of 58 /58
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA DANIJEL ČABARKAPA, TEHNIČKA ŠKOLA ŠABAC

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

  • Author
    others

  • View
    15

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE...

Page 1: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA

DANIJEL ČABARKAPA, TEHNIČKA ŠKOLA ŠABAC

Page 2: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

PESAK

Sa otprilike 25% učešda, silicijum je nakonkiseonika, najčešdi element zemljine kore

Pesak, posebno kvarcni pesak, sadrži visokprocenat silicijuma u formi silicijum

dioksida (SiO2) koji je osnovna sirovina zaizradu poluprovodnika.

Page 3: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Silicijumski pesak

Page 4: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Topljeni Si

Silicijum se prečišdava kroz više faza kako bi se dobio kvalitet koji zadovoljava standarde zaizradu poluprovodnika. Predišden, naziva se “silicijum elektronskog stepena” (Electronic

Grade Silicon). On može imati svega jedan straniatom na milijardu silicijumskih atoma. Na slici

može se videti kako nastaje kristal iz prečišdenogistopljenog silicijuma. Takav monokristal naziva

se ingot

Page 5: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

INGOT

Page 6: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Monokristalni Si ingot

Ingot je napravljen iz silicijumaelektronskog stepena. Svaki ingot

pojedinačno teži oko 100 kilograma i posastavu je 99.9999% čistode silicijuma.

Page 7: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Monokristalni Si ingot

Page 8: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Sečenje ingota

Ingot se seče u individualnesilicijumske diskove koji se zovu

vaferi.

Page 9: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

SEČENJE INGOTA-ANIMACIJA

Page 10: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

VaferVaferi se poliraju dok se sa njihove površine ne

ukloni i najmanja greška i dok ne postanu glatkikao površina ogledala. Intel kupuje ved gotove

vafere od proizvođača, a za naprednutehnologiju 45nm High-K-Metal Gate koristi

vafere sa prečnika 300mm. Kada je Intel započeoproizvodnju čipova, elektronska kola su

štampana na vaferima od 2 inča (oko 50.8mm). Sada kompanija koristi 300 milimetarske (12-

inčne) vafere, što značajno doprinosi smanjenjutroškova.

Page 11: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje
Page 12: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Nanošenje foto-osetljivog sloja

Tečnost (plava boja na slici) koja se sipadok se vafer okrede je foto-osetljiv slojsličan onom koj se korsiti u analognoj

fotografiji. Vafer se, tokom ovog koraka, okrede kako bi se omogudilo da nanetifoto-osetljivi sloj bude veoma tanak i

ujednačen

Page 13: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Nanošenje foto-osetljivog sloja

Page 14: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Izlaganje UV svetlu

Foto-osetljivi sloj se izlaže ultra-ljubičastom svetlu.

Hemijska reakcija koja se događa slična je onome što se dešava sa filmom u analognom foto-aparatu, kada

pritisnemo dugme za slikanje. Foto-osetljivi sloj, izloženUV svetlu, menja strukturu i postaje uklonjiv. Izlaganjesvetlu obavlja se tako što se koriste razne maske koje

imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje. Korišdenesa UV svetlom, maske prave različite kružne šare na

svakom sloju mikroprocesora.

Page 15: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Izlaganje UV-svetlu

Page 16: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Izlaganje UV svetlu (nivo tranzistora ~50nm)

Iako se nekoliko mikroprocesora pravi na istomvaferu, ova slikovita priča sada de se fokusirati na

mali delid mikroprocesora – na tranzistor ili njegovdeo. Tranzistor funkcioniše kao prekidač,

kontrolišudi protok električne struje u kompjuterskom čipu. Intelovi istraživači razvili su

toliko male tranzistore da njih čak 30 miliona možestati na glavu čiode.

Page 17: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje
Page 18: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Ispiranje foto-sloja (nivo tranzistora ~50nm)

Omekšali, želatinozni deo foto-osetljivog sloja se u potpunosti

uklanja rastvaračem. Ovo otkrivašaru koju je na foto-osetljivom

sloju ostavila maska.

Page 19: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

ISPIRANJE FOTO-SLOJA

Page 20: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Urezivanje (nivo tranzistora ~50nm)

Foto-osetljivi sloj neizložen UV svetlu, ne bi trebao biti ošteden. Na delu sa koga je uklonjen hemijskim

putem, urezade se željena šara.

Page 21: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje
Page 22: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Uklanjanje foto-sloja (nivo tranzistora ~50nm)

Nakon urezivanja željena šarapostaje vidljiva.

Page 23: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Uklanjanje foto-sloja

Page 24: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Primena foto-sloja (nivo tranzistora ~50nm)

Nanešeni foto-osetljivi sloj (plavaboja), na koji se delovalo, ispira se

do slededeg koraka.

Page 25: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje
Page 26: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Implantacija jona (nivo tranzistora ~50nm)

Kroz proces koji se zove implantacija jona (jedanoblik ovog procesa zove se “dodavanje primese”), izložena zona silicijumskog vafera se bombarduje

raznim hemijskim primesama koje se nazivaju joni. Joni se implantiraju u silicijumski vafer kako bi se, na

tim delovima, promenila njegova provodljivostelektriciteta. Joni se ispaljuju na površinu vafera

veoma velikim brzinama. Električno polje ubrzavajone do brzine od preko 300.000 km/h.

Page 27: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Implantacija jona (nivo tranzistora ~50nm)

Nakon jonske implantacije, foto-osetljivi sloj se konačno uklanja, i

strani atomi su implantirani (na slici suoznačeni zelenom bojom).

Page 28: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Jonska implementacija

Page 29: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Gotov tranzistor (nivo tranzistora ~50nm)

Izrada tranzistora se približava kraju. Tri rupe su izbušene u zaštitnom

omotaču iznad tranzistora. Ove tri rupe de biti ispunjene bakrom kako bi

se napravio spoj sa drugimtranzistorom.

Page 30: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Animacija skoro kompletnog tranzistora

Page 31: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Elektroforeza (nivo tranzistora ~50nm)

Vaferi se stavljaju u sumporni rastvor u ovoj fazi. Joni bakra se polažu natranzistor procesom koji se zove

elektroforeza. Joni bakra putuju odpozitivno naelektrisanog pola anode

do negativnog (katode) kojupredstavlja sam vafer.

Page 32: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Elektroforeza

Page 33: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Elektroforeza (nivo tranzistora ~50nm)

Na površini vafera ovi joninapravide tanak sloj bakra.

Page 34: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Nanošenje sloja bakra

Page 35: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Poliranje (nivo tranzistora ~50nm)

Višak materijala de poliranjembiti odstranjen

Page 36: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Poliranje viška materijala

Page 37: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Metalni slojevi(nivo 6 tranzistora ~150nm)

Višeslojni nanosi od metala su, poput žica, spojilirazličite tranzistore. Način na koji se oni spajajuodredili su arhitektonski i dizajnerski timovi koji

se staraju o funkcionalnosti datog procesora(npr. Core i7 procesora). Iako se kompjuterski

čipovi čine vrlo tankim, oni mogu imati preko 20 slojeva kojim se formira vrlo složeno kolo. Ako se uvedano gleda na čip, može se uočiti splet linija, kola i tranzistora koji izgledaju kao futuristički,

višeslojni sistem autoputeva.

Page 38: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Veze među tranzistorima-animacija

Page 39: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Test sortiranja vafera(nivo ~40mm)

Ovaj delid kompletiranog vafera se stavlja na prvi funkcijski test. U ovojfazi, svaki čip se pojedinačno testira i

odgovor koji čip daje se poredi saprethodno utvrđenim “ispravnim

odgovorom”.

Page 40: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Testiranje vafera-animacija

Page 41: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Sečenje vafera(nivo vafera~300mm)

Vafer se seče na delide koji se zovu kockice (dies)

Page 42: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Sečenje vafera-animacija

Page 43: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Odbacivanje neispravnih čipova(nivo vafera~300mm)

One kockice koje su ispravnoreagovale na test prolaze test i

idu na slededi korak (pakovanje).

Page 44: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje
Page 45: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Individualna kockica(nivo kockice~20mm)

Ovo je pojedinačna "kockica" koja je dobijena sečenjem i postupkom opisanim u

prethodnim koracima. Koristimo termin„kockica” a ne jezgro da vas ne bi zbunili jer

jedna kockica sadrži više operativnihprocesorskih jezgara (dvojezgarni,

četvorojezgarni procesori)!

Page 46: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Procesorski čip-animacija

Page 47: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Pakovanje(nivo pakovanja~40mm)

Podloga, kockica i sloj koji služi za odvođenje viškatoplote spajaju se kako bi se kompletirao procesor. Zelena podloga predstavlja električki i mehaničkikontakt preko kojeg de procesor komunicirati sa

ostatkom računarskog sistema. Srebrna pločica na vrhuprocesora je termički kontakt na koji de dodi uređaj za

hlađenje. To de sve pomodi procesoru da se hladi tokomrada i poveda površinu putem koje prenosi generisanu

toplotu na kuler.

Page 48: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Pakovanje procesora

Page 49: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Procesor(nivo pakovanja~40mm)

Završen procesor. Mikroprocesor je najkompleksiji napravljeni proizvod na

zemlji. U stvari, on se izrađuje iz stotina istotina koraka i to u najčistijem od svih

mogudih okruženja (fabricimikroprocesora) a u ovom pregledu smoprikazali samo one koji su najznačajniji.

Page 50: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje
Page 51: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Testiranje i određivanje klase(nivo pakovanja~40mm)

Tokom finalnog testiranja, procesori se testiraju kako bi im se utvrdile ključne karakteristike (kaošto su na primer potrošnja energije

i maksimalna frekvencija).

Page 52: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Testiranje procesorskog čipa-animacija

Page 53: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Raspoređivanje(nivo pakovanja)

Na osnovu testa, procesori sličnihkarakteristika se grupišu i pakuju u

zajedničke transportne posude.

Page 54: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje
Page 55: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Pakovanje procesora

Jednom sklopljeni i testirani, procesori idu ili specijalistima koji

sklapaju konfiguracije ili u maloprodaju, spakovani u

prepoznatljive kutije.

Page 56: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje
Page 57: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje
Page 58: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORAtehskolasabac.edu.rs/nastava_materijali/nastavni_2012/Racunarski... · TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROCESORA ... imaju ulogu matrica u ovoj fazi proizvodnje

Vafer sa procesorima