21
TEMA 4 : PENDUDUK - SOALAN OBJEKTIF. UNIT 7: TABURAN PENDUDUK X Penduduk Padat Lembah Lembah Kinta Klang 1. Antara berikut yang manakah dapat dikaitkan dengan X A. Penanaman padi B. Perlombongan bijih tima C. Penanaman kelapa sawit D. Rancangan pembangunan tanah Soalan 2 berdasarkan peta di bawah

Tema 4 Penduduk Tingkatan 2 Soalan Objektif

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Tema 4 Penduduk Tingkatan 2 Soalan Objektif

TEMA 4 : PENDUDUK - SOALAN OBJEKTIF.

UNIT 7: TABURAN PENDUDUK

X

Penduduk Padat

Lembah LembahKinta Klang

1. Antara berikut yang manakah dapat dikaitkan dengan XA. Penanaman padiB. Perlombongan bijih timaC. Penanaman kelapa sawitD. Rancangan pembangunan tanah

Soalan 2 berdasarkan peta di bawah

Tanah tinggi Penduduk jarang

Page 2: Tema 4 Penduduk Tingkatan 2 Soalan Objektif

2. Berdasarkan peta di atas, kawasan yang manakah dapat dikaitkan dengan penerangan di atas?

A. I C. IIIB. II D. IV

3.

Berdasarkan rajah di atas, kawasan yang berlorek boleh dikaitkan dengan kawasanI Berpenduduk padatII Berpenduduk jarangIII Berhutan tebalIV Berpaya

A I dan II C II dan IIIB I dan IV D. II dan IV

4. Pernyataan yang manakah benar tentang taburan penduduk di Malaysia?I Taburan penduduk tidak sekataII Taburan penduduk dipengaruhi oleh bentuk muka bumiIII Penduduk jarang di kawasan sumber galianIV Kawasan tanah pamah mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi

A. I, II dan IIIB. I, II dan IVC. I, III dan IVD. II, III dan IV

5. Antara berikut kombinasi manakah yang BENAR

KawasanPadat Penduduk

Faktor Mempengaruhi

I Bintulu PertanianII Alor Setar PertanianIII Kota Bharu PerindustrianIV Seberang Perai Perindustrian

A I dan II C II dan IIIB I dan IV D. II dan IV

Page 3: Tema 4 Penduduk Tingkatan 2 Soalan Objektif

6. Antara berikut, factor yang manakah mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia?

I Taburan mineral III Bentuk muka bumiII Kesuburan tanih IV Jenis tumbuhan semulajadiA. I,II dan III C. I,III dan IVB. I,II dan IV D. II,III dan IV

7. Antara berikut, yang manakah mempengaruhi kepadatan penduduk di pantai barat Semenanjung Malaysia?

I Iklim yang sesuai III Banyak kawasan perindustrianII Banyak bandar besar IV Dataran aluvium yang luas dan

Subur A. I,II dan III III I,III dan IV B. I,II dan IV IV II,III dan IV

Soalan 8 berdasarkan maklumat di bawah.

8. Antara berikut, manakah faktor utama yang menyebabkan kepadatan penduduk tinggi di keuda-dua kawasan di atas?

A. Tanih yang subur C. Sumber mineral yang banyak B. Iklim yang sesuai D. Kemudahan sosial yang lengkap

Soalan 9 berdasarkan peta di bawah

9. Kawasan berpenduduk padat yang mempunyai ciri yang sama dengan kawasan berlorek ialah kawasan yang ditandai ....

A. I B. II C. III D. IV

• Dataran Bangkok • Pulau Jawa

Page 4: Tema 4 Penduduk Tingkatan 2 Soalan Objektif

Soalan 10 berdasarkan peta di bawah

10. Berdasarkan peta di atas, pasangan manakah yang benar menerangkan sebab kawasan X dan Y berpenduduk jarang?

I X Bergunung-ganangII Y Kawasan berpayaIII X Kawasan berpayaIV Y Bergunung-ganang

A. I dan II C. III dan IV B. II dan III D. I dan IV

Soalan 11 berdasarkan peta di bawah

11. Tumpuan penduduk di kawasan X dalam peta di atas adalah kesan daripada

A. kegiatan pelancongan C. perlombongan bijih timah B. pembukaan tanah rancangan D. rancangan penempatan semula

kawasan setinggan

Page 5: Tema 4 Penduduk Tingkatan 2 Soalan Objektif

UNIT 8 : PERUBAHAN PENDUDUK

1. Wanita kahwin lambat Amalan perancangan keluarga Taraf hidup tinggi

Berdasarkan rajah di atas kawasan yang berlorek mungkin sekali dialami oleh negara I Pakistan III Kanada

II India IV Malaysia

A I dan II C II dan IIIB I dan IV D. II dan IV

2. Antara berikut manakah yang menyebabkan perubahan penduduk di sesebuah negara?

I migrasiII transmigrasiIII kadar kematianIV kadar kelahiran

A. I, II dan IIIB. I, II dan IVC. I, III dan IVD. II, III dan IV

3. Apakah faktor yang menyebabkan penurunan kadar kematian penduduk di Malaysia?

A. Taraf hidup penduduk meningkatB. Taraf pengangkutan meningkatC. Kemudahan perubatan meningkatD. Kemudahan perancangan keluarga meningkat

4. Negara Kadar Kelahiran Kadar Kematian

P 11 4Q 18 10R 22 14S 25 18

Negara yang manakah yang mengalami pertumbuhan penduduk semulajadi yang tinggi?A P dan Q B. Q dan RC. R dan S D. P dan S

Page 6: Tema 4 Penduduk Tingkatan 2 Soalan Objektif

5. Proses imigrasi akan menyebabkan

A. Penduduk sesebuah negara bertambahB. Penduduk sesebuah negara berkurangC. Penduduk sesebuah negara tidak berubahD. Penduduk sebuah negara berkurang secara mendadak

6. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi kadar kelahiran meningkat?

I Berkahwin awal III Wanita berpendidikan tinggiII Taraf kesihatan meningkat IV Sosio budaya dan kepercayaan

A. I,II dan III C. I,III dan IV B. I,II dan IV D. II,III dan IV

Soalan 7 berdasarkan maklumat di bawah

Tahun Kadar kelahiran setiap 1000 orang2000 26.22006 21.3

Negara X 7. Antara berikut, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya perubahan kadar kelahiran

di Negara X?

I Wanita bekerjaya III Perancangan keluarga II Perkahwinan awal IV Taraf hidup yang tinggi A. I,II dan III C. I,III dan IV B. I,II dan IV D. II,III dan IV

8. Sesebuah negara akan mengalami kadar kelahiran rendah apabila

I amalan perancang keluarga III status kerjaya kaum wanita II dasar kependudukan negara IV taraf hidup dan sosioekonomi

keluarga rendah A. I,II dan III C. I,III dan IV B. I,II dan IV D. II,III dan IV

Soalan 9 berdasarkan pernyataan di bawah

9. Y merujuk kepada

A. kelahiran kasar C. perubahan penduduk B. kematian kasar D. pertambahan penduduk semulajadi

Y = Kadar kelahiran – kadar kematian

Page 7: Tema 4 Penduduk Tingkatan 2 Soalan Objektif

Soalan 10 berdasarkan rajah di bawah

10. Antara yang berikut, manakah usaha yang dilakukan untuk mencapai matlamat di atas?

I Cuti bersalin III Bayaran rawatan rendahII Perancangan keluarga IV Pengecualian cukai tanggungan

A. I,II dan III C. I,III dan IV B. I,II dan IV D. II,III dan IV

11. Apakah usaha kerajaan sesebuah negara untuk mengawal wabak penyakit berjangkit?

I Memberi suntikan vaksinII Membina lebih banyak pusat kesihatanIII Mengadakan kempen anti merokok IV Menjaga kebersihan kawasan persekitaran

A. I dan II B. II dan IIIC. III dan IV D. I dan IV

Soalan 12 berdasarkan rajah di bawah

12. Apakah faktor tarikan yang menyebabkan migrasi di atas?

A. Kadar upah C. Peluang pekerjaan B. Dasar governan D. Kemudahan asas

Kg. Parit Sentosa FELDA

Dasar Kependudukan Negara

Penduduk 70 juta di akhir abad ke 21

Page 8: Tema 4 Penduduk Tingkatan 2 Soalan Objektif

UNIT 9: MIGRASI PENDUDUK

1.Apakah faktor tarikan yang mempengaruhi penghijrahan penduduk dari luar bandar ke bandar I Dasar kerajaan

II Peluang pekerjaanIII Kemudahan kesihatanIV Kemudahan pendidikan

A. I, II dan IIIB. I, II dan IVC. I, III dan IVD. II, III dan IV

2. KETENGAH KEJORA DARA

A. Migrasi bandar ke bandarB. Migrasi bandar ke luar bandarC. Migrasi luar bandar ke bandarD. Migrasi luar bandar ke luar bandar

Soalan 3 berdasarkan peta di bawah

3. Jenis migrasi yang ditunjukkan dalam peta di atas ialah

A. Migrasi bandar ke bandarB. Migrasi bandar ke luar bandarC. Migrasi luar bandar ke bandarD. Migrasi luar bandar ke luar bandar

4. Pilih kombinasi yang BENAR?

Page 9: Tema 4 Penduduk Tingkatan 2 Soalan Objektif

Jenis Migrasi LokasiA. Luar bandar ke bandar Dari Kampung Kenari ke

Kampung Sungai MatiB. Luar bandar ke luar bandar Dari Kampung Hulu ke ArauC. Bandar ke bandar Dari Muar ke SegamatD. Bandar ke luar bandar Dari Kerteh ke Kuala Terengganu

Bandar Baru Bangi Skudai Sintok

5. Mengapakah bandar-bandar di atas menjadi tarikan untuk berhijrah?

A. Melanjutkan pelajaranB. Kawasan pertanian yang majuC. Terdapat kemudahan kesihatanD. Peluang pekerjaan yang banyak

Soalan 6 berdasarkan rajah di bawah

kawasan A kawasan C

Kawasan B kawasan D

Petunjuk :

Arah migrasi

6. Berdasarkan rajah di atas, faktor manakah yang menyebabkan penduduk dari kawasan-kawasan tersebut tertumpu di bandar X?

A. taraf hidup yang rendahB. peluang pekerjaan dalam sektor industr.C Kepelbagaian kemudahan asasiD. kemudahan pengangkutan dan perhubungan

Soalan 7 berdasarkan peta di bawah

BandarX

Page 10: Tema 4 Penduduk Tingkatan 2 Soalan Objektif

8. Ketiga-tiga petempatan X, Y dan Z menyebakan berlakunya perpindahan penduduk dari

A. bandar ke bandar B. bandar ke luar bandar C. luar bandar ke bandarD. luar bandar ke luar bandar

9. Pasangan manakah yang benar tentang migrasi bandar ke bandar?

Dari KeA Sungai Petani PendangB Kuala Lumpur DungunC Shah Alam IpohD Jerantut Kota Tinggi

Soalan 10 berdasarkan rajah di bawah

Penghijrahan penduduk

10. Apakah kesan penghijrahan terhadap bandaraya Kuala Lumpur?

Pendudukbandar

Penduduk luarbandar

Bandaraya Kuala Lumpur

Page 11: Tema 4 Penduduk Tingkatan 2 Soalan Objektif

A. Kawasan setinggan bertambahB. Bandar satelit bertambahC. Taraf hidup meningkatD. Kadar celik huruf meningkat

Soalan 11 berdasarkan peta di bawah

11. Antara berikut, aliran migrasi yang manakah dipengaruhi oleh dasar kerajaan?

A. I B. II C. III D. IV

UNIT 10: KESAN PERUBAHAN PENDUDUK TERHADAP ALAM SEKITAR

1.Penduduk BerlebihanHakisan TanihKrisis AirBanjir Kilat

Di negara yang mengalami penduduk berlebihan, kesan-kesan tersebut adalah akibat

A. Pertanian giatB. Penghutanan semulaC. PerindustrianD. Penerokaan hutan berleluasan

2. Antara berikut langkah manakah dapat mengurangkan kesan terhadap alam sekitar pada masa depan?

I Pertanian berteresII Kaedah biologiIII Penggunaan baja kimiaIV Pembajakan di lereng bukit

A I dan II C II dan III

Page 12: Tema 4 Penduduk Tingkatan 2 Soalan Objektif

B I dan IV D. II dan IV

3. Antara usaha-usaha berikut manakah dapat dijalankan untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar akibat pertanian giat?

I Penggunaan baja organik II Racun serangga digunakan secara berleluasaIII Penggunaan jentera pertanianIV Pertanian berteres di lereng bukit

A I dan II C II dan IIIB I dan IV D. II dan IV

4. Antara langkah-langkah yang berikut manakah bertujuan untuk memelihara sumber hutan di Malaysia?

I. Rawatan silvikulturII. Membina empanganIII. Penghutanan semulaIV. Mewartakan hutan simpan

A. I, II dan IIIB. I, II dan IVC. I, III dan IVD. II, III dan IV

5. Pilih pernyataan yang BENAR tentang pemeliharan bekas lombong?

I Kawasan bekas lombong ditebus guna untuk aktiviti pertanianII Kawasan bekas lombong ditebus guna untuk penternakan ikan air tawar III Kawasan bekas lombong ditebus guna untuk sumber pengairanIV Kawasan bekas lombong ditebus guna untuk dijadikan tasik rekreasi

A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D II, III dan IV

6. Antara yang berikut, manakah kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar?

I Kualiti air merosot III Iklim setempat berubah II Sumber hutan merosot IV Kesuburan tanih merosot A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV

Soalan 7 berdasarkan pernyataan di bawah

Hutan di tebang di Tanah Tinggi Cameron untuk tujuan pembalakan dan penanaman tanaman hawa sederhana

Page 13: Tema 4 Penduduk Tingkatan 2 Soalan Objektif

Empangan Bakun

EmpanganKenering

EmpanganKenyir

7. Berdasarkan pernyataan di atas, kesan aktiviti tersebut terhadap alam sekitar ialah

A. kejadian jerebu C. tiupan angin terganggu B. hujan turun lebat D. suhu atmosfera meningkat

Soalan 8 berdasarkan pernyataan di bawah

8. Ketiga-tiga kawasan di atas mempunyai ciri-ciri yang sama, iaitu

A. paya yang ditebusguna C. tanah tinggi yang diratakan B. pinggir laut yang ditambak D. cerun bukit yang ditereskan Soalan 22 berdasarkan rajah di bawah

9. Kesan pembinaan ciri di atas ialah...

A. kejadian tanah runtuh C. tanih menjadi tandus B. mengimbangi ekosistem D. Kepupusan flora dan fauna

10. Apakah usaha yang dilakukan untuk mengekalkan kesuburan tanih?

A. Pertanian berteres C. Tanaman bergilir B. Pertanian pindah D. Tanaman secara giat

UNIT 11: HUBUNGAN KEPENDUDUKAN DENGAN SUMBER

• Pangkalan Kontena Butterworth • Bandar Hilir Melaka • Perai

Page 14: Tema 4 Penduduk Tingkatan 2 Soalan Objektif

wanita lambat kahwin

Amalan Taraf perancangan hidup keluarga tinggi

1. Berdasarkan rajah di atas kawasan yang berlorek mungkin sekali dialami oleh negara

I Pakistan III KanadaII India IV MalaysiaA I dan II C II dan IIIB I dan IV D. II dan IV

Penggunaan jentera moden Kawasan pertanian yang moden Penggunaan baja kimia

2. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah kesannya terhadap industri pengeluaranMakanan di negara yang kurang penduduk?I Terdapat lebihan makananII Wujud masalah kekurangan makananIII Wujud masalah kekurangan makananIV Kegiatan eksport makanan bertambah

A I dan II C II dan IIIB I dan IV D. III dan IV

3 Kanada Malaysia Australia

Apakah ciri-ciri persamaan negara-negara yang disenaraikan di atas?I Taraf hidup penduduk tinggiII Pendapatan perkapita tinggiIII Kadar kelahiran rendahIV Kadar kematian tinggi

A. I, II dan IIIB. I, II dan IV

Page 15: Tema 4 Penduduk Tingkatan 2 Soalan Objektif

C. I, III dan IVD. II, III dan IV

4. Antara berikut kombinasi manakah yang manakah benar?

PAKISTAN KANADAKadar pengangguran tinggi Kekurangan tenaga kerjaPeratus kenal huruf tinggi Peratus kenal huruf rendahKemudahan asas tidak mencukupi

Kemudahan asas mencukupi

Taraf kesihatan tinggi Taraf kesihatan rendah

A I dan II C II dan IIIB I dan IV D. III dan IV

5. Apakah kesan kesan yang dialami oleh kurang penduduk?

I Bekalan makanan tidak mencukupiII Tahap teknologi semakin tinggiIII Tenaga buruh semakin berkuranganIV Hasil keluaran negara semakin rendahA I dan II C II dan IIIB I dan IV D. III dan IV

Soalan 6 berdasarkan peta di bawah

6. Negara berlorek dalam peta di atas ialah negara...

A. penduduk padat C. penduduk kurang B. penduduk optimum D. penduduk berlebihan

7. Antara yang berikut, kombinasi manakah yang menggambarkan penduduk berlebihan?

Page 16: Tema 4 Penduduk Tingkatan 2 Soalan Objektif

Bilangan Penduduk

Tingkat teknologi

Taraf hidup

A banyak tinggi tinggiB kurang rendah rendahC kurang tinggi rendah D banyak rendah rendah

Soalan 8 berdasarkan pernyataan di bawah

8. Senarai negara di atas dapat dikaitkan dengan

I kurang penduduk III sumber alam yang banyak II kekurangan tenaga buruh IV kadar kelahiran yang tinggi A. I,II dan III C. I,III dan IV B. I,II dan IV D. II,III dan IV

9. Antara yang berikut, masalah manakah yang wujud di negara kurang penduduk?

I upah buruh rendah II kekurangan tenaga buruhIII taburan penduduk tidak sekataIV pasaran barangan industri kecil A. I,II dan III B. I,II dan IV C. I,III dan IV D. II,III dan IV

Soalan 10 berdasarkan peta di bawah

• Kanada • Australia • Brazil

• Kadar kelahiran tinggi • Kadar kematian tinggi • Aktiviti utama pertanian

Page 17: Tema 4 Penduduk Tingkatan 2 Soalan Objektif

10. Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan kawasan yang bertanda

A. I B. II C. III D. IV

Soalan 11 berdasarkan pernyataan di bawah

11. Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan...

A. kurang tenaga kerja C. tahap teknologi yang rendah B. tahap pendidikan rendah D. kos penerokaan yang tinggi

12. Bangladesh mempunyai penduduk berlebihan. Masalah yang mungkin sekali di hadapi ialah....

I peningkatan taraf hidup II kadar pengangguran yang tinggiIII kurang kemudahan infrastrukturIV migrasi penduduk luar bandar ke bandar

A I dan II C II dan III B I dan IV D. II dan IV

Kanada mempunyai sumber alam yang banyak seperti hutan dan mineral tetapi tidak dapat

dieksploitasi sepenuhnya.