Tekstualni dio plana-prijedlog plana-JR.pdf

 • View
  238

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Tekstualni dio plana-prijedlog plana-JR.pdf

 • Prostorni plan podruja posebnih obiljeja Limski zaljev i Limska draga PRIJEDLOG PLANA

  Javna ustanova Zavod za prostorno ureenje Istarske upanije, prosinac 2008.

  Naziv plana: P R O S T O R N I P L A N P O D R U J A P O S E B N I H O B I L J E J A L I M S K I Z A L J E V I L I M S K A D R A G A Naruitelj plana: I S T A R S K A U P A N I J A Predsjednik Skuptine Istarske upanije: A N T O N P E R U K O upan: I V A N J A K O V I Nositelj izrade plana: POGLAVARSTVO ISTARSKE UPANIJE Izraiva plana: ZAVOD ZA PROSTORNO UREENJE ISTARSKE UPANIJE Koordinator izrade plana: I N G R I D P A L J A R, dipl. ing. arh. Voditelj izrade plana: I N G R I D P A L J A R, dipl. ing. arh. Struni tim u izradi plana: B R U N O N E F A T, dipl. ing. arh. Z D E N K O K O V A , dipl. ing. arh. G O R D A N A K U H A R, dipl. ing. gra. mr. sc. L A T I N K A J A N J A N I N, dipl. ing. biol. T A T J A N A B R A J N O V I I R O L A, dipl. ing. arh. Struni vanjski suradnik u izradi plana: VALTER NA, ing. telekom.

 • Prostorni plan podruja posebnih obiljeja Limski zaljev i Limska draga PRIJEDLOG PLANA

  Javna ustanova Zavod za prostorno ureenje Istarske upanije, prosinac 2008. 3

  S A D R A J UVOD

  1. P O L A Z I T A

  1.1. POLOAJ, ZNAAJ I POSEBNOSTI PODRUJA 1.1.1. OSNOVNI PODACI O STANJU U PROSTORU

  Teritorijalna podjela i popis naselja Demografska obiljeja

  1.2. PROSTORNO RAZVOJNE I RESURSNE ZNAAJKE 1.2.1. OSNOVNI PODACI O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA 1.2.1.1. Geografski poloaj 1.2.1.2. Prirodna podloga i prirodne vrijednosti Geologija i geomorfologija Hidrogeologija i hidrologija Pedologija Klima Vegetacija Fauna Lokaliteti, zatiene vrste, stanita i biocenoze od osobitog interesa za zatitu Nacionalna ekoloka mrea (NEM), Smaragdna mrea, NATURA 2000 1.2.2. IZGRAENI RESURSI

  Naselja Izdvojena gospodarska podruja Podruja posebne namjene 1.2.3. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 1.2.3.1 PROMETNI SUSTAV

  Cestovni promet eljezniki promet Pomorski promet Zrani promet Telekomunikacije i pota

  1.2.3.2. ENERGETSKI SUSTAV Elektroopskrba Plinoopskrba

  1.2.3.3. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV Vodoopskrba Odvodnja otpadnih voda Ureenje vodotoka (bujica) i zatita od tetnog djelovanja voda 1.2.3.4. VOJNA INFRASTRUKTURA 1.2.3.5. POSTUPANJE S OTPADOM

  1.2.4. GOSPODARSTVO 1.2.5. STANJE OKOLIA 1.2.5.1. Vode 1.2.5.2. Zrak 1.2.5.3. More

  1.3. ZATITA PRIRODNE BATINE

  1.4. ZATITA KULTURNE BATINE

 • Prostorni plan podruja posebnih obiljeja Limski zaljev i Limska draga PRIJEDLOG PLANA

  Javna ustanova Zavod za prostorno ureenje Istarske upanije, prosinac 2008. 4

  1.4.1. Zatiena kulturna dobra 1.4.2. Evidentirana kulturna dobra 1.4.3. Neistraena (potencijalna) kulturna dobra 1.4.4. Etnografske znaajke podruja 1.5. OBVEZE IZ STRATEGIJA I PROGRAMA IREG PODRUJA I PLANSKA ODREENJA IZ PROSTORNOG PLANA ISTARSKE UPANIJE 1.5.1. Strategija i akcijski plan zatite bioloke i krajobrazne raznolikosti

  Republike Hrvatske (NN 81/99) 1.5.2. Strategija i Program prostornog ureenja Republike Hrvatske (NN 50/99) 1.5.3. Prostorni plan Istarske upanije (Sl. novine I 2/02, 1/05, 4/05, 14/05, 10/08) 1.6. OCJENA STANJA, MOGUNOSTI I OGRANIENJA RAZVOJA 1.6.1. Ocjena stanja, mogunosti i ogranienja razvoja u odnosu na demografske podatke i postignut stupanj razvoja drutvenih djelatnosti 1.6.2. Ocjena stanja, mogunosti i ogranienja razvoja u odnosu na gospodarske, prometne i infrastrukturne podatke 1.6.3. Ocjena stanja, mogunosti i ogranienja razvoja u odnosu na prostorne pokazatelje i stanje okolia, prirodnih i kulturnih vrijednosti

  2. C I L J E V I 2.1. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA UPANIJSKOG ZNAAJA 2.2. RAZVOJ GRADOVA I NASELJA POSEBNIH FUNKCIJA I INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA 2.3. RACIONALNO KORITENJE PRIRODNIH IZVORA 2.4. DEMOGRAFSKI I GOSPODARSKI RAZVOJ 2.5. RAZVOJ PROMETNIH I INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA 2.6. ZATITA OKOLIA 2.7. ZATITA EKOLOKIH SUSTAVA I STANITA 2.8. ZATITA PRIRODNE BATINE 2.9. ZATITA KULTURNE BATINE 2.10. ZATITA VOJNE INFRASTRUKTURE

  3. P L A N P R O S T O R N O G U R E E N J A 3.1. PRIKAZ PROSTORNIH STRUKTURA U PODRUJU LIMSKOG ZALJEVA I DRAGE U ODNOSU NA STANJE I RAZVOJNA OPREDJELJENJA IREG PODRUJA

  3.2. ORGANIZACIJA PROSTORA I OSNOVNA NAMJENA I KORITENJE POVRINA 3.2.1. RAZGRANIENJE PROSTORA PREMA OBILJEJU, KORITENJU I NAMJENI 3.2.2. ORGANIZACIJA I NAMJENA PROSTORA 3.2.3. ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA 3.2.4. NASELJA I OSTALE IZGRAENE STRUKTURE 3.2.4.1. Razvoj i ureenje naselja 3.2.4.2. Pregled naselja koja se zadravaju u postojeem opsegu izgraenosti 3.2.4.3. Ostale izgraene strukture

 • Prostorni plan podruja posebnih obiljeja Limski zaljev i Limska draga PRIJEDLOG PLANA

  Javna ustanova Zavod za prostorno ureenje Istarske upanije, prosinac 2008. 5

  3.3. PRIKAZ GOSPODARSKIH I DRUTVENIH DJELATNOSTI 3.3.1. GOSPODARSKE DJELATNOSTI 3.3.1.1. Posjeivanje 3.3.1.2. Lovstvo 3.3.1.3. umarstvo 3.3.1.4. Poljoprivreda 3.3.1.5. Proizvodne i poslovne djelatnosti 3.3.2. DRUTVENE DJELATNOSTI

  3.4. UVJETI KORITENJA, UREENJA I ZATITE PROSTORA 3.4.1. UVJETI GRADNJE 3.4.1.1. Uvjeti gradnje u graevinskim podrujima 3.4.1.2. Uvjeti gradnje izvan graevinskih podruja 3.4.2. MJERE ZATITE PROSTORA 3.4.2.1. Mjere zatite prirodnih vrijednosti 3.4.2.2. Mjere zatite kulturnih dobara 3.4.2.3. Iskaz povrina za posebno vrijedna ili osjetljiva podruja

  3.5. INFRASTRUKTURA 3.5.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

  3.5.1.1. PROMETNI SUSTAV Cestovni promet eljezniki promet Pomorski promet Zrani promet Telekomunikacije i pota

  3.5.1.2. ENERGETSKI SUSTAV Elektroopskrba Plinoopskrba

  3.5.1.3. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV Vodoopskrba Odvodnja otpadnih voda Ureenje vodotoka (bujica) i zatita od tetnog djelovanja voda

  3.6. POSTUPANJE S OTPADOM

  3.7. SPRIJEAVANJE NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLI 3.7.1. Zatita voda 3.7.2. Zatita tla, zraka, te zatita od buke i vibracija 3.7.3. Zatita od poara

  4. O D R E D B E Z A P R O V O E N J E

  1. OPE ODREDBE 2. RAZGRANIENJE PROSTORA PREMA OBILJEJU, KORITENJU I NAMJENI 3. UVJETI OBLIKOVANJA I UREENJA PODRUJA GOSPODARSKE NAMJENE I SMJETAJA GOSPODARSKIH SADRAJUVJETI 4. OBLIKOVANJA I UREENJA NASELJA I SMJETAJA DRUTVENIH SADRAJA 5. UVJETI UREIVANJA PROSTORA I GRADNJE VAN GRAEVINSKIH PODRUJA

 • Prostorni plan podruja posebnih obiljeja Limski zaljev i Limska draga PRIJEDLOG PLANA

  Javna ustanova Zavod za prostorno ureenje Istarske upanije, prosinac 2008. 6

  6. MJERE OUVANJA KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI 7. MJERE OUVANJA KULTURNE BATINE 8. POSTUPANJE S OTPADOM I MJERE SPRJEAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLI 9. REKONSTRUKCIJA GRAEVINA IJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI 10. MJERE PROVEDBE PPPPO-a 11. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE 5. GRAFIKI DIO PLANA MJ 1: 25 000

  1. Prostori/povrine za razvoj i ureenje 2.1. Promet, telekomunikacije i pota 2.2. Energetika, vodoopskrba i odvodnja 3.1. Zatiene prirodne vrijednosti 3.2. Zatita kulturne batine 3.3.A / Podruja posebnih ogranienja u koritenju 3.3.B / Podruja posebnih ogranienja u koritenju-Lovita i uzgajalita divljai 3.4. Podruja primjene posebnih mjera ureenja i zatite 3.5. Sustav posjeivanja 4.4.8. Graevinska podruja

  SHEMATOGRAMI MJ - 1: 25 000

  - A - Geologija - B - Pedologija - C - Vegetacijske zajednice

  - D - Lokaliteti i stanita od osobitog interesa za zatitu - E - Sustav naselja

 • Prostorni plan podruja posebnih obiljeja Limski zaljev i Limska draga PRIJEDLOG PLANA

  Javna ustanova Zavod za prostorno ureenje Istarske upanije, prosinac 2008. 7

  1. POLAZITA

  1.1. POLOAJ, ZNAAJ I POSEBNOSTI PODRUJA

  1.1.1. OSNOVNI PODACI O STANJU U PROSTORU

  Teritorijalna podjela i popis naselja

  Podruje obuhvata PPPPO-a obuhvaa slijedee jedinice lokalne samouprave, s pripadajuima naseljima: Opina Kanfanar (naselja i dijelovi naselja Jural, Mrgani, Korenii, Ladii, Dubravci, Barat, Kanfanar, Marii, Burii, Okreti, Kurili, Brajkovii, Matohanci, Soii, Bubani, untii, Putini) Grad Pazin (naselja i dijelovi naselja Vela Traba, Beram, Jeenj, Heki) Grad Rovinj (naselja i dijelovi naselja Rovinj, Rovinjsko selo) Opina sv.Lovre (naselja i dijelovi naselja Medaki, Krunii, Kruli) Opina sv.Petar u umi (dijelovi naselja sv.Petar u umi) Opina Tinjan (dijelovi naselja Tinjan, Kringa) Opina Vrsar (naselja i dijelovi naselja Vrsar, Flengi, Gradina, Konteii, Marasi, Klotar) Opina minj (naselja i dijelovi naselja Krajcar Breg, Prkaii, Vidulini, Pifari, Kranci) Od administrativnih sjedita je