Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  1/59

  TEHNOLOGIJA LUKA I TERMINALATEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJA LUKA

  1. UVODNA RAZMATRANJA

  Pojmovno objanjenje i sutina tehnologije prometa i tehnologije luka i terminalaPojam luke, lukog sustava, pristanita i terminalaPojmovno razluivanje tereta kao predmeta pomorskog prijevoza i lukog prekrcaja

  Izraz "tehnologija" na prvi pogled ukazuje da se radi o rijei povezanoj s rjeju "tehnika". razliita shvaanja sadraja i odnosa pojma "tehnologija" i "tehnika" svoju opravdanostnalaze u eurokontinentalnom ili angloamerikom definiranju biti tih pojmova Primjerice sve to Europljanin s kopna vjerojatno oekuje uz pojam "tehnika" (technique)

  nalazi se u engleskim i amerikim enciklopedijama pod vrlo opsenom odrednicom "tehnologija"(technology). Nasuprot tome u europskoj literaturi, posebice njemakoj, pojmovno znaenje i sutinaizraza "tehnika" obuhvaa mnogo ire sadraje, ukljuujui i pojam tehnologije kao jedan odbitnih sadraja. Zbog izrazite nadmoi upotrebe engleskog jezika u znanosti i meunarodnim odnosima,tehnologija (engl. technology) je iri i gotovo jedini pojam, dok se tehnika (engl. technique)samo povremeno rabi da bi se oznaio neki pojedinani postupak u sklopu neke tehnologije(npr. tehnika prijevoza, tehnika rukovanja teretom ili tehnika skladitenja kao dio tehnologijeprometa).

  Tehnologija se moe definirati kao interdisciplinarna znanost koja prouava iprimjenjuje zakonitosti postupaka, procesa, metoda i transformacija u tehnikoj znanstvenojoblasti. Tehnologija se moe definirati i kao znanost iji su predmet istraivanja tehnologijskisustavi i izgradnja tih sustava. Tehnologijski su sustavi u biti interakcijske cjeline tehnikih sredstava, prirodnihbogatstava (materijali, energija, prirodna sredina - prostor), ljudskih potencijala (vjetina, znanja) idrutvenih sadraja (motivacijskih, regulacijskih i drugih simbolikih sadraja).

  Pojam prometa se u znanstvenoj i strunoj literaturi esto poistovjeuje s pojmomtransporta i pojmom prijevoza. Za razliku od prometa koji se odnosi na vie jednoznanih pojmova, prijevoz oznaavajednoznaan pojam. Prijevoz i transport su sinonimi. Izraz transport ima meunarodno znaenje, a nastao jeod latinske rijei transportare koja znai prenositi i novolatinske rijei transportus u znaenjuprijevoz, prevoenje, prenoenje i sadrajno je iri od pojma prijevoza.

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  2/59

  Za razliku od pojma transporta koji obuhvaa znatno iru djelatnost ukljuujui prijevoz iprijenos, odnosno prekrcaj, prijevoz je specijalizirana djelatnost koja s pomou prometnesuprastrukture i prometne infrastrukture omoguuje realizaciju prometne usluge. Prevozei robu(teret), ljude i energiju s jednog mjesta na drugo, prijevoz organizirano svladava prostorne ivremenske udaljenosti.

  U hrvatskom jezinom sustavu promet je iri pojam od prijevoza i transporta i ne obuhvaasamo ove pojmovne sadraje, ve i operacije u vezi s prijevozom robe i komunikacije, a u iremsmislu i odnose meu ljudima, te ekonomske sadraje (robni promet, turistiki promet,malogranini promet itd.). Pomorski promet je iri pojam od pomorskog prijevoza, ali ui od izraza pomorskogospodarstvo i pomorstvo. Pomorski promet obuhvaa prijevoz robe i putnika brodovimamorem i sve luke operacije i komunikacije u pomorskom prijevozu i prekrcaju. To zapravo znai da pomorski promet obuhvaa djelatnosti: morskog brodarstva, morskihluka, peditera, pomorskih agenata i drugih subjekata koji uestvuju u optimalnom odvijanjupomorskog prometa i realizaciji prometne usluge.

  Tehnologija prometa kao znanost je interdisciplinarna znanost koja izuava zakonitostimetoda, postupaka, odnosno procesa proizvodnje prometne usluge. Ona izuava zakonitostieksploatacije i preventivnog odravanja prometne infrastrukture i suprastrukture, a ne zakonitostinjihova projektiranja, konstruiranja, izrade, izgradnje i investicijskog odravanja, to je relevantnoobiljeje prometne tehnike kao znanosti. Tehnologija prometai transport kao samostalno znanstveno polje bavi se relevantnimpostupcima i naelima transportnog procesa za odgovarajue svladavanje prostornih i vremenskihrazlika u prijevozu ljudi i roba, te prijenosu vijesti. Zadatak je tehnologije prometa da pronae iutvrdi kako na najsvrsishodniji nain meusobno povezati radnu snagu, prijevozna, prekrcajna iskladina sredstva s predmetom transporta u sklopu tehnologijski djelotvorno organiziranogtransportnog procesa, sa to manjim drutvenim izdacima.

  Tehnologija pomorskog prometa moe se definirati kao znanost iji su predmetistraivanja tehnologijski sustavi i izgradnja tih sustava u pomorstvu. Tehnologija pomorskog prometa, kao znanost i kao aktivnost, podrazumjeva primjerenkvantum interdisciplinarnih prometno-tehnikih, tehnolokih, organizacijskih, ekonomskih ipravnih znanja, vjetina i sposobnosti s ciljem ostvarivanja optimalne prometne usluge. Tehnologija pomorskog prometa moe se razvrstati u dvije znaajne podvrste: tehnologijupomorskog prijevoza i tehnologiju luka i terminala.

  Osnovni postupci tehnologije pomorskog prometa obuhvaaju, s jedne strane sve

  transportno-tehnologijskepostupke koje je potrebno obaviti tijekom prijevoza brodovima morem, as druge strane i sve transportno-tehnologijske procese koji se javljaju u lukama i terminalima priprijelazu ljudi i roba s kopnenog na pomorsko prijevozno sredstvo i obratno. Prekrcaj (direktni, indirektni i kombinirani) i skladitenje predstavljaju osnovne prometno-tehnoloke procese u luci. U tehnolokom procesu rada luke i terminala prisutna je i iroka lepezasporednih i pomonih procesa koji slue za pripremu i zavretak osnovnih procesa. Izuavanje prometno tehnolokih znaajki luka i terminala zahtjeva odgovarajua tehnika,tehnoloka i ekonomska znanja iz podruja infrastrukture i suprastrukture luka i terminala,

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  3/59

  transportnih tehnologija i odvijanja osnovnih lukih procesa, s ciljem uspjenog planiranja iprojektiranja tehnolokih procesa luka i terminala. Zato se s obzirom na sloenost i cjelovitost, tehnologija luka i terminala moe pojmovnodefinirati kao znanost koja izuava spoznaje o infrastrukturi i suprastrukturi, tehnolokimprocesima, postupcima, energiji, informacijama i sredstvima potrebnim za svladavanje

  prostornih i vremenskih razlikapri prekrcaju, skladitenju i prijevozu ljudi i roba uuvjetima morskih luka i terminala.Pojam luke U najirem smislu luka(engl. harbour, port; franc. port; njem. Hafen; panj.puerto;tal. porto) je prirodno ili umjetno zatien morski, rijeni, kanalski ili jezerski bazen, gdje brodovinalaze zaklon od valova, struja, morskih mijena i leda; zatitu od djelovanja neprijateljskihnapadaja; gdje mogu krcati gorivo, vodu i hranu; izvriti popravke na brodskom trupu, strojevima iureajima ili izvriti ienje svih dijelova; gdje mogu sigurno i brzo iskrcati, ukrcati ili prekrcatiteret i putnike i gdje se mogu odmoriti posade. (definicija iz Pomorske enciklopedije)

  Luka je prometno vorite - vodeni i s vodom neposredno povezani kopneni prostor sizgraenim i neizgraenim obalama, lukobranima, ureajima, postrojenjima i drugim objektimanamijenjenim pristajanju, sidrenju i zatiti brodova i brodica, ukrcaju i iskrcaju putnika i robe,uskladitenju i drugom rukovanju robom, proizvodnji, oplemenjivanju i doradi robe, te ostalimgospodarskim djelatnostima, koje su s tim djelatnostima u meusobnoj ekonomskoj, prometnoj ilitehnolokoj svezi.Luki sustav dio svjetskog prometnog sustava u kojem se zbivaju promjene izmeu osnovnih nositeljapomorskog i kopnenog prometa Luki sustav je sloen, dinamiki, otvoreni, stohastiki i organizacijski sustav sa svimtehnikim elementima (elementima sustava) i svim organizacijskim elementima potrebnim zaodvijanje najpovoljnijeg prekrcajnog procesa i upravljanje tim procesom. Da bi luki sustav pravilno funkcionirao i ostvarivao postavljene ciljeve, nuno je da svielementi sustava djeluju povezano. Svi ovi elementi meusobno povezani ine dinamiki sustavkoji ine luka infrastruktura i suprastruktura, prijevozna sredstva, sustav veza, tehnologija iorganizacija rada itd.

  U procesu proizvodnje lukih usluga koriste se objekti i sredstva za rad koji se premanainu sudjelovanja u proizvodnji luke usluge (aktivno ili pasivno) mogu svrstati u tri skupine i to:

  luka infrastruktura (podgradnja) luka suprastruktura (nadgradnja) luka pokretna mehanizacija

  Luku infrastrukturu ine svi objekti na terenu i u akvatoriju luke ili terminala, kojiistodobno slue svim radnim organizacijama, upravi luke i institucijama koje imaju bilo kakveaktivnosti u tom prostoru. Infrastrukturni objekti su nepokretna sredstva za rad u luci, tzv. "pasivni" objekti koji neproizvode luku uslugu, ali slue za organiziranje i obavljanje luke djelatnosti.

  Luka podgradnja (infrastruktura)jesu lukobrani, operativne obale i druge lukezemljine povrine, objekti prometne infrastrukture (npr. luke cestovne i eljeznike prometnice,vodovodna, kanalizacijska, energetska, telefonska mrea, objekti za sigurnost plovidbe u luci i sl.).

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  4/59

  Luku suprastrukturu ine luki objekti i sredstva za rad koja slue kod prekrcaja tereta,skladitenja robe i kod nekih specifinih lukih aktivnosti (fumigacije robe, popravaka i dr.).Suprastrukturni objekti su tzv. "aktivni" objekti jer se neposredno koriste u proizvodnji lukeusluge.

  Luka nadgradnja (suprastruktura)jesu nepokretni objekti izgraeni na lukompodruju kao to su upravne zgrade, skladita, silosi, rezervoari i sl., te luki kapitalni pretovarniobjekti (npr. dizalice i sl.).

  Luka pokretna mehanizacijaje skupni izraz za mobilnu mehanizaciju (transportnasredstva i ureaje) koja slui za ukrcaj, iskrcaj ili prekrcaj tereta na brodove i s brodova i rukovanjeteretom u lukom prostoru ukljuujui i plovee objekte (remorkere, bagere, grtalice i maone).

  Pristanite (rijeno, jezersko) oznaava luku unutranje plovidbe i s vodom neposrednopovezani kopneni prostor s izgraenim i neizgraenim obalama, ureajima, postrojenjima i drugimobjektima namijenjenim za pristajanje, sidrenje, zatitu, ukrcaj i iskrcaj putnika i robe,uskladitenje, proizvodnju, oplemenjivanje i doradu robe, te ostale gospodarske djelatnosti, koje sus tim djelatnostima u meusobnoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnolokoj svezi.

  Terminal je mjesto na kraju transportnog puta za prijelaz i prihvat putnika ili rukovanjeteretom i njegovom dostavom. Terminali predstavljaju tehniko-tehnoloku i organizacijsku cjelinuu sastavu luke, pristanita, robnotransportnog centra ili kontinentalne prekrcajne postaje. Terminali su infrastrukturne graevine u sustavu luke, pristanita ili robnotransportnihcentara, gdje se susreu razliite prometne grane sa ciljem zadovoljenja prometnih, prekrcajnih,skladinih, gospodarskih i drugih prateih funkcija. Opremljeni su svim potrebnim specijaliziranimureajima za normalno odvijanje prometa. Prema namjeni razlikuju se terminali u morskimlukama, zranim lukama, eljeznikim voritima, cestovnim voritima, rijenim pristanitima itd.

  Luko podruje jest podruje morske luke, a obuhvaa jedan ili vie vodenih i kopnenihprostora (lukih bazena, terminala), namijenjenih obavljanju lukih djelatnosti, kojim upravljaluka uprava ili drugo tijelo odreeno zakonom. Akvatorij ili vodena povrina luke je vodeni prostor koji se nalazi u sastavu luke. Sidriteje dio vodenog prostora luke u kojem se zadravaju usidreni brodovi ekajui naslobodan pristan ili se tu zadravaju zbog nekoga drugoga razloga. Pristan, privezite, vez(engl. berth, pier, quay) je vodeni prostor uz rub operativne obaleili gata na kojem brod moe biti sigurno vezan i obavljati ukrcaj ili iskrcaj ljudi, tereta ili vozila. Luki bazenje otvoreni dio vodenog prostora izloen utjecaju promjena razina vode, istruja te donekle okruen operativnim obalama, gatovima ili lukobranom, koji topografski ifunkcijski ine cjelinu.

  Ustava (engl. lock) je bazen pomou kojeg se brodovi prevode s vieg vodostaja na nii iliobratno. Dok (engl. dock) je izgraeni luki bazen s ureajem za zatvaranje i otvaranje s ciljemodravanja iste razine vode potrebne za nesmetano odvijanje ukrcaja ili iskrcaja broda. Operativna obala(engl. quay, wharf) je izgraena vrsta obalna graevina s lukimureajima, najee graena paralelno s obalnom vodenom linijom (mora, jezera ili rijeke)namijenjena pristajanju brodova radi iskrcaja ili ukrcaja tereta ili putnika.

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  5/59

  Kej (engl. quay) je dio operativne obale usporedan s linijom obale. Gat ili molo (engl. pier, mole) je dio operativne obale izgraen u okomitom ili kosompoloaju prema obali. Krcalite (engl. wharf) je dio operativne obale ili gata, koji lei izmeu linije ruba obale iprostora za smjetaj tereta, podoban za prihvat ljudi, tereta i vozila koji se iskrcavaju iz broda ili

  ukrcavaju u brod. Lukobran je vrsta graevina u moru (izgraeni nasip) povezana s obalom, s osnovnomzadaom zatite luke od tetnog djelovanja vjetra i valova. Valobran (engl. breakwater) je graevina u moru (izgraeni nasip) ispred luke, sosnovnom zadaom zatite luke od tetnog djelovanja vjetra i valova. Luki ureaji ili luki objekti (engl. port facilities) je skupni izraz za objekte koji slueza odvijanje luke transportne djelatnosti, a ine ih pristani, lukobrani, operativne obale, gatovi,skladita, luka obalna mehanizacija, luki eljezniki kolosijeci, pristupne ceste itd. Luko postrojenjeje skupni izraz za luke ureaje koji ine jedinstvene tehnoloke cjelinespecijalizirane za odreenu vrstu tereta (npr. silosi, hladnjae itd.). Luka skladita (engl. sheds, hangars) su zatvoreni ili otvoreni prostori ureeni zauvanje razliitih vrsta roba. Skladini prostori luke pojednostavljeno ine akumulacijski prostorkoji omoguava neprekidni ravnomjerni ukrcaj ili iskrcaj broda do trenutka otpreme tereta iz luke.Teret Teret (brodski teret) je ukupnost stvari ukrcanih na brod radi prijevoza. Budui da golemidio stvari, koje se prevoze brodovima, ini trgovaka roba, esto se upotrebljava i izraz "roba" kaooznaka sadraja tereta ukrcanog na brod. Teret je objekt lukog transporta. Meutim, on je ujedno i objekt pomorskog i kopnenogprijevoza sa specifinim nazivom "cargo". Predmet prekrcaja u lukama je teret kojeg ini trgovaka roba tj. sirovine, poluproizvodi igotovi proizvodi. S obzirom na veliki broj proizvoda (artikala), nomenklatura roba koje sepojavljuju u transportu, prekrcajnom i skladinom procesu je vrlo brojna. Meutim, s obzirom napotrebe transporta i prekrcaja, sva roba moe se svesti na tri osnovne vrste tereta: generalni teret,rasuti teret (suhi rasuti teret) i tekui teret (tekui rasuti teret).

  Generalni teret (engl. general cargo) je komadni teret heterogenog sastava. Osnovna sumu obiljeja raznovrsnost oblika, volumena i teine. Prevozi se u sanducima, vreama, balama,bavama, vezovima itd. Pojmom generalnog tereta obuhvaeni su i razni voluminozni tereti,strojevi, konstrukcije, vozila, limovi, cijevi itd. Generalni teret se u brodu podvrgava operaciji"slaganja" (engl. stowage). Ukrcaj i iskrcaj generalnog tereta pri klasinom nainu transporta jesloen i relativno spor. Rasuti teret (engl. bulk cargo) je izraz za sipki teret koji se normalno krca u rasutomstanju tj. bez ambalae. Rasuti teret je homogenog sastava i esto ini jedini teret na brodu.Osnovna su mu obiljeja da se pojavljuje u sipkom stanju, u sitnom ili krupnom obliku, razliitegustoe, dade se grabiti i sipati, a da se kod toga ne smanjuje njegova uporabna vrijednost. Rasutitereti su razni masovni tereti, kao to su: itarice, ugljen, rude, koks itd.

  Tekui teret je izraz za robe u tekuem stanju, koje se uobiajeno krcaju u rasutom stanjutj. bez ambalae, te se zato ubrajaju u skupinu rasutih tereta. Osnovna su mu svojstva razliita

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  6/59

  gustoa, viskozitet, zapaljivost i agresivnost. U ovu skupinu svrstavaju se nafta i naftni derivati,razne tekuine i plinovi. Osim ove uobiajene podjele u transportu i prekrcaju je nuno razlikovati i tzv. specijalneterete. To su opasni, dragocjeni i lakopokvarljivi tereti, a mogu se svrstati u jednu od tri prijenavedene skupine, ali se postupci transporta i prekrcaja moraju izvoditi s posebnom panjom.

  Tehnologija rukovanja s teretom u luci temelji se na nekoliko osnovnih naela: sigurnost - sigurnost tereta, sredstava za rad i sigurnost u radu, elastinost - mogunost obavljanja prekrcajnih operacija, bez zastoja, brzina - determinira je: broj radnih ciklusa, smjer i put kretanja robe izmeu broda ikopnenih prijevoznih sredstava, brzina rukovanja robom izmeu kopnenih vozila i skladita,izmeu skladita i obale i izmeu obale i brodskog skladita, ekonominost - izbjegavanje takvih tehnolokih procesa koji zahtjevaju nepotrebneinvesticije u suvine kapacitete.Tri naina rukovanja teretom: indirektni nain rukovanja teretom, npr. prijevoz tereta sredstvima unutarnjeg transporta iuskladitenje u zatvorenom ili otvorenom skladitu, nakon ega sljedi otprema eljeznikim ilicestovnim transportnim sredstvima, poludirektni nain rukovanja teretom, koji se koristi u sluajevima kada cestovni ilieljezniki sustav ne moe trenutno preuzeti otpremu, pa se zato teret s broda privremeno odlae naobalu, direktni nain rukovanja teretom, odnosno iskrcaj tereta na vozila cestovnog ilieljeznikog transporta.

  2. ULOGA I ZNAENJE LUKA

  Razvrstavanje luka Funkcije luke Utjecaj tehnolokih promjena u brodarstvu na razvitak

  luka i terminala Utjecaj ukupnog vremena stajanja broda u luci

  na prekrcajne kapacitete luke Geoprometni poloaj i gravitacijsko podruje luka i terminala Tendencije rasta pomorskog prometa i utjecaj

  na razvitak luka i terminalaRazvrstavanje luka

  Prema namjeni kojoj slue, luke se dijele na luke otvorene za javni promet i luke zaposebne namjene. Luke otvorene za javni promet su morske luke koje, pod jednakim uvjetima, moeupotrebljavati svaka fizika i pravna osoba sukladno njenoj namjeni i u granicama raspoloivihkapaciteta. Luke otvorene za javni promet mogu biti otvorene za meunarodni promet i lukeotvorene za domai promet. Prema Zakonu o morskim lukama Republike Hrvatske, luke otvorene za javni promet dijelese na:

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  7/59

  luke osobitog (meunarodnog) gospodarskog interesa, luke upanijskog znaaja, luke lokalnog znaaja.

  Luke posebne namjene jesu morske luke koje slue posebnim potrebama trgovakog

  drutva, druge pravne ili fizike osobe (luka nautikog turizma, brodogradilite, industrijska luka)ili dravnog tijela (npr. vojna luka). Prema djelatnostima koje se obavljaju u ovim lukama, lukeposebne namjene mogu se dalje razvrstati na: vojne luke, luke tijela unutarnjih poslova, luke nautikog turizma, trgovake luke, industrijske luke, portske luke, ribarske luke i dr.

  S obzirom na znaenje, ali i osnovnu podjelu (vrstu) brodova (ratni, trgovaki iribarski): zaklonske (sklonine) luke ratne (vojne) luke trgovake (komercijalne) luke ribarske luke

  Prema zemljopisnom poloaju : 1. morske luke, 2. rijene luke,

  3. kanalske luke, 4. otone luke, 5. lagunske luke, 6. jezerske luke.

  Prema veliini i znaenju u robnoj razmjeni: svjetske luke, meunarodne luke, nacionalne luke, regionalne luke, lokalne luke.

  Prema koliini prometa: male luke, srednje luke, velike luke.

  Prema znaenju u gospodarstvu odreene zemlje:

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  8/59

  glavne luke,

  sporedne luke. Prema nainu izgradnje:

  prirodne luke,

  umjetne luke. Prema vodostaju:

  otvorene luke,

  zatvorene (dokovske) luke.

  Prema robnim tokovima, odnosno smjeru kretanja tereta: uvozne luke, izvozne luke, razvozne luke, tranzitne luke. Prema vrsti tereta koji se preteno ili iskljuivo pojavljuje u prekrcaju: luke za generalni teret, luke za rasute terete, luke za tekue terete, putnike luke, vienamjenske luke, specijalizirane luke.

  Prema djelatnostima (funkciji)koje obavljaju: prometne, prometno-industrijske,

  industrijske. Prema posebnoj namjeni: industrijske, brodogradiline i brodoremontne, ferry luke i predluke, luke nautikog turizma (marine).

  Prema carinskom reimu:

  luke u kojima se primjenjuje redoviti carinski reim odreene pomorske drave, slobodne luke, luke, koje su u cijelosti iskljuene iz carinskog reima matine zemlje, luke koje nemaju carinsku eksteritorijalnost, nego u njima vrijedi samo povlateni carinskireim i imaju carinske zone. Prema nainu administracije, nadlenosti i upravljakoj strukturi:

  dravne, komunalne (gradske, municipijalne), autonomne,

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  9/59

  privatne, mjeovite.Funkcije luke Luke djelatnosti se prema svojim bitnim obiljejima mogu svrstati u jednu od tri osnovnefunkcije:

  prometna funkcija luke, trgovaka funkcija luke,

  industrijska funkcija luke.Prometna funkcija luke preduvjet postojanja trgovake i industrijske funkcije luke Da bi luka mogla ostvariti prometnu funkciju ona mora udovoljavati odreenim zahtjevima:

  raspolagati odgovarajuim prekrcajnim kapacitetima,

  imati dobru kopnenu povezanost sa zaleem i

  razvijene pomorske veze (proelje luke).Trgovaka funkcija luke Po svojoj trgovakoj funkciji luka slui kao posrednik u prometu izmeu dva podrujameusobno rastavljena morem, odnosno posrednik izmeu proizvoake i potroake zemlje.

  Trgovaka funkcija u luci obuhvaa: kupoprodaju robe, dodatne zahvate na robi koji poveavaju trinu vrijednost robe (pakiranje, prepakiranje,punjenje, pretakanje, mijeanje, dijeljenje, sortiranje, ienje, suenje, obiljeavanje,oplemenjivanje robe, itd.).

  Da bi luka uspjeno obavljala svoju trgovaku funkciju, mora udovoljiti odreenimzahtjevima i imati na raspolaganju: dobre kopnene i pomorske veze, dovoljne koliine roba koncentrirane u lukom podruju, odgovarajue skladine kapacitete.

  Postojanje slobodnih lukih zona u lukom podruju, omoguava razvoj trgovake funkcijei stvaranje specijalnih trita u lukama za pojedine vrste roba.Industrijska funkcija luke Prva industrijska funkcija u luci bila je brodogradnja i industrija brodske opreme. Kanijedolazi do razvitka rafinerija i s njima povezanih industrija (termoelektrane, cementare, eliane idr.). Luke su postale sve traenija mjesta za smjetaj razliitih industrijskih postrojenja u kojima

  se obavlja industrijska prerada sirovina i proizvodnja gotovih proizvoda. Time se maksimalnoiskoritavaju prednosti koje prua more, kao najekonominiji prometni put, za snienje transportnihtrokova industrijskih sirovina. Lociranjem industrije u lukama omoguuju se utede na trokovimaprijevoza sirovina do industrijskih postrojenja u unutranjosti, to istovremeno pojeftinjuje gotovproizvod. Istovremeno, industrija smjetena u lukim industrijskim podrujima dobiva odreenecarinske, fiskalne, devizne, vanjsko-trgovinske i druge olakice, da bi postala konkurentnija nasvjetskom tritu.

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  10/59

  Da bi luka uspjeno obavljala svoju industrijsku funkciju, potrebno je da udovolji brojnim makro imikro uvjetima: Makro uvjeti poloaj i znaaj luke u nacionalnoj svjetskoj privredi, prometnom sustavu zemlje i iremgravitacijskom zaleu,

  poloaj luke prema izvorima sirovina i prema tritu, stupanj koncentracije tereta i linija pomorske plovidbe u luci, gospodarska razvijenost i struktura lukog grada i gravitacijskog zalea. Mikro uvjeti dubina mora i ostala maritimna obiljeja ueg lukog podruja, terenski uvjeti (velike povrine, s mogunou daljnjeg irenja), potrebna infrastruktura, oprema i organizacija rada.

  Litoralizacija proces pribliavanja industrije obalama; u dananje se doba proirilo u najnaprednijim pomorskim zemljama na premjetanje nesamo industrije, nego i itavog niza raznih gospodarskih i drutvenih djelatnosti iz unutranjosti namoreUtjecaj tehnolokih promjena u brodarstvuna razvitak luka i terminala Tehniko-tehnoloke promjene u brodarstvu nametnule su, a i nadalje uvjetuju potpunipreobraaj luka, kako fiziki, tako i funkcijski. Luke su pokuale pratiti razvitak morskogabrodarstva, ali nisu mogle sljediti tako este i brze promjene, te unato postignutom velikomnapretku u izgradnji luka, jo uvijek zaostaju za razvitkom morskog brodarstva. Razvitak morskog brodarstva nametnuo je potrebu izgradnje specijaliziranih lukihterminala i ureaja, a veliki trokovi izgradnje i nefleksibilnost takvih ureaja glavna su preprekato luke ne mogu slijediti tako nagle promjene u razvitku brodarstva.

  Zato su danas u lukama, kao rezultat brzog razvitka morskog brodarstva prisutna dvatemeljna problema: kakva funkcijska obiljeja dati luci? do kojeg stupnja mehanizirati i opremiti luku? Poveanje nosivosti i veliine, pratio je istovremeno i porast brzine brodova, to je od lukazahtjevalo da svojim fizikim i organizacijskim obiljejima utjeu na poveanje obrta broda u lucipoveanje duine i irine pristana, vee operativne i skladine povrine unutar luke, primjenaprekrcajnih sredstava veih nosivosti i kapaciteta

  Dimenzioniranje kapaciteta luke mora biti zasnovano na osobinama broda i tereta koji brodprevozi. Ovo se posebno odnosi na definiranje dimenzija i kapaciteta lukog pristana, kao

  osnovnog prihvatnog i prekrcajnog elementa luke. Potrebno je posebno analizirati meuzavisne osobine broda i pristana, koje utjeu na njihovskladan odnos i razvitak luke, a ine ih ponajprije: vrsta broda, glavne dimenzije (duljina, irina, visina, gaz), kapacitet sadraja tereta (statiki kapacitet, GT), mehanizacija za rukovanje teretom,

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  11/59

  oprema za vezivanje (privezita), pokretljivost broda kod malih brzina (sposobnost i mogunost manevriranja).Utjecaj ukupnog vremena stajanja brodau luci na prekrcajne kapacitete luke Vrsta i broj prekrcajnih operacija kao i proces skladitenja tereta ovisit e o vrsti broda i

  vrsti tereta. Unutar glavnog prometno-tehnolokog procesa rada luke, posebno je vanoorganiziranje prekrcaja broda. Tu se opet javljaju glavni i pomoi procesi. Kako se ti procesijavljaju istodobno, neophodna je dobra organizacija posluivanja broda o kojoj e ovisiti ukupnovrijeme stajanja broda u luci. Krajnji cilj je omoguiti brz i uinkovit obrt broda i brz, siguran i ekonomian protok teretakroz luku.

  Obrt broda u luci predstavlja danas jedan od osnovnih pokazatelja efikasnosti, suvremenostii konkurentnosti odreene luke. Vrijeme stajanja (obrta) broda u luci po pravilu tee od trenutka dolaska broda u luku ili nasidrite do trenutka njegova odlaska iz luke i sastoji se od:

  vremena koje brod provede u ekanju na slobodan pristan, vremena koje brod provede na pristanu zbog obavljanja prekrcajnih operacija.

  Razdioba ukupnog vremena stajanja broda u luci

  Sukob interesa dvije interesne skupine s obzirom na kapacitet prekrcajnih sredstava u pojedinoj luci

  S jedne strane to su brodari, koji oekuju da e vrijeme iskrcaja i ukrcaja tereta biti veomakratko, ime bi se eliminiralo vrijeme ekanja izvan luke i smanjili trokovi prijevoza.

  S druge strane postoji uprava luke, kojoj je osnovni cilj konstantno optereenje prekrcajnihsredstava i postizanje visokih prekrcajnih uinaka. Kada bi se mogla uskladiti redovitost dolazakabrodova s vremenom potrebnim za ukrcaj i iskrcaj tereta, tada ne bi bilo sukoba izmeu ove dvijezainteresirane strane.Postoje dva krajnja rjeenja za luku: broj prekrcajnih sredstava i opreme za rukovanje s teretom na obali prilagoava seminimalnim vrijednostima distribucije dolazaka brodova broj prekrcajnih sredstava i opreme za rukovanje s teretom na obali prilagoava semaksimalnim vrijednostima distribucije dolazaka brodova

  Budui da niti jedna od ovih krajnosti nije prihvatljiva u praksi, luke se esto opredjeljuju

  za kompromisna rjeenja s manjim postotkom zauzetosti pristana.

  Prilagoavanje prekrcajnog kapaciteta luke maksimalnom ili minimalnom prometu brodova

  Za orijentaciju kolika bi trebala biti zauzetost pristana (uz pretpostavku da je cijena broda u odnosuna cijenu pristana 4:1), UNCTAD predlae slijedee odnose:

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  12/59

  Budui da vrijeme koje je potrebno za prekrcaj tereta ini znatan dio vremena zauzetostipristana, pravilno utvrivanje prekrcajnog kapaciteta od bitnog je znaenja i za luku i za brodara. Ako se utvrivanje prekrcajnog kapaciteta promatra s aspekta luke, tada je neophodnoanalizirati sveukupne luke trokove rada na svakom pristanu.

  Luke trokove ine dvije podjednako vane komponente: fiksni trokovi koji ne ovise o prometu (obale, skladita, dizalice, itd.), varijabilni trokovi, koji ovise o veliini prometa (ukljuujui trokove radne snage,goriva, odravanja itd.).

  Za razliku od fiksnih trokova (izraenih po jedinica tereta), koji padaju s porastomprometa, varijabilni trokovi ostaju relativno stabilni sve dok ne nastupi pritisak prometa napristane. Ovaj pritisak prometa izazvat e tendenciju rasta varijabilnih trokova uslijed potrebe da seupotrijebi suvremenija i skuplja oprema, zbog oteanih uvjeta (rada) ili pak uvede prekovremenirad u cilju breg prekrcaja veih koliina tereta.

  Krivulja lukih trokova dostie minimum u toki A u kojoj se padajui fiksni trokoviizjednauju s rastuim varijabilnim trokovima.

  Promjene lukih trokova u ovisnosti o poveanju prometa

  Trokovi brodskog vremena u luci, takoer se sastoje iz dvije komponente: komponente trokova koji se odnosi na vrijeme ekanja broda na slobodan pristan, kompontente trokova koji se odnosi na vrijeme koje brod provede vezan na pristanu, radiobavljanja prekrcajnih radnji.

  Krivulja trokova brodskog vremena je odnos ovih dviju komponenata i njihov utjecaj na

  ukupni troak broda u luci.Promjene trokova brodskog vremena u luci u ovisnosti o poveanju prometa lukeUkupni trokovi koje prouzrokuje prometbrodova u luci sastoje se od ukupnih trokova i trokova brodskog vremena u luci

  Ukupni trokovi po jedinici mase tereta (toni), takoer imaju svoj minimum (toka B naslici), ali se ovaj minimum dogaa pri nioj razini prometa nego to se dogaaju luki trokovi(toka A). Znai, ako bi se vodilo rauna samo o minimiziranju lukih trokova, to bi dovelo dopada kvalitete usluge prema brodarima, odnosno do dueg ekanja brodova na sidritu.

  Ekonomski je opravdan vei stupanj zauzetosti pristana (a time i eventualno vee ekanjena sidritu) kod konvencionalnog broda za prijevoz generalnog tereta, nego to e biti sluaj kodspecijaliziranog broda, kao to je npr. kontejnerski brod.Postoje dvije mogunosti smanjenja ekanja broda: privremenim poveanjem mjesta za prihvat broda, to se postie stvaranjem uvjeta za privezdva broda na jednom pristanu, privremenim poveanjem intenziteta prekrcajnih operacija na svakom pristanu, to sepostie dodatnim sredstvima za rukovanje s teretom i uvoenjem prekovremenog rada.

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  13/59

  Najjednostavnije rjeenje je da luka ima dodatni broj pristana i ostalih prateih kapaciteta nakopnu, koji ine rezervni kapacitet luke u uvjetima veeg prometnog optereenja. Meutim, pitanjeje da li je ekonomski opravdano graditi nove luke kapacitete i zatim ih drati zaleene do situacijekad nastupaju vrna optereenja.

  Pri nastojanju da se pobolja produktivnost rada treba obratiti panju na tri osnovnaimbenika koji utjeu na produktivnost luke. To su tehnika opremljenost, radna snaga iorganizacija rada. Ovisno o prostornim mogunostima operativnih povrina luke i oekivanom prometu, izborprekrcajnih sredstava moe se zasnivati na: fleksibilnoj prilagodbi, fiksnoj (nefleksibilnoj) prilagodbi.

  Budui da obujam prometa varira u funkciji vremena, a slino je i s poveanjem operacijarukovanja s teretom, rjeenja kad za to postoje neophodni uvjeti, potrebno je traiti u fleksibilnimadaptacijama i primjeni mobilnih prekrcajnih sredstava.Geoprometni poloaj i gravitacijsko podruje luka i terminala luke svoj razvitak, najveim dijelom temelle na dobrim prometnim vezama sa svojimzaleem Iako je luka podignuta na morskoj obali i svojim licem okrenuta prema moru, ipak su vezeluke sa zaleem oduvijek bile bitan imbenik koji je utjecao na njezin razvoj. Zbog toga se i kaeda svaka luka ima dva lica, od kojih je jedno okrenuto prema moru, a drugo prema kopnu. Znatno manji problem za luke su pomorske veze, ukoliko postoji razvijeno zalee luke.Razvijenost proelja luke i vei broj redovitih brodskih linija najee je i pokazatelj gospodarskerazvijenosti zalea luke. Zato su redovite brodske linije najgue u onim lukama koje u svomzaleu imaju gospodarski razvijena podruja.

  Zalee morskih luka, za koje se u strunoj literaturi esto upotrebljava izraz Hinterland,vrlo se esto identificira s lukom gravitacijskom zonom, tako da se izrazi zalee i gravitacijskazona esto upotrebljavaju kao sinonimi. Odrediti i definirati gravitacijsku luku zonu znai utvrditi veliinu i granicu podruja uzaleu luke, za iju proizvedenu robu namijenjenu prekomorskom izvozu ili za morskim putemuvezenu robu namijenjenu potronji na tom podruju, odreena luka predstavlja najpovoljnijutoku izmeu kopnenog i pomorskog prijevoza. Gravitacijsko podruje luka je promjenjiva veliina zavisna od niza varijabli (utjecajnihimbenika) koji odreuju atraktivnost luke za privlaenje robnih tokova, a potrebno ga je odreditiza svaku vrstu robe posebno.Elementi koji utjeu na veliinu luke gravitacijske zone mogu se grupirati u tri temeljne skupine: gospodarska razvijenost zalea i kopnena prometna infrastruktura kojom je luka povezanasa zaleem, razvijenost i opremljenost luke, proelje luke.

  Postoje imbenici na koje luka ne moe sama utjecati, ve im se samo prilagoditi(gospodarska razvijenost zalea, kopnene prometnice, postojei meunarodni i politiki odnosi), ali

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  14/59

  i imbenici na koje luka moe utjecati odgovarajuim mjerama mikrologistike politike (kapacitetiluke, stupanj opremljenosti za primjenu suvremenih tehnologija transporta, organizacija rada).

  Odreivanje gravitacijskog podruja luke, odnosno definiranje luke gravitacijske zone,prilino je kompleksan posao.

  Pri tom je potrebno analizirati i sve relevantne imbenike i dogaanja u konkurentnimlukama, jer je izvjesno da e svaka vea promjena u bilo kojoj luci imati i odreeni vei ili manjiutjecaj na kretanje robnih tokova i na promjene gravitacijskih zona susjednih luka. Za utvrivanje gravitacijskih lukih zona koriste se razliite metode od kojih sunajzastupljenije: geografsko-geometrijska metoda, kopneno-tarifna metoda, metoda stvarnihtrokova kopnenog prijevoza i metoda ukupnih trokova kopnenog prijevoza. Mnogobrojni ostali logistiki initelji (tehnika opremljenost, razvijenost kopnenihprometnica, proelje luke, tarife) djeluju tako da fiziki razliite udaljenosti postaju jednake ili akpokazuju prednost duljeg puta.Tendencije rasta pomorskog prometa i utjecaj na razvitak luka i terminala brz razvitak meunarodnog pomorskog robnog prometa, kako po koliini tako i pointenzitetu 1913. godine oko 260 milijuna tona krajem prolog stoljea gotovo 5,5 milijardi tona tereta More, kao prometni put, ima monopolni poloaj, jer je jedino morem mogu robni prometizmeu pojedinih kontinenata, izmeu otonih drava i kopna More koje prekriva 70,8% Zemljine povrine je ujedno i najjeftiniji put kojim se odvija 4/5svjetskog robnog prometa. U ukupnoj strukturi prometa za promatrani period, najbre je rastao promet tekueg tereta,tj. promet sirove nafte. Od suhih rasutih tereta najvei porast prometa ostvarilo je pet glavnih vrsta: eljezna ruda,ugljen, itarice, boksit i sirovi fosfati. Promet ove robe ini izmeu 40% do 45% svih suhih tereta. Oko 10% ine tereti kao to sudrvo, soja i sl. Preostalu polovicu tj. oko 50% suhih tereta ini generalni teretRazvitak meunarodnog pomorskog prometa

  (u mln tona)

  Porast meunarodne razmjene zahtijevao je i odgovarajui razvoj trgovake mornarice. Porast svjetske trgovake mornarice bio je pokraj svih oscilacija stalno prisutan, iakorazvitak svjetskog brodarstva treba promatrati u sklopu konjukturnih kretanja na svjetskompomorskom tritu, koje je obiljeeno estim smjenjivanjem konjuktura i depresija razliitogtrajanja i intenziteta. Razna ciklika kretanja u brodarstvu, koja su bila posljedica neusklaenosti ponude ipotranje brodskog prostora na tritu, odraavala su se i na luke u poveanim ili smanjenimaktivnostima. Na pojedine luke to se razliito odraavalo, jer su luke fiksirane na svojimlokacijama, a prekomorski meunarodni promet kree se u skladu sa potrebama trgovine. Kod prilagoavanja luka tendencijama u kretanju pomorske robne razmjene potrebno jevoditi rauna o koliinama, pravcima i tokovima kretanja tereta i u skladu s tim pokazateljimadimenzionirati ukupne luke kapacitete.

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  15/59

  3. Planiranje i projektiranje luka i terminalaPojam i znaenje prometnog planiranjaVrste prometnog planiranjaPlaniranje razvoja lukog sustava

  Planiranje Planiranje je aktivnost kojom se unaprijed zacrtavaju zadaci koje treba ostvariti u buduemrazdoblju. Za razliku od predvianja kao pasivnog oekivanja buduih dogaaja, znaajka planiranjaje u tome to ono ukljuuje i planiranje akcija i sredstava kojima treba djelovati da se razvoj iposlovanje odreenog gospodarskog subjekta regulira na nain koji dovodi do optimalnogostvarenja utvrenih zadataka uz najpovoljnije ekonomske pokazatelje. Znaajan zadatak planiranja je da na osnovi raspoloivih informacija i procjene uvjetaposlovanja u budunosti izabere izmeu dvije ili vie moguih varijanti onu koja je najpovoljnija.

  Obiljeja koja determiniraju planiranje prometa

  prijevozna usluga potranja za prijevozom vozarine komplementarnost i konkurentnost prometnih grana utjecaj na drutveno-ekonomski razvoj

  http://www.faceyubook.com/
 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  16/59

  http://www.ponude.biz/seminarskihttp://www.faceyubook.com/http://www.faceyubook.com/http://www.faceyubook.com/
 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  17/59

  Prijevozna usluga nastaje kao posljedica premjetanja ljudi i roba jedno je od najvanijih obiljeja prometa Za razliku od proizvodnje robe, prijevozna se usluga ne moe izdvojiti iz procesaproizvodnje kao gotov proizvod, jer nema svog materijalnog oblika. Prijevozna se usluga ne moe uskladititi i kasnije ponuditi tritu. Ona se "troi" istog asakad se i proizvodi. Budui da u isto vrijeme postoje velika vremenska i prostorna kolebanja u veliiniprijevozne potranje, neophodno je da se o tom obiljeju prometa vodi rauna pri procjeni buduegprometa i potrebnih kapaciteta luke.

  Potranja za prijevozom izvedena je iz potranje za dobrima (koja se prevoze) Postoji vrsta meuovisnost prijevozne potranje i drutveno-gospodarske razvijenostipromatranog podruja. S porastom stanovnitva, zaposlenosti i dohotka te poveanjem materijalne proizvodnje,raste potreba za prijevozom i obratno. Veliina te potranje ovisi o prostornom rasporedu sirovinskih izvora i smjetaju njihoveprerade, udaljenosti i sastavu trita, razmjetaju stanovnitva i njegovoj pokretljivosti.

  Vozarina (tarifa) Za promet je karakteristino postojanje posebnog sustava cijena. Zbog drutvenog i ekonomskog znaenja prometa, vozarina se esto uzima kao instrumentpolitike cijena i upotrebljava za rjeavanje odreenih gospodarskih, drutvenih politikih i drugihpitanja. Postoje odreene razlike u politici cijena prema pojedinim prometnim granama. Zato vozarine ne mogu biti dovoljno pouzdan kriterij da se procijeni ekonomski uinaknekog prometnog rjeenja, jer u mnogim sluajevima ne odraavaju stvarne trokove prijevoza.

  Komplementarnost i konkurentnost prometnih grana Komplementarnost se najee javlja tamo gdje postoji vie faza u kretanju ljudi i roba odnjhova izvorita do odredita pa su u svladavanju prostorne udaljenosti mogue razne kombinacije

  prijevoznih sredstava. Do konkurentnosti dolazi onda kada se javljaju uoljive razlike u trokovima prijevoza sobzirom na duljinu prijevoza, teinu, odnosno volumen poiljke, vrstu robe, terenske uvjete,veliinu toka i doba godine. Konkurentnost moe biti uzrokovana i tarifnom politikom, razlikama u kvaliteti prijevoza,poslovnosti i drugim uvjetima prijevoza. Svako prijevozno sredstvo ima stanovite prednosti, kaoto ima i odreene slabosti.

  http://www.jugoslovenke.com/
 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  18/59

  Drutveno-ekonomski razvoj Promet moe uzrokovati duboke i trajne promjene u namjeni povrina i razmjetajustanovnitva. Najoitiji primjer za to, iako ne i jedini, jest utjecaj transsibirske eljeznice narazvitak azijskog dijela Ruske federacije, utjecaj Pacifike eljeznice na ekonomski i demografskirazvitak sredinjeg i zapadnog dijela SAD, itd.

  Nasuprot tome, ima dosta primjera da su transportni objekti obezvrijedili nekad privlana ivrijedna podruja i umanjili njihove razvojne mogunosti.

  Vrste prometnog planiranja U podjeli prometnog planiranja mogue je, osim podjele prema vremenskom obuhvatuplaniranja (kratkorono, srednjorono i dugorono), razlikovati prometno planiranje prema raziniplaniranja pa se u skladu s tim moe govoriti o: makroplaniranju prometa i mikroplaniranju prometa.

  Planiranje prometa na makrorazini dijeli se na: sektorsko planiranje prometa i prostorno planiranje prometa. Planiranje prometa na mikrorazini obuhvaa: projektno planiranje prometa i planiranje prometa u privrednim organizacijama.

  Planiranje razvoja lukog sustava Na svjetskom pomorskom tritu danas ravnopravno mogu konkurirati jedino one luke kojeprate razvoj suvremenih transportnih tehnologija i pruaju maksimalnu kvalitetu prometnih usluga.Osnovni preduvjet za takvo poslovanje je dobra opremljenost luke i kvalitetna veza sa zaleem. Iako svaka luka posluje kao zasebni pravni subjekt, ona svoje poslovanje, a time i sve svojeplanove (mikroplaniranje), mora uskladiti sa cjelokupnim lukim i prometnim planom zemlje(makroplaniranje). Plan razvoja lukog sustava mora se izraditi u skladu sa dva zahtjeva: odrediti ulogu, mjesto i potrebe razvoja cijelog lukog sustava jedne zemlje u skladu snjenom pomorskom orijentacijom, odrediti veliinu i razvoj svake luke ponaosob u ukupnom lukom sustavu zemlje.

  Vrste razvojnih planova luka Planovi koje donose luka poduzea kao samostalni pravni i gospodarski subjekti mogu sepodijeliti, s obzirom na: vremensko razdoblje za koje se donose, sadraje koji se obrauju. Razvojna politika luke ostvaruje se planovima koji se s obzirom na vremensko razdoblje zakoje se planira mogu razvrstati na dugorone i srednjorone. Dugoroni i srednjoroni planovi surazvojni planovi, dok se za planiranje obnove postojeih kapaciteta, te za planiranje raznihkratkoronih akcija koriste kratkoroni planovi.

  Dugoroni razvojni planovi luka utvruju opi pravac razvitka buduih kapaciteta. Izrauju se za razdoblje od 20 do 30godina, a najkrai su za rok od 10 godina

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  19/59

  Ovim se planovima utvruje opa orijentacija razvitka luka, dugoroni ciljevi i pravcirazvoja, kao i promjene u poslovanju. S obzirom da imaju strateko znaenje, moraju biti usklaeni s politikom regionalnog inacionalnog razvoja. Svaki dugoroni razvojni plan treba sadravati: podatke o svjetskoj prekomorskoj trgovini i

  prometu, kretanja svjetskog brodarstva, obiljeja nacionalnog gospodarstva, prometne i lukepolitike, osnove postojeih razvojnih planova regija i zemlje, podatke o kopnenoj infrastrukturikojom je luka vezana sa zaleem, podatke o lukoj instrastrukturi, prirodnim i ekolokim uvjetima isvim elementima relevantnim za dugoroni razvoj luka.

  Srednjoroni razvojni planovi luka izvedbeni, izvrni planovi, koji se izrauju za vremensko razdoblje od 3 do 5 godina detaljniji od dugoronih i sadre konkretna rjeenja, toan poetak i zavretak radova,visinu investicija i svu potrebnu dokumentaciju sastoje se od vie investicijskih programa koji se izrauju za svaki objekt posebno Kroz investicijske programe potrebno je dati konkretne odgovore i tono definirati rjeenjepostavljenog problema: obrazloiti potrebu izgradnje, dati gotove projekte buduih objekata soptimalnim idejnim rjeenjem i smjetajem, definirati sredstva za ostvarenje plana, potrebnustrukturu kadrova i organizaciju rada, vremenski plan (poetak i zavretak radova), te nain, visinui izvore financiranja. Planovi za dugorono i srednjorono razdoblje su tzv. planovi razvoja, te se nadalje mogupodijeliti na: plan razvoja djelatnosti, plan razvoja investicija i kapaciteta, plan unapreenjaposlovanja luke, itd.

  Kratkoroni ili tekui razvojni planovi pomono sredstvo realizacije srednjoronih i dugoronih planova, a obino se izrauju zavremensko razdoblje od jedne godine U njima su detaljno razraeni zadaci utvreni srednjoronim planom i predvienimhodogramom u kojem opsegu ih treba obaviti u tekuem planskom razdoblju. programi za unapreenje rukovoenja i obnovu postojeih kapaciteta, koje treba realizirati urazdoblju od godine dana, kao jedne od etapa srednjoronog razdoblja U kratkorone planove ubrajaju se jo i operativni planovi za razdoblje unutar jedne godine,primjerice: mjeseni, tjedni ili dnevni planovi. Planovi za kratkorona razdoblja mogu se prema sadraju podijeliti na planove realizacije,planove poslovanja i financijske planove.

  Razvojno planiranje luka faze: Izrada razvojnih programa (koncepcije razvoja) luke Analiza dosadanjeg razvoja i sadanjeg stanja luke Analiza razvojnih mogunosti luke Utvrivanje razvojne koncepcije i razvojnih ciljeva (u varijantama) Prijedlog mjera i sredstava za ostvarenje razvojnih ciljeva

  Usklaivanje razvojnih programa

  Izrada dugoronih i srednjoronih planova luke

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  20/59

  Prikupljanje informacija Planiranje razvoja luke zapoinje analizom dosadanjeg razvoja, pa stoga posebnu panjutreba posvetiti prikupljanju razliitih informacija: informacija o lukim kapacitetima, koliinama istrukturi tereta, zbivanjima u okruenju, regionalnim razvojnim planovima, razvojnim planovimaindustrijskih poduzea u zaleu, nacionalnom planiranju, razvojnim planovima konkurentnih luka,

  tehnikim i tehnolokim promjenama u brodarstvu itd. Sakupljene informacije treba razgraniiti prema periodima planiranja, jer e postavljenizadaci biti razliiti za kratkorono, srednjorono i dugorono planiranje. Prikupljanje informacija obino obavlja sluba statistike u lukama, ali se mogu koristiti ipodaci dobiveni od razliitih specijaliziranih organizacija, npr. statistikih zavoda ili gospodarskihkomora.

  Na temelju prikupljenih informacija i ocjene sadanjeg stanja luke, mogue je, s odreenimstupnjem vjerojatnosti, prognozirati robne tokove i odrediti imbenike odluujue za budueposlovanje i razvoj luke. Analiza dosadanjeg razvoja treba obuhvatiti: Analizu poloaja luke na domaem i svjetskom tritu Analizu opsega i dinamike ostvarenog prometa Analizu ostvarenih investicija Analizu tehnike opremljenosti luke Analizu financijskog stanja luke Analizu kadrova, itd.

  Analiza razvojnih mogunosti potrebna je da se sagledaju i procijene imbenici(prognostiki parametri vani za daljnji razvoj luke), koji obuhvaaju: prognozu lukog prometa, prognozu razvoja tehnike i tehnologije u svjetskim razmjerima, prognozu mogunosti snabdijevanja energijom i reprodukcijskim materijalom, prognozu mogunosti razvoja kadrova, prognozu eventualnih promjena na ekonomskom, gospodarskom ili politikom planu, prognozu mogunosti ostvarivanja vlastitih ili pribavljanja domaih i inozemnih izvorafinanciranja programa razvoja.

  Usklaivanje razvojnih programa treba provesti prije nego se pristupi razradi i donoenju planova, a to podrazumjevausklaivanje unutar luke (po pojedinim organizacijskim jedinicama), i izvan luke (u odnosu nasvoje blie i daljnje okruje) To je vrlo sloen posao, jer razliiti subjekti u planiranju imaju i razliite interese. Nuno jepronai rjeenje koje e barem djelomino udovoljiti svim subjektima. Usklaivanje treba dati odgovore na ova pitanja: vrste lukih usluga i specijalizacija poslova na pojedinim terminalima luke, izgradnja novih ili modernizacija postojeih kapaciteta da bi se izbjeglo dupliranjekapaciteta.

  Najznaajniji pojedinani razvojni planovi luke Plan razvoja lukih djelatnosti Plan razvoja investicija i lukih kapaciteta

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  21/59

  Plan razvoja kadrova Plan razvoja poslovanja luke

  Plan razvoja lukih djelatnosti utvruje se na osnovu analize trita i marketinga

  Marketing i planiranje su dvije meusobno povezane i komplementarne aktivnosti koje senadopunjuju radi smanjivanja stihijskog djelovanja trita. Svi gospodarski subjekti, pa tako i luke, kontinuirano prate i analiziraju zahtjeve i uvjetetrita, te ocjenjuju njihov utjecaj u buduem razdoblju. planer marketinga posebno obrauje: analizu ponude i potranje na tritu analizu poloaja luke na tritu

  Analiza ponude i potranje na pomorskom tritu obuhvaa:1. fiziki obujam prometa na tritu - utvruje se na temelju podataka koje prikuplja statistikizavod,2. tehniku opremljenost luke i kvalitetu ponude - utvruje se da li dostignuti nivo tehnologije itehnike luke konkurira ponudi ostalih luka,3. utjecaj ponude iz inozemstva i analiza stranih trita - sva domaa prometna poduzea imajukonkurenciju inozemnih organizacija i to ne samo na stranom, ve i na domaem tritu.

  Analiza poloaja pojedine luke na tritu ima nekoliko analiza: dinamiku ukupne vlastite proizvodnje usluga, dinamiku plasmana usluga na strano trite, uee u ukupnoj dravnoj ponudi, uee u ukupnoj dravnoj potronji, dinamiku vrijednosti prodaje po tekuim i stalnim cijenama, kvalitetu ponude i tehniku opremljenost luke, modernizaciju i uvoenje novih vrsta usluga na tritu, elastinost potranje.

  Posebno je znaajna obrada i analiza podataka o usporeivanju vlastite proizvodnje uslugaza domae i strano trite, s podacima o kretanju proizvodnje usluga na nacionalnoj razini, odnosnouslugama domaih i stranih konkurentnih poduzea. Time se utvruje da li promet pojedine lukeraste ili pada, bre ili sporije, odnosno da li luka zadrava svoju poziciju na tritu.

  Plan razvoja investicija i lukih kapaciteta Luke koje ele opstati na tritu i istovremeno biti konkurentne ponudom, morajuneprestanim investiranjima u svoje kapacitete, pratiti zbivanja na svjetskom prometnom tritu. Osnovni razlog za investiranjem je potreba za obnovom, zamjenom ili modernizacijompostojeih kapaciteta. Potreba se javlja i onda kada se radi o promjeni asortimana usluga iliproirivanju asortimana. Plan investicija moe biti i u sklopu godinjih planova, jer se potreba za investiranjem moejaviti iz godine u godinu.

  Plan razvoja investicija moe obuhvatiti: plan zamjene postojeih kapaciteta,

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  22/59

  plan rekonstrukcije postojeih kapaciteta, plan poveanja kapaciteta luke.

  Plan investicija treba sadravati slijedee podatke vrsta investicija,

  lokacija gdje se investira, veliina investicije u naturalnim pokazateljima, rokovi izvrenja planirane investicije, te razdoblje u kojem se odvija investiranje, iznos ulaganja (ukupno i u etapama), vrijeme (rok) putanja u pogon, uvjetovanost realizacije investicije nekim drugim investicijskim zahvatima i rokovima, izvori financiranja, uvjeti financiranja (rokovi otplate, kamate, itd.).

  Svako investiranje je svrsishodno i uspjeno samo ako je i ekonomski opravdano. Zato jeprije investiranja potrebno pripremiti detaljnu dokumentaciju s ekonomskog i tehnikog aspekta. Ta dokumentacija u pravilu je sadrana u dvije studije:

  1) investicijsko-tehnika dokumentacija,2) investicijski program.

  Investicijsko-tehnika dokumentacija je studija u kojoj su sadrani projekti, nacrti,tehniko-tehnoloki opisi objekata, tehnolokog procesa i pojedinane opreme. Ova dokumentacijasadri proraune, opise i uvjete za izvoenje investicijskih radova. Investicijski program je studija izraena na osnovu detaljnih i dokumentiranih analiza. Ustudiji su razraeni svi uvjeti izgradnje investicijskih objekata i kapaciteta, a pored toga sadri ipodatke iz kojih je vidljiva ekonomska opravdanost investicija.

  Planiranje razvoja kadrova luke Struktura kadrova bitna za svaku luku, jer u suvremenim uvjetima sve je manja potreba zanekvalificiranom radnom snagom, a vea za strunim i usko specijaliziranim kadrovima Ostvaruje se kroz nekoliko zasebnih planova, i to:

  1) Plan potrebnih kadrova - izrauje se na temelju planiranog prometa i obujma poslovanja;2) Plan gubitaka kadrova - razlozi koji uzrokuju gubitak kadrova su brojni: umirovljenje,

  bolest, mijenjanje mjesta zaposlenja, odlazak na kolovanje, i drugo. Poduzea na temeljustatistikih podatka mogu unaprijed planirati gubitke koji se mogu oekivati;

  3) Plan strune izobrazbe - luka poduzea danas sama moraju voditi rauna o tome kakvisu im kadrovi potrebni i kakve e profile kolovati, glede injenice da nove tehnologije i novasredstva za rad zahtijevaju strune usko specijalizirane, ali i polivalentne kadrove.

  Planiranje unapreenja poslovanja Planovi unapreenja, razliiti po sadraju: Planiranje organizacije unapreenja poslovanja Planiranje tehnikih unapreenja Planiranje programa kvalitete Planiranje programa unapreenja rezultata poslovanja Planiranje drutveno-ekonomskih mjera koje utjeu na efikasnost i racionalnost

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  23/59

  Rebalansiranje planova U sluaju da imbenici, bilo vanjski ili unutarnji, koji djeluju na poslovanje luke vie nisurealni potrebno je donesene planove mijenjati. Rebalansiranje planova podrazumjeva, izmjenu planova tijekom razdoblja za koji suutvreni. Rebalans je pojam koji oznaava ponovno uravnoteenje plana izmeu zadataka i

  imbenika potrebnih za ostvarenje planskih zadataka. Rebalansiranje plana nuno je u sluaju: promjene vanjskih imbenika koji djeluju na poslovanje luke, kao to su: promjene natritu, drutveno-ekonomske i politike promjene (ratno stanje) u zemlji ili u dravama s kojima seposluje, razvoj znanosti, tehnike i tehnologije, elementarne nepogode, i ostali vanjski imbenici, promjene unutarnjih imbenika u luci, kao to su: promjene u kadrovskoj strukturi,promjene financijske i kreditne sposobnosti luke, itd.

  Financijsko i ekonomsko vrednovanje plana Financijskim vrednovanjem utvruje se komercijalna isplativost budue investicije idefiniraju trokovi i koristi. Financijski trokovi predstavljaju stvarne isplate koje bi se trebaleizvriti u svezi s investicijama. Financijske koristi su prihodi koji bi se ostvarili poslovanjemnovoizgraenog kapaciteta. Na rezultate financijskog vrednovanja plana najvie utjee prognoza lukog prometa ipromjena tarifa.

  Ekonomskim vrednovanjem plana utvruje se koliko je planirani objekt koristan s aspektanacionalnog gospodarstva, jer se prihodi i trokovi u ekonomskom vrednovanju vie odnose naostale sudionike u lukom poslovanju, nego na samu luku. Osnovne trokove za luke projekte ine: zemljite, radna snaga, oprema, sredstva plaanja,izgradnja, poslovanje, odravanje i dr. Najvee ekonomske koristi lukih investicija su: utede u prometnim trokovima,skraivanje vremena koje roba provede u luci i na brodu, koristi od stimuliranja nacionalnoggospodarstva i mogunosti poveanja izvoza.

  Teorijska osnova planiranja luka i terminala Plan luke mora biti prilagodljiv i usklaen s operativnim potrebama i financijskimmogunostima. Osnova planiranja razvoja luke je dugoroni plan razvoja koji moe sadravatiplaniranje novih kapaciteta ili proirenje postojeih lukih objekata i ureaja.

  Opa naela koja treba primijeniti u planiranju luka: Planiranje luke mora biti svrsishodno i za vie godina unaprijed predvidjeti mogunostipoveanja kapaciteta i unapreenje rada luke (akvatorij, pristani, povrine, instalacije, prometniceitd.) Plan razvoja luke mora po mogunosti, initi cjelinu s planom grada, jer je luka sastavni diopodruja u kojem je smjetena Prostor luke ne smije biti ogranien razvojem grada, kao ni kapacitetom prometnica kojeluku povezuju sa zaleem U planiranju instalacija i ureaja voditi rauna o njihovoj maksimalnoj efikasnosti

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  24/59

  Namjena povrina za razvoj lukih terminala treba biti odreena prema vrsti tereta iodgovarajuem tehnolokom procesu rada. Pritom ne smije izostati mogunost eventualnog irenja,koje mora biti predvieno uzduno i okomito na obalu mora Prije nego se pristupi izgradnji novih lukih kapaciteta, to se posebno odnosi na lukeinfrastrukturne objekte, potrebno je maksimalno valorizirati postojee kapacitete

  Investiranja u specijalizirane terminale za prihvat lukog prometa za koji se pretpostavlja daje privremen i ne jami dugorone poslove nisu opravdana Pri planiranju luka i terminala esto je poeljno planirati etapnu gradnju, kako ufunkcionalnom tako i u kapacitivnom smisluPostupak planiranja treba sadravati sljedee faze: I faza - analiza postojee situacije

  Potrebno je utvrditi uska grla, uvjete koji jesu ili nisu zadovoljeni, te vrste usluga igravitacijsko podruje terminala. Za svaku vrstu robe mora se obaviti posebno istraivanje teutvrditi da li se radi o uvozu, izvozu ili tranzitu. Potrebno je obaviti i detaljnu analizu trokova,posebice stoga to su terminali optereeni visokim fiksnim trokovima.

  II faza - prognoza prometaPrognozu prometa potrebno je obaviti za odreeno razdoblje unaprijed (10 godina), dok se

  za planerske trendove uzima i 10 godina unazad. Koriste se statistike i matematike metode,najee ekstrapolacija trenda. Obavlja se segmentacija po vrstama tereta.

  III faza - tehnika i tehnoloka rjeenjaPredlau se na temelju primjene dostignua suvremenih znanstvenih i strunih spoznaja i

  dobivenih elemenata prognoze u procesu planiranja.

  IV faza - ekonomsko i financijsko vrednovanjeUglavnom se obavlja cost-benefit analizom: u omjer se stave trokovi koji e nastati

  prilikom odreenih investicija i usporede s moguim koristima.

  Planiranje luka i terminala je razvojni i dinamiki proces koji, prije svega, zahtijevaevaluaciju toka trokova i koristi koje se mogu usporediti u budunosti s kapitalniminvesticijskim trokovima.

  U kontekstu takvog pristupa nuno je, pritom, pozitivno odgovoriti na pitanja koja seneminovno postavljaju u procesu planiranja: da li je plan ekonomski i financijski opravdan?, jesu li financijska sredstva najbolje uloena?, da li je predloena razina i vrijeme realizacije investicije meusobno usklaeno?, jesu li obavljene ekspertize razliitih podruja planiranje kao kompleksnog zadatka?, da li je pripremljena dobra osnova znanja kao preduvjet postojanja ekspertnog sustava, iznaajan element u funkciji odluivanja?, jesu li pri razmatranju planiranja u obzir uzeta razliita ogranienja?, postoji li potpuna pouzdanost u analizu problema kao i u izbor sredstava.

  Projektiranje luka i terminala Projektiranje predstavlja istraivako-razvojni postupak pomou kojega se definirajuosnovna tehniko-tehnoloka obiljeja luka i terminala.

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  25/59

  Za razliku od planiranja, projektiranje je postupak koji nema dugoroni koncept. Zanjihovo projektiranje uglavnom se uzima razdoblje od 20-tak godina. Za to se razdobljesagledavaju potencijalni robni tokovi, odabiru tehnologije i prijevozni kapaciteti. Projektiranje kaopostupak ima svoje logike faze. U prvom redu radi se idejno rjeenje, zatim idejni projekt, nakon ega slijedi glavni

  projekt, a potom izvedbeni projekt. Za svaki novi objekt potrebno je ishoditi lokacijsku dozvolu,na temelju koje se dobiva graevinska dozvola. Projektna dokumentacija mora utvrditi i sve bitne sadraje luke ili terminala. Takoer,moraju biti nedvojbeno definirani potrebni prekrcajni kapciteti i sredstva za prijevoz robe.

  Poticaji za izgradnju u lukama mogu biti razliiti, te se mogu svrstati u jedan od slijedeihzahtjeva: zamjena postojeih kapaciteta (osnovnih sredstava) novim, istih tehnolokih svojstava, modernizacija postojeih kapaciteta, proirenje kapaciteta radi poveanja opsega prometa kroz luku, izgradnja novih lukih kapaciteta.

  Postupak projektiranja sadrava sljedee: potpuno jasno utvren cilj projektiranja, analizu svih relevantnih tehniko-tehnolokih igospodarskih parametara, konceptualni model rada terminala, vrednovanje varijanata (eventualnomogueg veeg broja ponuenih rjeenja) i prijedlog uhodavanja i realizacije projekta Projekt treba obuhvaati i termin plan investicija kojega je preporuljivo prikazati u oblikugantograma. Pri projektiranju izgradnje lukih objekata potrebno razlikovati dvije bitne faze: fazu koncipiranja ili pripreme i fazu realizacije ili izgradnje.

  Faza koncipiranja u naelu razmatra razne varijante rjeenja. Kao rezultat istraivanjadobiva se dovoljno informacija na temelju kojih se moe donijeti racionalna, logina, gospodarski idrutveno opravdana odluka da se pristupi realizaciji projekta (izgradnji).

  Faza realizacije je postupak realizacije projekta za izgradnju u okvirima parametarautvrenih u fazi koncipiranja, tj. u okviru postavljene tehnologije, tehnikih uvjeta i predvienihtrokova.

  Svi ureaji i upravljanja koji ine funkcijsku cjelinu trebaju omoguiti neprekidan radlukog sustava, bez ikakvih ogranienja koja bi rezultirala iz neusklaenih odnosa elemenatasustava. Da se zadovolji taj uvjet, kapacitet svakog idueg elementa lukog sustava mora biti jednakili vei od prethodnog to se moe definirati izrazom:x1 x2 ... xn

  Prethodni izraz jasno pokazuje: kapacitet luke je u funkcijskoj vezi s propusnom moipojedinih elemenata lukog sustava i ovisan je o propusnoj moi onog elementa u sustavu kojije najslabije dimenzioniran.

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  26/59

  Pod propusnom moi ovdje se podrazumijeva ukupan broj jedinica koje prelaze s jednogtransportnog oblika ili lukog prostora na drugi u odreenom vremenskom razdoblju (dan, mjesec,godina).

  Uvjet za postizanje maksimalne efikasnosti lukog sustava je postavljanje adekvatnih

  odnosa izmeu elemenata sustava i njihovih funkcijskih veza. Ti su odnosi determinirani protokomtereta u pojedinim elementima lukog sustava, a mogu se izraziti obrascima:

  m1=m2==mn

  za maseni protok tereta t/h

  V1=V2==Vn

  za volumenski protok tereta m3/h.

  Propusna mo pristana definirana je protokom tereta na pristanu, koji zavisi od tehnikeopremljenosti i primijenjenog tehnolokog procesa. Protok tereta (uinak) ovisi o raznim utjecajima, ali pritom dominantnu ulogu ima veliinabroda koji je potrebno ukrcati ili iskrcati, to je mogue izraziti obrascem:

  m=f(D) gdje je:

  m - maseni protok (t/h)D - veliina broda (GT)

  4. Uvjeti za fiziku postavu luka i terminalaklimatski uvjetioceanografski uvjetitopografski i hidrografski uvjetiuvjeti tlapoloajni uvjeti glavnih lukih objekata

  Izbor lokacije i fizika postava luke i terminala, te odabir usmjerenja bitnih lukih objekata,kao to su prilazni kanali, lukobrani, bazeni, obale itd., zahtjeva istraivanje svih determinirajuihprirodnih uvjeta koji se odraavaju na izbor, konstrukciju i trokove graenja luke infrastrukture.

  Klimatski uvjeti Klima nekog podruja ili mjesta podrazumijeva skup stanja atmosfere (iznad tog podruja)u odreenom vremenskom razdoblju. Klima se odreuje na temelju niza mjerenja meteorolokih elemenata u duljem vremenskomrazdoblju. Najznaajniji meteoroloki elementi koji utjeu na planiranje i projektiranje luka i terminalasu: vjetar, oborine, vidljivost, temperatura i vlanost.

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  27/59

  Vjetar Poeljno je da se s obzirom na negativno djelovanje jakog vjetra pravac pristana za brodovepostavi paralelno sa smjerom djelovanja vjetra. U sluaju da se smjer gibanja vode razlikuje od smjera vjetra dominantan imbenik u

  pogledu usmjerenja pristana je gibanje vode. Razlog tomu je injenica to je gustoa vode priblino1000 puta vea od gustoe zraka, pa stoga gibanje vode moe djelovati veom silom na brod, negoto to ini vjetar.

  Rua vjetrova Integriranjem podataka o lokalnim vjetrovima s podacima meteorolokih centara dobit e sepolazna osnova za procjenu utjecaja vjetra na lokalitetu luke. Iz terminskih ili srednjih satnih podataka o brzini i smjeru vjetra za godinu dana, sezonu ilimjesec izraunat e se i grafiki predoiti rua vjetrova. Na temelju grafikona rue vjetrova koji obino prikazuje postotnu uestalost pojedinihsmjerova, srednju jainu, te postotni udio brzine vjetra moe se ispravno procijeniti opravdanostizgradnje i usmjerenje lukih objekata.

  Oborine, vidljivost, temperatura i vlanost

  utjeu na smanjenje uinka rada u lukama, a u ekstremnim veliinama mogu dovesti i doprekida rada

  Vrijednosti tih pojava ovise o zemljopisnom poloaju luke, a izraavaju se prosjenimmjesenim, sezonskim ili godinjim brojem dana.

  Oceanografski uvjeti

  Oceanografija je multidisciplinarna znanost koja se bavi prouavanjem mora, a temelji se naspoznajama hidrofizike, hidrokemije, geologije, hidrologije i drugih znanosti.

  Podaci o valovima, morskim mijenama, morskim strujama i drugim oceanografskimelementima sadre najvanije podatke okoline pri planiranju i projektiranju pomorskih graevina.

  Valovi

  Valovi u luci mogu biti izazvani vjetrom, potresom, kretanjem plovila, te djelovanjem plimei oseke. Najvee sile koje djeluju na luke objekte izazivaju morski valovi.

  Sprega vjetra i vode ima veliku razornu snagu i ubraja se meu najsloenije prirodne sile.

  Valovi pokazuju periodinost gibanja koje determiniraju: valna duljina, visina, amplitudavala i period. Bitni elementi su jo i smjer i brzina vala, te dubina mora. Prema silama koje uzrokujukolebanja (oscilacije) morske razine valovi se mogu podijeliti na slobodne i prisilne valove.

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  28/59

  Slobodni valovi nastaju djelovanjem odreenog impulsa, a kasnije prostiranje valovaneovisno je o uzroku (npr. valovi izazvani padom ogromnih ledenih gromada u more). Prisilnivalovi nastaju djelovanjem stalnih vanjskih sila (valovi uzrokovani vjetrom i morskim mijenama). Vjetar je najei uzrok nastanka valova i proporcionalno s njegovom jainom i brzinompoveava se visina i snaga valova u luci. Meutim, visina valova ne ovisi samo o jaini vjetra, ve

  mnogo vie o njegovu trajanju, duljini puta na kojem se valovi razvijaju, te dubini mora.Mrtvo more Jai vjetar na kraem putu i u kraem vremenu moe razviti manje valove nego slabijivjetar dueg trajanja na duem putu. S prestankom djelovanja vjetra povrina mora ne smiruje seodmah, ve valovito gibanje traje i dalje. Ta pojava valovitog mora bez djelovanja vjetra zove semrtvo more. Mrtvo more su gravitacijski valovi na povrini mora koji imaju razmjerno velike periode(10 do 20 s) i valne duljine vie stotina metara (300 do 600 m, ponekad i do 1100 m). Nastaju poprestanku vjetra ili prije njegova nailaska na odreenoj udaljenosti od mjesta puhanja, to znai daovi valovi postoje i bez prisustva vjetra.

  Vrsta valova: oscilatorni i translatorni Oscilatorni valovi nastaju pri djelovanju vertikalnih sila na mirnu povrinu vode, a njihovodjelovanje u dubinu je ogranieno. Ti valovi nastaju u dubinama koje su vee od valne duljine. estice vode pri oscilatornom gibanju teorijski se ne pomiu naprijed, ve se samooscilatorno gibaju jedna za drugom te tako dolazi do kretanja vala. Pri irenju vala smanjuje senjegova visina i duljina, a val se lomi kad dubina vode priblino odgovara amplitudi vala.

  Brzina gibanja oscilatornih valova duljine L, uz ubrzavanje sile tee g moe se dobiti izizraza:

  v=korijen(gL/2pi) (m/s)

  a najvea visina vala iz izraza:

  h=(2v2/g) (m/s)

  Translatorni valovi

  javljaju se na dubinama manjim od valne duljine, a preteno nastaju djelovanjemhorizontalnih sila

  Pri stalnoj dubini vode oblik vala se ne mijenja, ali se postupnim smanjivanjem dubine valskrauje, die i savija naprijed dok se ne obrui i slomi kad se izjednae valna duljina i dubinavode.

  Gibanje tih valova prenosi se u dubinu do dna.

  Brzina kretanja translatornih valova moe se dobiti iz izraza:

  v=korijen(g(D+h)) (m/s)

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  29/59

  gdje je D dubina vode, a h visina vala.

  Kad se visina vala h moe zanemariti u odnosu na dubinu vode D, dobiva sev=korijen(g*D) (m/s)

  Svojstva valova Energija oscilatornog vala sastoji se od kinetike energije unutranjeg gibanja estice ipotencijalne energije izdizanja teita vodene mase iznad mirne razine vode. Energija translatornog vala manja je nego u oscilatornog vala. Razlika je u tome to je utranslatornih valova energija koncentrirana uglavnom na morskoj povrini dok se u oscilatornihprotee u veu dubinu. Kad je dubina manja od valne duljine oscilatorni se valovi pretvaraju u translatorne. Obliktranslatornog vala je izmijenjena trohoida, jer estice opisuju elipse s manjom vertikalnom osi.Oscilatorni se valovi pretvaraju u translatorne, kad dubina vode postane jednaka valnoj duljini.

  Na otvorenom moru valovi se rasprostiru u smjeru vjetra, te isti smjer zadravaju i kadavjetar prestane. Svojstvo valova je da obilaze zapreke tako da nije mogue sprijeiti njihov ulaz u prostorluke.

  Prodiranje valova u luku najuspjenije se spreava smanjivanjem valova na ulazu. To sepostie postavljanjem ulaza u zatiene dijelove uvala, izbjegavanjem predubokih i preirokihulaza, prekidanjem slobodne povrine vode izmjeninim suavanjem i irenjem prolaza, teostavljanjem hridi i pliina u blizini ulaza. Na taj nain smanjuje se energija valova njihovimrazbijanjem, slabljenjem, trenjem i ekspanzijom.

  Interferencija valova ili uzajamno pojaavanje odnosno slabljenje nastaje kad se valoviodbijaju od ravne povrine, npr. od obalnog zida. Odbijanje valova moe izazvati mnoge smetnje.Ta se pojava otklanja izbjegavanjem vertikalnih zidova, pravilnih i strmih pokosa i naglih promjenadubine. Jaina udara valova neposredno se moe mjeriti postavljanjem dinamometara na mjestimagdje se predvia izgradnja objekta. Utjecaj valova najbolje se moe utvrditi ispitivanjima nahidraulikom modelu.

  Morske struje uzrokuju premjetanje vodenih estica Osnovne vrste morskih struja: periodine i neperiodine.

  Periodine morske struje su posljedica periodinih pojava morskih mijena. One su redovitobrze i jake u tjesnacima i iznad plitkih pragova, a brzina im moe dostii i do 10 vorova. Neperiodine morske struje su neredovite i nestabilne, te nisu pravilne ni smjerom nibrzinom. Za vrijeme jakog vjetra mogu ojaati i imati znatne brzine, ali brzo nestaju im se vjetarsmiri.

  Smjer struje odreuje se prema pravcu u kojem tee struja, tj. obratno nego pri procjenivjetra.

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  30/59

  Potrebno je istraiti utjecaj struja na taloenje materijala u luci, jer mehaniki utjecajvalova i struja moe izazvati zasipanje i eroziju obala.

  Morske struje poveavaju eroziju, prenose i taloe mulj i pijesak, te su esto uzrok velikomzamuljivanju i taloenju materijala.

  Kad struja pri gibanju naie na neku zapreku, ona skree i slabi, pa stoga i taloi pijesak.Zapreka moe biti okomita na smjer obalne struje ili kosa uz struju ili niz struju.

  Luke obale osiguravaju se od erozije i taloenja na razliite naine, ovisno o izvedbi obalei uzrocima erozije ili taloenja. Izgrauju se razliite luke graevine, koje mogu biti uzdune ili poprene. Uzdunezatitne graevine izvode se kao: masivni zidovi, murja, obloge, odvojeni valobrani i izoliraniipovi, dok poprene graevine ine razliiti tipovi pera i nasipa.

  Morske mijene periodina osciliranja mase morske vode zbog utjecaja periodinih sila, koje nastaju odprivlanih sila Mjeseca i Sunca To su postojane i periodine pojave neovisne o drugim gibanjima mora. Morske mijene odraavaju se kao vertikalna gibanja morske razine i horizontalnopremjetanje vodenih masa. Vertikalna gibanja su morske mijene u uem smislu, a horizontalnapremjetanja su plimne struje. Faza najvieg vodostaja zove se visoka voda, a faza najnieg vodostaja niska voda. Promjene morske razine u nekim lukama imaju znatan utjecaj na plovidbu i odvijanje lukihoperacija. Zbog morskih mijena luke graevine moraju biti tako izvedene da sprijee nasukavanjebrodova.

  Topografski i hidrografski uvjeti Tehniki preduvjet uspjenog razvitka svake luke je postojanje odgovarajuih velikih ravnihkopnenih povrina smjetenih neposredno uz velike povrine vode, odgovarajue dubine. Zbogtoga je prije izbora lokacije luke nuno izvriti potrebna topografska i hidrografska istraivanja sprocjenom zemljanih radova i buduih proirenja. Naknadna nasipavanja mora ili iskop kod plitkihvoda zahtijevaju velika financijska sredstva. Topografija (gr. topos-mjesto, grafo-piem) je praktina znanost koja prouava metodemjerenja i snimanja pojedinih podruja u svrhu njihova prikaza na planu ili karti. Hidrografija (gr. hidro-voda, grafo-piem) je dio geografije koji prouava i opisuje vode napovrini Zemlje.

  Uvjeti tla

  Pri projektiranju luka i izgradnji lukih objekata poznavanju terena pridaje se izuzetan

  znaaj, jer su i potrebne dubine izgradnje i temeljenja pristana i ostalih lukih objekata sve vea. Teret luke graevine prenosi se na tlo preko temelja i uzrokuje u njemu promjenenaprezanja i deformacije. Podaci o tlu i njegovim svojstvima nuni su za izbor najpovoljnijegrjeenja za konstrukciju objekta. S obzirom na vrstu tla razlikuju se: stijene, nevezana tla (drobnina, ljunak i pijesak) i

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  31/59

  vezana tla (gline, lapor, humus, mulj i dr.).

  Ispitivanja tla izvode se: na temelju geolokih karata, sondanim ipkama,

  kopanjem sondanih jama, buenjem rupa sondanim svrdlom itd.

  Ispituje se granulometrijski sastav, sadraj vlage, konzistencija, relativna vlanost, obujamupljina, stlaivost i dr. Ispitivanjem uzoraka raunskim putem, na temelju preloma i deformacija, mehanika tlautvruje doputeno naprezanje tla i nain temeljenja lukih graevina.

  Poloajni uvjeti glavnih lukih objekata posebnu panju u tehniko-tehnolokom pogledu treba obratiti na graevinsko-tehnikeimbenike

  Najzastupljeniji graevinsko-tehniki imbenici koji determiniraju izbor poloaja luke su: potreba za iskopom mulja i drugog zemljanog materijala ili kamena, utjecaj valova i vodenih struja tijekom gradnje i eksploatacije, posljedice erozije terena, nanoenje taloga i odravanje dubine vode uvjeti temeljenja lukih objekata.

  Dva naina za determiniranje povoljnog poloaja i usmjerenja glavnih lukih objekata: pomou hidraulikog modela i pomou matematikog modela.

  Hidrauliki model Hidraulikim modelom istrauje se: stabilnost, karakteristini presjek i zatita lukobana, odraz valova u luci s obzirom na postavu lukobrana i bazena, strujanja, erozija i taloenje pokretljivog nanosa.

  temelji se na brojnim realnim podacima koji su reducirani na veliine prema mjerilu zamodel koji je geometrijski slian prototipu Na hidraulikom modelu ispituju se problemi koji su rezultat sila gravitacije i inercije,utjecaja valova, morske struje, taloenja materijala, konstrukcije lukobrana, postave lukih bazena iprivezita. Svrha modelskog istraivanja jest postavljanje odnosa u lukom planu i projektu.

  Matematiki model omoguava slijedee primjene:

  postavljanje valova prema sinoptikoj vremenskoj karti, ukljuivi efekt plitkih voda ilomove valova,

  povezivanje morskih mijena i morskih struja uz obalu s nanosom materijala, simuliranje smetnji morskih valova u lukim bazenima, simuliranje pristajanja broda.

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  32/59

  Matematiki model je u naelu matematiko izraavanje fizikih pojava. moe se primijeniti za sve fizike pojave koje se mogu prikazati u matematikom obliku(npr. djelovanje vjetra na struju vode na malim dubinama, kretanje broda pri malim brzinama i dr.) nije potrebno postavljanje mjerne skale kao kod fizikog modela

  5. TEMELJNI LUKO-POMORSKI OBJEKTI

  Prilaz luciSidrite za brodoveLuki bazeniAkvatorij lukeVanjske luke graevine

  Unutarnje luke graevine

  Prilaz luci Osnovni uvjet za plovidbu brodova izmeu luka je plovnost puta odreene dubine i irine,dok se na sam prilaz luci ponekad odraavaju zavoji i boni nagibi prolaza (kanala). ako postoji mogunost nanosa i taloenja materijala, potrebno je izgraditi i zatititi prilazluci

  Osnovni uvjeti za prilaz irina prilaza mora biti dva do tri puta vea od irine broda pri jednosmjernoj plovidbi. U praksi se uzima prilaz 4,5 do 6 puta iri od broda pri jednosmjernoj plovidbi i 7 do 9 puta

  iri pri dvosmjernoj plovidbi. Dubina prilaza - ispod kobilice broda slobodna dubina vode 0,3 do 0,5 m, a rezerva za iskop0,1 do 0,5 m pri tonosti mjerenja od 0,2 m.

  Sidrite za brodove Sidrite je vei ili manji morski prostor ispred luke u kojemu se zadravaju brodovi dokekaju na vez zbog zakrenosti luke ili nekog drugog razloga

  Sidrite treba zadovoljiti etiri osnovna uvjeta: imati dovoljnu povrinu prema broju brodova kojima je potrebno sidrenje, prihvatljivu dubinu na cijeloj povrini predvienoj za sidrenje, tlo morskog dna mora biti prikladno za sidrenje, sidrite mora biti smjeteno na takvoj udaljenosti od luke da se na vrijeme mogu obaviti svepotrebne radnje za uplovljavanje broda (peljara i tegljaa, okretanje broda, usmjeravanje ipodeavanje brzine i sigurno zaustavljanje).

  Osnovni uvjeti Poloaj sidrita treba biti tako odabran da brodovi koji su na sidritu ne ometaju ulazak iizlazak brodova iz luke.

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  33/59

  Brod na sidritu mora imati slobodan prostor za okretanje. Radius kruga okretanja R ovisi o duljini broda Lb i dubini mora H, a moe se odrediti izizraza:

  R = Lb + 5H (m)

  Luki bazeni sustav otvorene obale i sustav bazena Luki bazeni su dijelovi luke morske povrine omeeni gatovima ili obalama. Graeni suosobito u morima s veim promjenama vodostaja Postava bazena treba smanjiti djelovanje valova ili ih usmjeriti u uzdunom pravcu uodnosu na privezane brodove. etiri vrste bazena: otvoreni,zatvoreni, bazeni za okretanje broda i operativni bazeni.

  Otvoreni bazeni Otvoreni bazeni u lukama slue za prolaz i usmjeravanje brodova. Oni su otvoreni idirektno spojeni s prilazom u luku. Bazenom se moe smatrati i dio prilaznog kanala, ako dubina

  mora zadovoljava potrebne uvjete plovnosti broda. Najmanja irina bazena je ona koja je dovoljnaza prolaz jednog broda izmeu dva stajaa broda uz obalu, ako je bazen dugaak samo jednuduljinu broda.

  Za ulazak broda u bazen poeljna je irina ekvivalentna irini polovice broda s obje stranepokretnog broda i tegljaa. irina treba biti vea kod dvosmjernog prometa i to za irinu brodaprema brodu u pokretu i polovicu irine broda prema stajaem brodu.

  Duljina bazena ne bi trebala biti vea od deset duljina broda, jer bi se stvorio zastoj ukopnenom prometu. Duljina bazena mora biti dovoljna da se brod koji se kree razumnom brzinommoe sigurno zaustaviti.

  Prednost i nedostatak prednost znatno skrauje vrijeme boravka broda u luci, jer je potrebno znatno manjevremena za ulazak i izlazak broda iz luke; nedostatak u podrujima s visokim morskim mijenama;

  Zatvoreni bazeni (dokovi) grade se u lukama koje su pod utjecajem velikih morskih mijena, a namjena im je daodravaju stalnu razinu vode bez obzira na vanjske promjene; s otvorenim bazenom vezani supominim vratima ili ustavom

  puno su osjetljiviji nego otvoreni ako doe do razaranja ulaznih vrata zatvorenog bazenaon postaje neupotrebljiv za due vrijeme

  Pri izboru vrste bazena odluujui imbenik je razlika u visini vodostaja.

  Tri osnovna zahtjeva pri projektiranju i izgradnji zatvorenih bazena

  to vea duljina obale pri jednakim trokovima izgradnje

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  34/59

  neometan i lagan prolaz brodova koji ulaze i izlaze, bez opasnosti za brodove koji obavljajuoperacije iskrcaja ili ukrcaja tereta postojanje bazena za okretanje brodova

  Prolaz iz slobodne vode u bazene ovisi o prirodi promjene vodostaja i rjeava se na tri

  naina: prolaz koji direktno spaja bazen sa slobodnom vodenom povrinom mora, rijeke ili kanala prolaz s vratima, koja spajaju zatvoreni i otvoreni bazen sa slobodnom promjenjivomrazinom vode prolaz sa ulaznom ustavom, koja je s jedne strane vezana zatvorenim bazenom, a s drugeslobodnom vodenom povrinom

  opis postupka ulaza broda kroz ustavu dimenzije ustave za ulaz u bazen moraju biti usklaene s duinom, irinom i gazomnajveeg mogueg broda koji bi se mogao koristiti ustavom

  Bazeni za okretanje brodova slue za pripremu broda pri ulasku u operativne bazene ili izlasku iz njih Vodena povrina bazena mora biti tolika da omoguava okretanje broda za 180. Za okretanje broda uz pomo tegljaa potrebna je povrina vode 1,5 do 2 duljine broda, abez tegljaa 3 do 4 duljine broda.

  Operativni bazeni slue za prihvat brodova na kojima se obavljaju luke operacije ukrcaja ili iskrcaja tereta

  Akvatorij luke dio povrine mora, jezera ili rijeke s odreenim znaajkama i namjenom

  Granice akvatorija obino su odreene administrativnim odredbama, ili na neki drugi nain;npr. akvatorij za podvodni ribolov, akvatorij luke pristanita, akvatorij plae i sl. Odnos izmeu vodene i kopnene povrine luke iznosi od 0,5 do 3,0, a odnos izmeu duljineobale i vodene povrine je razliit i kree se do 100 m/ha. Vodena povrina luke je cjelokupna povrina mora ili vode kojom upravlja luka. Npr.postoje razlike izmeu luka na obali, na uu rijeka i luka na otvorenom moru. Ukupna povrina akvatorija luke sastoji se od svih prilaza, lukih bazena (otvoreni,zatvoreni, bazeni za okretanje broda i operativni bazeni), pristana i kanala.

  Osnovni uvjeti

  Ulazak u luku mora biti postavljen tako da brodovi mogu po svakom vremenu uplovljavati,a da se pritom to manje izlau djelovanju vjetra i valova. Ulaz u akvatorij luke moe biti boni, jednostrani ili dvostrani, elni, nezatieni ilizatieni. Za dvosmjernu plovidbu uzima se irina brodskog puta najmanje 5 irina brodaodgovarajue veliine. irina ulaza je 150 do 300 m. Pri veoj irini brodovima je olakan ulaz, ali je tee postii potrebnu mirnou mora

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  35/59

  Vanjske luke graevine Vanjske graevine slue za zatitu luke i prilaza luci. Istaknute su prema otvorenom moru, azadatak im je pruanje otpora djelovanju valova i morskih struja. Zatitne graevine izvode se u obliku lukobrana i valobrana.

  Duljina lukobrana ovisi o- vodenoj povrini koju treba zatititi i- irini uvale.

  Na otvorenim obalama - lukobrani izlomljena oblika Kod irokih uvala i otvorenih obala - kombinacija vie valobrana i lukobrana zatienepredluke i sidrita

  Valobran moe sluiti, kao i lukobran, za zatitu ulaza. Razlika izmeu lukobrana i valobrana je u izvedbi: valobran nije vezan sa obalom kao to jeto sluaj kod lukobrana. Lukobrani i valobrani ne smiju odbijati valove u luku ni doputati ulaz odbijenim valovima.

  Da se izbjegne stvaranje vee uzburkanosti mora na ulazu zbog interferencije odbijenihvalova, glave lukobrana i valobrana moraju biti zaobljene.

  Za smanjenje trokova izgradnje lukobrana: duljina lukobrana treba biti to je mogue kraa dubina mora du trase lukobrana treba biti to je mogue manja

  Poloaj i smjer lukobrana determinirani su: povrinom luke koju treba zatititi, stupnjem zatite sidrita, stupnjem zatite pristana,

  zahtjevima okretanja broda unutar bazena, utjecajem lukobrana na strujanja, utjecajem lukobrana na valove unutar bazena, utjecajem lukobrana na transport nanosa, taloenje i eroziju.

  S obzirom na lice zatitnih graevina, gledano s morske strane, te njihov popreni presjekrazlikuju se tri osnovne izvedbe lukobrana: nasuti (obrambeni kosi kameni nasipi), vertikalni (zidovi) i mjeoviti lukobrani

  Nasuti lukobrani odnosno valobrani djeluju kao plitke obale, pa ne odbijaju valove ve impostupno smanjuju energiju; Veina nasutih lukobrana izgraena je od kamenih i betonskih

  blokova i nasutog ljunka (oblutica). Uz kosu graevinu lukobrana podie se kosina od kamenihblokova. Vertikalni lukobrani najee se izgrauju kao kesonske graevine i djeluju kao strmeobale. Zahtijeva puno manje materijala, jer je lukobran izgraen od vertikalnog zida, pa jeizgradnja bra. Primjenjuju se za dubine do 15 m. Mjeoviti lukobrani i valobrani danas se najee upotrebljavaju, a posebno su pogodni namorima s velikim razlikama u vodostaju. Izgrauju se od podvodnog kamenometa na kojem je

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  36/59

  sagraen vertikalni zid. Izbor tipa graevine ovisi o vrsti tla, poloaju objekta, raspoloivommaterijalu i promjenama vodostaja. Primjenjuju se na dubinama veim od 15 m.

  Projektiranje vanjskih lukih graevina Za izradbu tehnikog dijela projekta potrebno je prikupiti:

  - hidrografske, oceanografske, geoloke i meteoroloke podatke. Izbor vrste i tipa lukobrana ili valobrana ovisi o raspoloivom kamenom materijalu i bliziniiskopa, dubini vode u luci i visini projektnog vala, a i: varijacije vremenskih uvjeta tijekom godine,udaljenost od obale, trokovi izgradnje, vrste i obiljeja brodova koji pristaju u luci i dr.

  Izgradnja lukih graevina najee pretpostavlja kombinaciju slijedeih radova:- postavljanje graevinske opreme,- zemljani radovi: iskop, sortiranje i transport kamenih blokova,- radovi vezani za plutajuu opremu,- radovi na lukobranu, transport i ugradnja blokova,- radovi koji se izvode s kopna.

  Projektiranje lukobrana podrazumijeva odreivanje: kote krune lukobrana, nagibe kosina, veliinu i debljinu slojeva za krunu i obloge u zavjetrini lukobrana, itd.

  Lukobrani su projektirani tako da se "sluajno" nastali veliki valovi reflektiraju i/ili prelijulukobran i/ili procijede kroz njega. Koliine koje s prelijevaju ili procjeuju odreene sudozvoljenim valovima koji nastaju unutar bazena. Prelijevanje se moe smanjiti povienjemlukobrana, a procjeivanje finijom strukturom jezgre lukobrana.

  Kesonski lukobran Strukturiran je od niza kesona (armirano betonskih sanduka) koji se sastoje od: temelja, podstrukture, od temelja do vrha lukobrana (sastoji se od vanjskih zidova i vielongitudinalnih i transverzalnih unutranjih zidova), konstrukcije na vrhu lukobrana, spojeva izmeu kesona i zatite temeljnog tla (ispred kesona).Slika 12. Popreni presjek kesonskog lukobranaKombinirani lukobran konstrukcija koja se sastoji od kesona postavljenog na nasuti temelj

  nasuti temelj se uvijek nalazi ispod vode, a njegova se visina odreuje prema ekonomskomkriteriju Kesoni u kombiniranim lukobranima mogu imati i komore za absorpciju zbog smanjenjarefleksije vala.

  Unutarnje luke graevine slue za vezu izmeu morskih i kopnenih prijevoznih sredstava

 • 8/2/2019 Tehnologija i Organizacija Luka - Skripta - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte

  37/59

  U lukama se primjenjuju tri osnovna sustava rasporeda unutarnjih graevina: sustav rubnihobala, sustav bazena i sustav gatova

  Sus