of 19 /19
TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO RJEŠENJE POSTOJEĆEG POSTROJENJA ULJANIK Brodogradilište d.d. EKONERG – Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. ZAGREB, 2013.

TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO RJEŠENJE POSTOJEĆEG …¡na dozvola/OUZO-postojeće//Tehnicko...tehnologija oj 14 projekt, prodaja i kalkulacija oj 15 bojenje broda oj 16 opĆi poslovi proizvodnje

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO RJEŠENJE POSTOJEĆEG …¡na dozvola/OUZO-postojeće//Tehnicko...tehnologija...

Page 1: TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO RJEŠENJE POSTOJEĆEG …¡na dozvola/OUZO-postojeće//Tehnicko...tehnologija oj 14 projekt, prodaja i kalkulacija oj 15 bojenje broda oj 16 opĆi poslovi proizvodnje

TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO RJEŠENJE POSTOJEĆEG POSTROJENJA ULJANIK

Brodogradilište d.d.

EKONERG – Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.

ZAGREB, 2013.

Page 2: TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO RJEŠENJE POSTOJEĆEG …¡na dozvola/OUZO-postojeće//Tehnicko...tehnologija oj 14 projekt, prodaja i kalkulacija oj 15 bojenje broda oj 16 opĆi poslovi proizvodnje
Page 3: TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO RJEŠENJE POSTOJEĆEG …¡na dozvola/OUZO-postojeće//Tehnicko...tehnologija oj 14 projekt, prodaja i kalkulacija oj 15 bojenje broda oj 16 opĆi poslovi proizvodnje

Tehničko-tehnološko rješenje postojećeg postrojenja ULJANIK Brodogradilište d.d. EKONERG

I-14-0075 Stranica 1/11

SADRŽAJ 1. OPĆE THNIČKE, PROIZVODNE I RADNE KARAKTERISTIKE

POSTROJENJA ....................................................................................................... 2

2. PLAN S PRIKAZOM LOKACIJE ZAHVATA S OBUHVATOM CIJELOG POSTROJENJA (SITUACIJA) ................................................................................. 6

3. OPIS POSTROJENJA ............................................................................................. 6

4. BLOK DIJAGRAM POSTROJENJA PREMA POSEBNIM TEHNOLOŠKIM DIJELOVIMA ............................................................................................................ 8

5. PROCESNI DIJAGRAMI TOKA ............................................................................... 8

6. PROCESNA I OSTALA DOKUMENTACIJA POSTROJENJA .............................. 11

PRILOG 1 – KARTA ULJANIK Brodogradilište d.d. (M 1:25.000)

PRILOG 2 – KARTA OTOKA

PRILOG 3 – KARTA ARSENALA

Page 4: TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO RJEŠENJE POSTOJEĆEG …¡na dozvola/OUZO-postojeće//Tehnicko...tehnologija oj 14 projekt, prodaja i kalkulacija oj 15 bojenje broda oj 16 opĆi poslovi proizvodnje

Tehničko-tehnološko rješenje postojećeg postrojenja ULJANIK Brodogradilište d.d. EKONERG

I-14-0075 Stranica 2/11

1. OPĆE THNIČKE, PROIZVODNE I RADNE KARAKTERISTIKE POSTROJENJA

Postojeće postrojenje za brodograđevnu proizvodnju ULJANIK Brodogradilište d.d. nalazi se u pulskom zaljevu, u Gradu Puli, koji se nalazi u Istarskoj županiji.

Postrojenje je locirano na katastarskim česticama 635/1, 635/5, 635/7, 635/8, 635/10, 635/11, 635/12 i , 635/16 k.o. Pula.

Organizacijsku strukturu tvrtke ULJANIK Brodogradilište d.d. čine dva dijela; dio koji se bavi poslovima Pripreme i od dijela koji se bavi poslovima Proizvodnje. Nad jednim i drugima nadležnost ima Uprava koja koordinira njihov rad i upravlja poduzećem. Svaka od ovih cjelina ima u svom sastavu više odjela i odsjeka koji se bave različitim djelatnostima. Organizacijska shema Brodogradilišta prikazana je u nastavku, a izvorno je dio Poslovnika ULJANIK Brodogradilišta d.d: SUK.PP.1001.002.

Page 5: TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO RJEŠENJE POSTOJEĆEG …¡na dozvola/OUZO-postojeće//Tehnicko...tehnologija oj 14 projekt, prodaja i kalkulacija oj 15 bojenje broda oj 16 opĆi poslovi proizvodnje

Tehničko-tehnološko rješenje postojećeg postrojenja ULJANIK Brodogradilište d.d. EKONERG

I-14-0075 Stranica 3/11

OOJJ 1111 NNAABBAAVVAA

OOJJ 1122 KKOONNSSTTRRUUKKCCIIJJAA

OOJJ 1133 PPLLAANN II

TTEEHHNNOOLLOOGGIIJJAA

OOJJ 1144 PPRROOJJEEKKTT,, PPRROODDAAJJAA II

KKAALLKKUULLAACCIIJJAA

OOJJ 1155 BBOOJJEENNJJEE BBRROODDAA

OOJJ 1166 OOPPĆĆII PPOOSSLLOOVVII PPRROOIIZZVVOODDNNJJEE

OOJJ 1177 IIZZRRAADDAA

OOJJ 1188 OODDRRŽŽAAVVAANNJJEE II EENNEERRGGEETTIIKKAA

OOJJ 1199 MMOONNTTAAŽŽAA II

PPRRIIMMOOPPRREEDDAAJJAA

11001122 RRAAZZVVOOJJ IINNFFOORRMMAACCIIJJSSKKIIHH

SSUUSSTTAAVVAA

11001111 IINNVVEESSTTIICCIIJJEE 11002211 KKOOOORRDDIINNAACCIIJJAA GGRRAADDNNJJEE BBRROODDAA

11002222 KKOOOORRDDIINNAACCIIJJAA ZZAAŠŠTTIITTEE NNAA RRAADDUU

11001100 PPRRIIPPRREEMMAA 11002200 PPRROOIIZZVVOODDNNJJAA

11000033 UUPPRRAAVVLLJJAANNJJEE IINNTTEELLEEKKTTUUAALLNNIIMM KKAAPPIITTAALLOOMM

11000011 UUPPRRAAVVAA

11000022 IINNTTEEGGRRIIRRAANNII SSUUSSTTAAVVII UUPPRRAAVVLLJJAANNJJAA ((SSUUKK ii SSUUOO))

Brodogradilište, d.d.

- Opći poslovi - Crna i obojena

metalurgija - Stroj.oprema, uređaji i

metalop. proizvodi - Uvoz / izvoz - Nemetalni, kemijski i

elektro proizvodi

- Arhiva / kopirnica - Standardizacija - Konstrukcija trupa - Konstrukcija opreme - Konstrukcija

elektroopreme

- Plan i analiza - Tehnologija - Planiranje

brodograđevnog procesa

- Prodaja - Projekt - Kalkulacija

- Priprema bojenja broda

- Izrada dokumentacije bojenja broda

- Izvođenje radova bojenja broda

- Kooperacija i proizvodni kadrovi

- Prodaja sek.sirovina i viškova

- Proizvodne usluge - Nabava materijala

procesa rada - Skladište i transporti

- Numeričko trasiranje - Tehnologija

zavarivanja - Kontrola i predaja

trupa - Izrada opreme - Obrada čelika - Predmontaža

- Priprema i tehnologija održavanja

- Održavanje strojeva i uređaja

- Održavanje dizalica - Energetika

- Primopredaja - Opći poslovi montaže - Montaža opreme na

navozima - Montaža trupa - Montaža nakon

porinuća

Page 6: TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO RJEŠENJE POSTOJEĆEG …¡na dozvola/OUZO-postojeće//Tehnicko...tehnologija oj 14 projekt, prodaja i kalkulacija oj 15 bojenje broda oj 16 opĆi poslovi proizvodnje

Tehničko-tehnološko rješenje postojećeg postrojenja ULJANIK Brodogradilište d.d. EKONERG

I-14-0075 Stranica 4/11

Slijedom složenosti organizacijske sheme Brodogradilišta, prepoznata je potreba utvrđivanja, povezivanja i upravljanja pojedinim njenim dijelovima, a u cilju postizanja željenih rezultata odnosno povećanja učinkovitosti. Stoga je predmetno opisano procesima i pod-procesima, a koji su podijeljeni na slijedeći način:

a) Procesi upravljanja; b) Pod procesi i aktivnosti upravljanja; c) Pod procesi i aktivnosti realizacije; d) Pod procesi i aktivnosti podrške.

Svi procesi i pod procesi opisani su na jednoobrazan način i kao takvi dio su dokumentacije sustava upravljanja Brodogradilišta. Način mjerenja procesa određuju vlasnici procesa. Shema glavnih procesa Brodogradilišta prikazana je u nastavku. Shema: Glavni procesi u ULJANIK Brodogradilištu d.d.

Pod

pro

cesi

i ak

tivno

sti p

odrš

keP

od p

roce

si i

aktiv

nost

i rea

lizac

ijeP

od p

roce

si I

aktiv

nost

iup

ravl

janj

aP

roce

si u

prav

ljanj

a

PROCES PRIPREMEU ULJANIK BRODOGRADILIŠTU d.d.

OJ 1010SUK.PC.1010.001

PROCES PROIZVODNJEU ULJANIK BRODOGRADILIŠTU d.d.

OJ 1010SUK.PC.1020.001

PROIZVOD

PROCES UPRAVLJANJA U ULJANIK BRODOGRADILIŠTU d.d.OJ 1001

SUC.PC.1001.001

SUSTAVI UPRAVLJANJA(SUK i SUO)

OJ 1002

UPRAVLJANJEINTELEKTUALNIM

KAPITALOMOJ 1003

PROCES PRODAJE IKALKULACIJE

OJ 14SUK.PC.1401.001

PROCES NABAVEMATERIJALA I USLUGA

(ZA BROD)OJ 11

SUK.PC.1101.001

PROCES IZRADE TEHNIČKEDOKUMENTACIJE

OJ 12SUK.PC.1201.001

PROCES PLANIRANJABRODAOJ 13

SUK.PC.1301.001

PROCES TEHNOLOGIJEGRADNJE BRODA

OJ 13SUK.PC.1301.002

PROCES IZRADEPROJEKTNE

DOKUMENTACIJEOJ 14

SUK.PC.1401.002

ULAZ

PROCES NABAVEMATERIJALA I USLUGA

(VAN BRODA)OJ 16

SUK.PC.1601.001

PROCES SKLADIŠTENJA ITRANSPORTA

OJ 16SUK.PC.1601.002

PROCES ODRŽAVANJAOJ 18

SUK.PC.1801.001

PROCES ENERGETIKEOJ 18

SUK.PC.1801.002

INVESTICIJEOJ 1011

PROCES INFORMATIČKEPODRŠKE

OJ 1012SUK.PC.1012.001

KORDINACIJA GRADNJEBRODAOJ 1021

KORDINACIJA ZAŠTITE NARADU

OJ 1022

PROCES BOJENJA BRODAOJ 15

SUK.PC.1501.001

PROCES IZRADE BRODAOJ 17

SUK.PC.1701.001

PROCES MONTAŽE BRODAOJ 19

SUK.PC.1901.001

PROCES PRIMOPREDAJEBRODAOJ 19

SUK.PC.1901.002

Legenda:

- Procesi, podprocesi i aktivnosti upravljanja

- Procesi, podprocesi i aktivnosti realizacije

- Procesi, podprocesi i aktivnosti podrške

- Izlazni parametri (veličine) - povratne veze

- Ulazni parametri (veličine)

- Tijek procesa SUK - Sustav upravljanja kvalitetom

SUO - Sustav upravljanja okolišem

Page 7: TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO RJEŠENJE POSTOJEĆEG …¡na dozvola/OUZO-postojeće//Tehnicko...tehnologija oj 14 projekt, prodaja i kalkulacija oj 15 bojenje broda oj 16 opĆi poslovi proizvodnje

Tehničko-tehnološko rješenje postojećeg postrojenja ULJANIK Brodogradilište d.d. EKONERG

I-14-0075 Stranica 5/11

Obzirom na predmetnu djelatnost značajne su za razmatranje organizacijska jedinica 15 – Bojenje broda i organizacijska jedinica 17 – Izrada. Organizacijska shema obje organizacijske jedinice prikazane su u nastavku.

Page 8: TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO RJEŠENJE POSTOJEĆEG …¡na dozvola/OUZO-postojeće//Tehnicko...tehnologija oj 14 projekt, prodaja i kalkulacija oj 15 bojenje broda oj 16 opĆi poslovi proizvodnje

Tehničko-tehnološko rješenje postojećeg postrojenja ULJANIK Brodogradilište d.d. EKONERG

I-14-0075 Stranica 6/11

2. PLAN S PRIKAZOM LOKACIJE ZAHVATA S OBUHVATOM CIJELOG POSTROJENJA (SITUACIJA)

Plan s prikazom lokacije zahvata s obuhvatom cijelog postrojenja (situacija) ULJANIK Brodogradilište d.d. vidljiv je na karti ULJANIK Brodogradilišta d.d. u mjerilu 1:25.000 u Prilogu 1.

3. OPIS POSTROJENJA

Postrojenje ULJANIK Brodogradilište d.d. podijeljeno je na dvije lokacije: Otok – pogon 1 i Arsenal – pogon 2.

U pogonu 1 - Otok su smještene tehnološke jedinice: Hala B, Hala F i Nova AKZ hala, otvorene površine i navozi I i II, odlagališta abraziva. Tehnološka jedinica: Hala B - Hala za predobradu limova i profila, predviđenog kapaciteta 1.150.000 m2 obojane površine limova i profila za 7 brodova godišnje ili 805.000 m2 za 4-6 brodova. Dimenzije hale: dužina x širina x visina = (21,1 x 12,3 x 6,1) m + (34 x 12,3 x 9,1) m. U hali je smješteno postrojenje za predobradu limova i profila. Putem konvejerske linije limovi i profili ulaze u halu, nakon čega počinje predobrada u četiri faze: 1) predgrijavanje i sušenje limova i profila, 2) sačmarenje- uklanjanje nečistoća sa limova i profila kako bi se dobila čista metalna površina, 3) primarna zaštita - bojanje limova i profila zaštitnim premazom boje, 4) sušenje obojanih limova i profila i 5) označavanje obojanih limova i profila. Prostor za skladištenje i pripremu boje hale B je predviđenog kapaciteta 7.000 l. Boja se skladišti u originalnom pakiranju – kontejnerima od 1000 l. Tehnološka jedinica: Hala F, predviđenog kapaciteta (zajedno s Novom AKZ halom) 1.000.000 m2 osačmarene i obojane površine sekcija za 7 brodova godišnje ili 700.000 m2 za 4-6 brodova. Hala F sastoji se od nekoliko povezanih prostora F1, F2, F3, F, priručno skladište i strojarnica. Hala F1 je prostor za pripremu površine sačmarenjem, dimenzije dužina x širina x visina = 35 x 16 x 20 m. Hale F2 i F3, su prostori za bojenje, svaka dimenzije dužina x širina x visina = 36 x 17 x 16,5 m. Hala F je prostor za pripremu / zamješavanje boje. Prostor za skladištenje i pripremu boje hale F je predviđenog kapaciteta 19.100 l. Boja se skladišti u originalnom pakiranju – metalne kante od 20 l i 5 l i u kontejnerima od 1000 l. Smješteno je odmah do mješaone boje i prostora za bojenje hale F (vidjeti poglavlje 5). Tehnološka jedinica: Nova AKZ hala, predviđenog kapaciteta (zajedno s halom F) 1.000.000 m2 osačmarene i obojane površine sekcija za 7 brodova godišnje ili 700.000 m2 za 4-6 brodova. Nova AKZ hala sastoji se od nekoliko povezanih prostora: hala za sačmarenje, hala za bojenje brodskih sekcija, priručno skladište boje, prostor za pripremu boje i strojarnica. Dimenzija hale za sačmarenje Nove AKZ hale: dužina x širina x visina = 30,5 x 15 x 15,3 m. Dimenzije hale za bojenje Nove AKZ hale: dužina x širina x visina = 60 x 15 x 15,3 m. Prostor za skladištenje i pripremu boje Nove AKZ hale je predviđenog kapaciteta 7.000 l. Boja se skladišti u originalnom pakiranju – metalne kante od 20 l i 5 l i u kontejnerima od 1000 l. Smješteno je odmah do mješaone boje i prostora za bojenje Nove AKZ hale F (vidjeti poglavlje 5).

Page 9: TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO RJEŠENJE POSTOJEĆEG …¡na dozvola/OUZO-postojeće//Tehnicko...tehnologija oj 14 projekt, prodaja i kalkulacija oj 15 bojenje broda oj 16 opĆi poslovi proizvodnje

Tehničko-tehnološko rješenje postojećeg postrojenja ULJANIK Brodogradilište d.d. EKONERG

I-14-0075 Stranica 7/11

Odlagališta istrošenog abraziva jesu zatvoreni metalni kontejneri predviđenog kapaciteta 8 m3, nalaze se na otvorenom uz halu F i uz halu B. Čelični limovi i profili skladište se na otvorenom uz halu B. Limovi se skladište u kupovima na zapadnoj strani, a profili u paletama na istočnoj strani skladišta. Predviđeni kapacitet je 8.000 m2. Hala A - ravnalica limova - limovi prolaze kroz niz od 5 valjaka kojima ga se ravna. Limovi koji prođu ravnalicu konvejerskom linijom nastavljaju prema postrojenju za sačmarenje i potom primarnu zaštitu i označavanje (hala B). Hala C, hala za trasiranje i oblikovanje je hala za rezanje limova i profila u koju, nakon prolaska kroz halu B, dolaze limovi i profili konvejerskom linijom. Slijedi nakon pripremnih procesa u hali B (OJ 17) i prethodi procesima u halama panel linije, male predmontaže (MP1 i MP2) i predmontaže (P1, P2, P3, P4, P5) Hala panel linije - materijal iz obrade se doprema u halu panel linije gdje se provodi sastavljanje ravne sekcije u nekoliko međusobno usko povezanih koraka, koja je onda spremna za ugradnju u veću prostornu sekciju na otvorenom radnom prostoru ili u nekoj od predmontažnih hala u kombinaciji sa zakrivljenim sekcijama. Slijedi nakon procesa u hali C i prethodi procesima u halama F i AKZ. Hale male predmontaže: MP1, MP2, P1, P2, P3, P4 i P5 izrađuju zakrivljene sekcije. Obično se u takve sekcije ugrađuju i manje ravne sekcije koje dolaze iz hale panel linije. Neke od sekcija zbog svojih dimenzija ne mogu stati u predmontažne hale te ih se stoga mora spajati na otvorenim radnim površinama. Obično se radi o velikim ravnim sekcijama a dio procesa se naziva ukrupnjavanje. Slijedi nakon procesa u hali C (OJ 17) i prethodi procesima u halama F i AKZ (OJ 15) Montaža OJ 19 - Izrađene i opremljene sekcije transportiraju se u hale za bojenje. Nakon što su sekcije obojane, prenose na kose brodograđevne površine – navoze (navoz 1 i navoz 2). Montaža sekcija se odvija na dva navoza. U pogonu 2 - Arsenal je smještena radionica površinske zaštite, centralno skladište kemikalija, privremeno skladište otpadne boje i razrjeđivača, otvorene površine i novogradnje tj. obale V, VI, VII, VIII, Tehnološka jedinica: radionica površinske zaštite je predviđenog kapaciteta 3.500 t obojanih elemenata izrade za 7 brodova godišnje ili 3.000 t za 4-6 brodova. Radionicu površinske zaštite čine hala za bojenje i tri hale za sačmarenje tzv. sačmarnice. Dimenzija pojedine hale za sačmarenje su slijedeće: hala za sačmarenje 2a - dužina x širina x visina = 14,0 x 4,5 x 3,92 m, hala za sačmarenje 2b - dužina x širina x visina = 12,0 x 8,0 x 7,0 m i hala za sačmarenje 2c - dužina x širina x visina = 16,0 x 12,0 x 7,0 m. Dimenzija radionice površinske zaštite, prostora za bojenje, iznosi 53,9 x 20,8 m ukupne površine 1.121,1 m2. Otvorene površine, navozi, novogradnje imaju predviđeni kapacitet od 1.000.000 m2 obojane površine za 7 brodova godišnje ili 700.000 m2 za 4-6 brodova. Na navozima I i II, otvorenim površinama i novogradnjama odnosno na obalama V, VI, VII, VIII uz koje su privezane

Page 10: TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO RJEŠENJE POSTOJEĆEG …¡na dozvola/OUZO-postojeće//Tehnicko...tehnologija oj 14 projekt, prodaja i kalkulacija oj 15 bojenje broda oj 16 opĆi poslovi proizvodnje

Tehničko-tehnološko rješenje postojećeg postrojenja ULJANIK Brodogradilište d.d. EKONERG

I-14-0075 Stranica 8/11

novogradnje nakon porinuća nastavlja se tehnološki koncept bojenja. Navozi I i II smješteni su u pogonu 1 – Otok, dok su otvorene površine i novogradnje tj. obale V, VI, VII, VIII smještene u pogonu 2 – Arsenal. U prvoj fazi se pripremaju površine sekcijskih odnosno montažnih spojeva do određenog stupnja čistoće površine definiranog radioničkom dokumentacijom bojenja za svaku novogradnju. Izvodi se u većini slučajeva mehanički, a započinje odmašćivanjem ukoliko je potrebno. Nakon toga slijedi aplikacija boje. Centralno skladište opasnih kemikalija (boje i razrjeđivači) je predviđenog kapacitet 76.000 l. Boja se skladišti u originalnom pakiranju – metalne kante od 20 l i 5 l. Objekt IB 76d izveden je kao niz od 9 prostora. Građevina je prizemna, masivne izvedbe, oslonjena na ogradni kameni zid proizvodnog pogona prema ulici Sv. Polikarpa, čiji su ostali vanjski zidovi izvedeni od kamena debljine cca 70 cm sa lučnim svodovima iz kamena i opeke. Prostorije su širine cca 4,0 – 6,0 m, dužine 8,0 – 14,5 m te visine cca 2,0 u peti odnosno 4,3 – 4,75 m u tjemenu svoda. U svaki se prostor ulazi direktno izvana, međusobno nisu povezani, a drugih otvora osim po dva otvora na krovu u cilju prozračivanja nema. Podna konstrukcija je armirano betonska nepropusna ploča s padom od 1,0 % prema sabirnom kanalu za prihvat eventualno izlivene tekućine, koji je izveden uzdužno sredinom svake prostorije u padu od 1% do jame za prihvat izlivene tekućine kapaciteta 0,3 m3. Skladištenje otpadne boje i razrjeđivača je predviđenog kapaciteta 50 m2. Otpadna boja se skladišti u originalnoj ambalaži – u kantama od 20 l na drvenim paletama. Otpadni razrjeđivač se skladišti u metalnim bačvama od 200 l na drvenim paletama. Privremeno skladište opasnog otpada nalazi se u Arsenalu. Skladište je natkriveno i ograđeno, opremljeno tankvanom za skladištenje tekućina. Cjevaraska OJ17 za izrada cjevarske opreme smještena je u Arsenalu. U okviru cjevarske provode se slijedeći procesi: obilježavanje cijevi (trasiranje), rezanje (mehaničko i toplinsko), oblikovanje, proširivanja, ručna obrada (sastavljanja elemenata, pripajanja).

4. BLOK DIJAGRAM POSTROJENJA PREMA POSEBNIM TEHNOLOŠKIM DIJELOVIMA

ULJANIK Brodogradilište d.d. podijeljeno je na dvije cjeline: Otok i Arsenal te su stoga prikazana dva blok dijagrama koji prikazuje raspored pojedinih tehnoloških jedinica s mjestima emisija i skladišta. U Prilogu 2 prikazana je karta Otoka, a u Prilogu 3 karta Arsenala.

5. PROCESNI DIJAGRAMI TOKA

Procesni dijagram toka u Brodogradilištu i povezanost s direktno povezanim aktivnostima kao i s tehnički povezanim aktivnostima s detaljnim prikazom procesa u halama za bojenje (hala B, hala F i Nova AKZ hala) dano je nastavku.

Page 11: TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO RJEŠENJE POSTOJEĆEG …¡na dozvola/OUZO-postojeće//Tehnicko...tehnologija oj 14 projekt, prodaja i kalkulacija oj 15 bojenje broda oj 16 opĆi poslovi proizvodnje

Tehničko-tehnološko rješenje postojećeg postrojenja ULJANIK Brodogradilište d.d. EKONERG

I-14-0075 Stranica 9/11

Page 12: TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO RJEŠENJE POSTOJEĆEG …¡na dozvola/OUZO-postojeće//Tehnicko...tehnologija oj 14 projekt, prodaja i kalkulacija oj 15 bojenje broda oj 16 opĆi poslovi proizvodnje

Tehničko-tehnološko rješenje postojećeg postrojenja ULJANIK Brodogradilište d.d. EKONERG

I-14-0075 Stranica 10/11

Priprema površine limova i profila

Predgrijavanje Sačmarenje Bojenje temeljnom bojom

Ulaz limova i

profila

Ulaz gradskog

plina

Ulaz abraziva (sačme)

Sušiona

Izlaz obojanih limova i profila

Ispust u zrak Ispust u

zrak

Koagulat otpadne boje

Otpadni abraziv (sačma)

Abraziv (sačma) za regeneriranje

Ulaz zraka 6-8 bara

Ispust u zrak Ulaz

vode

Izlaz dimnih plinova

Ulaz dimnih plinova

Ulaz boje

Hala B

Kretanje limova i profila po pokretnoj traci cijelom dužinom hale B

Hala za sačmarenje

Priprema površine sekcija

Ulaz sekcija

Izlaz obojanih sekcija

Ispust u zrakOtpadni

abraziv (sačma)

Abraziv (sačma) za

regeneriranje

Ispust u zrak

Ispusti u zrak

Nova AKZ hala

Natkriveni prolaz

Strojarni-ca hale

Sušenje (relativna vlaga <60 %, temperatura 15-20°C)

Hala F

Hala F2: bojenjeHala F3: bojenje Hala F1: sačmarenje

Priprema površine sekcija

Priprema boje Skladište boja

Hala za bojenje brodskih sekcija

Sušenje (relativna vlaga <60 %, temperatura 15-20 C)

Priprema boje

Komunikac. i i skladišni prostor

Predprostor

Strojarnica hale

Abraziv (sačma) za

regeneriranje

Upuhivanje svježeg zraka

Ispusti u zrak

Ispusti u zrak

Ispust u zrak

Upuhivanje svježeg zraka

Ulaz sekcija

Izlaz obojanih sekcija

Izlaz obojanih sekcija Otpadni

abraziv (sačma)

Abraziv (sačma) za regeneriranje

Ispustu zrak

Page 13: TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO RJEŠENJE POSTOJEĆEG …¡na dozvola/OUZO-postojeće//Tehnicko...tehnologija oj 14 projekt, prodaja i kalkulacija oj 15 bojenje broda oj 16 opĆi poslovi proizvodnje

Tehničko-tehnološko rješenje postojećeg postrojenja ULJANIK Brodogradilište d.d. EKONERG

I-14-0075 Stranica 11/11

6. PROCESNA I OSTALA DOKUMENTACIJA POSTROJENJA

Procesnu i ostalu dokumentaciju postrojenja čine sljedeći dokumenti:

- Upute za siguran rad s bojama i razrjeđivačima - Uputa za rad na siguran način i postupanje u slučaju požara na radnim mjestima s

povećanim opasnostima za nastanak požara i eksplozija, SUZS.UP.1022.005.. - Upute za rad s kontejnerima - Uputa za rad i podešenje automatskog dozirnog sistema (ADS-a ) - Uputa za rad i podešenje ISAD-a - Operativni plan intervencija u slučaju izvanrednih zagađenja (SUO.PL.1001.001) - Dozvolbeni nalog za rad - Dozvolbeni nalog za ispuštanje otpadnih voda (UP/I-325-03/97-01/0307) - Lokacijska dozvola, - Građevinska dozvola, - Postupak rukovanja, mjerenja i nadzora koagulata i otpadnog mulja koagulata

(SUO.PO.1742.001) - Postupak rukovanja, mjerenja i nadzora sačme i otpadne sačme (SUO.PO.1742.002), - Katastar zagađivača OJ 17 (SUO.KA.1701.001), - Postupak za nadzor lokacija AKZ radova u procesu bojenja (SUO.PO.1501.001), - Postupak za mjerenje i praćenje emisija u zrak iz stacionarnih izvora

(SUO.PO.1501.002), - Postupak za rad odgovorne osobe i njegov zamjenika u procesu bojenja broda

(SUZS.PO.1530.001) - Postupak za ulaz motornih vozila u zone opasnosti (SUZS.PO.1530.002) - Katastar zagađivača OJ 15 (SUO.KA.1501.001) - Uputa za izdavanje i zbrinjavanje AKZ materijala (SUO.UP.1501.001), - Tehnološka uputa za bojenje sekcija (SUK.UP.1501.011) - Očevidnik o emisijama hlapivih organskih spojeva, - Očevidnik o uporabi opasnih kemikalija, - Zbrini očevidnik o uporabi opasnih kemikalija, - Katastar zagađivača OJ 16: SUO.KA.1601.001 - Izvadak iz STL-ova za otapala, boju i otrove - Uputa za siguran rad pri rukovanju sa viličarom: SUZS.UP.1601.001 - Ulazna kontrola u skladištima Uljanik Brodogradilišta d.d.: SUK.PO.1601.012. - Postupak skladištenja u Brodogradilištu: SUK.PO.1601.005 - Postupak nadzora i mjerenja neopasnog proizvodnog otpada za Uljanik Brodogradilište i

opasnog otpada za OJ16: SUO.PO.1601.001.

Page 14: TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO RJEŠENJE POSTOJEĆEG …¡na dozvola/OUZO-postojeće//Tehnicko...tehnologija oj 14 projekt, prodaja i kalkulacija oj 15 bojenje broda oj 16 opĆi poslovi proizvodnje

PRILOG 1 – KARTA ULJANIK Brodogradilišta d.d (M 1:25.000)

Page 15: TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO RJEŠENJE POSTOJEĆEG …¡na dozvola/OUZO-postojeće//Tehnicko...tehnologija oj 14 projekt, prodaja i kalkulacija oj 15 bojenje broda oj 16 opĆi poslovi proizvodnje

Leg end a:R1 - Kos a gruba rešetk a

K - KompaktorT1, T2, T 3, T4, T 5 - Tran sporter i

M1, M 2 - Mam ut pu mpeM.O. - M jern o oknoS.O. - Sabirno o kno

A1, A2 - Aeracio ni cjevov od

Z1, Z2, Z 3, Z4, Z 5 - ZaporniceG1, G2, G3 , G4 - Gazi šta

R2 - Automat ska fina reš etka- s ito s presom

B az e n II fa ze

N AV O Z I

K TO

HA

LA

P3

B

82 b

502

503

501

505

508

ob

ala

-

I

ob

ala

-

I II

oba la - II

o b a la - IV

85

83

4241

76 d

76 76 a77

73

75

74

74 a73 a

71

70

69

51

50

49

88

86

38 i3 9

40

28 b

36

25

24

89

31

A K Z

94

84

2021

40 1

40 3

16

1517

85

82

82 a

C

22 ( br .1 )

98

97

10 0

TS

4241

34

34 a

55

61b

63 a

96

87

90

76 d76 c

76 76 a77

73

75

74

74 a73 a

71

72

69 a69

54

57 b

62

22 a

41 a

95

47

47a

46

46 a

45

67 a

67

4344

68

68 a

65

88

61

61 a

81

56

41 b40 a

68 b

38 i3 9

40

57

57a

66

64

63

30

28 a

2829

28 b

27 a

27

36

37

35

26

25

24

27 b

26 b

26 a

8081 a

6059

48

89

76 b

23

23 a (b r.3 )

(b r.4 )

(b r.8 )

(b r.1 0 )

B00

SRU

Š E NO

SRU

Š E NO

BRODOGR ADILIŠTETESU

STROJOGRADNJAOSTALI

F99

31 0

31

SR U Š E N O

HA

LA

P2

86

01.04.2009

Page 16: TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO RJEŠENJE POSTOJEĆEG …¡na dozvola/OUZO-postojeće//Tehnicko...tehnologija oj 14 projekt, prodaja i kalkulacija oj 15 bojenje broda oj 16 opĆi poslovi proizvodnje

PRILOG 2 – KARTA OTOKA

Page 17: TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO RJEŠENJE POSTOJEĆEG …¡na dozvola/OUZO-postojeće//Tehnicko...tehnologija oj 14 projekt, prodaja i kalkulacija oj 15 bojenje broda oj 16 opĆi poslovi proizvodnje
Page 18: TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO RJEŠENJE POSTOJEĆEG …¡na dozvola/OUZO-postojeće//Tehnicko...tehnologija oj 14 projekt, prodaja i kalkulacija oj 15 bojenje broda oj 16 opĆi poslovi proizvodnje

PRILOG 3 – KARTA ARSENALA

Page 19: TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO RJEŠENJE POSTOJEĆEG …¡na dozvola/OUZO-postojeće//Tehnicko...tehnologija oj 14 projekt, prodaja i kalkulacija oj 15 bojenje broda oj 16 opĆi poslovi proizvodnje