Tema 3. Investitiile Capitale

 • Upload
  dimadmx

 • View
  225

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/15/2019 Tema 3. Investitiile Capitale

  1/24

  TEMA 3 :Investiţiile capitale,

  finanţarea, amortizareaşi creditarea lor  

 • 8/15/2019 Tema 3. Investitiile Capitale

  2/24

  PLANUL:

  3.1 Conceptul de investiţii şi clasificarea lor;

  3.2 Eficienţa, necesităţile  şi  documentaţia investiţiilor;

  3.3 Sursele de finanţarea a investiţiilor;

  3.4 Creditul bancar pe termen lung şi  mediu –sursa de acoperire financiară a investiţiilor.

 • 8/15/2019 Tema 3. Investitiile Capitale

  3/24

  BIBLIOGRAFIE:

  1. Iulian Văcăreţ ş.a. „Finanţe Publice”

  2. Toma Mihai „Finanţele şi gestiunea financiară” 3. Ion Stancu „Gestiunea financiară” 

  4. Mihai Adochiţei ş.a. „Finanţele agenţilor  economici”

  5. Paul Bran „Finanţele întreprinderii”

  6. Ivan Glig „Drept financiar public”7. Petre Şerban „Analiza activităţii economico-financiară” 

  8. Marin Dumitru „Finanţele întreprinderii”

  9. Nadejda Botnar „Finanţele întreprinderii”

  10.Revista „Contabilitate şi audit”

  11.Revista „Bănci şi Finanţe”

  12.Revista „Banca mea”

 • 8/15/2019 Tema 3. Investitiile Capitale

  4/24

  3.1 Conceptul de investiţii şi clasificarea lor 

  Investiţiile  capitale ocupă  un loc central în planul de

  afaceri a întreprinderii. Prin investiţiile  capitale se înţeleg fonduri destinate reproducţiei  mijloacelor fixe în economianaţională  sau totalitatea cheltuielilor necesare pentru creareamijloacelor fixe noi, precum şi  reconstrucţia, lărgirea  sau

  reutilarea celor existente.În înţelesul  larg, noţiunea  de investiţii  care cuprindetotalitatea cheltuielilor sau alocaţiilor   de fonduri de la care seaşteaptă nişte venituri viitoare.

  În înţelesul  restrâns, investiţiile  reprezintă  cheltuieli pentruobţinerea  de mijloace fixe adică  pentru construirea,reconstruirea şi  lărgirea,  modernizarea şi  procurare utilajului,tehnicii, maşinilor , instalaţiilor , clădirilor,  mijloacelor detransport şi a altor instrumente de muncă.

 • 8/15/2019 Tema 3. Investitiile Capitale

  5/24

  Clasificarea investiţiilor poate fi făcută din mai multe puncte de vedere: 

  1. din punct de

  vedere al locului în care se fac:

  • interne (în cadrul întreprinderilor existente);• externe (prin participarea cu fonduri într-o altă societate, crearea de

  noi filiale noi etc.).

  2. din punct devedere al surselor

  de finanţare: 

  • investiţii finanţate din fonduri proprii; • investiţiile din fonduri împrumutate (credite, alocaţii bugetare,

  emisii de obligaţii, acţiuni ş.a.). 

  3. din punct devedere al metodei

  de executare:

  •  în antrepriză (se execută de organizaţii specializate); •  în regie (se execută cu forţe proprii). 

  4. din punct devedere al scopului

  urmărit: 

  • investiţii de producţie;• investiţii de modernizare (îmbunătăţirea condiţiilor de producţie,

   îmbunătăţirea rentabilităţii); 

 • 8/15/2019 Tema 3. Investitiile Capitale

  6/24

  5. din punct devedere alobiectelor

  urmărite de întreprinderii:

  • strategice (dezvoltarea a unor sectoare, formarea de filiale în străinătate, participarea lafinanţarea unor ramuri noi); 

  • umane, cheltuieli de pregătire şi perfecţionare a cadrelor din domeniul construcţiilor; • sociale – îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă a salariaţilor; 

  • de interes public;• reducerea poluării, ecologie. 

  6. din punct devedere al naturiiactivităţii în care

  se efectuează,adică

  reproducere:

  • productive, acelea cu efecte asupra capacităţii de producţie şi de comercializare, adicăacele cheltuieli efectuate pentru construcţie şi înzestrarea cu utilaje, a încăperilor de

  producere, procurarea tehnicii, plantaţiile miltianuale. • neproductive (social-culturale) ca: locuinţe, cantine, adică cheltuielile pentru construcţiaobiectelor de menire socială şi culturală, obiectele din sfera comunală, acele care nu dauproducţie. 

  7. din punct devedere al

  structurii:

  • lucrări de construcţie-montaj;

  • achiziţii (procurări) de utilaje care cer şi nu cer montaj, instrumente şi inventar demuncă; • lucrări geologice; • lucrările privind plantaţiile vitipomicole, cheltuielile pentru formarea cirezei de bază. 

 • 8/15/2019 Tema 3. Investitiile Capitale

  7/24

    Structura concretă  a investiţiilor   capitaletrebuie să  corespundă  procesului specific al

   producţiei  agricole.  Aici putem întâlni investiţii capitale specifice agriculturii: tractoare, combine,semănători,  animale de muncă,   producţie  şi reproducţie,   plantaţii  multianuale etc. Structurainvestiţiilor   capitale poate varia chiar de laîntreprindere la alta în funcţie  de profil (cerealier,zootehnic, pomicol, viticol etc.).

  În ceea ce priveşte unele animale de producţie şi reproducţie, ţinând cont de rolul lor, de durata deviaţă  şi  de valoare sânt considerate investiţii capitale activele fixe dar nu se calculează uzura.

 • 8/15/2019 Tema 3. Investitiile Capitale

  8/24

    În prezent, în întreprinderile agricole se aplică sistemul de amortizare  proporţional  în timp. De aici

  rezultă că fondul de amortizare este o sursă principală de formare a fondului de dezvoltare şi deci de finanţare a investiţiilor. Dezvoltarea agriculturii se exprimă  prinefectuarea unui volum important de investiţii, adică 

  industrializarea proceselor de muncă,  mecanizarealucrărilor,  realizarea unui program vast de îmbunătăţiri funciare, extinderea speciilor de creştere  a animalelor, dedepozitare şi conservare a produselor etc.

  Ţinând  seama de nivelul rentabilităţii, care la noieste scăzut, este necesar ca în finanţarea investiţiilor să intervină  fondurile statului şi  împrumuturile externe,

  mai ales pentru creşterea producţiei agricole.

 • 8/15/2019 Tema 3. Investitiile Capitale

  9/24

  3.2 Eficienţa, necesităţile şi documentaţia investiţiilor. 

  Eficienţa  investiţiilor  capitale reprezintă o problemă de o maximă însemnătate pentruîntreprinderi, deoarece arată  printre alteledacă  un proiect să  fie sau nu aplicat. Decieficienţa  investiţiilor   capitale estereprezentată  ca raportul dintre rezultateleobţinute  din exploatare şi  cheltuielile deinvestiţii.

 • 8/15/2019 Tema 3. Investitiile Capitale

  10/24

  Investiţiile capitale pot avea efecte materiale,

  valorice şi  sociale. Creşterea eficientă constă  înîmbunătăţirea  activităţii  tuturor celora carerealizează  programele de investiţii (antreprenorii, beneficiarii, furnizorii de utilaje,

   banca ş.a.)Pentru aprecierea eficienţei  este necesar de

  avut o bază obiectivă care constă în obţinerea de

  rezultate maxime cu minimum de efort, dar pentru aceasta este nevoie de a face comparaţie între mai multe variante de proiect.

 • 8/15/2019 Tema 3. Investitiile Capitale

  11/24

  compararea cu alte

   proiecte

  dinramurarespectivă, din alte

  ramuri;

  compararea a maimultor

  variantede proiectşi alegereacelei mai

  optime;

  valoarea actualăa proiectului şinu numai a lui,a tuturorinvestiţiilorcapitale,calculată cadiferenţa dintresuma venituriloractuale şicheltuielileiniţiale deinvestiţii; 

  duratarecuperăr ii,calculată

  ca raportîntrecheltuielile deinvestiţii

  şi venitulmediuanual.

  Indicatorii de apreciere a eficienţei trebuie să permită:

 • 8/15/2019 Tema 3. Investitiile Capitale

  12/24

  •  cerinţele  pieţei interne şi externe;

  •  folosirea deplină a tuturor capacităţilor  de producţie existente;

  • sursele de aprovizionare cu materii prime, materiale,combustibil, energie, instrumente de muncă etc.; 

  •  asigurarea cu forţa de muncă; 

  •  formarea de surse de finanţare şi condiţiile deaprovizionare şi desfacere.

  La stabilirea necesităţii în investiţii capitale influenţează un şir  de factori  care într-un fel sau altul apreciază  eficienţa lor: 

 • 8/15/2019 Tema 3. Investitiile Capitale

  13/24

  • 1. În documentaţia tehnico-economică sânt incluse informaţii economice,tehnice şi financiare cu caracter general, prin care se justifică necesitatea

  acestor investiţii, posibilităţile de realizare şi exploatare în condiţii cât maiavantajoase.

  documentaţiatehnico-

  economică:

  • 2. În cadrul devizului de calcul al costului construcţiei sau documentaţia deproiect se stabilesc indicatorii tehnico-economici şi alte probleme tehnice.Aceasta documentaţie se întocmeşte de către organizaţiile de proiectare şicercetare, inginerie tehnologică ş.a. În acest document sânt detaliate

  elementele din documentaţia tehnico-economică, cum ar fi: • capacitatea totală de producţie a obiectului, etapele de punere în funcţiune; • consumul de materii prime, materiale şi alte resurse; • asigurarea cu forţa de muncă ş.a. 

  devizul de

  calcul a

  costuluiconstrucţiei:

  • 3. În lista titulară sânt incluse numai acele investiţii capitale care auproiect de deviz. Lista titulară serveşte ca o bază pentru acordareafondurilor şi surselor materiale, împrumut bancar pentru finanţareaconstrucţiilor. În ea sunt incluse aşa parametri ca: 

  • denumirea obiectelor de construcţie, reconstrucţie şi cheltuieli; • anul, luna începerii construcţiei, costul devizului deplin, stocul acestui

  deviz la începutul anului şi planul investiţiei capitale pe anul curent,inclusiv lucrările de construcţie-montaj şi costul utilajului, volumullucrărilor de construcţie-montaj nefinisate, data dării în exploatare şi

  ordinele de decontare la bancă.

  lista titularădin cadrul

  construcţiei:

  Lucrările de investiţii au la baza lor şi o documentaţie tipică şi amănunţită.La noi în republica documentaţia conţine: 

 • 8/15/2019 Tema 3. Investitiile Capitale

  14/24

  3.3 Sursele de finanţarea a investiţiilor. 

  În realizareaunui proiectde investiţii,

  un rolimportant are:

  asigurarea cu

  resursefinanciare;

  recuperarea

  fondurilorinvestite şireducerea

  duratei acesteirecuperări; 

  rambursareacreditului şi

   platadobânzilor la

  termen;

  asigurareaunei

  rentabilităţi cât mai mari.

 • 8/15/2019 Tema 3. Investitiile Capitale

  15/24

  Într-o economie de piaţă surseleprincipale de

  finanţare  a

  investiţiilor sunt:

  surse

   proprii:

  alocaţii din bugetul

  statului;

  surseîmprumutatesau credite

   bancare petermen lungşi mediu.

 • 8/15/2019 Tema 3. Investitiile Capitale

  16/24

  1) Surse proprii destinate finanţării  investiţiilor  care nu sedepun la banca, se compun din:

  a) sume rezultate din mobilizare / imobilizare resurselor interne; b) economii la lucrările executate în regie.Aceste resurse pot rămâne în stoc valori materiale de construcţii 

  sau pot fi înregistrate ca datorii de creditori unor antreprenori,furnizori, creditori precum şi decontări cu personalul.

  În cadrul lucrărilor   executate în antrepriză  la sfârşitul  anului pentru un volum de lucrări  realizate, pentru care s-a întocmitdocumentaţia, dar care urmează  a se  plăti  în primele zile ale

   perioadei viitoare, acest fenomen reprezintă de fapt o mobilizare de

  resurse iar dacă volumul resurselor de finanţare cheltuite din contulde finanţare  deschis la  bancă  va fi mai mare decât volumullucrărilor   executate – avem o imobilizare  de resurse interne caremăresc necesarul de finanţat.

 • 8/15/2019 Tema 3. Investitiile Capitale

  17/24

  Toate aceste mobilizări  şi  imobilizări  provin dinmodul de decontare a obligaţiilor  întreprinderii faţă de

  terţi şi sânt evidenţiate în pasivul bilanţului.Mobilizările şi  imobilizările de resurse interne secalculează  numai atunci când stocurile de valorimateriale nu sânt creditate şi  se notează  cu semnul

   plus (+) - imobilizările  şi  cu semnul minus (-) –mobilizările. Mobilizările şi imobilizările având formadiferitor raporturi de decontare sau a diferitor formemateriale , de aceea nu se varsă la bancă.

  Economiile la lucrările  executate în regie apar caurmare a reducerii costurilor şi ele se calculează  într-un procent care este determinat de organele superioare(la suma lucrărilor  de construcţie-montaj – 2-4%).

 • 8/15/2019 Tema 3. Investitiile Capitale

  18/24

  2) resursele proprii pentru finanţarea  investiţiilor capitale care se depun la banca, se constituie din:

 • 8/15/2019 Tema 3. Investitiile Capitale

  19/24

  3)Alocaţiile  de la buget se dau pentrufinanţarea  investiţiilor   capitale pentru

  întreprinderii noi şi  dezvoltări  importante.Mijloacele se vor aloca prin deschiderii decredite bugetare, pentru acele construcţii  care

  sânt incluse în planul de stat. Construcţia drumurilor, reparaţia şi  sădirea viilor şi livezilor.Aceste alocaţii se deschid pe o perioadă da 1 an,

  “planul financiar”.4)Creditele bancare se acordă gospodăriilor  agricole în cazul când sursele proprii sânt maimici decât totalul cheltuielilor pentru investiţii.

 • 8/15/2019 Tema 3. Investitiile Capitale

  20/24

   Un loc important în acoperirea financiară a investiţiilor îl ocupă creditele bancare pe

  termen mediu şi lung. Asemenea credite se stabilesc prin contracte încheiate de către banca cu

  agenţii economici pe o durată de până la 3 ani pentru creditele pe termen mediu şi peste 5 ani pentru creditele pe termen lung. La baza acestor credite stau următoarele principii: 

   încheierea unui contract între agenţii economici şi banca unde sânt indicate condiţiile şimodul de acordare şi rambursare a creditului, durata şi volumul său, nivelul dobânzii; 

  acordarea creditului pe baza de garanţii asiguratorii indiferent de termenele derambursare şi valoare; 

  plata unei dobânzi, mărimea căreia se negociază de către agentul economic cu banca şicare în anumite condiţii se majorează; 

  acordarea creditului se face numai după analiza situaţiei financiare şi a rezultatelorfinanciare;

  la acordarea creditelor, se ţine seama de gradul de participare cu fonduri proprii aagentului economic la finanţarea investiţiei; 

  pentru acordarea creditelor, agenţii economici depun la banca o anumitădocumentaţie. 

  3.4 Creditul bancar pe termen lung şi mediu – sursa de acoperire financiară ainvestiţiilor 

 • 8/15/2019 Tema 3. Investitiile Capitale

  21/24

  Documentaţia  va cuprinde toate datele necesare caracterizării situaţiei  financiare, sursele de acoperire financiară  a investiţiilor ,indicii economico-financiari privind eficienţa investiţiilor .

  În structura documentaţiei întră:

  cererea de credite;

  documentaţia tehnico-economică, lista titulară din cadrulconstrucţiei; 

  bilanţul contabil pe ultimul an, rezultatul financiar anual; 

  sursele de finanţare şi termenele de rambursare a creditelor; 

  business plan.

 • 8/15/2019 Tema 3. Investitiile Capitale

  22/24

  Banca în baza documentaţiei, analizează  necesitatea, eficienţa  economică  a proiectului de investiţii, rentabilitatea, solvabilitatea, folosirea capacităţilor   de producţie ş.a.

  La acordarea creditelor, agentul economic trebuie să  prezinte  băncii  garanţii 

  asiguratorii, care să acopere valoarea creditelor cerute de agentul economic. Ca geranţii la banca pot fi:

  gajul asupra unor bunuri, cum sânt maşinile, utilajele şi altebunuri materiale de folosinţă  îndelungată, materie primă; 

  garanţii bancare emise de bănci (cambii, acţiunile) sauinstituţii financiare şi de credit din ţară şi străinătate; 

  bunurile achiziţionate din credite şi asigurate la societăţile deasigurare;

  ipoteca unor bunuri imobile (clădiri şi construcţii) precum şiasupra unor maşini, utilaje şi instalaţii, la aceasta forma degaranţie se apelează când celelalte forme nu asigurăacoperirea creditelor.

  L d dit l b i ă

 • 8/15/2019 Tema 3. Investitiile Capitale

  23/24

  La acordarea creditelor, banca negociază cuagenţii economici, care solicită resurse

   împrumutate următorii indici: 

  volumul creditului; 

  durata de acordare; 

  termenul derambursare;

   

  nivelul ratelor (anuale,trimestriale, lunare);

   

  dobânda şi perioada

  de graţie; 

  modalităţile şiperioada de acordare

   

 • 8/15/2019 Tema 3. Investitiile Capitale

  24/24

  După aprobarea creditelor de către banca se vaîncheia contractul de creditate, care trebuie să  fierespectat de ambele părţi.

  Banca urmăreşte  modul de respectare de către clientul său  termenele de folosire, volumul de

  credite consumate în contract. Pentru nefolosireacreditului la datele şi  în sumele stabilite princontract, banca calculează  plata de comision.Întârzierile în rambursarea împrumuturilor seînregistrează  la credite restante pentru care bancacalculează dobânzi majorate şi/sau penalităţi.