Click here to load reader

TENDERSKA DOKUMENTACIJA Broj: JN OP 123 05/15 · PDF file 2017. 6. 24. · Broj bankarskog računa: UniCredit Bank Banja Luka, račun broj: 5510010003400849 Raiffeisen BANK, račun

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TENDERSKA DOKUMENTACIJA Broj: JN OP 123 05/15 · PDF file 2017. 6. 24. · Broj...

 • “Elektroprenos Bosne i Hercegovine” a.d. Banja Luka 78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a, Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 Operativna područja: Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

  IB: 402369530009 MB: 11001416 BR: 08-50.3.-01-4/06 Ministarstvo pravde BiH Sarajevo

  Korisničke banke i brojevi računa UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849 Raiffeisen Bank 1610450028020039 Sberbank a.d. 5672411000000702 Nova Banka a.d. 5550070151342858 NLB Banka 1320102011989379

  BROJ NABAVKE: JN-OP-123/15

  TENDERSKA DOKUMENTACIJA

  Broj: JN-OP-123-05/15

  NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA VOZILA

  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA

  ZAKLJUČUJE SE OKVIRNI SPORAZUM NA PERIOD OD DVIJE GODINE

  (za svaki lot posebno)

  Banja Luka, novembar 2015. godine

  Vla sn

  išt vo

  El ek

  tro pre

  no sa

  -E lek

  tro pri

  jen os

  a B iH

  a.d . B

  an ja

  Lu ka

 • Tenderska dokumentacija broj: JN-OP-123-05/15 Nabavka usluga održavanja vozila

  2

  S A D R Ž A J

  Strana:

  1. OPŠTI PODACI O UGOVORNOM ORGANU ...................................................... 4

  2. KONTAKT INFORMACIJE ..................................................................................... 4

  3. OPŠTI PODACI O POSTUPKU JAVNE NABAVKE ............................................ 5

  4. SPISAK PRIVREDNIH SUBJEKATA ISKLJUČENIH IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZBOG SUKOBA INTERESA ................................................. 5

  5. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI ...................................... 6 5.1. Preuzimanje tenderske dokumentacije ..................................................................... 6 5.2. Pojašnjenje tenderske dokumentacije ....................................................................... 6

  6. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE ........................................................ 7 6.1. Opis predmeta javne nabavke .................................................................................... 7 6.2. Mjesto i obim izvršenja usluga .................................................................................. 7 6.3. Plaćanje izvšenja pojedinačne obaveze usluge održavanja vozila ......................... 7

  7. USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA ........................................................ 8 7.1. Lična sposobnost ......................................................................................................... 8 7.2. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti ..................................................... 9 7.3. Ekonomska i finansijska sposobnost ......................................................................... 10 7.4. Tehnička i profesionalna sposobnost ......................................................................... 11 7.5. Grupa ponuđača .......................................................................................................... 13 7.6. Sukob interesa ............................................................................................................. 13

  8. ZAHTJEVI U VEZI S DOSTAVLJANJEM PONUDE ........................................... 14 8.1. Priprema ponude ......................................................................................................... 14 8.2. Sadržaj ponude ............................................................................................................ 15 8.3. Način dostavljanja ponude ......................................................................................... 16 8.4. Cijena ponude .............................................................................................................. 16 8.5. Povjerljivost ................................................................................................................. 17 8.6. Mjesto, datum i vrijeme prijema i otvaranja ponuda .............................................. 18 8.7. Period važenja ponude ................................................................................................ 19

  9. OCJENA PONUDA I OKONČANJE POSTUPKA ................................................ 19 9.1. Kriterij za dodjelu ugovora ........................................................................................ 19 9.2. Preferencijalni tretman domaćeg .............................................................................. 19 9.3. Pojašnjenje ponude ..................................................................................................... 20 9.4. Neprirodno niske ponude ........................................................................................... 20 9.5. Ispravka računskih grešaka ....................................................................................... 20 9.6. Donošenje odluke o ishodu postupka javne nabavke ............................................... 21 9.7. Zaštita prava ponuđača .............................................................................................. 21 9.8. Zaključenje okvirnog sporazuma ............................................................................... 21 9.9. Podugovaranje ............................................................................................................. 22 9.10. Garantni period ........................................................................................................... 23

  Vla sn

  išt vo

  El ek

  tro pre

  no sa

  -E lek

  tro pri

  jen os

  a B iH

  a.d . B

  an ja

  Lu ka

 • Tenderska dokumentacija broj: JN-OP-123-05/15 Nabavka usluga održavanja vozila

  3

  10. PRILOZI ...................................................................................................................... 23 Aneks 1: OBAVJEŠTENJE O NABAVCI ................................................................. 24 Aneks 2: OBRAZAC ZA PONUDU............................................................................ 33 Aneks 3: OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE - USLUGE ......................................... 51 Aneks 4: Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 45. Zakona ........................................ 325 Aneks 5: Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 47. Zakona ........................................ 331 Aneks 6: Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 50. Zakona ........................................ 337 Aneks 7: PISMENA IZJAVA U VEZI ČLANA 52. STAV (2) ZAKONA ............... 343 Aneks 8: OBRAZAC POVJERLJIVIH INFORMACIJA ........................................... 349 Aneks 9: POTVRDA O PRIJEMU TENDERSKE DOKUMENTACIJE ................. 350 Aneks 10: PRIJEDLOG OKVIRNOG SPORAZUMA ................................................ 351 Aneks 11: NARUDŽBENICA - UGOVOR .................................................................. 357

  Vla sn

  išt vo

  El ek

  tro pre

  no sa

  -E lek

  tro pri

  jen os

  a B iH

  a.d . B

  an ja

  Lu ka

 • Tenderska dokumentacija broj: JN-OP-123-05/15 Nabavka usluga održavanja vozila

  4

  1. OPŠTI PODACI O UGOVORNOM ORGANU

  Naziv ugovornog organa:

  "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH" AD BANJA LUKA

  Adresa: Marije Bursać 7A, 78000 Banja Luka, BiH

  IDB/JIB: 4402369530009 Broj bankarskog računa:

  UniCredit Bank Banja Luka, račun broj: 5510010003400849

  Raiffeisen BANK, račun broj: 1610450028020039

  Sberbank a.d., račun broj: 5672411000000702

  Nova Banka a.d., račun broj: 5550070151342858

  NLB Banka, račun broj: 1320102011989379

  Broj telefona: +387 (0)51 246 551 Broj faksa: +387 (0)51 246 550 E-mail adresa: [email protected] Web stranica: www.elprenos.ba

  2. KONTAKT INFORMACIJE 2.1. Lice ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima je:

  Zdravko Puzić, dipl. ecc.; broj telefona: 051 394 160; broj faksa: 051 246 550

  E-mail adresa: [email protected] 2.2. Ponuđači se upozoravaju da sve informacije u vezi s postupkom javne nabavke (uvid i preuzimanje

  tenderske dokumentacije, zahtjev za pojašnjenje i druge informacije) mogu da dobiju isključivo od nadležnog lica iz tačka 2.1. tenderske dokumentacije, u protivnom drugi način korespodencije ugovorni organ ne smatra validnim.

  2.3. Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) ugovornog organa i ponuđača

  treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u tački 1. tenderske dokumentacije.

  2.4. Izuzeto od tačke 2.3. tenderske dokumentacije, komunikacija između ugovornog organa i ponuđača

  može se obavljati i putem faksa (+387 (0)51 246 550) i e-maila ([email protected]), osim ako ovom tenderskom dokumentacijom za pojedine vrste komunikacije nije drugačije određeno.

  Podnesci dostavljeni ugovornom organu radnim danima od ponedjeljka do četvrtka u vremenu od 07:00 do 15:00, a petkom od 07:00 do 12:00 sati zaprimiće se istog dana, u protivnom biće zaprimljeni narednog radnog dana.

  Ugovorni organ može pojašnjenja tenderske dokumentacije dostavljati ponuđačima i putem e-mail poruke ([email protected]), nakon čega je potrebno da ponuđač dostavljanjem e-mail poruke ugovornom organu potv