistiti,oprati, vizuelno pregledati, opraviti,

  ispitati pod pritiskom i montirati.

  - Radnu komoru 14 l: demontirati,očistiti,oprati,vizuelno pregledati,opraviti,ispitati pod

  pritiskom i montirati

  - Rezervoar za vazduh 9 l: demontirati,očistiti,oprati,vizuelno pregledati,opraviti,ispitati pod

  pritiskom i montirati

  - Kočione cilindre:rastaviti,očistiti,oprati,vizuelno pregle dati,defektirati,opraviti,

  sastaviti,zaptivni materijal zamijeniti ispitati i pblombirati

  - Prelivni ventil 6 bara:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,defektirati,opraviti, sastaviti, ispitati i

  montirati

  - Odstranjivač taloga:demontirati,očistiti,oprati,opraviti, sastaviti i montirati

  - Sigurnosni ventil 9bara:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,opraviti,sastaviti,ispitati( po

  potrebi zamijeniti), montirati i pblombirati

  - EP ventil EVTR:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,opraviti,ispitati(po potrebi zamijeniti) i

  montirati

  - Slavinu za vazdu 1/4":demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,opraviti,sastaviti,ispitati(po potrebi

  zamijeniti), montirati i pblombirati

  - Prigušivač R 1/4":demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,opraviti,ispitati i montirati

  - Pneumatski prekidač budnika: demontirati, rastaviti, očistiti, oprati, opraviti, sastaviti, ispitati

  (po potrebi zamijeniti) i montirati

  - EP ventil EVHM:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,opraviti,sastaviti,ispitati(po potrebi

  zamijeniti) i montirati

 • strana 28 od 83

  - Odvajač taloga:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,opraviti,sastaviti i montirati

  - Regulator pritiska tip T:demontirati,rastaviti,očistiti, oprati,opraviti,sastaviti,ispitati,

  montirati(po potrebi zamijeniti) i pblombirati

  - Prečistače vazduha:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,opraviti sa zamjenom uloška, sastaviti

  i montirati

  - Božid kočnik:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,opraviti,sastaviti,ispitati i montirati (izrada

  dijagrama)

  - Rasporednik: demontirati, očistiti, oprati, opraviti, zamijeniti gumeni i zaptivni materijal,

  ispitati, atestirati i montirati

  - EP ventil EVMR za svođenje dizel motora na prazan hod:demontirati,rastaviti,očistiti, oprati,

  opraviti, sastaviti, ispitati i montirati

  - Ventil brzog kočenja:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,opraviti,sastaviti i montirati

  - Prenosač pritiska:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,opraviti,sastaviti i montirati

  - Dupli ventil pjeskare:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati, opraviti,sastaviti i montirati

  - Brisač stakla:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,opraviti,sastaviti,montirati i podesiti

  - Vazdušnu sirenu:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,opraviti,sastaviti,montirati i podesiti

  - Ventil sirene:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,opraviti,sastaviti i montirati

  - Čeone slavine sa gumenim crevima i poluspojkama:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,

  opraviti,sastaviti i montirati(sa zamjenom gumenih crijeva)

  - Ventil za naglo kočenje:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,opraviti,sastaviti i montirati

  - Nepovratni ventil R 1 1/2":demontirati,rastaviti,očistiti, oprati,opraviti,sastaviti i montirati

  - Redukcioni ventil(gas-kočnica):demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,opraviti,sastaviti i

  montirati

  - Manometre za vazduh-dvostruke:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,opraviti,sastaviti,

  montirati i ispitati

  - Prekidače sirene za registrovanje zvuka:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati, opraviti, sastaviti

  i montirati

  - EP ventil rasporednika:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,opraviti,sastaviti,ispitati i montirati

  - Cijevi vazdušne instalacije:pregledati i ispitati na vozilu,zamijeniti zaptivače na spojevima i

  zamijeniti sva elastična crijeva

  - Servo uredaj dizel motora:demontirati,rastaviti,očistiti, oprati,opraviti,sastaviti,ispitati i

  montirati

  - Dupli manometar voda-ulje:demontirati,ispitati i montirati

  - Dupli termometar voda-ulje:demontirati,ispitati i montirati

  - Daljinski termometar:demontirati,ispitati i montirati

  - Kočiono polužje:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,vizuelno pregledati,opraviti sa zamenom

  dotrajalih delova,sastaviti,montirati i podesiti

  - Ručnu kočnicu:demontirati,rastaviti,očistiti,oprati,vizuelno pregledati,opraviti,sastaviti,

  montirati i podesiti

  - Izraditi mjerne liste za elektromagnetne ventile ML-E18

  - Za navedene radove iz grupe:SISTEM ZA VAZDUH I KOČNICU dati ateste prema uputstvu 245

  ---------------------------------------------------------------------

 • strana 29 od 83

  32. GIREJAČ UPRAVLJAČNICE

  - Modifikacija grijanja kabine

  ---------------------------------------------------------------------

  33. GLAVNI GENERATOR

  ---------------------------------------------------------------------

  - Glavni generator prilagoditi vezi sa novim dizel motorom,

  - Električne vodove razvezati,opraviti izolaciju i uvezati.

  - Odvojiti stator i rotor od dizel motora demontirati, montirati i spojiti, izduvati vazduhom pod

  pritiskom

  - Rotor: oprati benzinom, obraditi kolektor na strugu, izrezati izolaciju lamela kolektora i ručno

  obraditi žljebove, ispitati otpor izolacije namotaja rotora prema masi i međusobno i obojiti

  izolacionom bojom

  - Stator: oprati benzinom, ispitati otpor izolacije namotaja prema masi i međusobno, vizuelno

  pregledati i opraviti oštedene izolacije namotaja i električnih veza, odstraniti tragove

  varničenja, nosače četkica očistiti, oprati, defektirati, opraviti, regulisati odstojanje četkica i

  obojiti izolacionom bojom.

  - Valjkasto ležište NU 420 C4: demontirati, oprati benzinom, proveriti zazor, po potrebi

  zamijeniti i montirati

  - Ugljene četkice ugraditi nove

  ---------------------------------------------------------------------

  34. IZRADA MJERNIH LISTA

  - Kudišta sa poklopcem ML-E1

  - Poklopca kudišta sa ležajevima ML-E2

  - Rotora i statora ML-E3

  - Ispitivanja otpora ML-E4

  - Podešavanje ML-E5

  ---------------------------------------------------------------------

  35. BUDILICA I POMODNI GENERATOR (STATODIN)

  35.1. BUDILICA

  - Električne vodove razvezati i uvezati, odvojiti od glavnog generatora i spojiti sa glavnim

  generatorom

  - Budilicu rastaviti i sastaviti

  - Delove oprati benzinom i izvršiti defektažu

 • strana 30 od 83

  - Ispitati otpor izolacije namotaja statora i rotora, gibljive veze pregledati, izolaciju opraviti,

  nosače četkica očistiti, oprati, pregledati, defektirati i opraviti

  - Kuglična i valjkasta ležišta demontirati, nova montirati i podmazati

  - Ugljene četke nove ugraditi i prilagoditi kolektoru

  - Kolektor rotora obraditi na strugu i izrezati izolaciju lamela

  - Pogonsku i zateznu remenicu demontirati, pregledati, po potrebi zamijeniti novom i

  montirati

  - Budilicu ispitati na probnici

  ---------------------------------------------------------------------

  35.2. POMODNI GENERATOR (STATODIN)

  - Električne vodove razvezati i uvezati, odvojiti od glavnog generatora i spojiti sa glavnim

  generatorom

  - Pomodni generator rastaviti i sastaviti

  - Djelove oprati benzinom i izvršiti defektažu

  - Ispitati otpor izolacije namotaja statora i rotora, gibljive veze pregledati, izolaciju opraviti,

  nosače četkica očistiti, oprati, pregledati, defektirati i opraviti

  - Kuglična ležišta demontirati, nova ugraditi i podmazati

  - Ugljene četke ugraditi nove i prilagoditi kolektoru

  - Kolektor rotora obraditi na strugu i izrezati izolaciju lamela

  - Bočne poklopce, elisu i priključnu kutiju pregledati i oprati.

  - Pomodni generator ispitati na probnici

  ---------------------------------------------------------------------

  35.3. IZRADITI MJERNE LISTE ZA BUDILICU

  - Poklopaca kudišta ležišta gnezda ML-E11

  - Rotora i statora ML-E12

  - Osovine rotora ML-E13

  - Ispitivanja otpora ML-E14

  - Provjere ML-E15

  ---------------------------------------------------------------------

  35.4. IZRADITI MERNE LISTE ZA POMODNI GENERATOR

  ---------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------

 • strana 31 od 83

  36. VUČNI ELEKTRO MOTORI

  - Kablove razvezati i uvezati

  - Zupčanike depresovati, oprati, defektirati, brusiti konus zupčanika sa konusom osovine

  rotora i upresovati

  - Valjkasta ležišta NU 420 C4: demontirati, oprati, proveriti zazor, prema potrebi zamijeniti

  novim i montirati

  - Rotor: oprati benzinom, obraditi kolektor na strugu, izrezati izolaciju lamela kolektora i ručno

  obraditi žljebove, ispitati otpor izolacije namotaja rotora prema masi i međusobno, obojiti

  izolacionom bojom i montirati

  - Stator: oprati, ispitati otpor izolacije namotoja prema masi i međusobno, opraviti izolaciju

  namotaja, proveriti veze namotaja međusobno, obojiti izolacionom bojom i izvršiti sušenje

  - Ugljene četkice ugraditi nove

  - Nosače četkica: očistiti, oprati, defektirati i opraviti

  - Regulisati visinu nosača ugljenih četki od površine kolektora.

  - Nakon kompletiranja izvršiti razradu i ispitivanje u zajedničkom radu

  ---------------------------------------------------------------------

  36.1. IZRADITI MJERNE LISTE

  - Poklopca kudišta ležajeva ML-E7

  - Rotora ML-E8

  - Ispitivanja otpora ML-E9

  - Kontrole ML-E10

  - Statora

  ---------------------------------------------------------------------

  37. ELEKTRO MOTORI ZA POGON

  ---------------------------------------------------------------------

  37.1. VEBASTA

  - Razvezati, svedicu, termostat i elektromagnetni ventil ispitati i uvezati

  - Rastaviti, oprati i sastaviti

  - Ispitati otpor izolacije namotaja rotora i statora prema masi

  - Kolektor obraditi na strugu, izrezti izolaciju lamela i obojiti namotaje izolacionom bojom

  - Četkice pregledati i po potrebi nove ugraditi

  - Kuglična ležišta demontirati,nova montirati i podmazati

  - Nakon kompletiranja elektro motor za pogon vebasta ispitati

  ---------------------------------------------------------------------

 • strana 32 od 83

  37.2. ELEKTRO MOTOR PUMPE ZA DOVOD GORIVA

  - Podesiti ugradnji novog dizel motora, u slučaju da ostaje isti elektromotor treba uraditi

  sljedede :

  - Električne vodove izvezati i uvezati

  - Elektro motor rastaviti,oprati i sastaviti

  - Ispitati otpor izolacije namotaja rotora i statora prema ma.

  - Kolektor obraditi na strugu,izrezati izolciju lamela i namotaje obojiti izolacionom bojom

  - Kuglična ležišta demontirati, nova montirati i podmazati

  - Ugljene četke nove ugraditi i prilagoditi kolektoru

  - Elektro motor pumpe za dovod goriva ispitati

  ---------------------------------------------------------------------

  37.2. ELEKTRO MOTORI GIREJAČA KABINE

  - Električne vodove izvezati i uvezati

  - Elektro motore rastaviti, oprati i sastaviti

  - Ispitati otpor izolacije namotaja rotora i statora prema masi.

  - Kolektor obraditi na strugu, izrezati izolaciju lamela i obojiti izolaciju izolacionom bojom

  - Četkice i kuglična ležišta pregledati i po potrebi nova ugraditi (obavezno cetkice zamjeniti)

  - Elektro motore za girejače kabine ispitati

  37.3. DINAMO BROJA OBRTAJA

  - Električne vodove razvezati, dinamo demontirati, montirati i električne vodove uvezati

  - Dinamo rastaviti, oprati i sastaviti

  - Pregledati i ležaj zamijeniti

  - Po potrebi zamijeniti priključak i viljušku

  - Dinamo ispitati

  ---------------------------------------------------------------------

  38. ELEKTROMAGNETNA SPOJNICA VENTILATORA

  - Razvezati, demontirati, montirati i uvezati

  - Četkice ugraditi nove

  - Ispitati otpor izolacije

  - Osloboditi namotaj sa jezgrom, ispitati, obojiti izolacino bojom i namotaj montirati

  - Prstenove očistiti i priključne kablove sa izolacionom cevčicom zameniti.

  - Elektormagnetnu spojnicu ventilatora ispitati

  ---------------------------------------------------------------------

  39. REGULATOR PUNJENJA AKUMLATORSKIH BATERIJA

  - Regulator razvezati, demontirati, montirati i uvezati

  - Delove oprati, oštedene opraviti ili zamijeniti.

  - Pregledati češalj i kontaktni slog i po potrebi zamijeniti

  - Regulator ispitati na probnici

 • strana 33 od 83

  ---------------------------------------------------------------------

  40. AKUMULATORSKE BATERIJE

  - Ugraditi nove akumulatorske baterie

  41. MJENJAČ SMEJRA VOŽNJE I KONTROLER

  - Razvezati, demontirati,montirati i uvezati

  - Rastaviti kombinator i mjenjač smjera i sastaviti

  - Delove oprati,pregledati i zamijeniti novim po potrebi

  - Kontakte opraviti ili zamijeniti novim

  - Blokadu rastaviti,delove opraviti ili zamijeniti novim,sastaviti i podmazati

  - Ispitati na vozilu

  - Menjač smera oprati na vozilu

  - Kontakte obraditi od tragova varničenja

  - Kontakte podesiti

  - Blokadu pregledati i podmazati

  - Ručice pregledati i podesiti

  ---------------------------------------------------------------------

  42. KONTAKTORI:CDM,CL,CEX i CSH

  - Kontakore razvezati,demontirati,montirati i uvezati

  - Rastaviti,očistiti,pregledati,neispravne zamijeniti,namotaje i otpornike pregledati,ispitati po

  potrebi zamijeniti neispravne pletenice i izolacione cijevi po potrebi zamijeniti i sastaviti.

  - Kontaktore oprati i ispitati

  ---------------------------------------------------------------------

  43. OSTALI KONTAKTORI I RELEJI

  - Razvezati,demotirati,montirati i uvezati

  - Kontaktore i releje oprati benzinom

  - Kotaktore CK-1,CK-2,CAP,CCB,i CCG rastaviti,kontakte očistiti ili nove ugraditi,namotaje i

  otpornike pregledati,ispitati,po potrebi nove ugraditi i sastaviti.

  - Kontaktore ispitati

  - Releje QAP 1,QAP 2,QDT,QCW,SMP,QS,QTR,QHN i za dešentiranje rastaviti,kontakte

  očistiti,po potrebi zamijeniti,namotaje ispitati i po potrebi zamijeniti i sastaviti

  - Releje ispitati

  - Kontaktore CK-1,CK-2,CAP,CCB,CCG oprati na vozilu

  ---------------------------------------------------------------------

  43.1. IZRADITI MJERNE LISTE

  - Releja i kontaktora ML-E20

  ---------------------------------------------------------------------

 • strana 34 od 83

  44. ELEKTROMAGNETNI VENTILI

  - VEA,ESV,EVG,i K1:razvezati,demontirati,montirati i uvezati

  - Rastaviti,opraviti,sastaviti i ispitati.

  ---------------------------------------------------------------------

  44.1. IZRADITI MJERNE LISTE

  - Elektromagnetnih ventila ML-E18

  ---------------------------------------------------------------------

  45. ZAŠTITNI UREÐAJI

  ---------------------------------------------------------------------

  45.1. CENTRIFUGALNI PREKIDAČ CCS

  - CCS razvezati,demontirati,montirati i uvezati

  - CCS rastaviti,oprati,pregledati,ležaj nov ugraditi,mikroprekidač ispitati,sastaviti,ispitati na

  probnici i podesiti

  ---------------------------------------------------------------------

  45.2. TERMOSTATI I MANOSTATI

  - Razvezati,demontirati,montirati i uvezati

  - Oprati,pregledati,opraviti sonde ili deo mehanizma,po potrebi nove zamijeniti i ispitati

  ---------------------------------------------------------------------

  45.3. IZRADITI MERNE LISTE

  - Manostata i termostata ML-E19

  ---------------------------------------------------------------------

  46. INSTRUMENTI

  - Ampermetre 0-2000 A,50-0-50 A,0-100 A i obrtometre 0-2000 razvezati,demontirati,

  montirati i uvezati, po potrebi ugraditi instrumenete koji odgovaraju novom dizel motoru

  - Rastaviti,očistiti,pregledati,regulisati kazaljku i kretni kalem,podesiti mjerni opseg, sastaviti i

  ispitati

  - Provjeriti ispravnost instrumenata

  ---------------------------------------------------------------------

  47. REGULATOR SNAGE

  - Uređaji za regulaciju snage DM isporučuju se sa novim DM

  ---------------------------------------------------------------------

 • strana 35 od 83

  48. KOMANDNI STOLOVI

  - Ploče komandnih stolova demontirati i montirati

  - Komandne stolove razvezati i uvezati

  - Komandne stolove prilagoditi ugrađenom novom dizel motoru i njegovoj opremi

  - Sve delove demontirati,oprati,očistiti,pregledati,opraviti, dotrajale zamijeniti,montirati i

  ispitati ispravnost rada

  - Sirenu za protivkliznu zaštitu razvezati,demontirati,opraviti,montirati i uvezati

  - Osigurače ispitati i neispravne zamijeniti

  - Ploču sa osnovama osigurača demontirati,osnove povaditi,očistiti,opraviti,postaviti na ploču i

  montirati

  - Natpisne ploče polirati

  - Baterijski rastavljač razvezati,demontirati,montirati i uvezati

  - Baterijski rastavljač:rastaviti,očistiti,oprati,opraviti pokretne i nepokretne kontakte ili nove

  ugraditi,izolacione cijevi i pletenice pregledati po potrebi nove ugraditi,sastaviti i ispitati

  - Sabirnice:osloboditi,kontaktne površine očistiti i izolaciju obnoviti

  - Otpornike i šentove razvezati,demontirati,montirati i uvezati.

  - Otpornike i šentove oprati,provjeriti ispravnost obujmica, očistiti,po potrebi oštedene

  zamijeniti,ispitati i neispravne zamijeniti

  ---------------------------------------------------------------------

  49. DAVAČ BRZINOMERA

  - Električne vodove davača "HASLER" razvezati i uvezati

  - Davač:rastaviti,oprati,očistiti,opraviti,ležajeve zamijeniti, sastaviti i montirati

  - Davač ispitati i montirati

  - Cetkice ugraditi nove

  ---------------------------------------------------------------------

  50. VENTILATOR ZA HLAĐENJE VUČNIH ELEKTROMOTORA

  - Demontirati i montirati

  - Očistiti i oprati

  - Opraviti i ispitati

  ---------------------------------------------------------------------

  51. SVIJETLA ZA SIGNALIZACIJU I OSVJETLENJE

  - Električne vodove svjetiljki razvezati i uvezati

  - Reflektore,farove,signalne svjetiljke,nepromočive svjetiljke, svjetiljke u upravljačnici:

  demontirati, oprati,opraviti,neisravne sijalice i sijalična grla zamijeniti,montirati i ispitati.

  ---------------------------------------------------------------------

  52. ELEKTRIČNE INSTALACIJE

  - Visokonaponsku električnu instalaciju pregledati,vodove očistiti,izduvati vazduhom kanale i

  sva prolazna mesta,oštedene drvene jarmove zamijeniti,provodnike ispitati na probojnost

 • strana 36 od 83

  prema masi i medusobno,kontaktna mesta očistiti i kontakte pritegnuti,nedostajude oznake

  postaviti,po potrebi kabel stope zamijeniti

  - Izvršiti izmjenu niskonaponske instalacije

  ---------------------------------------------------------------------

  53. BOJENJE LOKOMOTIVE

  ---------------------------------------------------------------------

  53.1. GRUBO SPOLJNO PRANJE

  - Pranje kabine motorovođe

  - Pranje potkrovlja iznad dizel motora i glavnog generatora

  - Pranje potkrovlja iznad vazdušnih rezervoara

  - Pranje potkrovlja iznad generatora pare

  - Pranje prednje-zadnje ograde i rukodržača

  - Pranje bočnih poklopaca

  - Pranje krova lokomotive

  ---------------------------------------------------------------------

  53.2. PRANJE I ČIŠDENJE PRE ANTIKOROZIONE ZAŠTITE

  - Pranje i čišdenje glavnog postolja odozgo(korita dizel motora ,glavnog generatora, generatora

  pare,kompresora i vazdušnih rezervoara)rezervoara za gorivo i vodu

  - Pranje i čišdenje glavnog postolja odozdo

  - Pranje i čišdenje obrtnih postolja

  - Pranje i čišdenje dizel motora i glavnog generatora

  - Pranje i čišdenje izduvnog sistema dizel motora i generatora pare

  - Pranje i čišdenje usisne komore sa prečistačima vazduha

  - Pranje i čišdenje hladnjaka za vodu

  - Pranje i čišdenje vazdušnih rezervoara

  - Pranje i čišdenje pomodnih mašina

  - Pranje i čišdenje ventilatora hladnjaka za vodu

  - Pranje i čišdenje svih cijevi

  ---------------------------------------------------------------------

  53.3. PRIPREMA POVRŠINA ZA ANTIKOROZIONU ZAŠTITU

  - Po opravci drvene naslone ruku:odmastiti,brusiti i premazati firnisom

  - Čišdenje korozije sa svih oštedenih površina

  - Bočne poklopce i potkrovlje pripremit za osveženje boje(odmastiti i šmirglati)

  - Krov kabine pripremiti za osveženje boje(odmastiti i šmirglati)

  - Grudne grede očistiti od korozije i stare boje i odmastiti

  - Glavno postolje odmastiti

  - Nosače stepenica i stepenice odmastiti

 • strana 37 od 83

  - Sve privarke odmastiti

  - Zaštita papirom i lepljivom trakom delova koji se ne boje

  ---------------------------------------------------------------------

  53.4. NANOŠENJE SISTEMA ATIKOROZIONIH PREMAZA

  - Drvene ramove naslona ruku lakirati

  - Osvježiti boju kabine motorovođe

  - Osvježiti boju bočnih poklopaca

  - Osvježiti boju potkrovlja

  - Osvježiti boju prednje-zadnje ograde i rukodržača

  - Osvježiti boju krova kabine

  - Osvježitit boju grudnih greda

  - Osvježiti boju glavnog postolja odozgo

  - Osvježiti boju glavnog postolja odozdo

  - Osvježiti boju rama akumulatorskih baterija

  - Osvježiti boju nosača stepenica i stepenica

  - Osvježiti boju obrtnih postolja

  - Osvježiti boju čistača šina

  - Osvježiti boju odbojnika

  - Osvježiti boju dizel motora

  - Osvježiti boju glavnog generatora

  - Osvježiti boju izduvnog sistema dizel motora.

  - Osvježiti boju usisne komore sa prečistačima za vazduh

  - Osvježiti boju vučnih elektromotora

  - Osvježiti boju hladnjaka za vodu

  - Osvježiti boju glavnog rezervoara za gorivo

  - Osvježiti boju rezervoara za gorivo vebasta

  - Osvježiti boju rezervoara rashladne vode

  - Osvježiti boju vazdušnih rezervoara

  - Osvježiti boju pomodnih mašina

  - Osvjježiti boju ventilatora hladnjaka za vodu

  - Osvježiti boju svih cijevi i ručica

  - Osvježiti boju upravljačnice iznutra

  - Osvježiti boju komandnih stolova

  ---------------------------------------------------------------------

  54. ISPISIVANJE NATPISA

  - Ispisivanje serije vozila i broja vozila

  - Ispisivanje svih unutrašnjih i spoljašnjih natpisa

  - Ispisivanje svih unutrašnjih i spoljašnjih tablica

 • strana 38 od 83

  Napomena:

  Ponuđači (njihovi ovlašdeni predstavnici) se obavještavaju da su u mogudnosti da izvrše

  neposredan uvid u stanje lokomotiva (kako lokomotiva koje su predmet aranžmana

  tako i lokomotive koja je predmet opravke) u mjestu Naručioca do predavanja ponude,

  a po prethodnom dogovoru sa Naručiocem.

 • strana 39 od 83

  IZJAVA NARUČIOCA DA DE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU2

  Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica Broj: 2625/1 Mjesto i datum: Podgorica, 11.04.2017. godine

  U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14) Finansiski direktor, mr Kaluđerovid Branko, dipl.ecc, kao ovlašdeno lice ŽPCG AD Podgorica , daje

  I z j a v u da de Željezniči prevoz Crne Gore AD Podgorica shodno Planu javnih nabavki broj: 10170/4-1 od 29.12.2016.godine i Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti pladanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

  Ovlašdeno lice naručioca mr Branko Kaluđerovid dipl.ecc.

  s.r.

  2 Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

 • strana 40 od 83

  IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠDENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 3

  Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica Broj: 2625/2 Mjesto i datum: Podgorica, 11.04.2017. godine

  U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14)

  Izjavljujem da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10170/4-1 od 29.12.2016.godine, za

  nabavku usluge - redovna opravka dizel električne lokomotive 643-050, nijesam u sukobu

  interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i

  drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom

  postupku javne nabavke.

  Ovlašdeno lice naručioca: Vojislav Andrijaševid, struk.inž.želj.saob.spec

  s.r.

  Službenik za javne nabavke: mr Slavica Pavicevic,dipl.ecc.

  s.r.

  Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke:

  Miodrag Tatar, dipl.ing.maš.

  s.r.

  3 Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

 • strana 41 od 83

  IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU

  SUKOBA INTERESA4

  Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica Broj: 2625/3 Mjesto i datum: Podgorica, 11.04.2017. godine

  U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11 i 57/14)

  Izjavljujem da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10170/4-1 od 29.12.2016.godine za

  nabavku usluge - redovna opravka dizel električne lokomotive 643-050, nijesam u sukobu

  interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i

  drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom

  postupku javne nabavke.

  Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Marija Zindovid, dipl.pravnik

  s.r.

  Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda mr Đorđe Kaluđerovid, dipl.ecc.

  s.r. Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Blažo Jankovid , struk.ing.želj.maš.

  s.r.

  Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Slaven Šestovid, dipl.el.ing.

  s.r. Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda mr Slavica Pavidevid, dipl.ecc

  s.r.

  4 Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

 • strana 42 od 83

  METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

  ekonomski najpovoljnija ponuda

  sa sljededim podkriterijumima, prema opadajudem redosljedu:

  1. Ponuđena cijena,- broj bodova 70.0

  2. Kvalitet,- broj bodova 20.0

  3. Rok izvršenja usluge po kolima - broj bodova 10.0

  Obrazložiti podkriterijume na način utvrđen članom 4 stav 1 Pravilnika o metodologiji

  iskazivanja podkriterijuma u odgovarajući broj bodova, načinu ocjene i upoređivanja

  ponuda.

  Broj bodova po osnovu vrijednovanja ponuđene cijene:

  Najniža ponuđena cijena = 70 bodova

  Broj bodova za ponuđenu cijenu konkretnog ponuđača = najniža ponuđena cijena /

  ponuđena cijena konkretnog ponuđača x 70

  Broj bodova po osnovu kvaliteteta

  Kvalitet de se utvrđivati na osnovu broja izvršenih redovnih opravki lokomotiva serije

  642/643 u posljednje tri godine na sjlededi način:

  Najvedi broj izvršenih redovnih opravki dobija maksimalan broj bodova-20 bodova

  Broj bodova konkretnog ponuđača = broj redovnih opravki konkretnog ponuđača/ broj

  opravki ponuđača sa najvedim brojem redovnih opravki x 20 bodova.

  Broj bodova po osnovu roka izvršenja usluge :

  Najniža ponuđeni rok= 10 bodova

  Broj bodova za ponuđenu rok konkretnog ponuđača = najniži ponuđena rok / ponuđeni rok konkretnog ponuđača x 10 Rok početka opravke računa se od dana obostrano potpisanog ulaznog zapisnika ili od dana

  ispunjenja ostalih obaveza predviđenih ugovorom od strane Naručioca.

 • strana 43 od 83

  OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

 • strana 44 od 83

  NASLOVNA STRANA PONUDE

  (naziv ponuđača)

  podnosi

  (naziv naručioca)

  P O N U D U

  po Tenderskoj dokumentaciji broj ____ od _______ godine za nabavku __________________________________________________________

  (opis predmeta nabavke)

  ZA

  Predmet nabavke u cjelosti

 • strana 45 od 83

  PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

  Ponuda se podnosi kao:

  Samostalna ponuda

  Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

  Zajednička ponuda

  Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

  Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

  Naziv i sjedište ponuđača

  PIB5

  Broj računa i naziv banke ponuđača

  Adresa

  Telefon

  Fax

  E-mail

  Lice/a ovlašdeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi

  (Ime, prezime i funkcija)

  (Potpis)

  Ime i prezime osobe za davanje informacija

  5 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

 • strana 46 od 83

  Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude6

  Naziv podugovarača /podizvođača

  PIB7

  Ovlašdeno lice

  Adresa

  Telefon

  Fax

  E-mail

  Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji de izvršiti podugovaraču /podizvođaču

  Opis dijela predmeta javne nabavake koji de izvršiti podugovaraču /podizvođaču

  Ime i prezime osobe za davanje informacija

  Podaci o podnosiocu zajedničke ponude 8 6 Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa

  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

  7 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

 • strana 47 od 83

  Naziv podnosioca zajedničke ponude

  Adresa

  Ovlašdeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma

  (Ime i prezime)

  (Potpis)

  Imena i stručne kvalifikacije lica koja de biti odgovorna za izvršenje ugovora

  ....

  Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

  8 Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi

  zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

 • strana 48 od 83

  Naziv nosioca zajedničke ponude

  PIB9

  Broj računa i naziv banke ponuđača

  Adresa

  Ovlašdeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude

  (Ime, prezime i funkcija)

  (Potpis)

  Telefon

  Fax

  E-mail

  Ime i prezime osobe za davanje

  informacija

  Podaci o članu zajedničke ponude10: 9 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

 • strana 49 od 83

  Naziv člana zajedničke ponude

  PIB11

  Broj računa i naziv banke ponuđača

  Adresa

  Ovlašdeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude

  (Ime, prezime i funkcija)

  (Potpis)

  Telefon

  Fax

  E-mail

  Ime i prezime osobe za davanje

  informacija

  Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude12

  10

  Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

  11 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

 • strana 50 od 83

  Naziv podugovarača /podizvođača

  PIB13

  Ovlašdeno lice

  Adresa

  Telefon

  Fax

  E-mail

  Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji de izvršiti podugovaraču /podizvođaču

  Opis dijela predmeta javne nabavake koji de izvršiti podugovaraču /podizvođaču

  Ime i prezime osobe za davanje informacija

  12 Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose

  zajednički sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

  13 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

 • strana 51 od 83

  FINANSIJSKI DIO PONUDE

  Podkriterijum - Rok izvršenja usluge za ________ kalendarskih dana .

  Podkriterijum - Broj izvršenih redovnih opravki lokomotiva serije 642/643 u posljednje tri

  godine iznosi _____________

  Uslovi ponude:

  Rok izvršenja ugovora je

  Mjesto izvršenja ugovora je

  Rok pladanja

  Način pladanja

  Period važenja ponude

  ....

  r.b. opis predmeta

  bitne

  karakteris

  tike

  ponuđeno

  g

  predmeta

  nabavke

  jedini

  ca

  mjere

  Količi

  na

  iznos bez pdv-a

  pdv

  iznos sa

  pdv-om

  1

  Redovna opravka

  lokomotive kom. 1

  2

  Mogude modifikacije

  i modernizacije kom. 1

  3

  Mogudi dodatni

  radovi kom. 1

  4

  Mogudi dodatni

  materijali i rezervni

  djelovi kom. 1

  Ukupno bez PDV-a

  PDV 19%

  Ukupan iznos sa PDV-om:

  1) brojkama

  2) slovima

 • strana 52 od 83

  ......

  Ovlašdeno lice ponuđača

  ___________________________

  (ime, prezime i funkcija)

  ___________________________ (svojeručni potpis)

  M.P.

 • strana 53 od 83

  IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA14

  (ponuđač) Broj: ________________

  Mjesto i datum: _________________

  Ovlašdeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača (ime i prezime i radno mjesto) , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) daje

  Izjavu

  da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od ________ godine za nabavku (opis predmeta) , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

  Ovlašdeno lice ponuđača

  ___________________________

  (ime, prezime i funkcija)

  ___________________________ (svojeručni potpis)

  M.P.

  14 Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za

  svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

 • strana 54 od 83

  DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠDE U POSTUPKU JAVNOG

  NADMETANJA

  Dostaviti:

  - dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašdenim licima ponuđača;

  - dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana