$tefan- Hihlianu Elena WEWICA - si explorarea...¢  Unitatea 1 imiamintesc t 5* Mdverific Unitatea 2

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of $tefan- Hihlianu Elena WEWICA - si explorarea...¢  Unitatea 1 imiamintesc t 5* Mdverific...

 • Valentina $tefan- Cirideanu Elena Apopei

  Florentina Hihlianu Florentina Dufi

  WEWICA SIEXPLO,

  MEDIULUI culegere clasa I

 • Unitatea 1 imiamintesc

  t 5* Mdverific Unitatea 2

  ks*

  ts*

  ls*

  ks*

  Numerele naturale de la 0la 5 Compararea Siordonarea numerelor naturale de la 0 la 5

  Adunarea numerelor naturale in concentrul 0 - 5

  Scdderea numerelor naturale in concentrul 0 - 5

  Numerele naturale de la 0 la 10

  Compararea qiordonarea numerelor naturale de la 0 la 10

  Adunarea numerelor naturale in concentrul 0 - 10

  Scdderea numerelor naturale in concentrul 0 - 10

  5i repet Md verific

  Unitatea 3 Numerele naturale de la 0la 20 Compararea giordonarea numerelor naturale de la 0 la 20

  Animale. Scheletul Animale. Organe majore Numerele naturale 1 1 9i 12

  Numerele naturale 13 9i 14

  Numerele naturale 15 ;i 16 Numerele naturale 17 9i 18

  Numerele naturale 19 9i 20

  Am invdlat numerele naturale de la 0 la 20

  Transformdri ale apei. Fierbere. Evaporare. Condensare

  Transformiri ale apei. inghelare. Topire

  5d repet Md verific

  Unitatea 4 Banii. Bancnotele de 1 leu, 5 lei 9i 10 lei

  Sunete. Sunetele muzicale

  Numere naturale de la 0la 31 Compararea;i ordonarea numerelor naturale de la 0la 31

  Adunarea numerelor naturale in concentrul 0 - 31, fdrd trecere peste ordin

  Scdderea numerelor naturale in concentrul 0 - 31, fdrd trecere peste ordin

  Surse de energie - Soarele. Apa. Vdntul

  Forme de energie - Lumina. Cdldura. Electricitatea

  Adunarea numerelor naturale in concentrul 0 - 31, cu trecere peste ordin

  Scdderea numerelor naturale tn concentrul 0 - 31, cu trecere peste ordin

  Scheletul. Corpul omenesc. Organe majore

  5d repet Md verific

  3

  7

  8

  10

  11

  13

  16

  18

  19

  21

  23

  24

  25

  26

  27

  28 29 31

  32

  34 35

  36 38

  39

  40 42

  43 45 46 47 48 49

  50

  51

  52

  53

  54 55ks*

 • Unitatea 5 Numerele naturale de la 0 la '100. Formare, citire, scriere Numirul 100 Compararea 5i ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100 $iruride numere Mdsurarea lungimii Utilizdri ale energiei Mdsurarea capacitSIii Ora.Ziua. Sdptdm6na Date Si repet Md verific

  Unitatea 6 Adunarea numerelor naturale in concentrul 0 - 100, formate din zeci intregi (Z + Z) Scdderea numerelor naturale in concentrul 0 - 100, formate din zeci intregi (Z - Z) Adunarea numerelor naturale fdrd trecere peste ordin (ZU + U) Scdderea numerelor naturale fdri trecere peste ordin (ZU - U) Adunarea numerelor naturale (7U +Z) Scdderea numerelor naturale (ZU -Z) Adunarea numerelor naturale fdrd trecere peste ordin (ZU +ZU) Scdderea numerelor naturale fird trecere peste ordin (ZU - ZU) Proba adundrii Proba scdderii Figuri geometrice Corpuri geometrice Sd repet Md verific

  Unitatea 7 Bani. Monede gi bancnote Arborii, prietenii nogtri Adunarea numerelor naturale cu trecere peste ordin (ZU + U) Scdderea numerelor naturale cu trecere peste ordin (ZU - U) Apa. Soarele. Beneficii gi efecte negative Adunarea numerelor naturale cu trecere peste ordin (ZU +ZU) Scdderea numerelor naturale cu trecere peste ordin (ZU -ZU') Probleme cu doud operalii. Unde givibralii Sd repet M5 verific

  Unitatea 8 SA REPET

  MAVERIFIC

  56 58

  59

  60 61

  63

  64 65

  66 67

  68

  69 70

  71

  73

  75

  77

  79

  81

  83

  85

  87 88 89 91

  92

  93

  94 96 97

  98

  99 100

  101

  102

  103

  109

 • a) incercuiegte cu verde pomul aflat in spatele cdsutei; b) coloreazi pomul care se afld in fata cdsutei; c) subliniazi cu rogu pomul aflat in partea dreapti a cdsufei; d) deseneazi un pom in partea stingi a cdsulei; e) deseneazi doui pasari sus gi trei pere jos; f) continua girurile semnelor grafice de pe strada din fala casei.

  Jlt il ril ,'-o. - 1\rr .) f-l\*J ,1L.i---^v \;

  idPpa " q 6 ed 6 d & 6

  Ja, 1-y1 tl^r-f i'l ,' \ \-,' '- f t-= '

  4 (,i ,_\ A i *,,+-*r'L- \ -i

  _ tl", ";,, lh-E- iit,,@ ,-1 i : J

  ^'i*i-''i , '-)> ,

  LJ*i **

 • a) un mir in cogul de pe masutS; b) o para in cogul de sub misuli; c) o frunzd verde in stdnga co5ului de pe mdsuti; d) doud frunze galbene ?n dreapta co5ului de pe mdsuld; e) o frunzd rogie deasupra cogului aflat pe misuld.

  a) cu rogu uneltele aflate in pozilie verticali; b) cu verde pe cele aflate in pozilie orizontali; c) cu albastru pe cele aflate in pozilie oblicd.

  & %

  \ -1 \t

  a) coloreazi bulina din dreptulcopacului care corespunde anotimpuluiin care ne afl|m; b) traseazd cdte o sigeatd de la copac la fiecare element care are legatura cu acest anotimp; c)coloreazd cu albastru bulina din dreptulcopacului reprezentat pentru anotimpulin care hiberneazi ursul; d) incercuie$te copacul reprezenatat pentru anotimpul primivgra.

  r t*k*

  b

 • % %

  FF€='l =*:P; € -= te.i #toL -b

  t-+ G-: -z- eW-fo:GU &&,

  s} Formeazi mu[imi prin incerruire:

  O-qqreneazi elementele necesare pentru a forma mulgimi egale:

  @Deseneazi elementele necesare pentru a forma mulfimi egale:

  icali; ontali; blici.

  -*4F *.#

  -s# *P#

  #*.",w

  % ffi,..

  "=*

  ]-. %N

  f,

  &&*'&* *#

  && *# $F

  ##,ffi## @w@@t,i:'

  @@@@@

  @@@@ #& *****l*

  #,ffilC

  'fffi#€

  F

  h F

  a p

  a

 • a)obiectul maiscurt; b) obiectul mai u5or; c) obiectul mai mic.

  tu W-+u5:.

  ffi ff*fuffi ColoreaeS,cu ,culoare urile/Ol

  AO a) contureazd partea care lipsegte 5i coloreazi elementul oblinut; b) ordoneazd de la mic la mare.

  de acelasi fel:'

  l- *f\"\ ,/ I

  ,

  T

  *.-s

  \* *\* \

  5 1

  t

  plantele, animalele;i oamenii alcituiesc lumea vie. Pentr,u a trii gi a,se dezwffi,fieduitoarele au niveie de ae4,api,

  hran5. [umini ;i cilduri'.

 • a) in interior 3 fructe; b) in exterior 2 legume. a) pitrate;

  b) triunghiuri;

  c) dreptunghiuri.

  Scrie cifra corespunzitoare numdrului de linii folosite (adiugate de tine) in desenele de maisus.

  )

  FBffi Bffi 5* FBffi Bff s*

  tt,|{rt -

  lll -

  ss.3_3 -

  -__ _- _l__ a a auuuk_l LdLd FBffi Bff S*

  l)-- -'l- y'

  ,i','

  aw -

  FBffi Bff s* ,an #ffi

  ^,

 • sc

  @ ,-----.qgcw9

  4

  241 5 4 3 4 Deseneazi obiecte in ramele urmitoaie ii scrienurnirul

  ind-icab,z_-\3!r 3

  avea intr-o mini ;i efrte in alta?'fiecirei situatii.

  numdrul de obiecte

  @ o

  Ene:a ascuns la spate S nuci. Cite poate Realizeazi:c6te:un desen coresouhzitor

 • Coloreazi conform codului doar fructele care se coc toamna:

  r€ ffire=

  1

  2

  3ffi 4ffi 5G

  rzitor:

  :

  I

  I

  I

  I I

  I

  I tltltl

  Coloreazi cifra care indici numirul surselor naturale de cilduri si lumin6:

  Soarele,este o stea,pentru of "ts,lumini

  gi cilduriproprii, Pentru Pirm6n't.e$e. principala,surs&,de,lumi n5, cdlduri rfi, eher-gie.

  . l,l=,."6Gt'::- ri t7. : \:':: =.=' '- )i\._--

  )

  t?

  : 1

  1

  ;!fI .::=#

  Coloreazi doar cisufele din dreptul plantelor care au beneficiat de lumina soarelui:

 • 3i-i 3 2 [-i 3 si::3

  1 i-1 + 2 i--i o 4 ii 5

  4

  1

  2

  4

  2

  5

  r-: 5 il o i_i

  r-l r-i l_-.._l

  l- 30

  Ll 4 [--: i--j r r] '--.2 i: 1;12 i,l

  Mai mare decdt i* r:este 2.l-*-*j li [**j sunt vecinii numirului 3.

  ill s 432 r 0 13s o24

  il_j s 4 2 3 o

  o oa 1 a2 il-l [_j il] +a ill ill; @ oAzn ilil1;

  !'*fi f'"...'=

  O ltjj__:m5m. il: este vecinul mic al numdrului 5. 3 este vecinul mare al numdrulu

  :-* ." I 1 li j i sunt vecinii numdrului

  I L-Jr-]t!L_-i'

  Afli ce li

  inile in ordinea in care au loc,evenimentele:'