30
Tiecieties ar Philips Internetâ http://www.philips.com Televizors 42 PFL9703D-H 47 PFL9703D-H 52 PFL9703D-H Lietoðanas pamâcîba

Televizors 42 PFL9703D-H 47 PFL9703D-H 52 PFL9703D-Hnenovietojiet TV atklâtas liesmas tuvumâ (piemçram, sveces). Atstâjiet vismaz 10 cm brîvu vietu ap TV ventilâcijai. Nenovietojiet

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Televizors 42 PFL9703D-H 47 PFL9703D-H 52 PFL9703D-Hnenovietojiet TV atklâtas liesmas tuvumâ (piemçram, sveces). Atstâjiet vismaz 10 cm brîvu vietu ap TV ventilâcijai. Nenovietojiet

Tiecieties ar Philips Internetâhttp://www.philips.com

Televizors 42 PFL9703D-H47 PFL9703D-H52 PFL9703D-H

Lietoðanas pamâcîba

Page 2: Televizors 42 PFL9703D-H 47 PFL9703D-H 52 PFL9703D-Hnenovietojiet TV atklâtas liesmas tuvumâ (piemçram, sveces). Atstâjiet vismaz 10 cm brîvu vietu ap TV ventilâcijai. Nenovietojiet

Reìistrçjiet savu produktu un saòemiet atbalstu

www.philips.com/welcome

PIEZÎMES

Page 3: Televizors 42 PFL9703D-H 47 PFL9703D-H 52 PFL9703D-Hnenovietojiet TV atklâtas liesmas tuvumâ (piemçram, sveces). Atstâjiet vismaz 10 cm brîvu vietu ap TV ventilâcijai. Nenovietojiet

58

KODI HTS

HTS kodi

Philips 0000, 0002, 0003, 0004, 0009, 0020,0027, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0052,0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0071,0078, 0079, 0080, 0081, 0121, 0127, 0161,0176, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277,0278, 0279, 0280, 0281, 0295, 0296, 0308,

0309, 0312, 0313Aiwa 0023, 0043, 0090, 0091, 0092, 0162,

0163, 0168, 0169, 0170, 0199, 0200,0201, 0288, 0289, 0290, 0291

Alba 0100Denon 0058, 0059, 0060, 0061, 0072, 0073Denver 0028, 0086, 0087, 0105, 0106DK digital 0007Eltax 0005Goodmans 0103, 0104Harman/Kardon 0045Hitachi 0022, 0041, 0095, 0096, 0097JVC 0008, 0015, 0044, 0055, 0056, 0057, 0125,

0126, 0128, 0129, 0150, 0151, 0164, 0165,0183, 0211, 0212, 0213, 0219, 0220, 0221,0222, 0223, 0224, 0225, 0231, 0232, 0233,

0240, 0241, 0242, 0262, 0263, 0264,0265, 0266

Kenwood 0018, 0094, 0155, 0194, 0202, 0203,0204, 0214, 0215, 0216, 0230, 0243,

0244, 0245, 0253, 0254LG 0024, 0098, 0099, 0117, 0118, 0119,

0207, 0314Magnavox 0127Mustek 0012Panasonic 0010, 0011, 0019, 0035, 0036, 0037,

0038, 0039, 0042, 0075, 0076, 0077,0147, 0148, 0149, 0158, 0159, 0160,0171, 0172, 0173, 0174, 0177, 0189,0190, 0191, 0195, 0196, 0236, 0237,0286, 0287, 0297, 0298, 0299, 0300,

0301, 0302, 0315, 0318Pioneer 0025, 0084, 0085, 0138, 0139, 0209,

0210, 0226, 0227, 0249, 0282, 0283,0284, 0285, 0292, 0293, 0294, 0310,

0316, 0317Saba 0101, 0102Samsung 0017, 0088, 0089, 0250, 0251, 0252Sanyo 0014, 0016, 0082, 0083, 0167Sharp 0068, 0069, 0070, 0132, 0133, 0134, 0155,

0181, 0182, 0230, 0238, 0239, 0303, 0304

Sony 0006, 0013, 0021, 0029, 0040, 0043, 0049,0050, 0051, 0116, 0120, 0122, 0123, 0124,0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146,0156, 0157, 0175, 0184, 0185, 0186, 0187,0188, 0192, 0193, 0197, 0198, 0205, 0206,0207, 0208, 0217, 0218, 0228, 0229, 0234,0234, 0255, 0256, 0257, 0260, 0261, 0269,

0270, 0271, 0305, 0306, 0311TCM 0001, 0046, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111,

0112, 0113, 0114, 0115, 0116Teac 0053, 0054, 0267, 0268Technics 0035, 0047, 0048, 0074, 0152, 0153,

0154, 0166, 0171, 0246, 0247, 0248Thomson 0130, 0131, 0135, 0136, 0137, 0175,

0178, 0179, 0180, 0205Yamaha 0026, 0093, 0258, 0259

3

SATURA RÂDÎTÂJS

1 Svarîgi ..............................................5

2 Jûsu TV ..............................................6

3 Pirms sâkat .........................................7

4 TV lietoðana ......................................10

5 Plaðâka TV lietoðana.............................13

6 TV kanâlu iestatîðana ............................31

7 Savienojumi (DVD, uztvçrçjs, ...) .............35

8 Tehniskie dati .....................................46

9 Traucçjummeklçðana ...........................48

Kodi .....................................................50

1.1 Droðîbai .......................................................5

1.2 Rûpes par ekrânu ........................................5

1.3 Pârstrâde .....................................................5

2.1 TV pârskats .................................................6

2.2 Produkta priekðrocîbas ................................7

3.1 TV novietoðana ............................................7

3.2 TV pielikðana pie sienas - VESA ..................8

3.3 Tâlvadîbas pults baterijas.............................9

3.4 Antenas kabelis ............................................9

3.5 Elektrîbas kabelis .........................................9

3.6 Pirmâ instalâcija...........................................9

4.1 Ieslçgt/izslçgt - gaidîðanas reþîms .............10

4.2 TV skatîðanâs .............................................10

4.3 Kanâlu skatîðanâs no digitâlâ uztvçrçja ......11

4.4 Pievienoto ierîèu skatîðanâs .......................11

4.5 DVD skatîðanâs ..........................................11

4.6 Teleteksta lapas izvçle ................................12

4.7 Ambilight reþîma maiòa..............................12

5.1 Tâlvadîbas pults .........................................13

5.2 LightGuide spilgtums.................................16

5.3 TV izvçlnes .................................................16

5.4 Attçla un skaòas iestatîjumi........................17

5.5 Ambilight ...................................................20

5.6 Teleteksts ...................................................21

5.7 Iemîïotâko kanâlu sarakstu izveide .............23

5.8 Elektroniskais programmu gids – EPG.......24

5.9 Taimeri un slçdzenes..................................25

5.10 Subtitri .....................................................26

5.11 Mûzikas atskaòoðana un foto skatîðanâs..27

5.12 Digitâlo radio staciju klausîðanâs .............28

5.13 Programmatûras atjauninâðana ...............29

6.1 Automâtiskâ kanâlu instalâcija ...................31

6.2 Manuâlâ kanâlu instalâcija..........................32

6.3 Saglabâto kanâlu pârkârtoðana ..................33

6.4 Kanâlu vadîba.............................................34

6.5 Digitâlâs uztverðanas pârbaude..................34

6.6 Rûpnîcas iestatîjumi...................................34

7.1 Savienojumu pârskats................................35

7.2 Par savienojumiem.....................................36

7.3 Ierîèu pievienoðana izmantojotsavienojumu asistentu(Connection assistant) ...............................37

7.4 Ierîèu pievienoðana bez savienojumuasistenta (Connection assistant) ................37

7.5 Savienojumu iestatîjumi .............................43

7.6 Sagatavoðanâs digitâlajiem servisiem........44

7.7 Personâlâ datora tîkls.................................45

DVD kodi..........................................................50

STB kodi ..........................................................52

THS kodi ..........................................................58

Reìistrçjiet savu produktu un saòemiet atbalstu.www.philips.com/welcome

Page 4: Televizors 42 PFL9703D-H 47 PFL9703D-H 52 PFL9703D-Hnenovietojiet TV atklâtas liesmas tuvumâ (piemçram, sveces). Atstâjiet vismaz 10 cm brîvu vietu ap TV ventilâcijai. Nenovietojiet

4

2008 © Koninklijke Philips ElectronicsN.V. Visas tiesîbas rezervçtas. Specifikâcijas varmainîties bez iepriekðçja paziòojuma. Firmas zîmesir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai tâ attiecîgiîpaðnieku îpaðums.

Philips saglabâ tiesîbas jebkurâ laikâ mainîtproduktus bez pienâkuma pirms tam nodroðinâtjebkâdus iepriekðçjo produktu krâjumus.Informâcija ðajâ lietoðanas pamâcîbâ ir adekvâtasistçmas paredzçtajam lietojumam.Ja produkts vai tâ atseviðíi standartelementi tieklietoti citiem mçríiem kâ norâdîts ðeit, tad tâdarbîba un noderîgums ir apðaubâmi.Philips garantç, ka pats materiâls nepârkâpj nevienuno ASV patentiem.Tâlâka garantija netiek nozîmçta vai nosûtîta.

Sastâvdaïas nav lietotâju izturîgas.Neatveriet un nenoòemiet pârsegus un neievietojietneko ventilâcijas spraugâs un neievietojietpriekðmetus savienojumiem domâtâs vietâs.Remonta darbi var tikt veikti tikai Philips servisacentros un oficiâlâs remonta vietâs. Neveiksmepaðam remontçjot, netiks ietverta garantijâ.Jebkura darbîba, kas ir skaidri aizliegta ðajâlietoðanas instrukcijâ anulçs garantiju.

Ðim LCD produktam ir liels skaits krâsaino pikseïu.Lai gan pikseïu efektivitâte ir 99,999% vai vairâk, ikbrîdi uz ekrâna var parâdîties melnie punkti vaigaiðie redzamâs gaismas punkti (sarkana, zaïa vaizila). Ðî ir displeja struktûras îpatnîba (vispârçjosrûpniecîbas standartos) un tâ nav nepareizadarbîba.

Ðis televizors satur atklâto pirmkodaprogrammatûru. Lîdz ar pieprasîjumu, par samaksu,kas ir ne lielâka kâ programmatûras realizâcijasmaksa, Philips piedâvâ vai padara pieejamu pilnîguar ierîci savienojamu noteiktâs atklâtâ pirmkodaprogrammatûras kopiju.Ðis piedâvâjums ir spçkâ 3 gadus pçc ðî produktaiegâdâðanâs datuma. Lai iegûtu atklâtâ pirmkodaprogrammatûru, rakstiet uz Philips InnovativeApplications N.V. Ass. to the Development ManagerPathoekeweg 11 B-8000 Brugge BelgiumEMF Koninklijke Philips Electronics N.V. pakïautieuzòçmumi raþo un tirgo daudzus pircçjiem

paredzçtu produktus, kam ir spçjas uztvert unizplatît elektromagnçtiskos signâlus.

Viens no Philips' vadoðajiem biznesa principiem irievçrot visus nepiecieðamo droðîbas un veselîbasmçrus, lai tie atbilstu visâm likumîgajâm prasîbâmun sakristu ar EMF standartiem, kas piemçrotiattiecîgâ produkta izgatavoðanas laikâ.Philips ir uzòçmies attîstît, raþot un izplatîtprodukciju, kas neizraisa kaitîgu iedarbîbu uzveselîbu.Philips apstiprina, ka, ja produkti tiek atbilstoðilietoti to paredzçtajam mçríim, tad tie ir droðilietoðanai saskaòâ ar pieejamajiem zinâtniskajiempierâdîjumiem.Philips ir liela loma starptautiskâ EMF attîstîbâ undroðîbas standartos, kas nodroðina piedalîðanostâlâkâ attîstîbâ un agrâk raþoto produktupielâgoðanâ.

VESA, FDMI un VESA MountingCompliant logo ir Video ElectronicsStandards Association firmas zîmes.

Raþots saskaòâ ar Dolby laboratorijulicenci. 'Pro Logic' un dubultais Dsimbols . Ir Dolby laboratorijufirmas zîme.

Raþots pçc licences BBE Sound, Inc.Licenzçtâjs BBE, Inc pçc viena vaivairâkiem no sekojoðajiem ASVpatentiem: 5510752, 5736897. BBE unBBE simboli ir BBE Sound Increìistrçtas firmas zîmes.

Windows Media ir ASV vai/ un citâs valstîsreìistrçta Microsoft Corporation firmas zîme.

® Kensington un MicroSaver ir ACCO WorldCorporation ASV reìistrçtas firmas zîmes arizsniegðanas reìistrâciju citâs pasaules valstîs.

DLNA®, the DLNA logo un DNLACertified™ ir firmas zîmes, servisamaríçjumi vai Digital Living

Network Alliance sertifikâcijas zîmes. Visas citasreìistrçtâs vai nereìistrçtâs firmas zîmes pieder toîpaðniekiem.

Garantija

Pikseïu raksturojums

Atklâtâ pirmkoda programmatûra

Autortiesîbas

57

KODI STB

Triax 0017, 0029, 0080, 0110, 0116, 0123,0222, 0334, 0364

Turnsat 0123Tvonics 0182Twinner 0056, 0111, 0123, 0222, 0365UEC 0126, 0131Uher 0112Uniden 0042, 0090Unisat 0021, 0077, 0105, 0222, 0225Unitor 0009, 0019United Cable 0422Universum 0017, 0066, 0079, 0090, 0096, 0110,

0113, 0117, 0119, 0292, 0412, 0413Variosat 0017, 0066, 0113Vega 0115Ventana 0043, 0105Vestel 0096Via Digital 0046Viasat 0132Videoway 0423Visionic 0019, 0025, 0052, 0053, 0093, 0122,

0123, 0353, 0354, 0355, 0356Visiopass 0413, 0429, 0434Visiosat 122, 140, 156Viva 0069Vivanco 0059Vivid 0131Vortec 0002, 0070, 0280V-Tech 0014, 0015, 0074, 0093, 0098, 0124,

0304, 0313Wela 0085Welltech 0112WeTeKom 0112, 0116, 0118Wevasat 0003Wewa 0003Winersat 0019, 0075Wintergarten 0072Wisi 0003, 0014, 0015, 0016, 0017, 0066,

0074, 0078, 0085, 0093, 0113, 0116,0119, 0143, 0148, 0223,

Wisi 0228, 0230, 0235, 0236, 0242, 024, 0248,0252, 0259, 0261, 0262, 0312, 314, 0315,0316, 0356, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379

Wittenberg 0405Woorisat 0006World 0075Worldsat 0122Xrypton 0108, 0115Xsat 0123, 0132Zaunkonig 0094

Zehnder 0006, 0009, 0010, 0015, 0034, 0074,0096, 0098, 0108, 0110, 0115, 0124,0171, 0219, 0299, 0317, 0381, 0382

Zenith 0125Zinwell 0157Zodiac 0005, 0087

Page 5: Televizors 42 PFL9703D-H 47 PFL9703D-H 52 PFL9703D-Hnenovietojiet TV atklâtas liesmas tuvumâ (piemçram, sveces). Atstâjiet vismaz 10 cm brîvu vietu ap TV ventilâcijai. Nenovietojiet

56

KODI STB

Satplus 0112Schacke 0087Schneider 0010, 0050, 0052, 0057, 0097, 0112,

0122, 0285, 0303, 0347, 0385Schwaiger 0022, 0024, 0039, 0051, 0068, 0085,

0086, 0112, 0118, 0119, 0128, 0222, 0272,0299, 0305, 0335, 0337, 0339, 0340, 0341,

0346, 0347, 0357, 0370, 0383, 0385Scientific Atlanta 0417, 0418SCS 0110Sedea Electronique 0129, 0222Seemann 0013, 0016, 0082, 0108, 0225SEG 0002, 0010, 0019, 0039, 0075, 0086, 0096,

0108, 0115, 0118, 0139, 0229, 0231, 0234,0250, 0258, 0317, 0384

Seleco 0025, 0102Septimo 0128Servi Sat 0111, 0123Siemens 0017, 0066, 0091, 0113Silva 0032Skantin 0123Skardin 0013, 0082Skinsat 0116SKR 0123SKY 0125Sky Digital 0044Skymaster 0005, 0039, 0052, 0072, 0086, 0088,

0104, 0112, 0118, 0123, 0139, 0149, 0158,0219, 0227, 0246, 0249, 0255, 0268, 0321,

0322, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0374Skymax 0043, 0105SkySat 0112, 0116, 0118, 0119, 0123Skyvision 0025SL 0094, 0222SM Electronic 0112, 0123Smart 0110, 0123, 0127, 0222Sony 0044, 0114, 0276SR 0037, 0222, 0225, 0290Starcom 0432Starland 0052, 0123Starring 0019, 0075Start Trak 0002Strong 0002, 0005, 0010, 0032, 0045, 0108,

0114, 0115, 0126, 0129, 0231, 0232,0234, 0238, 0243, 0245, 0253, 0266, 0284

STVO 0111Sumida 0225Sunny Sound 0108, 0115Sunsat 0082, 0123Sunstar 0037, 0108, 0115, 0222, 0225, 0307Super Sat 0121Supermax 0130Systec 0222

Tandberg 0055Tandy 0005Tantec 0003, 0020, 0028, 0029, 0289Tatung 0023TCM 0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0133,

0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139,0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145,

0146, 0147, 0148, 0297, 0303, 0347, 0372Techniland 0018, 0076TechniSat 0016, 0029, 0060, 0083, 0105, 0112,

0114, 0116, 0150, 0151, 0164, 0185,0194, 0213, 0214, 0220, 0224, 0226,0236, 0239, 0240, 0260, 0267, 0308,

0309, 0390, 0398Technology 0126Technosat 0130Technowelt 0119, 0128, 0222Teco 0037, 0225Tele+1 0411, 0427, 0433TTelanor 0004Telasat 0039, 0086, 0110, 0118, 0119Teleciel 0087Telecom 0123Teledirekt 0068Telefunken 0002, 0020, 0049, 0095, 0122, 0330,

0334, 0335, 0336Teleka 0005, 0016, 0078, 0081, 0087, 0094,

0116, 0119, 0225, 0280, 0393Telemaster 0006Telemax 0035Telepiu 0427, 0433Telesat 0039, 0086, 0118, 0119Telestar 0029, 0112, 0114, 0116Teletech 0104Televes 0003, 0056, 0222, 0365Telewire 0025Tempo 0130Tevion 0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0123,

0297, 0303, 0347, 03725Thomson 0003, 0011, 0027, 0046, 0049, 0055,

0073, 0110, 0114, 0119, 0122, 0123,0168, 0172, 0173, 0177, 0178, 0180,0181, 0290, 0330, 0391, 0401, 0402,

0403, 0404Thorens 0024Thorn 0003, 0007, 0020, 0289, 0291Tioko 0022, 0222Toka 0105Tonna 0003, 0018, 0025, 0076, 0116, 0123Torx 0432TPS 0048Triad 0014, 0015, 0032, 0074, 0312Triasat 0030, 0080, 0116

5

1 SVARÎGI

Pirms lietojiet preci, rûpîgi izlasiet lietoðanasinstrukciju.

Pievçrsiet uzmanîbu ðai sadaïai un sekojietinstrukcijâm. Garantija neattiecas uz norâdîjumiem,kas raduðies neòemot vçrâ instrukcijas.

Lai izvairîtos no îssavienojuma, nepakïaujietproduktu lietus vai ûdens iedarbîbai.

Lai izvairîtos no uguns vai elektriskâ ðoka riska,nenovietojiet TV atklâtas liesmas tuvumâ(piemçram, sveces).

Atstâjiet vismaz 10 cm brîvu vietu ap TVventilâcijai.

Nenovietojiet radiatoru vai citu karstupriekðmetu tuvumâ.

Nenovietojiet TV ierobeþotâ platîbâ, piemçram,grâmatu plauktâ. Pârliecinieties, ka aizkari,skapji un citas lietas netraucç gaisam brîvicirkulçt pa ventilâcijas spraugâm.

Lai izvairîtos no bojâjumiem, neievietojietnekâdus priekðmetus ventilâcijas spraugâs.

Pârliecinieties, ka TV nevar nokrist. NovietojietTV uz stabilas un gludas virsmas un lietojietstatîvu, kas ir komplektâ ar TV.

Lai izvairîtos no galveno vadu bojâjumiem,nenovietojiet TV vai jebko citu uz ðiem vadiem.

Vadu bojâjums var izraisît uguni vai elektriskoðoku.

Kad pievienojat statnim vai VESA sienasstiprinâjumam, izvairieties no elektrîbas, kasplûst pa galvenajâm kontaktligzdâm. Ne lîdzgalam ievietotas kontaktdakðas var izraisîtdzirksteïoðanu vai uguni.

Pirms tîriet ekrânu, atvienojiet TV no elektriskâsstrâvas.

Tîriet virsmu ar viegli mitru audumu. Nelietojietcitas vielas (íîmiskas vai mâjsaimniecîbâlietojamas). Tas var izraisît ekrâna bojâjumus.

Neaiztieciet, neskrâpçjiet, nesitiet ekrânu arneko cietu, jo tas var neatgriezeniski sabojâtekrânu.

Ja uz ekrâna nokïuvuði ûdens pilieni, notîriettos cik vien âtri iespçjams, lai izvairîtos nodeformâcijâm un krâsu izbalçðanas.

Nogâdâjiet iesaiòojumus uz Jûsu vietçjopârstrâdes centru.

Atbrîvojieties no izlietotajâm baterijâm droði unsaskaòâ ar vietçjiem noteikumiem.

Ðis produkts ir dizainçts un raþots tâ, laimateriâlus varçtu pârstrâdât un lietot atkârtoti.

Ðo produktu nevajadzçtu izmest kopâ ar citiemmâjsaimniecîbas atkritumiem. Iegûstietinformâciju vai jautâjiet savam Philips dîlerimpar vietçjo videi draudzîgo pârstrâdi un vietçjolikumdoðanu. Nepareiza izmeðana un pârstrâdebojâ apkârtçjo dabu un cilvçka veselîbu.(EEC 2002/96/EC).

Pçc iespçjas izvairieties no stacionâriemattçliem. Ja tas nav iespçjams, samazinietekrâna kontrastu un gaiðumu, lai izvairîtos noekrâna bojâjumiem.Stacionâri attçli ir tâdi attçli, kas saglabâjas uzekrâna ilgu laiku. Stacionâru attçlu piemçri irekrâna izvçlnes, teleteksta lapas, melnâs joslas,TV kanâlu logo, laika displeji u.c.

1.1 Droðîbai

1.2 Rûpes par ekrânu

1.3 Pârstrâde

Page 6: Televizors 42 PFL9703D-H 47 PFL9703D-H 52 PFL9703D-Hnenovietojiet TV atklâtas liesmas tuvumâ (piemçram, sveces). Atstâjiet vismaz 10 cm brîvu vietu ap TV ventilâcijai. Nenovietojiet

2 JÛSU TV

6

Ðajâ sadaïâ ir pârskats par TV vadîbu un funkcijâm.

Vairâk informâcijai skatît sadaïu

Plaðâkai informâcijai skatiet sadaïu.

Vadîba

Savienojumi

Tâlvadîbas Pults

1

2

3

4

5

6

7

1

2

1

2

3

4 +

5

6+

7

8

9

LightGuide

Indikatora gaisma

Tâlvadîbas pults sensors

Skaòas stiprums – klusâk, skaïâk

Izvçlne

Programma/ kanâls – iepriekðçjais, nâkamais

Ieslçgt/ Izslçgt

Aizmugures savienojumi

Sânu savienojumi

Ieslçgt/ Izslçgt uz gaidîðanas reþîmu

Skatîties pievienoto ierîci – DVD, VCR ...

Programmu gids

Skaòas stiprums skaïâk vai klusâk

Ambilight ieslçgts/ izslçgts

Programma/ kanâls – iepriekðçjais ,nâkamais

Izvçlne ieslçgta/ izslçgta

Navigâcijas taustiòi

Krâsainie taustiòi

7. Savienojumi.

5.1 Tâlvadîbaspults kopaina

2.1 TV pârskats

55

KODI STB

Mr Zapp 0434Multichoice 0054, 0126, 0433Multistar 0034, 0036Multitec 0052, 0112, 0347Muratto 0015, 0032, 0074Mysat 0123Navex 0019, 0075NEC 0041, 0067, 0302Network 0068Neuhaus 0013, 0025, 0029, 0069, 0082, 0085,

0094, 0116, 0119, 0123Neusat 0094, 0123NextWave 0051, 0130, 0273Nikko 0123, 0225Nokia 0003, 0020, 0064, 0079, 0084, 0103, 0114,

0156, 0170, 0196, 0221, 0233, 0235, 0241,0253, 0254, 0257, 0262, 0263, 0264, 0265,0284, 0310, 0311, 0320, 0323, 0332, 0333,

0396, 0400, 0413Nomex 0058Nordmende 0002, 0003, 0004, 0006, 0055, 0075,

0107, 0290, 0324, 0391Noos 0434Nova 0126Novis 0019, 0075Oceanic 0024Octagon 0002, 0005, 0021, 0077, 0087Okano 0033, 0034, 0225Ondigital 0070, 0386, 0387Optex 0022, 0025Optus 0114, 0126, 0130Orbit 0014Orbitech 0002, 0083, 0085, 0112, 0114, 0116, 0390Osat 0005, 0106, 0388Otto Versand 0017Pace 0003, 0007, 0017, 0020, 0031, 0044, 0061,

0068, 0070, 0101, 0122, 0132, 0155, 0183,0199, 0201, 0202, 0203, 0205, 0289, 0301,

0307, 0329, 0394Pacific 0024Packsat 0122Palcom 0004, 0012, 0028, 0029, 0107Palladium 0116, 0117, 0225, 0412Palsat 0112, 0116Paltec 0012Panasat 0120, 0126Panasoic 0003, 0020, 0044, 0101, 0155,

0192, 0318Panda 0003, 0007, 0061, 0064, 0113, 0119Patriot 0122, 0222Phoenix 0021, 0031, 0068, 0077Phonotrend 0003, 0005, 0025, 0033, 0072, 0346Pioneer 0109, 0114, 0197, 0373, 0405, 0415, 0416

Polsat 0055Polytron 0022Predki 0019, 0075Preisner 0078, 0085, 0091, 0222Premiere 0025, 0047, 0073, 0109, 0114, 0157,

0253, 0254, 0266Priesner 0225Profile 0038, 0122Promax 0003Prosat 0004, 0005, 0031, 0045, 0072, 0088,

0107, 0270Prosonic 0096Protek 0024Provision 0006PVP Stereo Visual Matrix 0422Pye 0117Quadral 0004, 0005, 0010, 0072, 0085, 0088,

0095, 0107, 0108, 0115, 0122, 0132Quelle 0017, 0071, 0110, 0119, 0275Quiero 0055Radiola 0043, 0105Radix 0016, 0078, 0089, 0127, 0191, 0247,

0256, 0380, 0397, 0399Rainbow 0005, 0087, 0089Rediffusion 0041Redpoint 0013, 0082RedStar 0010, 0108, 0115RFT 0005, 0043, 0069, 0072, 0083, 0105Roadstar 0123Roch 0111Rover 0088, 0115, 0123Ruefach 0038Saba 0006, 0020, 0045, 0068, 0093, 0094, 0095,

0110, 0119, 0122, 0128, 0270, 0289, 0290,0319, 0326, 0334, 0337, 0338, 0339, 0340, 0391

Sabre 0003Sagem 0055, 0099, 0434Sakura 0021, 0031, 0077Salora 0041, 0064, 0302, 0307Samsung 0002, 0153, 0154, 0162, 0193,

0204, 0280SAT 0004, 0014, 0015, 0074, 0090, 0116, 0405Sat Cruiser 0130Sat Partner 0116Sat Team 0123Satcom 0018, 0039, 0076, 0086, 0118, 0119, 0306Satec 0020, 0068, 0123Satelco 0108, 0115Satford 0018, 0076Satline 0088Satmaster 0018, 0076SatPartner 0002, 0005, 0006, 0019, 0032,

0033, 0075

Page 7: Televizors 42 PFL9703D-H 47 PFL9703D-H 52 PFL9703D-Hnenovietojiet TV atklâtas liesmas tuvumâ (piemçram, sveces). Atstâjiet vismaz 10 cm brîvu vietu ap TV ventilâcijai. Nenovietojiet

54

KODI STB

HNE 0222Houston 0025, 0069Humax 0157, 0161, 0163, 0190, 0215, 0217,

0296, 0346Huth 0005, 0018, 0019, 0021, 0025, 0033,

0069, 0072, 0075, 0076, 0077, 0085,0119, 0130, 0222, 0225, 0272

Hypson 0111ID Digital 0157Imex 0111Imperial 0031, 0045Ingelen 0127Innovation 0010, 0039, 0050, 0052, 0057,

0297, 0303, 0347, 0372Inernational 0222Interstar 0129Intertronic 225Intervision 0025, 0088, 0119ITT/Nokia 0003, 0020, 0064, 0079, 0084, 0103,

0284, 0313, 0323, 0413Jerrold 0414, 0420, 0422, 0425, 0432Johansson 0019, 0075JOK 0093, 0095, 0122JSR 0025JVC 0117, 0186, 0412Kamm 0123Kathrein 0017, 0022, 0034, 0040, 0043, 0066,

0081, 0087, 0098, 0105, 0110, 0113,0122, 0123, 0124, 0132, 0152, 0157,0159, 0160, 0189, 0218, 0283, 0299,

0300, 0324, 0362, 0371, 0381, 0392, 0395Kathrein Eurostar 0110Key West 0222Klap 0122Konig 0119Kosmos 0032, 0033, 0034, 0081KR 0005, 0087, 0089Kreiselmeyer 0017, 0066, 0113K-SAT 0123Kyostar 0002, 0087, 0222L&S Electronic 0115, 0222Lasat 0006, 0010, 0035, 0036, 0037, 0077,

0091, 0108, 0110, 0112, 0115, 0119,0222, 0334, 0335, 0336

Lemon 0094Lenco 0002, 0032, 0038, 0069, 0082, 0094, 0108,

0110, 0115, 0119, 0123, 0277Leng 0019Lennox 0025Lenson 0029, 0116Lexus 0105LG 0032Life 0050

Lifesat 0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0086,0108, 0112, 0115, 0118, 0123, 0222,

0297, 0303, 0347, 0372Lifetec 0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0297,

0303, 0347, 0372Lorenzen 0069, 0094, 0096, 0119, 0222Lorraine 0032Lupus 0010, 0108, 0115Luxor 0064, 0084, 0103, 0106, 0116, 0275,

0313, 0323, 0388Lyonnaise 0055M & B 0086, 0118Macab 0055, 0434Manata 0095, 0111, 0122, 0123, 0222Manhattan 0003, 0006, 0020, 0025, 0095,

0122, 0269, 0383Marantz 0043Mascom 0006, 0081Maspro 0003, 0020, 0040, 0063, 0066, 0089,

0094, 0113, 0117, 0123, 0289, 0328,0393, 0412

Matsui 0049, 0066, 0095, 0107, 0113, 0117,0122, 0412

Max 0119MB 0039, 0086, 0118Mediabox 0073, 0109, 0114Mediamarkt 0225Mediasat 0013, 0073, 0082, 0109, 0114, 0116Medion 0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0108, 0115,

0123, 0222, 0297, 0303, 0335, 0347, 0372Medison 0123Mega 0043, 0105Melectronic 0124Metronic 0002, 0005, 0006, 0009, 0062, 0072,

0087, 0098, 0111, 0123, 0124, 0128,0359, 0366, 0367, 0368, 0369, 0382

Metz 0017, 0066, 0113Micro Electronic 0116, 0119, 0123Micro Technology 0082, 0123Micromaxx 0010, 0039, 0050, 0052, 0057,

0115, 0297, 0303, 0347, 0372Microstar 0010, 0039, 0050, 0052, 0057,

0297, 0303, 0347, 0372Microtec 0123Minerva 0017, 0117, 0412Mitsubishi 0003, 0017, 0049Mitsumi 0037Mnet 0427, 0433Morgan Sydney 0056Morgan’s 0037, 0043, 0085, 0091, 0105,

0123, 0222, 0225Motorola 0125Movie Time 0419

2 JÛSU TV 3 PIRMS SÂKAT

7

2.2 Produkta priekðrocîbas

3.1 TV novietoðana

Brîdinâjums

Jûsu jaunais TV ir aprîkots ar vismodernâkajiemaudio un video jaunievedumiem.Jûsu TV piedâvâ sekojoðas priekðrocîbas...

Pilna HD izðíirtspçja 1920x1080p, pati augstâkâizðíirtspçja starp HD avotiem.Tâ piedâvâ progresîvi skançtu attçlu optimâlâspilgtumâ un lieliskâs krâsâs bez mirgoòas.

Lai vçl vairâk izbaudîtu skatîðanos un uzlabotuuztvertâ attçla kvalitâti.

Piedâvâ no jebkura avota pârraidîta attçla perfektukvalitâti.

(ja klâtesoðs)100Hz skaidrais LCD nodroðina augstâko asumu,attçlojot kustîbu, labâku melnâs krâsas lîmeni,augstu kontrastu bez mirgoòas, râmu attçlu unplatâku skatîðanâs leòíi.

Lîdzâs normâlajâm analogajâm TV pârraidçm JûsuTV saòem digitâlâs sauszemes TV un radiopârraides.

–EPG uz ekrâna râda paredzçtâs digitâlâs TVprogrammas. Gids Jums var atgâdinât parprogrammas sâkumu, ieslçgt TV u.c.

HDMI savienotâji augstâkâs kvalitâtes augstasizðíirtspçjas savienojumiem.

Multivides savienojums tûlîtçjam bilþu skatîjumamvai mûzikas atskaòoðanai.

Jûsu TV tâlvadîbas pults ir universâla, kas vardarbinât citas ierîces, piemçram, DVD atskaòotâjusun ierakstîtâjus, digitâlos uztvçrçjus (STB) vaiPhilips un daudzu citu raþotâju mâjas kinozâlessistçmas (HTS).

(ja pieejama)HD translçto pârraiþu augstâkâs kvalitâtes videostandarts.

Ðî sadaïa Jums palîdzçs novietot TV un to pirmoreizi uzstâdît.

Lielekrâna TV ir smagi. Pârvietojiet TV vismazdivatâ.

Labâkais attâlums, lai skatîtos TV ir aprçíinâmstrîs reizes sareizinot TV ekrâna diagonâlogarumu.

Ideâliem skatîðanâs apstâkïiem, novietojiet TVtâdâ vietâ, kur gaisma tieði nespîd uz TVekrâna.

Labâkais apgaismojuma efekts iegûstamsistabâ ar pieklusinâtu gaismu.

Labâkajam apgaismojuma efektam, novietojietTV 10 -20 cm attâlumâ no sienas. NovietojietTV tur, kur saules gaisma tieði nespîd uz TVekrâna.

Jûsu TV ir aprîkots ar Kensington droðîbas sprauguTV aizmugurç pretzagðanas nodroðinâðanai.

Pretzagðanas Kensington slçdzeni jâiegâdâjasatseviðíi.

32” un 37” TV modeïiem.

42” un 47” TV modeïiem.

Augstas precizitâtes LCD ekrâns

Ambilight

Perfekts pikseïu HD

100Hz skaidrs LCD

DVB-T integrçtais skaòotâjs

Elektroniskais Programmu Gids EPG

HDMI savienotâji

USB savienojums / PC tîkla savienojums

Universâla tâlvadîbas pults

MPEG4 translâcija

Uzmanîgi izlasiet piesardzîbas pasâkumussadaïâ 1.1 Droðîba pirms TV novietoðanas

Kensington droðîbas sprauga

Page 8: Televizors 42 PFL9703D-H 47 PFL9703D-H 52 PFL9703D-Hnenovietojiet TV atklâtas liesmas tuvumâ (piemçram, sveces). Atstâjiet vismaz 10 cm brîvu vietu ap TV ventilâcijai. Nenovietojiet

3.2 TV pielikðana pie sienas – VESA

UzmanîbuIevçrojiet TV svaru, kad pieliekat to pie TV.Neatbilstoða pievienoðana var radît kaitçjumusun bojâjumus.

Jûsu TV ir savienojams ar VESA sienasstiprinâjumu.

Nosakiet èetru skrûvju atraðanâs vietu TVaizmugurç.32” / 81cm TV modeïiem ir divas skrûves.

Noceliet TV no statîva.

Koninklijke Philips ElectronicsN.V. nenes atbildîbu par nepareizupielikðanu, kas izraisa ierîces bojâjumus.

1.

3.

Ðî konsole nav pievienota komplektâcijai.Jums nepiecieðams viens no zemâk norâdîtajiemVESA kodiem, lai iegâdâtos konsoli, kas atbilstJûsu TV:

32” / 81 cm VESA MIS-F 200, 200, 637” / 94 cm VESA MIS-F 200, 200, 842” / 107 cm VESA MIS-F 300, 300, 847” / 119 cm VESA MIS-F 400, 400, 852” / 132 cm VESA MIS-F 400, 400, 8

Interesçjieties pie sava Philips tirgotâja, lai uzzinâtuvairâk par statîviem un sienas stiprinâjumiem.

Nosakiet èetru fiksâcijas punktu atraðanâs vietu TVaizmugurç.

Uz 32” / 81cm TV modeïa.

Citu TV ekrânu izmçriem.

32” / 81cm TV modelim.

Citiem ekrânu izmçriem.

Atskrûvçjiet skrûves.

Divas skrûves 32” / 81cm TV modelim.

Èetras skrûves citu izmçru TV.

VESA piestiprinâðanas punkti

TV statîva noòemðana

2.

3 PIRMS SÂKAT

8 53

KODI STB

Dew 0021, 0077Diamond 0024Digiality 0119Digipro 0129Discoverer 0112, 0118Discovery 0122Diseqc 0122Diskxpress 0009, 0284Distratel 0128Distrisat 0105Ditristrad 0025DNR 0094DNT 0016, 0043, 0078, 0105Dong Woo 0036Drake 0026, 0327DStv 0126Dune 0108, 0115Dynasat 0121Echostar 0016, 0052, 0078, 0102, 0109, 0123,

0132, 0279, 0286, 0287, 0288, 0294,0342, 0343, 0344, 0345

Einhell 0002, 0005, 0071, 0072, 0116,0123, 0222, 0225, 0275

Elap 0122, 0123Elekta 0006Elsat 0092, 0123Elta 0002, 0010, 0025, 0043, 0105, 0108, 0115Emanon 0002Emme Esse 0010, 0020, 0033, 0102, 0108,

0115, 0121Engel 0123Ep Sat 0003Eurieult 0111, 0127, 0128Eurocrypt 0064Eurodec 0055Europa 0069, 0085, 0105, 0105, 0119Europhon 0119, 0222Eurosat 0225Eurosky 0010, 0108, 0110, 0115, 0116, 0119,

0222, 0225Eurostar 0104, 0110, 0119, 0121, 0124, 0225Eutelsat 0123Eutra 0089Exator 0002, 0005, 0087Fenner 0112, 0115, 0118, 0123Ferguson 0003, 0007, 0020, 0055, 0061, 0068,

0182, 0289, 0290, 0291, 0391Fidelity 0071, 0090, 0116, 0275, 0405Finlandia 0003, 0064Filmnet 0433Filmnet Cablecrypt 0411, 0427Filmnet Comcrypt 0411

Finlux 0003, 0030, 0064, 0080, 0084, 0292,0363, 0413

Finnsat 0021, 0055Flair Mate 0123Foxtel 0126, 0131, 0157, 0435Fracarro 0045, 0102France Satellite/TV 0028France Telecom 0429, 0434Freebox 0210Freecom 0002, 0032, 0113, 0116Freesat 0089, 0127FTE 0008, 0034, 0085, 0091, 0108, 0277FTEmaximal 0115, 0123Fuba 0002, 0009, 0010, 0012, 0016, 0017,

0028, 0030, 0043, 0064, 0078, 0108,0110, 0113, 0115, 0323

Fugionkyo 0129Galaxi 0009Galaxis 0005, 0010, 0013, 0021, 0025, 0031,

0050, 0072, 0077, 0082, 0108, 0110,0115, 0126, 0157, 0293, 0295, 0346

Galaxisat 0074Gardiner 0124GEC 0409General Instrument 0425, 0432GMI 0225Goldbox 0073, 0109, 0114Goldstar 0032Gooding 0117, 0412Goodmans 0003, 0031, 0186, 0195Granada 0064Grandin 0062, 0111Grothusen 0002, 0032Grundig 0003, 0005, 0017, 0020, 0044, 0054,

0065, 0066, 0097, 0101, 0106, 0113, 0116,0117, 0126, 0128, 0155, 0166, 0167, 0169,

0175, 0282, 0298, 0325, 0388, 0393, 0405, 0412G-Sat 0068Hanseatic 0039, 0086, 0118Haensel & Gretel 0119, 0222Hantor 0002, 0019, 0036, 0075Hanuri 0006Hase & Igel 0094Hauppage 0179, 0198Heliocom 0008, 0119Helium 0119Hinari 0004, 0068, 0107Hirschmann 0017, 0033, 0066, 0078, 0079,

0081, 0084, 0113, 0115, 0116, 0119, 0122,0127, 0165, 0322, 0323, 0328, 0389, 0413

Hisawa 0019, 0075Hitachi 0003, 0020, 0212, 0313

Page 9: Televizors 42 PFL9703D-H 47 PFL9703D-H 52 PFL9703D-Hnenovietojiet TV atklâtas liesmas tuvumâ (piemçram, sveces). Atstâjiet vismaz 10 cm brîvu vietu ap TV ventilâcijai. Nenovietojiet

52

KODI STB

STB kodi

PHILIPS 0000, 0001, 0003, 0020, 0043, 0066,0068, 0069, 0073, 0085, 0087, 0095, 0097,0098, 0105, 0109, 0113, 0114, 0117, 0122,0124, 0174, 0176, 0184, 0187, 0206, 0207,0208, 0211, 0213, 0281, 0282, 0285, 0297,0298, 0301, 0304, 0325, 0331, 0358, 0360,0361, 0386, 0387, 0393, 0395, 0412, 0421,

0429, 0434ABC 0432AB Sat 0100, 0122, 0123, 0132AGS 0122Akai 0043, 0105Alba 0002, 0003, 0004, 0005, 0031, 0045, 0087,

0107, 0123, 0209, 0270Alcatel 0430, 0431Aldes 0004, 0005, 0006, 0072, 0107Allsat 0007, 0025, 0042, 0061, 0068, 0105Allsonic 0005, 0010, 0072, 0108, 0115Alltech 0089, 0123Alpha 0105Altai 0078Amitronica 0123Ampere 0008, 0078, 0222Amstrad 0044, 0071, 0078, 0090, 0092, 0096,

0101, 0106, 0123, 0127, 0128, 0155, 0222,0225, 0274, 0275, 0278, 0317, 0388, 0405,

Amstrad 0435Anglo 0123Ankaro 0005, 0010, 0069, 0072, 0108, 0115, 0123Anttron 0002, 0005, 0068, 0087Apollo 0002Arcon 0008, 0009, 0026, 0094, 0222, 0280, 0405Armstrong 0105, 0225ASA 0079Asat 0043, 0105ASLF 0123AST 0014, 0074Astacom 0095, 0122Aston 0053, 0271Astra 0012, 0013, 0037, 0064, 0076, 0082,

0119, 0123, 0225Astro 0005, 0006, 0010, 0017, 0066, 0087, 0108,

0113, 0114, 0115, 0116, 0119, 0283, 0392AudioTon 0005, 0025, 0087Aurora 0126Austar 0126, 0157Avalon 0078Axiel 0122Axis 0010, 0013, 0021, 0077, 0082, 0108,

0115, 0405Barcom 0009

Best 0009, 0010, 0108, 0115Blaupunkt 0017, 0066, 0113Blue Sky 0123, 0128Boca 0037, 0059, 0085, 0091, 0123, 0222,

0225, 0237, 0242, 0251Boston 0122, 0222Brain Wave 0019, 0075, 0094Brandt 0049, 0334, 0335, 0336Broadcast 0018, 0076Broco 0082, 0123BSkyB 0101, 0155, 0183, 0216BT 0122BT Satellite 0049, 0095, 0277Bubu Sat 0123Bush 0003, 0007, 0020, 0031, 0045, 0061,

0068, 0107, 0200, 0207BVV 0094Cabletime 0406, 0407, 0408, 0424, 0426, 0428Cambridge 0091, 0116Canal Satellite 0073, 0109, 0114Canal+ 0047, 0115Channel Master 0004, 0107Chaparral 0040Cherokee 0122, 0132Chess 0052, 0112, 0118, 0123, 0322CityCom 0003, 0022, 0098, 0110, 0119, 0124, 0157Clatronic 0019, 0075Clemens Kamphus 0033Clyde Cablevison 0409CNT0006Colombia 0222Columbus 0028Comag 0222Comcrypt 0433Commander 0069Commlink 0005, 0072Comtec 0021, 0072, 0077Condor 0010, 0108, 0115, 0119Connexions 0016, 0078, 0108, 0115, 0284Conrad 0084, 0085, 0108, 0110, 0115, 0116,

0119, 0222Conrad Electronics 0119, 0123Contec 0021, 0022, 0077, 0085Cosat 0025Crown 0225Cryptovision 0410Cybermax 0057Daeryung 0016Daewoo 0123, 0188Dansat 0007, 0061, 0068D-Box 0103DDC0004, 0107Decca 0023Delega 0004

3.3 Tâlvadîbas pults baterijas

Piezîme

3.4 Antenas kabelis

3.5 Elektrîbas kabelis

3.6 Pirmâ instalâcija

Padoms

1.

2.

3.

1.

2. antenas

1.

2.

Atveriet pârsegu tâlvadîbas pults aizmugurç.

Ievietojiet 3 baterijas, kas iekïautaskomplektâcijâ (Veids AAALR03-1,5V).Pârliecinieties, ka + un – bateriju galos ircentrçti pareizi. (Pareizs centrçjums ir norâdîtstâlvadîbas pults apvalkâ.)

Aizveriet pârsegu.

Ja ilgâku laiku tâlvadîbas pulti nelietojiet,baterijas izòemiet.

Atrodiet antenas savienojuma vietu TVaizmugurç.

Ievietojiet antenas kabeli cieðispraudkontaktâ.

Pârliecinieties, ka galveno vadu spriegumsatbilst spriegumam uz uzlîmes TV aizmugurç.Neievietojiet vadus, ja spriegums neatbilstparedzçtajam.

Ievietojiet vadus.

Pârliecinieties, ka strâvas vads sienas kontaktligzdâir jebkurâ brîdî viegli pieejams.TV nekad nav izslçgts pilnîbâ un patçrç elektrîbu, javien galvenie vadi nav pavisam atvienoti noelektrîbas.Lai gan ðim TV gaidîðanas reþîmâ ir ïoti zemselektrîbas patçriòð, ja nelietojiet to ilgâku laiku, laitaupîtu elektrîbu, izslçdziet to pilnîbâ.

32” un 37” TV modeïiem.

42” un 47” TV modeïiem.

Kad galvenie vadi tiek ievietoti pirmo reizi,instalâcija sâkas automâtiski.Sekojiet instrukcijâm uz ekrâna.

Ja esat izvçlçjiet nepareizu valodu, nospiedietsarkano taustiòu

Kad instalâcija ir beigusies, lai pârkârtotusaglabâtos kanâlus, skatiet sadaïu6.3. Saglabâto kanâlu pârkârtoðana.

3 PIRMS SÂKAT

9

Page 10: Televizors 42 PFL9703D-H 47 PFL9703D-H 52 PFL9703D-Hnenovietojiet TV atklâtas liesmas tuvumâ (piemçram, sveces). Atstâjiet vismaz 10 cm brîvu vietu ap TV ventilâcijai. Nenovietojiet

4 TV LIETOÐANA

10

Iemâcieties, kâ ikdienâ daudzveidîgâk lietot TV.

Lai TV ieslçgtu:

Ja gaidîðanas reþîma indikators ir izslçgts, TVlabajâ pusç nospiediet taustiòu .

Ja gaidîðanas reþîma indikators ir ieslçgts, uztâlvadîbas pults nospiediet taustiòu .

Lai ieslçgtu gaidîðanas reþîmâ:

Uz tâlvadîbas pults nospiediet taustiòu .

Lai izslçgtu:

TV sânos nospiediet taustiòu .

Power

Power

LightGuide nospîd TV ieslçgðanas laikâ unieslçdzas pilnîgi, kad TV ir gatavs lietoðanai.

The LightGuide izslçdzas un ir ieslçgtsgaidîðanas reþîma indikators.

Gan LightGuide, gan gaidîðanas reþîmaindikators izslçdzas.

4.1 Ieslçgt/izslçgt Gaidîðanas reþîms

4.2 TV skatîðanâs

4.2.1 Kanâlu pârslçgðana

4.2.2 Skaòas stipruma noregulçðana

1.

2.

1.

2.

Lai pârslçgtu TV kanâlus:

Nospiediet taustiòu , lai atgrieztos iepriekðskatîtajâ kanâlâ vai pievienotajâ ierîcç.

Lai noregulçtu skaòas stiprumu:

Lai noòemtu skaòu:

Nospiediet ciparu (no 1 lîdz 999) vai uztâlvadîbas pults nospiediet taustiòu vai

.Nospiediet taustiòu vai

uz TV sânu taustiòiem.

Nospiediet taustiòu vai uz tâlvadîbaspultsNospiediet taustiòu vai uz TVsânu taustiòiem.

Nospiediet taustiòu uz tâlvadîbas pultsNospiediet taustiòu atkârtoti, laiatjaunotu skaòu.

P+P–

Program/Channel –+

+ –

Volume + –

Microstar 0022, 0023, 0024, 0037Mirror 0064Mitsubishi 0017, 0101Mizuda 0060, 0062Monyka 0051Mustek 0034, 0256, 0296Mx Onda 00551NAD 0044Naiko 0144Nakamichi 0048Neufunk 0051NU-TEC 0050Omni 0053Onkyo 0025, 0049, 0100, 0182Optim 0054Optimus 0019, 0103Orava 0060Orion 0185Oritron 0024P&B 0060Pacific 0126Palsonic 0052Panasonic 0015, 0165, 0184, 0198, 0199, 0200,

0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248,0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254,0266, 0267, 0274, 0291, 0294, 0313,0314, 0315, 0319, 0336, 0347, 0348,

0349, 0356, 0358Philips Magnavox 0013Pioneer 0019, 0103, 0112, 0113, 0116, 0128,

0149, 0159, 0180, 0201, 0202, 0203,0206, 0207, 0208, 0242, 0255, 0263,0305, 0321, 0326, 0327, 0328, 0337,

0344, 0345, 0346, 0353, 0357Proline 0144, 0194Provision 0060Raite 0051RCA 0035REC 0052, 0053RedStar 0066Reoc 0126Revoy 0061Roadstar 0004, 0052, 0060Rowa 0050, 0144Rownsonic 0058Saba 0115, 0132Sabaki 0126Sampo 0036Samsung 0018, 0196, 0205, 0210, 0227, 0241,

0259, 0270, 0272, 0283, 0287, 0299,0322, 0339, 0340

Sansui 0055, 0126Sanyo 0257, 0262, 0285, 0298ScanMagic 0256

Schneider 0004, 0005, 0006, 0024Scott 0069, 0118SEG 0004, 0042, 0051, 0126, 0152Sharp 0022, 0044, 0130, 0151, 0268, 0280, 0350Sherwood 0041Shinco 0035Sigmatek 0062Silva 0066Singer 0055, 0126Skymaster 0033, 0034, 0126Skyworth 0066SM Electronic 0126Sony 0014, 0104, 0109, 0122, 0171, 0178, 0192,

0222, 0223, 0224, 0228, 0229, 0230, 0282,0297, 0306, 0309, 0316, 0323, 0351

Soundmaster 0126Soundmax 0126Standard 0126Star Cluster 0126Starmedia 0060Supervison 0126Synn 0126Tatung 0125TCM 0022, 0023, 0024, 0037, 0072, 0073, 0074,

0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081,0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088,

0089, 0090, 0091, 0092, 0134, 0210,0269, 0272

Teac 0019, 0050, 0126, 0168Tec 0066Technics 0170, 0184Telefunken 0058Tevion 0022, 0023, 0024, 0037, 0069, 0126Thomson 0010, 0011, 0093, 0094, 0095, 0096,

0097, 0098, 0099, 0102, 0115, 0162,0167, 0191, 0331, 0332

Tokai 0051, 0066Toshiba 0013, 0049, 0100, 0142, 0161, 0190,

0211, 0212, 0218, 0218, 0220, 0234, 0235,0264, 0265, 0281

TruVision 0062Vtrek 0065Wharfedale 0027, 0055, 0126Wintel 0056Xbox 0102 , 0115Xenon 0334Xlogic 0126XMS 0052Yakumo 0144Yamada 0144Yamaha 0015, 0038, 0131, 0143, 0158, 0184,

0271, 0307

51

KODI DVD

Page 11: Televizors 42 PFL9703D-H 47 PFL9703D-H 52 PFL9703D-Hnenovietojiet TV atklâtas liesmas tuvumâ (piemçram, sveces). Atstâjiet vismaz 10 cm brîvu vietu ap TV ventilâcijai. Nenovietojiet

50

KODI DVD

DVD kodi

PHILIPS 0000, 0001, 0002, 0003, 0013, 0021,0030, 0049, 0100, 0105, 0107, 0111,0123, 0127, 0131, 0135, 0145, 0150,0153, 0154, 0155, 0156, 0161, 0163,0164, 0177, 0193, 0197, 0204, 0221,0225, 0226, 0231, 0232, 0233, 0258,0260, 0271, 0273, 0275, 0288, 0289,0295, 0301, 0310, 0311, 0312, 0318,0320, 0325, 0333, 0341, 0342, 0343,

0354, 0355Aiwa 0028, 0109, 0140, 0171, 0303Aika 0020Akura 0066Alba 0004, 0118, 0119, 0129, 0195, 0256Apex 0040Bang & Olufsen 0071Best Buy 0062Bosston 0056Brandt 0049, 0115, 0132, 0191Brittannia 0053Bush 0004, 0032, 0050, 0052, 0060, 0064, 0119,

0120, 0134, 0141, 0147, 0183, 0185, 0189, 0256Cambridge Audio 0055, 0070CAT 0057, 0058Celestial 0068Centrex 0144Centrum 0058CGV0055Cinevision 0063Classic 0034Clatronic 0060Conia 0050Crypto 0065C-Tech 0126CyberHome 0108, 0124, 0137Daewoo 0007, 0008, 0009, 0125, 0139, 0261, 0286Dalton 0069Dansai 0054, 0188Daytek 0110, 0121DEC0060Denon 0015, 0039, 0166, 0173, 0184Denver 0032, 0060, 0066, 0118, 0172, 0308Denzel 0051Desay 0059Diamond 0055, 0126Digitor 0067DK Digital 0134, 0292Dmtech 0005Dual 0051DVX 0126Easy Home 0062Eclipse 0055Elta 0015, 0033, 0136

Eltax 0290Emerson 0026Enzer 0051Finlux 0055Fisher 0029Gericom 0144Global Solutions 0126Global sphere 0126Go Video 0018Goldstar 0114Goodmans 0004, 0060, 0064, 0119, 0144, 0147,

0169, 0179, 0187, 0236, 0256Graetz 0051Grundig 0021, 0031, 0139, 0144, 0148H&B 0060, 0061Haaz 0055, 0126Harman/Kardon 0045HiMAX 0062Hitachi 0018, 0037, 0051, 0062, 0196, 0209,

0284, 0302, 0317, 0330Humax 0157Innovation 0022, 0023, 0024, 0037Jeutech 0056JVC 0012, 0049, 0106, 0117, 0133, 0214, 0215,

0216, 0217, 0237, 0238, 0239, 0240, 0276,0277, 0278, 0279, 0293, 0329, 0335

Kenwood 0015, 0043, 0138, 0181, 0186, 0300Kingavon 0060Kiss 0051, 0061Koda 0060KXD0062Lawson 0126Lecson 0054Lenco 0060LG 0026, 0114, 0160, 0213, 0304, 0324,

0338, 0352, 0359Life 0022, 0023, 0024Lifetec 0022, 0023, 0024, 0037Limit 0126Loewe 0021, 0146, 0174LogicLab 0126Luxor 0144Magnavox 0049, 0060, 0100Magnum 0024, 0037Marantz 0030, 0164, 0175, 0176Matsui 0132, 0194MBO 0046Mediencom 0053Medion 0006, 0022, 0023, 0024, 0037, 0064Metz 0055MiCO 0055Micromaxx 0022, 0023, 0024, 0037Micromedia 0049Micromega 0105, 0271

11

4 TV LIETOÐANA

4.3 Kanâlu skatîðanâs no digitâlâuztvçrçja

Piezîme

4.4 Pievienoto ierîèu skatîðanâs

Piezîme

4.5 DVD skatîðanâs

1.

2.

1. Source

2.

3. OK

4.

7 Savienojumi

1.

2. Source

3.

4. OK.

5.

7 Savienojumi

1

2

3 Play

1 Source

2

3 OK

4 Play

Ieslçdziet digitâlo uztvçrçju.Attçls no digitâlâ uztvçrçja var parâdîtiesautomâtiski.

Lai izvçlçtos kanâlus, lietojiet digitâlâ uztvçrçjatâlvadîbas pulti.

Nospiediet taustiòu uz tâlvadîbaspults.

Nospiediet vai , lai izvçlçtos, kur esatpievienojis digitâlo uztvçrçju.

Nospiediet taustiòu .

Lai izvçlçtos kanâlus, lietojiet digitâlâ uztvçrçjatâlvadîbas pulti

Ja vçl neesat pievienojiet ierîces, skatiet sadaïu.

Ieslçdziet ierîci.Attçls no ierîces var parâdîties automâtiski

Ja attçls neparâdâs:

Nospiediet taustiòu uz tâlvadîbaspults

Nospiediet vai , lai izvçlçtos, kur esatpievienojis ierîci.

Nospiediet taustiòu

Lai izvçlçtos kanâlus, lietojiet ierîces tâlvadîbaspulti

Ja vçl neesat pievienojiet ierîces, skatiet sadaïu.

Ieslçdziet DVD atskaòotâju.

Ievietojiet DVD disku atskaòotâjâ.DVD attçls var parâdîties automâtiski.

Nospiediet taustiòu uz DVD atskaòot.Attçls no atskaòotâja parâdâs automâtiski.

Ja attçls neparâdâs:

Nospiediet taustiòu uz tâlvadîbaspults.

Nospiediet vai lai izvçlçtos, kur esatpievienojis DVD atskaòotâju.

Nospiediet taustiòu .Pâris sekundes pagaidiet, lîdz parâdâs attçls.

Nospiediet taustiòu .

Ja attçls neparâdâs:

� �

� �

� �

Page 12: Televizors 42 PFL9703D-H 47 PFL9703D-H 52 PFL9703D-Hnenovietojiet TV atklâtas liesmas tuvumâ (piemçram, sveces). Atstâjiet vismaz 10 cm brîvu vietu ap TV ventilâcijai. Nenovietojiet

4.6 Teleteksta lapas izvçle

Padoms

Piezîme

4.7 Ambilight reþîma maiòa

Padoms

Daudzi TV kanâli pârraida informâciju caurTeletekstu.

Lai skatîtos Teletekstu:

Ar ciparu taustiòiem ievadiet lapas numuru.Nospiediet taustiòu vai vai vaivai , lai redzçtu nâkamo vai iepriekðçjolapu.Nospiediet krâsaino taustiòu, lai izvçlçtosvienu no krâsu kodu vienîbâm ekrânaapakðâ.

Jûs varat regulçt Ambilight iestatîjumus no mierîgaun dinamiska tâ, ka tas mainâs maigi un lîdzeni uzâtru un reaìçjoðu kopâ ar attçlu uz ekrâna

Reþîma iestatîjumi ir pieejami vienîgi tad, jaAmbilight izvçlnç Ambilight krâsa ir iestatîta uzActive mode (Aktîvo reþîmu)

Kad noteiktâ krâsa ir izvçlçta taustiòam Mode navfunkciju. Skatiet sadaïu .

Kad TV atrodas gaidîðanas reþîmâ, Jûs varat ieslçgtAmbilight.

Plaðâkai informâcijai par Ambilight, skatiet sadaïu.

1. Teletext

2.

3. Teletext

5.6 Teleteksts

1. Ambilight

2. Mode (ReþîmsAmbilight

1. Ambilight

2.Ambilight

Nospiediet taustiòu (Teleteksts).Parâdâs lapas galvenie râdîtâji.

Lai izvçlçtos vçlamo lapu:

Nospiediet taustiòu , lai atgrieztos iepriekðskatîtajâ lapâ.

Nospiediet taustiòu atkârtoti, laiTeletekstu izslçgtu.

Plaðâkai informâcijai par teletekstu, skatietsadaïu .

Nospiediet taustiòu , lai ieslçgtu.

Nospiediet taustiòu ), lairegulçtu iestatîjumus no mierîga uzdinamisku.

Nospiediet taustiòu uz tâlvadîbaspults. Sagaidiet lîdz Ambilight izgaismojas.

Nospiediet taustiòu Mode atkâroti, lai virzîtospa pieejamajiem efektiem.

Lai pilnîbâ izbaudîtu Ambilight, izslçdziet vaisamaziniet istabas apgaismojumu .

P– P+

5.5 Ambilight

5.5 Ambilight

� �

Ambilight reþîma regulçðana:

Atpûtas apgaismojuma reþîms (ja pieejams)

12

4 TV LIETOÐANA

49

9 TRAUCÇJUMMEKLÇÐANA

Skaòa

HDMI savienojumi

USB savienojums

Personâlais dators

Ja Jûsu problçma nav atrisinâta

Brîdinâjums

Ir attçls, bet nav skaòas

Skaòas kvalitâte ir slikta

Traucçjumi HDMI pievienotajâs ierîcçs

TV nerâda USB ierîces saturu

Multimediju izvçlnç es neredzu savus failus

8 Tehniskie dati

Attçlu un mûzikas faili netiek atskaòoti vienmçrîgi

Personâlâ datora displejs TV nav stabils vainetiek pilnîbâ sinhronizçts

8 Tehniskie dati

Jûs nevarat atrast failus savâ personâlajâ datorâ

Personâlâ datora faili neuzrâdâs personâlâ datoratîkla izvçlnç

Personâlâ datora faili netiek atskaòoti

Pirms zvanîðanas, lûdzu, sagatavojiet TV modeïaun sçrijas numurus.

Pârbaudiet vai skaòas lîmenis nav noregulçtsuz 0.Pârbaudiet vai skaòa nav izslçgta artaustiòu.Pârbaudiet vai visi kabeïi ir pareizi pievienoti.Ja netiek konstatçta skaòas signâla klâtbûtne,tad TV automâtiski izslçdz skaòu.

Pârbaudiet vai skaòa ir iestatîta uz Stereo.Skaòas izvçlnç pârbaudiet balansu.Izvçlnç izpildiet jebkuru no Izmeklçtajiemiestatîjumiem.Skaòa nâk tikai no viena skaïruòaPârbaudiet skaòas balansu.

HDMI - HDCP darbîba var ilgt vairâkassekundes pirms TV parâda ierîces attçlu.Ja TV neatpazîst ierîci un ekrânâ neparâdâsattçls, mçìiniet pârslçgties no vienas ierîces uzcitu un atgriezieties sâkuma pozîcijâ, lai atsâktuHDCP darbîbu.Ja nemitîgi parâdâs skaòas traucçjumi, skatietierîces lietoðanas pamâcîbu, lai pârbaudîtusavienojuma iestatîjumus.

Ja tiek lietots DVI - HDMI adapteris, pârbaudiet,vai ir uzstâdîts papildus audio savienojums, laiDVI savienojums bûtu pilnîgs.

Iestatiet ierîci (kameru) uz 'Mass StorageClass'.USB ierîcei var bût nepiecieðama speciâlaprogrammatûra. Diemþçl ðî programmatûranevar tikt lejupielâdçta Jûsu TV.

Ne visi audio un attçlu failu formâti ir tehniskiatbalstîti. Skatît sadaïu .

USB ierîces darbîbu ierobeþo datu pârsûtîðanasâtrums.

Pârbaudiet vai Jûsu personâlajâ datorâ irizvçlçta atbilstoða izðíirtspçja. Skatît sadaïu

.

Pârbaudiet vai faili ir pievienoti mapei.Ne visi failu formâti ir tehniski atbalstîti. Skatîtsadaïu 8 Tehniskie dati.

Jums jâiestata personâlâ datora media serveris,lai failus varçtu koplietot ar TV.

Skatît sadaïu 8 Atbalstîto failu formâtu tehniskiedati.

Izslçdziet un atkal ieslçdziet TV, iespçjams taspalîdzçs. Ja ne, tad sazinieties ar klientuapkalpoðanas servisu vai apmeklçjiet mûsu mâjaslapu www.philips.com/support.

Klientu apkalpoðanas servisa telefona numurusskatît ðîs lietoðanas pamâcîbas mugurpusç.

Ðos numurus Jûs varat atrast uz iepakojumauzlîmes TV aizmugurç un apakðâ.

Tâ ir atbilstoða darbîba un nav defekts.

Ja tas nepalîdz, tad pievienojiet papildus audiokabeli.

Skatît sadaïu 7.7.2 Personâlâ datora tîklasavienojuma iestatîðana.

Nekad nemçìiniet pats labot TV.

Page 13: Televizors 42 PFL9703D-H 47 PFL9703D-H 52 PFL9703D-Hnenovietojiet TV atklâtas liesmas tuvumâ (piemçram, sveces). Atstâjiet vismaz 10 cm brîvu vietu ap TV ventilâcijai. Nenovietojiet

48

Televizors un tâlvadîbas pults

TV kanâli

Attçls

TV neieslçdzas

TV nereaìç uz tâlvadîbas pulti

TV izslçdzas un mirgo sarkanâ gaismiòa

Jûs esat aizmirsis Child Lock (Bçrnu atslçgas)kodu

5.9.3 Koda iestatîðana / Kodamainîðana

Nepareiza valoda TV izvçlnç?

Daþi TV kanâli ir pazuduði

pârkârtoðanas izvçlnç

Instalâcijas laikâ netiek atrasts neviens digitâlaiskanâls

LightGuide ir ieslçgts, bet nav attçla

Skaòa ir ieslçgta, bet nav attçla

TV attçla kvalitâte ir slikta

6.2.3

Attçlam ir nekvalitatîvas krâsas

TV neatceras manus iestatîjumus, kad es to atkalieslçdzu

Attçla izmçrs neatbilst ekrânam, tas ir vai nu parlielu, vai par mazu

Attçla novietojums ekrânâ nav pareizs

Pârbaudiet vai TV ir pievienots elektriskajaistrâvai.Pârbaudiet vai tâlvadîbas pults baterijas naviztukðotas. Pârbaudiet to + / - novietojumu.

Atvienojiet strâvas vadu, uzgaidiet apmçramminûti, tad atkal pievienojiet to strâvai. Mçìinietatkârtoti ieslçgt TV.

Pârbaudiet vai tâlvadîbas pults baterijas naviztukðotas. Pârbaudiet to + / - novietojumu.Notîriet tâlvadîbas pults un TV sensorus.

Atvienojiet strâvas vadu, uzgaidiet apmçramminûti, tad atkal pievienojiet to strâvai.Pârliecinieties, ka TV ir pietiekami daudz vietasventilâcijai. Uzgaidiet, kamçr TV atdziest. Ja TVnepârslçdzas uz gaidîðanas reþîmu unmirgoðana atkârtojas, sazinieties ar klientuapkalpoðanas centru.

Skatît sadaïu.

Izpildiet sekojoðos soïos, lai nomainîtu valodu.

Pârbaudiet, vai esat izvçlçjies pareizo kanâlusarakstu.Kanâls var bût izdzçsts .

Pârbaudiet vai TV Jûsu valstî tehniski atbalstaDVB-T.

Pârbaudiet vai antena ir pievienota pareizi.Pârbaudiet vai ir izvçlçta pareizâ ierîce.

Pârbaudiet kontrasta un spilgtumaiestatîjumus.

Pârbaudiet vai antena ir pievienota pareizi.Neiezemçtas audio ierîces, neona gaismas,augstas çkas vai kalni var ietekmçt attçlakvalitâti. Mçìiniet uzlabot attçlu mainot antenasnovietojumu, vai pârvietojiet citas elektroierîcestâlâk no TV.Pârbaudiet, vai manuâlâs instalâcijas izvçlnç irnorâdîta pareiza TV sistçma.Ja attçla kvalitâte ir slikta tikai daþiem kanâliem,mçìiniet noregulçt ðos kanâlus. Skatît sadaïu

.

Pârbaudiet krâsas iestatîjumus attçla izvçlnç.

Pârbaudiet pievienoto ierîèu savienojumus unkabeïus.

Pârbaudiet vai TV ir iestatîts uz Home (Mâjas)TV izvçlnç Menu (Izvçlne) > Setup(Iestatîjumi) > Installation (Instalâcija) >Preferences (Priekðrocîbas) > Location menu(Atraðanâs vietas izvçlne).

Izvçlieties attçla pielâgoðanas formâtu attçlaformâta izvçlnç.

Nosauciet pievienoto ierîci savienojumu izvçlnç,lai nodroðinâtu labâku signâla pârraidi.

No daþâm ierîcçm saòemtie attçla signâlupareizi neatbilst ekrânam.

Lai ieslçgtu TV, Jûs varat lietot arî taustiòus,kas atrodas uz TV paneïa.

Nospiediet uz tâlvadîbaspults.Izmantojiet , lai izvçlçtos pçdçjo izvçlneslîniju.Trîsreiz nospiediet .Nospiediet vai , lai izvçlçtos valodu.Nospiediet .Nospiediet , lai izietu noizvçlnes.

Valstu sarakstu skatît TV laiku sarakstâ.

Izvçlieties jebkuru no standarta atjaunoðanasiestatîjumiem Izmeklçto iestatîjumu izvçlnç.Skatît sadaïu .

Skatît sadaïu .

Skatît sadaïu .

Jûs varat pârbîdît attçlu ar navigâcijas taustiòuuz tâlvadîbas pults.Pârbaudiet ierîces signâla izvadu.

1. Menu (Izvçlne)

2.

3 .4.5. OK6. Menu (Izvçlne)

5.4.1

5.4.4 Platekrâna attçla formâts

7.5.1 Ierîèu nosaukðana

� �

9 TRAUCÇJUMMEKLÇÐANA

13

5.1 Tâlvadîbas pults

5.1.1 Tâlvadîbas pults kopaina

5 PLAÐÂKA TV LIETOÐANA

Ðajâ sadaïâ apskatîta plaðâka TV lietoðana:

kâ lietot izvçlnes;

kâ sakârtot attçla, skaòas un Ambilightiestatîjumus;

vairâk par teletekstu;

kâ izveidot iemîïotâko kanâlu sarakstus;

Elektriskâ Programmu Gida priekðrocîbas;

kâ uzstâdît slçdzenes un taimerus;

kâ iestatît subtitrus un izvçlçties subtitruvalodu;

kâ var skatîties fotogrâfijas un atskaòotiemîïotâko mûziku no USB atmiòas ierîces vaino Jûsu personâlâ datora vai mâjas tîkla.

1. Ieslçgt/izslçgt gaidîðanas reþîms

2. Source (Avots)

3. TV

4. Teletext (Teleteksts)

5. Krâsainie taustiòi

6. Guide (Gids)

7. Navigâcijas taustiòi

8. OK

9. Back (Atpakaï) taustiòð

10. Audio un video taustiòi

11. Skaòas stiprums

12. Skaòas noòemðana

13. Ciparu taustiòi

� �

� �

, / , ,,

Lai ieslçgtu vai izslçgtu TV vai ieslçgtugaidîðanas reþîmâ

Iestata tâlvadîbas pulti TV reþîmâ.

Lai ieslçgtu vai izslçgtu teletekstu

Lai ieslçgtu vai izslçgtu Elektrisko ProgrammuGidu.

Lai virzîtos daþâdos virzienos ,lai grieztos pa labi vai pa kreisi, lai virzîtossarakstos vai iestatîjumos.

Lai izvçlçtos iepriekðçjo programmu vaiiepriekðçjo teleteksta lapu.Lai izòemtu kanâlu sarakstu.

Lai darbotos ar DVD atskaòotâju un rakstîtâju,Blu-ray disku atskaòotâju vai VCR.

Lai regulçtu skaòas stiprumu.

Lai noòemtu skaòu vai to atjaunotu

Lai izvçlçtos TV kanâlu

Lai ieslçgtu vai izslçgtu Source menu (Avotaizvçlni).Lai izvçlçtos pievienoto ierîci vai atgrieztosTV reþîmâ.

Viegla izvçle teleteksta lapâs.Viegla uzdevumu izvçle.

( , , , )

Lai attçlotu kanâlu sarakstu.Lai aktivizçtu iestatîjumu.

� � �

Page 14: Televizors 42 PFL9703D-H 47 PFL9703D-H 52 PFL9703D-Hnenovietojiet TV atklâtas liesmas tuvumâ (piemçram, sveces). Atstâjiet vismaz 10 cm brîvu vietu ap TV ventilâcijai. Nenovietojiet

14

14. Clock (Pulkstenis)

15. Ambilight

16. Mode (Reþîms)

17. Iepriekðçjais kanâls

18. - Kanâls uz priekðu/atpakaï

19. Menu (Izvçlne)

20. nformâcija uz ekrâna

21. Duâlais ekrâns

22. Subtitle (Subtitri)

23. Platekrâna attçla formâts

24. DVD STB HTS

–P+

Piezîme

Piezîme

Lai uz ekrâna attçlotu laiku

Lai ieslçgtu vai izslçgtu Ambilight.

Lai regulçtu Ambilight dinamikas efektu

Lai atgrieztos iepriekð skatîtajâ kanâlâ

Lai pârslçgtos uz nâkamo vai iepriekðçjo kanâlusarakstâ.

Lai izvçlni ieslçgtu vai izslçgtu

Lai parâdîtu kanâlu vai programmasinformâciju (ja pieejama).

Lai teletekstu parâdîtu ekrâna labajâ malâ unattçlu ekrâna kreisajâ malâ.

Lai aktivizçtu vai deaktivizçtu subtitru reþîmu.

Lai izvçlçtos attçla formâtu.

Lai kontrolçtu pievienotâs ierîces.

Nospiediet taustiòu , vai uztâlvadîbas pults, lai izvçlçtos DVD, kabeïauztvçrçjus (STB) vai mâjas kinozâles (HTS)ierîci. Taustiòð mirgos tik ilgi, kamçr atradîsitiesattiecîgajâ reþîmâ.

Lietojiet saistîtos taustiòus uz tâlvadîbas pults,lai darbinâtu ierîci.Ja ierîce nereaìç vai darbojas nepareizi,nepiecieðams iestatît tâlvadîbas pultikonkrçtajai ierîcei. Skatiet sadaïu

.

Nospiediet taustiòu, lai atgrieztos normâlâTV reþîmâ.Kad neviens taustiòð nav ticis nospiests 30sekundes, tâlvadîbas pults automâtiskipârslçdzas atpakaï uz TV reþîmu.

Iespçjams, ka tâlvadîbas pults nav saderîga arvisiem DVD veidiem, kabeïu uztvçrçjiem unmâjas kinozâles sistçmâm.

Nospiediet , vai universâlâ reþîmataustiòu 4 sekundes, lai izvçlçtos universâloreþîmu, kâds Jums nepiecieðams vai nospiediet

(Izvçlne) un izvçlieties Setup(Iestatîjumi) > Installation (Instalâcija) >

un nospiediet taustiòu , lai ieietu.atbalsta DVD, DVD-R, HDD un Blu – ray

Discatbalsta digitâlo uztvçrçju un televizora

pierîci (kabeli, satelîtu)atbalsta mâjas kinozâles sistçmas,

audio/video sistçmas.

Parûpçjieties, lai TV un ierîce ir tâlvadîbas pultsdarbîbas robeþâs.

5.1.2 Universâla tâlvadîbas pults

5.1.3 Iestatît konkrçtajai ierîcei

Metode 1: Lietojiet universâlâs tâlvadîbaspults asistentu

Jûsu TV tâlvadîbas pults ir universâla pults, kas vardarbinât Philips un citu raþotâju ierîces, piemçram,DVD atskaòotâjus un ierakstîtâjus, digitâlosuztvçrçjus (STB) vai mâjas kinozâlessistçmas(HTS).

Jûs varat izvçlçties trîs veidus, kâ programmçttâlvadîbas pulti attiecîgai raþotâjfirmas ierîceslietoðanai.

Jûs varat izmantot universâlâs tâlvadîbas pultsasistentu, lai Jums palîdzçtuJûs varat ievadît raþotâjfirmas iestatîjumu koduvaiJûs varat sâkt auto meklçðanu.

Ieslçdziet ierîci.

Tagad tâlvadîbas pults atrodas izvçlçtajâprogrammas reþîmâ. Sekojiet norâdîjumiem uzekrâna.

1. DVD STB HTS

2.

5.1.3 Iestatîtkonkrçtajai ierîcei

3. TV

2. DVD STB HTS

Remote control assistant (Tâlvadîbas pultsasistents)

DVD

STB

HTS

1.

Menu �

5 PLAÐÂKA TV LIETOÐANA

Universâlaisreþîms

47

8 TEHNISKIE DATI

StrâvaGalvenâ jauda: AC 220-240V (±10%)

Strâvas un gaidîðanas reþîma strâvas patçriòð:

Apkârtçjâ temperatûra: 5°C - 35°C

Vairâk informâcijas par ðo produktu skatît

Tehniskâs specifikâcijas skatît www.philips.com

Specifikâcijas var mainîties bez iepriekðçjapaziòojuma.

www.philips.com/support

Dimensijas un svars (aptuveni)

TV modelis 32PFL9603D/H 37PFL9603D/H 42PFL9603D/H42PFL9703D

47PFL9603D/H47PFL9703H

52PFL9703D/H

828 mm534 mm109 mm±19 kg

828 mm594 mm220 mm±20 kg

953 mm604 mm101 mm±25 kg

953 mm677 mm242 mm±28,5 kg

1054 mm658 mm100 mm±28 kg

1054 mm731 mm265 mm±32,5kg

1167 mm722 mm101 mm±35,5 kg

1167 mm795 mm290 mm±40,5 kg

1300 mm803 mm127,5 mm±45,5 kg

1300 mm875 mm320 mm±49kg

PlatumsAugstumsDziïumsSvarsTV + statîvs

PlatumsAugstumsDziïumsSvars

Page 15: Televizors 42 PFL9703D-H 47 PFL9703D-H 52 PFL9703D-Hnenovietojiet TV atklâtas liesmas tuvumâ (piemçram, sveces). Atstâjiet vismaz 10 cm brîvu vietu ap TV ventilâcijai. Nenovietojiet

46

Attçls / Ekrâns

Atbalstîtâs ekrâna izðíirtspçjas

Skaòotâjs / Uztvçrçjs / Pârraidîtâjs

Skaòa

Multivide

Tâlvadîbas pults

Savienojamîba

Ekrâna tips: LCD Full HD W-UXGAPaneïa izðíirtspçja: 1920x1080pPikseïu HD attçla uzlaboðana1080p 24/25/30/50/60Hz apstrâde100 Hz Clear LCD (ja pieejams)

Datora formâtiIzðíirtspçjas kvalitâte Atsvaidzes intensitâte640 x 480 60 Hz800 x 600 60 Hz1024 x 768 60 Hz1280 x 768 60 Hz1360 x 765 60 Hz1920 x 1080i 60 Hz1920 x 1080p 60 Hz

Video formâtiIzðíirtspçjas kvalitâte Atsvaidzes intensitâte480i 60 Hz480p 60 Hz576i 50 Hz576p 50 Hz720p 50 Hz, 60 Hz1080i 50 Hz, 60 Hz1080p 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz1080p 50 Hz, 60 Hz

Antenas ievade: 75ohm koaksiâla (IEC75)TV sistçma: DVD COFDM 2K/8K, (MPEG2,MPEG4 ja pieejams)Video atskaòoðana: NTSC, SECAM, PALDVD: sauszemes DVB (skatît valstis TV veidusarakstâ)

Skaòas sistçma:

Savienojumi: USBAtskaòoðanas formâti: MP3, slîdrâde(.alb)JPEG, MPEG1, MPEG2.

Atbalstîtâ programmatûraWindows Media Player 11 (Microsoft WindowsXP* vai Vista*)PacketVideo Twonky Media 4.4.2 (PC* & IntelMac OSX*)Sony Vaio media server (Microsoft WindowsXP vai Vista)

TVersity v.0.9.10.3 (Windows XP*)Nero 8 – Nero MediaHome (MicrosoftWindows XP)DiXiM (Windows XP)Macrovision Network Media Server(Windows XP)Fuppes (Linux)UShare (Linix)Philips Media Manager (MicrosoftWindows XP)Philips NAS SPD8020

Atbalstîtie USB/Atmiòas ierîèu formâti

FAT 16, FAT 32, NTFS.

Tips: RC4492

Baterijas: 3 izmçra AAA-LR03-1,5V tipa

AizmugureEXT1 (scart): Audio L/R, CVBS in, RGBEXT2 (scart): Audio L/R, CVBS in, RGB,EXT3:Y Pb Pr or VGA, Audio L/RHDMI 1 in (HDMI 1.3a visiem HDMIsavienojumiem)HDMI 2 inHDMI 3 inAudio In L/R (DVI to HDMI)Audio Out L/R – ekrâna sinhronizçðanaDigital Audio out (koaksiâls-cinch-S/PDIF) –ekrâna sinhronizçðanaTîkls – (RJ45)

SâniHDMI side inS-Video in (Y/C)Video in (CVBS)Audio L/R inRadioaustiòas (stereo mini jack kabelis)USBCommon interface slot (Publiskâs saskarnessprauga)

Virtual Dolby DigitalBBE

* Ðai servisa programmatûrai internetatieðsaistes lietoðanas pamâcîbâ pieejamaspakâpeniskas instrukcijaswww.philips.com/support.

8 TEHNISKIE DATI

15

Metode 2: Iestatîjumu kodu ievadiet uzreiz

Metode 3: Visu kodu automâtiskâ meklçðana

5.1.4 Atstâjiet tâlvadîbas pulti izvçlçtajâuniversâlajâ reþîmâ pastâvîgi

5.1.5 Ierîèu funkciju kopaina

Tâ vietâ lai lietotu universâlâs tâlvadîbas pultsasistentu, Jûs varat uzreiz ievadît iestatîjumu kodu.Atrodiet ðo kodu sarakstu pçc firmas zîmes unierîces ðis lietoðanas instrukcijas beigâs.

Ja zinâmâs raþotâjzîmju vai kodu meklçðana navveiksmîga, Jûs varat izmçìinât visu koduautomâtisko meklçðanu. Automâtiskâ meklçðanavar aizòemt pâris minûtes.Ja pçc automâtiskâs meklçðanas neviens kods navderîgs, konkrçto ierîci ar tâlvadîbas pulti darbinâtnav iespçjams. Tâdâ gadîjumâ lietojiet tâlvadîbaspulti, kas paredzçta tieði konkrçtajai ierîcei.

Ja nospieþat taustiòu DVD, STB vai HTS tâlvadîbaspults var vadît citas ierîces. Kad neviens taustiòðnav ticis nospiests 30 sekundes, tâlvadîbas pults uzTV reþîmu pârslçgsies automâtiski.

Jûs varat iestatît tâlvadîbas pulti saglabât universâloreþîmu tik ilgi, kamçr netiek izvçlçts kâds citsreþîms, un deaktivizçt pârslçgðanos uz normâlo TVpçc 30 sekundçm.

Kad tâlvadîbas pults ir iestatîta kâdai konkrçtaiierîcei, taustiòu funkcijas paliek nemainîgas,izòemot ðiem taustiòiem:

1. DVD STB HTSOK

2.

3.

1.

2.

3.DVD STB HTS

OK

4. OK

5. OK

6.

7.

8.

OK

OK

1. TV

2.

IzvçlnesP+/-

Nospiediet taustiòu , vai untaustiòu vienlaicîgi uz 4 sekundçm, lai izvç-lçtos Jums nepiecieðamo universâlo reþîmu.

Ievadiet ierîces veida un raþotâjzîmjes trîsciparukodu. Daþâm raþotâjzîmçm ir pieejami vairâkiiestatîjumu kodi un Jums jâizvçlas zinâmais.Jûs varat izmçìinât to visus vienu pçc otra.Ja ievadât zinâmo kodu, visi universâlâ reþîmataustiòi mirgos, lai apstiprinâtu izvçli. Ja esatievadîjis nezinâmo kodu, visi universâlâ reþîmataustiòi uz 2 sekundçm izgaismosies.Atkârtojiet 2. soli ar citu kodu.

Norâdiet ar tâlvadîbas pulti uz ierîci unnospiediet taustiòu , lai pârbaudîtu vai ierîceikods ir zinâms.Ja veiksmîgi, pârbaudiet vai varat vadît visasdarbîbas. Ja nav veiksmîgi, vai arî nevarat vadîtvisas darbîbas, atkârtojiet 1. un 2. soli ar vienuno citiem raþotâjzîmes kodiem.

Ieslçdziet to ierîci, kurai vçlaties iestatît TVtâlvadîbas pulti

Pavçrsiet tâlvadîbas pulti pret ierîciautomâtiskâs meklçðanas laikâ.

Lai izvçlçtos Jums nepiecieðamo universâloreþîmu, nospiediet taustiòu , vaiun tautiòu vienlaicîgi uz 4 sekundçm.Izvçlçtais universâlais reþîms pastâvîgiizgaismojas.

Nospiediet taustiòu , lai sâktu automâtiskomeklçðanu.Kad tiks nosûtîts jaunais kods, taustiòðmirgos ikkatras 2 sekundes.Turpiniet pavçrst tâlvadîbas pulti pret ierîci.

Kad ierîce izslçdzas, nospiediet taustiòu , laipârtrauktu meklçðanu.

Nospiediet taustiòu , lai ieslçgtu ierîci.

Lietojiet tâlvadîbas pults taustiòus, laipârbaudîtu, vai visas funkcijas darbojas. Javisas funkcijas nedarbojas, nospiediet taustiòuOK atkârtoti, lai turpinâtu pareizâ kodaautomâtisko meklçðanu.

Ja visas funkcijas darbojas, nospiediet paðreizizvçlçtâ universâlâ reþîma taustiòu, laiapstiprinâtu un izietu no automâtiskâsmeklçðanas.

Lai apturçtu automâtisko meklçðanu,nospiediet taustiòu . Nospiediet taustiòuvai , lai meklçtu kodus vienu pçc otra uzpriekðu un atpakaï, lai atrastu Jûsu ierîceszinâmo kodu un vçlreiz nospiediet , laiturpinâtu automâtisko meklçðanu.

Nospiediet taustiòu.

Nospiediet taustiòu OK un vienlaicîgi uz4 sekundçm. Taustiòð uz 2 sekundçmizgaismosies.

No ðî brîþa tâlvadîbas pults nepârslçgsiesatpakaï uz TV reþîmu.Lai atgrieztos uz 30 sekunþu pârslçgðanos TVreþîmâ, sekojiet 1. un 2. solim.

taustiòð = DVD Disc izvçlne= DVD nâkamais/ iepriekðçjais ieraksts

Taustiòð = DVD-R iepriekðçjais ierakstsTaustiòð = DVD-R nâkamais ieraksts

DVD atskaòotâjs

DVD ierakstîtâjs

Piezîme:

5 PLAÐÂKA TV LIETOÐANA

Page 16: Televizors 42 PFL9703D-H 47 PFL9703D-H 52 PFL9703D-Hnenovietojiet TV atklâtas liesmas tuvumâ (piemçram, sveces). Atstâjiet vismaz 10 cm brîvu vietu ap TV ventilâcijai. Nenovietojiet

� DVD ierakstîtâjs ar Hard Disc DriveIzvçlnes

Blu-ray Disc atskaòotâjs

Digitâlais vai satelîtuztvçrçjs

Mâjas kinozâles sistçma

Smart settings (Izmeklçtie iestatîjumi)

Picture (Attçls)

Sound (Skaòa)

Ambilight

Settings assistant (Iestatîjumu asistents)

Features (Iezîmes)

Setup (Iestatîjumi)

taustiòð = DVD-R HDD pârlûksTaustiòð = DVD-R HDD iepriekðçjaisierakstsTaustiòð = DVD-R HDD nâkamais ieraksts

Skatiet lietoðanas instrukcijas beigâs.

LightGuide TV priekðâ râda TV ieslçgðanos.Pçc ieslçgðanas LightGuide deg visu laiku. Jûs varatiestatît gaismas intensitâti vai izslçgt to pçcieslçgðanas.

Ar uz ekrâna izvçlnçm Jûs uzstâdiet savu TV,sakârtojiet attçla, skaòas un Ambilight iestatîjumusun pieejas iezîmes. Ðî sadaïa sniedz Jums pârskatupâr izvçlnçm un apraksta kâ virzîties.

Taustiòð = BD satura izvçlnetaustiòð = BD Disc izvçlne

Funkcijas nemainâs.

taustiòð = HTS Disc izvçlneTaustiòð = HTS skaòas stiprums

= HTS nâkamais/ iepriekðçjais

Nospiediet > Setup(Iestatîjumi) > Installation (Instalâcija) >Preferences (Priekðrocîbas) >

.

Nospiediet taustiòu , lai ieietu sarakstâ.

Nospiediet vai , lai izvçlçtos spilgtumalîmeni no 0 (izslçgts) lîdz 4.

Nospiediet uz tâlvadîbaspults, lai parâdîtu TV izvçlni.

Nospiediet , lai izietu no TV izvçlnes.

Izvçlieties ðo aili, lai iestatîtu TV vienâ noiepriekðnoteiktajiem iestatîjumiem. Katrsiestatîjums apvieno attçlu, skaòu un Ambilight.

Izvçlieties ðo izvçlnes aili, lai sakârtotu visuattçla iestatîjumus.

Izvçlieties ðo izvçlnes aili, lai sakârtotu skaòasiestatîjumus.

Izvçlieties ðo izvçles aili, lai sakârtotu visusAmbilight iestatîjumus.

Lietojiet iestatîjumu asistentu, lai vienkârðâkvirzîtos pa galvenajiem attçla, skaòas unAmbilight iestatîjumiem.

Izvçlieties ðo aili citiem iezîmju iestatîjumiem.

Izvçlieties ðo ailiTV instalâcijai un programmatûrasatjaunoðanai;Lai izmantotu tâlvadîbas pults asistentu, kaspalîdzçs iestatît Jûsu tâlvadîbas pulti citâmierîcçm;Lai izmantotu savienojumu asistentu, kaspalîdzçs Jums savienot ierîces ar TV.

Izvçlnes

Izvçlnes

P+/–

1. Menu (Izvçlne)

LightGuidebrightness (spilgtums)

2.

3.

1. Menu (Izvçlne)

2. Menu

� �

5.1.6 Tâlvadîbas pults iestatîjuma kodi

5.3.1 Izvçlne

5.2 LightGuide spilgtums

5.3 TV izvçlnes

16

5 PLAÐÂKA TV LIETOÐANA

45

7.7 Personâlâ datora tîkls

Mâjâs Jûs varat apvienot sava personâlâ datora unTV tîklus. Skatieties attçlus un klausieties mûziku nojebkura pievienotâ datora caur TV. Ðî TV personâlâdatora tîklu ir sertificçjis DLNA.Jûs varat lietot Microsoft Windows XP vai Vista,Intel Mac OSX vai Linux.

Mâjas personâlâ datora tîkla piemçrs.

Lai uzstâdîtu Jûsu TV mâjas datora tîklâ, Jumsvajag:

marðrutçtâju un datoru mâjas tîklâ

tîkla kabeli

servisa programmatûru Jûsu datorâ (Windows,media Player 11 vai lîdzîgu).

Pilnu servisa programmatûras sarakstu skatîtsadaïâ .

TV nav nepiecieðami nekâdi papildus iestatîjumi, laitas automâtiski pieslçgtos ðim tîklam.

Ja TV nevar pievienoties tîklam, tad izpçtiet servisaprogrammatûras, marðrutçtâja un personâlâ datoralietoðanas instrukcijas.

Daþi speciâli tîkla iestatîjumi var tikt regulçti ar TV.DHCP ir iestatîts uz On (Ieslçgts), lai TV automâtiskipievienotos tîklam.Nospiediet > Setup(Iestatîjumi) > Installation (Instalâcija) > Manualnetwork installation (Manuâla tîkla instalâcija).

7.7.1 Kas Jums vajadzîgs

7.7.2 Personâlâ datora tîkla savienojumaizveide

7.7.3 Manuâla tîkla iestatîðana8 Tehniskie dati

Menu (Izvçlne)

1. tîklasavienojuma

2.

3.

4.

5. Source

6. PC network (Personâlâ datora tîkls)

7.

Pievienojiet tîkla kabeli no marðrutçtâja pieTV aizmugurç.

Ieslçdziet marðrutçtâju. Ieslçdziet DHCP.

Ieslçdziet datoru un atveriet servisaprogrammatûru.

Daþâm no servisa programmatûrâmnepiecieðami îpaði iestatîjumi, lai personâlâdatora failus bûtu iespçjams aplûkot TV.Ðis TV citâs programmatûrâs aplûkojams kâciparu secîba - MAC vai IP numurs.Lai ðis numurs parâdîtos programmatûrâ,ieslçdziet TV un marðrutçtâju.Programmatûrâ izvçlieties ðo TV numuru unnorâdiet, ka jâveic failu dalîðana.Servisa programmatûrai, kas sadaïâ 8 atzîmçtaar *, interneta tieðsaistes lietoðanas pamâcîbâpieejamas pakâpeniskas instrukcijas.Ierakstiet sava TV modeïa numuru mûsu mâjaslapâ www.philips.com/support.Lietoðanas instrukcijâ papildus skatît sadaïu7.7 Personâlâ datora tîkls.Ugunsmûris, Jûsu datora droðîbas sistçmaiespçjams var bloíçt tîkla izveidi.

Nospiediet taustiòu uz tâlvadîbaspults.

Izvçlietiesun spiediet .Savienojuma izveide prasîs nedaudz laika.

Lietojiet krâsu un navigâcijas taustiòus, laiizvçlçtos mapes un atskaòotu Jûsu failus.

marðrutçtâjs

TV

PC

PC

7 SAVIENOJUMI

Page 17: Televizors 42 PFL9703D-H 47 PFL9703D-H 52 PFL9703D-Hnenovietojiet TV atklâtas liesmas tuvumâ (piemçram, sveces). Atstâjiet vismaz 10 cm brîvu vietu ap TV ventilâcijai. Nenovietojiet

44

7.6 Sagatavoðanâs digitâlajiemservisiem

Uzmanîbu

Jucekïainie digitâlie TV kanâli var tikt deðifrçti arNosacîjuma piekïuves standartelementu(Conditional Access Module) (CAM) un Smart karti,kas ir TV servisa operatora nodroðinâta. CAM varnodroðinât vairâkus servisus, atkarîbâ no operatora,kuru Jûs izvçlaties (piemçram, maksa par TV).Sazinieties ar savu digitâlâs TV servisa operatoruplaðâkai informâcijai un nosacîjumiem.

CAM aktivizçðana var prasît daþas minûtes. CAMatvienoðana deaktivizçs digitâlâs TV pakalpojumus.

Caur ðo izvçlni Jûs varat piekïût pievienotajamNosacîjuma piekïuves standartelementam (CAM).Izmantoðanas funkcijas, saturs un ziòojumi uzekrâna nâk no CAM servisa nodroðinâtâja.

Ðîs izvçlnes iespçjas ir pieejamas, kad ir ievietotsCAM un ir nodibinâjis kontaktu ar nodroðinâtâju.7.6.1 Ievietojiet Conditional Access Module

CAM (Nosacîjuma piekïuvesstandartelements)

7.6.2 Publiskâs saskarnes izvçlne

Izslçdziet TV pirms ievietojat CAM.Aplûkojiet CAM, lai noteiktu pareizoievietoðanas virzienu. Nepareiza ievietoðana varbojât CAM un TV.

Ievietojiet CAM publiskâs saskarnes spraugâTV sânos.

Atstâjiet CAM ievietotu publiskâs saskarnesspraugâ.

Nospiediet taustiòu uztâlvadîbas pults un izvçlieties Features(Iezîmes) > Common interface (Publiskâsaskrne).

1.

2.

1. Menu (Izvçlne) �

7 SAVIENOJUMI

Publiskâ saskarne

17

5.3.2 Izvçlnes lietoðana

5.4.1 Izmeklçtie iestatîjumi

5.4.2 Iestatîjumu asistents

Ar ðî piemçra palîdzîbu iemâcieties lietot izvçlnes.

Kad Jûs TV ieslçdzât pirmo reizi, Jûs izvçlçjâtiesvçlamos skaòas, attçla un Abmilight iestatîjumus.Nâkamâs sadaïas apraksta kâ iestatîjumus mainît unpârkârtot.

Iestata TV vienâ no iepriekðnoteiktajiemiestatîjumiem. Katrs iestatîjums apvieno attçlu,skaòu un Ambilight.

Izmeklçtie iestatîjumi: Personal (Personiskais), Vivid(Dzîvs), Standard (Standarta), Movie (Filmas),

Lietojiet Iestatîjumu asistentu, lai vienkârðâk virzîtospa galvenajiem attçla, skaòas un Ambilightiestatîjumiem.

1. Menu (Izvçlne)

2.Picture (Attçls)

3.

4. Brightness(Spilgtums)

5.

6.

7.

Menu (Izvçlne)

1. Menu (Izvçlne)Smart settings

2.

3.

4. OK

5. Menu (Izvçlne)

1. Menu (Izvçlne)Settings assistant

(Iestatîjumu asistents)

Nospiediet taustiòu uztâlvadîbas pults.Uz ekrâna parâdâs TV izvçlne.

Nospiediet taustiòu vai , lai izvçlçtos.

Nospiediet taustiòu , lai ieietu attçlaiestatîjumos.

Nospiediet taustiòu , lai izvçlçtos.

Nospiediet taustiòu , lai ieietu spilgtumaiestatîjumos.

Nospiediet taustiòu vai , lai sakârtotuiestatîjumus.

Nospiediet taustiòu , lai atgrieztos Picturesettings (Attçla iestatîjumi) vai nospiediet tautiòu

, lai izietu no TV izvçlnes.

Kad tiek uzstâdîti un pârraidîti digitâlie kanâli, irpieejamas vairâkas iespçjas.

Nospiediet taustiòu uztâlvadîbas pults un izvçlieties(Izmeklçtie iestatîjumi)

Nospiediet taustiòu , lai ieietu saraktâ.

Nospiediet taustiòu vai , lai izvçlçtosiestatîjumu.

Nospiediet taustiòu .

Nospiediet taustiòu , laiizietu no TV izvçlnes.

Energy saving (Enerìijas taupîðana), Game (Spçle).

Nospiediet tautiòu uztâlvadîbas pults, izvçlieties

un nospiediettaustiòu , lai ieietu.

� �

� �

� �

Piezîme:

5.4 Attçla un skaòas iestatîjumi

5 PLAÐÂKA TV LIETOÐANA

Page 18: Televizors 42 PFL9703D-H 47 PFL9703D-H 52 PFL9703D-Hnenovietojiet TV atklâtas liesmas tuvumâ (piemçram, sveces). Atstâjiet vismaz 10 cm brîvu vietu ap TV ventilâcijai. Nenovietojiet

18

2.

3.

4.

5.

Contrast (Kontrasts)

Brightness (Spilgtums)

Colour (Krâsa)

Hue (Nokrâsa)

Sharpness (Asums)

Noise reduction (Trokðòu samazinâðana)

Tint (Tonis)

Custom (Individuâls)

Perfect Pixel HD (Perfektie HD pikseïi)

Nospiediet zaïo tautiòu uz tâlvadîbas pults, laiuzsâktu asistentu.

Nospiediet tautiòu vai , lai izvçlçtos labovai kreiso pusi, lai izdarîtu savu izvçlni.

Nospiediet zaïo tautiòu, lai dotos uz nâkamoiestatîjumu. Jûs iziesiet cauri vairâkiemiestatîjumiem.TV prasîs sakârtot ðos iestatîjumus.

Nospiediet zaïo taustiòu, lai sakârtotu visusJûsu iestatîjumus.

Ðî sadaïa aprakta, kâ sakârtot visus attçlaiestatîjumus atseviðíi.

––

––

5.4.3 Attçla iestatîjumi

1. Menu (Izvçlne)Picture (Attçls)

2.

3.

HD Natural Motion (Dabiska kustîba)

100 Hz Clear LCD (ja klâtesoðs)

Advanced sharpness (Uzlabots asums)

Dynamic contrast (Dinamisks kontrasts)

Dynamic backlight (Dinamiskâ pretgaisma)

MPEG ietekmes mazinâðana

Nospiediet tautiòu uztâlvadîbas pults un izvçlieties .

Nospiediet tautiòu , lai ieietu saraktâ.

Nospiediet tautiòu vai , lai izvçlçtosiestatîjumu.

Maina attçla gaiðo vietu lîmeni, bet tumðâsvietas attçlâ paliek nemainîgas.

Maina visa attçla gaismas lîmeni.

Maina piesâtinâjuma lîmeni.

Ja tiek pârraidîts NTSC, ðis lîmenis lîdzsvarokrâsu pârmaiòas.

Maina asuma lîmeni lîdz sîkâm detaïâm.

Filtrç un samazina attçlâ trokðòus.Iestatiet lîmeni uz Minimum(Minimâls),Medium (Vidçjs), Maximum (Maksimâls) vaiOff (Izslçgts).

Iestata krâsas uz Normal (Normâla),Warm(sarkanîga) (Silta) vai Cool (zilgana) (Vçsa).Izvçlieties Custom (Individuâlais), lai izveidotusavu iestatîjumu Custom menu (Individuâlâizvçlne).

Nospiediet zaïo taustiòu, lai izvçlçtos katrujoslu, lai mainîtu vçrtîbu:

R-WP sarkans – baltais punktsG-WP zaïð baltais punktsB-WP zils baltais punktsR-BL sarkans melnâs krâsas lîmenisG-BL zaïð melnâs krâsas lîmenis

Kontrolç izvirzîtos perfekto HD pikseïuiestatîjumus, rezultâtâ dod lielisku asumu,kontrastu, krâsu un kustîbu.

Noòem attçla vibrâcijas un rada vienmçrîgukustîbu, seviðíi filmâs.

Sniedz pirmðíirîgu kustîbas asumaattçlojumu, labâks melnais lîmenis, augstskontrasts bez mirgoòas, mierîgs attçls unlielâks skatîðanâs leòíis.

Nodroðina pirmðíirîgu asumu, seviðíi attçlalînijâm un kontûrâm.

Iestata lîmeni, kurâ TV automâtiski uzlaboattçla melnâs, vidçjâs vai gaiðâs vietas.

Iestata lîmeni, kurâ elektrîbas patçriòð vartikt samazinâts padarot mazâku ekrânaspilgtuma intensitâti.Izvçlieties vislabâkajam elektrîbas patçriòamvai attçlam ar vislabâko spilgtuma intensitâti.

Izlîdzina digitâlâs pârejas attçlâ.

� �

5 PLAÐÂKA TV LIETOÐANA

43

7.5 Savienojumu iestatîjumi

TV jâzina, kâdus savienojumus Jûs esat izveidojisun pie kura savienojuma ir pievienota katra noierîcçm.Ja Jûs esat izmantojis savienojumu asistentu, tadsavienojumu iestatîjumi ir jau veikti.

Vieglâkai izvçlei un labâkai signâla apstrâdeinosauciet ierîces.Savienojumam, ko lietojat kâdai ierîcei, norâdietierîces tipu (DVD,VCR, spçïu, ...).

Nospiediet , lai ieietu sarakstâ.

Ja Jûs lietojat Audio In L/R (DVI - HDMI)savienojumu ar HDMI savienotai ierîcei TVaizmugurç, tad norâdiet, vai ðis Audio In irsavienots ar HMDI 1, 2 vai 3.

Dekodçtâji, kas dekodç kanâlu, tiek pievienoti pieEXT1 vai EXT2 (scart).Jums jânorâda, kurus TV kanâlus nepiecieðamsdekodçt.Pçc tam norâdiet savienojumu, kur ir pievienotsdekodçtâjs.

7.5.1 Ierîèu nosaukðana

7.5.2 Audio iestatîjumi

7.5.3 Dekodçtâjkanâli

1. enu (Izvçlne)

ename devices(Ierîèu pârsaukðana)

3.

4.

5.

6. Menu (Izvçlne)

1. enu (Izvçlne)

Audio setup (Audioiestatîjumi)

2.

3.

1. Menu (Izvçlne)

Channel (Kanâls)

2.

3.

4.

5.

6. Menu (Izvçlne)

Nospiediet M uz tâlvadîbaspults uz izvçlieties Setup (Iestatîjumi) >Installation (Instalâcija)> R

.

Nospiediet vai , lai izvçlçtos savienojumu,ko esat izmantojis konkrçtajai ierîcei.

Nospiediet .

Nospiediet vai , lai izvçlçtos ierîces tipu.

Nospiediet , lai izietu noizvçlnes.

Nospiediet M uz tâlvadîbaspults uz izvçlieties Setup (Iestatîjumi) >Installation (Instalâcija)>

.

Divreiz nospiediet .

Nospiediet vai , lai izvçlçtos HDMIsavienojumu.

Nospiediet uz tâlvadîbaspults uz izvçlieties Setup (Iestatîjumi) >Installation (Instalâcija)> Decoder(Dekodçtâjs) > .

Nospiediet , lai ieietu sarakstâ.

Nospiediet vai , lai izvçlçtos kanâlu, kodekodçt.

Nospiediet uz atgriezieties, lai izvçlçtosstatusu.

Nospiediet vai , lai izvçlçtos dekodçtâjasavienojuma veidu.

Nospiediet , lai izietu noizvçlnes.

2. �

� �

� �

� �

� �

� �

7 SAVIENOJUMI

Page 19: Televizors 42 PFL9703D-H 47 PFL9703D-H 52 PFL9703D-Hnenovietojiet TV atklâtas liesmas tuvumâ (piemçram, sveces). Atstâjiet vismaz 10 cm brîvu vietu ap TV ventilâcijai. Nenovietojiet

42

7.4.12 Personâlais dators

Jûs varat pievienot savu personâlo datoru tieði pieTV. TV darbojas kâ monitors Jûsu personâlajamdatoram. Plaðâkâm iespçjâm Jûs varat pievienotpersonâlo datoru tîklâ.Skatît sadaïuKâ monitors personâlais dators var tikt pievienotsTV sânos ar DVI – HDMI adapteri vai ar personâlâdatora TV kabeli. Jûs varat pievienot personâlodatoru arî TV aizmugurç ar VGA savienojumu.

Lietojiet DVI – HDMI adapteri, lai pievienotos HDMIsânu savienojumam.Skaòai izmantojiet Audio L/R savienojumu TVsânos.

7.7 Personâlâ datora tîkls.

DVI – HDMI savienojums

Pirms pievienojat personâlo datoru, iestatiet tâmonitora atjauninâðanas lîmeni uz 60Hz.

Attçla formâta izvçlnç iestatiet TV attçla formâtuuz Unscaled (Nenoteikts), lai personâlâ datoraattçls bûtu maksimâli ass. Skatît sadaïu

.5.4.4 Platekrâna attçla formâts

Uzmanîbu

Padoms

Personâlâ datora – TV savienojums

VGA savienojums

8 Tehniskie dati

Lietojiet Personâlâ datora – TV izvades kabeli unS-Video un Audio L/R kabeli TV sânos.

Lietojiet VGA kabeli, lai pievienotu personâlo datorupie EXT3 savienojuma TV aizmugurç.Savienojiet Audio L/R ar EXT3 Audio L/R.

Atbalstîtajâm TV monitora izðíirtspçjâm skatîtsadaïu .

7 SAVIENOJUMI

�Colour enhancement (Krâsas uzlaboðana)

Active control (Aktîvâ kontrole)

Light sensor (Gaismas sensors)

Picture format / Auto format mode (Attçlaformâts/Automâtiskais formâta reþîms)

5.4.4 Platekrâna attçla formâts

Automâtiskais formâts

Super zoom (Pilnîgatâlummaiòa)

4:3

Movie expand (Filmaspaplaðinâjums) 14:9

Movie expand (Filmaspaplaðinâjums)

Wide screen(Platekrâns)

Unscaled

Padara krâsu dzîvâku un uzlabo detaïuizðíirtspçju spilgtâs krâsâs.

Izlabo visus ienâkoðos signâlus, lai nodroðinâtuvislabâko attçlu.Ieslçdz vai izslçdz Active control.

Sakârto attçla un Ambilight iestatîjumus,piemçrojot istabas apstâkïiem.Ieslçdz vai izslçdz Gaismas sensoru.

Skatiet sadaïu .

Izvairieties no melnâm joslâm attçla malâs, attçlaaugðâ un apakðâ. Mainiet attçla formâtu, kasaizpilda visu ekrânu.

(Nav PC.)

(Nav HD)

(Nav HD)

(Nav HD)

16:9(Nav HD)

(Nenoteiktaizmçra, tikai HD un PC)

5.4.4 Platekrâna attçla formâts

1.

2.

3. OK

4.

1. Autoformat mode (Automâtiskais formâta reþîms)

2. Auto-fill

Autozoom,

7.5.1 Ierîèunosaukðana

Nospiediet tautiòu , lai ieslçgtu Pictureformat menu (Attçla formâta izvçlni).

Nospiediet tautiòu vai , lai izvçlçtospieejamos attçla formâtus.

Nospiediet tautiòu .

Nospiediet tautiòu , lai pârvietotu attçlu uzaugðu, lai padarîtu daïçji neredzamos subtitrusredzamus.

Automâtiskâ formâta iestatîjumi tiek ieteiktinelielai formmaiòai.

Lai aizpildîtu ekrânu, palielina attçlu automâtiski.Subtitri paliek redzami. Jûs varat iestatît Auto-mâtisko attçla formâtu divos daþâdos reþîmos.

TV Izvçlnç izvçlieties Picture (Attçls) >.

Izvçlieties , lai piepildîtu ekrânu, cikvien iespçjams.Izvçlieties laipaliek oriìinâlais attçlaformâts, bet melnâs joslasiespçjams var bûtredzamas.

Noòem melnâs joslas4:3 malâs.Ir neliela formmaiòa.

Râda klasisko 4:3 attçlaformâtu.

Mainâs uz 14:9 attçlaformâtu.

Mainâs uz 16:9 attçlaformâtu.

Izstiepjas uz 16:9 attçlaformâtu.

Maksimâlais asums.Uz malâm var parâdîtiesformmaiòa. Ar attçliemno personâlâ datora varparâdîties melnâs joslas.

Savienojumu izvçlnç neaizmirstiet nosauktsavienojumu. Skatiet sadaïu

.

� �

Padoms

Piezîme

19

5 PLAÐÂKA TV LIETOÐANA

Page 20: Televizors 42 PFL9703D-H 47 PFL9703D-H 52 PFL9703D-Hnenovietojiet TV atklâtas liesmas tuvumâ (piemçram, sveces). Atstâjiet vismaz 10 cm brîvu vietu ap TV ventilâcijai. Nenovietojiet

20

5.4.5 Skaòas iestatîjumi

Ðî sadaïa apraksta, kâ sakârtot visus skaòasiestatîjumus.

Ðî sadaïa apraksta, kâ sakârtot Ambilightiestatîjumus.

1. Menu (Izvçlne)Sound (Skaòa)

2.

3.

6 Kanâlu uzstâdîðana

1.

2. Delta volume

1 Menu (Izvçlne)

2.

3.

Nospiediet taustiòu uztâlvadîbas pults un izvçlieties .

Nospiediet taustiòu , lai ieietu sarakstâ.

Nospiediet taustiòu vai , lai izvçlçtosiestatîjumu.

Maina skaòas basus un diskantus. Izvçlietieskatru joslu, lai mainîtu iestatîjumus.

Maina skaòas stiprumu. Kad regulçjiet skaòasstiprumu ar taustiòu , parâdâs skaòasstipruma josla. Ja Jûs negribat lai tâ parâdâs,ejiet uz Menu (Izvçlne)> Setup (Iestatîjumi) >Installation (Instalâcija)> Preferences(Priekðrocîbas) un nospiediet taustiòu , laiieietu sarakstâ un izvçlieties Volume bar off.

Iestata labâ un kreisâ skaïruòa balansu, laivislabâk iederçtos Jûsu klausîðanâs pozîcijai.

Paðreizçjâs programmas audio valodu sarakstsvar bût pieejams, ja ir uzstâdîti un pârraidîtidigitâlie kanâli.Lai pastâvîgi mainîtu audio valodu, skatietsadaïu .

Ja tiek pârraidîts, Jûs varat izvçlçties starpdivâm daþâdâm valodâm.

Ja ir pieejama stereo pârraide, tad atseviðíikatram TV kanâlam Jûs varat izvçlçties Monovai Stereo skaòas reþîmu.

Ja Jûsu TV ir pievienota audio sistçma, TVskaïruòus Jûs varat izslçgt.Ja audio sistçma atbalsta Easylink, skatietsadaïu 7.2.2 Easylink.Izvçlieties Automatic, lai skaòa no TVautomâtiski tiktu atskaòota Jûsu audio sistçmâ.

Ja ir ticis pârraidîts vai ir pieejams nopievienotâs ierîces, lai izvçlçtos vçl telpiskâkuskaòu.

Maina austiòu skaòas stiprumu.Jûs varat uzlikt klusumu TV skaïruòiem artaustiòu uz tâlvadîbas pults.

Samazina pçkðòas skaòas stipruma starpîbas,piemçram, reklâmu sâkumos vai pârslçdzot noviena kanâla uz citu. Izvçlieties ieslçgt vaiizslçgt.

Nostabilizç skaòas stipruma atðíirîbas starpkanâliem un pievienotajâm ierîcçm.

Pârslçdziet uz kanâlu vai ierîci, kurai vçlatiesnostabilizçt skaòas stipruma atðíirîbas.

Izvçlieties Sound menu (Skaòasizvçlnç) un izmainiet skaòas stipruma lîmeni.

Automâtiski ieslçdz TV labâkajâ skaòas reþîmâ,atkarîbâ no translâcijas.Izvçlieties ieslçgt vai izslçgt.

Nospiediet taustiòu uztâlvadîbas pults un izvçlieties Ambilight.

Nospiediet taustiòu , lai ieietu sarakstâ.

Nospiediet taustiòu vai , lai izvçlçtosiestatîjumu.

� �

� �

Equalizer (Balansçðana)

Volume (Skaòas stiprums)

Balance (Balanss)

Audio language (Audio valoda)

Dual I/II

Mono/stereo

TV speakers (TV skaïruòi)

Surround mode (Telpiskuma efekts)

Headphone volume (Austiòu skaòas stiprums)

Auto volume levelling (Automâtiskâ skaòaslîmeòoðana)

Delta volume (Delta skaòas stiprums)

Auto surround (Automâtiska apkârtçjâ skaòa)

5.5 Ambilight

5 PLAÐÂKA TV LIETOÐANA

7.4.10 Spçïu konsole

7.4.11 Videomagnetafons

Vispraktiskâkie savienojumi spçïu konsolei atrodamiTV sânos.

Lietojiet HDMI savienojumu vai S-Video un AudioL/R savienojumus, vai Video un Audio L/Rsavienojumus.

Lietojiet HDMI savienojumu vai EXT3-YPbPr unAudio L/R savienojumus HD kvalitâtei.

Vispraktiskâkie savienojumi videomagnetafonam irTV sânos.

Lietojiet HDMI savienojumu vai Video un Audio L/Rsavienojumus, vai S-Video un Audio L/Rsavienojumus.

Pievienoðana TV sânos

Pievienoðana TV aizmugurç

Pievienoðana TV sânos

41

Pievienoðana TV aizmugurçLietojiet HDMI savienojumu vai EXT3-YPbPr unAudio L/R savienojumus HD kvalitâtei.

7 SAVIENOJUMI

Page 21: Televizors 42 PFL9703D-H 47 PFL9703D-H 52 PFL9703D-Hnenovietojiet TV atklâtas liesmas tuvumâ (piemçram, sveces). Atstâjiet vismaz 10 cm brîvu vietu ap TV ventilâcijai. Nenovietojiet

40

7.4.7 HD Digitâlais uztvçrçjs / HDsatelîtuztvçrçjs

7.4.8 DVD-R, Mâjas Kinozâles sistçma undigitâlais uztvçrçjs

7.4.9 Blu-ray disku atskaòotâjs

Lietojiet HDMI kabeli un 2 antenu kabeïus.

Lietojiet 3 scart kabeïus, 3 antenu kabeïus un 1audio (cinch) kabeli.

Lietojiet HDMI kabeli.

HD Digitâlais uztvçrçjs / HD satelîtuztvçrçjs

DVD rakstîtâjs digitâlais uztvçrçjs mâjas kinozâles sistçma

Blu-ray disku atskaòotâjs

7 SAVIENOJUMI

21

Ambilight

Active mode (Aktîvais reþîms)

Brightness (Spilgtums)

Colour (Krâsa)

Separation (Atdalîðana)

4.6 Teleteksta lapas izvçle.

6.1 Automâtiskâ iestatîðanaIeslçdz vai izslçdz Ambilight.

Regulç Ambilight starp mierîgu un dinamiskuiestatîjumu.Pieejams tikai tad, kad ir izvçlçts Aktîvaisreþîms Ambilight krâsu izvçlnç.

iestata Ambilight tâ, lai arattçlu tas mainîtos viegli un lîdzeni.

iestata Ambilight tâ, laiar attçlu tas mainîtos âtri un reaìçjoði.

Maina Ambilight gaismas izvadi.

Iestata Ambilight krâsu vienâ no dinamiskâm(Aktîvais reþîms) vai vienâ no iepriekðno-teiktajâm Ambilight fiksçtajâm krâsâm.Iestatîjumi atïauj fiksçtas krâsas pieregulçðanu.

Iestata atðíirîbu krâsu lîmeòos starp AmbilightTV sânos. Atdalîðana sniedz dinamisku, betizlîdzinâtu Ambilight krâsu.

Lai izvairîtos no sliktas infrasarkanâ tâlvadîbaspults uztverðanas, novietojiet ierîci ârpusAmbilight darbîbas zonas.

Nospiediet taustiòu .

Izvçlieties teleteksta lapu.

Nospiediet taustiòu vai , lai izvçlçtosapakðlapu.

Nospiediet taustiòu .

Nospiediet taustiòu .Parâdâs lapu tabulas kopaina.

Lietojiet taustiòus vai , vai , laiizvçlçtos objektu.

Nospiediet taustiòu , lai redzçtu lapu.

Jûsu TV ir 1200 lapu atmiòa, kas sakârto pârraidesteleteksta lapas un apakðlapas, lai samazinâtugaidîðanas laiku.Lai izvçlçtos teleteksta lapu, skatiet sadaïu

Daþas digitâlâs TV raidsabiedrîbas piedâvâ iespçjuizvçlçties Jums vajadzîgo teleteksta valodu. Skatietsadaïu .

Teleteksta lapas numurs var saturçt vairâkasapakðlapas.Lapas ir parâdîtas joslâ blakus galvenajam lapasnumuram.

T.O.P. teleteksts (lapu tabula) netiek pârraidîta visosTV kanâlos. Jûs varat vienkârði tikt uz nâkamoobjektu nelietojot lapu numurus.

Relaxed (Mierîgs)

Dynamic (Dinamisks)1. Teletext

2.

3.

1. Teletext

2.

3.

4. OK

5.6.1 Izvçlieties teleteksta valodu

5.6.2 Izvçlieties lapu numuru apakðlapas

5.6.3 Izvçlieties T.O.P. teleteksta pârraidi

� � �

Uzmanîbu

5.6 Teleteksts

5 PLAÐÂKA TV LIETOÐANA

Page 22: Televizors 42 PFL9703D-H 47 PFL9703D-H 52 PFL9703D-Hnenovietojiet TV atklâtas liesmas tuvumâ (piemçram, sveces). Atstâjiet vismaz 10 cm brîvu vietu ap TV ventilâcijai. Nenovietojiet

22

5.6.4 Duâlâ ekrâna teleteksts (navpieejams kanâliem ar digitâlâ tekstaservisiem)

5.6.5 Teleteksta meklçðana

5.6.6 Teleteksta lapu palielinâðana

5.6.7 Teleteksta izvçlne

5.6.8 Teletekstst 2.5

Skatieties TV kanâlu un teletekstu vienu otramblakus.

Âtri pâriet uz objektu, kas savienots lapas numurusçrijâs vai meklçjiet specifisku vârdu teletekstalapâs.

Lielâkam komfortam, teleteksta lapas Jûs varatpalielinât.

Ar iespçjâm teleteksta izvçlnç, Jûs varat atklâtpaslçpto informâciju, ïaut apakðlapâm automâtiskiperiodiski mainîties, un mainît zîmju iestatîjumus.

TV kanâla pârraidîðana laikâ ðis teleteksts piedâvâvairâk krâsu un labâku grafisko attçlu. Teleteksts 2.5ir iestatîts automâtiski kâ rûpnieciskais iestatîjums.

Nospiediet uz tâlvadîbaspults un izvçlieties Setup (Iestatîjumi) >Installation (Instalâcija) > Preferences(Priekðorcîbas) > un nospiediet ,lai ieietu izvçlnç.

Izvçlieties on (ieslçgts) vai off (izslçgts).

1.

2. Teletext

3. Teletext

1. Teletext

2. OK

3.

4. OK

5.

1. Teletext

2.

3.

4.

5.

1. Teletext

2. Menu (Izvçlne)

3.

4. OK

5. Menu

6. Teletext

Nospiediet taustiòu Duâlâ ekrânateletekstam.

Nospiediet taustiòu vçlreiz, lai râdîtunormâlu teletekstu.

Nospiediet taustiòu , lai izslçgtuteletekstu.

Nospiediet taustiòu .

Nospiediet taustiòu , lai izgaismotu pirmovârdu vai ciparu.

Nospiediet taustiòu vai , vai , lai lapâpârietu uz nâkamo vârdu vai ciparu.

Nospiediet taustiòu , lai meklçtu labu, kurasatur izgaismoto vârdu vai ciparu.

Lai izietu no meklçðanas, nospiediettaustiòu lîdz neviens vârds vai cipars vairsnav izgaismots.

Nospiediet taustiòu un izvçlietiesteleteksta lapu.

Nospiediet taustiòu uz tâlvadîbas pults, laipalielinâtu lapas augðpusi.

Nospiediet taustiòu atkârtoti, lai redzçtupalielinâtu lapas apakðçjo daïu.

Nospiediet taustiòu vai , lai virzîtos caurpalielinâto lapu.

Nospiediet taustiòu atkârtoti, lai atgrieztosnormâlâ lapas lielumâ.

Paslçpt un atklât paslçpto informâciju uz lapas,piemçram, mîklas atrisinâjumus.

Ja izvçlçtajai lapai ir pieejamas apakðlapas, Jûsvarat uzstâdît tâs mainîties automâtiski.

Daþâm valodâm ir citâdâkas rakstu zîmes.Pârslçdziet uz citu gruou, lai teksts râdîtospareizi.

Nospiediet taustiòu .

Nospiediet taustiòu .

Nospiediet taustiòu vai , lai izvçlçtosiespçju.

Nospiediet taustiòu , lai mainîtu iestatîjumu.

Nospiediet taustiòu , lai izietu noteleteksta lapas.

Nospiediet taustiòu , lai izslçgtuteletekstu.

� � �

� �

� �

Reveal(Atklât)

Cycle subpage(Apmainît apakðlapu)

Language(Valoda)

1. Menu (Izvçlne)

Teletext 2.5

2.

5 PLAÐÂKA TV LIETOÐANA

39

7.4.4 DVD rakstîtâjs un mâjas kinozâles sistçma

7.4.5 DVD rakstîtâjs un DVD mâjas kinozâlessistçma

7.4.6 Satelîtuztvçrçjs

Lietojiet scart kabeli, 2 antenu kabeïus un digitâlo audio(cinch) kabeli.

Lietojiet 2 scart kabeïus, 2 antenu kabeïus un 1 digitâlâaudio (cinch) kabeli.

Lietojiet scart kabeli un 2 antenu kabeïus.

DVD rakstîtâjs mâjas kinozâles sistçma

DVD rakstîtâjs DVD mâjas kinozâles sistçma

satelîtuztvçrçjs

7 SAVIENOJUMI

Page 23: Televizors 42 PFL9703D-H 47 PFL9703D-H 52 PFL9703D-Hnenovietojiet TV atklâtas liesmas tuvumâ (piemçram, sveces). Atstâjiet vismaz 10 cm brîvu vietu ap TV ventilâcijai. Nenovietojiet

7.4.1 DVD atskaòotâjs

7.4.2 DVD rakstîtâjs vai digitâlais uztvçrçjs

7.4.3 DVD rakstîtâjs un digitâlais uztvçrçjs

Lietojiet scart kabeli, lai pievienotu ierîci EXT1ievades ligzdai TV aizmugurç.

Lietojiet scart kabeli un 2 antenu kabeïus.

Lietojiet 3 scart kabeïus un 3 antenu kabeïus.

38

DVD atskaòotâjs

DVD rakstîtâjs / digitâlais uztvçrçjs

DVD rakstîtâjs uztvçrçjs / kabeïi

7 SAVIENOJUMI

23

5.7 Iemîïotâko kanâlu sarakstu izveide

Padoms

Skatieties visu kanâlu sarakstu vai izveidojiet patssavu iemîïotâko TV kanâlu un radio staciju sarakstu.Piemçram, katrs Jûsu ìimenes loceklis var izveidotsavu iemîïotâko kanâlu sarakstu.

Iemâcieties izvçlçties vienu no kanâlu sarakstiem.

Izveidojiet vai pârveidojiet savu iemîïotâko kanâlusarakstu.

Lietojiet , lai virzîtos caur iemîïotâko kanâlusaraksta kanâliem.

Ar ciparu taustiòiem Jûs joprojâm varatizvçlçties kanâlus, kas nav atzîmçti kâiemîïotâkie.

5.7.1 Iemîïotâko kanâlu saraksta izvçlne

5.7.2 Lai izveidotu iemîïotâko kanâlusarakstu

5.7.3 Kanâla izvçle no saraksta1. OK

2.

3.

4. OK

5. OK

1 OK

2

3

4 OK

5

6.

7. OK

8.

1. OK

2.

3. OK

Nospiediet .Pirmajâ reizç, kad Jûs esat pabeidzisuzstâdîðanu, parâdâs visu kanâlu saraksts.Citos gadîjumos, parâdâs pçdçjais izvçlçtaisiemîïotâko kanâlu saraksts.

Nospiediet sarkano taustiòu, lai parâdîtos visiiemîïotâko kanâlu saraksti.

Nospiediet vai , lai izvçlçtos sarakstu.

Nospiediet .Parâdâs izvçlçtais iemîïotâko kanâlu saraksts.

Vçlreiz nospiediet , lai izietu.

. Nospiediet .Parâdâs pçdçjais izvçlçtais iemîïotâko kanâlusaraksts.

. Nospiediet sarkano taustiòu, lai parâdîtos visiiemîïotâko kanâlu saraksti.

. Nospiediet vai , lai izvçlçtos sarakstu.

. Nospiediet .

. Nospiediet zaïo taustiòu, lai ieietu rediìçðanasreþîmâ. Izvçlçtais sarakts uzrâda pilnu kanâlusarakstu.

Nospiediet vai , lai izgaismotu kanâlu.

Nospiediet , lai atzîmçtu vai dzçstuizgaismotâ kanâla atzîmçjumu. Kanâls tiekpievienots vai dzçsts no izvçlçtâ saraksta.

Vçlreiz nospiediet zaïo taustiòu, lai izietu norediìçðanas reþîma.Pârveidotais kanâlu saraksts parâdâs atkârtoti.

Nospiediet .Parâdâs pçdçjais izvçlçtais iemîïotâko kanâlusaraksts.

Lietojiet , lai izgaismotu kanâlu.

Nospiediet .TV pârslçdzas uz ðo kanâlu.

� �

� �

� �

–P+�

5 PLAÐÂKA TV LIETOÐANA

Page 24: Televizors 42 PFL9703D-H 47 PFL9703D-H 52 PFL9703D-Hnenovietojiet TV atklâtas liesmas tuvumâ (piemçram, sveces). Atstâjiet vismaz 10 cm brîvu vietu ap TV ventilâcijai. Nenovietojiet

24

5.8 Elektroniskais ProgrammuGids – EPG

Piezîme

Elektroniskais programmu gids ir ekrâna palîgsparedzçtajâm digitâlâ TV programmâm.Jûs varat vadît, izvçlçties un skatîties programmaspçc laika, nosaukuma vai þanra.Ir divu veidu EPG – 'Now and Next' ("Tagad untâlâk") un '7 or 8 day' ("7 vai 8 dienu") EPG.

Kad digitâlie kanâli ir uzstâdîti un tiek pârraidîti, tadEPG ir pieejams.ir pieejams vienmçr, bet

EPG ir pieejams tikai daþâs valstîs.

Ar EPG izvçlni Jûs varat...redzçt paðreiz pârraidîto programmu saraksturedzçt nâkamo programmugrupçt programmas pçc to þanraiestatît atgâdinâjumus par programmusâkðanosiestatît EPG kanâlus, kam dodat priekðroku

u.c.

Parâdâs sekojoði EPG tipi:

Parâdâs detalizçta paðreizçjâs programmasinformâcija.

Vai

EPG datu saòemðana var prasît mazliet laika.Parâdîsies TV programmu saraksts.

: lai parâdîtu informâciju parnâkamo programmu

: lai atzîmçtu vai noòemtuatzîmçjumu kâdai programmai kâatgâdinâjumam

: lai skatîtos vai klausîtosðîbrîþa kanâlu

: lai virzîtos uznâkamo vai iepriekðçjo dienu.

: lai attçloti izvçlçtâs programmasinformâciju (ja pieejama)

Meklçðana pçc þanra, paredzçti atgâdinâjumi u.c.tiek vadîti ar EPG izvçlni.

'Now and Next' ("Tagad un tâlâk")'7 or 8 day' ("7 vai 8

dienu")

'Now and Next' ("Tagad un tâlâk") EPG

'7 or 8 day' ("7 vai 8 dienu") EPG

Next (Nâkamais)

Remind (Atgâdinât)

Watch (Skatîties)

Jump to... (Virzîties uz...)

Info

5.8.1 EPG ieslçgðana

5.8.2 Vairâk par '7 or 8 day' EPG1.

2

3.

1.

2. Menu (Izvçlne)

3.

4.

5.

6. OK

7.

Nospiediet .

Lietojiet krâsainos taustiòus, lai aktivizçtu pieeja-mâs darbîbas, kas redzamas TV apakðçjâ daïâ.

Nospiediet , lai izietu no EPG.

Nospiediet uz tâlvadîbas pults.

Nospiediet .Parâdâs EPG izvçlne.

Nospiediet taustiòu vai , lai izvçlçtoskâdu izvçlnes opciju.

Nospiediet taustiòu , lai ieietu.

Nospiediet taustiòu vai , lai izdarîtu izvçlni.

Nospiediet , lai aktivizçtu vai zaïo taustiòu,lai skatîtos.

Nospiediet taustiòu , lai izietu no EPG.

Tikai tie kanâli, kas ir atzîmçti kâ EPG kanâli,kam Jûs dodat priekðroku, parâdâs EPG izvçlnç.

� �

� �

5 PLAÐÂKA TV LIETOÐANA

37

Video – pamatkvalitâte

7.2.2 HDMI ar EasyLink

7.2.3 Ekrâna sinhronizâcija audio un video�

Lietojiet Video (cinch) kabeli kopâ ar Audio L/R(cinch) kabeli. Veidojot savienojumu, raugieties, laikabeïu krâsas sakrît.

Ierîces, kas pievienotas ar HDMI un kam ir HDMICEC standarts, var darboties vienoti.

EasyLink var nedarboties ar citu firmu ierîcçm.

Ievietojiet DVD disku un nospiediet Play (Atskaòot).TV automâtiski ieslçdzas no gaidîðanas reþîma unparâda DVD programmu.

Nospiediet taustiòu uz tâlvadîbas pults un turietpiespiestu ilgâk kâ 2 sekundes, lai visas pievienotâsierîces pârslçgtu uz gaidîðanas reþîmu.

Kad Jûs pievienojat audio sistçmu, tad varatklausîties TV skaòu caur audio sistçmu, kamçr TVskaïruòi ir klusinâti. Skatît sadaïu

.

Labâkai attçla un skaòas saskaòai pievienojiet mâjaskinozâles sistçmu pie Audio Out L/R vai DigitalAudio izvadiem.Skatît .Nepievienojiet DVD atskaòotâja audio signâlu,digitâlo uztvçrçju vai citu audio/ video ierîci tieði piemâjas kinozâles sistçmas.

(ja pieejams)

Lietojiet savienojumu asistentu, lai uzzinâtu, kâpievienot ierîces TV.Tas automâtiski noregulç visus iestatîjumus.Ierîces iespçjams pievienot arî neizmantojotsavienojumu asistentu. Skatît sadaïu

.

Ðajâ sadaïâ parâdîties savienojumi tiek rekomendçtilielâkajâ daïâ gadîjumu, taèu ir iespçjami arî citirisinâjumi.Kad ierîce ir pievienota, TV jâzina, kâds savienojumsir izveidots.Skatît sadaïu .

Kombinçtais Video dzeltens un Audio L/R kabelissarkans un balts

1. Menu (Izvçlne)

Preferences (Priekðrocîbas)

2. EasyLink

3.

4. On (Ieslçgts)Off (Izslçgts)

5. On (Ieslçgts)

1. Menu (Izvçlne)

onnection assistant(Savienojumu asistents)

2.

3. OK

Nospiediet > Setup(Iestatîjumi)> Installation (Instalâcija)>

un spiediet , laipiekïûtu sarakstam.

Nospiediet vai , lai izvçlçtos .

Nospiediet , lai ieietu.

Nospiediet vai , lai izvçlçtosvai .

Izvçlieties , lai aktivizçtu EasyLink.

Pârliecinieties, ka sistçmas audio kontrole JûsuHDMI-CEC audio ierîcçs (piemçram, mâjaskinozâles sistçmâ) ir pareizi iestatîta.

Nospiediet uz tâlvadîbaspults un izvçlieties Setup (Iestatîjumi)>Installation (Instalâcija)> C

.

Nospiediet , lai uzsâktu savienojumuasistenta darbîbu.

Nospiediet .

� �

� �

Viena pieskâriena atskaòoðana

Sistçmas gaidîðanas reþîms

Sistçmas audio kontrole

5.4.5 Skaòasiestatîjumi, TV skaïruòi

7.4.4 un 7.4.8 diagrammu

7.4Pievienoðana bez savienojumu asistenta

7.5 Savienojumu iestatîjumi

Piezîme

7.3 Pievienoðana izmantojotsavienojumu asistentu

7.4 Pievienoðana bez savienojumuasistenta

7 SAVIENOJUMI

Page 25: Televizors 42 PFL9703D-H 47 PFL9703D-H 52 PFL9703D-Hnenovietojiet TV atklâtas liesmas tuvumâ (piemçram, sveces). Atstâjiet vismaz 10 cm brîvu vietu ap TV ventilâcijai. Nenovietojiet

36

7.2 Par savienojumiem

Padoms

Piezîme

7.2.1 Kas Jums bûtu jâzina

HDMI – augstâkâ kvalitâte

DVI–HDMI 0150 augstâkâ kvalitâte

YPbPr – augstâkâ kvalitâte

Scart – laba kvalitâte

S-Video – laba kvalitâte

Savienojiet ierîces ar iespçjami augstâkas kvalitâtessavienojumiem.Augstâkâs kvalitâtes savienojumu skatiet uz ierîces.Savienoðanai ar TV lietojiet to savienojumu.

HDMI savienojums nodroðina paðu augstâko attçlaun skaòas kvalitâti. Vienâ kabelî kombinçti ganaudio, gan video signâli. Lietojiet HDMI HD(Augstas izðíirtspçjas) TV signâliem. HDMI arEasyLink piedâvâ vieglu pievienoto ierîèu vadâmîbu,ja tâm ir HDMI CEC standarts. Skatît sadaïu

.Ierîce, kas pievienota TV ar HDMI var tikai sûtîtaudio un video signâlus virzienâ uz Jûsu TV. Ierîcenevar saòemt vai ierakstît audio un video no TV.

Lietojiet DVI – HDMI adapteru, ja Jûsu ierîcei ir tikaiDVI savienojums.Pievienojiet Audio L/R kabeli pie Audio In L/R (DVI–HDMI), kas paredzçts skaòai.Jums jânorâda Audio In (DVI - HDMI)savienojumam ar HDMI 1, 2 vai 3 savienojumu,kurð tiek izmantots konkrçtajai ierîcei. Skatît sadaïu

.

HDMI atbalsta HDCP (High-bandwidth DigitalContents Protection). HDCP ir ar pretkopçðanuaizsargâts signâls, kas ir komplektâ ar HD sastâvu(DVD diski vai Blu-ray diski).

Lietojiet komponentu video YPbPr savienojumuskopâ ar kreiso un labo audio savienojumu.Veidojot savienojumu, raugieties, lai kabeïu krâsassakrît.YPbPr spçj vadît HD TV signâlus.

Vienâ kabelî kombinçti audio un video signâli.Scart savienojumi var vadît RGB video, bet nevarvadît HD TV signâlus.

Lietojiet S-Video kabeli kopâ ar Audio L/R (cinch)kabeli. Veidojot savienojumu, raugieties, lai kabeïukrâsas sakrît.

�����

����

����

���

��

7.2.2 EasyLink

7.5.2 Audio iestatîjumi

HDMI kabelis (max. 5m)

Komponentu Video Audio L/R kabelis –YPbPr kabelis – sarkans, zaïð, zilssarkans, balts

Scart kabelis

S-Video kabelis Audio L/R kabelis –sarkans, balts

7 SAVIENOJUMI

25

5.9 Taimeri un slçdzenes

Padoms

Ðî sadaïa apraksta, kâ ieslçgts vai izslçgt TV noteiktâlaikâ un kâ bloíçt vai atbloíçt TV.

Izslçgðanâs taimeris pçc noteikta laika pârslçdz TVuz gaidîðanas reþîmu.

Ieslçgðanâs taimeris automâtiski ieslçdz TV nogaidîðanas reþîma noteiktâ laikâ un izvçlçtajâ TVkanâlâ.

Lai pasargâtu bçrnus no nevçlamu programmuskatîðanâs, bloíçjiet TV kanâlus un/ vai programmasno pievienotajâm ierîcçm. Bloíçjiet un atbloíçjiet arèetrciparu kombinâcijas droðîbas kodu.

Ja Jûsu droðîbas kods ir uzstâdîts, tad Jûs varatbloíçt visus kanâlus un ierîces, bloíçt noteiktukanâlu vai ierîci, iestatît laiku pçc kura visi kanâli unierîces tiek bloíçti vai norâdît Jûsu bçrna vecumuvecâkkontroles sadaïâ, kad digitâlo kanâluaktivizçðanas un pârraides laikâ.

5.9.1 Automâtiska gaidîðanas reþîmaieslçgðana

5.9.2 Automâtiska TV ieslçgðanâs

5.9.3 TV kanâlu un programmu bloíçðana

5.9.4 Bçrnu slçdzenes aktivizçðana undeaktivizçðana

1. Menu (Izvçlne)

Sleeptimer (Izslçgðanâs taimeris)

2.

1. Menu (Izvçlne)On

timer (Ieslçgðanâs taimeris)

2.

3. OK,

4. enu (Izvçlne)

Off(Izslçgts)

1. Menu (Izvçlne)Set or

Change code (Koda iestatîðana vaimainîðana)

2.

Jûs esat aizmirsis droðîbas kodu?

1. Change code (Mainît kodu)

2.

3.

4.

5.

1. Menu (Izvçlne)Child

lock (Bçrnu slçdzene)

2.3.4.

1. Lock (Bloíçt) Unlock (Atbloíçt)

1. Custom lock (Individuâla slçdzene)2.

3.4. On5.6. Time (Laiks)7.8.9. OK

Nospiediet uz tâlvadîbaspults un izvçlieties Features (Iezîmes) >

un spiediet, lai ieietu izslçgðanâs taimera izvçlnç.

Nospiediet vai , lai iestatîtu laiku ar5 minûðu intervâlu lîdz 180 minûtçm. Ja laiks iruz 0 minûtçm, tad izslçgðanâs taimeris irdeaktivizçts. Jûs vienmçr varat savu TV izslçgtâtrâk neatkarîgi no taimera laika vai atskaiteslaikâ mainît taimera iestatîjumus.

Nospiediet uz tâlvadîbaspults un izvçlieties Features (Iezîmes) >

un spiediet , laiieietu ieslçgðanâs taimera izvçlnç.

Lietojiet vai , vai , lai pakâpeniskiizvçlçtos un ievadîtu izvçlnes sadaïas TVkanâlu, nedçïas dienu vai katru dienu unieslçgðanâs laiku.

Spiediet lai apstiprinâtu.

Nospiediet M , lai izietu noizvçlnes.

Lai izslçgtu ieslçgðanâs taimeri, izvçlietiesieslçgðanâs taimera izvçlnç.

Nospiediet uz tâlvadîbaspults un izvçlieties Features (Iezîmes) >

un spiediet , lai piekïûtu droðîbaskodam.

Ar ciparu taustiòiem ievadiet droðîbas kodu.Iezîmju izvçlnç parâdâs paziòojums, ka Jûsudroðîbas kods ir izveidots vai nomainîts.

Izvçlieties .

Nospiediet taustiòu .

Ievadiet primâro droðîbas kodu 8-8-8-8.

Ievadiet jaunu personâlo kodu.

Apstipriniet jaunievadîto kodu.Iepriekðçjais droðîbas kods tiek dzçsts un tâvietâ saglabâts jaunais.

Nospiediet uz tâlvadîbaspults un izvçlieties Features (Iezîmes) >

un nospiediet , laiievadîtu Jûsu droðîbas kodu.Ievadiet droðîbas kodu ar ciparu taustiòiem.Izvçlieties kâdu no funkcijâm.Nospiediet .

Izvçlieties vai .

Izvçlieties .Nospiediet taustiòu , lai ieietu individuâlâsslçdzenes izvçlnç.Vçlreiz nospiediet , lai ieietu slçdzenç.Izvçlieties , lai ieslçgtu taimera slçdzeni.Nospiediet taustiòu .Izvçlieties .Nospiediet taustiòu .Ievadiet laiku ar vai un .Nospiediet .

� �

� � �

� � �

Jûsu droðîbas koda iestatîðana vai mainîðana

Bloíçt vai atbloíçt visus kanâlus un pievienotâsierîces

Bloíçjiet noteiktus kanâlus vai ierîces no noteiktalaika

5 PLAÐÂKA TV LIETOÐANA

Page 26: Televizors 42 PFL9703D-H 47 PFL9703D-H 52 PFL9703D-Hnenovietojiet TV atklâtas liesmas tuvumâ (piemçram, sveces). Atstâjiet vismaz 10 cm brîvu vietu ap TV ventilâcijai. Nenovietojiet

26

Bloíçjiet vienu vai vairâkus kanâlus unpievienotâs ierîces

Iestatiet digitâlâs programmas vecuma kategorijuDaþiem digitâlajiem pârraidîtâjiem to programmas irnovçrtçtas (atkarîgs no valsts) atbilstoði vecumam.Kad novçrtçjums ir augstâks nekâ Jûsu bçrnavecums, tad ðî programma tiks bloíçta.

Katram TV kanâlam var tikt uzstâdîti subtitri vai nuno teleteksta vai DVB-T (digitâlais) translâcijâm.Ja digitâlie kanâli ir uzstâdîti un tiek pârraidîti, tadJûs varat izvçlçties subtitru valodu, kam dodatpriekðroku.

Ja kopâ ar digitâlajiem kanâliem ir pieejama subtitrupârraide, tad Jûs varat izvçlçties sev vçlamo valoduno pârraidîto subtitru valodu saraksta. Pagaidâmizvçlçtâ subtitru valoda instalâcijas izvçlnç irdeaktivizçta.

1. Custom lock (Individuâla slçdzene)

2.

3.Channel lock (Kanâlu slçdzene)

4.

5.

6. OK

1. Custom lock (Individuâla slçdzene)

2.

3.Parental rating (Vecâkkontrole)

4.

5.

6. Menu (Izvçlne)

1.

2. Teletext

3.

4. Teletext

1. enu (Izvçlne)

Subtitle (Subtitri)

2. On(Ieslçgts) nduring mute (Ieslçgts klusuma reþîmâ)

3.

1. Menu (Izvçlne)

Subtitle language (Subtitru valoda)

2.

3. OK

Izvçlieties .

Nospiediet taustiòu , lai ieietu individuâlâsslçdzenes izvçlnç.

Nospiediet taustiòu vai , lai izvçlçtos.

Nospiediet taustiòu .

Nospiediet taustiòu vai , lai izvçlçtoskanâlu/ kanâlus, ko vçlaties bloíçt vai atbloíçt.

Katru reizi nospiediet , lai bloíçtu vaiatbloíçtu kanâlu.

Izvçlieties .

Nospiediet taustiòu , lai ieietu individuâlâsslçdzenes izvçlnç.

Nospiediet taustiòu vai , lai izvçlçtos.

Nospiediet taustiòu .

Nospiediet tautiòu vai , lai izvçlçtosvecuma novçrtçjumu.

Nospiediet taustiòu , laiizietu no bçrnu slçdzenes izvçlnes.

Izvçlieties analogo TV kanâlu.

Nospiediet taustiòu , lai ieslçgtuteletekstu.

Ievadiet trîsciparu lapas numuru, kas atbilstssubtitru atraðanâs vietai.

Nospiediet taustiòu , lai izslçgtuteletekstu.

Katram analogajam TV kanâlam teletekstasubtitru lapa ir jâsaglabâ atseviðíi.

Nospiediet taustiòu M uztâlvadîbas pults un izvçlieties Features(Iezîmes) > un nospiediettaustiòu , lai ieietu sarakstâ.

Nospiediet taustiòu vai , lai izvçlçtos, lai vienmçr attçlotu subtitrus vai O

, kadskaòa ir izslçgta izmantojot taustiòu uztâlvadîbas pults.

Nospiediet taustiòu , lai atgrieztos uzFeatures menu (Iezîmju izvçlne).

Nospiediet uz tâlvadîbaspults un izvçlieties Features (Iezîmes) >

unspiediet , lai ieietu pieejamo valodu sarakstâ.

Nospiediet vai , lai izvçlçtos subtitruvalodu.

Nospiediet taustiòu .

� �

� �

� �

� �

� �

� �

5.10.1 Analogo TV kanâlu subtitrçðana

5.10.2 Subtitru aktivizçðana undeaktivizçðana

5.10.3 Digitâlâs subtitru valodas izvçle

5.10 Subtitri

Piezîme

5 PLAÐÂKA TV LIETOÐANA

35

Sânu savienojumi

Aizmugures savienojumi

Stereo Mini jack kabelis

Audio L/R ievade lietoðanai kopâ ar Video vaiS-Video TV sânos.

Video ievade lietoðanai kopâ ar Audio L/R TVsânos.

S-Video ievade lietoðanai kopâ ar Audio L/R TVsânos.

USB pievienoðanas vieta.

HDMI ievade

Sprauga Conditional Access Modules (CAM)pievienoðanai.

Scart savienojumi DVD,VCR, digitâlajamuztvçrçjam, spçïu konsolei u.c.

Komponentu Video Y Pb Pr un Audio L/Rsavienojumi DVD, digitâlajam uztvçrçjam, spçïukonsolei u.c.VGA un Audio L/R savienojumi personâlajamdatoram.

Tikai apkopei.

Skaòas izvades cinch savienojums mâjaskinozâles sistçmâm u.c.

Skaòas izvades cinch savienojums mâjaskinozâles sistçmâm u.c.

14. TîklsMâjas tîkla savienojums.

HDMI ievades savienojums Blu-ray diskuatskaòotâjam, HD digitâlajam uztvçrçjam vaiHD spçïu konsolei u.c.

Audio In L/R savienojumi lietoðanai kopâ arDVI – HDMI savienojumu.

1. Radioaustiòas

2. Audio L/R

3. Video

4. S-Video

5. USB

6 HDMI Side

7. Kopçjâ saskarne

8. EXT1, EXT2

9. EXT3

10. Servisa UART

11. Digital Audio Out

12. Audio Out L/R

13. Antenas ievade

15. HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3

16. Audio L/R In [DVI - HDMI]

7.1 Savienojumu pârskats

7 SAVIENOJUMI

Page 27: Televizors 42 PFL9703D-H 47 PFL9703D-H 52 PFL9703D-Hnenovietojiet TV atklâtas liesmas tuvumâ (piemçram, sveces). Atstâjiet vismaz 10 cm brîvu vietu ap TV ventilâcijai. Nenovietojiet

34

6.4 Kanâlu vadîba 6.5 Digitâlâs uztverðanas pârbaude

Padoms

6.6 Rûpnîcas iestatîjumi

6.4.1 Automâtiska meklçðana

Katru dienu pulksten 3:00 no rîta TV automâtiskimeklç visus pieejamos kanâlus. Atstâjiet TV ieslçgtugaidîðanas reþîmâ.Iepriekð atrastie kanâli tiek atjauninâti, betjaunatrastie kanâli saglabâti.Meklçðanâ vairs neatrastie kanâli no kanâlu sarakstatiek dzçsti.Ja meklçðanas laikâ ir atrasti vai dzçsti kâdi kanâli,tad ieslçdzot TV parâdâs paziòojums.

Jûs varat aktivizçt vai deaktivizçt ðo paziòojumu.

Nospiediet uz tâlvadîbaspults un izvçlieties Setup (Iestatîjumi) >Installation (Instalâcija) > Channel installation(Kanâlu instalâcija) >

.

Izvçlieties On (Ieslçgts) vai Off (Izslçgts).

Paðrocîgi kanâlu atjauninâðanu Jûs varat veiktjebkurâ laikâ.

Ja Jûs saòemat digitâlâs TV programmas, tad iriespçjams pârbaudît noteikta kanâla signâlastiprumu un kvalitâti.

Lai atjaunotu oriìinâlos rûpnîcasoriìinâliestatîjumus. Tikai attçla, skaòas unambilight iestatîjumi tiks atgriezti sâkotnçjos.

1. Menu (Izvçlne)

Startup message(Ieslçgðanâs paziòojums)

2.

6.4.2 Manuâlâ meklçðana

1. Menu (Izvçlne)

nstallation update(Instalâcijas atjauninâðana)

2.

3. OK

4.

5.

6. Menu (Izvçlne)

1.

2. Menu (Izvçlne)

Digital:Test reception(Digitâlâs uztverðanas pârbaude)

3.

4. OK

5.

6.

7.

8. Menu (Izvçlne)

1. Menu (Izvçlne)

Factory settings(Rûpnîcas iestatîjumi)

2.

3. OK.

4. Menu (Izvçlne)

Nospiediet uz tâlvadîbaspults un izvçlieties Setup (Iestatîjumi) >Installation (Instalâcija) > Channel installation(Kanâlu instalâcija) > I

.

Nospiediet , lai ieietu instalâcijasatjauninâðanas izvçlnç.

Nospiediet .

Lai sâktu atjauninâðanu, nospiediet zaïotaustiòu.Atjauninâðana sâkas un var ilgt daþas minûtes.

Kad atjauninâðana ir pabeigta, nospiedietsarkano taustiòu, lai atgrieztos uz kanâluinstalâcijas izvçlni.

Nospiediet , lai izietu noizvçlnes.

Izvçlieties kanâlu.

Nospiediet uz tâlvadîbaspults un izvçlieties Setup (Iestatîjumi) >Installation (Instalâcija) > Channel installation(Kanâlu instalâcija) >

.

Nospiediet , lai ieietu.

Nospiediet .Parâdâs kanâla frekvence, tîkla nosaukums,signâla kvalitâte un stiprums.

Nospiediet zaïo taustiòu, lai ievadîtu kanâlafrekvenci vai uzreiz atvçrtu kanâlu, ko vçlatiespârbaudît.Ja signâla kvalitâte un stiprums ir zems,pârvietojiet antenu.

Nospiediet dzelteno taustiòu, lai saglabâtufrekvenci, ja signâla kvalitâte un stiprums irlabs.

Nospiediet sarkano taustiòu, lai atgrieztuskanâlu instalâcijas izvçlnç.

Nospiediet , lai izietu noizvçlnes.

Lai sasniegtu labâkus rezultâtus, sazinieties arspeciâlistu antenu uzstâdîðanâ.

Nospiediet uz tâlvadîbaspults un izvçlieties Setup (Iestatîjumi) >Installation (Instalâcija) >

.

Nospiediet , lai ieietu rûpnîcas iestatîjumuizvçlnç.

Nospiediet

Nospiediet , lai izietu noizvçlnes

6 KANÂLU IESTATÎÐANA

27

5.11 Mûzikas atskaòoðana un fotoskatîðanâs

Piezîme

Piezîme

Aplûkojiet fotoattçlus vai klausieties mûziku, kas irsaglabâta Jûsu USB datnç (nav komplektâcijâ arTV), videomagnetafonâ (tikai fotoattçliem) vaiizmantojot personâlâ datora tîklu. Skatietiesfotoattçlus slîdrâdes veidâ vai izveidojiet unklausieties pats savu mûzikas sarakstu.

Atrodiet attçlus bilþu albumâ Jûsu USB ierîcç.

Philips nenes atbildîbu gadîjumâ, ja Jûsu USBdatne netiek tehniski atbalstîta, kâ arî tad, ja tiekbojâta vai dzçsta tâs glabâtâ informâcija.

Kamçr TV ir ieslçgts, ievietojiet USB datni TVsânos tai paredzçtajâ kontaktâ.Parâdâs paziòojums, ka ir uztverta USB datneun tâ automâtiski tiek apstrâdâta.

Gadîjumâ, ja USB datne automâtiski neparâdâs,nospiediet taustiòu > USB/Memorycards (USB/Atmiòas kartes) un spiediet .Izvçlieties un spiediet , laiattçlotu videomagnetafona saturu.

Nospiediet taustiòu .

Atvienojiet USB datni.

Izvçlieties TV vai kâdu citu no pievienotajâmierîcçm, lai skatîtos programmu.

Izvçlieties attçlu mapi, lai aplûkotu attçlus, koesat saglabâjis savâ USB ierîcç.

Nospiediet taustiòu , lai atvçrtu attçlu mapi.

Nospiediet taustiòu vai , lai izvçlçtosattçlu vai attçlu albumu.

Nospiediet , lai aplûkotu attçlu vai uzsâktualbumâ esoðo attçlu slîdrâdi.

Nospiediet , lai iestatîtu pauzes reþîmu.Nospiediet vçlreiz, lai turpinâtu.

Nospiediet vienu no tâlvadîbas pultskrâsainajiem taustiòiem, lai veiktu atbilstoðofunkciju, kas parâdîta ekrâna lejas daïâ.Nospiediet jebkuru krâsaino taustiòu funkcijujoslâ, kas parâdîta ekrâna apakðçjâ daïâ, laiatgrieztos iepriekðçjâ stâvoklî.

Nospiediet taustiòu un izvçlieties citu attçluvai citu albumu.

Parâda attçla nosaukumu, datumu, izmçru unnâkamo attçlu slîdrâdç.

Parâda pieejamo attçlu pâreju stilus.Nospiediet vai , lai izvçlçtos pâreju unspiediet , lai to aktivizçtu.

Iestata attçlu pârejas ilgumu:Neilgs, Vidçjs, Ilgs

Lai grozîtu attçlu.

Lai uzsâktu, apturçtu vai no jauna atsâktuslîdrâdi.

5.11.1 USB datnes pievienoðana

5.11.2 USB datnes atvienoðana

5.11.3 Skatieties attçlus, slîdrâdes unatskaòojiet mûziku

Slîdrâdes iestatîjumi

1.

SourceOK

Side (Sâni) OK

1. Source

2.

3.

1.

2.

3.

4. OK

5. OK

6.

7.

OK

� �

� �

Detaïas / Vairâk detaïu

Pârejas

Slaida laiks

Rotçðana

Uzsâkt/Râdît/Pauze

5 PLAÐÂKA TV LIETOÐANA

Page 28: Televizors 42 PFL9703D-H 47 PFL9703D-H 52 PFL9703D-Hnenovietojiet TV atklâtas liesmas tuvumâ (piemçram, sveces). Atstâjiet vismaz 10 cm brîvu vietu ap TV ventilâcijai. Nenovietojiet

Sîktçli

Mûzikas klausîðanâs

Mûzikas iestatîjumi

Skatîties slîdrâdi ar fona mûziku

5.11.4 Skatieties attçlus vai klausietiesmûziku no personâlâ datora

Aplûkojiet izvçlçtâ albuma attçlu kopainu.

Atrodiet mûzikas failus mûzikas albumâ Jûsu USBierîcç.

Skatieties savu attçlu slîdrâdi vienlaicîgi fonâklausoties mûziku.

Lai skatîtos fotogrâfijas un klausîtos mûziku nopievienotâ personâlâ datora, pârliecinieties, ka:

gan marðrutçtâjs, gan personâlais dators irieslçgti;personâlajâ datorâ darbojas atbilstoða medijuprogrammatûra.

Skatît sadaïu .

Ja atskaòojot failus rodas problçmas vai gadîjumâ,ja Jûsu personâlais dators neparâdâs personâlodatoru tîkla izvçlnç, skatiet sadaïu

.

Ja ir pieejama digitâlâ pârraide, tad digitâlâs radiostacijas tiek ieinstalçti instalâcijas gaitâ.Lai klausîtos digitâlo radio staciju:

1.

2.

3.

4.

5. OK

6.

7.

1.

2.

3.

4. OK

5.

1.OK

2.OK

1.

2.

3.

4.

5. OK

6.

1. OKvisu staciju

2.

6.3.3 Kanâlu pârkârtoðana

3. OK

Izvçlieties attçlu albumu.

Nospiediet taustiòu , lai nonâktu attçlusarakstâ.

Nospiediet zilo taustiòu.

Nospiediet vai , vai , lai izgaismotuattçlu.

Nospiediet , lai apskatîtu izgaismoto attçlupilnâ lielumâ.

Nospiediet taustiòu , lai atgrieztos sîktçlukopainâ.

Nospiediet vçlreiz zilo taustiòu, lai atgrieztos uzattçlu sarakstu.

Izvçlieties mûzikas mapi, lai piekïûtu USB ierîcçsaglabâtajiem mûzikas failiem.

Nospiediet , lai atvçrtu mûzikas mapi.

Nospiediet vai , lai izvçlçtos dziesmu vaimûzikas albumu.

Nospiediet , lai atskaòotu izvçlçto dziesmuvai nâkamo dziesmu tajâ paðâ albumâ.

Nospiediet vienu no tâlvadîbas pultskrâsainajiem taustiòiem, lai veiktu atbilstoðodarbîbu, kas parâdîta ekrâna apakðçjâ daïâ.Ja funkciju josla pazûd, nospiediet jebkurukrâsaino taustiòu, lai tâ atkal parâdîtos.

Parâda faila nosaukumu.

Atkârtot visas dziesmas albumâ lîdz brîdim, kadJûs apturat atskaòoðanu vai atskaòot tikai vienudziesmu.

Atskaòo dziesmas nejauðâ kârtîbâ.

Vispirms izvçlieties mûzikas albumu unnospiediet .

Izgaismojiet attçlu mapi un izvçlieties attçlualbumu, nospiediet .

Uz tâlvadîbas pults nospiediet taustiòu.

Izvçlieties personâlâ datora tîklu un spiediet .Uzgaidiet lîdz parâdâs personâlâ datora faili.

Izvçlieties failu, ko vçlaties apskatît vainoklausîties un spiediet .

Lietojiet vai , vai , lai pârvietotoscaur attçlu vai mûzikas failu mapçm.

Nospiediet , lai apskatîtu vai noklausîtos.

Nospiediet , lai atgrieztos uz iepriekðçjosarakstu.

Uz tâlvadîbas pults nospiediet .Parâdâs izvçlne.

Lietojiet ciparu taustiòus, lai izvçlçtos pieejamoradio staciju atbilstoði stacijas numuram no400 uz priekðu.Lai pârkârtotu stacijas, skatît sadaïu

.

Nospiediet .

� � �

� �

� � �

Detaïas

Atkârtot vienu/ visu

Atskaòoðana jauktâ reþîmâ

7.7 Personâlâ datora tîkls

Source

9. Traucçjummeklçðana

5.12 Digitâlo radio staciju klausîðanâs

28

5 PLAÐÂKA TV LIETOÐANA

33

6. Nospiediet , lai ieietu.

Uztâdît labâku skaidrîbu atrastajam kanâlam, jauztverðanas kvalitâte ir slikta.

Lai pârsauktu, pârkârtotu, dzçstu vai pârinstalçtusaglabâtos kanâlus.

Nosauciet vai pârsauciet kanâlu, kuram nosaukumsvçl nav pieðíirts vai ir nepareizs.

Lai dzçstu saglabâto kanâlu tâ, ka tam vairs nevarpiekïût.Lai atkârtoti ieinstalçtu iepriekð dzçstu kanâlu.

Mainiet saglabâto kanâlu kârtîbu.

7. OK.Done (Veikts)

8. Menu (Izvçlne)

1. Menu (Izvçlne)

Fine tune (Labâka skaidrîba)

2.

3.

4.

5. Store current channel (Saglabâtesoðo kanâlu)

6.

7. OKDone (Veikts)

8. Menu (Izvçlne)

1. Menu (Izvçlne)

Rearrange (Pârkârtot)

2.

3.

4.

5.

z A

6. OK

1. Menu (Izvçlne)

Rearrange (Pârkârtot)

2.

3.

4.

5. Menu (Izvçlne)

1. Menu (Izvçlne)

Rearrange (Pârkârtot)

2.

3.

4.

5.

6. Menu (Izvçlne)

NospiedietParâdâs uzraksts .

Nospiediet , lai izietu nokanâlu instalâcijas izvçlnes.

Nospiediet uz tâlvadîbaspults un izvçlieties Setup (Iestatîjumi) >Installation (Instalâcija) > Channel installation(Kanâlu instalâcija)> Analogue: Manualinstallation (Analogs: Manuâlâ instalâcija) >

.

Nospiediet , lai ieietu Fine tune izvçlnç.

Nospiediet vai , lai noregulçtu frekvenci.

Nospiediet , kad esat uzstâdîjis labâkuskaidrîbu.

Izvçlieties, lai saglabâtu noregulçto kanâlu

zem esoðâ kanâla kârtas numura.

Nospiediet , lai ieietu.

Nospiediet .Parâdâs uzraksts .

Nospiediet , lai izietu nokanâlu instalâcijas izvçlnes.

Nospiediet uz tâlvadîbaspults un izvçlieties Setup (Iestatîjumi) >Installation (Instalâcija) > Channel installation(Kanâlu instalâcija) > .

Nospiediet , lai ieietu kanâlu sarakstâ.

Kanâlu sarakstâ nospiediet vai , laiizvçlçtos kanâlu, ko vçlaties pârsaukt.

Nospiediet sarkano taustiòu.

Nospiediet vai , lai izvçlçtos rakstu zîmi vaivai , lai mainîtu rakstu zîmes.

Atstarpe, cipari un citas speciâlâs rakstu zîmesatrodas starp un .

Nospiediet zaïo taustiòu un , lai pabeigtu.

Ar dzelteno taustiòu var izdzçst visas rakstuzîmes. Ar zilo taustiòu Jûs varat izdzçst torakstu zîmi, kas ir izgaismota.

Nospiediet uz tâlvadîbaspults un izvçlieties Setup (Iestatîjumi) >Installation (Instalâcija) > Channel installation(Kanâlu instalâcija) > .

Nospiediet , lai ieietu kanâlu sarakstâ.

Kanâlu sarakstâ nospiediet vai , laiizvçlçtos kanâlu, ko vçlaties pârinstalçt vaidzçst.

Nospiediet zaïo taustiòu, lai pârinstalçtu vaidzçstu kanâlu.

Nospiediet , lai izietu noizvçlnes.

Nospiediet uz tâlvadîbaspults un izvçlieties Setup (Iestatîjumi) >Installation (Instalâcija) > Channel installation(Kanâlu instalâcija) > .

Nospiediet , lai ieietu kanâlu sarakstâ.

Kanâlu sarakstâ nospiediet vai , laiizvçlçtos kanâlu, ko vçlaties mainît.

Nospiediet dzelteno taustiòu, lai tajâ brîdîizgaismoto kanâlu pârvietotu augðup kanâlusarakstâ.

Nospiediet zilo taustiòu, lai tajâ brîdî izgaismotokanâlu pârvietotu lejup kanâlu sarakstâ.

Nospiediet , lai izietu noizvçlnes.

6.2.3 Kanâla labâka skaidrîba

6.3.1 Kanâla pârsaukðana

6.3.2 Kanâla dzçðana vai pârinstalçðana

6.3.3 Kanâlu pârkârtoðana

� �

� �

� �

� �

� �6.3 Saglabâto kanâlu pârkârtoðana

Padoms

6 KANÂLU IESTATÎÐANA

Page 29: Televizors 42 PFL9703D-H 47 PFL9703D-H 52 PFL9703D-Hnenovietojiet TV atklâtas liesmas tuvumâ (piemçram, sveces). Atstâjiet vismaz 10 cm brîvu vietu ap TV ventilâcijai. Nenovietojiet

32

Solis 3: TV un radio kanâlu instalâcija

Solis 4: Pulkstenis, laika zona un dienasgaismas saglabâðanas izvçle

6.2.1 Sistçmas izvçle

6.2.2 Jaunu kanâlu meklçðana unsaglabâðana

Jûsu TV meklçs un saglabâs visus pieejamosdigitâlâs un nedigitâlâs TV kanâlus un visaspieejamâs digitâlâs radio stacijas.

Pieejams tikai tad, ja izvçlçtâ valsts atbalsta digitâlopârraidi.Skatiet nâkamo soli, ja Jûsu valstî ðis solis navpielietojams.

Izvçlieties , lai Jûsu TV vienmçriegûtu pareizo laiku. Laika zona un dienas gaismassaglabâðana tiek uzstâdîta automâtiski.Izvçlieties , ja universâlâ laika saskaòoðana(UTC) Jûsu reìionâ nav pieejama.

Kad Jûs izvçlaties automâtisko pulksteòa reþîmu,izvçlieties Jûsu vietçjo laika zonu un dienas gaismassaglabâðanas reþîmu starp Standard (standarta –ziemas) un Daylight saving time (dienas gaismassaglabâðanas laiks – vasara).

Jûs varat iestatît analogos TV kanâlus izmantojotmanuâlo instalâciju.

1.

2.

3. Menu (Izvçlne)

6.3 Kanâlupârkârtoðana

1. Clock (Pulkstenis)

2.

3. Auto clockmode (Automâtiskais pulksteòa reþîms)

4.

1. Menu (Izvçlne)

Analogue: Manualinstallation (Analogs: Manuâlâ instalâcija)

2.

3.

4.

5.

1. Menu (Izvçlne)

Search (Meklçt)

2.

3.

4.

5. Store as new channel (Saglabât kâjaunu kanâlu)

Lai sâktu, nospiediet zaïo taustiòu. Instalâcijavar aizòemt daþas minûtes.

Kad kanâlu meklçðana ir pabeigta, nospiedietsarkano taustiòu , lai atgrieztos uz instalâcijasizvçlni.

Nospiediet , lai izietu noizvçlnes.

Kad digitâlie TV kanâli ir atrasti, instalçto kanâlusarakstâ var parâdîties daþi tukði kanâlu numuri.Ja Jûs vçlaties pârsaukt, pârkârtot vai dzçstsaglabâtos kanâlus, skatiet sadaïu

.

Nospiediet , lai izvçlçtos .

Nospiediet , lai ieietu.

Nospiediet vai , lai izvçlçtos.

Nospiediet , lai ieietu.

Nospiediet uz tâlvadîbaspults un izvçlieties Setup (Iestatîjumi) >Installation (Instalâcija) > Channel installation(Kanâlu instalâcija)>

.

Nospiediet , lai ieietu manuâlâs instalâcijasizvçlnç. Sistçma tiek izgaismota.

Nospiediet , lai ieietu sistçmas sarakstâ.

Nospiediet vai , lai izvçlçtos savu valstivai pasaules daïu, kur ðobrîd atrodaties.

Nospiediet , lai atgrieztos uz manuâlâsinstalâcijas izvçlni.

Nospiediet uz tâlvadîbaspults un izvçlieties Setup (Iestatîjumi) >Installation (Instalâcija) > Channel installation(Kanâlu instalâcija) )> Analogue: Manualinstallation (Analogs: Manuâlâ instalâcija) >

.

Nospiediet , lai ieietu meklçðanas izvçlnç.

Nospiediet sarkano taustiòu, lai paðrocîgiievadîtu frekvenci. Lai meklçtu nâkamo kanâlu,nospiediet zaïo taustiòu.

Ja Jûs zinât frekvenci, tad frekvences trîsciparuskaitli ievadiet ar tâlvadîbas pults ciparutaustiòiem.

Nospiediet , kad ir atrasts jauns kanâls.

Izvçlieties, lai saglabâtu jauno kanâlu zem

jauna kanâla kârtas numura.

� �

� �

Automâtiskais pulksteòa reþîmsautomâtisko reþîmu

Manual

Laika zona/ Dienas gaismas saglabâðana

Padoms

6.2 Analogs: Manuâla instalâcija

Padoms

6 KANÂLU IESTATÎÐANA

29

5.13 Programmatûras atjauninâðana

Uzmanîbu

Philips nepârtraukti cenðas pilnveidot savuprodukciju. TV programmatûras atjauninâðana irrekomendçta. Lai atjauninâtu TV programmatûru,Jums nepiecieðama USB atmiòas ierîce (navkomplektâcijâ).

Pârliecinieties, ka Jûsu USB atmiòas ierîcç ir vismaz48 Mb brîvas vietas. Pârliecinieties, ka ierakstîðanasaizsardzîba ir izslçgta. Daþas USB ierîces nedarbojaskopâ ar ðo TV.

Atjauninâjumu asistents Jums palîdzçs atjauninâtTV programmatûru.

TV jâidentificç Jûsu USB atmiòas ierîce. USB atmiòas ierîcç lejupielâdçtos programmatûrasuzlabojumus jâsaglabâ Jûsu TV.

Neatvienojiet USB atmiòas ierîci no TVprogrammatûras atjauninâðanas laikâ.

Ja atjauninâðanas laikâ pazûd elektrîbas strâva,neatvienojiet USB atmiòas ierîci no TV.

5.13.1 Atjauninâjumu asistents

Solis 1:TV identifikâcija

Solis 2: Programmatûras lejupielâde nopersonîgâ datora uz USB ierîci

Solis 3: Programmatûras atjauninâjumupârnese uz TV

1. Menu (Izvçlne) > Setup(Iestatîjumi)

2.

3.

4.

5. Updateassistant (Atjauninâjumu asistents)

6.

7. OK

8.

9.

10.

11.

1.

2. update.htm

3 .Send ID

4.

1.

2

3.

Nospiediet.

Nospiediet .

Nospiediet vai , lai izvçlçtosprogrammatûras atjauninâðanu.

Nospiediet .

Nospiediet vai , lai izvçlçtos.

Nospiediet .

Nospiediet , lai aktivizçtu.

Ievietojiet USB atmiòas ierîci USB kontaktâ TVaizmugurç.Parâdâs TV izvçlne.

Lai turpinâtu, nospiediet zaïo taustiòu.Parâdâs ziòa, ka TV USB atmiòas ierîcç irveiksmîgi ierakstîjis identifikâcijas informâciju.

Lai beigtu, vçlreiz nospiediet zaïo taustiòu.

Atvienojiet USB atmiòas ierîci no TV.

Ievietojiet USB atmiòas ierîci personâlajâdatorâ, kas saistîts ar internetu.

Atrodiet un atveriet failu savâ USBierîcç.

Izlasiet instrukcijas, kas redzamas ekrânâ, unuzklikðíiniet uz taustiòa.Ja pieejama jauna programmatûra, tadatjauninâjumi tiek lejupielâdçti uz USB atmiòasierîci.

Atvienojiet USB atmiòas ierîci no personâlâdatora.

TV turpinâs atjauninâðanu tiklîdz atgriezîsiesstrâvas padeve.

Ieslçdziet TV.

Ievietojiet USB atmiòas ierîci USB kontaktâ TVaizmugurç.

TV izslçdzas un ekrâns saglabâjas melnsapmçram 10 sekundes. Gaidiet! Nelietojietieslçgðanas/ izslçgðanas taustiòu uz TV.

� �

� �

5 PLAÐÂKA TV LIETOÐANA

Page 30: Televizors 42 PFL9703D-H 47 PFL9703D-H 52 PFL9703D-Hnenovietojiet TV atklâtas liesmas tuvumâ (piemçram, sveces). Atstâjiet vismaz 10 cm brîvu vietu ap TV ventilâcijai. Nenovietojiet

30

4.

'Operation successful'(veiksmîga darbîba)

5.

6.

ieslçgðanas/ izslçgðanas taustiòu

7.

Atjauninâðanas process sâkas automâtiski.Lûdzu, gaidiet.

Atjauninâðana ir pabeigta, kad uz ekrânaparâdâs ziòa

.

Atvienojiet USB atmiòas ierîci no TV.

Uz tâlvadîbas pults nospiediet .Nespiediet taustiòu vairâkas reizes unnelietojiet

uz TV

TV izslçdzas un ekrâns saglabâjas melnsapmçram 10 sekundes. Lûdzu, gaidiet.

8.

Now (tagad)Later (vçlâk)

Cancel (atcelt)

TV atkal ieslçdzas. Atjauninâðana ir veikta.

Jûsu TV automâtiski var saòemt programmatûrasatjauninâjumus no digitâlâs pârraides sistçmas.Ja uz ekrâna parâdâs atjauninâjumu ziòa, tad irstingri ieteikts tûlît veikt programmatûrasatjauninâðanu – izvçlieties .Izvçlieties , ja vçlaties, lai paratjauninâjumiem Jums atgâdina vçlâk.Izvçlieties , lai izietu noatjauninâjumiem (netiek rekomendçts). Ja Jûsatceïat atjauninâjumus, tad tik un tâ jebkurâ laikâvarat tos uzstâdît no TV izvçlnes > Setup(Iestatîjumi) > Software update (Programmatûrasiestatîjumi) > Local updates (Vietçjie atjauninâjumi).

5.13.2 Programmatûras atjauninâðanaizmantojot digitâlo pârraidi (DVB-T)

5 PLAÐÂKA TV LIETOÐANA

31

Pirmajâ reizç, kad Jûs ieslçdzât TV , Jûs izvçlçjâtiesTV izvçlòu valodu un tika iestatîti visi pieejamiekanâli.Ðajâ sadaïâ aprakstîts, kâ pârinstalçt kanâlus unsniegta cita noderîga ar kanâliem saistîtainformâcija.

Ðî sadaïa apraksta to, kâ automâtiski meklçt unsaglabât visus pieejamos kanâlus.

Iestata TV izvçlòu valodu.Skatiet nâkamo soli, ja valodas iestatîjumi ir pareizi.

Kad ir iestatîti un tiek pârraidîti digitâlie kanâli,valodu izvçlne piedâvâ arî sekojoðus valodasiestatîjumus

Izvçlieties valsti, kur atrodaties. TV iestatîs unsakârtos TV kanâlus saskaòâ ar Jûsu valsti.

Pârinstalâcija izmainîs All channels sarakstu unjaunie kanâli netiks pievienoti nevienam noiecienîtâko kanâlu sarakstiem.

Nospiediet uz tâlvadîbaspults. Izvçlieties Setup (Iestatîjumi) >Installation (Instalâcija) >

un nospiediet , lai atvçrtu.

Nospiediet vai , lai izvçlçtos valodu.

Nospiediet , lai apstiprinâtu izvçli.

Nospiediet , lai atgrieztos uz instalâcijasizvçlni.

Izvçlieties vienu no pieejamajâm audio valodâmkâ valodu, kam pirmkârt dodat priekðroku unotru valodu, ja pirmâ nav pieejama.

Izvçlieties vienu no pieejamajâm subtitruvalodâm kâ valodu, kam pirmkârt dodatpriekðroku un otru valodu, gadîjumam ja pirmânebûs pieejama. Skatît sadaïu .

Izvçlieties vienu no pieejamajâm teletekstavalodâm kâ valodu, kam pirmkârt dodatpriekðroku un otru valodu, gadîjumam ja pirmânebûs pieejama.

Izvçlieties , lai attçlotu klausîðanâspasliktinâðanâs subtitru versiju Jumsnepiecieðamajâ audio vai subtitru valodâ (japieejams).

Ja ir abas – gan vizuâlâ pasliktinâðanâs unklausîðanâs pasliktinâðanâs, tad vizuâlajaipasliktinâðanâs valodai prioritâte bûs audio, betklausîðanâs pasliktinâðanâs subtitri.

Izvçlieties sev vçlamo un iespçjamo audioformâtu, lai sasniegtu labâko skaòasatskaòoðanu.Ja TV ir savienots ar mâjas kinozâles sistçmu,izvçlieties labâkaiskaòas atskaòoðanai.Izvçlieties

citos gadîjumos.

Skatiet nâkamo soli, ja Jûsu valsts izvçle ir pareiza.

Nospiediet , lai izvçlçtos Channel installation(Kanâlu instalâcija).

Nospiediet , lai piekïûtu kanâlu instalâcijasizvçlnei.

ir izgaismota.

Nospiediet , lai ieietu.

Nospiediet

Nospiediet vai , lai izvçlçtos Jûsu valsti.

Nospiediet zaïo taustiòu.

Solis 1: Izvçlnes valoda

Solis 2: Jûsu valsts izvçle

1. Menu (Izvçlne)

Languages(Valodas) Menulanguage (Izvçlnes valoda)

2.

3. OK

4.

5.10 Subtitri

On (Ieslçgts)

Advanced (progresîvs)Standard

(Standarts)

1.

2.

Automâtiskâ instalâcija

3.

4. OK.

5.

6.

� �

� �

Audio valoda, kam dodat priekðroku

Subtitru valoda, kam dodat priekðroku

Teleteksta valodas, kam dodat priekðroku

Klausîðanâs pasliktinâðanâs

Vçlamais audio formâts

Piezîme:

6.1 Automâtiska iestatîðanaPiezîme:

6 KANÂLU IESTATÎÐANA