37
Tematica și bilbliografia probelor de admitere Profilul științific – 551. Teoria generală a dreptului Specialitatea - 551.01 - Teoria generală a dreptului Proba II. Teoria generală a dreptului 1. Consideraţii generale privind teoria generală a dreptului şi statului. 2. Originea statului şi dreptului 3. Caracteristica generală a statului. 4. Statul de drept 5. Aparatul de stat 6. Consideraţii generale despre drept 7. Evoluţia istorică a dreptului şi statului. 8. Dreptul în sistemul social-normativ şi spiritual. 9. Norma juridică 10. Izvoarele dreptului 11. Praxiologia dreptului 12. Procesul de creare (elaborare) a dreptului 13. Sistemul dreptului 14. Eficacitatea dreptului 15. Realizarea dreptului 16. Interpretarea normelor juridice 17. Raportul juridic 18. Actul juridic 19. Conştiinţa şi cultura juridică 20. Legalitatea,ordinea legală, disciplina şi democraţia 21. Răspunderea juridică Bibliografia: 1. Arama Elena. Repere metodologice pentru studierea şi aplicarea dreptului.CEP USM, Chişinău 2009,13.25c.a.-monografie 2. Avornic Gheorghe Tratat de Teoria Generală a statului şi dreptului, Editura Cartier, Vol.I Chişinău 2009, pagini-440, 43 c.a.- Manual. 3. Avornic Gheorghe Tratat de Teoria Generală a statului şi dreptului, Editura Cartier, Vol.II Chişinău 2010, . 45 c.a.- Manual 4. Negru Boris . Teoria generală a dreptului şi statului. - Chişinău, 2017 5. Negru Andrei. Teoria generală a dreptului în definiţii, interpretări şi scheme, Chisinău 2018. 6. M. H. Mapченко ,,Общая теория государства и права” Aкадемический курс в трех томах. - Москва, 2010, 7. Фёдоров Г.К.,,Актуальные проблемы Теории и государства и права,,CEP USM Кишинёв 2010 p.424 27c.a. 8. Craiovan Ion. Tratat elementar de teorie generală a dreptului. - Bucureşti: ALL BECK, 2007. Profilul științific – 552. Drept public Specialitatea 552.01 Drept constituțional Proba II. Drept constituțional 1. Dreptul constituţional ca ramură de drept 2. Dreptul constituţional ca ştiinţă şi disciplină didactică 3. Teoria constituţiei 4. Dezvoltarea constituţiei în Republica Moldova

Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

  • Upload
    others

  • View
    16

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

Tematica și bilbliografia probelor de admitere

Profilul științific – 551. Teoria generală a dreptului

Specialitatea - 551.01 - Teoria generală a dreptului

Proba II. Teoria generală a dreptului

1. Consideraţii generale privind teoria generală a dreptului şi statului.

2. Originea statului şi dreptului

3. Caracteristica generală a statului.

4. Statul de drept

5. Aparatul de stat

6. Consideraţii generale despre drept

7. Evoluţia istorică a dreptului şi statului.

8. Dreptul în sistemul social-normativ şi spiritual.

9. Norma juridică

10. Izvoarele dreptului

11. Praxiologia dreptului

12. Procesul de creare (elaborare) a dreptului

13. Sistemul dreptului

14. Eficacitatea dreptului

15. Realizarea dreptului

16. Interpretarea normelor juridice

17. Raportul juridic

18. Actul juridic

19. Conştiinţa şi cultura juridică

20. Legalitatea,ordinea legală, disciplina şi democraţia

21. Răspunderea juridică

Bibliografia:

1. Arama Elena. Repere metodologice pentru studierea şi aplicarea dreptului.CEP USM,

Chişinău 2009,13.25c.a.-monografie

2. Avornic Gheorghe Tratat de Teoria Generală a statului şi dreptului, Editura Cartier, Vol.I

Chişinău 2009, pagini-440, 43 c.a.- Manual.

3. Avornic Gheorghe Tratat de Teoria Generală a statului şi dreptului, Editura Cartier,

Vol.II Chişinău 2010, . 45 c.a.- Manual

4. Negru Boris . Teoria generală a dreptului şi statului. - Chişinău, 2017

5. Negru Andrei. Teoria generală a dreptului în definiţii, interpretări şi scheme, Chisinău

2018.

6. M. H. Mapченко ,,Общая теория государства и права” Aкадемический курс в трех

томах. - Москва, 2010,

7. Фёдоров Г.К.,,Актуальные проблемы Теории и государства и права,,CEP USM

Кишинёв 2010 p.424 27c.a.

8. Craiovan Ion. Tratat elementar de teorie generală a dreptului. - Bucureşti: ALL BECK,

2007.

Profilul științific – 552. Drept public

Specialitatea 552.01 – Drept constituțional

Proba II. Drept constituțional 1. Dreptul constituţional ca ramură de drept

2. Dreptul constituţional ca ştiinţă şi disciplină didactică

3. Teoria constituţiei

4. Dezvoltarea constituţiei în Republica Moldova

Page 2: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

5. Bazele organizării de stat

6. Statutul juridic al persoanei în Republica Moldova

7. Sistemul electoral în Republica Moldova

8. Parlamentul Republicii Moldova

9. Preşedintele Republicii Moldova

10. Guvernul Republicii Moldova

11. Autoritatea judecătorească

12. Curtea constituţională

Bibliografia

1. Arseni Alexandru. Drept constituţional şi instituţii politice. Chişinău: Tratat elementar,

vol.I, 2019.

2. Arseni Alexandru, Leontie Suholitco, Reglementarea administrativ-juridică a sistemului

naţional de paşapoarte în Republica Moldova. Chişinău: Litera, 2013.

3. Arseni Alexandru. Drept constituţional şi instituţii politice. Chişinău: Tratat elementar,

vol.I, 2005. 502 p.

4. Arseni Alexandru. Suveranitatea naţională de la construcţie teoretică la realizare practică.

Chişinău, 2013.

5. Cârnaț Teodor, Cârnaț Marina. Statutul juridic al persoanelor intern strămutate, Chișinău,

2015, Editura Print-Caro, 316 p.

6. Cârnaţ Teodor, Chiveri G., Principiul transparenței în activitatea autorităților publice.

Monografie. - Chișinău: Ed. Print-Caro, 2014, 268 p.

7. Cârnaţ Teodor. Drept constituţional. Ediţia a II-a (revăzută și adăugată) – Chişinău: Ed.

Print-Caro, 2010, 512 p.

8. Constituţia Republicii Moldova. Comentariu.Chişinău: ARC, 2012 (Tipografia

“Europress”). 576 p.

9. Guceac Ion, Drept electoral, USM. Academia de drept din Moldova. Chişinău, 2005.

10. Guceac Ion, Constituţia la răscruce de milenii, Chişinău 2013.

Profilul științific – 552. Drept public

Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

Proba II. Drept administrativ

1. Noţiunea şi principiile administraţiei publice

2. Dreptul administrativ ca ramură de drept şi ca ştiinţă

3. Caracteristică generală a autorităților (organelor) administrației publice

4. Președintele Republicii Moldova în sistemul autorităților publice

5. Guvernul – organ central al administrației publice

6. Organele centrale de specialitate ale administrației publice

7. Autorităţile administraţiei publice locale

8. Reglementarea funcției publice și a statutului funcționarului public

9. Persoanele juridice cu scop necomercial sau comercial ca subiecte ale dreptului

administrativ

10. Cetățenii, cetățenii străini și apatrizii ca subiecte ale dreptului administrativ

11. Formele de realizare ale administrației publice.

12. Actul administrativ ca formă principală în administrația publică

13. Metodele de realizare a administrației publice

14. Răspunderea în dreptul administrativ

15. Legalitatea și disciplina în domeniul administrației publice

16. Modalităţile de asigurare a legalităţii şi disciplinei în domeniul administraţiei publice

Page 3: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

17. Contenciosul administrativ

18. Administraţia în domeniul economic, domeniul social-cultural, domeniul administrativ-

politic şi cel al relaţiilor externe

Bibliografia

1. Alexandru Ioan. Drept administrativ comparat. Bucureşti: Lumina Lex, 2005

2. Cobăneanu Sergiu, Bobeica Elena, Rusu Viorel. Drept administrativ. Note de curs,

Chișinău: CEP USM, 2012

3. Creangă Ion, Curs de drept administrativ, volumul I, editura Epigraf, Chișinău, 2003,

2004

4. Creangă Ion, Curs de drept administrativ, volumul II, Administrația Publică Locală,

editura Epigraf, Chișinău, 2005

5. Ghidul alesului local, Chişinău: Academia de Administrare Publică, Chișinău, 2011.

6. Giurgiu L., Segărceanu A., Zaharie C. G. Drept administrativ, Bucureşti: Sylvi, 2002

7. Guțu leac Victor. Drept administrativ, Chișinău: (Î.S. F.E.-P „Tipografia centrală”, 2013

8. Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, ediția a IV-a revăzută și adăugată,

volumul I, editura All Beck, București, 2005

9. Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, ediția a IV-a revăzută și adăugată,

volumul II, editura All Beck, București, 2005

10. Manda Corneliu, Drept administrativ, ediția V, Editura Univers Juridic, București, 2008

11. Mocanu Victor, Bobeica Elena, Rusu Viorel. Administrația publică locală în scheme,

Chișinău: CEP USM, 2014

12. Mocanu Victor, Țurcan Liliana, Rusu Viorel, Bobeica Elena. Drept administrativ în

scheme, Chișinău: CEP USM, 2013

13. Orlov Maria, Belecciu Ștefan, Drept administrativ, editura Epigraf, Chișinău, 2005

14. Trăilescu Anton. Drept administrativ, ediția a III a, București: C.H.Beck, 2008

15. Vedinas Verginia. Drept administrativ. Ediția a IX-a revăzută si actualizata, Editura

Universul Juridic, 2015

16. Vida Ioan, Puterea Executivă şi Administraţia Publică, editura Regia autonomă

„Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1994 (224 pag.)

17. Voican Marina. Principiile cadru ale administraţiei publice locale, Bucureşti: Universul

juridic, 2008

Profilul științific – 552. Drept public

Specialitatea 552.03 Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)

Proba II. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)

1. Finanţele publice

2. Dreptul financiar - noţiuni generale

3. Bazele juridice ale circulaţiei monetare

4. Creditul

5. Dreptul bugetar şi bugetul public naţional

6. Procedura bugetară

7. Bugetul asigurărilor sociale de stat

8. Bugetele locale

9. Sistemul veniturilor publice

10. Sistemul cheltuielilor publice

11. Controlul financiar

12. Răspunderea juridică în procesul de execuţie bugetară

13. Elementele definitorii ale Dreptului fiscal şi a legislaţiei fiscale.

14. Contribuţii fiscale principale.

15. Elementele legii fiscale.

Page 4: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

16. Raportul juridic de drept fiscal.

17. Organele cu atribuţii de administrare fiscală.

18. Obligația fiscală. Executarea obligaţiei fiscale.

19. Executarea silită a obligaţiilor fiscale.

20. Controlul fiscal.

21. Răspunderea juridică pentru încălcarea legislaţiei fiscale.

22. Reglementarea juridică a impozitelor şi taxelor generale de stat.

23. Reglementarea juridică a impozitelor şi taxelor locale.

Bibliografia:

1. Bălan Emil, Drept fiscal, Ediţia 4, Editura CH BECK, 2007.

2. Condor Ioan etc. Drept fiscal, Vol. I., Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,

2007.

3. Condor Ioan etc. Drept fiscal, Vol. II., Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,

2007.

4. Şaguna Dan Drosu, Drept fiscal, Ediţia 5, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2013.

5. Vlaicu Vlad, Rotaru Aureliu, Boaghi Viorica, Vidaicu Mihaela, Drept fiscal, Editura

U.S.M., Chișinău, 2014.

6. Крохина A., Налоговое право, Мoscova, Издательство: "Юнити-Дана", 2009.

7. Armeanic A., Drept financiar, Chişinău, 2008.

8. Bălan E., Drept Financiar, Bucureşti, 2003.

9. Condor I., Stancu R., Drept Financiar şi Fiscal Român, Bucureşti, 2002.

10. Gliga I., Drept Financiar, Bucureşti, 1998.

11. Oneţ C., Dreptul finanţelor publice (partea generală), Bucureşti, 2005.

12. Postolache R., Drept Financiar, Bucureşti, 2009.

13. Şaguna D. D., Tofan M., Drept financiar şi fiscal european, Bucureşti, 2010.

14. Şaguna D.D., Drept Financiar şi Fiscal, Bucureşti, 2000.

15. Văcărel I., Finanţe publice, Bucureşti, 2004.

16. Грачева Е.Ю., Финансовое право, Москва, 2011.

Profilul științific – 552. Drept public

Specialitatea 552.04 Drept funciar și al mediului

Proba II - Drept funciar și al mediului

1. Caracteristica generală a interacţiunii dintre societate şi natură.

2. Noţiuni şi termeni ecologo-juridici. Criza ecologică. Noţiunea, obiectul şi sistemul

dreptului ecologic.

3. Drepturi şi obligaţii ecologice ale cetăţenilor şi organizaţiilor neguvernamentale de

mediu.

4. Dreptul de proprietate şi Dreptul de beneficiere asupra obiectelor naturii şi resurselor

naturale

5. Administrarea de stat în domeniul protecţiei mediului şi utilizării resurselor naturale

6. Reglementarea juridică a evaluării impactului asupra mediului înconjurător. Controlul

ecologic.

7. Răspunderea ecologico – juridică.

8. Regimul juridic al aerului atmosferic.

9. Regimul juridic de utilizare şi protecţie a terenurilor

10. Regimul juridic de utilizare şi protecţie a subsolului.Regimul juridic de protecţie şi

utilizare a apelor.

11. Regimul juridic de protecţie şi utilizare a fondului forestier.

12. Regimul juridic de utilizare şi protecţie a regnului animal.

13. Regimul juridic al deșeurilor și a substanțelor chimice.

14. Raporturile juridice funciare, normele juridice funciare şi sistemul dreptului

Page 5: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

15. Dreptul de beneficiere (folosinţă) funciară, dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

asupra terenurilor

16. Reglementarea juridică a tranzacţiilor funciare şi administrarea de stat cu fondul funciar

17. Răspunderea juridică pentru încălcarea legislaţiei funciare

18. Regimul juridic al terenurilor agricole, terenurilor gospodăriilor ţărăneşti(de fermier)

19. Regimul juridic al terenurilor din intravilan

20. Regimul juridic al terenurilor destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi

altor destinaţii speciale.

21. Regimul juridic al terenurilor destinate ocrotirii naturii, ocrotirii sănătăţii, activităţii

recreative, terenurilor de valoare istorico-culturală, terenurilor zonelor suburbane şi

zonelor verzi.

22. Regimul juridic al terenurilor fondului silvic

23. Regimul juridic al terenurilor fondului apelor

Bibliografia:

1. Duţu M., Duţu A., Dreptul mediului. Editia 4, CH Beck, 2014;

2. Duţu M., Dreptul mediului, tratat, Bucureşti 2010.

3. Marinescu D., Tratatul de Dreptul mediului, Universul Juridic, 2010;

4. Lupan E., Tratat Dreptul mediului, C.H. Beck, 2009;

5. Romitan C., Dictionar de dreptul mediului, C.H. Beck, 2004;

6. Trusca A., Particularitatile raspunderii juridice in dreptul mediului, Universul Juridic,

2012;

7. Ene Costel, Dreptul mediului, C.H. Beck, 2011;

8. Țârcă Ș. , Dreptul mediului, Universitatea „Hyperion” Bucureşti, 2010

9. Lupan E., Dreptul mediului, Bucureşti 1996, partea generală.

10. Lupan E., Dreptul mediului, Bucureşti 1997, partea specială.

11. Badescu Valentin-Stelian, Dreptul mediului. Sisteme de management de mediu, C.H.

Beck, 2011;

12. Zamfir P., Trofimov I., Dreptul mediului, partea generală, Chişinău 1998.

13. Zamfir P., Dreptul mediului, partea specială, Chişinău 1998.

14. Trofimov I., Dreptul mediului, partea specială, Chişinău 2000.

Profilul științific – 552. Drept public

Specialitatea 552.05 Drept informațional

Proba II - Drept informațional

1. Bazele teoretice ale informaţiei. Premisele constituirii dreptului informaţional

2. Obiectul de studiu şi metodele dreptului informaţional

3. Reglementarea normativ-juridică a resurselor informaţionale de stat

4. Dreptul de access la informaţie. Mecanisme juridice de apărare a dreptul de a fi

informat.

5. Protecţia juridică a informaţiei cu acces limitat şi dreptul la informaţia cu acces limitat

6. Mecanisme juridice de protecţie a inviolabilităţii vieţii private în contextul dezvoltării

societăţii informaţionale

7. Dreptul mass-media ca instituţie a dreptului informaţional

8. Conceptul comerţului electronic. Reglementarea normativ-juridică a comerţului

electronic în Republica Moldova.

9. Aspecte normativ-juridice ale utilizării semnăturii digitale. Conceptul circuitului

documentelor în format electronic

10. Bazele normativ-juridice ale securităţii informaţionale

11. Protecţia juridică a sistemelor informaţionale şi a dreptului asupra sistemelor

informaţionale

12. Criminalitatea cibernetică. Categoriile infracţiunilor din domeniul informaţional

Page 6: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

13. Reglementarea normativ-juridică a activităţii de antreprenoriat, desfăşurată în

sistemele şi reţelele informaţionale.

14. Politica şi strategia de stat în domeniul informaţional

Bibliografia:

1. I. Vasiu, L. Vasiu, Informatică juridică şi drept informatic 2005, Ed. Albastră, Cluj-

Napoca, 2005.

2. I. Vasiu, Criminalitatea informatică, Ed. Nemira, Bucureşti, 2001.

3. V. Patriciu, I. Vasiu, G. Patriciu, Internetul şi Dreptul, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999.

4. I. Vasiu, L. Vasiu, Frauda informatică, Revista Română de Drept Penal, Nr. 1, 2005.

5. Ruxandra Anescu, Vlad Anescu - Comerţul electronic - Tribuna Economică, nr.4/2003

Profilul științific – 552. Drept public

Specialitatea 552.07 Drept contravențional

Proba II - Drept contravențional

1. Consideraţii generale privind dreptul contravenţional.

2. Noţiunea şi caracteristica răspunderii contravenţionale ca formă a răspunderii juridice.

3. Principiile şi scopurile răspunderii contravenţionale.

4. Noţiunea, semnele şi componenţa juridică a contravenţiei.

5. Cauzele care înlătură sau influenţează la aplicarea răspunderii contravenţionale.

6. Sancţiunile contravenţionale şi ordinea de aplicare a lor.

7. Caracteristica generală a părţii speciale drept material a Codului contravenţional.

8. Noţiunea, scopul și principiile procesului contravenţional.

9. Caracteristica autorităţilor competente să soluţioneze cauzele contravenţionale.

10. Instanţa de judecată ca autoritate care înfăptuieşte justiţia în cauzele contravenţionale.

11. Autorităţi extrajudiciare competente să soluţioneze cauzele contravenţionale. Agentul

constatator.

12. Caracteristica participanţilor la procesul contravenţional.

13. Probele în procesul contravențional.

14. Noţiunea şi categoriile măsurilor procesuale de constrângere.

15. Noţiunea şi caracteristica generală a fazelor procesului contravenţional.

Bibliografia

1. Cobăneanu S., Bobeica E., Rusu V. Drept administrativ. Note de curs. – Chişinău: CEP

USM, 2012.

2. Guţuleac V., Tratat de drept contravenţional, Chişinău, 2009.

3. Furdui S., Dreptul contravenţional, Cartier Juridic, Chişinău, 2005.

4. Manda C. Drept administrativ. Tratat elementar. – Bucureşti: Lumina LEX, 2007.

5. Orlov M., Belecciu Ş. Drept administrativ. – Chişinău: Elena - V.I., 2005.

6. Preda M. Drept administrativ. Partea generală. Ediţia a IV-a. – Bucureşti: Lumina LEX,

2006.

7. Prisăcaru V. Tratat de drept administrativ român. Partea generală. Ediţia a III-a revăzută

şi adăugită. – Bucureşti: Lumina LEX, 2002.

Profilul științific – 552. Drept public

Specialitatea 552.08 Drept internațional și european public

Proba II - Drept internațional public

1. Subiecții dreptului internațional public

2. Izvoarele dreptului internațional public

3. Principiile dreptului internațional public

4. Teritoriul în dreptul internațional

Page 7: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

5. Mijloace pașnice de soluționare a diferendelor internaționale

6. Drept internațional aerian

7. Drept internațional cosmic

8. Dreptul mării

9. Drept internațional penal

10. Drept diplomatic

11. Dreptul tratatelor

12. Răspunderea în dreptul internațional

Bibliografia:

1. Bolitineanu Al., Năstase A., Aurescu B. Drept internaţional contemporan. Ed. All Beck, 2-a ed.

Bucureşti 2000.

2. Burian Al., Balan O., Sârcu D., Suceveanu N., Osmochescu N., Arhiliuc V., V. Gamurari, O.

Dorul. Drept Internaţional Public. Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită, Chişinău 2012.

3. Călinoiu Constanța, Duculescu Victor, Drept Internațional European, Editura Lumina Lex,

București, 2008;

4. Diaconu I. Tratat de drept international public. 1 volum, Ed. “Lumina Lex”, Bucureşti 2002.

5. Diaconu Ion, Manual de drept internațional public, Editura Lumina Lex, București, 2007;

6. Geamănu Gr. Drept international contemporan. Ed. didactică şi pedagogică, Bucureşti

1975/1981, 2 volume.

7. Mazilu Dumitru, Drept internaţional public, Ediția a II-a, Vol. 2, Editura Lumina Lex, București,

2009;

8. Miga-Beșteliu Raluca, Drept internațional. introducere în drept internațional public, Editura

Lumina Lex, București, 2008;

9. Moca Gheorghe, Duțu Mircea, Drept internaţional public, Editura Universul Juridic, 2004;

10. Năstase A., Aurescu B., Jura C. Drept internaţional public – sinteze pentru examine. Ed. All

Beck, Bucureşti 2002.

11. Niciu M. Culegere de documente de drept internaţional. 2 volume, Ed. Lumina Lex, 1997.

12. Niciu M. Drept internaţional public. Ed. servosat, Arad, 2001.

13. Osmochescu N., Dorul O. Drept internaţional public. Note de curs (în scheme). CEP USM 2012.

14. Preda Aurel, Tratat de drept internațional public, Editura Lumina Lex, București, 2007;

15. Serbenco, Eduard. Drept internaţional public. Vol.1..- Ch.: [S.n.], 2014.- 328 p.

16. Ţarcă Ștefan, Velișcu Viorel, Drept internaţional public, Editura Sitech, 2010

17. Колосов И.М., Кривчикова Э.С. Международное право. Международные отношения,

Москва 2003.

Profilul științific – 553. Drept privat

Specialitatea 553.01 Drept civil

Proba II. Drept civil. Partea Generală. Persoana fizică. Persoana juridică

1. Noţiuni introductive privind dreptul privat

2. Caracteristica generală a dreptului civil

3. Izvoarele dreptului civil

4. Raportul juridic civil

5. Persoana fizică - subiect al raportului juridic civil

6. Persoana juridică – subiect al raportului juridic civil

7. Obiectele raportului juridic civil

8. Actul juridic civil

9. Reprezentanţa şi procura

10. Exercitarea şi apărarea drepturilor subiective civile

11. Termenele în dreptul civil. Termenele de prescripţie

12. Drepturile persoanele nepatrimoniale

Page 8: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

Referinţe bibliografice:

1. Baies, Sergiu, Roşca Nicolae. Drept civil. Partea generală. Chişinău, 2004, 2005, 2007, 2011.

2. Noul Cod Civil. Comentariu pe articole art. 1 – 2664. Editura Ch.Beck. București 2012.

3. Colectiv de autori. Sub redacția Sergiu Baieș: Drept civil. Persoana fizică. Persoana juridică.

Scheme, spețe, teste. Tipografia centrală. Chișinău 2012.

4. Beleiu, Gheorghe.Drept civil român, introducere în dreptul civil, subiectele dreptului civil.

Bucureşti, 1992, 1995, 1998.

5. Roşca, Nicolae; Baieş, Sergiu. Dreptul afacerilor. Vol. I, Chişinău, 2004.

6. Roşca, Nicolae; Baieş, Sergiu. Dreptul afacerilor. Vol. II, Chişinău, 2006.

7. Ernest Lupan, Ioan Sabău-Pop, Tratat de drep civil român, Vol. I. Partea generală. Bucureşti,

2006.

8. Ernest Lupan, Ioan Sabău-Pop, Tratat de drep civil român, Vol. II. Persoanele. Bucureşti, 2007.

9. Ion Dogaru, Nicolae Popa, Dan Claudiu Dănişor, Sevastian Cercel, Bazele dreptului civil. Vol., I,

teoria generală. Bucureşti 2008.

10. G. Boroi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Bucureşti, 2002.

11. E. Chelaru, Drept civil. Partea generală, Bucureşti, 2003.M. Mureşan, Drept civil. Partea

generală, Cluj-Napoca, 1999.

12. Ungureanu, Ovidiu.Manual de drept civil. Partea generală. Bucureşti, 1999.

13. Vonica, Romul Petru.Drept civil. Partea generală. Bucureşti, 2001.

14. Zlătescu, Victor Dan.Tratat elementar de drept civil. Teoria generală. Vol. 1. Bucureşti 2000.

15. Hamangiu, C.; Rosetti-Bălănescu, I.; Băicoianu, Al.Tratat de drept civil român. Vol.1. Bucureşti,

1996.

16. Popescu, Tudor R.Drept civil. Bucureşti, 1994.

17. Lupan, Ernest.Drept civil. Persoana fizică. Bucureşti, 1999.

18. Lupan, Ernest. Drept civil. Persoana juridică, Bucureşti, 2000..

19. Pop, Teofil. Drept civil român, persoanele fizice şi persoanele juridice.Bucureşti, 1994.

20. Cantacuzino, Matei B. Elementele dreptului civil. Bucureşti, 2001.

21. Carpenaru, Stanciu. Drept comercial român. Bucureşti, 2001.

22. Baieş, Sergiu. Studiu comparativ privind dreptul civil. În: „Uniunea Europeană şi Republica

Moldova. Implementarea Acordului de Parteneriat şi Cooperare”, Chişinău, 2002

23. Chiriac, Andrei. Aspecte istorico-teoretice a persoanei juridice în legislaţia Republicii

Moldova.Chişinău, 2001.

24. Paul Vasilescu, Relativitatea actului juridic civil, Bucureşti, 2003.

25. Marian Nicolae, Prescripţia extinctivă, Bucureşti, 2004.

26. Eminescu, Yolanda. Subiecte colective de drept în România. Bucureşti, 1981.

27. Bîrsan, Corneliu; Dobrinoiu, Vasile; Ţiclea, Alexandru şi Toma, Mircea. Societăţile comerciale.

Organizarea, funcţionarea, răspunderea. Bucureşti, 1993.

28. Carpenaru, Stanciu; Predoiu, C. David; Pipera, S.Gh. Societăţile comerciale. Reglementare,

doctrină, jurisprudenţă. Bucureşti, ed.II-a, 2002. Dogaru, Ion. Elementele dreptului

civil.Bucureşti, 1993.

29. Lazăr, Tudor. Societatea comercială persoană juridică în economia de piaţă. Chişinău, 2000.

30. Гражданское право. Том 1. Под ред. Суханова, Е. Москва, 2008, 2009.

31. Гражданское право. Под. ред. A. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. Том 1. Москва, 2007.

32. Иоффе, О.С. Гражданское право. Избранные труды. Москва, 2000.

33. Эрделевский A.M. Компенсация морального вреда. Москва, 2000.

34. Белявский А. В. Судебная защита чести и достоинства граждан. Moscova, 1966.

35. Грибанов, В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. Москва, 1972.

36. Брагинский, М. И. Осуществление и защита гражданских прав. Сделки.

Представительство. Доверенность. Исковая давность // Вестник ВАС РФ, 1995, №.7.

37. М. Г., Масевич. Исковая давность. // Хозяйство и право. 1993, № 9

Page 9: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

Profilul științific – 553. Drept privat

Specialitatea 553.02 Dreptul afacerilor

Proba II – Dreptul afacerilor

1. Introducere în dreptul afacerilor. Izvoarele dreptului afacerilor

2. Activitatea de întreprinzător. Dreptul de a desfăşura activitate de întreprinzător

3. Reglementarea juridică a activităţii de întreprinzător

4. Noţiuni întroductive privind societăţile comerciale

5. Constituirea societăţii comerciale . Cerinţele de publicitate a operaţiunilor societăţii comerciale

6. Patrimoniul societăţii comerciale. Formarea şi modificarea capitalului social

7. Reorganizarea societăţilor comerciale

8. Dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale

9. Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale pentru cauză de insolvabilitate

10. Particularităţile de constituire şi funcţionarea societăţilor de persoane

11. Funcţionarea societăţii cu răspundere limitată

12. Particularităţile de constiturie şi funcţionare a uniunile de societăţi comerciale şi a filialelor

acestora

Bibiliografie selectivă

Acte normative

1. Legea privind principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr.235/2006;

2. Codul civil nr.1107/2002, publicat în MO, 2002, nr.82-86.

3. Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845/1992, MO, 1994, nr.2.

4. Legea cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali

nr.220/2007;

5. Legea cu privire la societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997, MO, 1997, nr.38-39.

6. Legea privind societăţile cu răspundere limitată nr.135/2007, MO, 2007, nr.127-130;

7. Legea cu privire la investiţii în activitatea de întreprinzător nr.81/2004 //MO, 2004 nr. 64;

8. Legea insolvabilităţii nr. 149/2012, MO, 2012, nr.193-197. In vigoare din 13.03.2013;

9. Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr.451/2001, MO, 2001,

nr. 108-109.

10. Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător nr.160/2011, MO,

nr.170-175/2011;

11. Legea privind implimentarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător

nr.161/2011, MO nr.170-175/2011;

12. Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător // Monitorul Oficial,

2012, nr. 181-184. Întrată în vigoare la 31.01.2013;

13. Legea nr.121/2007 cu privire la administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice; MO, 2007,

nr.90-93;

14. Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr.93/1998, MO, 1998, nr.72-73.

15. Legea privind cooperativele de producţie nr.1007/2002, MO, 2002, nr.71-73.

16. Legea privind cooperativele de întreprinzător nr.73/2001, MO, 2001, nr.49-50.

17. Legea cu privire la întreprinderea de stat nr.146-XIII din 16.06.1994, MO, 1994, nr.2.

18. Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier), nr.1353/2000, MO, nr. 14-15;

19. Legea privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii nr.206/2006;

20. Legea contabilităţii nr.113/2007 MO, 2007, nr.90-93, (în vigoare de la 01.01.2008);

21. Legea concurenţei nr.183/2012 // MO, 2012, nr. 193-197: În vigoare din 14.09.2012;

Literatură obligatorie:

1. ROŞCA NICOLAE. BAIEŞ, SERGIU. Dreptul afacerilor. Chişinău, 2011, 576 p.

2. CĂRPENARU, STANCIU. Tratat dedrept comercial român, ALL BECK, Bucureşti, 2004, 646p.

3. ROŞCA, NICOLAE. BAIEŞ, SERGIU. HÂNCU VICTORIA Dreptul afacerilor (scheme).

Chişinău, 2013.

Page 10: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

4. ROŞCA NICOLAE. BAIEŞ SERGIU. Dreptul afacerilor. Chişinău, 2011, 576 p.

5. ROŞCA NICOLAE. BAIEŞ SERGIU. Dreptul afacerilor. Volumul I., Chişinău, 2004, 453 p.

6. ROŞCA NICOLAE. BAIEŞ SERGIU. Dreptul afacerilor. Volumul II., Chişinău, 2006, 432 p.

7. NICOLAE ROŞCA, SERGIU BAIEŞ, OLGA COJOCARU, Comentariu teoretico-practic la

Legea nr.135/2007 privind societăţile cu răspundere limitată. Chişinău, 2009, 160 p.;

8. ROŞCA, NICOLAE. Fondarea, înregistrarea şi personalitatea juridică a societăţii comerciale,

autoreferat a tezei de doctor in drept. Chişinău, 2003, p. 26;

9. Nicolae Rosca, Unele precizări privind particularităţile tranzacţiilor de proporţii încheiate de

societatea comercială pe acţiuni. // Buletinul Curţii de Apel Economice, 2008, nr.4, p. 6-10;

10.ROŞCA, NICOLAE.Aporturile monetare şi nemonetare la formarea captitalului social al

societăţii comerciale.// Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2011, nr.1. Pag.34-46.

11. Comentariu la Codul civil al Republicii Moldova, volumul I, Chişinău, 2006.

12.MĂMĂLIGĂ SERGIU, Societatea pe acţiuni, Comentariu la Legea nr.1134-XIII/1997, Museum,

Chişinău, 2001.

13.ROŞCA NICOLAE, Noţiunea de insolvabilitate prin prisma Legii insolvabilităţii nr. 632/2001,

Analele Ştiinţifice ale Universităţii de stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice” Volumul

I, Chişinău, 2005, p.250-254.

14. VONICA, ROMUL PETRU. Dreptul societăţilor comerciale. Bucureşti, 2000, 696 p.

15. CĂRPENARU, STANCIU. PREDOIU, C. DAVID, S. PIPERA, Gh. Societăţile comerciale.

Reglementare, doctrină, jurisprudenţă. Ed. ALL BECK, Bucureşti, ed.II-a, 2002, 611 p.

16. CĂRCEI, ELENA. Societăţile comerciale pe acţiuni. ALLBECK, Bucureşti, 2000, p.428.

17.Lucian Săuleanu, Societăţi comerciale, Studii. Universul juridic, Bucureşti, 2012.

18.Cătană Radu, Dreptul societăţilor comerciale. Probleme actuale privind societăţile pe acţiuni.

Democraţia acţionarială. Editura Sfera. Cluj-Napoca, 2007.

19.COSTIN, MIRCEA. JEFLEA, CORINA AURA. Societăţile comerciale pe persoane. Lumina Lex,

Bucureşti, 1999, p.319.

20. TIBERIU GABRIEL SAVU, societăşţile comerciale şi acquis-ul comunitar, Bucreşti, 2001.

21. JUGLART, M. IPPOLITO, B. Curs de droit commercial. Les societes cemmerciales. Ed.2-a,

Montchrestien, Paris, Economica, 1983.

22. LEFTER, CORNELIA. Societatea cu răspundere limitată în dreptul comparat. Ed. Didactică şi

Pedagogică R.A., Bucureşti, 1993, 179 p.

23. ŞAGUNA, D. D. NICULESCU, M.R. Societăţi comerciale europene. Bucureşti, 1996.

24. БУЗАНОВ, В. Право на фирму как объект гражданского оборота. // Хозяйство и право,

2002, №.8.

25.ВОЛЧИНСКИЙ, ВИКТОР. Понятие и содержание фирменного наименования// Вестник

Московского Университета, 1973, N.1.

26. КАШАНИНА, T.K. Корпоративное право, Норма, Москва, 1999.

27. КОЗЛОВА, Е. Предприятия как объект и субъект права, // Российская юстиция, 2002, № 8,

с.18-19. ФУНК, Я., МИХАЛЧЕНКО, В.A., ХВАЛЕЙ, B.B. Акционерное право, история и

теория, Минск, 1999;

28. CHIRIAC, ANDREI. Aspecte istorico-teoretice a persoanei juridice în legislaţia Republicii

Moldova. Ed. Cartdidact, Chişinău, 2001, 175p.

29. Lazăr, Tudor. Societatea comercială persoană juridică în economia de piaţă. Chişinău, 2000.

30. КАЛЕНИК A.Б. Коммерческое право,. Chişinău, 2007, 266 с.

31. BURAC VICTOR, Drept bancar, Chişinău, 2001, p.50-58, p.137-179;

32. V. Rusu, Ch. Focşa, Curs de drept comercial, Chişinău, 2006, 432 pag.

33. CĂRPENARU, STANCIU. PREDOIU, C. DAVID, S. PIPERA, Gh. Societăţile comerciale.

Reglementare, doctrină, jurisprudenţă. Ed. ALL BECK, Bucureşti, ed.II-a, 2002, 611 p.

34. COZIAN, V. M. VIANDER, A. Droit des societes. Cinquieme edition, Litec, Paris, 1992.

35. GEROTA, D. D. Curs de societăţi comerciale. Bucureşti, 1928.

36. GEORGESCU, I. L. Drept comercial român. Vol.I şi II. Ed. “Soces &Co SAP”, Bucureşti, 1947.

37. GUYON, Y. Droit des affaires. tome 1, 2, Edition Economica, Paris, 1994.

Page 11: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

38. TURCU, ION. Teoria şi practica dreptului comercial, Vol. I, II, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998,

503 p.

39.ШИШКА Р.Б., и др., Предпринимательское право, Украины Харьков, 2001, с. 622

B. Directivele Uniunii Europene privind societăţile comerciale.

1. Directiva I. nr.2009/101/CE a Parlamentului Europena şi a Consiliulu din 16 septembrie 2009 de

coordonare, în vederea echivalării garanţiilor impuse societăţilor comerciale în statele membrei în

înţelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat pentru protejarea intereselor asociaţilor sau

terţilor;

2. Directiva II. Nr.2012/30/UE din 25.10.2012, de coordonare în vederea echivalării garanţiilor

impuse societăţilor comerciale în înţelesul articolului 54 al doilea paragraf din Tratatul privind

funcţionarea UE pentru protejarea intereselor asociaţilor şi terţilor în ceia ce priveşte constituirea

societăţilor pe acţiuni şi menţinerea şi modificarea capitalului lor social acestora;

3. Directiva 2011/35/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind

fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni (prin aceasta se abrogă Directiva III. Nr.78/855 din

9.10.1978 cu privire la fuziunea societăţilor pe acţiuni);

4. DIRECTIVA 2013/34/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 iunie

2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale

anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European

și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului;

Directivele 78/660/CEE și 83/349/CEE se abrogă.

5. Directiva VI. Nr.82/891 din 12.12.1981 privind divizarea societăţilor pe acţiuni;

7. Directiva VIII, nr.2006/43/CE din 17 mai 2006 cu privire la auditul statutar al conturilor anuale şi

al conturilor consolidate ( aceasta a abrogat-o pe Directiva nr.84/252 din 10.04.1984);

8. Directiva X. Nr.2005/56 din 26.10.2005 privind fuziunile transfrontaliere;

9. Directiva XI. Nr.89/666 din 21.12.1989 privind publicitatea sucursalelor;

10 Directiva XII. 2009/102/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 în

materia de drept al societăţilor comerciale privind societăţile comerciale cu răspundere limitată cu

asociat unic;

11. Directiva XIII. Directiva nr.2004/25/CE din 21.04.2004 privind ofertele publice de cumpărare a

valorilor mobiliare;

12. Directiva XIV. (Proiect) privind transferul sediului dintr-un stat membru în altul.

13. Directiva XV. Nr.2007/36/CE din 11 iulie 2007 privind exercitarea unor drepturi de către

acţionarii societăţilor pe acţiuni.

Practica judecătorească

1. Decizia Colegiului economic al Curţii Supreme de Justiţie a Republii Moldova nr.2rae-56/2008

din 06.03.2008. (Cu privire la excluderea asociatului).

2. Hotărârea Plulnului CSJ nr.4-3rca-16/2001 din 05.11.2001 (privind excluderea fondatorului).

3. Decizia Colegiului civil al CSJ a RM nr.2r/a-174/2001 din 18.04.2001. (excluderea asociatului).

4. Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ a RM nr.3r.-1375/2007 din

19.09.2007 (privind aportul la capitalul social in S.A. );

5. Decizia Colegiului Economic al CSJ nr.2rae-8/2007 din 15.03.2007 (privind dreptul de preemţiune

asupra părţii sociale)

6. Decizia Colegiului economic al CSJ nr.2re-2572007 din 25.01.2007 (răspunderea subsidiară a

membrilor organului de conducere a SRL);

7. Decizia Colegiului economic al CSJ nr.2rae-12/2007 din 09.02.2008 (modificare capital social al

S.A.);

8. Decizia Colegiului economic al CSJ nr.2re-5/2008 (privind tranzacţia de proporţie a S.A.)

9. HOTĂRÎREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Cu

privire la aplicarea de către instanţele economice a prevederilor legale ce ţin de dizolvarea

agenţilor economici nr.38 din 22.11.2004 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii

Page 12: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

Moldova, 2005, nr.1, pag.15

10. HOTĂRÎREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Cu

privire la aplicarea Legii insolvabilităţii de către instanţele judecătoreşti economice nr.34 din

22.11.2004 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2004, nr.11, pag.6.

Profilul științific – 553. Drept privat

Specialitatea 553.03 – Drept procesual civil

Proba II – Drept procesual civil

1. Felurile de procedură civilă.

2. Izvoarele dreptului procesual civil. Acţiunea izvoarelor în timp.

3. Compunerea completului de judecată. Recuzarea judecătorului.

4. Părţile în procesul civil. Condiţiile necesare pentru a fi parte la proces.

5. Coparticiparea procesuală civilă.

6. Participarea intervenienţilor principali în cadrul procesului civil

7. Participarea intervenienţilor accesorii la procesul civil.

8. Participarea procurorului la judecarea cauzelor civile

9. Reprezentarea judiciară în procesul civil. Temeiurile şi felurile reprezentării. Împuternicirile

reprezentantului în judecată.

10. Competenţa jurisdicţională teritorială a instanţelor judecătoreşti

11. Temeiurile şi procedura strămutării pricinii de la instanţa sesizată la o altă instanţă

12. Premisele dreptului la acţiune civilă

13. Condiţiile de exercitare a dreptului la acţiune civilă

14. Modalităţile de apărare a pârâtului împotriva acţiunii civile

15. Măsurile de asigurare a acţiunii cvile şi procedura de asigurare

16. Obiectul probaţiunii şi determinarea lui în cauzele civile concrete

17. Repartizarea sarcinii de probaţiune între părţi. Rolul prezumţiilor în repartizarea sarcinii de

probaţiune

18. Degrevarea de probaţiune

19. Temeiurile şi procedura efectuării expertizei

20. Depunerea și acceptarea cererii de chemare în judecată.

21. Pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare.

22. Dezbaterile judiciare ca fază obligatorie în procesul civil.

23. Efectele juridice ale neprezentării în şedinţa de judecată a participanților la proces

24. Actele de dispoziţie ale părţilor în procesul civil

25. Temeiurile şi procedura suspendării procesului

26. Temeiurile şi procedura scoaterii cererii de pe rol. Efectele procesuale ale scoaterii cererii de pe

rol

27. Temeiurile şi procedura de încetare a procesului. Efectele procesuale ale încetării procesului

28. Cerinţele care se înaintează faţă de hotărârea primei instanţe

29. Rectificarea hotărârii de judecată de către instanţa care a pronunţat-o

30. Efectele juridice ale hotărârii rămase definitive, irevocabile

31. Încheierile primei instanţe de judecată. Felurile încheierilor

32. Noţiunea şi esenţa procedurii contenciosului administrativ

33. Esenţa şi particularităţile procedurii speciale. Participanţii la proces în procedura specială

34. Procedura de constatare a faptelor care au valoare juridică

35. Esenţa şi particularităţile procedurii în ordonanţă (procedura simplificată). Pretenţiile în al căror

temei se eliberează ordonanţa juecătorească.

36. Importanţa căilor de atac şi clasificarea lor. Reguli comune privind folosirea căilor de atac

37. Dreptul de a declara apel şi procedura exercitării apelului. Elementele apelului

38. Procedura de judecare a apelului. Limitele judecării apelului.

39. Împuternicirile instanţei de apel

Page 13: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

40. Temeiurile casării sau modificării hotărârii de către instanța de apel.

41. Temeiurile de declarare a recursului împotriva actelor de dispoziţie ale curţilor de apel

42. Procedura examinării admisibilităţii recursului împotriva actelor de dispoziţie ale curţilor de apel

43. Temeiurile casării sau modificării deciziei instanței de apel în urma examinării recursului.

44. Procedura de judecare a recursului împotriva actelor de dispoziţie ale curţilor de apel. Limitele

judecării recursului

45. Împuternicirile CSJ la examinarea recursului împotriva deciziilor instanţei de apel.

46. Revizuirea hotărârilor, încheierilor şi deciziilor irevocabile. Elementele revizuirii.

47. Temeiurile revizuirii hotărârilor, încheierilor şi deciziilor irevocabile

48. Procedura de examinare a cererilor de revizuire a hotărârilor irevocabile. Împuternicirile

instanței de revizuire.

49. Procedura de recunoaştere şi de încuviinţare a executării silite a hotărârilor judecătoreşti străine

50. Procedura examinării contestațiilor contra hotărârilor arbitrale

Bibliografia:

1. Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor şi Libertăţilor fundamentale, Roma din

04.11.1950(ratificată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.1298 din 24.07.1997).

2. Convenţia de la Haga privind procedura civilă (ratificată prin Hotărârea Parlamentului Republicii

Moldova nr.1298 din 24.07.1997) nr.1136-XII din 4 august 1992).

3. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994. Publicat: 18.08.1994, în vigoare: 27.08.1994.

4. Hotărârea Curții Constituționale nr.16 din 28.05.98 cu privire la interpretarea art.20 din

Constituţia Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 25.06.1998, nr.

56-59 (revizuită prin HCC nr.39 din 09.07.2001 și prin HCC nr.10 din 16.04.2010).

5. Hotărârea Curții Constituționale nr.55 din 14.10.1999 privind interpretarea art.4 din Constituţia

Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 28.10.1999, nr. 118.

6. Codul de Procedură civilă al Republicii Moldova nr.225 din 30.05.2003.

7. Codul de executare nr.443 din 24.12.2004. Cartea întîi. Executarea hotărârilor cu caracter civil

(art.1-161).

8. Legea contenciosului administrativ, nr.793 din 10.02.2000.

9. Legea taxei de stat, nr.1216 din 03.12.1992.

10. Legea cu privire la arbitraj,nr.23 din 22.02.2008.

11. Legeacu privire la arbitrajul comercial internaţional,nr.24 din 22.02.2008.

12. Legeacu privire la mediere,nr.134 din 14.06.2007.

13. Legeaprivind statutul şi organizarea activităţii grefierilor din instanţele judecătoreşti, nr.59

din 15.03.2007.

14. Legea cu privire la avocatură, nr.1260 din 19.07.2002.

15. Legeacu privire la asistenţa juridică garantată de stat, nr.198 din 26.07.2007.

16. Legea cu privire la procuratură, nr.118 din 14.03.2003.

Legea privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea

în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii

judecătoreşti, nr.87 din 21.04.2011. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994. Publicat:

18.08.1994, în vigoare: 27.08.1994.

Izvoare normative internaţionale:

1. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată la New York la 10.12.1948 (ratificată prin

Hotărârea Parlamentului RM nr.217-XII din 27.07.1990).

2. Pactul internaţional cu privire la drepturile economice şi politice (New York, 16.12.1966),

ratificat prin Hotărârea Parlamentului RM nr.217-XII din 27.07.1990.

4. Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, încheiată la 18 aprilie 1961,Republica

Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1135-XII din 04 august 1992 (în vigoare

pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993).

Page 14: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

5. Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare, încheiată la 24 aprilie 1963, Republica

Moldova a a derat prin Hotărârea Parlamentului nr.1135-XII din 4 august 1992 (în vigoare

pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993);

6. Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine din 05

octombrie 1961 de la Haga, Republicii Moldova a a aderat prin Hotărârea Parlamentului

nr.1136-XII din 19 iunie 2006.

7. Convenţia europeană de arbitraj comercial internaţional, întocmită la Geneva la 21 aprilie 1961,

Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr.1331-XIII din 26 septembrie 1997

(în vigoare pentru Republica Moldova de la 5 martie 1998).

8. Aranjamentul relativ la aplicarea Convenţiei europene de arbitraj comercial internaţional, întocmit

la Paris la 17 decembrie 1962, Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului

Republicii Moldova nr.1331-XIII din 26 septembrie 1997 (în vigoare pentru Republica Moldova

de la 05 martie 1998).

9. Convenţia asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, întocmită la Haga la 25

octombrie 1980, Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr.1468-XIII din 29

ianuarie 1998 (în vigoare pentru Republica Moldova de la 1 iulie 1998).

10. Convenţie asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, întocmită la

Haga, din 29 mai 1993, Republicii Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr.1468-XIII

din 29 ianuarie 1998 (în vigoare pentru Republica Moldova de la 01 august 1998).

11. Convenţia privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate (aderare dispusă prin Legea

nr.88-XVI din 20 aprilie 2006).

12. Convenţia europeană cu privire la informarea asupra dreptului străin (in vigoare pentru Moldova

de la 15.06.2002) şi Protocolul adiţional la Convenţie (ratificate prin Legea nr.724-XV din 7

decembrie 2001, în vigoare pentru Moldova de la 15.06.2002).

13. Convenţia cu privire la transmiterea persoanelor suferinde de boli psihice pentru tratament forţat

(ratificată prin Legea nr.1190-XV din 4 iulie 2002).

14. Convenţia europeană cu privire la abolirea legalizării actelor stabilite de către agenţii diplomatici

sau consulari (în vigoare pentru Moldova de la 31.08.2002).

15. Convenţia europeană cu privire la statutul juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei (în

vigoare pentru Moldova de la 15.06.2002).

15.Convenţia europeană cu privire la recunoaşterea şi executarea deciziilor în materie de tutelă

asupra copiilor şi la restabilirea tutelei asupra copiilor (în vigoare pentru Moldova de la

01.05.2004).

16.Convenţia Europeană privind valoarea internaţională a hotărîrilor represive (ratificată prin Legea

nr.19-XVI din 10 februarie 2006).

17.Convenţia CSI privind asistenţa juridică în raporturile juridice în materie civilă, familială şi

penală din 22 ianuarie 1993 şi Protocolul la Convenţie din 28 martie 1997 (ratificată prin

Hotărârea Parlamentului nr.402-XIII din 16 martie 1995 şi,respectiv,Legea nr.164-XV din 4

aprilie 2003).

18.Tratat bilateral dintre Republicii Moldova şi România privind asistenţa juridică în materie civilă

şi penală (ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr.1018-XIII din 3 decembrie 1996).

19.Tratat între Republica Moldova şi Ucraina privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în materie

civilă şi penală (ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr.261-XIII din 4 noiembrie 1994).

20.Tratat între Republica Moldova şi Federaţia Rusă privind asistenţa juridică şi raporturile juridice

în materie civilă, familială şi penală (ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr.260-XIII din 4

noiembrie 1994).

21.Tratat între Republica Moldova şi Republica Lituania cu privire la asistenţa juridică şi raporturile

juridice în materie civilă, familială şi penală (ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr.1487a-

XII din 10 iunie 1993).

22.Tratat între Republica Moldova şi Republica Letonă cu privire la asistenţa juridică şi raporturile

juridice în materie civilă, familială şi penală (ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr.1487-XII

din 10 iunie 1993)

Page 15: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

23. Acord între Republicii Moldova şi Republica Turcia cu privire la asistenţa juridică în materie

civilă, comercială şi penală (ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr.1017-XIII din 3 decembrie

1996).

24.Tratat între Republicii Moldova şi Republica Azerbaidjan cu privire la asistenţa juridică şi

raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală (ratificat prin Legea nr.33-XVI din 14

aprilie 2005).

25. Acordul dintre Republica Socialistă Cehoslovacia şi URSS privind asistenţa juridică în cauzele

civile, penale şi familiale din 12 august 1982, pus în aplicare prin succesiune între Republica

Cehă şi Republica Moldova din 28 august 2005.

26.Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene privind asistenţa

judiciară şi recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă, semnat la Roma la 7

decembrie 2006 ratificat prin Legea nr.219 din 18.10.2007.

Practică judiciară:

1. Hotărârea CtEDO Brumărescu contra României, 28.10.1999.

2. Hotărârea CtEDO Roșca contra Moldovei din 22.03.2005.

3. Hotărârea CtEDO Popov contra Moldovei (Nr. 2) din 06.12.2005.

4. Hotărârea CtEDO Gurov contra Moldovei din 11.07. 2006.

5. Hotărârea CtEDO Oferta Plus contra Moldovei din 19.12.2006.

6. Hotărârea Melnic contra Moldovei din 14.11.2006.

7. Hotărârea CtEDO Moldovahidromaş contra Moldovei din 27.02. 2007,

8. Hotărârea CtEDO Ciorap contra Moldovei din 19.06.2007.

9. Hotărârea CtEDO Tocono şi Profesorii Prometeişti contra Moldovei din 26.06.2007.

10. Hotărârea CtEDO Clionov contra Moldovei din 09.10.2007.

11. Hotărârea CtEDO Gusovschi contra Moldovei, 13.11.2007.

12. Hotărârea CtEDO Cravcenco contra Moldovei din 15.01.2008,

13. Hotărârea CtEDO DACIA SRL contra Moldovei din 18.03.2008.

14. Hotărârea CtEDO Boboc contra Moldovei din04.11. 2008.

15. Hotărârea CtEDO Eugenia și Doina Duca contra Moldovei din 03.03. 2009.

16. Hotărârea CtEDO Matei şi Tutunaru contra Moldovei, 29.09.2009.

17. Hotărârea CtEDO Deservire SRL contra Moldovei, 06.10. 2009.

18. Hotărârea CtEDO Business şi Investiţii pentru Toţi contra Moldovei din 13.10.2009.

19. Hotărârea CtEDO Bucuria contra Moldovei din 05.01.2010.

20. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.32 din 24.10.2003 cu privire la aplicarea de

către instanţele judecătoreşti a legislaţiei ce reglementează asigurarea acţiunii la judecarea

cauzelor civile. În: Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, nr.12, 2003,

modificată prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.3 din 15.04.2013 privind

modificarea şi completarea Hotărârii explicative Cu privire la aplicarea de către instanţele

judecătoreşti a legislaţiei ce reglementează asigurarea acţiunii la judecarea cauzelor civile nr. 32

din 24.10.2003. http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=111 (vizitat la 17.04.2014).

21. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 25 din 28.06. 2004 cu privire la practica

aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei despre încasarea cheltuielilor de judecată în

cauzele civile, modificată la 24 decembrie 2012 prin Hotărârea nr. 6 privind modificarea şi

completarea Hotărârii explicative „Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti

a legislaţiei despre încasarea cheltuielilor de judecată în cauzele civile” nr. 25 din 28.06.2004.

http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=53 (vizitat la 10.05.2014)

22. Recomandarea Curţii Supreme de Justiţie nr. 2 din 01.11.2012 privind termenul de depunere a

cererii de chemare în judecată despre repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la

judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a

hotărârii judecătoreşti. În: Jurisprudența Curții Supreme de Justiție. Anul 2012. Chișinău:

Tipografia Centrală, 2013.

Page 16: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

23. Recomandarea Curţii Supreme de Justiţie nr. 12 privind cuantumul taxei de stat la depunerea

cererii de chemare în judecată în litigiile de reparare a prejudiciului moral. În: Jurisprudența

Curții Supreme de Justiție. Anul 2012. Chișinău: Tipografia Centrală, 2013.

24. Recomandarea Curții Supreme de Justiție nr. 22 privind unele aspecte ale reprezentării în

procesul civil. În: Jurisprudența Curții Supreme de Justiție. Anul 2012. Chișinгu: Tipografia

Centrală, 2013.

25. Recomandarea Curţii Supreme de Justiţie nr. 20 privind scutirea de taxa de stat în cauzele de

contencios administrativ În: Jurisprudența Curții Supreme de Justiție. Anul 2012. Chișinău:

Tipografia Centrală, 2013.

26. Recomandarea Curţii Supreme de Justiţie nr. 26 privind imunitatea misiunilor diplomatice. În:

Jurisprudența Curții Supreme de Justiție. Anul 2012. Chișinău: Tipografia Centrală, 2013.

27. Recomandarea Curţii Supreme de Justiţie nr. 28 privind unele aspect ale aplicării Codului de

procedură civilă la examinarea cererilor de recuzare. În: Jurisprudența Curții Supreme de Justiție.

Anul 2012. Chișinău: Tipografia Centrală, 2013.

28. Recomandarea Curţii Supreme de Justiţie nr. 40 cu privire la participarea procurorului în

pricinile civile conform art. 72 alin. (3) CPC.

http://jurisprudenta.csj.md/search_rec_csj.php?id=65 (vizitat la 10.05.2014).

Manuale:

1. Belei E., ș.a. Drept procesual civil. Partea generală. Chișinău. Editura Lexon și Editura Cartea

Juridică, 2014.

2. Poalelungi M. ș.a. Manualul judecătorului pentru cauze civile. Ediţia II. Chişinău: Tipografia

centrală, 2013.

3. Belei E., ș.a. Culegere de teste şi situaţii de caz la disciplina Drept procesual civil (partea

generală şi partea specială), Chişinău: Tipografia Centrală, 2013.

4. Leş I. Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Art.1-1133. București: Editura C.H.

Beck, 2013.

5. Ciobanu V.M., ș.a.Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat. Vol.I. Art.1-526.

București: Universul Juridic, 2013.

6. Deleanu I. Tratat de procedură civilă. Volumul I. Ediţie revăzută, completată şi actualizată.

Bucureşti: Universul Juridic, 2013.

7. Boroi G., ș,a. Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Vol.I. Art. 1-526. București,

Editura Hamangiu, 2013.

8. Треушников М.К. Гражданский процесс. Москва: Городец, 2007.

9. Шакарян М.С. Гражданское процессуальное право России. Москва: Проспект, 2005.

10. Ярков В. В. Гражданский процесс, 7-е издание. Москва: Волтерс Клувер, 2009.

11. Осокина Г.Л. Гражданский процесс, общая часть. Москва: Норма, 2008.

MANUALE, COMENTARII:

1. Alexandru Suciu, Exceptiile procesuale în noul Cod de procedură civilă, Bucureşti: Universal

juridic, 2012.

2. Adina Nicolae, Adriana Stănescu. Autoritatea de lucru judecat, Bucureşti: Universal juridic,

2012.

3. Andreea Tabacu, Drept procesual civil, Bucureşti: Universal juridic, 2013.

4. Corneliu Bîrsan, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Comentariu pe articole, Ediţia a

2­a, Bucureşti, C.H.Beck, 2010.

5. Dumitru Rădescu, Elena Rădescu, Georgeta Stoican, Dicţionar de drept civil şi proceduri civile,

Bucureşti, C.H.Beck

6. Drept procesual civil. Partea Specială. Red. Al.Cojuhari - Chişinău, 2009.

7. Florea Măgureanu, Drept procesual civil..Bucureşti: ALL BECK, 2011.

8. Gheorghe Durac. Drept procesual civil. Actele de dispoziţie ale părţilor în procesul civil. – Iaşi:

Polirom, 1999.

Page 17: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

9. Ion Deleanu, Tratat de procedură civilă. Vol. I, II, III - Bucureşti, 2013.

10.Ion Deleanu, Noul Cod de procedură civil, Vol. I (art.1-621), Bucureşti, Universul Juridic,

2013.

11.Ioan Leş. Studii de drept judiciar privat.- Bucuresti: Universul Juridic, 2012.

12.Leş I. Tratat de drept procesual civil. Vol. I, II. – Bucureşti, 2015.

13.Ioan Leş, Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole art.1-1133, Bucureşti, Editura

C.H.Beck, 2013.

14.Noul Cod de procedură civilă. Comentat şi adnotat. Vol. I – art.1-526, coordonatori - Viorel

Mihai

Ciobanu, Marian Niculae Bucureşti, Universul Juridic, 2013.

15.Manualul judecătorului pentru cauze civile Ediţia a II­a. Coordonatori M.Poalelungi, E.Belei,

D.Sârcu, Chişinău, 2013.

16.Mihai Poalelungi, Anastasia Pascari. Pregătirea pricinilor civile pentru dezbaterile judiciare, -

Chişinău,2006.

17.Mihaiela Tăbărcă, Drept procesual civil, Vol. II. Procedura contencioasă în faţa primei instanţe,

procedura necontencioasă judiciară. Proceduri speciale conform Noului Cod de procedură civilă,

Bucureşti: Universal juridic, 2013.

18.Viorel Mihai Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. Vol. I, II – Bucureşti:

Naţional, 1997.

19. Власов А.А. Гражданский процесс – Москва: Юрайт, 2012.

20. Гражданский процесс. Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. - Москва, 2008.

21. Гражданский процесc. Учебник / Под ред. В.В. Яркова. - Москва, 2009.

22. Гражданское процессуальное право России. Учебник / Под ред. М.С. Шакарян, - Москва.

2004.

23. Гражданский процесс. Учебник / Под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечет. –

Москва, 2000.

24. Гражданский процесс. Общая часть. Учебник / Под ред. Т.А. Беловой, И. Н. Колядко, Н.Г.

Юркевича. - Минск, 2000.

25. Гражданский процесс. Особенная часть. Учебник /Под ред. Т.А. Беловой, И. Н. Колядко,

Н.Г. Юркевича. - Минск, 2002.

26. Гражданский процессуальный кодекс Молдовы. Комментарий. / Под ред. Кожухарь А.Н.,

Райлян А.А. – Кишинев: Universitas, 1992.

27. Курочкин С.А. Частные и публичные начала в цивилистическом процессе. – Москва:

Инфотропик Медиа, 2012.

28. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс. – Москва: Юрайт, 2012.

29. Комментарий к гражданскому процессуальному кодексу РФ / Под ред. Шакарян М.С. –

Москва, 2003.

30. Научно-практический комментарий к ГПК РФ / Под ред. В.М. Жуйкова, В.К.

Пучинского,

М.К. Треушникова. - Москва, 2003.

31. Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. - Москва, 2004.

32. Салогубова Е.В. Римский гражданский процесс. - Москва, 2000.

33. Таранова Т. С. Гражданский процесс. – Минск: БГЭУ 2011.

Profilul științific – 553. Drept privat

Specialitatea 553.04 – Dreptul familiei

Proba II – Dreptul familiei

Noţiunea, obiectul reglementării şi principiile esenţiale ale dreptului familiei

1. Noţiunea dreptului familiei.

2. Obiectul de reglementare a dreptului familiei.

3. Sarcinile dreptului familiei.

4. Metoda dreptului familiei. Corelaţia dintre dreptul familiei şi celelalte ramuri de drept.

Page 18: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

5. Izvoarele dreptului familiei.

6. Caracteristica generală a dreptului familiei european

Raporturile juridice familiale

1. Noţiunea sociologică şi juridică a familiei.

2. Noţiunea şi tipurile raporturilor juridice familiale.

3. Subiectele, obiectul şi conţinutul raporturilor juridice familiale.

4. Faptele juridice şi tipurile lor oglindite în dreptul familiei.

5. Rudenia şi afinitatea. Importanţa lor juridică.

6. Realizarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor familiale. Apărarea drepturilor familiale.

7. Termenele de prescripţie în dreptul familiei.

8. Actele de stare civilă. Înregistrarea actelor de stare civilă.

Căsătoria şi reglementarea ei juridică

1. Noţiunea de căsătorie şi natura ei juridică.

2. Condiţiile de fond şi lipsa impedimentelor la încheierea căsătoriei.

3. Procedura înregistrării căsătoriei.

4. Noţiunea căsătoriei nule şi cauzele de nulitate.

5. Procedura declarării căsătoriei nule şi efectele nulităţii căsătoriei.

Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor

1. Noţiunea de regim juridic al bunurilor soţilor.

2. Regimul legal al bunurilor soţilor.

3. Proprietatea comună în devălmăşie a soţilor.

4. Proprietatea personală a soţilor.

5. Determinarea cotelor-părţi în proprietatea comună în devălmăşie a soţilor în caz de împărţire a

bunurilor.

6. Regimul contractual al bunurilor soţilor.

7. Contractul matrimonial şi conţinutul lui.

8. Încheierea, modificarea şi rezilierea contractului matrimonial.

9. Datoriile soţilor. Pornirea urmăririi asupra bunurilor soţilor.

Încetarea căsătoriei

1. Încetarea căsătoriei în urma decesului unuia dintre soţi sau a declarării pe cale judecătorească a

decesului unuia dintre soţi.

2. Desfacerea căsătoriei prin divorţ ca modalitate de încetare a căsătoriei.

3. Desfacerea căsătoriei la oficiul stării civile la cererea unuia dintre soţi sau la cererea ambilor soţi.

4. Desfacerea căsătoriei în instanţa de judecată. Pretenţiile care se soluţionează în procesul de

divorţ.

Relaţiile juridice dintre părinţi şi copii

1. Atestarea provenienţei copiilor. Filiaţia faţă de mamă. Filiaţia faţă de tată.

2. Stabilirea paternităţii de către organele de înregistrare a actelor de stare civilă.

3. Stabilirea paternităţii în instanţa de judecată.

4. Contestarea paternităţii şi a maternităţii.

5. Drepturile copiilor minori.

6. Numele, cetăţenia, naţionalitatea şi domiciliul copilului. Schimbarea numelui copilului.

7. Drepturile şi obligaţiile părinţilor. Reprezentarea.

8. Decăderea din drepturile părinteşti şi restabilirea în drepturile părinteşti.

9. Luarea copilului fără decăderea din drepturile părinteşti.

10. Momentul încetării căsătoriei şi efectele juridice ale încetării căsătoriei.

Obligaţia de întreţinere dintre membrii familieii

1.Noţiunea şi temeiurile apariţiei obligaţiei de întreţinere.

2. Obligaţia de intreţinere dintre părinţi şi copii.

3.Obligaţia de întreţinere dintre soţi şi foştii soţi.

4. Obligaţia de întreşinere dintre alţi membri ai familiei.

Page 19: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

Executarea întreţinerii

1. Contractul privind plata pensiei de întreţinere.

2. Modul de încheiere, executare, modificare şi reziliere a contractului privind plata pensiei de

întreţinere.

3. Contractul privind plata pensiei de întreţinere şi alte contracte civile

4. Plata pensiei de întreţinere în baza hotărîrii instanţei de judecată.

5. Restanţa la pensia de întreţinere. Scutirea de achitare a restanţei la pensia de întreţiner

Adopţia

1. Noţiunea şi importanţa adopţiei.

2. Condiţiile de fond ale adopţiei.

3. Procedura adopţiei.

4. Efectele juridice ale adopţiei.

5. Încetarea adopţiei.

Educarea copiilor rămaşi fără grija părintească

1. Formele de educare a copiilor rămaşi fără ocrotire părintească.

2. Noţiunea şi importanţa tutelei şi curatelei.

3. Drepturile şi obligaţiile tutorilor şi curatorilor.

4. Încetarea tutelei şi curatelei.

5. Casele de copii tip-familie ca formă de educaţie a copiilor orfani şi copiilor lipsiţi de grija

părintească.

Bibliografia cursului:

1. Acte normative internaţionale

1. Convenţia cu privire la drepturile copilului din 20 noiembrie1989, în vigoare din 25.02.1993

2. Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la

Haga la 29 mai 1993, în vigoare 01.08.1998.

3. Convenţia cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi

penală, adoptată la 22 ianuarie 1993, în vigoare 26.03.1996.

2. Acte normative

1. Codul civil al Republicii Moldova din 6.06.2002.

2. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003.

3. Codul familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000

4. Legea Nr. 338 din 15.12.1994 privind drepturile copilului.

5. Legea Nr. 99 din 28.05.2010 privind regimul juridic al adopţiei.

6. Legea Nr. 100 din 26.04.2001 privind actele de stare civilă.

2. Manuale, monografii, suporturi de curs, note de curs, studii de specialitate

1. Aioanei G., Poenaru E. Căsătoria şi divorţul. Bucureşti: Hamangiu, 2008, 232p.

2.Aniţei N.C. Regimurile matrimoniale potrivit noului Cod civil. Bucureşti: Hamangiu, 2012, 220 p.

3.Avram M., Nicolescu C. Regimuri matrimoniale. Bucuresti: Hamangiu, 2010,464 p.

4.Cebotari V. Dreptul familiei. Ediţia a III-a. Revăzută şi completată. Chişinău: USM, 2014, 344 p.

5.Cebotari V. Noţiunea,caracterele juridice şi categoriile obligaţiei legale de întreţinere // Revista

Institutului Naţional al Justiţiei, Nr.2-3, 2014,p.24-29, 16-21.

6.Cebotari V. Stabilirea domiciliului copilului după divorţul părinţilor // Revista Institutului

Naţional al Justiţiei, Nr.1, 2015, p.49-54.

7.Banciu A. Al. Raporturile patrimoniale dintre soți potrivit noului Cod civil. Ediţia a II-a.

Bucureşti: Hamangiu, 2011, 200 p.

8.Chirtoacă L. Tratat de dreptul familiei. Chişinău: Bons Offices, 2005, - 296 p.

9.Crăciunescu C-M., Berindei M.G. Convenţia matrimonială. Consideraţii critice. În: Noul Cod

civil. Comentarii, Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice, Coordonator M. Uliescu,

Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p.356.

Page 20: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

10.Crăciunescu C-M. Aspecte noi privind abordarea căsătoriei în perspectiva noului Cod civil. În:

Revista „Justiţia în actualitate” a Consiliului Superior al Magistraturii, 2009, nr.4, p.10.

11.Filipescu I. P., Filipescu A. I. Tratat de dreptul familiei. Ediția a VII-a. București: ALL Beck,

2002, 680 p.

12..Florian E. Pînzari V. Căsătoria în legislaţia României şi a Republicii Moldova. Cluj-Napoca:

Sfera Juridică, 2006, 332 p.

13.Frenţiu G. C., Moloman B. D. Elemente de dreptul familiei şi de procedură civilă. Bucureşti:

Hamangiu, 2008, 184 p.

14..Pînzari V. Dreptul familiei. Bucureşti: Universul juridic, 2015, 638 p. 15.Pricopi A. Căsătoria

în dreptul român. Bucureşti: Lumina Lex, 1998, 208 p

16.Pisarenco O. Aspecte conceptuale privind momentul stabilirii, modificării și încetării regimului

matrimonial contractual. În: Revista Națională de Drept a U.S.M., Chișinău, 2012, nr.7, p.52-61.

17.Забоев К. И. Правовые и философские аспекты гражданско-правового договора. Санкт

Петербург: Юридический центр Пресс, 2003, 278 c.

18.Мыскин А. В. Брачный договор в системе российского частного права. Москва: Статут,

2012, 172 с.

19. Щенникова Л. В. Принципы гражданского права: достижения цивилистики и

законодательный эффект. В: Цивилистические записки: Межвузовый сборник научных

трудов. Выпуск 2. Москва: Статут, 2002, с.41-59

20.Мыскин А. В. Брачный договор в системе российского частного права. Москва: Статут,

2012, 172 с.

3. Resurse web

1. www.lex.justice.md

2. http://legeaz.net/dictionar-juridic/accesorium-sequitur-principale

3. http://www.ipn.md/ro/societate/49240.

http://yurist-online.com/uslugi/yuristam/literatura/stati/semeinoe_pravo/018.php

Profilul științific – 553. Drept privat

Specialitatea 553.05 – Dreptul muncii și protecției sociale

Proba II – Dreptul muncii și protecției sociale

1. Obiectul, metoda şi sistemul dreptului muncii

2. Principiile dreptului muncii

3. Izvoarele dreptului muncii

4. Raporturile juridice de muncă

5. Subiecţii dreptului muncii

6. Parteneriatul social în sfera muncii. contractul colectiv de muncă şi convenţia colectivă

7. Reglementarea utilizării forţei de muncă

8. Contractul individual de muncă

9. Timpul de muncă

10. Timpul de odihnă

11. Salarizarea

12. Disciplina muncii

13. Protecţia muncii

14. Răspunderea materială

15. Jurisdicţia muncii. supravegherea şi controlul asupra respectării disciplinei muncii

16. Dreptul internaţional al muncii

Page 21: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

Referinţe bibliografice

I. Acte normative şi practică judiciară

1. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei

Naţiunilor Unite la 10 decembrie 1948. Ratificată prin Hotărârea Parlamentului RM nr. 217-

XII din 28.07.1990 // „Tratate internaţionale”, 1998, vol. I, p. 11-18.

2. Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, adoptat de

Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 16 decembrie 1966. Ratificat prin

Hotărârea Parlamentului RM nr. 217-XII din 28.07.1990 // „Tratate internaţionale”, 1998,

vol. I, p. 18.

3. Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificate de către Republica Moldova

4. Carta Socială Europeană Revizuită, ratificată parţial de Parlamentul RM prin Legea organică

nr.484-XV din 28.09.2001 // „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, nr. 130 din

26.10.2001.

5. Directiva Consiliului 97/80/CE din 15 decembrie 1997 privind sarcina probei în cazurile de

discriminare pe bază de sex, http: eur-lex.europa.eu.

6. Directiva nr. 2006/54/CE din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității

de șanse și a egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă //

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 204/23 din 26.07.2006, p. 262-275; 05/vol 8

II. Acte normative naţionale:

7. Constituţia Republicii Moldova, adoptată de Parlamentul RM la 29 iulie 1994.

8. Codul muncii al Republicii Moldova adoptat la 28 martie 2003.

9. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova adoptat la 14 martie 2003.

10. Codul civil al Republicii Moldova, adoptat la 06.06.2002.

11. Legea nr. 102-XV „Privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate

în căutarea unui loc de muncă” din 13.03.2003 // „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”,

nr. 70-72 din 15.04.2003.

12. Legea sindicatelor, nr. 1129-XIV/2000 // „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, nr.

130-132, 2000.

13. Legea patronatelor, nr. 976-XIV din 11.05.2000, Monitorul Oficial al Republicii

Moldova141-143/1013 din 09.11.2000

14. Legea privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri

colective, a comisiilor pentru consultări şi negociei collective la nivel de ramură şi la nivel

territorial nr. 245-XVI din 21.07.2006, Monitorul Oficial nr. 142-145 /698 din 08.09.2006

15. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr. 158-XVI din

04.07.2008 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 230-232 din 23.12.2008.

16. Legea nr. 5-XVI cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

din 09.02.2006 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 47-50/200 din 24.03.2006.

17. Legea RM nr.121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalității // Monitorul Oficial al

Republicii Moldova, nr.103/355 din 29.05.2012.

18. Legea privind inspectoratul de stat a muncii nr. 140-XV din 10.05.2001, Monitorul Oficial al

Republicii Moldova, nr. 68-71/505 din 29.06.2001.

19. Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr. 199 din

16.07.2010 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 194-196/637 din 05.10.2010.

20. Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544 din 20.07.1995 // Monitorul Oficial al

Republicii Moldova, nr.59-60 din 26.10.1995.

21. Legea cu privire la migrația de muncă nr. 180 din 10.07.2008 // Monitorul Oficial al

Republicii Moldova, nr.162-164 din 29.08.2008.

22. Legea RM nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități //

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.155-159/528 din 27.07.2012.

Page 22: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

23. Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de

asigurări sociale nr. 289-XV din 22.07.2004 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.

168-170/773 din 10.09.2004.

24. Hotărârea Guvernului nr. 562 din 07.09.1993 privind aprobarea Nomenclatorului de

industrii, profesii și lucrări cu condiții grele și nocive, proscrise persoanelor mai tinere de 18

ani.

25. Hotărârea Guvernului nr.469 din 24.05.2005 pentru aprobarea Instrucţiunii privind modul de

eliberare a certificatului de concediu medical // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.

77-79/529 din 03.06.2005.

26. Hotărârea Guvernului nr. 108 privind adoptarea Regulamentului cu privire la condițiile de

stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de

muncă și altor prestații de asigurări sociale din 03.02.2005 // Monitorul Oficial al Republicii

Moldova, nr. 24-25/262 din 11.02.2005.

27. Regulamentul privind eliberarea de certificat ce atestă forţa majoră din 05.04.2002,

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.63-64 din 16.05.2002.

28. Nomenclatorul funcţiilor deţinute şi lucrărilor executate de către salariaţii cu care angajatorul

poate încheia contracte scrise cu privire la răspunderea materială individuală deplină pentru

neasigurarea integrităţii valorilor transmise, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 449 din 29

aprilie 2004, „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, nr. 73-76 din 7 mai 2004.

29. Hotărârea Guvernului nr. 1273 din 19 noiembrie 2004 „Cu privire la aprobarea

Nomenclatorului lucrărilor sezoniere” // „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, nr. 212-

217 din 26 noiembrie 2004..

30. Hotărârea Guvernului nr. 1361 din 22.12.2005 despre aprobarea Regulamentului privind

modul de cercetare a accidentelor de munca // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.9-

12 din 20.01.2006.

31. Hotărârea Guvernului nr. 10 din 05.01.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la

delegarea salariaților entităților din Republica Moldova // Monitorul Oficial al Republicii

Moldova, nr. 7-12/30 din 13.01.2012.

32. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. 11 din 3 octombrie

2005 „Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei ce

reglementează obligaţia uneia dintre părţile contractului individual de muncă de a repara

prejudiciul cauzat celeilalte părţi”, /Buletinul CSJ nr. 2/2006/.

33. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. 12 din 3 octombrie

2005 „Cu privire la practica judiciară a examinării litigiilor care apar în cadrul încheierii,

modificării şi încetării contractului individual de muncă”, /Buletinul CSJ nr. 6/2006/.

III. Studii, tratate, cursuri, monografii, dicţionare

1. Boişteanu E. „Dreptul muncii. Manual, Chişinău, 2015.

2. Boişteanu E. , Romandaș N. „Dreptul muncii. Manual, Chişinău, 2007

3. Boişteanu Eduard, Încetarea contractului individual de muncă, Chişinău, Editura Pontos,

2002.

4. Donos E. „Dreptul muncii”, vol.I, II, Chişinău, 2005

5. Dorneanu Valer, Bădică Gheorghe, Dreptul muncii, Bucureşti, Lumina Lex, 2002.

6. Filip Gh., Mantale D., Panti S., Budnaru R. Dreptul muncii şi securităţii sociale, Editura

Junimea, Iaşi, 2002.

7. Negru Tudor, Scorţescu Cătălina, Dreptul muncii (partea generală). Codul muncii,

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău, 2004.

8. Romandaş Nicolae, Boişteanu Eduard, Dreptul colectiv şi individual al muncii, Chişinău,

2003.

9. Romandaş Nicolae, Boişteanu Eduard, Ghidul specialistului în sfera resurselor umane,

Chişinău 2009.

10. Oxana Secrieru, Tatiana Macovei, Litigii de muncă, Chișinău. Topografia Centrală, 2012

Page 23: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

11. Ion Traian Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003.

12. Macovei Tatiana, Pleșca Victoria, Dreptul muncii. Ghid didactic pentru lecții

practice.Chișinău CEP USM, 2013

13. Sadovei N. Dihotomia raportului juridic de muncă. Chișinău: Garomont-Studio, 2011.

14. Ţiclea Alexandru, Popescu Andrei şi alţii, Dreptul muncii, Editura ROSETTI, Bucureşti,

2004.

15. Ţiclea Alexandru, Concedierea colectivă, Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

16. Ţiclea Alexandru, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2013.

17. Voicu Marin, Popoacă Mihaela, Dreptul muncii. Convenţii internaţionale, vol. II, Bucureşti,

Lumina Lex, 2001.

18. Voiculescu Nicolae, Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare, Editura ROSETTI,

Bucureşti, 2003.

19. Анисимов Л.Н. Расторжение трудового договора. – Москва: Бератор-Пресс, 2003.

20. Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право. – Москва: НОРМА, 2000.

21. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Под ред. С.А. Панина. –

Москва, 2006.

22. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Под ред. проф. Ю.П.

Орловского. – Москва, 2005.

23. Стычинский Б.С., Зуб И.В., Ротань В.Г. Научно-практический комментарий к

законодательству Украины о труде. – Киев: Издательство А.С.К., 2004.

24. Сырбу Э.,Романдаш Н. Пособие по трудовому законодательству. Научно-

практический комментарий законодательства о труде – Chișinău: Consultaţii în Domeniul

Contabilităţii şi Impozetelor S.R.L., 2004.

25. Трудовые споры. Учебно-практическое пособие. Под редакцией Б.И. Сосна, А.М.

Куренной. – Кишинев: Реклама, 2004.

26. Миронов В. И. Трудовое право России. Москва: ООО Журнал Управление

персоналом, 2010.

27. Толкунова В.Н. Трудовое право − курс лекций. Москва: ООО ТК Велби, 2009.

28. Скачикова Т. С. Расширение сферы действия трудовово право и дифференцияции его

норм.Mосква, 2003.;

29. СырбуЭ., Романдаш Н. Пособие по трудовому законодательству. Научно-

практический комментарий законодательства о труде. Кишинев: Consultaţii în Domeniul

Contabilităţii şi Impozetelor S.R.L., 2004.

30. Трудовое и социальное право зарубежных стран: основные институты. Под редакцией

кандидата юридических наук Э.Б. Френкель. М.: Юристъ, 2002.

31. N.Romandaş, L.Proca, I Odinokaia. Dreptul protecţiei sociale,. Manual. Chişinău, 2011.

Profilul științific – 553. Drept privat

Specialitatea 553.06 – Drept internațional și european privat

Proba II – Drept internațional privat

1. Izvoarele interne de drept internaţional privat.

2. Competenţa în dreptul internaţional privat.

3. Retrimiterea în dreptul internaţional privat.

4. Determinarea competenţei jurisdicţionale în dreptul internaţional privat.

5. Ordinea publică în dreptul internaţional privat.

6. Procedura în procesele cu element de extraneitate.

7. Domeniul dreptului internaţional privat.

8. Legea aplicabilă succesiunii.

9. Particularităţile raportului juridic de drept internaţional privat.

10. Legea aplicabilă condiţiilor de fond ale actelor juridice unilaterale şi ale contractelor în lipsa

consensului asupra determinării ei.

Page 24: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

Bibliografia:

Recenzii-lista selectivă de surse doctrinare:

2013

- Arbitrajul intern și internațional. Texte. Comentarii. Mentalități | Radu Bogdan Bobei

- Drept internațional privat. Partea generală. Partea specială. Normele conflictuale în diferite

ramuri și instituții ale dreptului privat | Dragoș-Alexandru Sitaru

- Fundamentele dreptului internațional privat. Ed.2. Revăzută și adăugită | Cosmin Dariescu

- Convenţia matrimonială în dreptul internaţional privat român. Conform dispozițiilor

NCC | Nadia-Cerasela Aniţei

- Drept internaţional privat. Partea generală | Sergiu Deleanu

- Dreptul internaţional privat român. Din perspectiva reglementărilor europene aplicabile în

domeniu şi a noului Cod civil român | Claudiu-Paul Buglea

2012

- Experții în cadrul procedurilor internaționale. În litigii civile și penale, în arbitrajul

internațional și în protecția investițiilor străine | Alexander J. Belohlavek, Hotová Renáta

- Drept internaţional privat. Actualizat în raport de noul Cod Civil, noul Cod de procedură civilă

şi Regulamentele Uniunii Europene | Dan Lupaşcu, Diana Ungureanu

- Fundamentele dreptului internaţional privat | Cosmin Dariescu

2011

- Drept internaţional privat. În reglementarea Noului Cod civil şi de procedură civilă | Ioan

Macovei

- Elemente de drept internaţional public şi privat | Mihai Floroiu

- Drept internaţional privat | Aurelian Gherghe

- Drept internaţional privat. Partea generală | Bianca Maria Carmen Predescu

2010

- Curs de drept privat comparat | Aurel Bonciog

- Protecția și garantarea investițiilor străine în dreptul comerțului internațional | Lusine

Navasardyan

- Drept internaţional privat. Ed. 2 | Dan Lupascu

2009

- Tranzacții internaționale. Ghid practic de modele și documente | Gheorghe Caraiani, Valeriu

Potecea

- Contractele de comerț internațional. Ed. 2 | Dumitru A. P. Florescu, Liviu-Narcis Pîrvu

- Drept internaţional privat | Nicoleta Diaconu

- Drept internaţional privat. Caiet de seminar | Gheorghe Gheorghiu, Nicoleta Enache

- Practică judiciară şi legislaţie în materia dreptului internaţional privat | Dan Lupaşcu, Nicoleta

Cristuş

- Drept internaţional privat. Ed. 2 | Ioan Chelaru, Gheorghe Gheorghiu

- Relațiile personale dintre soți în dreptul internațional privat | Cosmin Dariescu

- Vânzarea internațională. Elemente de drept | Doru Bajan

- Asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială | Octavian Căpățînă

2008

- Dreptul comerțului internațional . Partea generală. Ed. 7 | Dumitru Mazilu

- Dreptul comerțului internațional . Partea specială. Ed. 7 | Dumitru Mazilu

- Dreptul comerțului internațional. Tratat. Partea generală și partea specială | Dragoș-Alexandru

Sitaru, Claudiu-Paul Buglea, Șerban-Alexandru Stănescu

- Drept internaţional privat | Dan Lupaşcu

- Tratat de drept internaţional privat | Andrei I. Filipescu, Ion P. Filipescu

- Relațiile patrimoniale dintre soți în dreptul internațional privat | Nadia Cerasela Dariescu

2007

- Tratat de drept internațional privat | Ion P. Filipescu, Andrei I. Filipescu

- Drept internațional privat. Ed. 3. Revăzută și adăugită | Augustin Fuerea

Page 25: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

2006

- Dreptul comerțului internațional | Ioan Macovei

- Soluționarea diferendelor dintre state și comercianții de altă naționalitate | Claudiu-Paul Buglea

- Drept internațional privat | Florin Ciutacu

2005

- Calificarea și conflictul de calificări în dreptul internațional privat | Radu-Bogdan Bobei

- Manual de drept internațional public cuprinzând și o expunere a conflictelor de legi (drept

internațional privat) | George Plastara

2004

- Drept internațional privat. Protecția consumatorilor și răspunderea pentru produsele nocive |

Carmen Tamara Ungureanu

- Drept internațional privat. Culegere de spețe | Marieta Avram, Radu-Bogdan Bobei.

Activitatea practică - Convenţii din cadrul Conferinţei de la Haga de drept internaţional

privat:

1. Convenţie din 1 martie 1954 privind procedura civilă, încheiată la Haga la 1 martie1954, în

vigoare 03.11.1993

2. Convenţie cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată

la Haga la 5 octombrie 1961, în vigoare 16.03.2007

3. Convenţie privind conflictele de legi în materia formei dispoziţiilor testamentare, adoptată la

Haga 5 octombrie 1961, în vigoare 10.10.2011

4. Convenţie privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi

extrajudiciare în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 15 noiembrie 1965, în

vigoare 01.02.2013

5. Convenţie asupra recunoaşterii divorţurilor şi a separării de corp, adoptată la Haga la 1 iunie

1970, în vigoare 09.12.2011

6. Convenţie de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale

de copii, în vigoare 01.07.1998

7. Convenţia referitoare la legea aplicabilă contractelor de vânzare internaţională de bunuri,

adoptată la Haga la 22 decembrie 1986, nu este în vigoare

8. Convenţie asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată

la Haga la 29 mai 1993, în vigoare 01.08.1998.

Tratate multi şi bilaterale:

1. Convenţia cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi

penală, adoptată la 22 ianuarie 1993, în vigoare 26.03.1996.

2. Tratat între Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan cu privire la asistenţa juridică şi

raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală, în vigoare 12.02.2005.

3. Tratat între URSS şi Republica Socialistă Cehoslovacia privind la asistenţa juridică şi

raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală, în vigoare 26.08.2005.

4. Tratat între Republica Moldova şi Republica Letonă cu privire la asistenţa juridică şi

raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală, în vigoare 18.06.1996.

5. Tratat între Republica Moldova şi Republica Lituania cu privire la asistenţa juridică şi

raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală, în vigoare 18.02.1995.

6. Tratat între Republica Moldova şi România privind asistenţa juridică în materie civilă şi

penală, în vigoare 20.03.1998

7. Tratat între Republica Moldova şi Ucraina privitor la asistenţa juridică şi relaţii juridice în

materie civilă şi penală, în vigoare 24.04.1995.

8. Tratat între Republica Moldova şi Federaţia Rusă privitor la asistenţa juridică şi raporturile

juridice în materie civilă, familială şi penală, în vigoare 26.01.1995.

9. Tratat între Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan cu privire la asistenţa juridică şi

raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală, în vigoare 12.02.2005.

Page 26: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

10. Acord între Republica Moldova şi Republica Turcia cu privire la asistenţa juridică în materie

civilă, comercială şi penală, în vigoare 23.02.2001.

Suport ştiinţific:

1. Ancel Bertrand, Lequette Yves, Grands arrêts de la jurisprudence française de droit

international privé, Dalloz, 1998.

2. Batiffol Henri, Aspects philosophiques du droit international privé, Dalloz, 2002.

3. Batiffol Henri, Lagarde Paul, Traité de droit international privé, tome 1, L.G.D.G., 1993.

4. Beliard Géraldine, Riquier Eric, Glossaire de droit international privé, Bruylant, 1992.

5. Courbe Patrick, Droit international privé, Armand Colin, 2000.

6. Dan Andrei Popescu, Marius Harosa, Drept internaţional privat, vol. I, Ed. Lumina Lex,

Bucureşti, 1999.

7. De Vareilles-Sommières Pascal, La compétence internationale de l’Etat en matière de droit

privé, L.G.D.J., 1997.

8. Derruppé Jean, Droit international privé, Dalloz, 1999, (2).

9. Dragoş Alexandru Sitaru, Drept internaţional privat, Ed. Actami, Bucureşti, 2000.

10. Ferrand Frédérique, Droit privé allemand, Dalloz, 1997.

11. Foriers Paul Alain, La caducité des obligations contractuelles par disparition d’un élément

essentiel à leur formation, Bruylant, 1998.

12. Fulchiron H., Travaux dirigés de droit international privé, Litec, 2001, (2).

13. Geny François, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, tome 2, L.G.D.J.,

1996.

14. Gutmann Daniel, Droit international privé, Economica, 1997.

15. Holleaux Dominique, Foyer Jaques, Droit international privé, MASSON, 1987.

16. Ioan Macovei, Drept international privat, Editura Ars Longa, Iaşi, 1999.

17. Ion P. Filipescu, Andrei I. Filipescu, Drept internaţional privat,Ed. Actami, Buc., 2005

18. Kessedjian Catherine, La reconnaissance et l’exécution des jugements en droit international

privé aux Etats-Unis, ECONOMICA, 1987.

19. Mayer Pierre, Droit international privé, Montchrestien, 1998.

20. Mihail Vasile Jakotă, Drept internaţional privat, 2 vol., Editura Fundaţiei "Chemarea", Iaşi,

1997.

21. Morvan Patrick, Le principe de droit privé, Panthéon Assas, 1999.

22. Tudor R.Popescu, Drept internaţional privat, Editura Romfel, Buc., 1994.

23. Valeriu Babără, Drept internaţional privat, FEP „Elena-V.I.”, ed.3, Chişinău, 2009.

24. Valeriu Babără, Drept internaţional privat, Tipografia „ElanPoligraf.”, ed.4, Chişinău, 2013.

25. Valeriu Babără, Drept internaţional privat, vol.I, FEP „Elena-V.I.”, Chişinău, 2007.

26. Valeriu Babără, Drept internaţional privat, vol.II, FEP „Elena-V.I.”, Chişinău, 2008.

27. Violeta Cojocaru, Adopţia naţională şi internaţională sub auspiciile principiilor Statului de

Drept, ed. Reclama, 2005.

28. Violeta Cojocaru, Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti străine în materie

civilă în Republica Moldova, CEP, Chişinău, 2007.

29. Violeta Cojocaru, Recomandări metodice pentruelaborarea tezei de licenţă la disciplina

“Drept internaţional privat”, CEP, Chişinău, 2006.

Legislaţia Republicii Moldova:

1. Codul civil al Republicii Moldova din 6.06.2002.

2. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003.

3. Codul familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000.

4. Legea Republicii Moldova Nr. 81-XV din 18.03.2004 cu privire la investiţiile în activitatea

de întreprinzător.

5. Legea reglementării de stat a activităţii comerciale externe Nr.1031-XV din 8.06.2000.

6. Legea Republicii Moldova Nr. 866-XIV din 10.03.2000 privind barierele tehnice în calea

comerţului.

7. Legea Republicii Moldova Nr. 284-XV din 22.07.2004 privind comerţul electronic.

Page 27: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

8. Legea Republicii Moldova Nr. 264-XV din 15.07.2004 cu privire la documentul electronic şi

semnătura digitală.

9. Legea Nr. 23-XVI din 22.02.2008 cu privire la arbitraj .

10. Legea Nr. 24-XVI din 22.02.2008cu privire la arbitrajul comercial internaţional .

11. Legea Nr. 134-XVI din 14.06.2007 cu privire la mediere .

12. Legea Nr. 338 din 15.12.1994 privind drepturile copilului.

13. Legea Nr. 99 din 28.05.2010 privind regimul juridic al adopţiei.

14. Legea Nr. 100 din 26.04.2001 privind actele de stare civilă

15. Legea Nr.200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Moldova.

Resurse Internet:

1. www.hcch.net

2. www.cis.minsk.by

3. www.conventions.coe.int

4. www.unidroit.org

5. www.uncintral.org

6. www.lex.justice.md

Profilul științific – 554. Drept penal

Specialitatea 554.01 – Drept penal și execuțional penal

Proba II. Drept penal.

1. Norma juridico-penală.

2. Principiile aplicării legii penale în timp și spațiu.

3. Componența infracțiunii.

4. Latura obiectivă a infracțiunii.

5. Latura subiectivă a infracțiunii.

6. Unitatea și pluralitatea de infracțiuni.

7. Concursul de infracțiuni

8. Participația.

9. Răspunderea penală a participanților la infracțiune.

10. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei.

11. Starea de extremă necesitate.

12. Răspunderea penală.

13. Liberarea de răspundere penală.

14. Pedeapsa penală.

15. Categoriile pedepselor aplicate persoanelor fizice.

16. Aplicarea pedepsei.

17. Liberarea de pedeapsă penală.

18. Particularitățile răspunderii penale a minorilor.

19. Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecințele condamnării.

20. Măsurile de siguranță.

21. Omorul intenționat.

22. Omorul săvîrşit în stare de afect

23. Lipsirea de viață la dorința persoanei (eutanasia)

24. Provocarea ilegală a avortului.

25. Traficul de ființe umane.

26. Împiedicarea exercitării libere a dreptului electoral sau a activităţii organelor electorale.

Falsificarea rezultatelor votării.

27. Jaful.

28. Tîlhăria.

29. Şantajul.

Page 28: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

30. Escrocheria.

31. Circulaţia ilegală a precursorilor în scopul producerii sau prelucrării substanţelor narcotice,

psihotrope sau analoagelor lor.

32. Tăierea ilegală a vegetației forestiere.

33. Fabricarea sau punerea în circulaţie a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false.

34. Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de

către persoana care conduce mijlocul de transport.

35. Părăsirea locului accidentului rutier.

36. Actul terorist.

37. Falsificarea probelor.

38. Determinarea la depunerea de declaraţii mincinoase, la formularea de concluzii false sau la

efectuarea de traduceri incorecte.

39. Darea de mită.

40. Samavolnicia.

Bibliografia:

1. Bulai C., Bulai B.N. Manual de drept penal: Partea Generală. Bucureşti: Universul

Juridic, 2007.

2. Botnaru S., Grama M., Şavga A., Grosu V. Drept penal: Partea Generală. Chişinău:

Cartier Juridic, 2005.

3. Grama M., Botnaru S., Şavga A., Grosu V. Dreptul penal: Partea Generală. Vol.I.

Chişinău: Tipografia Centrală, 2012.

4. Jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie în materie penală (2008-2010). Culegere.

col.red: Gurschi C., Botezatu R., Dolea I., Grama M. Chişinău, 2012.

5. Antoniu G., Bulai C., Bulai B.N., Duvac C. ş.a. Explicaţiile Noului Cod Penal.Vol.I.

Bucureşti, 2015.

6. Boroi.A., Brutaru V., Bulai B.N., Bulai C. ş.a. Explicaţiile Noului Cod Penal.Vol.II.

Bucureşti, 2015.

7. Moraru V., Confiscarea specială în dreptul penal, Chişinău, Tipografia Syrius” S.R.L.,

2001.

8. Hadîrca I., Copețchi S. Calificarea infracțiunilor. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015.

9. Grama M., Participanţii la infracţiune şi particularităţile răspunderii lor, Chişinău, CE

USM, 2004.

10. Ulianovschi Gh.. Grama M. Extrădarea. Centrul de Drept al Avocaţilor. Chişinău: Sirius

SRL, 2009.

11. Grama M., Botnaru S., Şavga A., Martin D. Drept penal. Partea Generală. Volumul II.

Chişinău: Tipografia Centrală, 2016.

12. Brînza S., Stati V. Tratat de drept penal: Partea Specială. Vol.I. Chişinău: Tipografia

Centrală, 2015.

13. Brînza S., Stati V. Tratat de drept penal: Partea Specială. Vol.II. Chişinău: Tipografia

Centrală, 2015.

14. Stati V. Infracţiuni economice: Note de curs. Chişinău: CEP USM, 2019.

15. Гырла Л.Г., Табарча Ю.М. Уголовное право Республики Молдова: Часть

Особенная. Том I. Кишинэу: Cartdidact, 2010.

16. Гырла Л.Г., Табарча Ю.М. Уголовное право Республики Молдова: Часть

Особенная. Том II. Кишинэу: Cartdidact, 2010.

17. Băbălău D. Răspunderea penală pentru practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător.

Chișinău, 2016.

18. Botezatu I. Răspunderea penală pentru escrocherie. Chişinău, 2010.

19. Botnarenco M. Răspunderea penală pentru hărţuirea sexuală. Chișinău 2016.

20. Brînza S. Infracţiuni contra vieţii, sănătăţii, libertăţii şi demnităţii persoanei. Chişinău,

1999.

Page 29: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

21. Brînza S. Infracţiuni contra proprietăţii. Chişinău, 1999.

22. Brînza S. Evoluţia reglementărilor privind protecţia penală a proprietăţii pe teritoriul

Republicii Moldova. Chişinău, 2001.

23. Brînza S. Obiectul infracţiunilor contra patrimoniului. Chişinău, 2005.

24. Copețchi S. Răspunderea penală pentru atragerea minorului la activitate criminală sau

determinarea lor la săvârșirea unor fapte imorale. Chișinău, 2014.

25. Crijanovschi S. Aspecte teoretice şi practice ale infracţiunii de şantaj. Chişinău, 2012.

26. Dumneanu L. Analiza juridico-penală şi criminologică a terorismului. Chişinău, 2004.

27. Eşanu A. Infracţiuni legate de prelevarea organelor sau ţesuturilor umane în

reglementarea legislaţiei penale contemporane. Chişinău, 2009.

28. Gîrla L. Aspecte teoretice şi practice privind infracţiunea de pruncucidere. Chişinău,

2006.

29. Gurev D. Răspunderea penală pentru răpirea unei persoane. Chişinău, 2018.

30. Hadîrcă I. Răspunderea penală pentru infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei

substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora. Chişinău,

2008.

31. Manea V. Răspunderea penală pentru acţiunile care dezorganizează activitatea

penitenciarelor. Chişinău, 2010.

32. Mutu-Strulea M. Analiza juridico-penală a spălării banilor. Chişinău, 2006.

33. Păduraru A. Infracţiunile în domeniul proprietăţii industriale în legislaţia Republicii

Moldova şi în legislaţia României. Studiu de drept comparat. Chişinău, 2011.

34. Plop A. Răspunderea penală pentru provocarea ilegală a avortului. Chișinău, 2015.

35. Prodan S. Răspunderea penală pentru infracţiunile legate de creditare. Chişinău, 2011.

36. Sîrbu N. Răspunderea penală pentru pseudoactivitatea de întreprinzător. Chișinău, 2013.

37. Spoială A. Infracţiuni specifice instituţiilor penitenciare. Chişinău, 2005.

38. Stati V. Răspunderea penală pentru infracţiunile legate de insolvabilitate. Chişinău, 2003.

39. Stati V. Infracţiuni în care mijlocul de transport apare ca obiect material sau ca mijloc de

săvârşire a infracţiunii. Chişinău, 2010.

40. Ştefănoaia M. Reglementarea răspunderii pentru infracţiunile privind traficul de persoane

în dreptul comparat. Chişinău, 2012.

41. Ştefănuţ R. Infracţiunea de violare de domiciliu în legislaţia Republicii Moldova şi în cea

a României. Chişinău, 2011.

42. Timofei C. Răspunderea penală pentru traficul de influenţă. Chişinău, 2012.

43. Timofei S. Răspunderea penală pentru infracţiunile în domeniul concurenţei. Chişinău,

2011.

44. Ţurcan I. Răspunderea penală pentru coruperea pasivă. Chişinău, 2011.

45. Ulianovshi Gh. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei. Chişinău, 1999.

46. Ulianovschi X. Conceptul infracţiunii militare în dreptul penal. Chişinău, 2009.

47. Vidaicu M. Aspectele juridico-penale ale eutanasiei. Chişinău, 2009.

48. Visterniceanu E. Răspunderea penală pentru tâlhărie. Chişinău, 2006.

49. Vremea I. Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor (aspecte

juridico-penale). Chişinău, 2003.

Profilul științific – 554. Drept penal

Specialitatea 554.02 – Criminologie

Proba II – Criminologie

1. Obiectul de studiu al criminologiei.

2. Formarea criminologiei ca ştiinţă.

3. Metodologia cercetării criminologice.

4. Scopul şi funcţiile cercetării criminologice.

5. Gândirea lumii antice asupra criminalităţii.

6. Concepţii şi teorii clasice asupra criminalităţii.

Page 30: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

7. Teorii criminologice contemporane asupra criminalităţii.

8. Fenomenologia criminalităţii.

9. Cauzalitatea criminalităţii.

10. Personalitatea infractorului.

11. Victima infracţiunii.

12. Reacţia socială faţă de infracţionalitate.

13. Criminologia preventivă.

14. Instituţii şi strategii actuale de luptă împotriva criminalităţii.

15. Resocializarea infractorului.

16. Criminalitatea organizată.

17. Criminalitatea feminină.

18. Criminalitatea de violenţă.

19. Criminalitatea „gulerelor albe”.

20. Terorismul.

21. Corupţia.

22. Traficul de fiinţe umane.

23. Spălarea banilor.

24. Criminalitatea în Republica Moldova.

Bibliografia:

1. Ciobanu Ig. Criminologie. Chişinău: Tipografia Centrală, 2013.

2. Ciobanu Ig. Criminalitatea organizată la nivel transnaţional şi unele forme de manifestare în

Republica Moldova. Chişinău: Museum, 2001.

3. Gladchi Gh. Criminologie generală. Chişinău: Museum, 2001.

4. Gladchi Gh. Victimologia şi prevenirea infracţiunilor. Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare”,

2004.

5. Stănoiu R.M. Criminologie. Bucureşti: Oscar Print, 2002.

Profilul științific – 554. Drept penal

Specialitatea 554.03 – Drept procesual penal

Proba II – Drept procesual penal

1. Dreptul de a nu fi urmărit, judecat sau pedepsit de mai multe ori

2. Respectarea drepturilor, libertăţilor şi demnităţii umane

3. Inviolabilitatea persoanei

4. Asigurarea dreptului la apărare

5. Oficialitatea procesului penal

6. Nulitatea actelor procedurale

7. Instanţele judecătoreşti şi competenţa lor

8. Instanţele judecătoreşti şi competenţa lor

9. Admisibilitatea probelor

10. Partea apărării

11. Corpuri delicte

12. Interceptarea şi înregistrarea comunicărilor

13. Reţinerea

14. Măsurile preventive

15. Măsurile preventive alternative arestării preventive

16. Arestarea preventivă

17. Punerea sub învinuire

18. Scoaterea de sub urmărire penală

19. Încetarea urmăririi penale

20. Procedura de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire

penală şi ale instanţelor judecătoreşti

21. Controlul judiciar al procedurii prejudiciare

Page 31: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

22. Controlul judiciar al procedurii prejudiciare

23. Limitele judecării cauzei penale

24. Sentinţa de încetare a procesului penal

25. Sentinţa de achitare

26. Apelului şi recursul împotriva sentinţelor

27. Efectele apelului şi efectele recursului împotriva deciziei în apel

28. Efectul extensiv al apelului

29. Efectul neagravării situaţiei în propria cale de atac

30. Apelul penal

31. Recursul ordinar împotriva deciziei înstanţei de apel

32. Recursul împotriva hotărîrilor nesupuse apelului

33. Recursul în anulare şi recursul în interesul legii

34. Revizuirea procesului penal

35. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei

36. Termenele în procesul penal

37. Corectarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite

38. Refuzul începerii urmăririi penale

39. Punerea pe rol a cauzei penale

40. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi procedura simplificată prevăzută de art.364/1 CPP

Bibliografie:

Legislaţia internaţională:

1. Declaraţia universală a drepturilor omului (10.12.1948).

2. Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (4.11.1950).

3. Regulile standardelor minimale de tratare a deţinuţilor (1955).

4. Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (1966).

5. Convenţia împotriva torturilor şi a altor forme de comportament şi pedepse antiumane, crude

sau care înjosesc demnitatea omului (1984).

6. Principiile generale, privitor la independenţa organelor judecătoreşti (1985).

7. Declaraţia principiilor generale ale justiţiei pentru victimele infracţiunilor şi abuzurilor de

putere (1985).

8. Regulile standardelor minimale al ONU privitor la efectuarea justiţiei în privinţa infractorilor

minori (1985).

9. Convenţia privind drepturile copilului (1989).

10. Cumulul de principii pentru apărarea tuturor persoanelor reţinute sau arestate în orice formă

ar fi fost aceasta efectuată (1988).

11. Convenţia europeană despre colaborarea reciprocă privind asistenţa juridică internaţională în

materie penală şi protocolul ei (1959).

12. Convenţia europeană despre valabilitatea internaţională a sentinţelor pe cauzele penale

(1970).

13. Convenţia ţărilor CSI privind asistenţa juridică şi raporturile de drept în procesele civile,

familiale şi penale ( 22.01.1993 ).

Legislația națională:

1. Constituţia Republicii Moldova, 29 iulie 1994.

2. Codul de procedură penală al Republicii Moldova, din 14 martie 2003.

3. Legea cu privire la Procuratură, nr.118-XV din 14 martie 2008.

4. Legea Republicii Moldova cu privire la Curtea Constituţională, nr.317-XIII din 13.12.1994.

5. Codul jurisdicţiei constituţionale, nr.502-XIII din 16.06.1995.

6. Legea Republicii Moldova privind organizarea judecătorească,

nr.514-XIII din 06.07.1995.

7. Legea Republicii Moldova cu privire la statutul judecătorului, nr.544-XIII din 20.07.1995.

8. Legea Republicii Moldova cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, nr.789-XIII din

Page 32: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

26.03.1996.

9. Legea Republicii Moldova cu privire la sistemul instanţelor judecătoreşti militare, nr.836-XIII

din 17.05.1996.

10. Legea Republicii Moldova cu privire la reorganizarea sistemului instanţelor judecătoreşti,

nr.853-XIII din 29.051996.

11. Legea Republicii Moldova cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, nr.947-XIII din

19.07.1996.

12. Legea Republicii Moldova cu privire la avocatură, nr.1260-XV din 19.07.2002.

13. Hotărârea Curţii Constituţionale asupra excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor

alin.(6) art.63 din Codul de procedură penală, nr. 26 din 23.11.2010.

Practica judiciară:

1. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova despre aplicarea de

către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei de procedură penală privind

arestarea preventivă şi arestarea la domiciliu, Nr. 01 din 15 aprilie 2013;

2. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova cu privire la unele

chestiuni ce vizează participarea procurorului la judecarea cauzei penale, Nr. 12 din

24.12.2012;

3. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova cu privire la examinarea

litigiilor privind repararea prejudiciului moral şi material cauzat persoanelor deţinute prin

violarea art. 3, 5, 8 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a

Libertăţilor Fundamentale, Nr. 8 din 24 decembrie 2012;

4. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova Pentru ajustarea

Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.7 din 04.07.2005 “cu privire la practica

asigurării controlului judecătoresc de către judecătorul de instrucţie în procesul urmăririi

penale” la jurisprudenţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului, Nr. 12 din 24 decembrie

2010;

5. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova cu privire la aplicarea

de către instanţele de judecată a legislaţiei ce reglementează repararea prejudiciului moral,

Nr.9 din 09.10.2006;

6. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova cu privire la practica

asigurării controlului judecătoresc de către judecătorul de instrucţie în procesul urmăririi

penale, Nr.7 din 04.07.2005;

7. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie „cu privire la practica aplicării legislației

pentru asigurarea dreptului la apărare a bănuitului, învinuitului, inculpatului și

condamnatului în procedura penală”, din 24.12.2010

8. Jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie în materie penală(2008-

2010)Culegere,Chişinău,2012

9. Jurisprudenţa CtEDO în cauzele Popovici vs Moldova; Corsacovvs Moldova; Stepuleacvs

Moldova; Guţu ş.avs Moldova; Cebotari vs Moldova; Ostrovar. vs Moldova; Iordache ş.avs

Moldova; Castraveţvs Moldova; Ciorap vs Moldova;Valeiu şi Nicolae Roşca vs Moldova;

Şarbanvs Moldova; Becciev vs. Moldova; Muşuc vs. Moldova; Ţurcan vs. Moldova; Paladi

vs. Moldova; Ziliberbergvs Moldova ş.a.

Hotărâri ALE Curţii Constituţionale a Republicii Moldova:

1. Hotărârea Curţii Constituţionale, Decizie despre sistarea procesului pentru controlul

constituţionalităţii unor prevederi ale art. 452 din Codul de Procedură penală al RM, nr.1, din

2.03-2004, Monitorul Oficial, nr. 42-44, 12.03.2004;

2. Hotărârea Curţii Constituţionale asupra excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor

alin.(6) art.63 din Codul de procedură penală, nr. 26 din 23.11.2010.

3. Hotărârea Curţii Constituţionale Nr. 12 din 14.05.2015privindexcepţia de

neconstituţionalitate a articolului 287 alin. (1)dinCodul de procedurăpenală

(reluareaurmăririipenale).

Page 33: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

Manuale şi monografii:

1. Dolea I.,Drepturile persoanei în probatoriul penal.- Chișinău: Cartea Juridică, 2009..

2. Volonciu N., Tratat de procedură penală, Vol. I. - Bucureşti, 1997.

3. Roman D., Vîzdoagă T.,ş.a. , Drept procesual penal, Suport de curs - Chișinău, 2008

4. I. Dolea, Dm. Roman, I. Sedleţchi, T. Vizdoagă, V. Rotaru, A. Cerbu, S. Ursul, Drept

procesual penal, Cartea Juridică, 2009.

5. I. Dolea, Dm. Roman, T. Vîzdoagă, V. Rotaru, A. Cerbu, S. Ursu, R. Botezatu, V. Şterbeţ, E.

Erjiu. Codul de procedură penală. Comentariu, Cartier juridic. 2005.

6. Volonciu N., Tratat de procedură penală, Vol. I, Bucureşti, 1997.

7. Volonciu N., Tratat de procedură penală, Vol. II, Bucureşti, 1997.

8. T.Vîzdoagă ş.a.,Proceduri speciale în procesul penal, Suport de curs,Chişinău 2009

9. T.Vîzdoagă ,I.Dolea ş.a.,Modele de acte procedurale Vol.I,Chişinău 2007

10. V.Didîc,V.Şterbeţ,R.Botezatu,D.Roman,T.Vîzdoagă ,Drept procesual penal,Conducerea şi

efectuarea urmăririi penale de către procuror, Suport de curs,Chişinău 2008

11. R.Botezatu,S.Furduiş.a,Modele de acte judecătoreşti în procesul penal,Chişinău 2008

12. M.Poalelungi,I.Dolea,T.Vîzdoagă,D.Roman,ş.a,Manualul judecătorului pentru cauze

penale,Chişinău 2013 ;

13. Modele de acte procedurale în procesul

penal,M.Poalelungi,C.Gurschi,Gh.Nicolaev,ş.a,Chişinău 2014.

14. Гуценко K. ,Уголовныйпроцесс, Moscova, 1997.

15. Лупинская П.А., Уголовныйпроцесс, Мoscova, 1995.

Profilul științific – 554. Drept penal

Specialitatea 554.04 – Criminalistică; expertiză judiciară, investigaţii operative

Proba II – Criminalistică; expertiză judiciară, investigaţii operative

1. Diagnosticarea criminalistică.

2. Situalogia criminalistică.

3. Teoria activității infracționale (criminale)

4. Modelul și caracteristica criminalistică a infracțiunilor

5. Studierea personalității infractorului

6. Expertiza fonoscopică

7. Activitatea criminalistică a organelor de drept

8. Interacțiunea organului de urmărire penală cu organele speciale de investigație și alte instituții,

departamente, ministere

9. Esența și structura activității infracționale

10. Categoriile de bază ale tacticii criminalistice

11. Procedeele tactice de audiere a martorilor care depun declarații false

12. Noțiunea și formele utilizării cunoștințelor speciale la cercetarea infracțiunilor

13. Condițiile și tehnologia prezentării spre recunoaștere a persoanelor vii

14. Organizarea cercetării infracțiunilor de către un grup de ofițeri de urmărire penală

15. Cercetarea infracțiunilor ”pe urme proaspete”

16. Învingerea împotrivirii urmăririi penale

17. Metodica cercetării alibiului

18. Structura și destinația metodicilor particulare de cercetare a unor categorii de infracțiuni

19. Particularități organizaționale și tactice de cercetare a infracțiunilor săvârșite de grupările

criminale organizate

Investigaţii operative 1. Noţiuni generale privind activitatea specială de investigaţii.

2. Activitatea specială de investigaţii şi activitatea procesuală penală.

3. Sarcinile activităţii speciale de investigaţii

Page 34: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

4. Formele şi tipurile activităţii speciale de investigaţii.

5. Evoluţia activităţii speciale de investigaţii.

6. Organele ce desfăşoară activităţi speciale de investigaţii

7. Competenţa organelor speciale de investigaţii.

8. Principiile activităţii speciale de investigaţii.

9. Legalitatea

10. Respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanei.

11. Oportunităţii şi inofensivităţii

12. Îmbinării metodelor publice şi secrete

13. Cooperării cu alte organe de stat

14. Deideologizării şi nepartinităţii

15. Baza juridică a activităţii speciale de investigaţii

16. CEDO

17. Constituţia R Moldova

18. Legile

19. Acte normative departamentale

20. Măsurile speciale de investigaţii

21. Măsuri speciale autorizate de judecătorul de instrucţie.

22. Măsuri speciale autorizate de procuror

23. Alte măsuri operative

24. Temeiurile înfăptuirii măsuri speciale de investigaţii

25. Condiţiile şi modurile de înfăptuire a măsurilor speciale de investigaţii

26. Efectuarea controlului special

27. Dosarul special

28. Cercetarea obiectelor sau documentelor

29. Colectarea mostrelor pentru cercetare comparativ

30. Identificarea persoanei

31. Chestionarea

32. Culegerea informaţiei

33. Provocarea la infracţiune

34. Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicaţii electronice

ori al unui punct de acces la un sistem informatic;

35. Controlul activităţii speciale de investigaţii exercitat de către procuror şi judecătorul de instrucţie

36. Formele controlului exercitat de către procuror

37. Particularităţile procedurii de examinare a plîngerilor de către procuror privind activitatea

specială de investigaţii

38. Actele de reacţionare a procurorului în cadrul controlului activităţii speciale de Investigaţii

39. Formele controlului exercitat de către judecătorul de instrucţie

40. Particularităţile procedurii de examinare a demersurilor privind autorizarea unor măsuri speciale

de investigaţii de către judecătorul de instrucţie

Bibliografie pentru Criminalistică

Acte normative din domeniul de specialitate

1. Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (04

noiembrie 1950), Biroul de Informare a CE, Chişinău, 2002.

2. Constituţia Republicii Moldova, Monitorul Oficial al R. Moldova-1994. Nr.1.

3. Codul de procedură penală din 07.06.2003, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003,

Nr.104-110.

Surse doctrinare

1. Ig. Dolea, D. Roman, Iu. Sedleţchi, T. Vizdoagă, V. Rotaru, Ad. Cerbu, S. Ursu, Drept procesual

penal. Partea generală, Cartdidact, 2005.

Page 35: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

2. Ig. Dolea, D. Roman, T. Vîzdoagă, V. Rotaru, Ad. Cerbu, S. Ursu, R. Botezatu, V. Şterbeţ, Ec.

Erjiu, Codul de procedură penală. Comentariu, Cartier juridic, 2005.

3. A.Ciopraga, Criminalistica: tratat de tactică, Iaşi, 1996.

4. D.Sandu, Falsul în acte, Bucureşti, 1994.

5. E. Stancu, Tratat de Criminalistică, Bucureşti, 2008.

6. M.Gheorghiță. Criminalistica. Partea I, Introducere în criminalistică, Chișinău, 1995

7. M.Gheorghiță. Tactica cercetării la fața locului. Chișinău, 2004

8. M.Gheorghișă. Tactica reținerii bănuitului, învinuitului, Chișinău, 2004

9. M.Gheorghișă. Tezele generale ale tacticii criminalistice. Chișinău, 2004

10. M.Gheorghiță. Tratat de metodică criminalistică. Chișinău, 2015

11. Constantin Drăghici, Mircea Lupu. Tehnica criminalistică. Bucureşti, 2004

12. Gh. Golubenco, Urmele infracţiunii, Chişinău, 1999.

13. Gh. Păsescu, I. Constantin, Secretele amprentelor papilare, Bucureşti, 1996.

14. Golubenco Gh., Colodrovschi V. Asistenţa tehnico-criminalistică a descoperirii infracţiunilor.

Chişinău: F.E.-P.”Tipografia Centrală”. 236 p.

15. Golubenco Gh., Neicuţescu O. Expertiza criminalistică: realităţi şi perspective. Bacău: Bistriţa,

2009, 156 p.

16. Golubenco Gh. Consideraţii privind sporirea calităţii efectuării expertizelor judiciare. În:

Criminalistica. Revistă de informare, documentare şi opinii, nr. 3. Bucureşti, 2008, p. 32 - 33.

17. L. Iionescu, D.Sandu, Identificarea criminalistică, Bucureşti, 1990.

18. V.Măcelaru, Balistica judiciară, Bucureşti, 1972.

19. Vasile Bercheşan. Cercetarea la faţa locului principal mijloc de probă în procesul

penal.Bucureşti, 2006

20. Nicolae Văduvă. Criminalistică. Curs universitar de tactică şi metodică. Craiova, 2004

21. Gheorghe Alecu. Criminalistică. Curs universitar. Constanţa, 2004

22. А.В.Дулов, П.Нeстeренко, Тактика следственных действий, Mинск, 1973.

23. А.Н.Васильев, Л.М.Корнеева, Тактика допроса, М., 1970.

24. А.Н.Васильев, Н.П.Яблоков, Предмет, система и теоретические основы криминалистики,

M., 1994.

25. А.Р. Ратинов, Ю.П.Адамов, Лжесвидетельство, М., 1976.

26. И.Ф.Крылов, Криминалистическое учение о следах, Leningrad, 1976.

27. Р.C. Белкин, Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике, М., 1964.

28. С.Г. Дораш, Криминалистическое исследование документов, Chişinău, 1979.

29. Н.И. Порубов, Научные основы допроса на предварительном следствии, Mинск, 1978.

30. Криминалистика. Учебник для вузов/ Под ред. Проф.А.Ф.Волынского. Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 1999

31. Курс криминалистики: в 3-х томах / Под ред. О.Н.Коршуновой и А.А. Степанова.

Спб.,2004

32. Белкин Р.С. Курс криминалистики. Москва, 2005

33. Криминалистика. 3-е изд./ Под ред. Проф.Н.П.Яблокова. Москва, 2005

34. Образцов В.А. Криминалистика: модели средств и технологий раскрытия преступлений.

Москва, 2006

35. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика. Учебник. Москва,2007

36. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник

для вузов. 3-е изд. Москва: НОРМА, 2007

37. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова, Москва, 2007

38. М. Георгицэ, Специальные познания в судопроизводстве Республики Молдова, “Закон и

жизнь”, 2011 г., № 12.

39. М. Георгицэ. Формы использования специальных познании в судопроизводстве

Республики Молдова, "Закон и жизнь", 2008 г., N 3.

Bibliografia pentru Investigaţii operative

Page 36: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

Actele normative

1.Constituţia Republicii Moldova, 29 iulie 1994.

2.Codul de procedură penală al Republicii Moldova, din 14 martie 2003.

3.Legea cu privire la Procuratură, nr. r. 294-XVI din 25 decembrie 2008

4. Legea cu privire la Poliţia de Frontieră nr.283 din 28.12.2011, Publicat : 20.04.2012 în Monitorul

Oficial Nr. 76-80 art Nr : 245 Data intrarii in vigoare : 01.07.2012

5.Legea Republicii Moldova cu privire la activitatea operativă şi de investigaţii, nr. 727-XIV din

16.12.1994.

6. Legea privind activitatea specială de investigaţii nr.59 din 29.03.2012, Publicat : 08.06.2012 în

Monitorul Oficial Nr. 113-118 art Nr : 373 Data intrarii in vigoare : 08.12.2012

7.Legea Republicii Moldova privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite

ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor de judecată, nr.1545-XIII din

25.02.1998.

8.Legea cu privire la Centrul Naţional Anticorupţiei din 06.06.2002.

9.Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului.

10. Legea nr.269 din 12.12.2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat

(poligraf);

11 Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal din 17.02.2007;

12. Legea cu privire la combaterea terorismului din 12.10.2001;

13. Legea nr.753 din 23.12.1999 privind Seviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova;

14. Legea nr.271 din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

15. Legea nr.50 din 22.03.2012 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate ;

16. Legea cu privire la secretul de sat din 27.11.2008;

17. Legea nr.190 din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării

terorismului;

18.Legea nr.325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale ;

19. Proiectul Legii privind activitatea contrainformativă şi activitatea informativă externă

Acte departamentale

1. Instrucţiunea cu privire la ordinea înregistrării, efectuării controlului operativ şi organizarea

activităţii operative a lor;

2. Instrucţiunea cu privire la perfecţionarea activităţii operative de investigaţii în luptă cu

criminalitatea;

1. Provocarea la infracţiune asupra exercitării legilor de către organele care exercită activitatea

operativă de investigaţii;

3. Ordinul cu privire la exercitarea controlului asupra prevederilor Legii cu privire la activitatea

operativă de investigaţii, nr.45-XII din 12.04.1994;

4. Instrucţiunea cu privire la ordinea prezentării rezultatelor activităţii operative de investigaţii

organului de cercetare penală, anchetatorului, procurorului sau instanţei de judecată.

Practica judiciară

1. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 7 din 4 iulie 2005 cu privire la practica asigurării

controlului judecătoresc de către judecătorul de instrucţie în procesul urmăririi penale.

2. Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova

3. nr.1re-14/2008 din 15.01.2008

4. Decizia Colegiului civil al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova

5. nr.2r/o-103/2001 din 04.04.2001

6. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

Literatura recomandată în limba română

1. Didâc V.,Căpătici M., Cuşnir V., Moraru V.Cartea X,Tactica criminalistică. Activitatea operativă

de investigaţii. − Chişinău: Elan Poligraf, 2009, 344 p.

2.V. Moraru . Reglementarea juridică a activităţi operative de investigaţii. "Analele ştiinţifice ale

Universităţii de Stat din Moldova", 2004, nr.7, pag.255

Page 37: Tematica și bilbliografia probelor de admitereusm.md/wp-content/uploads/Tematica-și-bilbliografia-probelor-de-ad… · Drept public Specialitatea 552.02 – Drept administrativ

3.S. Ursu. Conceptul, evoluţia, scopurile şi particularităţile controlului judecătoresc. "Analele

ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova", 2004, nr.7, pag.224

4.Cuşnir Valeriu.Activitatea operativă de investigaţii:considerente întroductive,Revista de Studii şi

Cercetări Juridice,nr.3/4,2010;

5. .Cuşnir Valeriu .Măsurile operative de investigaţii,acţiunile de urmărire penală.actele

premergătoare şi tehnicile speciale de investigare:noţiuni şi abordare comparativă ,Revista de

Studii şi Cercetări Juridice,nr.3/4,2011;

6. Cuşnir Valeriu.Regimul juridic al măsurilor operative de investigaţii:abordări conceptuale şi

pluridisciplinare,Materialele conferinţeinţei ştiinţifice internaţionale ,, Procuratura Republicii

Moldova la 20 ani.Locul şi rolul procurorului într-un stat de drept ,, Chişinău 2012

Literatură recomandată în limba rusă

1. Бозров В. Результатам оперативно-розыскной деятельности - статус доказательств в

уголовном процессе. "Российская юстиция", 2004 г., N 4, стр.46

2. Бозров В. Результатам ОРД - статус доказательств. "Законность", 2004 г., N 12, стр.23

3. Гаврилов Б. Я.. Боженок С. К вопросу о провокации преступлении. Российская Юстиция

№5 май 2006

4. Доля ЕА. Использование в доказываний результатов оперативно-розыскной деятельности.

Москва 1996.

5. Егорова Н. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Российская Юстиция №8

1997

6. Захарцев С. Надо ли судье знать оперативно-розыскную деятельность?. "Российский

судья", 2004 г., N 1, стр.13

7. Истомин А., Лопаткин Д. Провокация или изобличение преступника? Законность №3

2005 с. 47

8. Комментарий к Закону об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон «Об

оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. 144-ФЗ (Собрание

законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349)

9. Курченко В.. Отграничение провокаций от действий при пресечений преступлений.

Законность №1 2004

10. Миньковский Г.М. Уголовно-процессуальный кодекс: Коммент. / Под ред. В.М. Лебедева.

– М., 1995.

11. Овчинский А.С. Информация и оперативно-розыскная деятельность. – М.: ИНФРА-М,

2002.

12. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс: Учебно-практ. пособие / Под

общ. ред. В.В. Черникова, В.Я. Кикотя. – М.: ИНФРА-М, 2002.

13. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, B.C.

Овчинского, А.Ю. Шумилова. – М.: ИНФРА-М, 2001.

14. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник/ Под ред. К.К. Горяинова, B.C.

Овчинского, Т.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М,

2004.

15. Основы оперативно-розыскной деятельности. Анатолий Миронович Ефремов Иркутск,

2003