Temeljenje Seminar

  • View
    389

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Temeljenje Seminar

IZVEDBA I ZATITA GRAEVINSKIH JAMA IGLOFILTERI1 UVOD Graevinska jama je privremena graevina koja treba omoguiti izvedbu temelja i/ili dijela podzemne graevine za koju je projektirana. Nove tehnologije i sve zahtjevnije graevine uvjetuju, da svi dijelovi graevinske jame ili barem neki od njih, ostaju trajni dio budue graevine koju je graevinska jama titila u toku graenja. Graevinska jama je prostor unutar kojeg se izvodi temeljenje. Taj prostor mora biti siguran za rad i dostupan ljudima i strojevima. Kako e izgledati graevinska jama i koje e sve privremeni i trajne mjere zatite od raznih utjecaja sadravati, ovisi o nizu imbenika. Nonveiller (1979.) daje sistematizaciju uvjeta za rad i metoda izvoenja graevinske jame prikazanu u slijedeoj tabeli. Nonveiller kae da je nemogue opisati sve mogue naine izrade graevinske jame te da je tabela samo podsjetnik na neke od mogunosti.

Pregled oblika (vrsta, naina) zatite (osiguranja) iskopa graevinskih jama

Metode iskopa i podgraivanja graevinske jame ovise o: 1.) vrsti tla, 2.) poloaju temelja graevine u odnosu na tazinu podzemne vode, 3.) dubini temelja, Zahtjevi koje mora ispuniti graevinska jama su: a) sigurnost izvoditelja, njegove opreme i graevine, b) sigurnost susjednih graevina, c) ekonominost minimalne dimenzije, d) brzo i jednostavno izvoenje, e) mora omoguiti rad u suhom. Ako ima dovoljno prostora graevinske jame u pravilu iskopavaju u otvorenom iskopu. U tom se sluaju dodue iskapa vea koliina tla nego to je potrebno za same temelje. Meutim prednost je u tome da se koristi samo jedna tehnologija radova (iskapanje graevine strojevim). U tom sluaju pokosi graevinske jame mogu posluiti kao ulazne i izlazne rampe i nema problema s osiguranjem pokosa .

iroka graevinska jama-poslovno stambena zgrada na krianju Vukovarske i Iloke ulice u Zagrebu.

Iskop graevinske jame moe biti dvojak a ovisno o tome i osiguranje: 1. Slobodni iskop jame s kosim stranicama gdje je pokos takav da ne dolazi do klizanja (osiguranje se ili ne izvodi ili izvodi kao zatita pokosa) osiguranje pokosa usjeka ) 2. Ogranien iskop jame s uspravnim stranicama (osiguravamo nosivim konstrukcijama u obliku zidova) Osiguranje moe biti privremeno ili trajno, kod privremenog u toku iskopa i izgradnje podzemnog dijela graevine,nakon izgradnje zatita se uklanja dok kod trajnog ostaje kao nosivi dio konstrukcije budue zgrade u obliku neke vrste stalnog zida Izbor naina zatite ovisi o: - geolokim obiljejima tla - dubini iskopa jame - razini podzemne vode 2. ZATITA GRAEVINSKIH JAMA Osiguranjem iskopa graevne jame moramo sprijeiti: 2.1.) prodiranje vode u graevinsku jamu (povrinske i podzemne) 2.2.) uruavanje stranica jame (osiguranje stabilnosti ) 2.1. Zatita od prodiranje vode u graevinsku jamu. Naini odvodnje podzemne vode uz pomo iglofiltera, te same zatite graevinske jame mogu biti izvedeni na vie naina (slika 1, 2, 3, 4, 5.).

Nain odvodnje pomou bunara i pomou sustava iglofiltera (odvoenje podzemne vode oko graevinske jame) s detaljem jednog iglofiltera

Poloaj iglofiltera u odnosu na graevinsku jamu u poprenom presjeku

Sustav iglofiltera oko ruba gra. jame u tlocrtu

Sustav iglofiltera u dvije visine u presjeku

Skica sustava zatite gra. jame sa iglofilterima (snienje razine podzemne vode u zoni gra. jame)

Graevinska jama je prostor koji mora biti suh. Ona je gotovo uvijek udubina u tlu iz koje voda ne moe gravitaciono istei. Iz tog razloga potrebno je graevinskim zahvatima osigurati odvodnju graevinske jame. Kada zatitu iskopa graevinske jame nije mogue rijeiti uz pomo pokosa ili nekih slinih metoda zbog prodora podzemne vode ili zbog velikih oborinskih voda onda se taj problem najee rjeava tako da najprije snizimo razinu podzemne vode do iskopa dna graevinske jame. To se postie pumpanjem vode i spreavanjem dotoka na nekoliko naina: 1. Ukoliko se radi o manjem dotoku podzemne i oborinske vode ona se moe crpsti ili direktno iz graevinske jame (putem okna sa niim dnom) ili iz okolo graevinske jame iskopanih bunara u koje se onda slijeva podzemna i oborinska voda zbog razlike razina voda se u tlu ponaa po zakonu o spojenim posudama ali sa stanovitom retardacijom zbog otpora tla. 2. Posebni ureaji kojima se istovremeno crpi voda i postavlja prepreka daljnjem dotoku podzemne vode u graevinsku jamu nazivaju se iglofilteri koji su povezani cijevima na vanjske crpke za vodu 3. Mogue je takoer razupiranje iskopanog rova sustavima velikoplonih talpi uz istovremeno sniavanje podzemne vode crpljenjem takoer uz pomo iglofiltera

Sl. 6: Presjek rova s prikazanom konst. nosive i vodonepropusne zatite rova pomou murja I istodobnog crpljenja vode po obodu rova iglofilterima

Sl. 7: Osiguranje iskopa rova oplaivanjem uz crpljenje vode iglofilterima

Sl. 8: Nain postavljanja iglofiltera kod iskopa graevinske jame za izradu kanalizacije

3 IGLOFILTERIsu posebno konstruirani redno bueni, uvjetno reeno, cijevni bunari malogpromjera 5 do 10 cm. Smjeteni su u tlu uzosiguranje stranica rova. Povezani su sustavno s posebnim vanjskim crpkama koje imaju dvostruku ulogu, odnosno nain rada. Kao prvo, tlae vodu pod visokim pritiskom (3 do 10 bara) u iglofiltere ime se olakava njihovo utiskivanje u tlo uslijed ispiranja materijala oko vrha filtera. Zatim, kao drugo, crpe vodu iz iglofiltera kada se oni postave na traenu dubinu u svrhu za koju su namijenjeni. Crpke su, dakle dvostrukog naina rada potiskivajueg i usisnog. Zbog toga su iglofilteri izmeu ostalog opskrbljeni pri dnu (ili na kraju vrha kojima prodiru u tlu) posebno graenim zasunomkoji se otvara kod utiskivanja, a zatvara kod usisavanja vode. Iglofilteri se postavljaju, ovisno o vrsti pjeskovitog ili ljunanog tla, redno na razmaku od 1 do 4 metara. Uinak crpljenja je 5 do 10 m/sat po jednom iglofilteru. U sluaju primjene iglofiltera u najsitnijem pijesku (zrna do oko 0,05 mm) ili u pjeskovitoj glini (mijeani slojevi sitnog pijeska i gline)primjenjuje se vakuum postupak crpljenja iz iglofiltera pomuu posebnih vakuum crpki.iglofilteri oko graevinske jame

Upotreba iglofiltera kod irokog iskopa s crpljenjem vode (za manje propusna tla)

Upotreba iglofiltera kod irokog iskopa s crpljenjem vode (jako propusno tlo, a nepropusni sloj je na dohvatljivoj dubini)