Temat: Spadanie swobodne ciał. - Aktualnoś . scenariusze zajec -  · komórkowych), karty

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Temat: Spadanie swobodne ciał. - Aktualnoś . scenariusze zajec -  · komórkowych), karty

SCENARIUSZE ZAJ Z FIZYKI

Temat: Spadanie swobodne cia.

Cele lekcji:

Ucze:

wykorzystuje wieloci fizyczne do opisu wynikw obserwacji i dowiadcze zwizanych z badaniem swobodnego spadania cia,

przeprowadza dowiadczenia i wyciga wnioski z przeprowadzonych dowiadcze, opisuje swobodne spadanie cia stosujc II zasad dynamiki, wykazuje dowiadczalnie wpyw oporu powietrza na spadajce ciaa, projektuje i przeprowadza dowiadczenia wykazujce niezaleno czasu spadania od

masy ciaa,

posuguje si pojciem przyspieszenie ziemskiego, podaje warto przyspieszenia ziemskiego, stosuje do oblicze zwizek midzy mas ciaa, przyspieszeniem i si grawitacji.

Metody pracy:

Dowiadczenia w grupach. Pokaz nauczyciela. Dyskusja kierowana przez nauczyciela.

rodki dydaktyczne: Zaczniki 1-5, kilka pieczek pingpongowych lub jednakowych nakrtek, sznurek, tama miernicza lub duga linijka, zeszyt o formacie A5 i dwie wyrwane

z niego kartki, nadmuchany balon, gumka do cierania, kawaek wczki (ok 20cm), ksika

o formacie A5, bryy do wyznaczania gstoci.

Przebieg lekcji:

Cz wprowadzajca:

przypomnienie niezbdnych wiadomoci z lekcji wczeniejszych. Przykadowe pytania nauczyciela:

- Jak zachowuj si ciaa pod wpywem dziaajcej na nie niezrwnowaonej, staej siy?

- Jaki jest zwizek midzy mas ciaa, przyspieszeniem i dziaajc si?

- Jak siy oporw wpywaj na ruch cia?

- Co wiemy o drogach przebytych przez ciaa poruszajce si ruchem jednostajnie

przyspieszonym w jednakowych odstpach czasu?

Nauczyciel ocenia odpowiedzi uczniw na zadane pytania.

Zapoznanie z tematem lekcji i form pracy. Nauczyciel wyjania, e spadanie swobodne ciaa jest ruchem tego ciaa pod

wpywem tylko siy grawitacji..

Uczniowie przystpuj do badania spadku swobodnego.

Cz gwna:

Podzia uczniw na 5 grup. Wybr lidera ( liderzy grup losuj dowiadczenia do wykonania i kieruj prac grupy). Wskazani przez lidera uczniowie prezentuj przed wszystkimi uczniami przebieg

dowiadcze i formuuj wnioski.

W razie potrzeby nauczyciel zadaje dodatkowe pytania i pomaga w sformuowaniu wnioskw. Pytania mog zadawa rwnie uczniowie.

Suszno przedstawionych wnioskw nauczyciel potwierdza wykonujc dowiadczenie z rur Newtona. Jeeli na wyposaeniu pracowni jej brak, mona to

dowiadczenie zastpi odpowiednim fragmentem filmu.

Cz podsumowujca:

Na podstawie przeprowadzonych dowiadcze i dyskusji nad ich wynikami uczniowie formuuj wnioski i zapisuj je w zeszycie.

Przykadowe wnioski

Spadanie swobodne cia jest ruchem jednostajnie przyspieszonym. W pobliu Ziemi ciaa spadaj z jednakowym przyspieszeniem zwanym

przyspieszeniem ziemskim, ktrego warto wynosi g= 9,81 m/s2 .

W rzeczywistoci na spadajce ciaa w powietrzu oprcz siy grawitacji dziaa rwnie sia oporu powietrza, ktra spowalnia ich ruch w mniejszym lub wikszym stopniu.

Spadajc swobodne w prni przy cakowitym braku oporw wszystkie ciaa spadaj jednoczenie.

Czas swobodnego spadania cia nie zaley od ich masy.

Nauczyciel ocenia prac zespow biorc pod uwag zaangaowanie w prac i trafno

formuowanych wnioskw.

Zadanie domowe:

Rozwi zadania:

1. Do jakiej prdkoci rozpdzi si spadajce swobodnie ciao po 7 sekundach od upuszczenia?

2. Spadajcy w prni kamie w cigu 2 s ruchu przeby drog 20m. Jak drog przebdzie w tym czasie pirko?

3. Jaka jest wysoko wiey skoro kamie spada z niej 3 s?

4. Dla chtnych: Odszukaj informacje i przygotuj krtk prezentacj( multimedialn lub formie plakatu na temat Felix Baumgatrner testuje spadek swobodny

Zaczniki:

KARTA PRACY I

Dowiadczenie 1.Spadajce przedmioty.

Przyrzdy i materiay: dwie kartki papieru z zeszytu o formacie A5, balonik, wczka, gumka

do cierania lub inne dostpne przedmioty.

Przebieg dowiadczenia:

1. Nadmuchaj balonik. 2. Zgnie jedn kartk w kulk. 3. Utnij kawaek wczki o dugoci 10 cm. 4. Puszczaj ( nie rzucaj!) po kolei wszystkie przedmioty z tej samej wysokoci. Moesz

puszcza jednoczenie: pojedynczo, parami, trjkami zaplanuj t cz samodzielnie

w celu porwnania ruchu przedmiotw.

Obserwacja. (odpowiedzi na zadane pytania)

Ktry przedmiot spada w najkrtszym czasie?

Ktry przedmiot spada w najduszym czasie?

Ktra z kartek spada w krtszym czasie?

...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Wniosek: Co jest przyczyn rnej szybkoci spadania? Czy spadanie przedmiotw

w twoim dowiadczeniu mona nazwa spadaniem swobodnym? Dlaczego?

..................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

KARTA PRACY II

Dowiadczenie 2.Siy oporu powietrza

Przebieg dowiadczenia:

1. We dwie identyczne kartki papieru. 2. Wypu obie rwnoczenie z rki, jedn trzyman poziomo, a drug pionowo. Ktra

spada szybciej?

3. Teraz kartk trzyman pionowo zgnie w kulk i wypu obie rwnoczenie z rki. Ktra spadnie szybciej na podog?

4. Teraz we zeszyt, z ktrego pochodziy kartki i wypu go z rki rwnoczenie z pojedyncz kartk. Co spadnie szybciej?

Obserwacje: (odpowiedzi na zadane pytania)

...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Wnioski: Co jest przyczyn rnej szybkoci spadania? Czy spadanie tych przedmiotw

mona nazwa spadaniem swobodnym? Dlaczego?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................

KARTA PRACY III

Dowiadczenie 3. Czy szybko spadania zaley od masy spadajcych cia?

Przebieg dowiadczenia:

1. Nad blatem stou w jednej rce unie ksik, a w drugiej u na pasko kartk papieru. Pu oba przedmioty jednoczenie na st. Co spado szybciej?

2. Po kartk papieru na ksice. Unie ksik ponad blatem stou i pu na st. 3. Pod kartk papieru pod ksik. Unie ksik z kartk ponad blat stou i pu na

st.

4. Pu z tej samej wysokoci dwie bryy o tej samej objtoci i ksztacie, ale rnice si mas. ( bryy do wyznaczania gstoci np. aluminiow i elazn)

Obserwacja:

Ktry z przedmiotw jako pierwszy dotkn stou ?

W jaki sposb wzgldem siebie poruszay si kartka i ksika?

Ktra brya spada szybciej?

...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Wniosek: Czy szybko spadania cia zaley od masy spadajcego ciaa?

...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

KARTA PRACY IV

Dowiadczenie 4. Jakim ruchem jest spadanie swobodne?

Przebieg dowiadczenia:

1. Na kocu sznurka przywi nakrtk. 2. Kolejne przywizuj w odlegociach 10cm, 30cm, 50cm, 70cm. 3. Wyjd na krzeso, chwy wolny koniec sznurka i ustaw go tak, by pierwsza nakrtka

dotykaa podogi.

4. Wypu z rki koniec sznurka i wsuchuj si w kolejne uderzenia nakrtek. 5. W razie potrzeby powtrz dowiadczenie. 6. Uzupenij zdania na podstawie obserwacji.

Obserwacje:

Drogi przebyte przez spadajce nakrtki maj si do siebie tak jak

.................................................................................................................................................

Odstpy czasu midzy kolejnymi uderzeniami s ............................... (coraz wiksze, coraz

mniejsze,