10
a ANEXA nr. 1 la HCF nr. 1 din 05 octombrie 2017 TEMATICA $1 BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE LlCENTA pentru studentll/absolventll de la programele de studii - DREPT cu frocventa ,i DREPT cu frecventa redusa Sesiunea - iulie 2018 I. Drept civil ,i drept procesual civil 1.1. Drept civil- ANUL I 1.1.1. Actul juridic civil: nofiune ~i clasificare; conditiile de fond ale actului juridic civil (capacitatea de a incheia actul, consimtarnantul, obiectul ~i cauza); conditiile de forma ale actului juridic civil; modalitafile actului juridic civil; efectele actului juridic civil (forta obligatorie ~i irevocabilitatea); relativitatea !?i opozabilitatea; nulitatea actului juridic civil (nofiune, clasificare, delimitare, cauze de nulitate, regim juridic, efecte); 1.1.2. Prescriptia extinctiva: dispozitii generale (notiune, efecte, delimitare); domeniul prescriptiei extinctive; termenele de prescripfie extinctiva; cursul prescrtptiei extinctive (inceput, suspendare, intrerupere, repunere in termen); implinirea prescriptiei extinctive; decaderea (notiune, clasificarea termenelor de decadere, domeniul de aplicare, regimul juridic, efecte). 1.2. Drept civil - ANUL II 1.2.1. Drepturile reale principale 1.2.1.1. Dreptul de proprietate publica: notlune, titulari, obiect, caractere juridice specifice, exercitarea dreptului de proprietate publica, incetarea dreptului de proprietate publica; 1.2.1.2. Dreptul de proprietatea privata: nofiune, confinut juridic, caractere juridice, limitele exercitarii dreptului de proprietate, regimul juridic al imobilelor proprietate privata; 1.2.1.3. Modalitatile juridice ale dreptului de proprietate privata; 1.2.1.4. Actiunea in revendicare; 1.2.1.5. Dezmembramintele dreptului de proprietate privata; 1.2.1.6. Modurile generale de dobandire a dreptului de proprietate !iii a celorlalte drepturi reale: uzucapiunea; posesia de buna credinta. 3

TEMATICA $1 BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE … · Liviu Stanciulescu, Curs de contracte civile, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2012; 3. Dumitru C. Florescu, Contracte civile - In noul Cod

  • Upload
    ngodiep

  • View
    233

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

a ANEXA nr. 1 la HCF nr. 1 din 05 octombrie 2017

TEMATICA $1 BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE LlCENTA

pentru studentll/absolventll de la programele de studii -

DREPT cu frocventa ,i DREPT cu frecventa redusa

Sesiunea - iulie 2018

I. Drept civil ,i drept procesual civil

1.1. Drept civil- ANUL I

1.1.1. Actul juridic civil: nofiune ~i clasificare; conditiile de fond ale actului juridic civil (capacitatea de a incheia actul, consimtarnantul, obiectul ~i cauza); conditiile de forma ale actului juridic civil; modalitafile actului juridic civil; efectele actului juridic civil (forta obligatorie ~i irevocabilitatea); relativitatea !?i opozabilitatea; nulitatea actului juridic civil (nofiune, clasificare, delimitare, cauze de nulitate, regim juridic, efecte);

1.1.2. Prescriptia extinctiva: dispozitii generale (notiune, efecte, delimitare); domeniul prescriptiei extinctive; termenele de prescripfie extinctiva; cursul prescrtptiei extinctive (inceput, suspendare, intrerupere, repunere in termen); implinirea prescriptiei extinctive; decaderea (notiune, clasificarea termenelor de decadere, domeniul de aplicare, regimul juridic, efecte).

1.2. Drept civil - ANUL II

1.2.1. Drepturile reale principale

1.2.1.1. Dreptul de proprietate publica: notlune, titulari, obiect, caractere juridice specifice, exercitarea dreptului de proprietate publica, incetarea dreptului de proprietate publica;

1.2.1.2. Dreptul de proprietatea privata: nofiune, confinut juridic, caractere juridice, limitele exercitarii dreptului de proprietate, regimul juridic al imobilelor proprietate privata;

1.2.1.3. Modalitatile juridice ale dreptului de proprietate privata;

1.2.1.4. Actiunea in revendicare;

1.2.1.5. Dezmembramintele dreptului de proprietate privata;

1.2.1.6. Modurile generale de dobandire a dreptului de proprietate !iii a celorlalte drepturi reale: uzucapiunea; posesia de buna credinta.

3

a

1.2.2. Teoria generala a obligatiilor

1.2.2.1. Faptul juridic ca izvor de obllqafll: gestiunea de afaceri; plata nsdatorata; tmboqafirea fara justa cauza;

1.2.2.2. Raspunderea civila dellctuala; cauze exoneratoare de raspundere: raspunderea pentru fa pta proprie; raspunderea pentru fa pta altuia (raspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdictie, raspunderea comitentdor pentru prepusi): raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri, de animale !Ii de ruina edificiului; repararea prejudiciului in cazul raspunderii delictuale;

1.2.2.3. Executarea obliqatlllor: plata (dispozitii generale, subiectele platii, conditiile platii, dovada platii, irnputatia platii, punerea in tntarziere a creditorului); executa rea silita a obliqatiilor (dispozifii generale, punerea in intarziere a debitorului, rezolutiunea, rezilierea !Ii reducerea prestatiilor, cauze justificate de neexecutare a obliqafiilor contractuale);

1.2.2.4. Transmisiunea !ji transformarea obllqatillor: cesiunea de creanta; subroqatia; preluarea datoriei; novatia;

1.2.2.5. Stingerea obliqafiilor: cornpensatia; confuziunea; darea in plata; remiterea de datorie; imposibilitatea fortuita de executare.

1.3. Drept civil - ANUL III

1.3.1. Contracte civile

1.3.1.1. Contractul de vanzare:

1.3.1.2. Donatia:

1.3.1.3. Contractu I de locatiune (dreptul comun, fara reguli particulare in materia inchirierii locuintei !Ii in materia arendarii):

1.3.1.4. Contractul de mandat (dispozitii generale, mandatul cu reprezentare, mandatul fara reprezentare - dispozitii generale, varietatile contractului - comisionul, consiqnafia ~i expeditia),

1.3.2. Succesiuni

1.3.2.1. Noliuni generale: nedemnitatea succesorala; principiile generale ale devolutiunii legale a rnostenirii; reprezentarea succesorala;

1.3.2.2. Mo§tenitorii legali: sotul supravietuitor: descendentii defunctului; ascendentii privilegiati !Ii colateralii privileqiati; ascendentii ordinari; colateralii ordinari;

1.3.2.3. Mostenirea testamentara: rezerva succesorala ~i cotitatea disponibila - nofiune: caractere juridice; m~~tenitorii rezervatari; calculul rezervei !?i al cotitatii disponibile; rsductiunea liberalitatilor excesive; raportul donatiilor.

4

a 1.3.3. Familia

1.3.3.1. Desfacerea casatorlel: cazurile de divert; efectele divortulul cu pnvire la raporturile nepatrimoniale ~i patrimoniale dintre fostii sofi, precum ~i cele dintre acestia ~i copiii lor minori;

1.3.3.2. Filiatia: dispozitii generale privind stabilirea filiatiei: prezurnfia de paternitate; recunoasterea copilului; acfiuni privind filiatia:

1.3.3.3. Obllqatla legala de Intretinere: dispozitii generale privind obliqatia de Intretinere: persoanele intre care exista obligatia legala de tntrefinere ~i ordinea in care aceasta se datoreaza; conditiile obliqafiei legale de lntretinere: stabilirea ~i executa rea obliqatiei legale de tntrennere:

1.3.3.4. Autoritatea parlnteasca: dispozitli generale privind autoritatea parinteasca; drepturile ~i indatoririle parintesti: exercitarea autoritatii parintesti; decaderea din exercitiul drepturilor parintesti,

1.4. Drept procesual civil - ANUL IV

1.4.1. Actiunea civila;

1.4.2. Participantil in procesul civil: instanta de judecata (incidente procedurale referitoare la compunerea l?i constituirea tnstantei); partile (coparticiparea procesuala, drepturile l?i indatoririle procesuale ale partilor, participarea tertilor la judecata, reprezentarea partilor in procesul civil);

1.4.3. Competenta: cornpetenta materiala a instantelor judecatoresti; competenta teritoriala; incidente procedurale privitoare la cornpetenta instantel (necornpetenta l?i conflictele de competenta, litispendenta l?i conexitatea; strarnutarea l?i delegarea instantei):

1.4.4. Dispozltli generale de procedura: actele de procedura (nofiune l?i clasificare, conditii generale pentru indeplinirea actelor de procedura, nulitatea actelor de procedure): termenele procedurale (notiune l?i clasificare, durata, decaderea l?i repunerea in termen);

1.4.5. Judecata in prima instanta: etapa sensa (cere rea de chemare in judecata, verificarea cererii l?i regularizarea acesteia, fixarea termenului de judecata, modificarea cererii, tntampinarea, cererea reconvenfionaia): exceptiile procesuale; suspendarea judecarii: perimarea;

1.4.6. Apelul;

1.4.7. Procedurile speciale: ordonanta presedlntiala, procedura divortului.

BIBLIOGRAFIE

Drept civil - Anul I:

1. Titus Prescure, Roxana Matefi, Orept civil. Pariea genera/a. Persoane/e, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2012;

2. Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Curs de drept civil. Pariea genera/a, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2012;

5

a 3. Gabriel Boroi, Mona-Maria Pivniceru, Carla Alexandra Anghelescu, Bogdan Nazat, loana Nicolae, Tudor-Vlad Radulescu, Ftse de drept civil, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2017;

4. Paul Vasilescu, ~erban Diaconescu, lonel Reghini, Introducere in dreptul civil, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2013;

5. Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Drept civil. Persoanele - in reglementarea noului Civil civil, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2013.

Drept civil - Anul II:

1. loan Adam, Anca Roxana Adam, Codul civil. Cartea a Va. Despre ob/igatii. Titlurile I-VI/I (art. 1164-1649). Comentarii $i exp/icatii, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2016;

2. loan Adam, Drept civil. Teoria generala a drepturilor reale, edltla a 3-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2013;

3. loan Adam, Drept civil. Teoria generala a obligatiilor, editia a 2-a, Editura C. H. Beck, Bucuresti, 2014;

4. Gabriel Boroi, Mona-Maria Pivniceru, Carla Alexandra Anghelescu, Bogdan Nazat, loana Nicolae, Tudor-Vlad Radulescu, Fiee de drept civil, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2017;

5. Corneliu Birsan, Drept civil. Drepturile reale principale In reglementarea noului Cod civil, Editura Hamagiu, Bucuresti, 2013;

6. Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Bogdan Nazat, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, editia a 2-a revizuita §i adaugita, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2013;

7. Gabriel Boroi, Liviu Stanciulescu, Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2012.

Drept civil - Anullll:

1. Titus Prescure, Curs de contracte civile, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2012;

2. Liviu Stanciulescu, Curs de contracte civile, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2012;

3. Dumitru C. Florescu, Contracte civile - In noul Cod Civil, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2012;

4. Florin Motiu, Contractele speciale - Curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2013;

5. loana Nicolae, Devoiutiunee lega/a $i testememers a mosienitii, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2016;

6. Francisc Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral. Mo§tenirea /egala, vol.l, editia a 3 - a actualizata §i cornpletata, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2013;

7. Francisc Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral. Mo§tenirea testamentara, vol./l, edltla a 3 - a actualizata §i cornpletata, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2014;

6

a 8. Gabriel Boroi, Mona-Maria Pivniceru, Carla Alexandra Anghelescu, Bogdan Nazat, loana Nicolae, Tudor-Vlad Radulescu, Fi:je de drept civil, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2017;

9. loana Nicolae, Dreptul familiei In context national si In raporturile de drept international privat, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2014;

10. Marieta Avram, Drept civil. Familia, Editura Hamangiu, Bucurestl, 2016.

Drept procesual civil - AnulIV:

1. Andreea Ciurea, Fi§e de procedura civila, editia a 4-a, revizuita ~i completata, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2017;

2. Gabriel Soroi, Mirela Stancu, Drept procesual civil, editia a 3-a, revizuita si adaugita, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2016;

3. Mihaela Tabarca, Drept procesual civil. Teoria generala. Proceduri speciale. Gaile de atac - vol. I, /I $i Ill, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2013-2014;

4. loan Le!}, Noul God de procedure civila. Gomentariu pe articole, Edifia a 2-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2015.

LEGISLATIIE RELEVANTA

- Constitufia Romaniei, republicata in Monitorul Oficial nr. 767/2003;

- Legea nr. 287 privind Codul civil, republicata, cu rnodificarile §i cornpletarile ulterioare, §i Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu rnodificarile §i completarile ulterioare;

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica §i regimul ei juridic, cu modificarile §i completarile ulterioare;

- Legea nr. 134/2010 - Lege privind Codul de procedure civila, republicata, cu modificarile §i cornpletarile ulterioare;

- Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, cu modificarile ulterioare;

- Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum l?i pentru preqatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedure civila.

7

a

II. Drept penal ,i drept procesual penal

11.1. Drept penal. Partea general;} ANUL II

11.1.1. Legea penal A !iii limitele ei de aplicare: principii generale; aplicarea legii pen ale in timp;

11.1.2. lnfractlunea: dispozitii generale; cauzele justificative; cauzele de neimputabilitate; tentativa; unitatea si pluralitatea de infracnuni: autorul si participantii;

11.1.3. Pedepsele: categoriile pedepselor; pedepsele principale; pedeapsa accesorie l?i pedepsele complementare; calculul duratei pedepselor; individualizarea pedepselor (dispozitii generale; circurnstantele atenuante l?i circumstantele agravante; renuntarea la aplicarea pedepsei; arnanarea aplicarii pedepsei; suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere; liberarea condifionata):

11.1.4. MAsurile de siguranla;

11.1.5. Minoritatea;

11.1.6. Raspunderea penala a persoanei juridice (numai dispozitiile generale);

11.1.7. Cauzele care inlatura raspunderea penala:

11.1.8. Cauzele care inlAtura sau modifica executa rea pedepsei;

11.1.9. Cauzele care tnlatura consecintele condamnarii;

11.1.10. Intetesul unor termeni sau expresii in legea penala,

11.2. Drept penal. Partea special;} - ANUL III

11.2.1. lnfractiuni contra persoanei: infractiuni contra vietii (art. 188 NCP - omorul; art. 189 NCP - omorul calificat; art. 192 NCP - uciderea din culpa); infractiuni contra integritatii corporale ~i sanatatii (art. 193 NCP - lovirea sau alte violente: art. 194 NCP - vatarnarea corporala: art. 195 NCP - lovirile sau vatarnarile cauzatoare de moarte; art. 196 NCP - vatarnarea corporala din culpa); infractiuni contra libertatii persoanei (art. 205 NCP - lipsirea de libertate in mod ilegal; art. 206 NCP - arnenintarea: art. 207 NCP - santajul); lnfracfiuni contra libertatii ~i integritatii sexuale (art. 218 NCP - violul; art. 220 NCP - actul sexual cu un minor); infractiuni ce aduc atingere domiciliului ~i vietii private (art. 224 NCP - violarea de domiciliu);

11.2.2. lnfracfiuni contra patrimoniului: furtul (art. 228 NCP - furtul; art. 229 NCP - furtul calificat; art. 230 NCP - furtul in scop de folosinta: art. 231 NCP - furtul la planqerea prealabila): talharie (art. 233 NCP - talharia: art. 234 NCP - talharia calificata): infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii (art. 244 NCP - tnselaciunea): distrugerea ~i tulburarea de posesie (art. 253 NCP - distrugerea; art. 256 NCP - tulburarea de posesie);

11.2.3. lnfractlunl contra autorltatll: art. 257 NCP - ultrajul;

8

a

11.2.4. Infractlum contra infaptuirii justltiel: art. 268 NCP - inducerea in eroare a organelor judiciare (fosta denuntare catomnloasa); art. 269 NCP - favorizarea faptuitorului; art. 270 NCP - tainuirea: art. 273 NCP - marturia mlnclnoasa;

11.2.5. tnfractiuni de coruptie §i de serviciu: infractiuni de coruptie (art. 289 NCP -Iuarea de rnita: art. 290 NCP - darea de rnita; art. 291 NCP - traficul de influenta); infracfiuni de serviciu (art. 295 NCP - delapidarea; art. 297 NCP - abuzul in serviciu).

11.2.6. lnfractlunl de fals: falsuri in inscrisuri: (art. 320 NCP - falsul material in inscrisuri oficiale; art. 321 NCP - falsul intelectual; art. 322 NCP - falsul in inscrisuri sub sernnatura privata; art. 323 NCP - uzul de fals; art. 326 NCP - talsul in declaratil).

11.2.7. Infrac1iuni contra familiei: art. 378 NCP - abandonul de familie; art. 379 NCP - nerespectarea masurilor privind Incredintarea minorului.

11.3. Drept procesual penal - ANUL III

11.3.1. Partea generali

11.3.1.1. Principiile §i limitele aplicarii legii procesuale penale;

11.3.1.2. Actiunea penala §i actiunea civila in procesul penal;

11.3.1.3. Participanfll in procesul penal: dispozitii generale; cornpetenta functionala, dupa materie ~i dupa calitatea persoanei, a instantelor judecatoresti: dispozitii speciale privind competenta instantelor judecatoresti: cornptenta judecatorului de drepturi !?i libertaf !?i a judecatorului de camera prellrnlnara; organele de urmarire penala !?i cornpetenta acestora; incompatibilitatea (tara dispozifiile referitoare la stramutare): subiectii procesuali principali !?i drepturile acestora; inculpatul !?i drepturile acestuia; partea civila !?i drepturile acesteia; partea responsabila civilmente !?i drepturile acesteia; avocatul - asistenta juridica !?i reprezentare;

11.3.1.4. Probele §i mijloacele de proba: reguli generale; audierea persoanelor (tara sectiunea privind protecfia minorilor); perchezitia dornlciliara, perchezitia corporala (cazurile, conditiile !?i efectuarea perchezitiei corporale); perchezitia unui vehicul; expertiza (numai art.172-181 din noul Cod de procedura penala) !?i constatarea (art.181 ind.1 din noul Cod de procedura penala): cercetarea locului taptei !?i reconstituirea;

11.3.1.5. Masurile preventive, masurue asiguratorii, restituirea lucrurilor §i restabilirea sltuatiei anterioare savar§irii infractiunil (tara dispozifiile art. 245 - 248 din noul Cod de procedure penata, precum !?i fara dispozitiile art. 252 ind.1 - art. 252 indA din noul Cod de procedura penala);

11.3.1.6. Acte procesuale §i procedurale comune: citarea, comunicarea altor acte procedurale, mandatul de arestare; termenele; cheltuielile judiciare; nulitatile; amenda judiciara.

9

a 111.3.2. Partea speciali

111.3.2.1. Urmarirea penala: dispozifii generale; sesizarea organelor de urmanre penala; conducerea !ii supravegherea activitatn organelor de cercetare penala de catre procuror; efectuarea urmaririi penale; rezolvarea cauzelor Iii sesizarea instantei: reluarea urrnaririi penale; planqerea Impotriva rnasurilor ~i actelor de urrnarire penala):

1II.3.2.2.Camera prellrninara;

111.3.2.3. Judecata: (dispozitii generale; judecata In prima instanta: contestatia).

BIBLIOGRAFIE

Drept penal. Partea generali. Anul II

1. Mihai Udroiu, Drept penal. Partea generalii, edifia a 3-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2016;

2. Cristinel Ghigheci, Cauzele care inlalura riisounoere« penala, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2014;

3. Corina Voicu, Andreea Simona Uzlau, Raluca Morosanu, Cristinel Ghigheci, Noul Cod penal. Ghid de aplicare pentru practicieni, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2014;

4. Tudorel Toader, Maria loana Michinici, Ruxandra Raducanu, Anca Crisu-Ciocinta, Sebastian Raduletu, Mihai Dunea, Noul Cod penal - comentarii pe articole, Editura Hamangiu, Bucure!iti,2014;

5. Tudorel Toader (edifie Ingrijita !ii adnotata de Tudorel Toader), Noul cod penal. Noul Cod de procedura penala, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2014;

6. Mihail Udroiu, Drept penal. Partea generala. Noul Cod penal, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2014;

7. Mihail Udroiu, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Noul Cod penal- Codul penal anterior, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2014;

8. Cristinel Ghigheci, tntrectiunee complexa. Aspecte teoretice ~i practica judiciara, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2012.

Drept penal. Partea speciali. Anul III

1. George Antoniu (coordonator), Explicatiile noului Cod penal, Vol. ,V, Art. 257 - 366, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2016;

2. George Antoniu (coordonator), Explicatiile noului Cod penal, Vol. V, Art. 367 - 446, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2016;

3. Mihai Udroiu, Drept penal. Partea speciala, edifia a 3-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2016;

4. Nasty Marian Vladoiu, Drept penal roman. Partea specia/a, curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2014;

10

5. Tudorel Toader, Maria loana Michinici, Ruxandra Raducanu, Anca Crisu-Ciocinta, Sebastian Raduletu, Mihai Dunea, Noul Cod penal- comentarii pe articole, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2014;

6. Vasile Dobrinoiu, llie Pascu, loan Chi!), Mircea Constantin Sinescu, Costica Paun, Norel Neagu, Maxim Dobrinoiu, Mirela Gorunescu, Mihai Adrian Hotca, Noul Cod penal comentat. Partea soecieu; vol. II, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2012;

7. Mihail Udroiu, Drept penal. Partea speciala. Noul Cod penal, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2014;

8. Mihail Udroiu, Fi§e de drept penal. Partea speciala, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2012;

9. Voicu Puscasu, Noul Cod penal adnotat, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2014;

10. George Antoniu, Explicatii preliminare ale noului cod penal, vol. 111- articolele 188 - 256. Titlul I lntreciium contra persoanei §i Titlul II tntreciiur» contra patrimoniului, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2013;

11. Corina Voicu, Andreea Simona Uzlau, Raluca Morosanu, Cristinel Ghigheci, Noul Cod penal. Ghid de aplicare pentru practicieni, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2014.

Drept procesual penal. Anul III

1. Mihai Udroiu, Procedura penala. Partea generala, edina a 3-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2016;

2. Mihai Udroiu, Procedure penala. Partea speciste, editla a 3-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2016;

3. Maria Magdalena Barsan, Maria Magdalena Cardi!), Acordul de recunoesiere a vinovatiei, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2015;

4. Nicolae Volonciu (coordonator), Andreea Simona Uzlau (coordonator), Daniel Atasiei, Catalin Mihai Chi rita, Teodor-Viorel Gheorghe, Cristinel Ghigheci, Raluca Morosanu, Georgiana Tudor, Victor Vaduva, Corina Voicu, Noul Cod de procedura pena/a comentat, edifia a 2-a, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2015;

5. Mihai Udroiu (coordonator), Cristinel Meceanu, Andra-Roxana Trandafir (lIie), Isabelle Tocan, Lucretia Postelnicu, Irina Kuglay, Claudia Jderu, Daniel Gradinaru, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Marius Bogdan Bulancea, Amalia Andone-Bontas, Georgina Bodoroncea, Codul de procedura penala. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2015;

6. Marian Drilea-Marga, Urmsnree penala in noul Cod de procedura penala, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2014;

7. Cristinel Ghigheci, Principiile procesului penal in noul Cod de procedure penala, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2014;

8. Corina Voicu, Andreea Simona Uzlau, Georgiana Tudor, Victor Vaduva, Noul Cod de procedura penala. Ghid de aplicare pentru practicieni, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2014.

11

a LEGISLATTIE RELEVANTA

- Constitufia Rornaniei, republicata in Monitorul Oficia! nr. 767/2003;

- Codul penal din 2009 §i Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicarea a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile §i cornpletarile ulterioare;

- Codul de procedure penal a din 2010 §i Legea nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala !?i pentru modificarea !?i completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesuale penale, cu rnodificarile !?i cornpletarile ulterioare.

Prezenta "Tematica §i bibliografie de hcenta" propusa pentru examenul de llcenta - sesiunea iulie 2018 a fost aprobata de Consiliul Facultatii de Drept in §edinta din data de 05 octombrie 2017.

12