11
Sistemul se bazeaza pe introducerea spiralei (forarea cu snec continuu) la adancimea corecta in sol. In etapa urmatoare, betonul este pompat in foraj printr-un tub, instalat in mijlocul snecului. Dupa incheierea betonarii, se trece la instalarea carcaselor de otel. Tehnologia C.F.A. (cu snec continuu) este o metoda alternativa de executie a pilotilor sub nivelul apei si in soiuri instabile. Soil Tech a executat piloti in tehnologia C.F.A. cu diametru de pana la 120cm., adancime de pana la 26m. si a instalat carcase de armatura de pana la 23m. executarea de piloti in orice tip de sol, indiferent de profilul litologic. Toate utilajele noastre sint echipate cu computere ce urmaresc si inregistreaza parametrii pe parcursul forarii si betonarii. Ceea ce semnifica faptul ca la finalul executiei putem intra in posesia unui profil complet al pilotului.

Tehnologia C.F.a.-executie Piloti

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tehnologia C.F.a.-executie Piloti

Citation preview

Sistemulsebazeazapeintroducerea spiralei(forareacusneccontinuu)la adancimeacorectainsol.Inetapa urmatoare,betonulestepompatinforaj printr-untub,instalat inmijloculsnecului. Dupaincheiereabetonarii,setrecela instalarea carcaselor de otel. TehnologiaC.F.A.(cusneccontinuu) este ometoda alternativadeexecutiea pilotilorsubnivelulapeisiinsoiuri instabile. SoilTechaexecutatpilotiintehnologia C.F.A.cudiametrudepanala120cm., adancimedepanala26m.siainstalat carcase de armatura depana la23m. executareadepilotiinoricetipdesol, indiferentdeprofilullitologic. Toateutilajelenoastresintechipatecu computereceurmarescsiinregistreaza parametriipeparcursulforariisibetonarii. Ceeacesemnificafaptulcalafinalul executieiputemintrainposesiaunuiprofil complet alpilotului. PlanarmarepilotP2_110800 Pebazanormelor SR- EN1536 se : 19 buc. -4.230cola talparadier -4.880 .... -16.800 r-". N

ro_ N o:>.N ""-o L() L() > o> L() "" r-". -4.3301 1 42. 080" '1 I Extras dearmatura MarcaBuc.0Lungime08 ImmlIml 118118.96118.96 27162.55 371612.00 46120.33 56120.34 67166.00 Lungimepediametru[m:118.961 pemetru linear[kg/m:0.3951 pediametru [kg:46.991 [kg: = = 40 mmbuc522.0010.00 Piulite Rcmin 400 KNbuc120.0012.80 Placi 200x200x20buc120.0010.00 Sapepierdute 0=115 mmbuc120.0030.00 Injectarea de umplere cu suspensie de ciment a forajuluimi1565.0015.00 Prepararea suspensiei pentru injectaremc110.0020.00 Transport materiale -t104.0048.10 bare+sape+distantieri+mufe+piulite+placi TotalAncore TOTAL(fara TVA)euro OFERTA NUCUPRINDEMATERIALELE CUEXCEPTIA ANCORELOR. Vamultumim pentruinteresul acordat si speram intr-o buna colaborare. Custima, ~ r c:.nll_ T ~ r u nOIIII I ~ CoIOI 29.09.2011 Pret total uro 15000.00 1160.10 5040.00 850.00 22050.10 47888.00 2993.00 5000.00 9280.00 44895.00 570.00 110626.00 25040.00 23475.00 7308.00 5220.00 1536.00 1200.00 3600.00 23475.00 2200.00 5002.40 98056.40 230732.50