67
7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 1/67 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM

TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 1/67

FILSAFAT

KETUHANAN DALAMISLAM

Page 2: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 2/67

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampumenjelaskan tentangkonsep Ketuhanan

dalam Islam danmampu melaksanakanajaan Islam se!aautuh seta mampu

menulis dan mem"a!a

 Al#$u%an dengan "aikdan "ena

&'K'K (AHASAN Siapakah Tuhan itu ) Sejaah &emikian

Manusia tentang Tuhan Tuhan Menuut Agama

 * agama

&em"uktian +ujudTuhan

Page 3: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 3/67

Siapakah Tuhan itu ?

Tuhan dalam "ahasa Aa" dise"ut dengan   ,ILAAHUN * ILAAHAINIا * AALIHATUN- tejemahan dai kalimat Rab ,

رب

-  Asal kata ilah selalu ditejemahkan .Tuhan/0 dalam Al#$u%an

dipakai untuk men1atakan o"1ek 1ang di"esakan atau

dipentingkan manusia0 Misaln1a dalam suat Al 2atsi1ah 3 45 dan Al#$ashas a1at 567 pada kedua a1at tese"ut0 Ilah "isa diatikan"enda0 "aik a"stak 1akni na8su atau keinginan pi"adi maupun"enda n1ata7

Menuut logika Al#$u%an ilah ,Tuhan-0 sesuatu 1ang

dipentingkan ,dianggap penting- oleh manusia sedemikian upa0sehingga manusia meelakan diin1a dikuasai oleh*N1a7 'lehse"a" itu sangat tidak mungkin jika manusia men1e"utkandiin1a tidak "etuhan7

Page 4: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 4/67

Page 5: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 5/67

 Yang dipentingkan oleh manusiadapat juga diartikan dengan:

9ang dipuja : disem"ah 9ang di!intai : diagungkan 9ang dihaap ke"aikann1a 9ang dihaap petolongann1a 9ang ditakuti "aha1an1a0 dll7

Dengan demikian makna tuhan itu dapat"e"entuk apa saja0 asal ia dipeankan ataudiposisikan se"agaimana di atas7

Page 6: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 6/67

Menurut bnu Taimi!ah"

ilah adalah 9ang dipuja dengan penuh ke!intaanhati0 tunduk kepada#N1a0 meendahkan dii dihadapann1a0 takut dan menghaapkann1a0

kepadan1a0 tempat "epasah ketika "eada dalamkesulitan0 "edoa dan "etawakkal kepadan1a0untuk kemashlahatan dii0 meminta pelindungandai padan1a dan menim"ulkan ketenangan di saat

mengingatn1a dan tepaut !inta kepadan1a7 ,M7Imaduddin0 ;<6<3 =>-

Page 7: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 7/67

Makna lah #$%Makna lah # %  &'&

l?ha # '()(  3@ 1ang Dipuja

@ 1ang Dimuliakan

@ 1ang Ditinggikan

@ 1ang Diagungkan

@ 1ang Dia"di@ 1ang Dila1ani

@ 1ang Dipetuutkan

@ 1ang Disem"ah

Page 8: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 8/67

Dalam Islam diajakan kalimat /la ilaha illa Allah/ 1ang susunan kalimatn1a dimulaidengan peniadaan ,na8i- 1aitu /tidak ada

tuhan/0 kemudian "au diikuti denganpenegasan,its"at- /selain Allah/7 9angmaksudn1a adalah seoang muslim hausmem"esihkan dii dai segala ma!am

Tuhan0 sehingga 1ang ada didalam hatin1ahan1a ada satu Tuhan 1akni Allah S+T7

Page 9: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 9/67

Ma!am#ma!am ilah palsu

 * (+ (, -ا

 . / 0 (  1 (2 34(ر

( 4(

'5  ا

6 (7(  589 ( 

(%/;:<=

Tidakkah kau pehatikan oang 1angmenjadikan se"agai ilâhn1a adalah

hawân1a)

Page 10: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 10/67

l>h Palsu: igur Tokoh.@ 39 (  (/%/  A dua ilâh

 B ( 0 C 45D (  BE/D* 5+/ /  Fا- , GH -I  / 1 ( I 3J 5 1 ( E 34(K(  L (2 ( 3 0 (  . ( N 3ا O ( @Q/ G2 ( R-5 ا  $ ( GJ (  3%/D (. / @ 39 (  (%/. 3 0/R-/ ا   / DU 5V

 Allah "ekata3 .+ahai Isa putea Ma1am0engkaukah 1ang mengajakan kepada manusia3

%2adikanlah diiku dan i"uku se"agai dua ilâh selain Allah%)/

al#M?%idah =3;;>B

Page 11: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 11/67

 .( @H/0/W 3 X 5 I 3 /D (   ( Z /E 3* ( /  3 [/\ 3 ا 3 ^) [ D (  R-5 ا  )-%/  (  (%/ )(  5 E -4( L 3 I (Q3 G_ (

/ GH (0/W 3 X 5 ) Dا3 

<:c

( D 5 Z / 3 ] ( 3 2 ( R-5 ا  )-%/  (  (%/ )( L 39 5  (  ( @J/ 6E 5Gf ( L 39 5ا /%) ا E -%/

=:=;

Page 12: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 12/67

Sejarah Pemikiran Manusiatentang Tuhan

Konsep ketuhanan adalah pemikianmanusia 1ang didasakan atas hasilpemikian "aik melalui pengalaman lahiiahmaupun "atini1ah0 "aik 1ang "esi8atpenelitian asional maupun pengalaman"atin7

Page 13: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 13/67

Menurut teori eolusi !ang dikemukakan oleh Ma Muller" !angkemudian diteruskan Ta!lor #&" obertson Smith" ubbok daneens" adalah sebagai berikut :

Men1atakan "ahwa Ketuhanan tejadimelalui poses kepera!aan 1ang amatsedehana0 kemudian meningkat menjadisempuna

&oses eColusi tese"ut melewati "e"eapaposes:tahap 3 Dinamisme *Animisme *

&oliteisme * Henoteisme * Monoteisme7

Page 14: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 14/67

Pemikiran arat

Teoriolusionisme oleh

Ma Muller aha pemikiran

Tuhan terjadi akibateolusi

qinamisme

nimisme

enoteisme

Politeisme

Monoteisme

Page 15: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 15/67

qinamisme

Mengakui pola kepercayaan manusia terhadap

adanya kekuatan yang maha dasat dalam benda

yang berpengaruh dalam kehidupan. Kekuatantersebut diyakini terdapat dalam benda-benda

Page 16: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 16/67

Page 17: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 17/67

Page 18: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 18/67

nimisme

Mengakui segala "enda di1akini memiliki roh

gaib yang diyakini memiliki peran besar dalam

kehidupan manusia.Sesuatu tese"ut seakan#akan selalu hidup

dan memiliki asa "atin ,senang0 sedih-sehingga min!iptakan ke"utuhan

Page 19: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 19/67

Politeisme

Memiliki Pola kepe!a1aan pada oh#oh 1angunggul sepeti terhadap dewa-dewa

Page 20: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 20/67

enoteisme

Pola kepercayaan atas satu tuhan untuk satu"angsa dan mengakui tuhan "angsa lain

Hal ini diusung atas motif ketidak puasan ataskeberadaan dewa-dewa yang jumlahnya banyak

sehingga diperlukan pengkultusan terhadap

beberapa dewa saja.

Page 21: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 21/67

Page 22: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 22/67

Menentang Teori olusi

Teoi EColusi ditentang "oleh AndewLang 1ang men1atakan "ahwa dalam

mas1aakat pimiti8pun sudah dikenalmonoteisme7 Ia men1atakan "ahwa ideatau penentuan tentang tuhan itu tidak

datang se!aa eColusi0 tetapi datangdengan eleCansi atau wah1u7 aglul9usu80 ;<<50 4>#4

Page 23: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 23/67

Pemikiran dan Teologis slam@ &emikian tentang tuhan itu tetuang dalam "idang ilmu

tauhid0 ilmu kalam0 atau ilmu ushuluddin@ Semua sepakat "ahwa tuhan itu han1a satu 1aitu ALLAH

S+T@ &e"edaann1a han1a tejadi dalam memandang masalah

tetentu 1ang "ekaitan dengan ketentuan#ketentuan tuhan3sepeti masalah mukmin dan ka8i0 masalah "aik dan"uuk0 masalah ketepakasaan atau kekuasaan manusia0

masalah status al u%an0 dll

Page 24: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 24/67

Page 25: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 25/67

liranMuktaillah

liranodari!ah

abari!ah

s!vari!ah atauMaturidi!ah

qalam menganalisis wetuhananmenggunakan bantuan ilmu logika guna

mempertahankan keimanan

erpendapat baha manusia memilikikebebasan berkehendak dan berbuat

termasuk menentukan apakah dirin!a kaxiratau tidak

erpendapat manusia tinggal menjalankanperbuatann!a karena semua sudah

ditentukan Tuhany

khtiar jadi tak berarti

Mengambil jalan tengah antara odari!ahdan abari!ahy

erpendapat baha manusia ajibberusaha semaksimal mungkiny kan

tetapi Tuhanlah !ang menentukan

Page 26: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 26/67

eberapa aliran dalam teologis slamantara lain:

Mu%taGilah3 Di antaa pendapatn1a0 muslim 1ang "edosa"esa itu tidak ka8i dan tidak mukmin0 Al#$u%an adalahmakhluk0 mengutamakan akal dalam memahami Islam

$adai1ah3 Di antaa pendapatn1a3 Manusia itu pun1a

ke"e"asan: kekuasaan dalam "ekehendak0 apakah ia jadika8i atau mukmin0 semua tegantung ia sendii0 sehinggaia haus mempetanggungjawa"kann1a7

2a""ai1ah3 Manusia itu tidak pun1a kemedekaan dankekuasaan apa#apa0 semua tingkah lakun1a adalah sudah

ditentukan atau dipaksakan oleh Allah7  As1%ai1ah dan Matuidi1ah3 Memadukan pendapat

$adai1ah dan 2a""ai1ah

Page 27: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 27/67

Tuhan menurut agamazagamaah!u

&ada dasan1a semua agama wah1u mengajakan "ahwa tuhan1ang "ena itu han1alah satu ,esa-0 namun dalampekem"angann1a ada 1ang melakukan pen1impangan#pen1impangan sehingga menganggap adan1a tuhan lain selain

 Allah Hal ini ditegaskan dalam Al#$u%an antaa lain3 $S7 43=0 $S7

4;3<40 $S7 =340 $S7 ;;43 ;#0 $S7 53>40 $S7 Shaad3 0 5=0 >=0$S7 Hud3 60 $S7 Thoha3 <60 $S7 Al#Anka"ut3 >0 dll7

 Agama 9ahudi juga mengakui tuhan itu esa0 tapi kaena tidak

"eiman pada Na"i Muhammad0 sehingga tegolong ka8iin  Agama Nasani di samping tidak "eiman pada Na"i Muhammad

 juga menganggap "ahwa tuhan itu se"agai tinitas 1aitu Allah09esus Kistus0 dan oh Kudus7 2adi temasuk ka8i nan mus1ik7

Page 28: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 28/67

ksistensi di l urantentang kezesazan llah

“Sesungguhnya (agama Tauhid) iniadalah agama yang satu dan Aku

adalah Tuhanmu, maka sembahlahAku”

 / D{ 5Z 5Q3 G_ ( L 3 

5N |ر

(  GE (4(D (  }

~{ (•/

ا

D (  € ~0 - 45 L 3 

5] 50 - 45 '/*/7(  - %/

Surat l nbi!a !at c

Page 29: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 29/67

Surat l nbi!a !at ;

  (  (%/ )(   5 E -4(  / @ 3 (%/ B•/ 6 3 E 5 )- %/ $ 6 3 ^ 5 -ر  .0/  ( I/Z 3J ( .0/ GH (I 3^ ( 3ر 4( G0 (D ( / D 3 { 5Z 5Q3 G_ ( GE (4( )- %/

“ Dan kami tidak mengutus seorangRasulnya sebelum kamu, melainkankami wahyukan kepadaNya, bahwahanya tidak ada Tuhan selain Allah,

maka sembahlah olehmu sekalianakan Aku”

Page 30: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 30/67

INTI jaran wetuhanan sejak ‚abi dam ƒ‚abi Muhammad sama

 Yaitu ajaran Tauhidullah (Tauhid)tau Monoteisme Murni

‚amun apabila terjadi perbedaanqikarenakan manusia !ang mengubah

ajaran tersebut

webohongan esar#Dhulmun Adhim&

Page 31: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 31/67

Page 32: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 32/67

BerdasarKristenKatolik 

Tuhan =TuhanBapa

(Roh Kudus)

ni berlandaskan pada jaran Petrus #murid‚abi sa paling senior& !ang men!atakan

baha Tuhan apa dan nak searabersamaan menghasilkan oh kudus

Kristen

Ortodoks

Protestan

Katolik

Page 33: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 33/67

Berdasar

KristenOrtodoks

Tuhan =Tuhan bapa(Roh Kudus)

ni berlandaskan pada ajaran turun temurun!ang diariskan pada kitab njil

Page 34: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 34/67

Berdasar

KristenProtestan

Tuhan =

Allah melalui Yesus(Nabi isa)

sebagai anak Tuhan

ni berlandaskan pada ajaran Saulus #salahseorang musuh besar ‚abi sa& !ang

mengatakan baha mereka harus kembali ke

njil alaupun njil sudah ban!ak diubah denganmemasukkan ajaran Trinitas !aitu Tuhan tidak

terdiri dari satu tapi = oknum

Page 35: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 35/67

Page 36: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 36/67

Berdasar Budha Tuhan =

Ajaran Nibbanaimana !"ausa Prima# sbgPembentuk alam semesta 

ni berlandaskan pada witab sui Tripitakaagama udha !ang men!ebutkan ajaran

‚ibbana sebagai pembentuk alam semestamelalui „ausa Prima atau kehampaan

Page 37: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 37/67

Page 38: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 38/67

Berdasar$indhu

Tuhan =

%da &ang $'ang idhi asaalam perujudan Trimurti 'aitu

ea &ia* ea isnu dan ea Brahma 

ni berlandaskan pada ajaran dlm agamindhu !ang disebut dengan PanasradhayPanasradha merupakan ke!akinan dasar

umat indu0 ayl:…idhi Tatta" tma Tatta" warmaphala Tatta"

Punarbhaa Tatta" Moksa Tatta 

Page 39: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 39/67

Page 40: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 40/67

Mengkaji tentang Tuhan Mengkaji tentang Tuhan han1a didasakan atas pengamatan dan

pengalaman seta pemikian manusia0 tidak akan penah "ena7 Se"a"tuhan adalah sesuatu 1ang ghai"0 sehingga in8omasi tentang Tuhan1ang han1a "easal dai manusia meskipun din1atakan se"agai hasilenungan maupun pemikian nasional0 tidak akan "ena7

Se"agaimana dise"utkan dalam Al#$u%an Suat Al#An"i1a3 <40 suat Hud 3 6 dan suat Al#Maidah 3 4J "ahwa

 Allah S+T mempekenalkan dii melalui paa na"i dan asul Suat Al#Maidah3 40 suat Ali Iman 3 >40 suat Shad 3 5= dan >=0 suat

Muhammad 3 ;<J "ahwa pe"uatan s1iik akan dihaamkan oleh Allahmasuk suga dan tempat meeka adalah neaka

Suat Al#Ikhlas3 ;#0 suat Al#Anka"ut 3 >0 Taha 3 <6 dan Shad 3 J"ahwa Allah S+T adalah dGat 1ang Esa

Page 41: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 41/67

Page 42: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 42/67

Melalui dalil ke"eadaan dan keteatuan alam(aik alam 1ang makokosmos maupun mikokosmos0temasuk di sini meliputi pendekatan astonomi ,adan1ai"uan sistem o"it "enda#"enda angkasa 1ang sangat

menakju"kan-7 Menuut I"nu us1d dise"ut se"agai dalilnidham:ina1ah wal ikhtia% ,keteatuan0 pemelihaaan danpen!iptaan-

Dengan dalil#dalil nali ,$7S7 3640 ;366-

Dengan dalil 8itah ,$7S7 3;40 4<3>;- Dalil akal : asional ,$7S7 43660 ;3=5- Dalil sejaah7 ,$7S7 53;50 3;>-0 dll7

Page 43: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 43/67

Argumentasi wujud Tuhan ini terbagi

menjadi empat bagian :

 

Page 44: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 44/67

Secara Ontologis

Plato (428-348 SM) Ide bersatu dalam ide tertinggi yang disebut “ide kabalikan” (the

absolute good ) ST. Agustinus (354 - 430 SM)

Manusia mengetahui dari pengalamannya hidup bahwa alamini ada kebenarannya.

Al arabi (!"# - $50 SM ) %u&ud yang sempurna dan yang paling awal' tidak harus

berwu&ud ST. Anselm - anterbury (033 - 0$ M) Manusia tidak dapat memikirkan sesuatu yang kebesarannya

tidak dapat melebihi dan diatasi *leh segala sesuatu yang ada.

Page 45: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 45/67

Seara kosmologis

 Aistoteles ,565 # 544 SM- (enda 1ang ditangkapa oleh pan!a indea mempun1ai matei ,matter - dan "entuk ,form-  Al Kindi ,<> # 65 SM-  Alam ini di!iptakan dan pen!iptan1a adalah esa dai segala "entuk dia "e"eda dengan

alam7

Hakekat "enda 3 # Hakekat pati!ula aniah ,tidak sepeti alam- # Hakekat uniCesal mahiah ,genus: spesies- I"nu Sina ,<6 # ;5 SM- +ujud di"agi menjadi dua0 1aitu 3 +ujud mungkin ,mahiah "isa mempun1ai wujud dan "isa pula tidak mempun1ai wujud- +aji" wujud ,mahiah 1ang tidak dapat dipisahkan wujudn1a-

Thomas Auinas ,;44 # ;4 SM- Ke"eadaan alam dengan dalil#dalil asional

Page 46: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 46/67

Page 47: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 47/67

Se!aa moal

mmanuel want #< z †<& Manusia mempun!ai perasaan moral !ang tertanam dalam

 jia

Menurut bnu us!d metode pembuktian ujud llahdengan pemahaman dan pengha!atan keserasian alamdisebut dengan dalil ikhtiravy

qan juga bisa memalui metode pembuktian ujud llahmelalui pemahaman dan pengha!atan manxaat alam bagi

kehidupan manusia disebut dalil ina!ahy #‡aki!ah qarajat"ccˆ&

Page 48: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 48/67

Page 49: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 49/67

Pendekatan +isikaky Termodinamika  

!aituukum keterbatasan nergi

atau Teori Pembatasan

Perubabahan nergi Panas

%ntin'a berarti baha Alam&emesta tidak ter,ipta sendiri atau

Tak bersi-at a.ali

$ukum tersebut menerangkanBaha energi panas selaluBerubah menjadi /nergi tak 

Panas 'ang dikendalikan olehKeseimbangan energi 'ang

Ada dan 'ang tak ada

Proses +isika dan Kimia selalu bekerja se,ara kontin'u&erta kehidupan tetap berjalan maka tak mungkin lah

Pen,iptaann'a bersi-at azali  atau tercipta sendiri 

Page 50: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 50/67

Pendekatan AstronomiAlam semesta terdiridari matahari danmilyaran bintangTerdiri atas !utaangalaksi yang terdiri

dari ribuan planet"alaksi #imasakti

terdiri dari $ %lanettermasuk #umi #umi

memiliki satelit alamyaitu #ulan

Page 51: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 51/67

Page 52: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 52/67

‰leh karena itu" para hliberkesimpulan baha pasti ada

kekuatan !ang membuat dan

mengendalikan semua itu !aitukekuatan maha besar Tuhan

Page 53: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 53/67

Argumentasi Al 0uran

Šllah !ang meniptakan danmen!empurnakan" !ang menentukan ukuranz

ukuran iptaann!a dan memberi petunjuk‹#l v !at z=&

Œ6 - ( _ (  ( I (Ž (  */ -ا 

Œ{ (9 ( _ ()ر  { -J 

( */ -اD (  

M t k " h d l t

Page 54: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 54/67

Men1atakan "ahwa adan1a alam semestatidak tejadi dengan sendiin1a7 Akan

tetapi0 ada 1ang men!iptakan danmengatun1a 1aitu Allah S+T

llah S…T qalam Meniptakan an!a berxirman

wun xa!akun !ang berarti jadilahmaka jadi

erbeda dengan manusia !angmembutuhkan ˆ periode mulai penelitian

hingga memperoleh hasil nantin!a

Page 55: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 55/67

qalam wajian slamontoh ; Imam A"u Hani8ah 3 mem"uktikan kekuasaan

 Allah dengan adan1a "e"agai ma!am

kehendak manusia0 tetapi ken1ataann1atidak sesuai dengan apa 1ang dien!anakan7

Hal ini mem"uktikan adan1a kekuasaan 1ang

Maha Tinggi0 1ang menguasai dii kita7

Page 56: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 56/67

ontoh 4 Imam Malik3 mem"uktikan kekuasaan Allah dengan

adan1a manusia 1ang "eagam "entuk 0 upa kulit0

suaa0 kemauan dan lain#lain7 Namun tidak ada1ang seupa7 Kalau dipikikan tentu ada 1ang mengatun1a dilua

"atas kemampuan manusia0 1aitu at 9ang Maha

Kuasa 1akni Allah S+T7

Page 57: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 57/67

ontoh 5 Imam S1a8i%I 3 mem"uktikan kekuasaan Allah

dengan mempehatikan dai se"uah jenis dauntum"uh#tum"uhan 1ang dapat "eu"ah menjadi

"ema!am#ma!am "enda0 umpaman1a apa"ila daun dimakan ulat sutea maka

akan menjadi "ahan kain 1ang halus ,sutea- 1angindah dipakai7 Kalau daun tadi dimakan oleh seekolem"u maka ia akan menjadi susu 1ang enakdiminum dan "esa man8aatn1a untuk kesehatankita7

Page 58: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 58/67

ontoh Imam Ham"ali 3 mem"uktikan at 9ang Maha

Kuasa itu dengan kejadian makhluk#makhluk

teutama manusia0 1ang asaln1a dai setitik spema0akhin1a setelah mengalami poses 1ang ditentukanmaka jadilah manusia 1ang sempuna ,M7 NooMatdawam0 ;<60 &em"inaan Aidah Isami1ah

,Islamic Theologi -

Page 59: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 59/67

Konsep Tauhid

Tauhid adalah suatu upa1a dalam mengesakan danmempe!a1ai Allah S+T ,faith in the unity of God)

Tauhid u"u"i1ah 3 suatu kepe!1aan 1angmenegaskan "ahwa Allah S+T Gat 1ang

men!iptakan0 mem"ei hukum#hukum0 mengatudan mengaahkan alam semesta ini7 Tauhid Uluhi1ah 3 Allah S+T adalah satu#satun1a

1ang waji" disem"ah0 dimohon petolongann1a0seta 1ang haus ditakuti7

Page 60: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 60/67

stilah Tauhid memiliki makna !angberlaanan dengan makna s!irik

Suat An#Nisa% 6 3 .sesungguhn1a Allah tidak akan mengampuni pe"uatan s1iik0 dan

akan mengampuni selain dai itu "agi siapa saja 1ang dia kehedaki7Dan "aang siapa 1ang men1ekutukan Allah S+T ,s1iik- maka

sesungguhn1a dia telah mem"uat dosa "esa/7 Suat Luman 3 ;5 .sesungguhn1a s1iik itu meupakan keGaliman 1ang "esa/ Suat An#Nisa% ;; 3 .Sesungguhn1a oang#oang ka8i itu adalah musuh kamu 1ang paling

n1ata/ Tauhid adalah ajaan 1ang disampaikan oleh paa na"i dan asul0 hal inidijelaskan dalam suat Al#An"i1a% 4= 3 .Dan kami tidak mengutus seoang asul se"elum engkau ,Muhammad-

melainkan kami wah1ukan kepadan1a "ahwa sesungguhn1a tidak adaTuhan selain aku0 kaena itu sem"ahlah aku/

Page 61: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 61/67

  OP O Q R   V O  W O X YZO[ O \ OZO'5 )6 (7ا   59 (  (%/]^ O_O   ` O Ob O c O   ` ^ Y_  ]^ O_O  Rf  f ^ R O ZOc O   Y  OR   Y  O  Y V    X  Y X O  Y  O \ O c O qr O  [ 

 O  O ]^ O_O  v O  O O c O   x ^ Yy Oc O

z O c[ f{ R  OQ O |\ OZO -}~,  Al#2atsi1at 

457 Maka penahkah kamu melihat oang 1ang menjadikan hawa

na8sun1a se"agai Tuhann1a dan Allah mem"iakann1a "edasakanilmu#N1a•;56€ dan Allah telah mengun!i mati pendengaan danhatin1a dan meletakkan tutupan atas penglihatann1a) Maka siapakah1ang akan mem"ein1a petunjuk sesudah Allah ,mem"iakann1asesat-7 Maka mengapa kamu tidak mengam"il pelajaan)

•;56€ Maksudn1a Tuhan mem"iakan oang itu sesat0 kaena Allahtelah mengetahui "ahwa Dia tidak meneima petunjuk#petunjuk 1angdi"eikan kepadan1a7

f ‚O f ^ ƒ ‚Y „ZO f †O O3( ( 3

Page 62: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 62/67

 ` Y ‚  W f  Y _O  qV O  ƒ O ‚  q O X „Z  qX O  z f … Y_O [ Y \ † qy c O / @ 3   %/  . 3 0/ ‡^ ˆ O ‚ O  q‰  [ Y Š O  ‡‚   v Y  O Y q\ O    ‹Œ ˆ ‚ ]^ O_O  z f qV O qO  q X O  ‡‚    Yy c Y Ž O\ O

  O ‹  q O ‚ Y  O V    f „‘ 

f’ ‡“ ˆ”c O  ] O …V f    ‚ O” ]‚ O”  f ^ – 

RZO

-~—, 567 Dan "ekata Fi˜aun3 ™Hai pem"esa kaumku0

aku tidak mengetahui Tuhan  "agimu selain aku7Maka "akalah Hai Haman untukku tanah liat•;;4€kemudian "uatkanlah untukku "angunan 1angTinggi supa1a aku dapat naik melihat Tuhan Musa0dan Sesungguhn1a aku "ena#"ena 1akin "ahwaDia Temasuk oang#oang pendusta™7

•;;4€ Maksudn1a3 mem"uat "atu "ata7

R YO Y Y zO q{O Y ‚O O zO š Y ›f‚Y zO f ROOO |\OZO

Page 63: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 63/67

  [  ‹    _  V z q{  … ‚ c   z š[ › ‚  z c[    X  |\ Z [  ‹œ { O  q\ | b Y  ‹\  c f O … O ‚ O-—},

647 Maka Apakah meeka tidak mempehatikan Al $uan) kalaukian1a Al $uan itu "ukan dai sisi Allah0 tentulah meekamendapat petentangan 1ang "an1ak di dalamn1a7

  OO  v  œ Y   …Q fŽ YX O z Y ZO ]^ O_O   „   ‚ Yc O  ž f “ YŸ W  O O  O Y  ‚ O v Y y f

 [  ‹ ‘ O  ¡   Y x O‚  ` Y f¢ f  Y  O z O q{ O  … Y ‚ Oc O    ^ œ Y    z O …Q fŽ YX O £ z  š[ Y › f‚ Y-——,

667 Katakanlah3 ™Sesungguhn1a jika manusia dan jin "ekumpul

untuk mem"uat 1ang seupa Al $uan ini0 nis!a1a meeka tidakakan dapat mem"uat 1ang seupa dengan Dia0 Sekalipunse"agian meeka menjadi pem"antu "agi se"agian 1ang lain™7

O_O Yf OO¤Y ZOcO Yf OXR¥f Y¥…f‘f Y V O§Oš O Y V O „¥O ObO ZO Y”cO

Page 64: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 64/67

 ]^ _ `   ¤ Zc  `   X ¥   `  ¥  … ‘   V ¦ § š ‡   V ¨  ¥   b Z  ”c  q“ R” ©V O q‹ O›‚ Y ¦ O… Y X O …‚ f…› fQ O z Y ZO q“ O Y ¤ O  ]^ O O …‚ fqy O ` Y f  ˆ[ O   W f ª Y ‚ OZO ` Y  ª « f“ YZO

  O ‹^ \qO   OO   Y _O  q R{ f-¬}, ;47 Dan ,ingatlah-0 ketika Tuhanmu mengeluakan ketuunan anak#anak Adamdai sul"i meeka dan Allah mengam"il kesaksian tehadap jiwa meeka ,sea1a"e8iman-3 ™(ukankah aku ini Tuhanmu)™ meeka menjawa"3 ™(etul ,EngkauTu"an kami-0 Kami menjadi saksi™7 ,kami lakukan 1ang demikian itu- aga di haikiamat kamu tidak mengatakan3 ™Sesungguhn1a Kami ,(ani Adam- adalah

oang#oang 1ang lengah tehadap ini ,keesaan Tuhan-™0

 [ OP R  O c O  ® O ¥ Y ’c O  ¯  c O q O ª R ‚ ° O ^ Ob O    Y V O  ` Y f  O‚ YŽ O  O    Y  ‚ Oc O z O … f \ O± Y X f ]“ RŽ O\ O Rf  R ‚ f…› f‹ O‚ O [ O  O › O‚ Yc O  ž O  Y r R ‚-²¬,

>;7 Dan Sesungguhn1a jika kamu tan1akan kepada meeka3 ™Siapakah 1angmenjadikan langit dan "umi dan menundukkan matahai dan "ulan)™ tentumeeka akan menjawa"3 ™Allah™0 Maka "etapakah meeka ,dapat- dipalingkan,dai jalan 1ang "ena-7

³q O R ‚ R O „ f QO O O O q O q O xf O Y QO †O qxO ‚Y µ O QO O

Page 65: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 65/67

 ³  q´ ª ‚ [ V  [  Q  ‡  c   V q  q x ª   Q  † qx   ‚  µ[ Q c  z O …^ f O « YQ O  q O    [ ¶ ‹x b O   f“ R”  ·‡ Y ¤ O  v R { f   O › OQ YZO  ¸ ‚ R R  O  YŠ f

-——, 667 Dan kamu Lihat gunung#gunung itu0 kamu sangka Dia tetap di tempatn1a0

&adahal ia "ejalan se"agai jalann1a awan7 ,(egitulah- pe"uatan Allah 1angmem"uat dengan kokoh tiap#tiap sesuatuJ Sesungguhn1a Allah Mahamengetahui apa 1ang kamu kejakan7

 ` Y f ‚ O  O ‹ Rx O OX O ] R‰ O  ` Y  ª  « f“ YZO ‡\ c O  ¹  q\ Oº ‡\  q OQ qX Oš ` Y  X[   f O  ¶‹ ¤ O  ·‡ Y ¤ O  v ˆ { f  ]^ O_O   f“ RZO  ¨ O  ˆ[ O    »   Y X O  ` Y‚ Oc O ZO ° „ ´ O ‚ Y  f“ RZO

-¼~, =57 Kami akan mempelihatkan kepada meeka tanda#tanda ,kekuasaan-

Kami di segala wila1ah "umi dan pada dii meeka sendii0 hingga jelas "agimeeka "ahwa Al $uan itu adalah "ena7 Tiadakah !ukup "ahwaSesungguhn1a Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu)

Y ’ \ f \O ¶ O f Yf ^YyO Y WY ObO yO

Page 66: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 66/67

 ®  ¥ Y ’ ‡ \ c[ f ‹ ª \     f   ` Y x Yy    V W  b   y   O ‹ 

 ˆ O  f ‚ Y © fx Oyq_O  z O q{ O  » O ‹ Y{ O  c[½ f “ Yq\ O-¬~,Y

;57 Sesungguhn1a telah "elalu se"elumkamu sunnah#sunnah Allah•45€J kaena itu"ejalanlah kamu di muka "umi dan

pehatikanlah "agaimana aki"at oang#oang1ang mendustakan ,asul#asul-7

•45€ 9ang dimaksud dengan sunnah Allah di

sini ialah hukuman#hukuman Allah 1ang "eupamalapetaka0 "en!ana 1ang ditimpakan kepadaoang#oang 1ang mendustakan asul7

O xOQR O ®¥Y’ ‚O” OObY ZO fR‚O O qO fqOY \O[O ‚O qOY¤ Y ‚O O

Page 67: TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

7/21/2019 TEMA 1 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tema-1-filsafat-ketuhanan-dalam-islamppt 67/67

  x Q c  ®  ¥ ’ ]‚ ”    b Z    ‚ c  q    q  \ [ ‚  q  ¤ … ‚ c  c Y ZO  ¾ Y  O ^ YX O    ‹ Y^ O_O   v Y  ´ Y Q O   z Y ”  ¿  ^ Y O ‚ Y v  œ O O{ O    f^ fœ O O \ O   f… OO

 q OQ qX OÀ   … f R{ O    O X ‚ R ¦ … Y › O‚ Y v f œ OV O   ¨ O ‚  O   ¾ Y  O ^ YX O    f{ Y [ f  YQ O z O c[ f  R « O OX O ` Y f ^ R O ‚ O Á O  O › O‚ Y Á   f y Yq\ O-¬²,

;>7 Dan kalau Kami menghendaki0 Sesungguhn1a Kamitinggikan ,deajat-n1a dengan a1at#a1at itu0 tetapi Dia !endeungkepada dunia dan menuutkan hawa na8sun1a 1ang endah0Maka peumpamaann1a sepeti anjing jika kamu menghalaun1a

diulukann1a lidahn1a dan jika kamu mem"iakann1a Diamengulukan lidahn1a ,juga-7 demikian Itulah peumpamaanoang#oang 1ang mendustakan a1at#a1at kami7 Makaeitakanlah ,kepada meeka- kisah#kisah itu aga meeka"e8iki7