Click here to load reader

Tehničkaobuka sistemazaprenossnage putnič · PDF filezaobloge.Frikcione oblogemorajubitivrlo ... spojnice.Diskspojnice,kojisenalazina zupčaniku,prenosirotacijukamenjaču. ... 1,5mm).Onisetokomprvihaktiviranja

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Tehničkaobuka sistemazaprenossnage putnič · PDF filezaobloge.Frikcione oblogemorajubitivrlo...

 • Tehnika obuka

  sistema za prenos snageputnikih vozila

  Konstrukcija, funkcija i mogua oteenja

 • 2

  Potovani partneri,

  Ovom brourom eleli bismo da Vam

  dajemo savete i uputstva o konstrukciji i

  funkciji naih proizvoda u sistemu za

  prenos snage vozila.

  Spojnice su- kao i pneumatici i konice-

  potroni delovi, iji ivotni vek zavisi od

  naina vonje i upotrebe.

  Oni mogu sigurno funkcionisati samo ako

  se prema njima pri upotrebi, odravanju i

  prilikom ugradnje postupa sa panjom.

  U ovoj brouri prikazane slike oteenja i

  napomene uz smetnje treba da pomognu

  pri prepoznavanju greaka i izbegavanju

  oteenja.

  eleli bismo da Vam prenesemo struno

  znanje, koje e Vam pomoi u Vaoj praksi,

  sigurnosti pri dijagnostici, kao i prilikom sa-

  vetovanja kupaca.

  Tehnika sluba

  ZF Services GmbH

  ZF Sachs AG je ve vie od sedam decenija

  partner internacionalne automobilske

  industrije za tehniku u oblasti sistema za

  prenos snage i sistema oslanjanja.

  Modernim metodama razvoja, u uskoj

  saradnji sa proizvoaima vozila, razvijaju

  se koncepti proizvoda koji odgovaraju

  visokim zahtevima trita.

  U razvojnom centru radi 700 tehniara i

  ininjera na podruju istraivanja i razvoja.

  Na preko 150 probnih stolova, proizvodi

  se pre uvoenja na trite podvrgavaju

  najrigoroznijim testovima.

  Proizvodni pogoni na najviem stepenu raz-

  voja kao i organizacija sa ISO/TS 16949:2002

  sertifikatom garantuju visok standard kvali-

  teta SACHS originalnih delova.

  Na tritu rezervnih delova moete imati

  potpuno poverenje u SACHS savremenu i

  ka budunosti usmerenu robnu marku.

  Tehnika sluba

  ZF Services GmbH

 • 3

  Opte o spojnicamaZadatak, konstrukcija i funkcija

  SpojnicePotisna ploa, potisna funkcijaPotisna ploa, potezna funkcijaDiskovi spojnicaodvajaAktiviranje spojnice

  Spojnica s vie diskova: Dvostruka spojnica sa tanjirastom oprugom

  Potisna ploa XTend: Automatski kompenzujui mehanizam habanja

  ZMS zamajac s dve mase

  Modularna spojnica, spojnica za sportska vozila

  Potisna ploa MX

  Promena hidrodinamiki pretvara obrtnog momenta

  Gumeno-metalni delovi

  Napomene i saveti: Greke u korienju, ispitivanje ispravnosti, odravanje, montaa

  Dijagnoza smetnji u radu: Uzroci i pomo

  Slike oteenjaSpojnica proklizavaSpojnica ne odvajaSpojnica upaSpojnica pravi bukuProblemi sa delovima oko spojniceZMS napomene i oteenjaOteenja potisne ploe MX

  Zatita okoline i odlaganje u otpad

  Beleke

  Original SACHS Service

  Tehnika obuka sistem za prenos snage putnikih vozila

  Pregled sadraja

  04

  0607080910

  11

  12

  14

  16

  17

  18

  20

  21

  24

  26293436384244

  45

  46

  47

 • 4

  Tehnika obuka sistem za prenos snage putnikih vozila

  Opte o spojnicamaZadatak, konstrukcija i funkcija

  Zadatak

  Spojnice se nalaze izmeu motora i menjaa.

  Zadaci spojnice su mnogobrojni:

  Postepeno spajanje motora sa ostalim elementima za

  prenos snage.

  Prekid dotoka snage izmeu motora i menjaa prilikom

  zaustavljanja.

  Prekid dotoka snage pri promeni stepena prenosa.

  Priguivanje oscilacija.

  Zatita od preoptereenja.

  Konstrukcija

  Kompletna spojnica se u principu

  sastoji iz sledeih delova:

  Obini zamajac ili zamajac s dve

  mase (ZMS).

  Disk spojnice.

  Potisna ploa.

  Odvaja.

  ZAMAjAC

  Pritisna ploa

  DISK SPOjNICe

  torzioni ublaiva

  kolenasto vratilo

  pilotski leaj

  Tangencijalnalisnata opruga

  Kuite

  POTISNA PLOA(kuite, pritisna ploa,membranska opruga,prsten, distancer,tangencijalnelisnate opruge)

  Prsten

  Distancer

  Membranska opruga

  ODvAjA

  Cev voica

  Ulazno vratilo menjaa

  viljuka odvajaa

  Radni cilindar

 • 5

  Tehnika obuka sistem za prenos snage putnikih vozila

  Opte o spojnicamaZadatak, konstrukcija i funkcija

  Potisne ploe

  Potisne ploe prenose

  moment motora preko

  diska spojnice na ulazno

  vratilo menjaa.

  Za putnika i privredna

  vozila sada su

  uobiajene spojnice s

  tanjirastom oprugom u

  raznim varijantama.

  Diskovi spojnica

  Za smanjenje oscilacija

  motora, a time i

  smanjenje buke koju

  stvara menja, potrebni

  su torzioni ublaivai.

  Ponaanje pri pokretanju

  poboljava se oprugama

  za obloge. Frikcione

  obloge moraju biti vrlo

  otporne na

  habanje.

  Odvaja

  Centralno voeni odva-

  ja je prenosnik izmeu

  spojnice i sistema za ak-

  tiviranje.

  Funkcija

  Zbog vibracija, pritisnih i centrifugalnih sila, zbog zagrevanja usled trenja,

  spojnica se ubraja u delove sistema za prenos snage sa najveim optereenjem.

  Veliina i teina bi meutim pri tome trebalo da budu to manji. Konstrukciona

  izvedba spojnice i sile pritiska pored ostalih kriterijuma u velikoj meri zavisi od

  maksimalnog momenta motora i od energije trenja.

  to je sila pritiska vea, to bi prenik i teina spojnice trebalo da budu manji. Pri

  tome se veliina mora prilagoditi toploti i habanju.

  Srednji poluprenik rm frikcionog diska spojnice

  Veliine izvedbe

  rm = srednji poluprenik [m]

  ra = spoljni poluprenik frikcionih

  obloga [m]

  ri = unutranji poluprenik frikcionih

  obloga [m]

  Prenosni moment spojnice Mk

  Spojnica mora, u zavisnosti od primene,

  da prenosi maksimalni obrtni moment motora

  Mmot sa 1,1 do 1,6-strukom sigurnou "S".

  Mk = Mmot x S [Nm]

  Prenosivi obrtni moment spojnice izraunava

  se na sledei nain:

  Mk = F x rm x x z [Nm]

  Veliine izvedbe:

  F = sila pritiska potisne ploe [N]

  rm = srednji frikcioni poluprenik [m]

  = koeficijent

  trenja: 0,25 organske obloge

  0,40 anorganske obloge

  z = broj povrina naleganja (1 disk z = 2)

  2 ra3 ri3rm = x [m]3 ra2 ri2

  F

  z

  rm

  rirm

  ra

 • 6

  Tehnika obuka sistem za prenos snage putnikih vozila

  Potisna ploaPotisna konstrukcija

  Spojnica s tanjirastom oprugom, tip M

  Spojnica s tanjirastom oprugom izuzetno je

  otporna na visoke brojeve obrtaja i uz vrlo malu

  ugradnu visinu nudi najveu moguu silu

  pritiska uz istovremenu nisku silu iskljuivanja.

  Silu pritiska potrebnu za prenos obrtnog

  momenta stvara tanjirasta opruga.

  Pritom odvaja pritiska direktno centralne

  zavretke tanjiraste opruge.

  Tanjirasta opruga je na kuita, koja su izraena

  dubokim izvlaenjem, privrena distancerima s

  dva iana prstena, a kod posebnih oblika kuita

  za privrivanje slui jedan prsten. Prstenovi

  odreuju krug preklapanja tanjiraste opruge.

  Pritisnu plou na kuitu centriraju i dre

  tangencijalne lisnate opruge.Te lisnate opruge

  slue kao povratne opruge pritisne ploe prilikom

  odvajanja spojnice.

  Pritisna funkcija / uspostavljen mehaniki spoj

  Spojnica prosleuje menjau obrtni moment

  koji dolazi od motora. Potisna ploa je zavrtnjima

  privrena na zamajac i na njega pritiska disk

  spojnice. Disk spojnice, koji se nalazi na

  zupaniku, prenosi rotaciju ka menjau.

  Potezna funkcija / rastavljen mehaniki spoj

  Sistem za aktiviranje spojnice pritiska odvaja o

  zavretke tanjiraste opruge i pomera ih. Lisnate

  opruge istovremeno povlae potisnu plou

  unazad sve dotle dok se ova u potpunosti ne

  odigne od diska spojnice. Disk spojnice se time

  oslobaa i postaje pokretljiv i stepen prenosa se

  moe promeniti.

  Kuite

  Pritisna ploa

  Distancer

  Tanjirastaopruga

  Prsten

  tangencijalnalisnata opruga

 • 7

  Tehnika obuka sistem za prenos snage putnikih vozila

  Potisna ploaPotezna konstrukcija

  Pritisna funkcija / uspostavljen mehaniki spoj

  Kod spojnica s tanjirastom oprugom, odvaja je fiksiran

  u unutranjem preniku zavretaka tanjraste opruge.

  Tanjirasta opruga se preko spoljnog prenika podupire

  o kuite. Ona iznutra pritiska na pritisnu plou i disk

  spojnice o zamajac.

  Potezna funkcija / rastavljen mehaniki

  spoj

  Odvaja se prilikom odvajanja povlai

  u smeru menjaa i pritom povlai

  zavretke tanjiraste opruge sa sobom.

  Tangencijalne lisnate opruge podiu

  rastereenu pritisnu plou od obloga

  diska spojnice. Disk se time oslobaa i

  stepen prenosa se moe promeniti.

  Spojnica s tanjirastom oprugom,tip MZ

  MZ spojnica je ravna.Tanjirasta opruga se

  preko spoljnog prenika podupire o kuite

  i iznutra pritiska na pritisnu plou.

  Odvaja je umetnut u zavretke tanjiraste

  opruge.

  Sile iskljuenja su ak i pri visokoj sili

  pritiska relativno niske, budui da su odnosi

  poluga povoljniji nego kod potisne

  konstrukcije.

  MZ spojnice se radi povienja prenosnog

  obrtnog momenta izrauju i u verziji s

  dva diska.

  Kuite

  Pritisna ploa

  Odvaja

  Tanjirastaopruga

  Prsten

  Tangencijalnalisnata opruga

 • Oscilacije motora se

  priguuju. Zupanici

  menjaa se okreu

  mirno

  8

  Tehnika obuka sistem za prenos snage putnikih vozila

  Diskovi spojnicaTorzioni ublaiva, obloge, opruge obloga

  Diskovi spojnica su podvrgnuti velikom optereenju i

  kod kompaktnih konstrukcija predstavljaju vrlo

  zahtevne delove.

  Oni pored prenosa obrtnog momenta preuzimaju

  i dodatne zadatke kao to su ublaavanje torzionih

  oscilacija, osi

Search related