Technologie pomiaru przep‚ywu i g™sto›ci w ofercie firmy Emerson

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Technologie pomiaru przep‚ywu i g™sto›ci w ofercie firmy Emerson

 • Technologie pomiaru przepywu i gstoci w ofercie firmy Emerson Najlepsze wyniki dziki rozwizaniom najwyszej klasy

  Odkryj rNicNiespotykana wydajno w codziennej praktyce oznacza stabilno oraz powtarzalno pomiarw nawet w najtrudniejszych, najbardziej wymagajcych zastosowaniach i procesach przemysowych. Produkty firmy Emerson s projektowane wanie pod tym ktem; nastpnie zesp ekspertw z dziau wsparcia technicznego pomaga osign spektakularne efekty.

 • Bezkonkurencyjna jako technologii stosowanych przez firm Emerson gwarantuje sukces procesw przemysowych i dziaa naszych klientw. Duym atutem jest szeroka gama produktw, wrd ktrych znajduj si mierniki coriolisa do pomiaru gstoci i lepkoci, przepywomierze magnetyczne i vortex. Nasze rozwizania z dziedziny pomiaru przepywu charakteryzuje:

  Najnowoczeniejsza technologia wynikajca z naszego potencjau w zakresie prac badawczo-rozwojowych i umoliwiajca opracowywanie rozwiza do najbardziej wymagajcych zastosowa.

  Bogata oferta produktw szeroka gama materiaw, konfiguracji i moliwoci w zakresie elektroniki zapewnia elastyczno i atwy monta w kadym rodowisku.

  Bezkonkurencyjna jako wynikajca z bogatego dowiadczenia wdroeniowego, na ktre skada si ponad 35 lat praktyki i liczba zamontowanych na caym wiecie urzdze przekraczajca 1 000 000.

  Przyjrzyjmy si bliej technologiom, ktre decyduj o niezrwnanej pozycji przepywomierzy z serii Micro Motion i rosemount, oraz ich zastosowaniom.

  NAJLEPSZA W BrANY

  TEcHNOLOGiA POMiArU PrZEPYWU

 • Przepywomierze i gstociomierze z serii Micro Motion oraz rosemount s produkowane, kalibrowane i obejmowane wsparciem technicznym na caym wiecie. Akredytowana infrastruktura oraz wsparcie techniczne w zakresie pomiarw przepywu w centrach technologii i usug firmy Emerson na caym wiecie gwarantuj najwyszy poziom projektowania, produkcji, usug, szkole i kalibracji.

  Nasze lokalizacje: Siedziba gwna oddziau Emerson Precision Flow Technology: Boulder,

  Kolorado, USA

  Eden Prairie, Minnesota, USA

  Sorocaba, Brazylia

  Nankin, chiny

  Pudong, chiny

  Pune i Mumbaj, indie

  chiba, Japonia

  chihuahua, Meksyk

  Ede, Holandia

  Manila, Filipiny

  czelabisk, rosja

  Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

  Slough, Wielka BrytaniaAKrEDYTOWANE cENTrA USUGOWE

 • Mierniki Coriolisa firmy Emerson z serii Micro Motion charakteryzuj trzy cechy, ktre naszym zdaniem stanowi klucz do sukcesu sprawnej realizacji procesw przemysowych u naszych klientw.

  Oferujemy szerok gam produktw do rnych zastosowa. Wszystkie produkty s atwe w montau, konfiguracji i konserwacji. Bezkonkurencyjna wydajno naszych produktw to nie wszystko: oferuj one moliwo samodzielnych ustawie, dziki ktrym atwo zoptymalizowa procesy i uzyska konfiguracj zapewniajc sukces.

  Staramy si uatwia ycie naszym klientom i oferujemy szerok gam prostych w obsudze produktw o wysokiej wydajnoci, ktre pomagaj odnosi sukces w kadych warunkach, niezalenie od zastosowania.

  UproszCzoNE rozwizaNia

  pEwNo poMiarU

  wgld w proCEsy przEMysowEOdpowiedni wgld w przebieg procesw przemysowych jest niezbdny, aby zapewni ich pynno. To wanie gwarantuje nasza technologia oraz nasi eksperci.

  Technologie firmy Emerson umoliwiaj przeprowadzanie zaawansowanych procedur diagnostycznych, ktrych wynikiem s dane o procesach przemysowych i praktyczne informacje, na podstawie ktrych mona szybko i efektywnie podejmowa decyzje. W przypadku naszych miernikw niezmiernie atwo jest wykry i rozwiza takie problemy, jak przepyw dwufazowy czy korozja.

  Pewno wynikw pomiarw ma kluczowe znaczenie dla sprawnej realizacji procesw przemysowych. Wanie dlatego stawiamy na najwysz wydajno w rzeczywistych zastosowaniach, nawet tych najbardziej krytycznych i zoonych.

  Oferowane przez nas urzdzenia pomiarowe zapewniaj bezkonkurencyjn dokadno w kadej sytuacji.

  Z NASTAWiENiEM NA SUKcES

  MicrO MOTiON KOMPAKTOWY MiErNiK GSTOci

 • EliTE

  Seria T

  Seria F

  Seria R

  Seria H

  seria lF

  Przepywomierz coriolisa ELiTE zapewnia niezrwnan wydajno pomiarw przepywu i gstoci gazw oraz cieczy, rwnie w zastosowaniach wielofazowych.

  W czujnikach z serii T wszystkie czci stykajce si z medium procesowym s wykonane z tytanu, co zabezpiecza je przed korozj. rurowa konstrukcja tych urzdze o penym otwarciu zapewnia najwysz jako pomiarw przepywu.

  czujniki coriolisa z serii F s przeznaczone do pomiaru przepywu masowego oraz gstoci o wysokiej dokadnoci w zastosowaniach wymagajcych urzdze z moliwoci samooprnienia i o kompaktowej budowie.

  czujniki coriolisa z serii r to proste, niezawodne urzdzenia do pomiaru przepywu i gstoci.

  Mierniki z serii H do instalacji sanitarnych i higienicznych to urzdzenia do precyzyjnych pomiarw przepywu masowego i objtociowego oraz gstoci. Kompaktowa konstrukcja umoliwia samooprnianie i zapewnia atwo czyszczenia.

  czujniki z serii LF to najmniejsze uniwersalne czujniki coriolisa przeznaczone do pomiaru maych przepyww.

  MicrO MOTiON cZUJNiKi cOriOLiSA

 • Model 1500/2500Model 2400s

  Model 1700/2700

  seria 3000

  Model 2200s

  przetwornik napeniania masowego (FMT)

  Model 5700

  Przetworniki 1500/2500 do montau szynowego DiN dziaaj w oparciu o technologi MVD i z atwoci wpasuj si w panel sterowni.

  Przetworniki 2400S oparte na technologii MVD zapewniaj niespotykan wydajno pomiarw coriolisa dla przepywu dwufazowego.

  Ukady elektroniczne w modelach z serii 3000 cz funkcje przetwornika coriolisa i sterownika PLc.

  Przetwornik coriolisa typu FMT zosta zaprojektowany pod ktem zastosowa zwizanych z napenianiem i dozowaniem. Zapewnia niezwyk wydajno w przypadku duych prdkoci przepywu i niewielkich objtoci napenie.

  Przetworniki 5700 to bogato wyposaone urzdzenia polowe, zapewniajce wysz niezawodno pomiarw przepywu dziki zaawansowanym ukadom wzorcowania miernika, obsugi danych procesu i alarmw w przypadku uwizionego gazu.

  Polowe przetworniki 1700/2700 dziaaj w oparciu o technologi MVD i s przeznaczone zarwno do montau zintegrowanego, ciennego bd na wsporniku.

  Przetwornik 2200S umoliwia pomiar przepywu masowego oraz gstoci o wysokiej dokadnoci w zastosowaniach zasilanych z ptli i to bez dodatkowego okablowania.

  MicrO MOTiON PrZETWOrNiKi cOriOLiSA

 • Kompaktowe mierniki gstoci (cDM) to kolejna generacja urzdze do przepywu rozliczeniowego oraz dokadnych pomiarw gstoci i stenia.

  Mierniki gstoci gazu (GDM) to kolejna generacja szybko reagujcych urzdze do bezporednich pomiarw gstoci gazu. Przeznaczone s do zastosowa zwizanych z regulacj przepywu do celw rozliczeniowych, w ktrych wiarygodno oraz dokadno maj kluczowe znaczenie.

  Widekowy miernik gstoci (FDM) to najnowszy produkt w dziedzinie zanurzeniowych urzdze do bezporednich pomiarw gstoci oraz stenia. Miernik ten powsta w oparciu o rozwizania, ktre sprawdziy si w miernikach gstoci Micro Motion 7826 i 7828.

  Miernik ciaru waciwego gazu (SGM) stanowi przemysowy standard w dziedzinie bezporednich pomiarw ciaru waciwego, masy czsteczkowej, gstoci wzgldnej, wartoci opaowej/BTU i liczby Wobbego.

  Widekowy miernik lepkoci (FVM) to najnowszy produkt w dziedzinie wielofunkcyjnych urzdze zanurzeniowych do bezporednich pomiarw lepkoci. Te wyjtkowe mierniki zapewniaj niespotykan elastyczno instalacji, trwao i najwicej opcji komunikacji wrd urzdze dostpnych na rynku.

  Urzdzenie HFVM Viscomaster to wielofunkcyjny miernik lepkoci o wysokiej wydajnoci, przeznaczony do pomiarw i regulacji przepywu cikich olejw opaowych (HFO) zasilajcych silniki, turbiny i palniki w zastosowaniach okrtowych i energetycznych.

  Kompaktowy miernik gstoci (CdM)

  Miernik gstoci gazu (gdM)

  widekowy miernik gstoci (FdM)

  Miernik ciaru waciwego gazu (sgM)

  widekowy miernik lepkoci (FVM)

  Miernik lepkoci cikich olejw napdowych (HFVM)

  MicrO MOTiON GSTO i LEPKO

 • przepywomierze magnetyczne i vortex rosemount dbaj o poprawn realizacj kadego etapu procesu. Cechy naszych przepywomierzy jest:

  rozumiemy, jak wane jest zaufanie pokadane w stosowanych produktach. Wanie dlatego, projektujc przepywomierze magnetyczne i vortex, postawilimy na niezrwnan niezawodno.

  Oferujemy w peni odlewane, spawane przepywomierze vortex, bez przyczy procesowych i uszczelek w celu eliminacji zatykania i nieszczelnoci. Nasze konstrukcje ulegaj nieustannym ulepszeniom, dziki ktrym przepywomierze staj si coraz bardziej odporne na drgania. Magnetyczne przepywomierze rosemount przeszy dziewi niezalenych testw odpornoci na drgania (w tym iEc 61298-3 dla rurocigw podlegajcych wysokim drganiom oraz US MiL-810).

  NiEzawodNo dziKi KoNsTrUKCji

  Najwysza w BraNy jaKo dziaaNia

  CENNE iNForMaCjE diagNosTyCzNEOdpowiedni wgld w przebieg procesw przemysowych jest niezbdny, aby zapewni ich pynno. To wanie gwarantuje nasza technologia oraz nasi eksperci.

  Technologie firmy Emerson umoliwiaj zastosowanie zaawansowanych procedur diagnostycznych, ktrych wynikiem s dane procesowe i praktyczne informacje, na podstawie ktrych mona szybko i efektywnie podejmowa decyzje. Mechanizmy diagnostyczne kontroluj stan najwaniejszych elementw pomiarowych, aby nic nie zakcao procesw i nie powodowao nieplanowanych wycze.

  Pewno wynikw naszych pomiarw ma kluczowe znaczenie dla sprawnej realizacji procesw przemysowych. Wanie dlatego stawiamy na najwysz jako dziaania, nawet w zastosowaniach najbardziej krytycznych i zoonych.

  Oferowane urzdzenia pomiarowe zapewniaj bezkonkurencyjn dokadno w kadej sytuacji.

  GWArANcJA

  SPOKOJU DUcHA

  rOSEMOUNT PrZEPYWOMiErZ VOrTEx 8800

 • Konierzowy przepywomierz vortex 8800 doskonale sprawdzi si w kadym zastosowaniu od oglnych po najbardziej wymagajce.

  Podwjne i poczwrne przepywomi