TEKS UCAPAN PENGERUSI MAJLIS MAJLIS PERASMIAN DEBAT MRSM SE-MALAYSIA DAN KUIZ BAHASA DAN SASTERA 2015 PERKARA TEKS PENGUMUMA N KETIBAAN TETAMU KEHEROMAT Mengumumkan ketibaan, Dr Hamzan bin Omar, Pengetua Maktab Rendah ain! MARA Batu Pahat" Dengan diiringi, Timba#an$timba#an %engetua dan tetamu keh&rmat" emua hadirin diminta berdiri" N'AN'IAN (NEGARAKU) * (AMANAH RAK'AT) Bagi memu#akan ma+#i!, hadirin diminta berdiri untuk men,an,ikan #agu negaraku dan #agu amanah rak,at" Di%er!i#akan, BA-AAN DOA Hadirin di%er!i#akan duduk, Bagi memberkati %er+a#anan ma+#i!, di+em%ut !audara AIMAN A'RA. BIN MOHD AHAK, BADAN /AKI0 PE0A1AR E2-O KEROHANIAN, Untuk memim%in ba3aan d&a" Di%er!i#akan" A0UTAI PENGERUI Bi!mi##ahirahmanirahim" A!!a#amua#aikum4arahmatu##ah Adat kita men,ambut tetamu, a#am dihu#ur me!ra bertamu, Ham%arkan tikar #ebarkan %intu, Pemani! bi3ara a#uan didahu#u" 'ang dih&rmati, Dr Hamzan bin Omar, Pengetua Maktab Rendah ain! MARA Batu Pahat" 'ang beru!aha, Pn R&!i#a4ati binti Abd Rahman Timba#an Pengarah ## Kuriku#um 5Baha!a6 Pn Mar4ati binti M&hamed Ketua Pen&#&ng Pengarah Baha!a Inggeri! Pn Ra7idah binti 1aa7ar Ketua Pen&#&ng Pengarah Baha!a Me#a,u Dr Maz#ena binti M&hamad Hu!!ain Pengarah Pu!at Debat Antarabang!a dan Orit&ri UIAM Pn Mizan binti M&hammad Ketua Unit Debat Antarabang!a dan Orit&ri UIAM 'ang Dih&rmati, En Abd Ha#im bin M&hamed Pen,e#ara! Pr&gram Puan ha#ina bt M&hamed, Timba#an Pengetua Ha# Eh4a# Akademik" Ketua$ketua +abatan, Ah#i$ah#i 1a4atankua!a Penge#&#a Debat MRM e$Ma#a,!ia dan Kuiz Baha!a dan a!tera 89:;, Guru$guru %engiring, Pe#a+ar$%e#a+ar !erta, Hadirin ,ang dimu#iakan" a#am bahagia, !a#am !e+ahtera, !a#am : Ma#a,!ia dan !a#am : MARA" ,ukur kehadrat i#ahi dengan izinn,a , kita berkum%u# %ada ma#am ini untuk ma+#i! %era!mian Debat MRM e$Ma#a,!ia dan Kuiz Baha!a dan a!tera 89:;" e#amat datang ke MRM Batu Pahat,!e#aku tuan rumah %ada tahun ini" Terima ka!ih +uga ke%ada !emua ,ang hadir ke %ertandingan Debat MRM e$Ma#a,!ia dan Kuiz Baha!a * a!tera %ada ka#i ini" Untuk %engetahuan !emua,%ertandingan debat te#ah dian+urkan untuk ka#i ,ang ketu+uh %ada tahun ini ,ang me#i%uti =< &rang dan :? &rang %e!erta kuiz Baha!a dan a!tera" Tema %ertandingan debat %ada ka#i ini ia#ah (ANTUN BERBAHAA,TEROHOR BANGA)" Hadirin dan hadirat ,ang dimu#iakan, Tan%a membuang ma!a,mari#ah kita !ama$!ama me#ihat %a%aran @ide& m&nta+ %era!mian ,ang te#ah di!ediakan &#eh A1K 7&t&gra7i, A1K Bu#etin dan A1K M&nta+" Ma+#i! dengan !ega#a h&rmatn,a di%er!i#akan"" Hadirin ,ang dih&rmati !eka#ian, Tiba#ah ma!an,a kita men+em%ut Dr Hamzan bin Omar, Pengetua Maktab Rendah ain! MARA Batu Pahat untuk men,am%aikan u3a%an !eteru!n,a mera!mikan ma+#i! %era!mian Debat MRM e$Ma#a,!ia dan kuiz baha!a * !a!tera 89:;, Ma+#i! dengan !ega#a h&rmatn,a di%er!i#akan" Terima ka!ih diu3a%kan ke%ada Dr Hamzan bin Omar, Pengetua Maktab Rendah ain! MARA Batu Pahat" Ata! u3a%an %era!mian !ebentar tadi, Dengan berakhirn,a a3ara %era!mian !ebentar tadi, maka berakhir#ah Ma+#i! Pera!mian Debat MRM e$Ma#a,!ia * Kuiz Baha!a dan a!tera 89:; ka#i ini" ebe#um itu, e#e!ai !aha+a a3ara ini,tak#imat ke%ada hakim dan guru %engiring baha!a me#a,u !erta hakim dan guru %engiring baha!a inggeri! akan diadakan !e%erti keteta%an berikutA Ke%ada hakim dan guru %engiring baha!a me#a,u tem%at tak#imat akan diadakan di Pu!at umber * Pembe#a+aran MRM Batu Pahat ara! :" Ke%ada hakim dan guru %engiring baha!a inggeri! tem%at tak#imat akan diadakan di bi#ik !er&+a" Manaka#a %ara %e!erta dikehendaki tunggu di da#am de4an untuk tak#imat di!i%#in dan ke!e#amatan ,ang akan diberikan &#eh En3ik Raz#an bin Ma%iakka Ketua /arden Maktab Rendah ain! MARA Batu Pahat ebagai %enutu% bi3ara, Dagang !inggah membe#i ka+ang, Tem%at %erahu di muara de#i, Ka#au ada umur ,ang %an+ang, In!,aA##ah b&#eh kita ber+um%a #agi" ehingga kita bertemu #agi %ada ma!a akan datang" A!!a#amua#aikum 4"b"t eteru!n,a ma+#i! mem%er!i#akan tuan %engetua dan tetamu$ tetamu keh&rmat untuk%erarakan ke#uar ma+#i! dan hakim !erta guru$guru untuk hadir ke tak#imat ,ang akan diiringi &#eh !ukare#a4an ,ang te#ah dituga!kan" ekian terima ka!ih
Please download to view
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
...

Teks Ucapan Pengerusi Majlis

by munira-mohd

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

218

views

Comments

Description

MRSM BATU PAHAT
Download Teks Ucapan Pengerusi Majlis

Transcript

TEKS UCAPAN PENGERUSI MAJLIS MAJLIS PERASMIAN DEBAT MRSM SE-MALAYSIA DAN KUIZ BAHASA DAN SASTERA 2015 PERKARA TEKS PENGUMUMA N KETIBAAN TETAMU KEHEROMAT Mengumumkan ketibaan, Dr Hamzan bin Omar, Pengetua Maktab Rendah ain! MARA Batu Pahat" Dengan diiringi, Timba#an$timba#an %engetua dan tetamu keh&rmat" emua hadirin diminta berdiri" N'AN'IAN (NEGARAKU) * (AMANAH RAK'AT) Bagi memu#akan ma+#i!, hadirin diminta berdiri untuk men,an,ikan #agu negaraku dan #agu amanah rak,at" Di%er!i#akan, BA-AAN DOA Hadirin di%er!i#akan duduk, Bagi memberkati %er+a#anan ma+#i!, di+em%ut !audara AIMAN A'RA. BIN MOHD AHAK, BADAN /AKI0 PE0A1AR E2-O KEROHANIAN, Untuk memim%in ba3aan d&a" Di%er!i#akan" A0UTAI PENGERUI Bi!mi##ahirahmanirahim" A!!a#amua#aikum4arahmatu##ah Adat kita men,ambut tetamu, a#am dihu#ur me!ra bertamu, Ham%arkan tikar #ebarkan %intu, Pemani! bi3ara a#uan didahu#u" 'ang dih&rmati, Dr Hamzan bin Omar, Pengetua Maktab Rendah ain! MARA Batu Pahat" 'ang beru!aha, Pn R&!i#a4ati binti Abd Rahman Timba#an Pengarah ## Kuriku#um 5Baha!a6 Pn Mar4ati binti M&hamed Ketua Pen&#&ng Pengarah Baha!a Inggeri! Pn Ra7idah binti 1aa7ar Ketua Pen&#&ng Pengarah Baha!a Me#a,u Dr Maz#ena binti M&hamad Hu!!ain Pengarah Pu!at Debat Antarabang!a dan Orit&ri UIAM Pn Mizan binti M&hammad Ketua Unit Debat Antarabang!a dan Orit&ri UIAM 'ang Dih&rmati, En Abd Ha#im bin M&hamed Pen,e#ara! Pr&gram Puan ha#ina bt M&hamed, Timba#an Pengetua Ha# Eh4a# Akademik" Ketua$ketua +abatan, Ah#i$ah#i 1a4atankua!a Penge#&#a Debat MRM e$Ma#a,!ia dan Kuiz Baha!a dan a!tera 89:;, Guru$guru %engiring, Pe#a+ar$%e#a+ar !erta, Hadirin ,ang dimu#iakan" a#am bahagia, !a#am !e+ahtera, !a#am : Ma#a,!ia dan !a#am : MARA" ,ukur kehadrat i#ahi dengan izinn,a , kita berkum%u# %ada ma#am ini untuk ma+#i! %era!mian Debat MRM e$Ma#a,!ia dan Kuiz Baha!a dan a!tera 89:;" e#amat datang ke MRM Batu Pahat,!e#aku tuan rumah %ada tahun ini" Terima ka!ih +uga ke%ada !emua ,ang hadir ke %ertandingan Debat MRM e$Ma#a,!ia dan Kuiz Baha!a * a!tera %ada ka#i ini" Untuk %engetahuan !emua,%ertandingan debat te#ah dian+urkan untuk ka#i ,ang ketu+uh %ada tahun ini ,ang me#i%uti =< &rang dan :? &rang %e!erta kuiz Baha!a dan a!tera" Tema %ertandingan debat %ada ka#i ini ia#ah (ANTUN BERBAHAA,TEROHOR BANGA)" Hadirin dan hadirat ,ang dimu#iakan, Tan%a membuang ma!a,mari#ah kita !ama$!ama me#ihat %a%aran @ide& m&nta+ %era!mian ,ang te#ah di!ediakan &#eh A1K 7&t&gra7i, A1K Bu#etin dan A1K M&nta+" Ma+#i! dengan !ega#a h&rmatn,a di%er!i#akan"" Hadirin ,ang dih&rmati !eka#ian, Tiba#ah ma!an,a kita men+em%ut Dr Hamzan bin Omar, Pengetua Maktab Rendah ain! MARA Batu Pahat untuk men,am%aikan u3a%an !eteru!n,a mera!mikan ma+#i! %era!mian Debat MRM e$Ma#a,!ia dan kuiz baha!a * !a!tera 89:;, Ma+#i! dengan !ega#a h&rmatn,a di%er!i#akan" Terima ka!ih diu3a%kan ke%ada Dr Hamzan bin Omar, Pengetua Maktab Rendah ain! MARA Batu Pahat" Ata! u3a%an %era!mian !ebentar tadi, Dengan berakhirn,a a3ara %era!mian !ebentar tadi, maka berakhir#ah Ma+#i! Pera!mian Debat MRM e$Ma#a,!ia * Kuiz Baha!a dan a!tera 89:; ka#i ini" ebe#um itu, e#e!ai !aha+a a3ara ini,tak#imat ke%ada hakim dan guru %engiring baha!a me#a,u !erta hakim dan guru %engiring baha!a inggeri! akan diadakan !e%erti keteta%an berikutA Ke%ada hakim dan guru %engiring baha!a me#a,u tem%at tak#imat akan diadakan di Pu!at umber * Pembe#a+aran MRM Batu Pahat ara! :" Ke%ada hakim dan guru %engiring baha!a inggeri! tem%at tak#imat akan diadakan di bi#ik !er&+a" Manaka#a %ara %e!erta dikehendaki tunggu di da#am de4an untuk tak#imat di!i%#in dan ke!e#amatan ,ang akan diberikan &#eh En3ik Raz#an bin Ma%iakka Ketua /arden Maktab Rendah ain! MARA Batu Pahat ebagai %enutu% bi3ara, Dagang !inggah membe#i ka+ang, Tem%at %erahu di muara de#i, Ka#au ada umur ,ang %an+ang, In!,aA##ah b&#eh kita ber+um%a #agi" ehingga kita bertemu #agi %ada ma!a akan datang" A!!a#amua#aikum 4"b"t eteru!n,a ma+#i! mem%er!i#akan tuan %engetua dan tetamu$ tetamu keh&rmat untuk%erarakan ke#uar ma+#i! dan hakim !erta guru$guru untuk hadir ke tak#imat ,ang akan diiringi &#eh !ukare#a4an ,ang te#ah dituga!kan" ekian terima ka!ih
Fly UP