Click here to load reader

Teks Pengacara Majlis an Pidato

  • View
    331

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Teks Pengacara Majlis an Pidato

EKS PIDATO INTEGRITI IPG 20111

Pastikan semua audiens berada di tempat masing-masing. DARI RAUB PERGI KE PONTIANTERUS PULA KE KUALA PERLISHARAP SEMUA BERIKAN PERHATIANMOHON

SAYA MULAKAN MAJLISMELAYANG SERINDIT DI ATAS PERMATANGMERB AH BERKICAU DI HUJUNG MUARAPEMANIS KATA SELAMAT DATANGAWAL BISMILLAH PEMBUKA

BICARABISMILLAH HIRRAHMANIRRAH IMASSALAMUALAI KUMWARAHMATU LLAHHIWABARKA ATUH, SELAMAT PETANG DAN SALAMPERPADUAN ,SALAM SATU MALAYSIA.YANG DIHORMATI ,PARA

HAKIM YANG ADIL LAGI BIJAKSANA, AJK PELAKSANA, PESERTA-PESERTA , SERTA PARA PELAJAR YANG DI KASIHI SEKALIAN.ALHAM DULILLAH.BERSYU KUR KITA KE HADRAT ALLAH

SWT KERANA DENGAN KEIZINANNYA DAPAT KITABERSAMASAMA MEMERIAHKAN MAJLIS KITA PADA MALAM INI IAITUPERTANDING AN PIDATO

INTEGRITI SEMPENA MINGGU BAHASA PERINGKAT IPG 2011.DENGAN KESEMPATAN INI, MAJLIS MENGUCAPKAN SELAMAT DATANG DAN MAJLIS AMATMENGALU-

ALUKAN KEHADIRAN SEKALIAN DI DEWAN RAFFLESIA.UNTUK MAKLUMAN HADIRIN,PERTANDI NGAN PIDATO INTEGRITI SEMPENA MINGGU BAHASAPERINGKA

T IPG 2011, TELAH MENERIMA SEBANYAK 13 PENYERTAAN DARI SEMUA UNITMASINGMASING, DAN PADA MALAM INI SERAMAI 6 ORANG PESERTA YANG AKANBERTANDING

PADA PERINGKAT AKHIR.HADIRIN YANG DIHORMATI SEKALIAN.DENGAN HARAPAN SEMOGA MAJLIS KITA PADA MALAM INI AKAN BERJALAN DENGANLANCAR DAN AKAN LEBIH DIBERKATI ALLAH

SWT, MAJLIS MENJEMPUTSAUDA RA................................ ............................UNT UK ME MIMPIN BACAAN DOA. DENGANSEGALA HORMATNYA DIPERSILAKAN. bacaan doa

MAJLIS MERAKAMKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA............................... ...............UNTUK BACAAN

DOA SEBENTAR TADI.HADIRIN YANG DIHORMATI SEKALIAN, SEBENTAR LAGI KITA AKAN MEMULAKANPERT

ANDINGAN PIDATO INTEGRITI SEMPENA MINGGU BAHASA PERINGKAT IPG 2011.SEBELUM PERTANDINGAN BERMULA, IZINKAN SAYA MEMBACA

PERATURANPERTA NDINGAN.

IZINKAN SAYA MEMPERKENALKA N TIGA ORANG PANEL HAKIM PERTANDINGAN. YANGPERTAMA, ......................................

...................................... ...SELAKU KETUA HAKI M. KEDUA,....................... ...................................... ....................... KETIGA,TEKS PIDATO INTEGRITI IPG 20112

...................................... ..................................

KEPUTUSAN HAKIM ADALAH MUKTAMAD DANSEBARANG BANTAHAN TIDAK DIBENARKAN.PENJ AGA MASA PERTANDINGAN IALAH ...................................... ........ SETELAH

CUKUPTEMPOH MASA YANG DIPERUNTUKKAN, PENJAGA MASA AKAN MENEKAN LOCENGSEBANYAK DUA KALI. Setelah penjaga masa menekan loceng dua kali sebagai contoh

PERTANDINGAN PIDATO INTEGRITI SEMPENA MINGGU BAHASA PERINGKAT IPG 2011DIMULAKAN DENGAN MENJEMPUT PESERTA PERTAMA, SAUDARA/I................

............................. MEWAKILI UNIT ...................................... ........DEMIKIAN PIDATO PENUH SEMANGAT PESERTA PERTAMA. SETERUSNYA MAJLISMEMPERSIL AKAN PESERTA

KEDUA DARI UNIT ........................ SAUDARA/I................ ...............................TE RIMA KASIH. SATU PENYAMPAIAN PIDATO YANG MENGKAGUMKAN. KINI TIBA GILIRANPESERTA KETIGA.

SAUDARA/I ...................................... ....... MEWAKILI UNIT............................ ..................BANYAK MESEJ YANG DAPAT KITA RENUNGKAN DARI PEMIDATO KETIGA TADI. NAMPAKNYASAIN

GAN KIAN HANGAT. HADIRIN HADIRAT. MARI KITA TUMPUKAN PERHATIAN TERHA DAPPESERTA PIDATO YANG KEEMPAT DARI UNIT ........................ SAUDARA/I................ ...............................TE

RIMA KASIH. SATU PENYAMPAIAN PIDATO YANG HEBAT. KINI TIBA GILIRAN PESERTAKELIMA. SAUDARA/I ................................... .......... MEWAKILI UNIT ......................................

........DEMIKIAN PIDATO PENUH KATA-KATA HIKMAH DARIPADA PESERTA KELIMA. SETERUSNYAMAJLI S MEMPERSILAKAN PESERTA KEENAM DARI UNIT ........................ SAUDARA/I................

...............................TE RIMA KASIH PESERTA KEENAM YANG MERUPAKAN PESERTA TERAKHIR.DENGAN BERAKHIRNYA PIDATO DARI PESERTA KEENAM, DEBARAN KIAN MEMUNCAK.PESER

TA MANAKAH YANG AKAN MENYANDANG GELARAN JOHAN PERTANDINGAN PIDATOINTEGRITI SEMPENA MINGGU BAHASA PERINGKAT IPG 2011?KITA BERI MASA KEPADA

PANEL HAKIM UNTUK MEMUKTAMADKA N KEPUTUSAN.SEME NTARA ITU, KESEMPATAN MASA YANG ADA KITA AKAN DIHIBURKAN OLEH WAKIL

KPLIDENGAN PERSEMBAHAN BELIAU. MAJLIS DENGAN SEGALA HORMATNYA MEMPERSILAKAN.T ANPA PARA HAKIM YANG BIJAKSANA, SESUATU PERTANDINGAN TIDAK AKAN

DAPATDIJALANKA N. SEBAGAI MENGHARGAI KESUDIAN MEREKA MELUANGKAN MASA, PIHAKPENGANJUR MENYEDIAKAN OLEH-OLEH YANG TIDAK

SEPERTINYA.DIPER SILAKAN.DIJEMPUT PENGERUSI PERTANDINGAN PIDATOSAUDARA.... ...................................... ................... UNTUK MENYAMPAIKANC ENDERAHATI KEPADA PANEL HAKIM.DIJEMPUT

EN/PN.......................... .............EN/PN............. ...........................DAN EN/PN.......................... ...............SETERUSNY A PENYAMPAIAN SIJIL SIJIL PENGHARGAAN KEPADA SEMUA PESERTAPERTANDI NGAN PIDATO

INTEGRITI SEMPENA MINGGU BAHASA PERINGKAT IPG 2011(RUJUK SENARAI )TEKS PIDATO INTEGRITI IPG 20113

DIJEMPUT ...................................... ....................................

DIIRINGI PENGERUSI PERTANDINGANPID ATO INTEGRITI, ...................................... ..... UNTUK MENYAMPAIKAN SIJIL KEPADA SEMUAPESERTASE TERUSNYA PENGUMUMAN

PEMENANG PERTANDINGAN PIDATO INTEGRITI SEMPENAMINGGU BAHASA PERINGKAT IPG 2011. HADIAH BAGI PEMENANG 1,2 DAN 3 AKANDIBERIKAN PADA MAJLIS PENUTUPAN PADA

HARI RABU, 9 HB MAC 2011.PEMENANG TEMPAT KETIGA IALAH SAUDARA/I................ .................................D ARIUNIT..................... ..................................... PEMENANG TEMPAT KEDUA

IALAH SAUDARA/I................ .................................D ARIUNIT..................... ..................................... DAN JOHAN PERTANDINGAN PIDATO INTEGRITI SEMPENA MINGGU BAHASA PERINGKATIPG 2011

TELAH DISANDANG OLEH SAUDARA/I................ ...................................... ......DARIUNIT............ ...................................... ............TAHNIAH DIUCAPKAN KEPADA PEMENANG DAN TAHNIAH JUGA

KEPADA PESERTA PESERTAYANG TELAH MENGAMBIL BAHAGIAN. TERIMA KASIH DIUCAPKANKEPAD A................................... ...............................AT AS PENYAMPAIAN HADIAH ITU TADI.

PARA HADIRIN YANG DIHORMATI.KINI TIBALAH MASANYA KITA KE KEMUNCAK ACARA BAGI MENYAKSIKAN YANG TERBAIK ANTARA YANG BAIK,YANG

TERHEBAT DIANTARA YANG HEBAT.JUSTERU ITU,SAMA SAMALAH KITA SAKSIKAN PERSEMBAHAN PIDATO DARIPADA JUARA KITA. (Jika Perlu danada masa)

TERIMA KASIH DIUCAPKAN KEPADA SAUDARA/I................ .................................JU ARAPERTANDINGA N PIDATO PERTANDINGAN PIDATO INTEGRITI SEMPENA MINGGU BAHASAPERINGKA

T IPG 2011TUANTUAN DAN PUANPUAN YANG DIHORMATI.KITA TELAHPUN BERADA DIPENGHUJUNG MAJLIS. DIKESEMPATAN INI , MEWAKILIJAWATA

NKUASA PELAKSANA PERTANDINGAN PIDATO INTEGRITI, MEMOHON AMPUN DANMAAF SEANDAINYA TERDAPAT KEKURANGAN SEPANJANG MAJLIS INI

BERLANGSUNG.WA SSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAH I WABARAKATUH. SEKIAN TERIMA KASIH.